Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ніжин, вул. Шевченка, AL_KRAS@.ua ( 31)5- 9-31 0 7-33 -31- 3 Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту Зеленський В'ячеслав Григорович 1...полностью>>
'Документ'
Студентське наукове товариство кафедри соціальної роботи створено з метою активізації наукової діяльності та впровадження нових практичних форм підго...полностью>>
'Документ'
  Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совер...полностью>>
'Документ'
Обосновывается теоретико-расчётный метод определения и подбора коэффициентов трения в шарнирах рычажных механизмов пищевых машин. Метод обладает свой...полностью>>

Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ГАЛУЗЕВИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

До 15-річчя від дня заснування

Закарпатського Державного університету

Редакційно-видавничий відділ ЗакДУ

Ужгород

2010

ББК 91.9+72+74.58(4Укр-4Зак)

УДК 01:001:378(477.87)

П68

Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.З.Цуняк, К.Ю.Бабич, Н.І.Цьома; Відп. ред. М.М.Медведь.-Ужгород: Редакційно-видавничий відділ ЗакДУ, 2010.- … с.

Бібліографічний покажчик є першою спробою зібрати науковий доробок науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету за галузевим напрямом.У збірнику висвітлені наукові здобутки працівників університету, напрямки їх досліджень у галузях науки.

Основним джерелом отримання відомостей про публікації науково-педагогічних працівників були каталоги бібліотек та інформаційна база науково-дослідного центру.

До покажчика увійшли праці, надруковані як за період роботи в університеті, так і праці, які друкувалися з початку наукової діяльності.За видовими ознаками це публікації з наукових збірників, реферованих наукових видань, журналів та газет, а також матеріалів і тез доповідей наукових форумів, Міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій.

Покажчик побудовано за абетковим принципом, в розділах – у хронологічному порядку. Матеріал наданий станом на 1 липня 2010 року.

ББК 91.9+72+74.58(4Укр-4Зак)

УДК 01:001:378(477.87)

Шановний читачу!

Гортаючи сторінки цього видання через призму рядків та сторінок, ти прослідкуєш незначний проміжок часу в історії Закарпаття та України в цілому, але значимий та нелегкий в історії становлення Закарпатського державного університету.

Цього року Закарпатський державний університет святкує своє 15-ти річчя з часу створення. Сьогодні – це один з провідних вищих навчальних закладів Західного регіону України європейського рівня, який основний принцип своєї діяльності вбачає у відповідності стандартам вищої освіти не лише в Україні, але й в європейській вищій школі. Лише цей принцип допоміг йому стати державним класичним університетом найвищого рівня акредитації.

Університетська бібліотека як вагомий структурний підрозділ вузу, провела свої наукові дослідження, результатом яких став даний бібліографічний покажчик, головна мета якого, показати науковий внесок Закарпатського державного університету у розбудову нашої країни, яка співпала з періодом становлення незалежності України. А саме: внесок через наукові публікації наукових досліджень в багатьох галузях науки та культури України, які систематизовані згідно галузевого спрямування і вказують на впровадження наукових розробок для розвитку України.

Чи багато таких публікацій? Про це тобі розкажуть сторінки бібліографічного покажчика. Майже 2 роки колектив бібліотеки Закарпатського державного університету працював над добором матеріалів наукових статей, їх систематизацією, класифікацією, вивіренням. Вихід покажчика – це і є нашим дарунком рідному вузові до його 15-ти річчя з часу створення. Маємо надію про започаткування бібліографічної серії покажчиків та її продовження, а також користь яку принесе покажчик всім науковцям та студентству.

Щиро зичимо професорсько-викладацькому складові університету, всім молодим науковцям нових наукових досліджень та публікацій.

Директор бібліотеки

Закарпатського державного університету Марія Медведь

Фізико - математичні науки

Математика

1. Василенко Ю.А. Непрерывность в многозначных структурах// Синтез логических структур.- Ужгород: УжНУ, 1970.- С. 58-70.

