Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Боротьба у баскетболі є боротьбою багатоступеневою. Це боротьба з людськими силами. Її характеризує однодумність гравців в усвідомленні мети боротьби...полностью>>
'Расписание'
Романы -22.05, Дубравы - 22.09, Вязынка - 22.14, Радошковичи - 22.18, Хмелевка - 22.23, Беларусь - 22.28, Ратомка - 22.37, Ждановичи - 22.43, Лебяжий...полностью>>
'Исследование'
Шелестюк Е.В. Представленность символа в структуре понятия Mentalitat und Mentales / Hrsg. von E. A. Pimenov, M. V. Pimenova. – Landau: Verlag Empi...полностью>>
'Пояснительная записка'
Курс Практические работы по технологии обработки металлов дает студентам теоретические знания и помогает овладеть практическими умениями и навыками, ...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 0601 "Право" Затверджено

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кафедра загальної та організаційної психології

Укладач: доцент Л.В. Мова

Психологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів напряму підготовки 0601 “Право”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________2010 р.

Зав. кафедри

_____________ Маноха І.П..

Декан факультету

_____________ Маноха І. П.

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія».

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та організаційної психології Мова Людмила Вікторівна

Лектор: кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та організаційної психології Мова Людмила Вікторівна

Викладачі: кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та організаційної психології Мова Людмила Вікторівна,

Асистент кафедри загальної та організаційної психології Заїка Віталій Миколайович,

Асистент кафедри

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2010__р.

Голова науково-методичної комісії

факультету психології

______________

ВСТУП

Дисципліна “Психологія” є нормативною дисципліною для напряму підготовки 0601 “Право”, що викладається на 2 курсі у 2 семестрі в обсязі 2 кредити (72 години), з них лекцій - 34 год., семінарських - 34 год., самостійна робота - 38 год., форма підсумкового контролю - залік.

Основна мета курсу. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати базові знання про сучасний стан розвитку психологічної науки, сформувати первинні уявлення про принципи, категорії та фундаментальні проблеми психологічної науки, розкрити і розвити особистісний власний потенціал.

В рамках курсу розкриваються підходи щодо розуміння особистості, її поведінки, особистісних якостей, особливостей спілкування та сприймання не­вербальної інформації, що є важливим для професійної діяльності правознавця.

Завдання:

-  Засвоїти основні категорії та поняття психології як науки.

- Оволодіти знаннями щодо закономірностей перебігу психічних процесів та станів.

-  Вільно орієнтуватись в сучасних теоріях особистості.

-  Засвоїти характеристики категорії «відносин», як одну з базових у житті особистості та професійній діяльності майбутніх юристів.

- Навчитись здійснювати психологічний аналіз поведінки оточуючих, враховуючи знання з розділу загальної психології.

Предмет – фундаментальні проблеми, закономірності та факти психології в зв'язку із сферами людської життєдіяльності, особливості психічної діяльності людини.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати:

-  Головні категорії та поняття психологічної науки.

-  Історію розвитку психологічних знань.

- Основні методи психології.

-  Закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів.

-  Провідні теорії особистості.

-  Можливості застосування психологічних знань на практиці.

Студент повинен вміти:

-  Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів.

-  Здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда.

-  Складати психологічну характеристику особи.

-  Аналізувати власну поведінку, особистість, причини емоційних проблем. установки на самопізнання, особистісне зростання.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння є підґрунтям для вивчення дисциплін «Соціальна психологія», «Юридична психологія».

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (залік). Навчальна дисципліна «Психологія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох змістових модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Змістовий

модуль 1

(20 балів)

Змістовий

модуль 2

(20 балів)

Змістовий

модуль 3

(20 балів)

Комплексний підсумковий модуль

(залік – 40 балів)

за одиницю

всього

за одиницю

всього

за одиницю

всього

всього

Робота на семінарах:

10

10

10

- доповідь

5

5

5

- виступ

2

2

2

- доповнення

1

1

1

Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи

3

3

3

3

3

3

Модульна контрольна робота

7

7

7

7

7

7

Виконання завдань заліку

40

Модульний контроль: три модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3 (ЗМ3)

Комплексний підсумковий модуль (залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

20

20

20

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої):

Розрахунок підсумкової оцінки за семестр (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + КПМ.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «не зараховано»;

60- 100 – «зараховано».

Шкала оцінювання

За шкалою Університету (100 – бальною системою)

Оцінка за національною шкалою

60 – 100

зараховано

1 – 59

не зараховано

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ теми

Назва теми

Кількість годин
Лекції

Практичні

Самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Психологія як наука»

1

Історія розвитку психологічних знань. Місце психології в системі наук.

4

6

9

2

Становлення психологічної науки та психологія на сучасному етапі розвитку.

3

4

8

3

Методи психології.

2

2

9

Модульна контрольна робота 1

1

-

-

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Психічні процеси та стани»

4

Пізнавальні психічні процеси

4

6

16

5

Емоційно-вольові процеси та стани

7

4

10

Модульна контрольна робота 2

1

-

-

ЗМІСТОВИЙ Модуль 3. «Психологія особистості»

6

Особистість як предмет психологічного дослідження.

1

-

2

7

Основні напрями психологічної науки

3

6

8

8

Особливості поведінки особистості: темперамент і характер

2

2

4

9

Психологія здібностей, інтелекту

2

2

4

10

Спрямованість особистості та мотивація діяльності

2

1

3

11

Особистість, діяльність, спілкування

1

1

3

Модульна контрольна робота 3

1

-

-

Всього

34

34

76

Загальний обсяг: 144 год.

Лекції – 34 год.

Практичні – 34 год.

Самостійна робота - 76 год.

Змістовий модуль 1. «Психологія як наука»

Тема 1. Історія розвитку психологічних знань (19 год.)

Лекція 1. Донауковий етап розвитку психології (2 год.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма з дисципліни " ділова українська мова " для професійного спрямування 060100 „правознавство"

  Документ
  Курс "Ділова українська мова" читається протягом І та ІІ семестру. Студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, їх структуру і спосіб укладання документів.
 2. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 552263, дата отримання 25.
 3. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури у 2011 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 552263, дата отримання 25.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.
 5. Робоча програма (за кредитно-модульною системою) курсу "Історія держави І права зарубіжних країн"

  Документ
  Метою навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” є хронологічне вивчення державно-правових інститутів окремих країн, з’ясування особливостей реалізації загальних закономірностей історичного розвитку держави і права.

Другие похожие документы..