Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
) Стандарт дисциплины разработан на основании ГОС ВПО специальности подготовки 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденного 7 марта 2 года...полностью>>
'Программа курса'
Как показывают наблюдения, неумение вести себя в обществе, отсутствие навыков приличных манер достаточно часто приводят человека в тупик. Как следств...полностью>>
'Документ'
ЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА-ЗАЯВКА Фамилия Имя Отчество Должность Научная степень Организация Адрес: Индекс Город _ Улица Дом Телефон Факс E-mail Форма участ...полностью>>
'Документ'
Публикуется по книге: Звегинцев В.А. "История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях." Часть 1. М., 1960Электронная версия подг...полностью>>

Інститут економіки та промисловості нан м (3)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier

(Norwegian Institute for Strategic Studies),

Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології)

Інститут економіки та промисловості НАН (м.Донецьк),

Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (науково-методичний центр системного аналізу і статистики)

Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк),

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,

Форум молодих лідерів України,

Центр інвестиційно-інноваційно програм Національного інституту

стратегічних досліджень при Секретаріаті Президента України,

Украинский Институт Позитивной кросс-культурной

психотерапии и менеджмента (м.Черкаси),

Інститут психологія та бізнесу (м.Донецьк),

Українська академія банківської справи (м.Суми),

Кафедра ЮНЕСКО СумДУ (м.Суми),

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ),

Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ),

Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ),

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ),

Институт управления (г.Астана, Казахстан),

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska),

Instytut Stosunków Międzynarodowych,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,

Przemyśl (Polska), Education-Philosophy Faculty,

Pomeranian Academy in Słupsk (Poland)

Секція 2

Інноваційний розвиток та економіка знань

за умов глобалізації та регіоналізації

матеріали першої міжнародної конференції

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених

20-21 лютого 2008 р., м.Суми

Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу» ()

Суми 2008

Перша міжнароднаконференція

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених

М а т е р і а л и к о н ф е р е н ц і ї

Суми - 2008

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №3 від 27.12.07 р.

Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Артюшкіна, професор, кандидат педагогічних наук, проректор Сумського ОІППО

Оргкомітет

Почесний Голова оргкомітету:

Л.В.Пшенична, начальник управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Співголови оргкомітету:

В.Ф. Живодьор, проф., академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), ректор Сумського ОІППО

І.А.Медведев, к.н.держ.упр. проректор Сумського ОІППО

М.В.Жук, к.філос. н., доц., зав.каф. Сумського ОІППО, координатор конференції

Jarosław Moklak. Dr. hab., Adiunkt, Instytut Historii UJ, Kraków Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW, Przemyśl

Члени оргкомітету.

С.В.Біла: проф., д.н.держ.упр., академік АЕН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

О.В.Тягло, д. філос. н., проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

В.Н.Шилов, д.филос.н., проф., Белгородский государственный университет (РФ).

О.М.Семеног, д. пед.н., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

John (Ivan) Jaworsky, Рrof., Department of Political Science University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Florentina Harbo, Dr of Political Science., Norwegian Institute for Strategic Studies Researcher in international law, strategy and analysis

Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)

Н.Н.Чайченко, д.пед.н., проф., зав.каф. Сумського ОІППОВ.О.Любчак, к.ф-м.н., доц., проректор СумДУ

С.М.Козьменко, д. екон. н., проф., проректор Української академії банківської справи

О.В.Мортякова, доктор економічних наук, Інститут економіки промисловості НАН України

Секретар конференції

М.О. Головченко (лабораторія «Євроінтеграції, партнерства та інноваційного розвитку» Сумського ОІППО

У 6 ч. – Ч 2.

У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі міждисциплінарного аналізу проблем специфіки інноваційного розвитку за умов крос-культурних взаємодій.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9-695 від 19.11.2007 р. з метою обговорення політологічних, соціальних, економічних, філософських, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурологічних, євроінтеграційних аспектів сучасного інноваційного розвитку з позицій крос-культурної взаємодії.

© СОІППО, 2008

Сесія1.

