Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Класс с поставленными задачами в основном справился, о чем говорят результаты работы, которые мы подвели на заключительном классном часе « Итоги перв...полностью>>
'Технический регламент'
1. Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение на территории Рос...полностью>>
'Реферат'
Создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения за счет повышения эффективности функционирования городского пассажирского транспор...полностью>>
'Документ'
Учебник подготовлен применительно к наиболее полным учебным про­граммам по юридической (правовой) статистике для юридических вузов и факультетов, в к...полностью>>

Програма планово-економічної практики для студентів III курса за фахом 0500107 "економіка підприємства" Затверджено на засіданні кафедри

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ПРОГРАМА

ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ практики

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСА за фахом 6.0500107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Затверджено на засіданні кафедри

“Економіка підприємства”

протокол № 6 від 15.01. 2008 р.

Донецьк ДонНУ

2008

ББК ББК У29р30-211

Робоча програма планово-економічної практики для студентів за фахом 6.0500107 “Економіка підприємства” / Укл.В.В.Краснова, М.М.Комісова І.О. Ахновська, А.Л.Тофан, Л.І.Луняченко – Донецк: ДонНУ, 2008– 35с.

Робоча програма є основним учбово-методичним документом, який визначає проведення планово-економічної практики та забезпечує комплексний підхід до її організації і послідовність в навчанні студентів. Робоча програма містить: загальні положення щодо організації практики, зміст практики на підприємстві, вимоги до оформлення звіту з практики.

Укладачи В.В.Краснова, проф., д.е.н.

К М.М.Комісова, ст. викладач

І.О. Ахновська, доц., к.е.н.

А.Л. Тофан, ст. викладач

Л.І.Луняченко, зав. лабораторією

Відповідальний за випуск: Єгорова Л.І., доц. к.е.н,

© Донецький національний

університет, 2008

© В.В.Краснова, 2008

© М.М.Комісова, 2008

© І.О.Ахновська, 2008

© А.Л. Тофан, 2008

© Л.І.Луняченко, 2008

Зміст

Вступ

…….……………………………………………………………………5

Розділ 1.

Мета та завдання практики…………………………………………...6

Розділ 2.

Загальний питання організації планово-економічної практики……8

Розділ 3.

Права та обов‘язки студента………………………………………….9

Розділ 4.

Функції керівника практики від кафедри…………………………..10

Розділ 5.

Функції керівника практики від підприємства……………………..10

Розділ 6.

Зміст практики………………………………………………………..11

Розділ 7.

Підведення підсумків практики……………………………………..17

Розділ 8.

Звіт з практики………………………………………………………..17

Розділ 9.

Форми і методи контролю…………………………………………...23

Додаток А

Форма титульного аркушу звіту про практику…………………….25

Додаток Б

Тематика рекомендованих індивідуальних завдань……………….26

Додаток В

Додаток Д

Додаток Ж

Додаток К

Приклад оформлення календарного графіка проходження планово-економічної практики…..……………………………………………28

Приклад оформлення відгуку і оцінки роботи студента на практиці……………………………………………………………….29

Комерційна таємниця підприємства………………………………...30

Інформаційна база складання звіту з практики…………………….31

Вступ

У відповідності до Державного стандарту освіти в Україні обов‘язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів є практична підготовка. Вона повинна відповідати освітньо-професійній підготовці спеціалістів, враховувати специфіку діяльності підприємств (організацій, установ), визначати основні завдання, види і зміст діяльності спеціаліста відповідної спеціалізації.

Невід‘ємною частиною практичної підготовки студентів вищого навчального закладу є планово-економічна практика.

Програма практики є учбово-методичним документом, що визначає зміст і порядок проходження планово-економічної практики студентами спеціальності “Економіка підприємства”.

Програма розроблена у відповідності до Закону України “Об образовании и проведении практики студентами высших учебных заведений Украины».

Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста вищого навчального закладу професійні вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретній ділянці праці в реальних умовах шляхом виконання будь-яких обов’язків, властивих майбутній професійній, організаційно-керівний діяльності.

