Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При оценке качеств смазочных масел используются многочисленные физико-химические показатели. Установлено, что добавление присадок к маслу для повы­ше...полностью>>
'Документ'
1.1. Шаблони документів. Створення списків. Шаблони документів. Настроювання середовища. Робота з кількома документами. Створення списків. Багаторівн...полностью>>
'Презентация'
Да потому, что Озернинское сельское поселение – самое восточное в районе, самое глубокое и чистое озеро – тоже на территории нашего поселения. Да и с...полностью>>
'Реферат'
Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда является обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических условий в ...полностью>>

Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

(на підставі схвалення рішенням

Вченої ради Університету

від “__” ___ 2007р., протокол № __)

Ректор Лаптєв С.М.

“___” ______________ 2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

плани лекцій та семінарських занять,

завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни

Теорія управління безпекою соціальних систем”

Розробник: Ліпкан В.А., канд. юрид. наук, доцент

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ___ 2007 р.)

Завідуючий кафедрою

Київ – 2007

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

робочої навчальної програми дисципліни

„Теорія управління безпекою соціальних систем”

з випускаючими кафедрами

ПОГОДЖЕНО

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “__” ________ 2007 р.)

Завідувач кафедри

ВСТУП

Навчальна дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.000015 „Управління фінансово-економічною безпекою”

Робоча навчальна програма дисципліни містить такі розділи:

 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Тематичний план дисципліни

 3. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

 4. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

 5. Критерії успішності навчання

 6. Перелік навчально-методичної літератури

1. Мета та завдання ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомлення студентів із теоретичними основами управління безпекою соціальних систем, формування концептуальних методологічних навичок щодо моделювання систем безпеки у будь-якій сфері життєдіяльності, прищеплення основних цінностей безпекової культури, яка є стрижнем для здійснення практичної діяльності щодо забезпечення безпеки підприємств. Одним з основних завдань курсу є підготовка студентів вищих навчальних закладів до вивчення галузевих безпекознавчих дисциплін, а також закладення базису щодо розуміння фундаментальних категорій безпеки соціальних систем.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • основні теорії управління;

 • види соціального управління;

 • об’єкт і предмет теорії управління безпекою соціальних систем;

 • концептуальні основи управління безпекою соціальних систем;

 • методи теорії управління безпекою соціальних систем;

 • алгоритм моделювання системи безпеки будь-якого рівня;

 • механізми діагностування та управління загрозами та небезпеками;

 • ознаки загроз та небезпек;

 • системостворюючі компоненти системи безпеки

 • сучасні підходи до організаційного проектування систем безпеки;

Вміти:

 • використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності;

 • застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні систем безпеки;

 • описувати моделі загроз та небезпеки;

 • формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які формують фахівців з управління фінансово-економічної безпеки. Вона дає основу для вивчення дисциплін „Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства”, „Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства”, „Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ”, „Організація і управління інформаційною безпекою” „Економічний ризик та методи його вимірювання” тощо. Є визначальною для дисципліни „Основи національної безпеки України”.

Навчальним планом передбачається вивчення дисципліни на лекційних та практичних аудиторних заняттях; індивідуальна робота; самостійна робота студентів; залік.

2. Тематичний план ДиСЦИПЛІНИ

Розподіл навчального часу за темами для студентів за спеціальністю 8.000015 „Управління фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання. (згідно з робочим навчальним планом на поточний навчальний рік)

Кількість годин

Теми навчальної дисципліни

Разом

Лекцій

Семінари

СРС

Інд.

Зан.

1. Зміст навчальної дисципліни „Теорія управління безпекою соціальних систем”

8

2

6

2. Основні теорії організації та управління

11

2

1

8

3. Сутність та види соціального управління

10

2

1

6

1

4. Поняття та зміст безпекознавства

9

2

1

6

5. Методи Теорії управління безпекою соціальних систем.

9

2

1

6

6. Поняття та зміст безпеки соціальних систем

10

2

1

6

1

7. Поняття та зміст загроз безпеці соціальних систем.

