Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С 6 июня 2011 г. Новосибирский Муниципальный банк запускает новую программу автокредитования «Практичный выбор», позволяющую горожанам приобрести авт...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Курс «Программирование» предназначен для студентов обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в менеджменте). Программа курса составлена в...полностью>>
'Документ'
. Первый писаный свод законов «Русская правда» и управление в Киевской Руси. 7. Христианство и его роль в развитии основ государственности Древней Ру...полностью>>
'Литература'
Лопушанская С.П., Горбань О.А. Прямой и обратный словник к Старославянскому словарю (по рукописям X-XI веков) /Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. ...полностью>>

Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти [Текст] : матеріали Обласної науково-методичної конференції, Суми, 25 листопада 2010 р. / Відп за вип. П.І. Січненко. Суми : СумДУ, 2010. 51 с

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти [Текст] : матеріали Обласної науково-методичної конференції, Суми, 25 листопада 2010 р. / Відп. за вип. П.І. Січненко. - Суми : СумДУ, 2010. - 51 с.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В МАГІСТРАТУРІ

Маркевич В.Е., д. мед. н., професор,

Січненко П.І., к. мед. н., доцент,

Мелеховець О.К., к. мед. н., доцент

Медичний інститут СумДУ

Підготовка фахівців за напрямом професійного спрямування "Медицина" і освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" у СумДУ проводиться на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої осо­бистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським. Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”, повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної (творчої) та науково-педаго­гічної, або управлінської діяльності, набути певний досвід використання одержаних знань і вміти продукувати (ство­рювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямоване на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.06.95 № 114 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників".

Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін до 1-3 років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.2005 року № 621 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів". Для лікарів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я.

Організація та забезпечення змісту підготовки фахівців в магістратурі здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик за фаховими спрямуваннями “Педіатрія”, „Акушерство і гінекологія”, „Інфекційні хвороби”, „Неврологія”, „Ортопедія і травматологія”, „Патологічна анатомія”, „Радіологія”, „Загальна практика-сімейна медицина”, „Внутрішні хвороби”, „Пульмонологія та фтизіатрія”, „Хірургія”.

Освітньо-професійна програма передбачає професійну та практичну підготовку, що забезпечує відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та навчальний час за циклами підготовки наведено у освітньо-професійній програмі.

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря - магістра Сумського державного університету є нормативним документом, у якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначаються місце магістра зі спеціальності "Лікувальна справа" в структурі охорони здоров`я країни та вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих властивостей та рис.

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги до змісту освіти та процесу навчання з боку держави, світового співтовариства та роботодавців, що зацікавлені у таких випускниках. Освітньо-кваліфікаційна характеристика відображає соціальне замовлення на фахівця, що розробляється у сферах праці та професійної підготовки з урахуванням аналізу професійної діяльності.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності магістра з фаху "Лікувальна справа" і державні вимоги до властивостей та рис особи, яка здобула повну вищу освіту за відповідною програмою "Лікувальна справа".

Вибіркова частина програми визначається Сумським державним університетом з урахуванням його наукового потенціалу, вимог замовника фахівців та наукових (творчих) інтересів магістра, його можливостей щодо оволодіння розділами суміжних освітніх програм.

Структура навчальних планів є предметно-інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання основних дисциплін та суміжних циклів.

Таким чином, магістр медицини - це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ магістрантів

Маркевич В.Е., д. мед. н., професор,

Січненко П.І., к. мед. н., доцент,

Мелеховець О.К., к. мед. н., доцент

Медичний інститут СумДУ

Робота по вивченню потреби в фахівцях високого рівня проводиться спільно з лікувально – профілактичними закладами охорони здоров`я області, управління охорони здоров`я Сумської ОДА – проводиться моніторинг кадрової ситуації на місцях, визначаються потреба в лікарських кадрах, особливо в сільській місцевості, профіль медичної спеціальності, крім того, визначається потреба науково – педагогічних кадрах. По результатам моніторингу формується розподіл фахівців на місця призначення.

Формування контингенту магістрів проводиться на основі контингенту студентів – кращі випускники Медичного інституту за рекомендацією кафедр, Вченої ради інституту можуть приймати участь у конкурсі для вступу до магістратури. Рекомендації до вступу в магістратуру можуть отримати студенти, які під час навчання в інституті приймали активну участь і досягли певних успіхів в науковій роботі, впродовж навчання досягли високих показників в навчанні, мають хист і бажання до наукових досліджень і, взагалі, бажають підвищити свій професійний рівень.