 1. Поляк С.С. Професор М.О. Зарицький в Ужгороді // Науковий збірник урочистої академії: «Вони мислили Україною», прясв’ячений 120-річчю від дня народження видатного вченого, математика, педагога професора Микола Зарицького.- Тернопіль, 2009.- С.24-28.

 1. h-непрерывные функции/ В.Л. Рвачев, Ю.А. Василенко, Л.И. Школяров, И.Б. Сироджа // Синтез логических структур.-Ужгород: УжНУ,1970.- С. 106-110.

Вища математика

 1. Буледза А.В. Про побудову багатоступеневих ітеративних процесів розв’язування лінійних оперативних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія: Математика та механіка.- К..- 1960.- №3.- Вип.2.– С.123-127.

 1. Буледза А.В. До питання про прискорення збіжності ітеративних процесів при наближеному розв`язуванні лінійних оперативних рівнянь // Доповіді Академії Наук Української РСР.-К., 1961.– С.265-267.

 1. Буледза А.В. Замечание об одном операторном полиноме // Доклады и сообщения. Серия физико-математических и исторических наук.-Ужгород.- 1962.-№5.– С.89-92.

 1. Буледза А.В. Про покращення оцінки методу найскорішого спуску // Доповіді Академії наук Української РСР.-К.,1962.– С.150-153.

 1. Буледза А.В. О применении метода прямых к решению некоторых краевых задач для уравнения Пуассона // Доклады и сообщения. Серия: Физико-математических и исторических наук.-Ужгород: УжНУ.- 1962.- №5.– С.92-96

 1. Буледза А.В. О разностных методах решения краевых задач для дифференциальных уравнений эллиптического типа // Дифференциальные уравнения.- 1965.-Т.1.-№5.– С.687-691.

 1. Буледза А.В. Об одном приближенном методе решения краевых задач для бигармонического уравнения // Доклады Академии наук СССР,1966.- Т.170.- №3.– С.495-496.

 1. Буледза А.В. Про розв’язування системи рівнянь Кармана // Доповіді Академії наук Української РСР.-К..-1967.-№9.- серія "А".– С.812-816.

 1. Буледза А.В. О методе расщепления в проблеме собственных функций и собственных значений разностных операторов // Aplikace matematiky.-Прага.-1968.-№13.– С.133-135.

 1. Буледза А.В. Про алгоритм методу розщеплення // Доповіді Академії наук Української РСР: Окремий відбиток.-К.: Академія наук Української РСР,1970.– С.195-198.

 1. Буледза А.В. Оптимизация алгоритмов последовательных приближений с чебышевским ускорением // Тезисы Респуб. семинара.- 1984.- С. 159-160.

 1. Буледза А.В. К проблеме оптимизации трехчленных итерационных процессов//Сибирский математический журнал.- 1986.-Т. XXVII.-№5.– С.3-12.

 1. Копча-Гарячкіна Г.Е. Про кристалографічні групи без кручення з неразкладною точковою циклічною р-групою / Г.Е. Копча-Гарячкіна, В.П. Рудько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика.- Ужгород.- 1998.- Вип.3.– С.117-123

 1. Копча-Горячкіна Г.Е. Нерозчеплювані розширення нерозкладного модуля р-цільового зображення циклічної групи порядку p2 // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Інформатика і математика.– Ужгород.- 2000. – Вип. 5. – С. 49-55

 1. Лавер О.Г. Усреднение периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с двумя осциллирующими переменными // Академия наук Украинской ССР. Институт математики.– С.65-72.

 1. Лавер А.Г. Асимптотическое представление решений сингулярно возмущенных смешанных задач для линейных и квазилинейных параболических уравнений второго порядка // IX Междунар. конф. по нелинейным колебаниям.– К..- 1981.–Т.1.– С.161-163.

 1. Лавер А.Г. К вопросу о существовании периодических решений у одного класса сингулярно возмущенных параболических уравнений // Аналитические методы нелинейной механики.– К.: Ин-т математики АН УССР, 1982.– С.63-67.

