Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В своем "Заявлении о политике в области экологического управления на предприятиях", принятом на конференции "Окружающая среда для Евр...полностью>>
'Документ'
Криминалистика изучает механизм совершения преступлений, разрабатывает на основе естественных, технических и гуманитарных наук средства и методы раск...полностью>>
'Документ'
Обращаем ваше внимание на то, что в обзор входят все материалы, опубликованные в центральной печати по данной тематике вне зависимости от того, совпа...полностью>>
'Библиографический указатель'
В указатель включены библиографические описания отечественных и зарубежных книг, электронных документов, диссертаций, защищенных в Республике Беларусь...полностью>>

Тематика рефератів з дисципліни «Вступ до спеціальності»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Вступ до спеціальності»

(для слухачів магістратури)

1.Особливості діяльності державного службовця.

2.Надання якісних послуг як шлях формування позитивного іміджу органів влади.

3.Прозорість процедури прийняття державними органами рішень та участь громадян у процесі їх підготовки.

4.Формування громадської довіри до діяльності працівників, наділених владними повноваженнями.

5.Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи.

6.Мотивація праці державних службовців як засіб підвищення ефективності державної служби.

7.Стратегічні напрямки адміністративної реформи в Україні.

8.Реформування оплати праці державних службовців відповідно до підходів Європейського Союзу.

9.Формування професіональної, ефективної та прозорої державної служби в Україні.

10.Професійні якості, необхідні для ефективної
діяльності державного службовця.

11.Методологічні проблеми сучасного державного будівництва України.

12.Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності.

13.Надання управлінських послуг населенню: напрями розвитку та правове забезпечення.

14.Політичний ризик в державному управлінні.

15.Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

16.Управлінець ХХІ століття: організатор чи термінатор?

Вимоги до реферату

Реферат є обов'язковим елементом системи відпрацювань пропущених занять з дисципліни «Вступ до спеціальності».

Писати реферат слід на білому папері стандартного формату А4. Аркуші можна зшивати будь-яким способом, але так. щоб вони не розсипалися.

Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст:

 • назва університету;

 • назва факультету;

 • назва кафедри;

 • назва навчальної дисципліни;

 • тема реферату;

 • прізвище, ініціали слухача магістратури, курс, номер академічної
  групи;

 • дата подання реферату викладачеві на перевірку (день,
  місяць, рік).

Кожна з пропонованих тем може бути обраною тільки одним слухачем(- кою) з групи.

Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1, 5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве-2, 5; праве-1, 5;обсяг не менше 15 с.

Структурно має бути титулка, план, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.

Реферат подати на кафедру державного управління в роздрукованому вигляді та на дискеті (диску) (у файлі).

Обсяг реферату визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему: показати значення питання, що розглядається, оцінити, як воно висвітлюється в спеціальній літературі та розв'язується на практиці, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції.

Обов'язкові ілюстрації: таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо.

Список використаної літератури (не менше десяти джерел) оформляється згідно з чинними правилами.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати

доктринального тлумачення // Право України. - 2007. - №6. – С.3-8.

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії, Албанії. – К.: УАДУ при Президентові України, 1999. – 235 с.

 2. Алексєєв В. Перспективи розвитку системи управління

 3. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно -функциональные вопросы) Учебное пособие. (Энциклопедия управленческих знаний). – М.: ОАО НПО «Экономика», 2000. – 302 с.

 4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - 2-е изд. доп. - М.: Омега - Л, 2004. - 584 с.

 5. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

 6. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлiнських рiшень: проблеми теорiї, методологiї, практики: Монографія / В. Д. Бакуменко; Редкол.: В. М. Князєв, П. I. Надолiшнiй, М. I. Мельник та iн. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 7. Блощинська В.А. Організація праці менеджера: Навчально-методичний посібник. – Івано - Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2007. – 248 с.

 8. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джимми Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления: Пер. с англ. - 2-е изд., стер. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2002. - 416 с.

 9. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 156 с.

 10. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. – К.: Наук. думка, 1997. – 115 с.

 11. Гаврилов Н.И. Феномен государственной власти народа. – Севастополь: Вебер, 2003. – 300 с.

 12. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 144 с.

 13. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

 14. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку
  України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 388 с.

 15. Ґендерний розвиток у суспільстві: (конспекти лекцій). - 2-е вид. -К: ПЦ «Фоліант», 2005. - 351 с.

 16. Геник С. Усе починається з родини. – Івано - Франківськ : „Сіверсія” ЛТД, 1998. - 725 c.

 17. Глазунов Г. Президентський контроль: новий погляд на методологічні аспекти // Вісник УАДУ. - 2002. - № 2. - С.21-28.

 18. Государственная служба (комплексный поход) / Отв. ред. А. В. Оболонский. – 2-е изд. - М.: Дело, 2000. – 440 с.