Зарахування до магістратури здійснюється за результатами вступних іспитів на конкурсній основі, після закінчення Медичного інституту і отримання диплому спеціаліста.

Перелік та обсяг дисциплін навчальних планів регламентується наказом МОЗ України від 24.09.1996 року № 295 «Тимчасове положення про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти ІV рівня акредитації та наказом МОЗ України від 19.09.1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня», наказом МОЗ України від 21.11.2005 р. № 621.

Навчальні плани підготовки лікарів в інтернатурі розробляються відповідно до типових навчальних планів провідними фахівцями Медичного інституту та затверджуються завідувачем кафедри, деканом ФПМО.

Навчальні плани підготовки лікарів в магістратурі розроблені на основі типових навчальних планів інтернатури провідними фахівцями медичного інституту та затверджені директором медичного інституту і погоджені департаментом вищої медичної освіти МОЗ України, інститутом іноваційних технологій навчання МОН України, в центральному методичному кабінеті вищої освіти МОЗ України.

В Медичному інституті СумДУ профільними кафедрами та згідно типовим програмам, затвердженим МОЗ України, розроблено 11 навчальних планів та робочих програм зі спеціальностей інтернатури та магістратури. Для навчання лікарів-інтернів на суміжних циклах розроблено та затверджено понад 50 робочих програм з відповідних дисциплін, викладання яких забезпечується на 14 кафедрах інституту.

Організація навчального процесу ґрунтується як на традиційних формах навчання, так і на новітніх навчальних технологіях з використанням комп’ютерних програм та мультимедійних презентацій, і спрямована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної як до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, так і до швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері та інших галузях, у системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. При цьому використовуються аналітично-інформаційні та контролюючі комп’ютерні системи. Створено 14 комп’ютерних класів, на кафедрах впроваджена комп’ютерна технологія візуалізації навчального матеріалу.

Система контролю за організацією та ефективністю навчального процесу під час навчання в магістратурі передбачає виконання вимог „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” з визначенням базового, вихідного та кінцевого рівня знань і практичних навичок з кожної дисципліни під час практичних занять (поточний контроль), а також підсумкового контролю під час випускного іспиту.

Підготовка спеціалістів в даній галузі і їх подальша робота є досить важливою для забезпечення потреб органів і установ охорони здоров’я регіону у висококваліфікованих фахівцях різних спеціальностей, яка базується на системі державних стандартів освіти. Це дає змогу забезпечити більшу відповідність підготовки фахівців за певними спеціальностями вимогам суспільного поділу праці. Це мобільність системи освіти на ринку праці закріпленої за нашим навчальним закладом у Сумської області. Це дає можливість оперативно реагувати на зміни соціально-економічних та демографічних умов у системі охорони здоров’я, реформувати зміст освіти з урахуванням розвитку медичної науки, техніки та передових технологій навчального процесу.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ

П.І. Січненко, к.мед.н., доц.; О.І. Сміян, д.мед.н.,проф.; О.К. Романюк, к.мед.н., доц.

Медичний інститут Сум ДУ

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Появу в даний час поняття «Електронне навчання» можна характеризувати як комплекс інтелектуальних навчальних посібників і систем тестування, що дозволяють використовувати новітні досягнення в області інформаційних технологій в навчальному процесі незалежно від форми навчання.

Презентаційна форма викладання дає можливість стимулювати пізнавальну і творчу активність інтернів, дозволяє краще засвоювати навчальний матеріал та збільшує зацікавленість до його вивчення. Це обумовлює розробку і широке впровадження електронних навчально-методичних комплексів в навчальний процес.

Під електронним навчально-методичним комплексом (ЕНМК) варто розуміти набір матеріалів для організації і проведення навчання по темі дисципліни з активним використанням сучасних мультимедійних і інформаційних технологій. Програмно-технічне забезпечення, що застосовується для створення ЕНМК, може бути різноманітним, що визначається як можливостями учбового закладу, так і самими завданнями, що висвітлюються викладачем в змістовній частині ЕНМК.

Відповідний комплект компакт-дисків на кафедрі використовуватиметься як викладачами, так і інтернами під час самостійної підготовки до занять. Цей же принцип наглядності реалізований і в мультимедійних заняттях, що проводяться, хоча ними неможливо замінити і звичні підходи - крейда і дошка все ще досить актуальні і особливо розгляд матеріалу на клінічному прикладі безпосередньо у ліжка хворого.