Організація практики студентів має метою сформувати у студента, що навчається за фахом 6.0500107 „Економіка підприємства” професіональні практичні знання, вміння та навички, необхідні для роботи в галузях, комплексах національної економіки, окремих фірмах, а також отримати досвід організаторської та виховної діяльності.

Базовими дисциплінами планово-економічної практики є “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Міжнародна економіка”, “Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків”.

Однією з основних задач програми є забезпечення послідовності та безперервності навчання студентів спеціальності 6.0500107, яка полягає у закріпленні і тісному погодженні теоретичних основ дисциплін, що вивчаються з практикою, яка здійснюється студентами безпосередньо на виробничих підприємствах і об’єднаннях, у міських керівництвах економіки, науково-дослідних та інших установах. Логічними продовженням є виконання на цій основі звіту, написання наукової роботи, у яких максимально використовуються як фактичні дані, зібрані на базі практики, так і теоретичні знання студентів, які були засвоєні протягом навчального процесу та запроваджено у науково-дослідних студентських семінарах та конференціях.

розділ I

Мета та завдання ПРАКТИКИ

Метою планово-економічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, одержання практичних навичок роботи за спеціальністю, зокрема поглиблення знань щодо теорії і практики ефективності господарських рішень та економічної сутності показників, що характеризують ефективність проектів.

Найбільш припустимою формою проходження планово-економічної практики для досягнення поставленої мети є робота стажером або дублером управлінського персоналу у відділах підприємств, установ та організацій.

Основними цілями планово-економічної практики на практиці є:

1. Аналіз діяльності підприємства – об’єкта дослідження, вибір індивідуального напрямку роботи (завдання) для більш детального ознайомлення, збір статистичних і інших фактографічних матеріалів.

2. Використання практики як спеціального етапу підвищення рівня підготовки студента – майбутнього спеціаліста, що включає:

— розширення і поглиблення теоретичних знань у вибраному для написання індивідуального завдання напрямку;

— придбання практичних навичок, необхідних для подальшої діяльності в практичній діяльності та продовження навчання в Донецькому національному університеті;

— оволодіння сучасними методами наукового дослідження: системним аналізом і синтезом, дослідження операцій, математичного і комп’ютерного програмування;

— подальший розвиток наукового стилю мови і абстрактного мислення економічними категоріями;

— розширення загальнокультурного рівня.

3. Вивчення на базі практики необхідної інформації для підготовки звіту з проходження ознайомчої практики.

4. Придбання практичних навичок роботи з документацією підприємства, вміння її аналізувати і робити висновки, на яких базується подальша робота підприємства.

Завдання практики:

— дослідити організацію, структуру і перспективи розвитку бази практики;

— ознайомитися з принципами і формами діяльності підприємства, установи, організації;

— опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику;

— набути навички проведення аналітичних розрахунків, ведення документації щодо діяльності певного підрозділу;

— самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у певних підрозділах;

— провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, інструкцій тощо.

 • зробити висновки про роботу підприємства в обраному напрямку дослідження, зробити пропозиції з вдосконалення цього напрямку;

 • розраховувати оптимальні значення планових показників на базі застосування прогресивних методів регулювання, економіко-математичних методів та ЕММ;

 • набути навичок розробки обгрунтувань планових завдань діяльності підприємства.

