Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Так вот, жил-был тролль, злой-презлой — это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение: он смастерил зеркало, обладавшее удивительн...полностью>>
'Анализ'
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему деятельности школы, является методическая раб...полностью>>
'Документ'
4 астрономически важных дня – летнего и зимнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. На этих астрономических событиях был основан солн...полностью>>
'Программа дисциплины'
Фирма как основная предпринимательская структура. Ресурсный потенциал фирмы. Способы обес­печения фирмы ресурсами: сделка на месте, контракт, вертика...полностью>>

Методичні рекомендації до вивчення курсу для підготовки магістрів спеціальностей "Адміністративний менеджмент", "Соціальна робота"

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет соціології

Кафедра філософії

«Затверджую»

Декан ФС

проф. Новіков Б.В.

_________________

Інтелектуальна власність , її правове забезпечення

Методичні рекомендації до вивчення курсу

для підготовки магістрів спеціальностей

“Адміністративний менеджмент”, “Соціальна робота”

денної, заочної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри філософії

від “____” ________ 2008 р.

Протокол № ________

Київ, НТУУ “КПІ”, 2008

Укладачі: Свідло Т.М., к.ф.н., доцент кафедри філософії ФС НТУУ “КПІ”;

Тихонюк О.В.,старший викладач кафедри філософії ФС НТУУ “КПІ”

Рецензент: Наконечна Т.В., к.ю.н., доцент, проректор Політико-правового коледжу “Алско”

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Одним із феноменальних і не всіма усвідомлених явищ кінця 20 століття є масова поява на ринку нового виду товару – інтелектуальної власності. Темпи росту обсягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів, тому фахівці прогнозують, що при переході від індустріального до інформаційного суспільства, що відбувається в наш час, цей вид товару стане основним, а конкурентоспроможність звичайних товарів і послуг буде в основному забезпечуватися використанням відповідних об’єктів права інтелектуальної власності.

Тому економічний розвиток України здійснюють за інноваційною моделлю, в основі якої лежать результати творчої діяльності громадян, тобто об’єктів права інтелектуальної власності. У той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів права інтелектуальної власності значно “відстає” від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів як майбутнім інноваторам комплексу відповідних знань та умінь. Свідченням цього є Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 25.04.01 № 285, завданням якого є запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ інтелектуальної власності.

Як відомо, більше 80 % учених, викладачів, учителів, тобто наукового і науково-педагогічного потенціалу України, зосереджено в системі освіти. Тому метою даної дисципліни є обгрунтування ефективних умов, за яких інноваційна діяльність педагога стає не тільки фактором його зовнішнього, статусного рівня, але й глибоких внутрішніх переконань, що забезпечують постійне зростання творчого потенціалу особистості, котра є спроможною вирішувати проблеми інтелектуального розвитку, підвищувати якість знань, формувати творчі здібності учнів, студентів на основі широкого впровадження активних форм, сучасних технологій та методик навчання.

Інноваційний розвиток держави визначається наявністю вчених, винахідників, раціоналізаторів, які формують науково-технічний потенціал і забезпечують його подальший розвиток. Приділяючи увагу розвитку інтелектуальної власності й новаторства, держава в результаті отримує не тільки вагомий економічний, але й значний соціальний ефект. Особливе місце в цьому процесі належить науково-педагогічній діяльності. У сучасному світі найбільш розвинуті країни зводять до рангу державної політики розвиток потенціалу нації. Так, у США, Японії працюють ретельно продумані програми розвитку творчості громадян, починаючи з дошкільного віку.

Сьогодні фахівець в галузі інтелектуальної власності пов‘язаний з об‘єктом інтелектуальної власності протягом усього його життєвого циклу: від моменту його створення, розробки – і до його застосування, реклами.

Як відомо, такий об‘єкт інелектуальної власності, як винахід, з‘являється в результаті творчої діяльності, а творчість – це цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності – інтелектуальна власність.

Дисципліна має інтегрований характер, тісно пов‘язана з блоком суспільних дисциплін: історією, філософією, економікою, естетикою, етикою та ін.; правових дисциплін: патентне право, авторське право і суміжні права, захист права інтелектуальної власності; та з дисциплінами економічного блоку, серед них економіка інтелектуальної власності, оцінка інтелектуальної власності, передача прав на об‘єкти інтелектуальної власності, маркетинг інтелектуальної власності тощо.