Включення в матеріал ЕНМК заздалегідь підготовлених відеороликів відтворюючих реальні лікарські маніпуляції, обстеження і лікування хворого, надання невідкладної допомоги, дозволяє заощадити на відповідних навчальних посібниках, що є важливим чинником в умовах проблем з фінансуванням, а також не вимагає створення спеціальних умов. Проте, хотілося б відзначити, що єдиної думки про доцільність використання вказаної форми навчання до сих пір ще не має.

Тести, що включаються в ЕНМК, як показує досвід використання їх на кафедрі, передбачають вибір правильної або неправильної відповіді з декількох представлених виявилися корисними для визначення вихідного рівня знань і завершальних тестів після вивчення окремих тем. Проте, використання подібних тестів на залікових заняттях не можна вважати раціональним.

Аналіз такої форми контролю підсумкових знань свідчить про те, що мінімальні знання дозволяють вибрати правильну відповідь. Таким чином, використання тестів різних рівнів найраціональніше для контролю засвоєння матеріалу, що вивчається.

Перевагою електронного навчально-методичного комплексу є наявність згрупованого матеріалу, який включає програми лекцій і практичних занять, теми рефератів, програми атестації і заліків, а також методичні рекомендації інтернам по засвоєнню різних розділів дисципліни, списки літератури, що рекомендуються.

Таким чином, комп'ютерні технології дозволяють добитися більш високого рівня засвоєння матеріалу, що вивчається, значно розширюють можливості використання різного роду завдань, роблячи його динамічнішим.

ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ПРАКТИКА – СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»

Попов С.В., д. мед. н., профессор

Медицинский институт,

Кафедра семейной медицины с курсом эндокринологии

Подготовка врачей специальности «Общая практика – семейная медицина» является важной составляющей происходящей реформы системы охраны здоровья Украины. Общее направление дальнейшего совершенствования медицинской помощи в мире связано с доминирующей ролью семейного врача. Эта концепция, разработанная ведущими специалистами еще после второй мировой войны, постепенно претворяется в жизнь, но с разной степенью эффективности в различных странах.

Подготовка врачей-интернов на кафедре семейной медицины медицинского института Сумского государственного университета началась с 2005 года, с момента основания кафедры. Клиническими базами подготовки являются ведущие лечебные учреждения города и области. В преподавательской работе задействованы наиболее опытные преподаватели кафедры, профессора и доценты. Обучение проводиться по рабочим программам, составленным согласно типовой программе дисциплины. Наработана база методических указаний к практическим, семинарским, лекционным занятиям.

Контроль усвоения материала проводится разными способами. Преподаватель может проводить устный опрос, в том числе у постели больного, письменный, с использованием заранее приготовленных текстовых или ситуационных задач, может использоваться компьютерный контроль. Для выполнения последнего варианта на кафедре имеется компьютерный класс. Кроме того, качество подготовки врачей-интернов контролируется лицензированными государственными экзаменами «Крок-3». За истекшее время все интерны успешно прошли указанный экзамен. Контролем качества подготовки является проходящая в конце обучения государственная аттестация. Она проходит в три этапа, компьютерного тестирования, оценки практических навыков и знаний в ходе практически - ориентированного экзамена, теоретической части.

За прошедшее время подготовлено около 100 врачей специальности «Общая практика – семейная медицина», которые работают в различных медицинских учреждениях Сумской области и в Украине в целом.

Работа кафедры и в дальнейшем будет проводится в соответствии с требованиями государственной системы подготовки медицинских кадров с использованием современных методов обучения и контроля.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ - ХІРУРГІВ

Леонов В.В., д. мед. н., професор,

Кононенко М.Г., д. мед. н., професор,

Кащенко Л.Г., к. мед. н., доцент,

Ситнік О.Л., к. мед. н., доцент

Медичний інститут СумДУ

Кафедра хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології

Нвчання лікаря – інтерна нерозривно пов’язане з якістю підготовки студента у вищому навчальному закладі: чим краще вузівська підготовка, тим ліпші фахові можливості у лікаря-інтерна. Знання студента і лікаря не завжди ідентичні. Нерідко середній студент стає хорошим лікарем і гірше, якщо навпаки – коли диплом з відзнакою є самоціллю, а не критерієм дійсних знань. Для підвищення мотивації до навчання як на додипломному, так і післядипломному етапах та полегшення отримання знань необхідно використовувавти сучасні інформаційні технології: компُютерне забезпечення діагностичного процесу, навчальні відеофільми, мультимедійне забезпечення навчальних програм, електронні рисунки, сучасні тренажери, фантоми, internet та ін. В навчальні програми з метою розширення теоретичних знань та набуття практичних навичок необхідно включати відеофрагменти складних методів, в т.ч. інвазивних, дослідження, типових і особливо атипових, унікальних хірургічних втручань (схеми з коментарями). Така наглядність у засвоєнні знань і навичок формує у лікарів-інтернів сучасні концепції, стимулює творче мислення.