 1. Лавер А.Г. Гомогенизация периодической по времени граничной задачи для сингулярно возмущенного параболического уравнения / А.Г. Лавер, Н.Р. Сиденко // Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах.– К.: Ин-т математики АН УССР, 1982.– С.48-53.

 1. Лавер О.Г. До питання про періодичність нульового та першого наближень розв’язків деяких сингулярно-збурених параболічних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія: Матем. і мех.- 1982.– №24.– С.56-61.

 1. Лавер А.Г. Усреднение периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного слабо нелинейного параболического уравнения / А.Г. Лавер, Н.Р. Сиденко // Украинский математический журнал.- К.-1983.- Т.35.- №4.– С.441-448.

 1. Лавер А.Г. Периодические решения некоторых нелинейных сингулярно-возмущенных параболических уравнений // Доклады Академии Наук Украинской ССР. Физико-математические и технические науки.- К.- 1983.- №8.– С.10-13.

 1. Лавер А.Г. Асимптотика решения периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с быстро осциллирующими коэффициентами / А.Г. Лавер, Н.Р. Сиденко // Украинский математический журнал.- К.- 1984.- Т.36.- №2.– С.165-172.

 1. Лавер А.Г. Асимптотика решения периодической по времени краевой задачи для параболического уравнения с быстро осциллирующими коэффициентами / А.Г. Лавер, Н.Р. Сиденко // IX Школа по теории операторов в функциональных пространствах: Тезисы докладов.– Тернополь, 1984.– С. 71-72.

 1. Лавер А.Г. Гомогенизация некоторых краевых задач для параболических уравнений // Республ. семинар “Высокопроизводительные системы обработки информации”: Тезисы докладов.– Ужгород, 1984.– С. 153-154.

 1. Лавер А.Г. Усреднение периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с двумя быстро осциллирующими переменными // Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах.– К.: Ин-т математики АН УССР, 1986.– С. 65-71.

 1. Лавер А.Г. симптотика решения квазилинейных сингулярно возмущенных параболических уравнений с быстро осциллирующими коэффициентами / А.Г. Лавер, И.И. Маркуш // Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания “Методы малого параметра”.– Нальчик, 1987.– С. 88.

 1. Лавер А.Г. Асимптотика решений некоторых типов смешанных задач для сингулярно возмущенных параболических уравнений / А.Г. Лавер, И.И. Маркуш, Н.Н. Прилепин // I Всесоюзный симпозиум “Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций”: Тезисы докладов. Секция 1.– Ужгород, 1988.– С. 47-48.

 1. Лавер А.Г. К расчету температурного поля сверхпроводящей катушки / А.Г. Лавер, Н.Р. Сиденко // Математическое моделирование физических процессов.– К.: Ин-т математики АН УССР, 1989. – С. 98-107.

 1. Лавер О.Г. Асимптотика першого порядку розв’язку періодичної за часом крайової задачі для нелінійного параболічного рівняння з швидко осцилюючими коефіцієнтами // Науковий вісник УжДІІЕП.– 1997.– №1.– С.47-56.

 1. Buledza A.V. An approximate method of solving boundary value problems for the biharmonic equation // Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1966.-T.170.-№3.– С.1208-1209.

Алгебра

33. Василенко Ю.А. Распознавание симметричности функций многозначимой логики//Автоматика и вычислительная техника.- Рига: Зинатне, 1976.- С. 22-23.

 1. Василенко Ю.А. Об алгебраическом понятии вычислительной схемы: Некоторые проблемные задачи теории алгоритмических схем с позиций общей алгебры/ Ю.А.Василенко, Ф.Г. Ващук // Науковий вісник.- Ужгород: "Поличка "Карпатського краю".-1997.-Вип. №І.– С.11-15

 1. Василенко Ю.А. Вычислительная схема как алгебраический объект/ Ю.А. Василенко, С.С. Славик // Міжнародна алгебраїчна конференція 27-29 серпня 2001.- Ужгород: УжНУ, 2001.– С.27-28.