Взаємозалежність світової та регіональної економіки: проблема пріоритетів розвитку національної економіки

 1. Ананьина А.С., Дудник Е.В. Вплив глобалізації

на зміну ролі України на світовому ринку………………………………………….….8

 1. Белых Д. В., Филиппенко Т.В. Махинации с

потребительским кредитом…………………………………………………………....10

3. Бринь Н.В. Совершенствование классификации инноваций……………….13

4. Буренко О.В. Вплив фінансової глобалізації на

стабільність та економічний розвиток країн……………………………………..….15

5. Гаврилко О.С. ТНК в Україні:

доцільність і передумови створення……………………………………………..…..18

6. Коротич О.Б. Відновлення довкілля як запорука

соціально-економічного розвитку України……………………………………….….20

7. Мамонтова О.К., Лупік М.І., Дослідження рекламної індустрії

України на основі даних експорту-імпорту послуг реклами

за період січень-лютий 2005-2007 років…………………………………………..…22

8. Мілєва Т.С. Пріоритети продовольчої

безпеки України в умовах глобалізації…………………………………….…24

9. Покотило Т.В. Внутрішні інвестиції – основа

економічного розвитку держави в умовах глобалізації………………………..…26

10. Поливода О.Ю. Стратегія стійкого економічного розвитку України………………………………………………………………………….………...29

11. Сизов В.В. Роль кластеров в инновационной

экономической политике……………………………………………………….……..31

12. Сич О.Л., Новикова І.В. Оцінка підтримки аграрних

виробників України в міжнародному порівнянні………………………………...……34

13. Скринник А.В. Прискорена амортизація як

засіб інтенсифікації відтворення інвестиційних ресурсів для

модернізації основних фондів готельного господарства…………………………37

14. Соколова З.С. Регіональна інтеграція як фактор

подолання депресивного розвитку

країн Західної Африки в умовах глобалізації…………………………………….…39

15. Ткаченко І.П. Взаємозалежність національних

та міжнародних економічних інтересів: проблеми

визначення пріоритетів та забезпечення захисту ……………………….…41

16. Шарф И.В. Налоговый механизм как основа развития

нефтегазового комплекса России……………………………………………..44

Сесія 2.

Економіка знань, конкурентоспроможність, рухомість

центрів світового економічного розвитку

1. Богородченко А.С. Визначальні фактори

конкурентоспроможності підприємств в умовах

посилення глобалізації………………………………………………………..…48

2. Дуліцка В.І., Коропецька О.І. Конкурентоспроможність

вітчизняних підприємств…………………………………………………..…….50

 1. Горелова Г.В., Захарова Е.Н. Методология конгитивного

моделирования для проектирования сценариев

устойчивого развития региона………………………………………………………..52

4. Корнєєва Т.М. Інтелектуальний потенціал

як особлива форма у. Проблема його оцінки………………………55

5. Підвисоцький В.Г., Крапивний І.В.,Чинники підвищення конкурентноспроможності регіональної економіки

в умовах розбудови економіки знань……………………………………………..…57

6. Жданова М.Г., Латуха О.А. Роль высших учебных заведений

в развитии экономики знаний……………………………………………………...….60

7. Лимарь В.В. Напрямки науково – технічної інтеграції України……...…63

8. Литвин А.Л. Актуальність менеджменту знань

в сучасних ринкових умовах………………………………………………………..…66

9. Мартиняк І.О. Роль інфраструктури у підвищенні

конкурентноспроможності малого підприємництва………………………….……68

10. Мачехіна Т. Сучасна філософія освіти :

підготовка людини до життя за умов постійних змін

та створення цих змін……………………………………………………………71

11. Небиш І.П. Інновації як основний фактор

конкурентоспроможності підприємства

за умов знаннєвої економіки……………………………………………………73

12. Поддубный А.А., Захарова Е.Н. Конгитивный анализ и

моделирование как составляющая технологии Форсайта………………….……76

13. Реутська Т.О., Кучерук С.О. Конкурентноспроможність

економіки України в умовах глобалізації…………………………………..…79

14. Кучерук С.А., Фоменко А.А. Інтернаціоналізація, глобалізація

та інтеграція сучасної економіки: діалектика розвитку………………….....80

15. Чувакова О. ЗМІ як інструмент у формуванні

іміджу і репутації банку в умовах ринку…………………………………...…82

16. Шиманська В.В., Саух І.В. До проблеми конкурентоспроможності

в контексті глобалізації світової економіки……………………………………….…84

17. Щеглюк С.Д. Особливості відтворення людського капіталу

в інноваційній економіці…………………………………………………………...……87

Сесія 3

Економіка трансформаційних суспільств: консерватизм, транзитивність, інноваційність, місце в світовому розподілі праці