11

2

1

8

8. Діагностування загроз безпеці соціальних систем

9

2

1

6

9. Концептуальні основи управління безпекою соціальних систем.

9

2

1

6

10. Поняття та зміст системи безпеки соціальних систем

12

2

1

8

1

11. Перспективи розвитку теорії управління безпекою соціальних систем

10

2

1

6

1

УСЬОГО:

108

22

10

72

4

3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

3.1. Плани лекцій

Тема 1. Зміст навчальної дисципліни „Теорія управління безпекою соціальних систем”

  1. Предмет, завдання та система курсу „Теорія управління безпекою соціальних систем”.

  2. Цілі, завдання та функції „Теорія управління безпекою соціальних систем”.

  3. Понятійно-категорійна система „Теорія управління безпекою соціальних систем”.

  4. Міждисциплінарний характер „Теорії управління безпекою соціальних систем”.

Рекомендована література: [1, 2, 5, 7, 9, 13, 28, 33, 35, 36, 40, 49, 52, 53, 54, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 100, 102].

Тема 2. Основні теорії організації та управління

 1. Класична школа управління.

 2. Концепція людських відносин.

 3. Ситуаційні теорії організації.

Рекомендована література: [2, 5, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 32, 50, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 79, 85, 90, 96].

Тема 3. Сутність та види соціального управління

 1. Сутність управління як суспільного явища.

 2. Особливості суб’єкта та об’єкта соціального управління.

 3. Сутність та зміст управлінських відносин.

 4. Види соціального управління.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 42, 44, 48, 76, 95].

Тема 4. Поняття та зміст безпекознавства

 1. Поняття парадигми.

 2. Періодизація парадигм.

 3. Безпекознавча парадигма.

 4. Об’єкт і предмет безпекознавства.

 5. Структура безпекознавства.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 42, 44, 48, 76, 95].

Тема 5. Методи Теорії управління безпекою соціальних систем

 1. Поняття та зміст методів ТУБСС.

 2. Універсальні методи ТУБУС.

 3. Загальнонаукові методи ТУБСС.

 4. Спеціально наукові методи ТУБСС.

 5. Онтологія і аксіологія ТУБСС.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 42, 44, 48, 76, 95].

Тема 6. Поняття та зміст безпеки соціальних систем

 1. Основні концепції національної безпеки.

 2. Зміст безпеки соціальних систем

 3. Проблемне поле безпеки соціальних систем.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 42, 44, 48, 76, 95].

Тема 7. Поняття та зміст загроз безпеці соціальних систем

 1. Поняття та зміст загроз безпеці соціальних систем.

 2. Стадії формування загроз.

 3. Модель загроз безпеці соціальних систем.

 4. Функціональне проектування системи дестабілізації.

Рекомендована література: [2, 5, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 32, 50, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 79, 85, 90, 96].

Тема 8. Діагностування загроз безпеці соціальних систем.

 1. Основні концепції визначення показників і критеріїв безпеки.

 2. Реєстрації загроз та небезпек.

 3. Підходи до моделювання загроз та небезпек соціальним системам.

Рекомендована література: [2, 5, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 32, 50, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 79, 85, 90, 96].

Тема 9. Концептуальні основи управління безпекою соціальних систем

 1. Механізми реалізації політики у сфері безпеки.

 2. Оцінка ефективності взаємовпливу структурних елементів системи безпеки.

 3. Основні механізми реалізації політики в сфері забезпечення безпеки.

 4. Основоположні принципи управління безпекою.

 5. Наука в управлінні безпекою.

 6. Програмно-цільовий метод вирішення проблем безпеки.

 7. Державна інноваційна політика.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 51, 59, 60, 65, 68, 70, 92, 93].

Тема 10. Поняття та зміст системи безпеки соціальних систем.

 1. Поняття та зміст системи безпеки соціальних систем.

 2. Класифікація систем безпеки соціальних систем.