Мета цієї дисципліни – ознайомити студентів з понятійним апаратом інтелектуальної власності, виробити в них системне бачення проблеми, полегшити сприйняття ними спеціальних дисциплін навчального плану.

Важливу роль у вивченні предмета відводиться теоретичному матеріалу. Особлива увага приділяється засвоєнню студентами методів і прийомів науково-педагогічної діяльності. Значну частину програми складають практичні завдання, зокрема планування роботи, написання конспектів занять, рефератів та інших форм роботи. Для засвоєння теоретичного матеріалу студентам рекомендується ознайомитися зі списками наукової літератури, опрацювати підручники та посібники, а також використовувати інші джерела: закони України та міжнародні норми з інтелектуальної власності, періодичну пресу, науково-популярні журнали, сайти інтернету тощо.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінари

Контрольні роботи

СРС

Всього

У т.ч. на виконання індивідуальних семестрових завдань

9/д

18

18

Залік

9/з

4

Залік

Всього

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета курсу – ознайомити студентів з понятійним апаратом інтелектуальної власності, виробити у них системне бачення проблеми, полегшити сприйняття ними спеціальних дисциплін навчального плану.

Завдання курсу:

1) ознайомити студентів з основами інтелектуальної власності

2) висвітлити роль інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку суспільства;

3) навчити студентів користуватися національною нормативно-правовою базою у сфері інтелектуальної власності;

4) сформувати прості уміння щодо набуття, здійснення і захисту прав інтелектуальної власності.

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Назва розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Практичні (контрольні роботи)

Семінарські заняття

СРС

Семестр

Розділ 1. Система охорони інтелектуальної власності на Україні

Тема 1.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

1

1

Тема 1.2. Законодавство про інтелектуальну власність

1

1

Розділ 2. Авторське право та суміжні права

Тема 2.1. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір

4

2

Тема 2.2. Зміст авторського права

8

5

Розділ 3. Захист права інтелектуальної власності

Тема 3.1. “Тіньове” авторство

2

2

Тема 3.2. Правова охорона інтелектуальної власності

2

2

Всього за семестр

18

13

Тема 1.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

 1. Поняття інтелектуальної власності.

 2. Поняття права інтелектуальної власності.

 3. Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.

 4. Об”єкти, суб”єкти права інтелектуальної власності.

Необхідна література:

1 (розділ 1, 2); 3 (глава 23, 35); 24-25; 28-32; 36; 38; 40-41; 43.

Методичні вказівки

При вивченні даної теми зверніть увагу на те, що:

1) інтелектуальна власність – це результат будь-якої творчості людей;

2) творчість, у свою чергу, це: а) усвідомлена діяльність, внаслідок якої народжується щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю; б) складний процес, що зумовлюється індивідуальними здібностями творця; умовами, за що він творить; мету, яку він перед собою поставив, та розвитком подій, які важко передбачити; в) не будь-яка робота, а лише усвідомлена творча діяльність;

3) інтелектуальна власність – право автора(творця) на володіння, користування і розпорядження належним йому відповідно до закону результатом інтелектуальної діяльності, а саме:

а) володіння твором фактично здійснюється його автором (оприлюднення, опублікування, публічне виконання, публічний показ, демонстрація,...). Автор може надати дозвіл 3-м особам на опублікування чи інше доведення твору до широкого загалу;

б) користування твором – лише з дозволу автора (творця) на підставі ліцензії щодо оприлюднення(видання), тиражування з метою отримання прибутку;

в) розпорядження твором – автор на свій розсуд визначає правову долю належного йому результату творчості;

4) суб”єктами права інтелектуальної власності є: громадяни, юридичні особи, держава;

5) об”єктами права інтелектуальної власності є: твори науки, літератури, мистецтва; відкриття, винаходи; корисні моделі; промислові зразки; знаки для товарів і послуг; результати науково-дослідницьких робіт; раціоналізаторські пропозиції тощо.

Ключові поняття: творчість, інтелектуальна власність, володіння товаром, користування товаром, розпорядження товаром.

Тема 1.2. Законодавство про інтелектуальну власність

 1. Конституція України про інтелектуальну власність.

 2. Законодавство про авторське право і суміжні права.

 3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

 4. Інші джерела права інтелектуальної власності.