 1. Балацко Л.С., Пономарева И.С. Интеллектуальная

миграция как фактор развития рынка труда…………………………….…..89

2. Anna Zotikova, Подмаркова І.П. Особливості с

учасного РR в контексті оптимізації українського бізнесу………………….…….91

3. М’якенький Є.Ю., Подмаркова І.П. Інноваційний розвиток економіки – проблема і світло майбутнього……………………………………………….……….94

4. Подвысоцкий В.В. Стратегия развития города…………………………..……95

Сесія 4.

Сучасний економічний розвиток: моделі конкуренції та партнерства

1. Абдуссалам Ф. Інноваційно-інвестиційні пріоритети

економічного розвитку Лівії…………………………………………………..……98

2. Абліцова Т.С., Маркова С.В. Основні підходи до оцінки

ефективності (на прикладі сільськогосподарського підприємства)….…101

3. Венедиктова М.В. Самоефективність як базис

успіху менеджера…………………………………………………………….…103

 1. Веремей С.А. Сутність та зміст процесів «формування доходів»

та «розподілу доходів» в сучасних умовах господарювання……………105

5. Грищенко А.А. Координація стратегій корпорацій

та держав в умовах глобальної інформатизації…………………………………108

 1. Дзеніс О.О. Особливості формування стратегії

фінансового розвитку підприємства……………………………………………..…111

7. Драчова Т.Ю. Фактори, що формують

конкурентоспроможність закладу культури……………………………...…114

8. Перлик В.В., Луценко С.М. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми інвестицій………………………………………………………116

9. Семеног А.Ю. Управління дебіторською заборгованістю

підприємства в сучасних умовах…………………………………………..…119

10. Сорокіна Г.О. Державне регулювання ринку праці………………….…122

11. Сумська В.В., Мартиненко В.О. Міжгалузевий підхід до реалізації

екологічних інноваційних проектів……………………………………………124

12. Цимбал К.Д. Інтеграція комерційної та

соціальної реклами в сучасному медіапросторі України…………………126

13. Шаповалов С.П. Гібнер Л.К. Моделі конкуренції та

партнерства з позиції математичної теорії ігор………………………………..…128

Сесія 5.

Інноваційність як фактор подолання депресивного розвитку

1. Бєлей К.В., Новікова Н.І. Інноваційний аспект

реструктирізації вугільних підприємств………………………………………….…130

2. Бельмехов Р.К., Кумпилов Б.К., Захарова Е.Н. Инновационная деятельность как фактор конкурентоспособности

агропромышленных предприятий………………………………………..…132

3. Біла С.О. Інноваційний розвиток промисловості як складова

економічної безпеки України…………………………………………….……135

4. Бутирська І.В. Інноваційний процес як фактор

загального розвитку регіону………………………………………………..…138

5. Гиря О.О. Ділова гра як метод активного навчання у вітчизняній та зарубіжній школі…………………………………………………………………..……140

6. Гриджук І.А. Інноваційна модель сучасного розвитку економіки регіону…142

7. Дягилева А.В. Инновационная деятельность предприятий

Украины, как составляющая успешного

экономического развития страны………………………………………….…144

 1. Емірільясова С.С., Окса М.М. Перспективи розвитку тендерної

теорії у вищих навчальних закладах України……………………………….........146

9. Єсіна В.О. Проблеми розвитку інноваційної діяльності

в Україні та шляхи їх вирішення…………………………………………...…148

10. Івашина Л.П., Жила Т.П. Стан та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної галузі України……………………………………………………..……150