 1. Василенко Ю.А. Алгоритмічна схема як алгебраїчний об’єкт / Ю.А. Василенко, Г.Е. Копча-Горячкіна // Динаміка наукових досліджень 2005. Сучасні інформаційні технології: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-30 червня 2005 року.- Дніпропетровськ: Наука і освіта.- 2005.- Т.50.- С. 3-5.

 1. Василенко Ю.А. Деякі види схем з точки зору алгебри/ Ю.А. Василенко, Г.Є. Копча // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та освіта-2006" 23-31січня 2006 р..-Дніпропетровськ: Наука і освіта.-2006.-Т.13.– С.57-59.

 1. Василенко Ю.А. Алгебраїчний опис деяких К- многовидів / Ю.А. Василенко, Г.Е. Копча //Материали III Международной научно-практической конференции "Эффективные инструменты современных наук-2007". 3-15 мая 2007 года: Технические науки. Строительство и архитектура. Математика. Современные информационные технологии. Физика. Химия и химические технологии.-Днепропетровск: Наука и образование.-2007.-Т.9.– С.27-29.

 1. Ващук Ф.Г. Преобразование типа Фурье на произвольной конечной группе // Высокопроизводительные системы обработки информации.– Львов: ФМИ им. Г.В. Карпенко АН УССР, 1984.- С. 120-121.

 1. Ващук Ф.Г. Целочисленные р-адические представления конечных абелевых р-групп / Ф.Г. Ващук, П.М. Гудивок // ДАН УССР.- Сер. А.- 1986.- №1.- С.3-6.

 1. Ващук Ф.Г. О разширениях конечных абелевых групп при помощи конечной абелевой р-группы // Тезисы докладов ХI Всесоюзного симпозиума по теории групп (Кунгурка, 1989).- Свердловск, 1989.- С. 27-28.

 1. Ващук Ф.Г. О подгруппах черниковских групп // Научные достижения и разработки молодых ученых народному хозяйству: Тезисы докладов на IV конференции молодых ученых Ужгородского университета.- Ужгород, 1989.- С. 118-119.

 1. Ващук Ф.Г. О силовских q-подгруппах полной линейной группы над кольцом целых рациональных р-адических чисел // Научные достижения и разработки молодых ученых народному хозяйству: Тезисы докладов на IV конференции молодых ученых Ужгородского унивеститета.- Ужгород: УжГУ, 1989.- С.202.

 1. Ващук Ф.Г. Черниковские р-группы и целочисленные р-адические представления конечных групп / Ф.Г. Ващук, П.М. Гудивок, В.С. Дроботенко // Украинский математический журнал.- 1992.- Т.44.- №6.- С. 742-753.

 1. Ващук Ф.Г. Нееквівалентні скінчені абелеві розширення абелевої групи // Тези доповіді підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу математичного факультету Ужгородського університету.- Ужгород, 1993.- С. 6.

 1. Ващук Ф.Г. Побудова нерозкладних Zp[E]-зображень циклічної групи порядку р // Науковий вісник УжДІІЕП. Серія: Природничі науки.- Ужгород: Вид-во УжДІІЕП.- 1998.- Вип. 2.- С.101-107.

 1. Ващук Ф.Г. Алгебраический подход к описанию структуры сети програмно-технических комплексов (ПТК) / Ф.Г. Ващук, Е.А. Мельник, И.А. Папп // Тези доповідей Міжнародної алгебраїчної конференції. Ужгород (Україна), 27-29 серпня 2001 p.—Ужгород: УжНУ, 2001.- С. 29.

 1. Копча-Горячкіна Г.Е. Нерозщеплювальні розширення нерозкладного модуля р-цілого зображення циклічної групи порядку р2 // Міжнародна алгебраїчна конференція. Ужгород, 27-29 серпня 2001.-Ужгород, 2001.– С.36-37.