 19. Государственное управление: политика в действии / Ред. кол.: В. В. Русакевич, В. М. Михеев и др.. – Мн.: Беларусь, 2000. – 472 с.

 20. Гошко А.О., ДмитренкоГ.А., Князєв В.М. Контури нового управлінського курсу трансформації України. – К., 2004. – 176 с.

 21. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. - 254 с.

 22. Грицяк І.А. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 2. – С.237-243.

 23. Грицяк І.А. Європеїзація державного управління // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С.38-45.

 24. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. – 260 с.

 25. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 238 с.

 26. Грицяк Н.В., Глущенко В.О., Протасова Н.Г. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів: Кол. моногр. / За заг. ред. І. В. Розпутенка. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003. – 224 с.

 27. Губа О. Концептуально - методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С.284–293.

 28. Гурне Б. Державне управління / Пер. з франц. В. Шовкуна. – К.: Вид-во Основи, 1993. – 165 с.

 29. Денчук Р. Органи місцевого самоврядування як суб`єкти управління комунальною власністю // Юридична Україна. – 2005. – № 3. – С.64–68.

 30. Дерець В. Зміст управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна. - 2005. - № 11. - С.19-22.

 31. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; Відповід. ред. проф. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.

 32. Державне управління: Слов. - довід. / Уклад.: В. Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар, В. М. Князєв, С. О. Кравченко, Л. Г. Штика; За заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

 33. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

 34. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія / Кол. авт.; За ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. - 320 с.

 35. Державне управління: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.

 36. Дєгтяр А.О. Державно - управлінські рішення: інформаційно -аналітичне та організаційне забезпечення: Монографія. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 224 с.

 37. Дзвінчук Д.І. Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності // Вісник УАДУ. – 1999. – № 1. – С.190-194.

 38. Дзвінчук Д.І. Психологія ефективного стилю управління // Джерела (науково - методичний вісник ІПОПП). – Івано - Франківськ. – 1999. - № 1-2. – С.3-7.

 39. Дзвінчук Д.І. Державний службовець сідає за підручник // Віче. – 1999. - № 3. – С.64-68.

 40. Дзвінчук Д.І. Психолого - методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук державного управління. - Київ, 1999.

 41. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління: Навч. посібник. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000. – 280 с.

 42. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико - філософському вимірі: тенденції розвитку та управління: Монографія. – К.: Нічлава, 2006. – 378 с.

 43. Дзвінчук Д.І. Методичні рекомендації з проведення самостійної та індивідуальної роботи з студентами та слухачами магістратури спеціальності «Державна служба» в умовах інтенсифікації навчання. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 92 с.

 44. Дзвінчук Д.І., Малімон В.І., Петренко В.П. Менеджмент організацій: Конспект лекцій. – Івано - Франківськ: Місто НВ, 2007.–272 с.

 45. Дзьобань О.П. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу: Монографія. – Х.: НАУ ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, 2004. – 291 с.

 46. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – 236 с.

 47. Дик У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки / Пер. с нем. - X.: Изд-во Гуман. Центр, 2007. - 188 с.

 48. Дніпренко Н.К. Координація як комунікативна складова управління: визначення та механізми // Вісник державної служби України, - 2005. - № 2. - С.12-14.

 49. Довідник типових професійно - кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. — К.: Соцінформ, 2002. — 111 с.

 50. Долечек B.C. Управлінські послуги: сутність, ознаки, види // Вісн. НАДУ. - 2003. - №3. - С.93-99.

 51. Долечек B.C. Надання управлінських послуг населенню: напрями розвитку та правове забезпечення // Вісн. НАДУ. - 2003. - № 4. – С.75-82.

 52. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР -ПРЕСС, 1998. - 288 с.

 53. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч. - метод. посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Нижник. – К.: Ін-Юре, 1999. – 244 с.

 54. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О. Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

 55. Желюк Т.Л. Державна служба: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 576 с.

 56. Журавський В.С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект). – К.: Парламентське вид - во, 1999. – 112 с.

 57. Журавський В.С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико - правовий аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

 58. Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 3. - С.132-140.

 59. Зелінська М. Можливі моделі розвитку інституту президентства в Україні // Політичний менеджмент. - 2007. - № 3. - С.69-77.

 60. Зінченко С.М. Управління соціальним розвитком як особливий вид управлінської діяльності // Вісник НАДУ. – 2005. – № 3. – С.156-161.

 61. Жук Н.А. Система стримувань і противаг у державному апараті: витоки та основний зміст // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - № 4 (35). – С.52-62.

 62. Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие: Монография. – Харьков: Изд-во “Фолио”, 1999. – 383 с.