11. Кобринчук В.В. Напрямки інноваційного розвитку

економіки України………………………………………………………….……153

12. Лавринович М.В. Організаційно-економічний механізм

продюсування як інноваційний засіб розвитку

інституту продюсерства в Україні……………………………………………...……156

13. Левківський О.В. Проблеми та шляхи активізації інноваційної

діяльності в Україні………………………………………………………………….…158

14. Лукашова Е.А. Факторы преодоления депрессивного

развития экономики Украины: инновационная

экономическая деятельность…………………………………………………160

15. Малова Т.І. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств………………………………………………………….…163

16. Мартиненко В.О. Пути активизации экологических

инноваций предприятий…………………………………………….……165

17. Мартякова Е.В. Инноватика регулирования социальных изменений…...167

18. Телетов А.С. Нагорный Е.И. Концепция пробного маркетинга как критерий оценки целесообразности инновационной деятельности в условиях депрессивного развития………………………………………..…172

19. Слуцька І.А., Слуцький О.Е. INTERNET-BANKING –

новий вид електронних банківських послуг…………………………………….....175

20. Куц Ю.О., Збукар В. П. Низькоентропійний інвайронменталізм як

фактор інноваційного регіонального розвитку……………………………………178

21. Ка Ли (КНР), Барвинский А. Китайская национальная модель

модернизации и её особенности……………………………………………………181

22. Кучерук С. А., Гундарева А.Д. Інноваційна політика в Україні:

стратегії, тенденції розвитку…………………………………………………184

.

Сесія 1.

Взаємозалежність світової та регіональної економіки

УДК 330

Вплив глобалізації на зміну

ролі України на світовому ринку

Influence of Globalization on the

changes of the Role of Ukraine on the World Market

Ананьина А.С.

Донецкий национальный университет

Учетно-финансовый факультет

студентка

Дудник Е.В.

к.е.н.,доц.

Розглянуто вплив процесів глобалізації на формування економічної політики держави. Економіка країни розвивається в нових умовах зовнішнього середовища, що призводить до необхідності враховувати фактори взаємозв`язного розвитку економік. Пошук шляхів максимізації результатів, покращення рівня розвитку, підвищення ефективності взаємодій зі світовими державами – головні питання для України в наднаціональному маштабі.

The influence of global processes on the forming of economic policy of the state has been considered. The economics of Ukraine is developing in new international conditions that lead to the necessity to take into consideration the factors of interdependent development of economics in the world. The search of ways to get the best results, to improve the level of development, to raise the effectiveness of cooperation with other countries are the main tasks for Ukraine on a global scale.

Под глобализацией понимают процесс взаимодействия и взаимопроникновения цивилизаций, сложившийся в сравнительно устойчивых территориальных границах на базе определенных этносов. Глобализация является расширением, углублением и ускорением взаимосвязей в мире во всех аспектах современной жизни людей. Охватывая широкий круг сфер деятельности человека, от финансов до культуры, глобализация вызывает множество дискуссий и споров.

Украина ощутила влияние глобализации уже с первых лет независимости, ведь с 1991г. ее экономика и социальная сфера стали открытыми. Новые явления принесли новые возможности и перспективы. Расширялся доступ к финансовым возможностям, интеллектуальным и технологическим достижениям мирового сообщества. Журнал Foreign Policy опубликовал "Рейтинг глобализации". В рейтинге 2007г. учитывались данные по 72 странам мира, представляющим 88% населения планеты и более 97% мировой экономики. Украина заняла в рейтинге 42-е место, Россия  - 62-е.[3]

Экономическая глобализация отражает взаимосвязь между постоянно возрастающими человеческими потребностями, с одной стороны, и возможностями производства и распространения товаров и услуг, с помощью международной торговли, поступления иностранных инвестиций и процессов транснационализации, с другой.

