Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема определения времени и места возникновения древней христианской литературы, особенностей ее жанров, истоков и источников книг, как признанных...полностью>>
'Документ'
Каждый человек – целый мир, каждый человек – непознанная планета. Многие люди придерживаются этого тезиса. Некоторые отождествляют себя и других с ко...полностью>>
'Программа'
"1С:Управление торговлей 8. " является тиражным решением, позволяющим в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого уче...полностью>>
'Обзор'
Идеальный маршрут для первого знакомства с этой удивительной, уникальной страной, где соседствуют разные культуры, разные языки, разные традиции и обы...полностью>>

Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор

____________Ткаченко Ю.В.

„___”________2006 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ»

зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

Схвалено на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол №__від „__”____2009 р.

Київ-2010

Розробив старший викладач Л.А. Зверук

Затверджено на засіданні кафедри фінансів (Протокол №_ від __ _________ 2010р.)

Схвалено вченою радою Державного інституту підготовки кадрів

Зміст

1. Загальні положення 3

2. Вибір теми курсової роботи 4

3. Вивчення літературних джерел 4

4. Зміст та структура курсової роботи 4

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи 6

6. Зразок плану курсової роботи 13

7. Титульний лист курсової роботи 14

8. Завдання до курсової роботи 15

9. Тематика курсових робіт 16

Список рекомендованої літератури 21

1. Загальні положення

Курсова робота с самостійною письмовою роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінанси" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з теорії фінансів, розвитку навиків самостійної творчої роботи з обраної проблеми, вміння аргументувати власну точку зору узагальнювати, систематизувати і аналізувати цифрові дані, працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними матеріалами. Студентові при написанні курсової роботи необхідно:

- оволодіти економічною термінологією;

- забезпечити високий теоретичний рівень роботи на основі глибокого вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, інструктивних та методичних матеріалів Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України;

- глибоко ознайомившись з літературою з обраної теми дослідження, виявити дискусійні питання, а також висвітлити проблеми;

- показати вміння аналізувати цифровий матеріал з теми роботи, виявляти динаміку, пропорції, чинники впливу;

- раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом цифрового матеріалу;

- вміти розібратись у виробничих ситуаціях, діючій практиці, доповнити
роботу плановими фактичними даними з конкретних суб'єктів господарювання;

- забезпечити необхідний стиль викладу матеріалу, правильно оформити роботу.

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

1. Ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми і реєстрація її
па кафедрі.

 1. Вибір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею.

 2. Складання плану курсової роботи.

 3. Затвердження плану курсової роботи науковим керівником.

 4. Вивчення літературних джерел, збір і аналіз цифрового матеріалу.

 5. Написання курсової роботи.

7. Здача курсової роботи на кафедру з реєстрацією у старшого
лаборанта.

8. Перевірка курсової роботи науковим керівником.

9. Захист курсової роботи. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок друкованого тексту. Цифровий матеріал повинен бути зведений у таблицях, проаналізований. У випадку наведення цифр у тексті, а також висвітленні дискусійних питань потрібно вказати джерело наведених даних.

Зміст курсової роботи повинен відповідати плану і носити індивідуальний характер. За своєю структурою він включає:

Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати не більше 1/3 загального обсягу, а 2/3 мають бути підготовлені на

підставі вивчення й узагальнення практичного матеріалу з ро­боти підприємства, відображати результати досліджень та про­позиції щодо поліпшення управління об'єктом дослідження.

Курсова робота, написана тільки на базі літературних дже­рел без використання практичного матеріалу роботи підприєм­ства, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент зобов'язаний виконати курсову роботу відповідно до графіка, встановленого кафедрою.

Курсова робота, подана на кафедру з порушенням встановле­них графіком строків без поважних причин, — не перевіряється.

Якщо курсова робота не виконана в строк із поважних при­чин, то за заявою студента кафедра встановлює індивідуаль­ний термін здачі та захисту курсової роботи, обов'язковий як для студента, так і для кафедри.

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентом із наведеної те­матики та разом із завданням узгоджується з керів­ником курсової роботи. При цьому враховується специфіка діяль­ності базового підприємства (яке буде об'єктом дослідження).

Курсові роботи, виконані студентами на інші теми не пе­ревіряються і не розглядаються.