 1. Копча-Горячкіна Г.Е. Деякі види схем з точки зору алгебри / Г.Е. Копча-Горячкіна, Ю.А. Василенко // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Т.13. Фізика, математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006.- С. 57-59.

 1. Копча-Горячкіна Г.Е. Алгебраїчний опис деяких видів схем / Г.Е. Копча-Горячкіна, Ю.А. Василенко // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика-2006: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006.- С. 26-28.

 1. Крижанівська І.В. Об использовании дробнорациональных приближений в операционном исчислении Ла-Пласа // Новые подходы к решению дифференциальных уравнений: Всесоюзная конференція. Москва, май 1987 г..- С. 62-63.

 1. Крижанівська І.В. Про побудову типів інтерполяційних ланцюгових дробів / І.В. Крижанівська, М.М. Пагиря // Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування: Міжнародна школа-семінар: Тези доповідей. Ужгород, 19-24 серпня 2002.- Ужгород: Тернопільська академія народного господарства, 2002.- С. 42-44.

 1. Крижанівська І.В. Застосування розкладу функції в ланцюговий дріб в операційному численні Лапласа // Науковий вісник студентів та аспірантів Закарпатського державного університету.-Ужгород: Видавничий центр ЗакДУ, 2008.– С. 90-92.

 1. Поляк С.С. Необходимое условие изоморфизма колец над кольцом // Доклады и сообщения УжГУ. Серия: Физико-математические науки.– Ужгород.-1960.- №3.– С. 62.

 1. Поляк С.С. О представлениях группы треугольных матриц // Тезисы докладов и сообщений УжГУ. Серия: Физико-математические науки.- Ужгород, 1963.- С. 41-42.

Лінійна алгебра

 1. Поляк С.С. О классах сопряженных элементов группы треугольных матриц // Доклады и сообщения. Отдельный оттиск.- Ужгород.- 1961.- №4(1961).– С.92-95.

 1. Поляк С.С. Про класи спряжених елементів групи трикутних матриць // Наукові записки УжДУ.– Ужгород.- 1962.- Т. ХLIХ - С. 26-45.

 1. Поляк С.С. О треугольном подобии треугольных матриц // Тезисы докладов и сообщений УжГУ. Серия технических наук.– Ужгород, 1963.- С. 25-29.

 1. Поляк С.С. Неприводимые комплексные представления группы треугольных матриц над простым полем / С.С. Поляк, С.Д. Берман // Первая республиканская научная конференция молодых исследователей: Програма и тезисы докладов.- К.,1964- С. 40.

 1. Поляк С.С. О треугольном подобии треугольных матриц // Украинский математический журнал.-К.-1964.-Т. XVI.- №4.– С.539-544.

 1. Поляк С.С. О комплексных представлениях группы треугольных матриц над простым конечным полем // Всесоюзный коллоквиум по общей алгебре, резюме сообщений и докладов. – Кишинев,1965.- С. 80.

 1. Поляк С.С. Характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над кільцем класів лишків за модулем m // Третя наукова конференція молодих математиків України: Тези доповідей.- К.,1966.– С. 76.

 1. Поляк С.С. Про характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над простим скінченним полем // Доповіді Академії Наук Української РСР. Окремий відбиток.- К.- 1966.- №4.– С.434-436.

 1. Поляк С.С. Незвідні комплекси зображення групи трикутних матриць над скінченним простим полем // Доповіді Академії наук Української РСР. Окремий відбиток.-К.-1966.-№1.– С.13-16.

 1. Поляк С.С. Про характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над кільцем класів лишків за модулем m // Тези доповідей та повідомлень УжДУ. Серія: Фізико-математичних наук.– Ужгород, 1967.- С.4.

 1. Поляк С.С. О неприводимых комплексных представлениях р-групп / С.С. Поляк, С.Д. Берман // Х Всес. алгебраический коллоквиум. Резюме сообщений и докладов.– Новосибирск.- 1969.- Т.1.- С. 18.