 3. Поняття та зміст системи забезпечення безпеки соціальних систем.

 4. Зміст завдання, функції системи забезпечення безпеки соціальних систем.

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 21, 24, 42, 43, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 89, 92, 95, 106, 107].

Тема 11. Перспективи розвитку теорії управління безпекою соціальних систем.

 1. Основні теоретичні школи безпеки соціальних систем.

 2. Місце та роль транснаціональних корпорацій у управлінні безпекою соціальних систем.

 3. Напрями розвитку теорії управління безпекою соціальних систем в епоху глобалізації.

Рекомендована література: [1, 2, 5, 7, 9, 13, 28, 33, 35, 36, 40, 49, 52, 53, 54, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 100, 102].

3.2. Плани семінарських занять

ТЕМА 1. Поняття та зміст теорії управління безпекою соціальних систем. Предмет, завдання та система курсу „Теорія управління безпекою соціальних систем”. Синергетична парадигма безпекознавства — 2 год.

Питання для обговорення:

 1. У чому полягає зміст безпекознавчої парадигми?

 2. Окресліть об’єкт і предмет ТУБСС, у чому полягає різниця між ними?

 3. Які завдання навчального курсу теорії управління безпекою соціальних систем?

 4. Якою методологією послуговується ТУБСС?

 5. Назвіть і окресліть зміст основних понять ТУБСС.

 6. Визначте зміст міждисциплінарних зв’язків ТУБСС?

 7. Окресліть засадничі положення синергетики.

 8. Яка роль синергетики при формуванні системи безпеки?

 9. Розкрийте роль самоорганізації у забезпеченні безпеки об’єкту.

Практичні завдання:

  1. Розкрийте зміст та обґрунтуйте періодизацію парадигми безпеки.

  2. Розкрийте зміст міждисциплінарності теорії управління безпекою соціальних систем.

  3. Окресліть роль соціального управління у формуванні теорії управління безпекою соціальних систем.

Література: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 28, 33, 35, 36, 40, 49, 52, 53, 54, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 100, 102

ТЕМА 2. Природа і сутність безпеки, поняття та види об’єктів та суб’єктів безпеки — 2 год.

Питання для обговорення:

 1. Безпека соціальних систем: наука чи мистецтво?

 2. Поняття та ознаки безпеки.

 3. У чому полягає мета безпеки?

 4. Які існують засоби безпеки?

 5. Яку роль відіграє механізм соціального управління у безпеці?

 6. Роль сили і її співвідношення з іншими засобами забезпечення безпеки.

Практичні завдання:

 1. Розкрийте зміст „ланцюга безпеки”: необхідність — потреба — інтерес — мотив — мета — свобода.

 2. Складіть модель недержавної системи безпеки як суб’єкта забезпечення національної безпеки .

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 42, 44, 48, 76, 95

ТЕМА 3. Природа загроз та їх діагностування — 2 год.

Питання для обговорення:

 1. Що таке загроза і чим вона відрізняється від небезпеки?

 2. Розкрийте ваше власне бачення щодо тріади виклик — загроза — небезпека.

 3. Розкрийте зміст класифікації загроз безпеці.

 4. Розкрийте зміст основних підходів до формування критеріїв безпеки.

 5. Дайте поняття та зміст показників безпеки.

 6. Навіщо робиться реєстрація і вимір загроз та небезпек, у чому полягає сутність цих процесів.

 7. У чому полягають розбіжності методології теорії управління безпекою соціальних систем і методології детермінізму щодо моделювання загроз та небезпек?

 8. З якою метою використовуються метод моделювання небезпек та загроз?

Практичні завдання:

 1. Розробіть матрицю взаємозалежності певно визначеної системи безпеки і загроз.

 2. Розробіть ідеальну модель загроз системі безпеки.

 3. З’ясуйте необхідність застосування коефіцієнту синергетичної ефективності при моделюванні загроз та небезпек.

