Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На исходе минувшего и в начале нынешнего тысячелетия Европа, пожалуй, не в меньшей, а по ряду направлений и в большей мере по сравнению с другими раз...полностью>>
'Закон'
1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских услуг (за исключением косметологических услуг нелечебного характера), обороты по реализации которых на ...полностью>>
'Закон'
1. (наименование юридического лица, физического лица, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с раб...полностью>>
'Документ'
Прокурор Амурской области Владимир Чистов вчера заявил, что в среду вечером губернатора Леонида Короткова вызвали в облпрокуратуру и официально предъя...полностью>>

Програма (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 7

до протоколу засідання приймальної комісії ХУУП

від 24.02.2011 р. № 2

ПРОГРАМА

для підготовки до фахового вступного випробування у формі екзамену за письмовими тестовими технологіями для абітурієнтів факультету управління та економіки, які вступають на п’ятий курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування

1. Підприємницьке право

Поняття, система, принципи підприємницького права та його місце в системі права України. Поняття, ознаки та види підприємницької діяльності. Майнова основа підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності. Поняття, види, порядок укладання та припинення підприємницьких договорів. Поняття, предмет, сторони, зміст договору поставки. Захист економічної конкуренції у сфері підприємницької діяльності. Поняття, види, суб’єкти та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Економіка підприємства

Поняття підприємства, його ознаки, цілі та напрямки діяльності. Класифікація підприємств. Поняття, класифікація та характеристика персоналу підприємства. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання на підприємстві. Поняття, класифікація та характеристика основних фондів підприємства. Зміст, завдання, методи формування та показники виробничої програми підприємства. Поняття, види, показники та принципи визначення виробничої потужності підприємства. Принципи, види та методи планування діяльності підприємств. Сутність, структура, форми та системи оплати праці персоналу підприємства. Сутність, види та калькулювання собівартості продукції підприємства. Сутність, види та показники ефективності діяльності підприємства.

3. Фінанси підприємства

Поняття та сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. Поняття, особливості та основні напрями фінансової діяльності підприємства. Джерела сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на підприємстві. Сутність, склад, структура та класифікація оборотних коштів. Сутність, завдання та принципи кредитування. Класифікація форм і видів кредитів, що залучаються підприємствами. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень. Склад і структура джерел фінансування капітальних вкладень. Грошовий оборот підприємства, його сутність. Форми грошового обороту та їх характеристика. Основні інструменти внутрішнього та зовнішнього фінансового оздоровлення підприємства в умовах санації. Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня фінансового стану підприємства.

4. Основи менеджменту

Поняття, ознаки та загальні риси організації. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Поняття та зміст методів менеджменту. Зміст юридичної та соціальної відповідальності у менеджменті. Етична поведінка. Планування як загальна функція менеджменту. Види планування у менеджменті та етапи його здійснення. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту, її складові. Види організаційних структур управління. Процес мотивації в організації. Теорії та моделі процесів мотивації.

Контролювання як загальна функція менеджменту, його цілі та етапи здійснення. Характеристики ефективного контролю. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Форми влади та впливу в організації. Управлінські рішення і комунікації в менеджменті.

5. Управління персоналом

Персонал організації як суб’єкт та об’єкт управління. Структура персоналу організації, його компетенція. Сутність та значення кадрової політики організації, її структурні складові та фактори, що на неї впливають. Розробка та реалізація кадрової політики. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики. Роль та призначення сучасних служб персоналу в організації. Організаційне проектування кадрових служб. Планування та прогнозування чисельної потреби в персоналі організації. Організація процесу наймання персоналу. Джерела залучення персоналу. Методи відбору персоналу. Атестація персоналу організації. Етапи проведення атестації. Використання результатів атестації. Управління плинністю кадрів в організації. Причини та форми вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Суть і функції соціального партнерства в організації. Колективний договір як основа соціального партнерства, процедура його укладання. Методи оцінки ефективності роботи персоналу організації. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу.

6. Маркетинг

Сутність, функції та класифікація видів маркетингу. Концепції маркетингу та основні фактори, що обумовили їх еволюційний розвиток. Сутність концепції 4Р. Основні ознаки сегментації споживчого ринку. Стратегії охоплення ринку. Товарний асортимент та товарна номенклатура: сутність, характеристика складових. Поняття та основні класифікації товарів. Характеристика етапів життєвого циклу товарів. Характеристика стратегій та методів ціноутворення. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Суть маркетингової політики просування. Характеристика основних засобів просування товарів. Організація служби маркетингу на підприємстві (типи організаційних структур управління), фактори її формування. Сутність та основні напрями маркетингового контролю.

7. Операційний менеджмент

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організацій. Його взаємозв’язок з іншими функціональними видами менеджменту. Сутність виробничої (операційної стратегії) та процедурні аспекти її використання. Характеристика етапів розробки операційної стратегії. Характеристика та технології в сфері послуг. Типи сервісних систем. Класифікації типів операційних систем та їх характеристика. Проектування виробів, підприємств та виробничих процесів. Суть і завдання виробничого планування. Загальні принципи формування виробничої програми. Зміст, стратегії та методи агрегативного планування. Суть та оцінка матеріальних запасів. Моделі управління запасами та їх характеристика. Організація і впровадження системи “Точно в термін”, її переваги та недоліки. Поточне управління та статистичний контроль якості.

8. Основи зовнішньоекономічної діяльності

Концепція зовнішньоекономічної політики України. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні. Національне законодавство з питань регулювання ЗЕД. Характеристика методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Порядок митного оформлення товарів. Зустрічна торгівля як форма виходу підприємств на зовнішні ринки. Переваги залучення посередницьких фірм у ЗЕД. Сутність збірника міжнародних договорів „Інкотермс” та його значення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

9. Організація праці менеджера

Поняття менеджера, основні категорії менеджерів та специфіка їх діяльності. Суть, основні принципи та напрямки наукової організації праці на сучасному етапі Типи комунікативної поведінки керівників, їх суть та порівняльна характеристика. Вибір пріоритетних справ менеджера. Принцип Паретто, АБВ-аналіз, метод Ейзенхауера. Суть, роль та вимоги до нормування управлінської праці в сучасних умовах. Суть та вимоги до організації робочого місця менеджера. Документаційне забезпечення управління: поняття, законодавча та підзаконна нормативно-правова база його організації. Система організаційно-розпорядчої документації: поняття, структура та державна стандартизація. Ділова нарада як форма колективної роботи менеджерів: суть, класифікація, особливості підготовки, проведення і підведення підсумків. Ділові переговори як форма ділових контактів менеджера: суть, класифікація, особливості підготовки, проведення і підведення підсумків.

УХВАЛЕНО

Рішення кафедр

факультету управління та економіки

Лютий 2011 рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Овідіопольського району

  Документ
  Основна мета діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району - підвищення добробуту та якості життя громади Овідіопольського району.
 2. Програма " Доступна Європейська Освіта " Маєте бажання здобути європейську освіту за доступною ціною або безкоштовно?

  Документ
  Вашій увазі пропонується великий вибір вищих навчальних закладів в різних містах Польщі (Варшава, Лодзь, Краків, Ополє, Хожув, Люблін, Вроцлав або Бидгощ та багато інших).
 3. Програма курсу "Інформатика" для основної школи (9-й-12-й класи)

  Документ
  Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній,
 4. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік

  Документ
  Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.08 №302 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік»
 5. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 6. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської

Другие похожие документы..