 1. Поляк С.С. О характерах неприводимых комплексных представлений группы треугольных матриц над кольцом классов вычетов по модулю рs // Матеріали наукової конференції УжДУ. Серія: Технічні науки.– Ужгород, 1969.- С. 2.

 1. Поляк С.С. Про незвідні комплексні зображення найбільшого степеня групи трикутних матриць над скінченим полем // Доповіді АН УРСР. Серія А.- 1973.- №8.- С. 699-702.

 1. Поляк С.С. Про структурні константи алгебри характерів р -груп // УМЖ.- 1974.- Вип. 2.-№6.- С.1-5.

 1. Поляк С.С. О структурных константах алгебр характеров р-групп // Украинский математический журнал.- К.-1974.-Т. XXVI.- Вып.2.– С.259-266.

 1. Поляк С.С. О классах сопряженных элементов группы UТ (n, 2)/ С.С. Поляк, О.І. Циткін // XVIII Всесоюзная алгебраическая конференция: Тезисы сообщений.– Кишинев.-1985.- Ч ІІ.- С. 103.

 1. Поляк С.С. Об алгебраических неприводимых целочисленных представленных конечных р –групп/ С.С. Поляк, В.П. Рудько// XIX Всесоюзная алгебраическая конференция: Тезисы сообщений Львов.-1987.- Ч. І.- С. 224.

 1. Поляк С.С. Кольца эндоморфизмов элементов группы UTn F~~ / С.С. Поляк, В.П. Рудько // VI Симпозиум по теории колец, алгебр и модулей: Тезисы сообщений.– Львов,1990.- С. 101

 1. Поляк С.С. Нерозкладні і розкладні класи групи UТ (n, 2) // Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу математичного факультету УжДУ: Тези доповідей. – Ужгород, 1993.-С. 2.

 1. Поляк С.С. Неразложимые классы сопряженных элементов унитреугольной группы/ С.С Поляк, В.П Рудько // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. –Ужгород.-1998.- Вип.1.- С. 31-46.

 1. Поляк С.С. Нормальні форми унітрикутної групи/ С.С. Поляк, Л.Л. Протасов // Міжнародна алгебраїчна конференція. Ужгород, 27-29 серпня 2001.- Ужгород, 2001.– С.46-47.

 1. Поляк С.С. Класи спряжених сегментів групи унітрикутних матриць/ С.С. Поляк, Л.Л. Протасов // Науковий вісник Ужгородського національного університету.- Ужгород.-2001.– Вип.5.- С. 90-94.

Диференціальні та інтегральні рівняння

 1. Поляк С.С. О производных, интегралах ненатурального порядка и об одном классе линейных дифференциальных уравнений с ненатуральными производными // Кибернетика и системный анализ.- 2004.- №2.- С. 80-91.

Теорія ймовірностей.

Математична статистика. Дискретна математика.

 1. Бунда В.В. Математическое конструирование распознающих систем для дискретных объектов/ В.В. Бунда, Ю.А. Василенко, Є.Ю. Василенко //Міжнародний науковий вісник Закарпатського державного університету «Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки».- Ужгород: Ліра, 2008.– С.79-91

 1. Василенко Ю.А. Определение важности дискретных признаков (анализ подходов) / Ю.А. Василенко, Ю.Ю. Исак, М.Т. Попович// Matematika. Vystavba a architektura: Materialy iv mezinarodni vedecko - prakticka konference 16-31 srpna 2008 roku. Veda: Teorie a praxe.- Praha.-2008.-Dil 14.– С.8-12

 1. Вычисление важности дискретных признаков/ Ю.А. Василенко, Г.Е. Копча-Горячкина, Ю.Ю. Исак, А.А. Ковач, И.И. Головчак, Ю.Ю.Плакош // Праці міжнародного симпозіуму "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV). Україна, Крим Велика Ялта, смт. Кацивелі 24-29 вересня 2009.-К.:Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова.– 2009.- Т.1.– С.109-113.