Література: 2, 5, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 32, 50, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 79, 85, 90, 96

ТЕМА 4. Концептуальні основи управління безпекою соціальних систем. Поняття та зміст систем безпеки, принципи їх функціонування (2 год.).

Питання для обговорення:

 1. У чому полягають концептуальні основи управління рівнем безпеки?

 2. На яких принципах ґрунтується дія механізмів безпеки?

 3. Яку роль відіграє наука в забезпеченні безпеки?

 4. Як Ви вбачаєте можливим використання інноваційного менеджменту при забезпеченні безпеки?

 5. Розкрийте зміст поняття системи безпеки.

 6. У чому полягає необхідність існування та функціонування системи безпеки?

 7. Визначте основні розбіжності у системі безпеки і системі забезпечення безпеки.

 8. Надайте власне бачення щодо класифікацій систем безпеки.

 9. Окресліть принципи функціонування систем безпеки.

Практичні завдання:

 1. Розкрийте зміст інноваційних технологій у бізнесі .

 2. Розробіть власну модель системи безпеки.

 3. Розробіть власну модель дестабілізації системи безпеки, застосовуючи синергетичний підхід.

Література: 1, 2, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 51, 59, 60, 65, 68, 70, 92, 93

ТЕМА 5. Перспективи розвитку теорії і практики безпеки соціальних систем

(2 год.).

Питання для обговорення:

 1. Визначте основні теоретичні школи безпеки в Україні.

 2. Визначте відмінність концепція безпеки об’єкту підприємництва від концепції безпеки соціальних систем.

 3. Окресліть проблеми практичного застосування набутих знань у практичній діяльності.

Практичні завдання

 1. Розробіть модельну концепцію безпеки соціальних систем (письмовий проект).

 2. Стратегія і концепція безпеки: грані співвідношення (реферативне повідомлення).

 3. Окресліть схему реалізації доктрин через програми та технології забезпечення безпеки.

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 21, 24, 42, 43, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 89, 92, 95, 106, 107

індИвідуальнА РОБОТА

Тема 3-4. Синергетична парадигма безпеки соціальних систем. Природа і сутність безпеки соціальних систем

(2 год.)

 1. Розкрийте зміст „ланцюга безпеки”: необхідність — потреба — інтерес — мотив — мета — свобода.

 2. Розкрийте зміст та обґрунтуйте періодизацію парадигми безпеки.

 3. Розкрийте зміст міждисциплінарності безпекознавства.

Рекомендована література

1, 2, 5, 7, 9, 13, 28, 33, 35, 36, 40, 49, 52, 53, 54, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 100, 102

Тема 9-10. Поняття та зміст систем безпеки, принципи їх функціонування. Поняття та зміст системи забезпечення безпеки (1 год.)

 1. Розкрийте зміст нелінійного математичного моделювання при функціонуванні систем безпеки у різних просторово-часових форматах.

 2. Розробити власну модель системи безпеки.

 3. Розробити власну модель дестабілізації системи безпеки, застосовуючи синергетичний підхід.

Рекомендована література

1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 24, 42, 43, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 89, 92, 95, 106, 107Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 2. Робоча навчальна програма для студентів Ікурсу юридичного факультету Затверджено

  Документ
  д.ю.н. Безклубий І.А., к.ю.н. Дзейко Ж.О., к.ю.н. Ковальчук О.М., к.ю.н. Машков А.Д., к.ю.н. Малишев Б.В., ас. Вангородська Н.А., ас. Дудар С.К., ас. Ліщук К.
 3. Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

  Документ
  Навчальні дисципліни «Теорія прийняття управлінських рішень», «Методи прийняття управлінських рішень» вивчаються на 4 курсі згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

  Документ
  Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид.
 5. Робоча навчальна програма дисципліни київ-2009 робоча навчальна програма з дисципліни «методологія та організація юридичних досліджень»

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» передбачає можливість ознайомлення студента магістратури з основними аспектами становлення та розвитку юридичної науки в Україні, з її організаційними

Другие похожие документы..