Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, используемых при оказании гражданам бесплатной стоматологической медицинской помощи при реали...полностью>>
'Документ'
Служба медицинской профилактики Ярославской области является одной из старейших в стране. В 2010 году мы отметили 90-летие со дня образования Ярослав...полностью>>
'Урок'
Имеем честь пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в работе VI Международной научно-практическая конференции "Уроки истории, политики, пр...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 22 мая 2007 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета Д.003.017.01 при Институте систем энергетики им. Мелен...полностью>>

Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

САМАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

СУЧАСНІ НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції

24 грудня 2010 р.

ТОМ ІІ

Сімферополь

Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп. ред. Трофимова В.В. – У 2-х т. – Т. ІІ. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2010. – 92 с.

Редакційна колегія та програминий комітет:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Задорожний А.Л. – ректор Самарського інституту бізнесу та менеджменту, доктор економічних наук.

У збірнику розкрито сутність сучасних трансформацій в процесах взаємодії держави і ринку, розглянуті питання соціалізації у різних національних економічних моделях. Досліджено глобалізаційний вплив на розвиток національних економік та можливості реалізації інноваційних моделей розвитку. Визначені парадигмальні засди формування економіка знань. Обґрунтовано напрямки вдосконалення конкурентоспроможності національної економіки та визначено перспективи реалізації української національної моделі.

Для студентів, аспірантів, науковців, державних службовців та фахівців.

© Автори статей (текст), 2010

ЗМІСТ

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І РИНКУ: СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Аблов Андрій Сергійович

інституційно-правове забезпечення розвитку середнього бізнесу в національних моделях ринкової економіки

9

Алексеев Артём Сергеевич, Щербинина Анастасия Юрьевна

ПРИЧИНЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ, РАССМОТРЕННЫЕ В ВИДЕ ДУОПОЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

11

Бондаренко Олексій Вікторович

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКУ

13

Гнітько Інеса Валеріївна

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

14

Григор’єв Ярослав Юрійович

АНАЛІЗ СТАНУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

17

Ґудзь Ю.Ф.

ОБЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

18

Євтушенко Вікторія Анатоліївна

Необхідність державного регулювання соціально-етичних маркетингових відносин

20

Качуровський Віктор Євстафійович

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

21

Крутилко Олександр Іванович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СВІТІ

23

Ксьондз Світлана Миколаївна, Подлюк Марина Станіславівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

26

Малій Олена Вікторівна

Вплив бар’єрів входження на добробут суб’єктів ринку в умовах глобалізації

28

Михальченко Г.Г.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

30

Правда Артём Игоревич, Жильченкова Виктория Витальевна

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И РЫНКА. РЫНОК И ПЛАН

32

Свердан Михайло Михайлович

ДЕРЖАВА І РИНОК: МЕХАНІЗМ ФІСКАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ

34

Ткачук Олександр Євгенович

АНАЛІЗ СТАНУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

36

Шинкаренко Аннета Вікторівна

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА 2011 – 2012 РОКИ

38

Шпік Руслана Федорівна

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАНННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

40

Яресько Рената Сергіївна

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ В УМОВАХ П’ЯТИ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

42

Тарасов Валерій Іванович

НАУКОВА ПОЛІТИКА: ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ

43

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Абрамова Галина В’ячеславівна

РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

45

Варяниченко Елена Владимировна, Лысина Людмила Арсентьевна

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

48

Власов Максим Олександрович

ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

50

Горячко Анна Миколаївна

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

51

Іщенко Ірина Олександрівна

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ: УПРАВЛІННЯ

РИЗИКОМ ПРИ ВИБОРІ КОНТРАГЕНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

53

Касьяненко Тетяна Вячеславівна

управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком національної економіки

55

Кондратенко Наталія Олегівна

РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

57

Марковський Ігор Олегович

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

60

Михайлов Геннадій Миколайович

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМОГ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

61

Рекрут Світлана Валеріївна

ІНСТИТУЦІЙНО-ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

63

Ричкова Лариса Володимирівна, Олексенко Зоя Володимирівна, Волкова Ольга Володимирівна, Ландау Світлана Олександрівна

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗБУДОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

65

Хабер Ірина Богданівна

МОДЕЛЬ ГНУЧКОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

67

Чумак Наталія Іванівна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

68

СОЦІАЛІЗАЦІЯ У РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЯХ

Барський Юрій Миколайович

МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

72

Зибарева Оксана Василівна

ДЕВІАНТНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ

74

Зінченко Мирослава Михайлівна

Соціальні аспекти молодіжного ринку праці в Україні

75

Лозова Оксана Василівна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

76

Омельяненко Оксана Павлівна

Ефективність використання трудового потенціалу будівельної організації

78

Протасова Єлізавета Володимирівна,

Соціальна відповідальність бізнесу у рамках вартісної моделі корпоративного управління