В результаті проходження планово-економічної практики студент повинен знати:

 • загальні основи створення та функціонування підприємств, установ та організацій;

 • різноманітність організаційних структур, їх переваги та недоліки, особливості функціонування;

 • технологічні особливості виробництва на підприємствах;

 • склад, структуру, а також показники руху і ефективності використання основних виробничих фондів;

 • склад і структуру нематеріальних активів;

 • склад, структуру, а також показники руху і ефективності використання основних обігових коштів;

 • методику розрахунку виробничої потужності;

 • склад, структуру, показники руху персоналу підприємства;

 • основні форми і системи оплати праці, мотиваційні механізми;

 • інвестиційні ресурси підприємства, а також їх джерела;

 • види продукції, показники якості, склад виробничої програми підприємства;

 • склад витрат підприємства, методи калькулювання витрат тощо;

 • фінансові результати діяльності підприємства;

 • загальні основи з банкрутства, санації, реструктуризації підприємств, організацій;

 • основні методи планування, регулювання та прогнозування розвитку підприємства;

 • економічне обґрунтування різноманітних поточних та довгострокових рішень, пов`язаних зі структурою виробництва, використанням тих чи інших технологій, обладнання, структурою активів і джерел фінансування виробничої, господарчої та комерційної діяльності підприємства, його ціновою та збутовою політиками, довгостроковим інвестуванням, конкурентноздатності суб’єкта господарювання.

Після проходження ознайомчої практики студентів повинен вміти:

 • збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з економічною діяльністю, організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності підприємства;

 • оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування та особливості виробництва на підприємствах;

 • розраховувати показники ефективності використання основних виробничих фондів, обігових коштів, виробничу потужність, показники руху персоналу підприємства;

 • аналізувати економічний та фінансовий стан підприємства, прогнозувати ризик банкрутства, розробляти заходи з фінансового оздоровлення підприємства, організації, установи;

 • обґрунтовувати різноманітні поточні та довгострокові рішення, пов`язані зі структурою виробництва, використанням тих чи інших технологій, обладнання, структурою активів і джерел фінансування виробничої, господарчої та комерційної діяльності підприємства, його ціновою та збутовою політиками, довгостроковим інвестуванням, конкурентноздатності суб’єкта господарювання.

Студент повинен набути навички: підготовки усіх необхідних матеріалів для прийняття ґрунтовних управлінських рішень; орієнтуватися в діловій документації і аналітичних довідок про діяльність підприємства, установ і організацій складання та читання аналітичних матеріалів, технологічних схем обробки інформації та прийняття рішень для ефективного функціонування підприємства.

Розділ II

загальні питання організації планово-економічної праКтики

Практика для студентів є логічним продовженням навчання, під час якої студент закріплює отримані теоретичні знання та оволодіває простішими навичками роботи на підприємстві. Метою практики є виконання студентами індивідуальних завдань для більш поглибленого і всебічного вивчення окремих напрямів в економіці підприємства і збору практичних і статистичних матеріалів для написання звіту.

Студенти 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.0500107 “Економіка підприємства” проходять бакалаврську практику в 6 семестрі строком чотири тижні. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки на принципах системності, безперервності та послідовності навчання студентів.

Робоча програма планово-економічної практики регламентована “Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України”, затверджена наказом Міністерства освіти України від 3.04.1995 № 93, а також “Методичними рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України” (Міністерство Освіти України, Головне управління вищої освіти. – Київ, 1996.).

Розподіл студентів за місцями практики здійснюється згідно їхнього вибору відповідно наявності місць за договорами або наданих листів – запитів від підприємств, організацій, установ. Практикою студентів від університету керують викладачі кафедри, а від підприємств, організацій, установ – їх керівники або найбільш кваліфіковані фахівці, призначені наказом по підприємству. Направлення студентів на практику оформлюється наказом ректора. Студенти забезпечуються робочими програмами, щоденниками та направленнями.

Основними базами практики для студентів спеціальності 6.0500107 „Економіка підприємства” можуть бути промислові підприємства та виробничі об’єднання, підприємства торгівлі, аграрні підприємства, страхові і інвестиційних фонди і компанії, фінансових установах, науково-дослідницькі організації, науково-виробничі управління, економічні управління держадміністрацій, міжгалузеві науково-виробничі комплекси, науково-дослідницькі підрозділи Донецького національного університету.

Студентам, які знаходяться на практиці на робочих місцях, стипендія виплачується незалежно від отриманої на підприємстві заробітної платні. У період проходження студентом ознайомчої практики на нього поширюються загальне трудове законодавство, правила охорони праці і внутрішнього розпорядку, які діють на підприємстві - базі практики.