З метою заохочення студентів до навчання в інтернатурі з хірургії доцільною є підготовка на умовах регіонального замовлення коштами райдержадміністрацій.

Для інтернів-хірургів чи не найголовнішим є засвоєння практичних навичок. Навичками потрібно оволодівати постійно. Саме практична робота – це лакмусовий папірець якості отриманих знань у вузі.

Є об’єктивні і суб’єктивні причини несвоєчасного оволодіння навичками. Об’єктивні – на кафедрі не можуть забезпечити виконання навичок на рівні оволодіння (наприклад, немає хворих з відповідною патологією). Суб’єкивні причини – небажання або нерішучість інтерна до засвоєння навичок, немає підтримки викладача та ін.

На сьогоднішній день бази для навчання як студентів, так і лікарів-інтернів не відповідають сучасним вимогам. Бази кафедр хірургії повинні бути забезпечені сучасною діагностичною апаратурою (для УЗД, ендоскопії, лапароскопії, ангіографії та ін.) та обладнанням для проведення висококваліфікованого лікування (хірургічні втручання, включаючи лапароскопічні; емболізація судин, що кровоточать після рентгено-ангіографічного дослідження та ін.).

Підвищення мотивації до навчання шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій та підготовка лікарів - інтернів на умовах регіонального замовлення, поліпшення матеріально-технічного забезпечення клінічних баз інституту, впровадження новітніх технологій, створення університетських клінік найбільш повно відповідали б сучасним вимогам до підготовки лікарів - інтернів.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ – ІНТЕРНІВ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО РОБОТИ НА ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ

Ситнік О.Л., к.мед.н., доцент

Леонов В.В., д.мед.н., професор

Медичний інститут СумДУ

Кафедра хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології

Протягом останнього десятиріччя малоінвазивні ендовідеохірургічні втручання впевнено довели своі переваги та стали виконуватися в багатьох лікувально – профілактичних закладах обласного, міського, районного рівня.

Підготовка лікарів – інтернів хірургічного профілю до роботи на ендовідеохірургічному обладнанні повинна мати насамперед практичну спрямованість. Успішне вирішення цього завданя можливе за умов створення в навчальних медичних закладах спеціальних центрів, обладнаних ендовідеохірургічним устаткуванням та інструментарієм, операційним блоком, тренажерним залом, віварієм. Подібний центр створено в медичному інституті СумДУ.

Спочатку лікарі – інтерни відпрацьовують в спеціальних тренажерних боксах – імітаторах навички утримання, розсічення, дисекції, коагуляції, зшивання тканин. Після засвоєння базових навичок лікарі – курсанти починають виконувати ендовідеохірургічні втручання на експериментальній тварині: накладання карбоксіперитонеуму, введення першого троакару, вибір місць на передній черевній стінці та встановлення портів, біопсія печінки, промивання та дренування черевної порожнини, міжкишковий шов, холецистектомія, герніопластика.

Теоретична підготовки включає основні поняття про ендовідеохірургічне обладнання, особливості виконання ендовідеолапароскопічних операцій та їх анестезіологічного забезпечення, показання та протипоказання до застосування ендовідеолапароскопічних втручань, найбільш поширені ускладнення та їх профілактику. Обсяг теоретичної підготовки не повинен перевищувати 10% навчального часу.

Наступний етап включає практичну підготовку на клінічних базах кафедр. Під керівництвом провідних фахівців лікарі – інтерни безпосередньо приймають участь в підготовці хворого до операції, виконанні оперативного втручання та післяопераційному веденні хворих.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (10)

  Документ
  Дриновський збірник. Т.3 / Ред. кол.: С.Ю.Страшнюк, С.Б.Сорочан, Н.В.Аксьонова та ін. – Харків-Софія: Академ. видав. ім. проф. Марина Дринова, 2009. – 487 с.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Г. Д. Попазова Бібліографічний покажчик

  Документ
  Друга частина Бібліографічного покажчика публікацій працівників ТДАТУ містить в собі перелік наукових робіт викладачів та співробітників факультету економіки та бізнесу.
 4. Секція 1 Роль політики в розробці та запровадженні

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (15)

  Документ
  Винаходи та інновації. Винахідники України / Ред. кол.: Б.М. Малиновський, В.І. Шепель, А.М. Ферчук та ін. – К.: ВЦ "Логос Україна", 2010. – 168 с.

Другие похожие документы..