Завдання, підписане керівником курсової роботи, підшивається до курсової роботи після титульної сторінки.

3. Вивчення літературних джерел

Після закріплення теми курсової роботи студент вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, зако­нодавчі й нормативні акти, методики, наукові монографії, бро­шури, наукові статті тощо), що стосуються цієї теми.

Ознайомлення з теоретичними засадами теми курсової ро­боти доцільно розпочинати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та системати­зовано. Водночас, не можна обмежуватись лише підручником, треба використовувати також і періодичні видання, методичні рекомендації, збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію тощо. Найбільшу цінність мають наукові моног­рафії, доцільним є використання студентом перекладної та іно­земної літератури.

За опрацьованими літературними джерелами студент пови­нен вивчити та викласти у відповідних розділах курсової робо­ти сучасний стан теорії та практики з обраної теми.

4. Зміст та структура курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати плану і носити індивідуальний характер. За своєю структурою він включає:

Вступ, основний зміст роботи (3 розділи), висновки, список використаної літератури і додатки.

У вступі спід коротко (на 2-3 сторінках) відобразити:

- обґрунтування актуальності теми і мотивацію її вибору;

- мету дослідження роботи;

- предмет і об'єкт дослідження (фінансово-господарські явища, діяльність конкретних фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів та органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, тощо);

- теоретичну і методологічну базу (назвати імена і роботи вчених, положення і висновки яких вплинули ча позиції автора, застосовані у курсовій роботі, методи дослідження);

- інформаційну базу (джерела і матеріали, на базі яких написана курсова робота);

- відомості про структуру і обсяг курсової роботи.

В основному змісті роботи рекомендується виділити 3 розділи. Як правило, зміст основних розділів може мати такі характеристики:

1 розділ - теоретичний аспект теми;

2розділ - опис і аналіз діючої практики або методики;

З розділ - висвітлення проблем та обґрунтування пропозицій по удосконаленню фінансових відносин, що базуються на матеріалах 2 розділу.

У висновках стисло (на 3-5 сторінках) по пунктах слід сформулювати основні результати дослідження, узагальнення рекомендацій і пропозицій автора курсової роботи, які повинні бути конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного матеріалу.

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній практичних даних підприємств. організацій, установ, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних органів. Цифровий матеріал мас бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм та графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків і пропозицій. Заголовки (назви) таблиць, графіків, діаграм мають відобразити основний зміст ілюстрованого матеріалу і' подаються в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсова робота повинна бути грамотно виконана, охайно оформлена та зброшурована.

Текст роботи має бути набраний на комп'ютері або написа­ний чітким почерком пастою або чорнилом чорного чи синього кольору.

Папір для друку чи написання використовується тільки білого кольору, стандартного формату А4 (розмір 210 х 297мм). Текст варто писати тільки на одній стороні аркуша та розміщу­вати так, щоб залишалися поля: з лівого боку — ЗО мм, з пра­вого — не менше 10 мм, зверху і знизу — не менше 20 мм.

При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. При друкуванні або написанні вручну на сторінці має вміщуватися 28-30 ряд-н і в тексту.

Таблиці, формули й рисунки допускається виконувати чорнилом.

Розташування та нумерація складових курсової роботи

Складові курсової роботи розташовуються у такому порядку:

1) титульний лист;

2) завдання до курсової роботи;

4) зміст;

5) вступ;

6) розділ 1;

7) розділ 2;

8) розділ 3;

9) висновки;

10) список використаної літератури;

11) додатки.

Усі сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Нумерація починається з першого титульного аркуша. Проектне завдання та рецензія до загального обсягу курсової роботи не включаються. Титульні листи та зміст не нумерують­ся, але включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (зі сторінки 3).

Зміст роботи викладається на другій сторінці. У ньому послі­довно перелічують усі частини курсової роботи і проти кожної наз­ви праворуч зазначають номер сторінки, з якої вона починається.

Усі основні складові частини курсової роботи пишуть на­півжирним шрифтом прописними літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ­РИ, ДОДАТКИ.

Текст роботи розбивається на розділи, які нумеруються арабськими цифрами. Номер ставлять після слова «РОЗДІЛ». Назву розділу наводять також прописними літерами напів­жирним шрифтом. Після назви розділів крапка не ставиться. Вирівнювання назви розділу здійснюється по центру.