 1. Матяшовська Б.О. Статистистичне моделювання динаміки якісних показників освітнього контингенту: роль латентних факторів/ Б.О. Матяшовська, Ф.Г. Ващук // ІЕФ-2007: Конференція молодих учених та аспірантів. Ужгород, 14-19 травня 2007р.: Програма та тези доповідей.- Ужгород: Ін-т електронної фізики НАН України, 2007.– С. 155.

 1. Матяшовська Б.О. Статистичне моделювання динаміки якісних показників освітнього контингенту: роль латентних факторів/ Б.О. Матяшовська, Ф.Г. Ващук // Науковий вісник УжНУ.- Ужгород: УжНУ.- 2007.- Вип.21.– С. 81-87.

Дискретна математика

84. Василенко Ю.А. Реализация булевых функций сложными к-матрицами / Ю.А. Василенко, В.Л. Белявский // Синтез логических структур.- Ужгород: УжНУ, 1970.- С. 3-20.

85. Василенко Ю.А. Графическая интерпретация одного вида функциональной декомпозиции / Ю.А. Василенко, А.К. Баринов, Н.Я. Какурин // Синтез логических структур.- Ужгород: УжНУ, 1970.- С. 70-83.

86. Василенко Ю.А. Реализация системы булевых функций на к-матрицах / Ю.А. Василенко, В.Л. Белявский // Синтез логических структур.- Ужгород: УжНУ, 1970.- С. 83-106.

87. Василенко Ю.А. Распознавание симметричности булевых функций // Автоматика и вычислительная техника.- Рига: Зинатне, 1971.- С. 82-83.

Математична кібернетика. Математичне програмування. Теорія прийняття рішень.

 1. Ващук Ф.Г. Организация оптимального межмодульного интерфейса подпакета прикладных программ STICS // Высокопроизводительные системы обработки информации.– Львов: ФМИ им. Г.В. Карпенко АН УССР, 1984.– С. 130-131.

 1. Ващук Ф.Г. Математическое моделировние и программно-техническое обеспечение системы исследования и формирования некоторых компонентов психосоциальной сферы // Проблемы человека-экология, здоровье, образование: Материалы первого международного совещания, 18-21 мая 1995 года. Ужгород (Украина).-Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел Закарпатского комитета по делам печати и информации, 1996.– С.121-124.

 1. Ващук Ф.Г. Оценка близости упорядочений совокупности // Материалы третьей Украинской конференции по автоматическому управлению (Автоматика-96).- Севастополь, 1996.- С. 1.

 1. Ващук Ф.Г. К вопросу о математическом обеспечении надежности и валидности психолого-педагогической методики // Математика и психология в педагогической системе «Технический университет»: Материалы первой Международной научно-практической конференции.- Одесса, 1996.- С.2.

 1. Ващук Ф.Г. Логико-алгебраический подход в обработке обучающих выборок/ Ф.Г. Ващук, Ю.А. Василенко // Науковий вісник УжДІІЕП.- Ужгород: "Поличка Карпатського краю".-1997.-Вип. №І.– С.4-9.

 1. Ващук Ф.Г. Построение системы-сети с 2" узлами-состояниями / Ф.Г. Ващук, Е.А. Мельник, И.А. Папп // Науковий вісник УжДIIЕП. Серія: Технічні та фізико-математичні науки.- Ужгород.- 1998.- Вип.2.- С. 7-8.

 1. Буледза А.В. Об одном уточнении двухшагового алгоритма Ричардсона // Кибернетика и системный анализ.- 1995.- №6.- С. 166-169.

 1. Мельник Е.А. Создание высокопродуктивных систем управления в интеллектуальных обучающих системах // Автоматика-2000: Міжнародна конференція з автоматичного управління. Львів (Україна), 11-15 вересня 2000 р.: Праці в 7-ми т: Т.5.– Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.– С. 147-151.

 1. Міца О.В. Дослідження стійкості спектральних характеристик за допомогою методу Монте-Карло на прикладі четвертьхвильового шару/ О.В. Міца, Й.Г. Головач // Теорія прийняття рішень: Міжнародна школа-семінар.– Ужгород, 2002.– С. 28.