Глобализация стала одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития Украины. Несомненно, глобализация содержит как позитивные, так и негативные аспекты. Основными экономическими интересами Украины в процессе глобализации являются:

 • обеспечение условий для оптимальных объемов отечественного производства посредством увеличения сбыта продукции украинских предприятий на международных рынках;

 • выход на новые рынки сбыта;

 • более полное использование научно-технического потенциала с помощью активизации инвестиционного сотрудничества;

 • размещение украинского капитала в экономики других стран, что предоставит новые возможности развития;

 • привлечение иностранных инвестиций, прежде всего в те отрасли, которые более всего в них нуждаются: АПК, машиностроительный, топливно-энергетический, металлургический и строительный комплексы, химическую промышленность;

 • продвижение украинских товаров на международные рынки и устранение существующих препятствий на этом пути;

 • лучшие возможности для организации закупок и материального обеспечения.

В исследовании механизмов регулирования внешнеэкономического сектора экономики и обеспечения международной конкурентоспособности следует отметить ряд проблем и угроз по отношению к Украине. Сегодня украинские предприятия терпят значительные убытки из-за демпинга, а морской и воздушный флот — из-за задержек судов в других странах по искам иностранных фирм, которые спекулируют на правовой незащищенности украинских компаний. Зависимость по поставкам энергоносителей остается главным фактором возрастающего экономического и политического давления на Украину. Сырье в больших масштабах по минимальным ценам продается за границу. Экспансия иностранных товаропроизводителей продолжает вытеснять украинских производителей с отечественных рынков сбыта. Фактически неконтролируемый импорт останавливает отечественное производство, обесценивает украинскую сельскохозяйственную продукцию. Иностранные банки начинают теснить отечественные банки. Поэтому, развивая экономическое сотрудничество с международными организациями и странами, надо учитывать потенциальные экономические угрозы интересам Украины с их стороны и заранее применять соответствующую политику с целью обеспечения экономической безопасности страны. Основными направлениями этой политики могут быть:

 1. Диверсификация внешних источников снабжения энергоносителей.

 2. Сохранение заинтересованности европейских стран в транспортно-коммуникационной системе Украины, восстановление имиджа надежного партнера.

 3. Прогнозирование развития международных экономических отношений с целью разработки взвешенной стратегии и принятия оперативных решений по предупреждению угроз экономической самостоятельности Украины.

 4. Мониторинг и сопоставление макроэкономических показателей развития стран, соответствующая оперативная корректировка экономической стратегии и тактики Украины.

 5. Усиление стимулирующего влияния налоговой системы на развитие производства за счет уменьшения налоговой нагрузки на предприятия по производству стратегически важной с позиций экономического роста продукции.

 6. Эффективность формирования и использования бюджетных средств, их результативность в процессе воссоздания общественного продукта и ВВП.

 7. Оптимизация структуры внешней торговли, постепенное продвижение на международные рынки капиталов, технологий, финансов.

Зачастую политики, опираясь на высокий уровень экономического развития других стран, проводят аналогичную политику и в Украине. Эта грубейшая ошибка способна привести к экономическим кризисам, спаду производства, общественным волнениям и иным негативным последствиям, которые ставят отечественную экономику в тупик. Ведь Украина – многонациональное государство с уникальными этническими, социальними, экологическими, политическими и другими особенностями. Глобализация пагубна для нашей страны тем, что она унифицирует эти особенности. Однако, отказаться от такого явления как глобализация не выгодно и даже просто невозможно. Поэтому следует проводить экономическию политику, направленную на использование преимуществ от глобализации, и минимизацию ее негативных последствий с учетом начиональных и региональных факторов.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут економіки та промисловості нан м (1)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 2. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);
 3. Державна установа«інститут економіки та прогнозування нан україни»

  Документ
  Історія економічної науки тісно пов’язана з пошуком шляхів оптимального розвитку економічних систем. При цьому в числі визначальних факторів економічного розвитку, до яких найбільше прикута увага представників наукових економічних
 4. Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування нан україни»

  Документ
  Доповідь присвячена дослідженню проблеми впливу інформаційних технологій на трансформацію зайнятості. Розглянуто розвиток нових моделей підприємств, створення нових робочих місць.
 5. Антимонопольний комітет України Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» Аналітичні матеріали щодо стану економічної конкуренції в Україні в 2007 році

  Документ
  Витяг з наукового звіту за темою: «Вдосконалення Методичних рекомендацій за критеріями, які характеризують стан конкуренції на окремих ринках для галузі,

Другие похожие документы..