У зміст планово-економічної практики студентів 3 курсу по спеціальності “Економіка підприємства” входять наступні найбільш важливі компоненти:

 1. Поглиблення теоретичних знань студентів по вивченим дисциплінам.

 2. Зміцнення практичних навичок володіння і освоєння сучасних комп’ютерних технологій, придбання навичок програмування.

 3. Вивчення методів наукового дослідження і методів логіко-пізнавальної діяльності (логічного мислення).

 4. Систематизація інформації отриманої з наукових, літературних, довідкових, документальних і інших джерел.

 5. Обробка отриманої наукової і статистичної інформації, визначення структури і написання звіту з проходження ознайомчої практики.

У перший день практики, всі студенти, допущені до практики, обов’язково беруть участь в настановній конференції, де детально розкривається зміст даної програми планово-економічної практики. У той же день вони зустрічаються зі своїми керівниками і складають індивідуальний план практики.

Основна форма роботи студента в період проходження практики – аналітична робота у відділах підприємства, а потім в і в бібліотеках під час написання звіту.

Протягом практики студент повинен постійно підтримувати контакт з науковим керівником, і один раз на тиждень звітувати про пророблену роботу під час проведення консультацій на кафедрі. Керівник практики призначає час консультацій не менше за 1 раз на тиждень. Результат проходження планово-економічної практики – підготовка звіту з практики. Приблизний план проходження планово-економічної практики наведений у додатку В.

Розділ III

ПРАВА ТА Обов’язки студента

Студент зобов’язаний:

 • студент до початку практики повинен отримати на кафедрі щоденник з практики, програму та направлення на базу проходження практики.

 • до початку практики (за 2-3доби) здати у відповідну службу бази практики на правління і фотографії для оформлення перепустки

 • своєчасно прибути на місце практики і оформити необхідні документи;

 • подати направлення на практику у відділ кадрів підприємства;

 • зробити відмітку про прибуття на базу практики в щоденнику;

 • ознайомитись з наказом про проходження практики і призначенням керівника практики від підприємства;

 • додержуватись діючих на підприємствах, в організаціях і установах правил техніки безпеки і охорони праці;

 • скласти графік проходження практики і погодити його з керівником практики;

 • вести щоденник практики, фіксуючи в ньому виконану роботу;

 • постійно підтримувати зв’язок із керівником практики від кафедри;

 • повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • після закінчення практики подати письмовий звіт і своєчасно його захистити

Студент має право:

 • до початку практики одержати на кафедрі консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • до закінчення практики (не пізніше ніж за день) одержати ділову характеристику, підписану керівником підприємства чи структурного підрозділу;

 • вимагати об’єктивної оцінки результатів практики.

розділ IV

ФУНКЦІЇ КерівникА практики від кафедри

Керівник практики від кафедри повинен:

 • забезпечити проходження практики студентами згідно робочої програми практики;

 • проводити консультації студентів відносно виконання окремих розділів програми;

 • здійснювати контроль виконання студентами календарного графіку проходження практики;

 • надавати письмовий звіт про підсумки проходження практики;

 • приймати участь у роботі комісії з захисту студентами звітів.

розділ V

ФУНКЦІЇ КерівникА практики від підприємства, організації, установи

Керівник практики від підприємства (організації, установи):

 • забезпечує проведення інструктажу студентів з техніки безпеки та охорони праці;

 • закріплює студентів за відповідними підрозділами і фахівцями з урахуванням переліку питань, передбачених програмою практики;

 • консультує студентів з питань виконання програми практики;

 • надає допомогу студентам у зборі даних, необхідних для написання звітів;

 • інформує керівника практики від кафедри у разі порушення студентом трудової дисципліни;

 • перевіряє звіти студентів і надає відгуки про проходження ними практики з оцінкою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), їх ставлення до роботи, дотримання трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (3)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.

Другие похожие документы..