Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Что стал весь мир бессвязными обломками, Что то, о чём мечталось, не сбывается, Нет нового, а прошлое ломается, Что мы недалеки от первобытности И в ...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «НСОШ №4» разработана в соответствии с требованиями федерального государственног...полностью>>
'Документ'
Обсяги продукції сільського господарства за оперативними даними за січень 2010р. в порівнянних цінах проти січня 2009р. збільшились на 0,7%, у тому ч...полностью>>
'Программа'
Аддитивные формы поведения – это нарушение психического здоровья студентов, проявляющееся в сниженной переносимости трудностей повседневной жизни, скр...полностью>>

Далі Сторони укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори І угоди, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України (4)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

на 20112015 роки

 1. Загальні положення

  1. Галузеву Угоду на 2011–2015 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

  2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників (уповноважених ними органів).

  3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

  4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, науки та осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

  5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та цією угодами. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

  6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

  7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів, інших закладів освіти, науки.

  2. Комітети (ради) Профспілки працівників освіти і науки України забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.

 1. Термін дії Угоди

  1. Угода укладена на 2011–2015 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

  2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

  3. Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

  4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Угоди, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.

 2. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

   1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

   2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

   3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

   4. Вживатиме заходів для спрощення процедури погодження, розгляду та затвердження кошторису доходів і видатків підвідомчих установ і змін до нього.

   5. Забезпечить розробку Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до загальної рамки кваліфікацій у Європейському просторі вищої освіти.

   6. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

   7. Вживатиме заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою.

   8. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.

   9. Визначить нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти.

   10. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів освіти і науки, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.

   11. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність закладів освіти і науки, що фінансуються з бюджету і належать до сфери управління міністерства.

   12. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів- та учнів-інвалідів, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   13. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту”, в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

   14. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки.

   15. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

  2. Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, необхідність покращання становища працівників, домовилися:

   1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

   2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

   3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

   4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

   5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- ліквідації мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст.14 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” та ст.18 Закону України “Про позашкільну освіту”, а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації, введення таких нормативів у навчальних закладах I–II рівнів акредитації;

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту” та ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”;

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних працівників;

- скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

   1. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

   2. Домагатися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.

   3. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вживуть заходи для недопущення:

   1. Встановлення обмежень виплати стипендії студентам та учням, які мають середній бал успішності 4 і вище при 5-бальній системі оцінювання знань та 7 і вище – при 12-бальній системі оцінювання знань.

   2. Звуження гарантій на пільговий проїзд студентів та учнів у транспорті, передбачених ст. 9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

   3. Запровадження норм про відшкодування вартості навчання студентами у разі порушення ними угоди про працевлаштування.

  2. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

   1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

   2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 1. Зайнятість

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зобов’язується:

   1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

   2. Удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, розробити систему державних гарантій щодо надання таким випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих гарантій.

   3. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

   4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

   5. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року).

   6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, коледжів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитних педагогічних спеціальностей.

   7. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогіч­них працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

  2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

   1. Проводити спільні консультації з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

   2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

   3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

   4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

   5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

   6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

   7. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

  1. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується сприяти роботі молодіжних центрів праці вищих навчальних закладів, розвитку їх взаємодії з державною службою зайнятості.

 1. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зобов’язується:

   1. Забезпечити розробку та затвердження:

- типових штатних нормативів усіх типів установ і закладів освіти;

- кваліфікаційних характеристик педагогічних, науково-педаго­гічних, інших працівників освіти, як необхідної умови забезпечення об’єктивної атестації працівників та встановлення відповідних умов оплати праці;

- нової редакції нормативно-правових документів, що стосуються організаційно-економічних механізмів управління практичною підготовкою студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, їх працевлаштування, зокрема Положення про маркетингову службу вищого навчального закладу, Положення про практику учнів професійно-технічних навчальних закладів тощо.

   1. Вжити заходів для удосконалення правового механізму атестації педагогічних працівників.

   2. Привести у відповідність з чинним законодавством Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

   3. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти і науки правил внутрішнього трудового розпорядку.

   4. Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

   1. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

   1. Забезпечити встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

   2. Опрацювати питання щодо оптимізації педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які проводять і виконують наукові дослідження у межах основного робочого часу.

   3. Вжити заходів для напрацювання ефективних механізмів економічної та господарської діяльності вищих навчальних закладів, розширення їх автономії щодо використання бюджетних коштів та формування штатів.

   4. Вжити заходів для удосконалення нормативів чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах з урахуванням демографічної ситуації та особливостей Болонського процесу.

  1. Сторони угоди домовилися, що:

   1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

   2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

   3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

   4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

   5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами можна регулювати виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

  2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:

   1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

   2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

   3. Визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.

   4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного викладача безпосередньо навчальним закладом з урахуванням кваліфікації працівника та профілю кафедри в межах не більше 900 годин у навчальному році. Забезпечити прозорість розподілу навчального навантаження.

   5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

   6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

   7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

   8. Призначати працівників на посади керівників закладів і установ освіти, що перебувають у державній власності і підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, шляхом обрання їх за конкурсом та укладання з ними контракту.

   9. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Далі Сторони укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори І угоди, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України (1)

  Закон
  Галузеву Угоду на 2011 – 2015 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повноважним представником найманих
 2. Далі Сторони укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори І угоди, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України (2)

  Закон
  Галузеву Угоду на 2011 – 2015 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повноважним представником найманих
 3. Далі Сторони укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори І угоди, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України (3)

  Закон
  Галузеву Угоду на 2011–2015 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих
 4. Перелигіної Людмили Федорівни (далі Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладання цієї Угоди. Угоду укладено відповідно до закон

  Закон
  1.2. Угоду укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
 5. Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом Профспілки працівників освіти І науки України на 2011-2015 роки Від адміністрації: Від профспілкової організації

  Документ
  Зареєстровано: Управлінням праці та соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної адміністрації Угода між відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації та Верхньодніпровським районним комітетом

Другие похожие документы..