79

Трофимова Вікторія Валеріївна

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: СПІВСТАВЛЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

81

Шевченко Тетяна Петрівна

БЛАГОДІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

82

Юрманова Елена Александровна

Еропейские модели социальной экономики: характерные чеРты и особенности структурирования

83

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

Ботвинко Ніна Андріївна, Соболєва Світлана Василівна

ДВОЯКА РОЛЬ КРИЗИ У ЦИКЛІ

87

Смирнов Ігор Георгійович

ГЛОБАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ: МИТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

89

Залавская Евгения Вадимовна

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ

91

Взаємодія держави і ринку:

сучасні трансформації

Аблов Андрій Сергійович

Державна установа «Інститут економіки
та прогнозування НАН України», м. Київ

інституційно-правове забезпечення розвитку середнього бізнесу в національних моделях ринкової економіки

Одним з важливих аспектів проблеми формування національної моделі ринкової економіки постає питання оптимального співвідно­шення у структурі підприємницького середовища господарських агентів різних рівнів – дрібних підприємців, середнього бізнесу, великих корпорацій національного масштабу, фінансово-промислових груп, транснаціональних утворень. Слід відзначити, що кожному із сегментів національної економіки належить власна роль у забезпеченні ефективного використання економічних ресурсів країни та розширеного відтворення. Для України особливо актуальним є завдання прискореного розвитку сегменту середнього бізнесу як одного з провідних осередків ринкових відносин, суб'єкти якого здатні поєднувати гнучкість конкурентних стратегій, мобільність, інноваційність, притаманні невеликим підприємствам, з можливостя­ми використання ефекту масштабу, здійснення великих інвестиційних проектів, властиві великим підприємствам. У цьому контексті, доціль­ним є уточнення передумов розвитку середнього бізнесу, зокрема визначення ролі інституційно-правового забезпечення для ефективно­го функціонування ринкових механізмів у цьому сегменті економіки.

Процес становлення ринкової економіки на сучасному етапі розвитку економічних систем передбачає масштабне розширення мережі диверсифікованих зв'язків між різнорідними суб'єктами господарювання, які природно виникають унаслідок спеціалізації їхньої виробничої діяльності та кооперації в межах національних економік та світового господарства. Ефективність функціонування цієї мережі коопераційних відносин і зв'язків прямо залежить від рівня розвитку та існуючої інституційної структури економіки та інституційної архітектоніки суспільства загалом, тобто з утвердженням в суспільній свідомості норм етичного характеру, які регулюють взаємини між людьми, а також інституційними механізмами, які змушують всіх членів суспільства дотримуватися цих норм. Механізмами примусу можуть виступати, з одного боку, розвинута правова система (формальні інститути), а з іншого – міцні, історично сформовані і вкорінені у суспільній свідомості етичні традиції (неформальні інститути). Дослідження історичного досвіду формування інституційних структур дозволяє стверджувати, що формальні і неформальні інститути в умовах ринкової економіки мають власні, певним чином відокремлені, сфери впливу, тобто їхнє співвідношення та роль у регулюванні господарських взаємин на кожному з рівнів економічної системи суттєво змінюється.

Як засвідчує практика, слабкість формальних правових інститутів, притаманна більшості країн із молодими ринковими економіками, їх обмеженість і недостатність, знижує ефективність функціонування всієї ринкової системи, але найбільш відчутно їх недосконалість позначається на бізнесі середнього рівня. За функціональної обмеженості формальних інститутів ринкові відносини можуть успішно розвиватися лише в окремих, достатньо вузьких сегментах економіки, а саме або на рівні дрібного, переважно одноосібного підприємництва з короткими виробничими циклами, орієнтованого на неширокі, географічно локалізовані ринки, в умовах, коли у господарських взаєминах цілковито домінують миттєві транзакції з невисоким ступенем ризиків (виробництво та роздрібна реалізація недорогих готових товарів і побутових послуг), або ж на рівні великих, масштабних бізнес-проектів, сконцентрованих в руках вузького кола заможних, економічно і політично впливових власників, що утворюють нечисленну спільноту бізнес-еліти, в межах якої зневага до виконання взятих на себе зобов'язань автоматично виключає порушника з числа надійних контрагентів. До того ж, представники олігархічних кіл у разі виникнення конфліктної ситуації, як правило, мають можливість скористатися потужними важелями впливу на своїх партнерів, а саме ініціювати виснажливі судові провадження із залученням цілого штату кваліфікованих адвокатів або ж удатися до напівкримінальних методів економічного й політичного шантажування чи прямих погроз фізичної розправи. Отже, досконалість системи формальних правових інститутів не має критичного значення для ефективної господарської взаємодії на рівні дрібного підприємництва і на рівні великого корпоративного бізнесу національного масштабу – для перших граничні витрати, пов'язані із судовим розглядом господарських суперечок (оплата юридичних послуг, особистий час і зусилля, потрібні для захисту власних інтересів у суді), є занадто обтяжливими у порівнянні зі втратами, яких вони зазнали в результаті недобросовісної поведінки контрагентів; для других механізми правового вирішення бізнесових конфліктів є недостатньо дієвими в порівнянні із потужним потенціалом неформальних інституційних інструментів впливу (звернення до суду використовується представниками бізнес-еліти здебільшого в якості одного з тактичних засобів розв'язання конфлікту, але не стратегічного методу).

