Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
В современной жизни всё находится в процессе непрерывного развития, и задача педагога – успеть за ходом времени, не остаться позади. Поскольку меняют...полностью>>
'Публичный отчет'
Условия обучения в школе (социальное окружение, организация образовательного процесса: режим работы, учебные дисциплины, ступени обучения, вопросы со...полностью>>
'Книга'
Герой научно-фантастического романа и его друзья за миллиард лет переводят жизнь человечества через эфир со старой планеты на Землю. Вопросы мироздан...полностью>>

Робоча навчальна програма кредитних модулів дисципліни економіка підприємства для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент» ухвалено

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою інституту

Протокол № __ від «__»______________ 2008 р.

Вчений секретар _____________( ) підпис

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

дисципліни

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

для студентів спеціальності 6.030601 – «Менеджмент»

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № __ від «__»______________ 2008 р.

Завідувач кафедри _____________( ) підпис

Київ – 2008 р.

Економіка підприємства: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030601 – «Менеджмент»/Укладач: Тихоненко Ю.В. – К.: ДІПК, 2008. – ___ с.

Схвалено на засіданні кафедри, протокол № ___ від «___» _____________ 2008 р. та затверджено на засіданні Вченої ради Державного інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України, протокол № ___ від «___» _____________ 2008 р.

Укладач: Тихоненко Ю.В.

Рецензент: Ткаченко Ю.В..

 ДІПК, 2008

ЗМІСТ

І. ВСТУП

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ІV. ПЛАН ЛЕКЦІЙ

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

VІІ. ІНДУВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

VIІI. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

10.1. Основна література

10.2. Додаткова література

І. ВСТУП

Курс “Економіка підприємства” вивчається згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки на всіх спеціальностях очної та заочної форми навчання.

Програма курсу передбачає, що студент за характером своєї роботи повинен бути обізнаний з діяльністю підприємства ( об’єднання, акціонерного товариства тощо). Студенти, які не пов’язані безпосередньо з виробництвом, повинні ознайомитися з діяльністю підприємств.

В курсі “Економіка підприємства” для студентів всіх економічних спеціальностей передбачається вивчення тем, згрупованих у п’ять модулів:

 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

 2. Ресурси підприємства.

 3. Організація діяльності підприємства.

 4. Планування і мотивація діяльності підприємства.

 5. Результати і ефективність підприємництва.

Метою економіки підприємства як загальнообов'язкової навчальної дис­ципліни для підготовки спеціалістів з економіки є вивчення, узагальнення і система­тизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного функціонування первинної ланки ринкової системи господарювання, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю.

Головними завданнями курсу є:

- вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, напрямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки;

- вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рі­шень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реалізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуації у ринковому середовищі.

Курс «Економіка підприємства» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку, зокрема:

- визначення поняття «стратегія розвитку підприємства» і «тактика її здійснення»;

- окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку;

- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;

- визначення понять: поточні витрати підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства;

- визначення поняття механізму формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

- оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;

- оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності функціонування і роз­витку підприємств в ринкових умовах.

Об'єктом навчальної дисципліни є економічні процеси, що відбуваються на віт­чизняних підприємствах.

Вивчення дисципліни “Економіка підприємства” повинно допомогти студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методичних знань, навчити їх правильно вибирати головні напрямки своєї діяльності, знаходити рішення складних економічних проблем, найперспективніші шляхи розвитку виробництва, підвищення ефективності виробничої та підприємницької діяльності у ринкових умовах господарювання.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Системи технологій», передує вивченню дисципліни «Фінанси підприємства».

При вивченні дисципліни “Економіка підприємства” студенти повинні користуватись, крім лекційного матеріалу, спеціальною літературою, рекомендованою програмою курсу, Законами України та іншими підзаконними актами, що друкуються в “Відомостях Верховної Ради”, газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України” та ін. Необхідно також вивчати Постанови Верховної Ради України, урядові та інструктивні матеріали, обов’язково використовувати практичні матеріали діяльності підприємств усіх видів.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка підприємства»

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Економіка підприємства

Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

Шифр та назва напряму – 0502 Менеджмент

Обов’язкова

Модулів: 5

Шифр та назва спеціальності –

6.030601 Менеджмент

Рік підготовки: 2

Кредитних змістових модулів: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень –

бакалавр

Семестр: 4

Загальна кількість годин: 108

Лекції: 36 год.

Тижневих годин: 4

Семінарські заняття: 36 год.

Самостійна робота: 28 год.

Індивідуальна робота: 14 год.

Вид контролю: іспит

ОСНОВНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КУРСУ

Основний категоріальний апарат курсу складають загальні та спеціальні поняття, а саме:

Економіка, економіст, підприємство, підприємницький бізнес, продукт, менеджмент, підприємництво, виробництво, вартість продукту, витрати і собівартість, стратегія фінансово-економічної діяльності, реалізація проекту, бюджет проекту, управління проектами, бізнес - планування, фінансовий механізм, дохідність та прибутковість проекту, прибуток.

Застосування професійних понять і термінів дозволяють майбутнім бакалаврам максимально наблизитись до розуміння даної дисципліни, усвідомити важливість економічної першочерговості та фінансової незалежності реалізації підприємницького продукту з максимально можливою соціально-економічною ефективністю.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
(денна форма навчання)

N/N

п/п

Найменування теми

Кількість годин

Разом

лекції

практ.

індивід. заняття

самост. робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Вступна лекція

1

1

2

Підприємство як суб’єкт господарювання

3

2

2

7

3

Основи підприємницької діяльності

4

2

2

8

4

Управління підприємством

4

2

2

8

5

Персонал

4

2

6

6

Виробничі фонди

4

4

2

10

7

Нематеріальні ресурси та активи

4

2

2

8

8

Оборотні кошти підприємства

4

4

2

10

9

Інвестиційні ресурси

4

2

2

2

10

10

Інноваційні процеси

4

2

2

8

11

Техніко-технологічна база виробництва

4

2

2

8

12

Організація виробництва

4

4

2

10

13

Виробнича і соціальна інфраструктура

2

2

4

14

Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства

4

4

2

2

12

15

Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

4

2

2

8

16

Продуктивність, мотивація і оплата праці

4

4

2

10

17

Валові витрати і ціни на продукцію

4

4

2

10

18

Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства

4

4

2

2

12

19

Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

2

2

4

20

Реструктуризація і санація суб’єктів господарювання

2

2

4

21

Банкрутство і ліквідація підприємств

2

2

4

Усього:

36

36

6

30

108

Форма контролю: з використанням опитування на семінарських заняттях, вирішення задач на практичних заняттях

Поточний контроль – опитуванням у процесі курсу, модульні контрольні роботи

Підсумковий контроль – підсумкова модульна контрольна робота, іспитСкачать документ

Похожие документы:

 1. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 2. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» усіх форм навчання Донецьк, 2012

  Методичні рекомендації
  до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання
 3. Робоча програма з дисципліни «інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій» (галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»)

  Документ
  Важливою проблемою сучасної української економіки є формування конкуренто­спроможної системи господарювання, заснованої на масштаб­но­му впровадже­нні інновацій в практичну діяльність вітчизняних підприємств.
 4. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 5. А. М. Кравцова к е. н.,доцент кафедри фінансів та кредиту

  Документ
  студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030509 «Облік і аудит» та галузі знань 0306 напряму підготовки 60306 «Менеджмент»

Другие похожие документы..