Наприклад:

РОЗДІЛ І

ФІНАНСИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Між назвою розділу та підрозділу проставляють один між­рядковий проміжок. Між назвою розділу та підрозділу не по­винно наводитися тексту. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з но­мера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими став­лять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крап­ка, наприклад, 2.3. (третє питання другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, в кінці заголовка крапка не ставиться. Назви й номери підроз­ділів наводять напівжирним шрифтом.

Наприклад:

1.3. Складання бюджету підприємства

Між назвою підрозділу та текстом проставляється один міжрядковий проміжок. Пункти в межах підрозділів виділяти й наводити не доцільно. Поряд із тим, допускається виділення у тексті найбільш важливих моментів теми дослідження. Такі виділення можна робити без міжрядкових проміжків напів­жирним шрифтом, напівжирним курсивом або підкресленням. Виділення курсивом робити не рекомендується.

Виклад назв і тексту таких частин курсової роботи, як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки та кожного розділу потрібно починати з нової сторінки. Виклад назв і тексту підрозділів здійснюється з тієї ж сторінки, на якій закінчився текс попереднього підрозділу. Проте, новий параграф (підрозділ) допускається починати на тій же сторін­ці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміс­титься 2-3 рядки тексту. Не можна вміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Текст повинен викладатись від третьої особи множини, без використання займенників «я», «ми». Таких термінів як «в те­перішній час», «в цьому році», «в минулому році» не викорис­товувати. Краще вказати конкретно рік та місяць.

Не допускається скорочення слів та найменувань. Не реко­мендується перенасичення тексту спеціальними термінами, що ускладнюють читання. Не допускається розрив речення таблицею.

Оформлення таблиць

Рисунки і таблиці, які є обов'язковими складовими части­нами курсової роботи з економічних питань, потрібно роз­поділяти за обсягом. Великі, які вміщують 8-10 рядків або більше 6-7 граф, доцільно винести в додатки.

Кожна таблиця має назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і порядковий номер, який вказуєть­ся в правому верхньому кутку над заголовком.

Слово «таблиця» і заголовок пишуть із великої літери і не підкреслюють.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і по­рядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, на­приклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Між текстом та словом «таблиця», а також після таблиці ставиться один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

Складаючи таблицю треба врахувати:

— цифри, що вносяться в таблицю, повинні мати однако­вий ступінь округлення (одиниці фізичних величин);

— в асортиментних таблицях варто наводити як абсолютні, так і відносні показники;

— якщо текст у графі таблиці складається з одного слова, то при повторенні його можна замінити лапками, якщо ж із двох і більше слів, то при першому повторенні замінюють виразом «те ж», а далі — лапками;

— замінювати лапками повторення цифр і знаків не дозво­ляється;

— якщо параметри, що входять до таблиці, мають однакову одиницю виміру (грн, % тощо), то її розміщують над таблицею;

— цифри в графах таблиці повинні ставитися так, щоб кла­си чисел у всій графі розташовувались один під одним;

— текст усіх рядків таблиці повинен починатися з великої літери;

— кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена;

— таблиці, як правило, розташовуються на одній окремій сторінці, яка включається до загальної нумерації. Якщо таб­лиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу. У такому випадку вертикальні рядки (графи) під заго­ловками таблиці варто пронумерувати, на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому кутку писати: «Про­довження табл. 1.2», а таблицю розпочинати з нумерації верти­кальних граф.

Наприклад:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

1

2

3

Продовження табл. 1.2

1

2

3

На кожну таблицю в тексті має бути зроблене посилання, а також наведено її короткий аналіз.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (3)

  Документ
  навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єк­тів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.
 2. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (1)

  Документ
  Курсова робота с видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" полягає в поглибленні знань студентів з теорії фінансового менеджменту, розвитку
 3. Міністерство промислової політики України Державний інститут підготовки кадрів (2)

  Документ
  Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з класичними творами, державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних
 4. Міністерство промислової політики україни

  Документ
  Завдання 2. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, проаналізувати ритмічність (коефіцієнти ритмічності і аритмічності) виробництва продукції.
 5. Державний комітет промислової політики україни наказ від 2 лютого 2001 року n 47 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) Наказ втратив чинність (1)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Державним комітетом промислової політики

Другие похожие документы..