 1. Міца О.В. Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття/О.В. Міца, П.І.Стецюк // Теорія оптимальних рішень.– К..- 2003.– № 2.– С. 127–134.

 1. Міца О.В. Врахування дисперсії при визначенні оптимальних параметрів оптичного шаруватого покриття / О.В Міца, І.В. Фекешгазі // Теорія прийняття рішень: Міжнародна школа-семінар.– Ужгород, 2004.– С. 67.

 1. Міца О.В. До використання методів першого порядку в задачах оптимізації багатошарових оптичних плівок/ О.В.Міца, П.І.Стецюк // Теорія прийняття рішень: Міжнародна школа-семінар.– Ужгород, 2004.– С. 88.

 1. Міца О.В. Дослідження впливу параметра нерівнотовщинності інтерференційних структур на їх спектральні характеристики/ О.В. Міца, І.В. Фекешгазі // Теорія прийняття рішень. Міжнародна школа-семінар.– Ужгород, 2006.– С. 42-43.

 1. Міца О.В. Дослідження оптимізації спектральних характеристик семишарового оптичного покриття з чергуючимися шарами/ О.В. Міца, П.І. Стецюк // Теорія прийняття рішень: Міжнародна школа-семінар.– Ужгород, 2006.– С. 42.

 1. Міца О.В. Дослідження стійкості спектральних характеристик за допомогою методу Монте-Карло на прикладі різних інтерінференційних фільтрів / О.В. Міца, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // Теорія прийняття рішень: III-а Міжнародна школа-семінар. Ужгород, 2-7 жовтня.- Ужгород: УжНУ, 2006.- С. 43-44.

 1. Міца О.В. Дослідження чутливості спектральних характеристик до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло на прикладі відрізняючих інтерференційних фільтрів типу S-BHB...BHB/ О.В. Міца, Б.О. Матяшовська, Н.Я. Шумило // IV Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень". Ужгород, 29 вересня-4 жовтня: Праці школи-семінару.- Ужгород: УжНУ, 2008.– C. 123.

 1. Міца О.В. Аналіз різних підходів до розв’язання задачі китайського листоноші/ О.В. Міца, Д.М. Богаш // IV Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень". Ужгород, 29 вересня-4 жовтня: Праці школи-семінару.- Ужгород: УжНУ, 2008.– С. 122.

 1. Моделювання кінетики росту шаруватого кристалу / В.В. Бунда, С.О. Бунда, Ю.А. Василенко, Ф.Г. Ващук // Вісник Державного університету «Львівська політехніка».- Львів.- 1998.- Т.2.- №337.- С. 199-202.

105. Повхан І.Ф. Автоматизація побудови схем класифікації/ І.Ф.Повхан, Ю.А.Василенко//IV Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень". Ужгород, 29 вересня-4 жовтня: Праці школи-семінару.- Ужгород: УжНУ, 2008.– С. 137-138.

 1. Шумило Н.Я. Застосування оптимізаційних методів при дослідженні психосоціальних процесів // Теорія прийняття рішень: Міжнародна школа-семінар. Ужгород, 7-12 жовтня 2002 р..- Ужгород: УжНУ, 2002.- С.70.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в закарпатській області каталог інноваційних проектів педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської області

  Документ
  Суб’єкти інноваційної діяльності: методисти НМЦ ПТО у Закарпатській області, викладачі та майстри виробничого навчання ПТНЗ, учні професійно-технічних навчальних закладів
 2. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин (2)

  Документ
  3.3. Методичні підходи до оцінки розвитку вищих навчальних закладів як індикатора для обґрунтування регулюючого впливу держави на ринок освітніх послуг 196
 3. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин (1)

  Документ
  Актуальність теми. Освіта в XXI ст. стає важливим чинником реалізації соціально-економічних цілей суспільства. Україна має досвід жорсткого адміністративного управління освітньою сферою в умовах планової економіки.
 4. Наукових праць (3)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Ч.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..