Необхідна література:

1-22

Методичні вказівки:

При вивченні даної теми зверніть увагу на те, що:

1) система правової охорони інтелектуальної власності в Україні почала складатися після набуття нею незалежності. Не можна вважати її створення завершеним. Як сама інтелектуальна, творча діяльність перебуває у постійній динаміці, так і її система правової охорони також перебуває в постійному розвитку. Проте основа правової охорони інтелектуальної власності в Україні створена прийняттям чинного Цивільного кодексу України;

2) Цивільний кодекс України дав визначення поняття права інтелектуальної власності, а саме: “Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об”єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом” (ст. 418). До цього визначення слід додати, що об”єктом права інтелектуальної власності і, отже, об”єктом правової охорони є не будь-який результат інтелектуальної, творчої діяльності, а тільки той, який відповідає вимогам охороноздатності, встановленим законом;

3)нормативно-правовими актами в Україні про інтелектуальну власність є: Конституція України від 28.06.1996 (із змінами від 08.12.2004) – ст. 41, 54; Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993; Закон України “Про власність” від 07.02.1991; Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993; Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993; Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993; Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992; Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25.06.1993; Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996; Закон України “Про видавничу справу” від 05.06.1997; Кримінальний кодекс України від 05.04.2001; Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984; Кодекс законів про працю України від 10 12.1971;

4) основними міжнародними конвенціями та договорами у сфері інтелектуальної власності є: Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886); Всесвітня конвенція про авторське право (1952; її новий текст 1971); Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (1961); Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971); Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники (1974); Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883); Договір про патентну кооперацію („РСТ”, 1970); Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891); Договір про закони щодо товарних знаків (1994); Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації (1958); Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (1925);

5) найстарішим міжнародним договором у сфері інтелектуальної власності вважається Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883: сутність цього договору полягає в тому, що для одержання охорони в будь-якій зарубіжній країні об”єкта промислової власності цей об”єкт в цій країні треба запатентувати. Дещо інші принципи лежать в основі міжнародних конвенцій про охорону авторського права і суміжних прав. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886 заснована на принципі, що кожна країна – учасниця цієї Конвенції надає охорону авторам літературних і художніх творів іноземних держав – учасниць Конвенції в такому самому обсязі, як і своїм власним авторам. Таким чином автор літературного чи художнього твору країни – учасниці зазначеної Конвенції може розраховувати на охорону своїх авторських прав у іншій країні – учасниці Конвенції як і автори цієї країни. Жодних додаткових формальностей виконувати не потрібно. На таких самих принципах базується Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952;

6) 14.04.1891 була укладена Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. Країни, що підписали зазначену Угоду, утворили Спеціальний союз для міжнародної реєстрації знаків. Громадяни кожної країни, які є членами зазначеного Союзу, можуть забезпечити в усіх інших країнах – учасницях Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заявки на зазначений знак до Міжнародного бюро ВОІВ;

7) на розвиток зазначених міжнародних конвенцій, договорів, угод було прийнято низку інших міжнародних актів. На цій основі 14.07.1967 була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка набрала чинності в 1970, є спеціалізованою установою ООН;

8) усі напрями діяльності ВОІВ своїм основним завданням мають всіляко сприяти зростанню уваги до ролі і значення інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку суспільства, сприяти усіма доступними засобами розвитку науки, культури і техніки в усьому світі через стимулювання творчої діяльності, а також широкому обміну між народами досягненнями науки, культури і техніки.

Ключові поняття: міжнародні конвенції, угоди, договори у сфері інтелектуальної власностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих
 2. Конспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” для підготовки магістрів за спеціальностями: 050201 «менеджмент організацій»

  Конспект
  Стан справ з охороною праці у світі стає все більш актуальною проблемою як для профспілок, так і для міждержавних структур, на­самперед Міжнародної організації праці.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни " Аналіз І контроль підприємства" для підготовки фахівців окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії) київ 2010

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Аналіз і контроль підприємства” склала доц. Кирилюк О.Ф на основі типової навчальної програми , обговорено та схвалено на засіданні кафедри статистики та економічного аналізу від « » 2010 р.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Курс „Стратегічний менеджмент” є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка належить до порівняно нових. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо
 5. Конспект лекцій для напряму підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" для підготовки магістрів за спеціальностями: 050201 «менеджмент організацій»

  Конспект
  3 моменту появи на Землі Людина перманентно живе та діє в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються. Це дає змогу сформулювати аксіому про те, що діяльність Людини потенційно небезпечна.

Другие похожие документы..