Набагато більш важливою є роль правових інститутів для врегулювання господарських відносин у сегменті середнього бізнесу. Підприємництво середнього рівня, як правило, передбачає здійснення господарських проектів із достатньо тривалим виробничим циклом, з використанням банківського і товарного кредиту, залученням інвестиційних ресурсів, які належать багатьом особам, з корпоративною формою власності і управління підприємством, з формуванням диверсифікованої мережі коопераційних зв'язків із постачальниками, промисловими споживачами, посередниками й надавачами факторних та консалтингових послуг. Саме у цьому сегменті економіки порушення економічних угод може завдавати контрагентам великих втрат, які за механізмом ланцюгової реакції поширюються всією мережею кооперантів, що органічно призводить до підвищення рівня господарських ризиків на рівні середніх за розміром підприємств. При цьому власники середніх підприємств здебільшого позбавлені можливості впливати на недобросовісних контрагентів за допомогою неформальних інституційних засобів, доступних представникам великому бізнесу. Саме тому для середнього бізнесу досконале правове забезпечення постає провідним інструментом регулювання господарських відносин і вирішальним чинником ефективного функціонування ринкової системи у цій сфері. За слабкості правових інститутів тут поширюється практика недобросовісної конкуренції, а то й відвертого шахрайства, загострюються внутрішньокорпоративні конфлікти, розквітає корупція, рейдерство, рекет, а трансакційні витрати набувають такого розміру, яких виключає активний розвиток цього сегменту економіки.

Таким чином, значення інститутів формального характеру, тобто комплексу правових норм і механізмів, що примушують їх дотримуватися, для суб'єктів господарювання змінюється відповідно до розміру підприємства, причому ця залежність може бути, із певною мірою умовності, математично формалізована у вигляді квадратичної функції оберненої параболи (рис. 1). Згідно з математичними властивостями цієї функції, роль формальних правових інститутів є помірною для дрібних і невеликих за розміром підприємств, збільшується разом зі зростанням розміру підприємства, досягає максимуму за середнього розміру підприємства і знижується з подальшим зростанням розміру підприємства.

Рисунок 1. Залежність значення формальних правових інститутів
для ефективного функціонування ринкових механізмів
від розміру підприємства

Запропонована гіпотеза може бути підтверджена на матеріалі історії розвитку підприємництва в Україні. Так, із розвитком ринкових відносин у вітчизняній економіці у другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. домінування набули, з одного боку, дрібні підприємства (у т.ч. у формі селянських домогосподарств), а з іншого – потужні монополії, а згодом і монополістичні об'єднання (у формі синдикатів). Ця закономірність може бути пояснена тим, що в Російській державі імператив неформальних інститутів – етичних традицій (до того ж, доволі хитких за своєю природою, адже формування сталих неформальних інститутів можливе лише за умов тривалої історичної практики самоврядування) – зберігав силу лише в рамках локальних суспільних осередків (селище, невелике містечко, сімейна фірма або ж «клуб» заможних підприємців), а принцип верховенства права суперечив самій сутності самодержавної влади, тобто влади, заснованої на майже нічим не обмеженій волі (фактично ж, свавілля) уповноваженої особи. Таку саму тенденцію розшарування й поляризації підприємницького середовища можна спостерігати і в сучасній економіці незалежної України, де правова свідомість була цілком знищена за часів радянської влади.

Актуальним теоретичним висновком із представленого історико-емпіричного спостереження може бути констатація закономірності, за якою побудова міцної системи формальних інститутів (у формі правової системи економічних відносин) є безальтернативною передумовою ефективного функціонування ринкових відносин на рівні середнього бізнесу, який в більшості економічно розвинених країн виступає локомотивом господарського розвитку. Неформальні ж інститути можуть компенсувати слабкість правової системи лише на рівні дрібного підприємництва або на рівні великих корпорацій національного масштабу.

Алексеев Артём Сергеевич

Щербинина Анастасия Юрьевна

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. ЛуганскСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 2. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти І науки професорсько-викладацького складу в системі мон україни на 2010 рік Назва заходу

  Документ
  Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний педагогічний університет ім.М.Танка (Білорусь), Московський міський педагогічний університет (Росія)
 5. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.

Другие похожие документы..