 63. Закон України “Про державну службу” // Вісн. держ. служби. – 1995. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 64. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 65. Звіт про підсумки діяльності в 2004 році / Головне управління державної служби України. – К.: Логос, 2005. – 64 с.

 66. Зінченко О. До питання професіоналізму в державній службі // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 1. – С.17–26.

 67. Ібрагімова І. Управління в постмодерні: відкритість та взаємодія // Вісник УАДУ. - 2000. - № 4. - С.41-48.

 68. Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1999. – 552 с.

 69. Кальниш Ю.Г. Політичний ризик в державному управлінні // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С.314-320.

 70. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.

 71. Карий О.І. Стратегічне планування розвитку міста. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 317 с.

 72. Кикоть П.В. Міністерство – центральний орган виконавчої влади України // Право України. – 2000. - № 1. – С.35-43.

 73. Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. – 2005. – № 2 (29). – С.84-87.

 74. Класифікатор професій: Державний класифікатор України ДК 003–95 / Держстандарт України. – К.: Вид-во “Соцінформ”, 2001. – 584 с.

 75. Класифікатор професій. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 76. Кнорринг В.И. Основы искусства управления: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2003. - 328 с.

 77. Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України. – 2007. - № 6. – С.9-14.

 78. Князєв В., Бакуменко В. Філософсько - методологічні засади державно - управлінських рішень // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 2. – С.341–358.

 79. Кокіц О.П. Місто як об’єкт і предмет сценарного дослідження // Актуал. пробл. держ. упр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2(24) – С.278–285.

 80. Коліушко І. Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави? // Право України. - 2007. - № 3. - С.3-8.

 81. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 // Уряд. кур’єр. Орієнтир. – 2004. – № 10. – С.4–5.

 82. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Центр політ. - прав. реформ, 1998. – 46 с.

 83. Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови // Вісник НАДУ. - 2006. - № 3. - С.79-84.

 84. Куйбіда В.С. та ін. Регіональна політика: Методологія, методика, практика / НАН України. Ін-т регіон. досліджень. – Л., 2001. – 719 с.

 85. Куйбіда В.С. Інформатизація муніципального управління. – Л.: Літопис, 2002. – 222 с.

 86. Куйбіда В.С. Організаційно - функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. – К.: МАУП, 2003. – 571с.

 87. Кулачек О.І. Розвиток гендерної політики в Україні: реалії та перспективи // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 4. – С.297-303.

 88. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід. – Л.: Ліга - Прес, 2002. – 464 с.

 89. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник - довідник. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366 с.

 90. Лазор О.Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики: організаційно - правові засади: Монографія. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 542 с.

 91. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. (Публічна служба). – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 472 с.

 92. Лисенко О.М. Кабінет Міністрів України: становлення та функціонування (1990–1995 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5 (14). – С.114–117.

 93. Луговий В.І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 356 с.

 94. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

 95. Магомедов К.О. Социология государственной службы: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – С.54–66.

 96. Мазак А.В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. наук з держ. упр. – К., 2005.

 97. Малиновська О.А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми. – К.: Генеза, 2003. – 288 с.

 98. Малімон В.І. Культурна політика держави як «відгук» на «виклики» сучасних просторово - часових модусів життя. Збірник наукових праць НАДУ. - 2006. - Випуск 2. - К. : Видавництво НАДУ, 2006. - С.326-335.

 99. Малімон В.І. Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави // Вісник НАДУ. - 2006. - № 4. - С.222-228.

 100. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. – Івано - Франківськ: ІФОЦППК, «Сімик», 2007. - 112 с.

 101. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. Друге видання. – Івано - Франківськ: Місто НВ, 2007. - 328 с.

 102. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 558 с.

 103. Мартиненко В.М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія): Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – 220 с.

 104. Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави: Монографія. – Х.: Константа, 2004. – 231 с.

 105. Махов Е.Н. Инновационная культура в кадровой сфере. – 2-е изд., дополн. и уточн. – М.: “Евразия+”, 2005. – 268 с.

 106. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи // Вісн. держ. служб. України. – 2004. - № 2. – С.54–65.

 107. Мерманн Э. Коммуникация и коммуникабельность. Пер. с нем. - X.: Изд-во Гуман. Центр, 2007. - 296 с.

 108. Методичні рекомендації щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців // Вісн. держ. служби України. – 2001. – № 1. – С.92-96.

 109. Микієвич М.М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ
  ім. Івана Франка, 2005. – 416 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 2. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 3. Тематика рефератів з дисципліни Соціальна І гуманітарна політика

  Реферат
  2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).
 4. Тематика рефератів з дисципліни «Державне управління»

  Реферат
  80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.
 5. Програма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності "початкова освіта" Чернігів

  Документ
  К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.

Другие похожие документы..