Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Орска за 2010 год и их планируемых з...полностью>>
'Документ'
Надання соціальних послуг в територіальному центрі медико-соціального обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату т...полностью>>
'Методические рекомендации'
повысить пенсионную и социальную грамотность учащейся молодежи российских средних школ, средних специальных и высших образовательных учреждений, ее за...полностью>>
'Документ'
Высококвалифицированная рабочая сила является одной из движущих сил на пути перехода республики от экономики с преобладанием сырьевой (нефтяной) и об...полностью>>

Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

вступ до

маркетингу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0304 «Право»

для студентів юридичного факультету

та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності

та психології денної форми навчання

Київ – 2012

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Навчально-наукового інституту права і психології НАВС

Навчально-методичний комплекс

з курсу «Вступ до маркетингу»

для студентів юридичного факультету та

факультету правового забезпечення підприємницької діяльності

та психології ННІПП НАВС

Укладачі:

 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, Котирло О.О.

 • викладач кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Процюк Т. Б.

Рецензенти:

 • завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.Ф.

 • директор навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор О.Г.Колб

ЗМІСТ

вступ до 1

маркетингу 1

ЗМІСТ 3

1. Вступ 4

2. Робоча програма 6

2.1 Пояснювальна записка 6

2.2 Тематичний план 12

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ і ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 16

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 40

4.1. Тематика рефератів з дисципліни 40

4.2. Рекомендації підготовки рефератів з дисципліни 42

5. МЕТОДИКА оцінювання знань студентів з дисципліни 43

5.1 Попередній контроль знань студентів 43

5.2 Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль 43

Таблиця бальних коефіцієнтів 46

5.3 Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки 50

Підсумкова рейтингова оцінка за заліковий кредит (дисципліну) виставляється в журналі обліку успішності, у відомості обліку успішності та заліковій книжці за вище наведеною шкалою ECTS (літери, бали) та національною шкалою - «зараховано», «не зараховано». 52

6. Література 53

6.1 Основна література 53

6.3Нормативно-правові акти (www.zakon.rada.gov.ua) 54

6.4 Електронні джерела 55

1. Вступ

В процесі побудови незалежної демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливе значення має вдосконалення маркетингової діяльності та ефективне її правове регулювання.

Вивчення студентами основ фундаментальної економічної науки дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні. Передбачається вивчення актуальних питань маркетингової діяльності для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

Дисципліна «Вступ до маркетингу» передбачає можливість розв’язання конкретних ситуаційних завдань, які дозволяють здійснити аналіз та управління маркетинговою діяльністю на підприємствах України та в світі в цілому.

Програма курсу «Вступ до маркетингу» для неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів має певну специфіку порівняно з програмою для економічних. Це зумовлено як особливістю професійної підготовки, так і кількістю годин, відведених на цю дисципліну.

Специфіка запропонованого курсу полягає в невеликій за обсягом кількості аудиторних годин, відведених на його викладання, і вивченні більшої його частини самостійно. Саме тому зміст дисципліни охоплює актуальні проблеми, характеристики основних ланок маркетингової діяльності, а також розкриває специфіку механізму її регулювання.

Вивчення студентами основ маркетингу дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

2. Робоча програма

2.1 Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Вступ до маркетингу» викладається на юридичному факультеті та на факультеті правового забезпечення підприємницької діяльності та психології ННІПП для студентів-правознавців 1-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в обсязі 72 години, відповідно до затверджених керівництвом університету навчальних, робочих та тематичних планів.

Предметом цієї навчальної дисципліни є основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності. Важливість потреби правового регулювання відносин, що виникають в маркетинговій сфері, потребує розуміння глибоких закономірностей, здатності добре орієнтуватись у правових актах – тобто всього того, що необхідно сьогодні фахівцеві-юристу.

Метою цього навчального курсу є формування світогляду студентів – фахівців правового спрямування, здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів господарювання ринкового середовища, аналізувати основні економічні явища, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, формувати індивідуальний підхід до процесів, що відбуваються на сучасному ринку.

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні студентам-юристам знань про поняття, системи і ролі основних економічних явищ, процеси та показники, що характеризують маркетингове середовище, особливості маркетингової діяльності підприємства, причини, етапи і наслідки організації маркетингової діяльності, систему законодавства, яке регулює маркетингову діяльність і практику його застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до маркетингу» бакалаври за напрямом підготовки «Право» мають вміти вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог маркетингової діяльності на підприємствах та володіти такими основними професійними компетенціями з маркетингу:

у професійній діяльності:

 • вміння тлумачити положення маркетингової діяльності;

 • вільна орієнтація в системі законодавства України щодо регулювання маркетингової діяльності, у тому числі у міжнародно-правових актах у цій сфері;

 • розв’язання теоретичних і практичних завдань з маркетингової діяльності;

 • використання знань з маркетингу як підґрунтя для набуття досвіду в сфері регулювання економіки;

у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу обов’язкових економічних нормативів для підприємств;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з надання маркетингових послуг;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • здатність та готовність до врахування положень нормативно-правових актів України щодо регулювання маркетингової діяльності при виконанні управлінських функцій;

 • здатність до використання маркетингової діяльності в індивідуальній практичній діяльності;

 • управління діями щодо запобігання виникненню суперечок у маркетинговій діяльності;

 • впровадження ефективного маркетингового регулювання та нагляду;

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань маркетингової діяльності на підприємстві;

 • готовність застосовувати приклади та досвід інших підприємств, маркетологів у практичній діяльності.

у педагогічній діяльності:

 • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань маркетингу.

Обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних положень дисципліни є вивчення базових нормативних актів та літературних джерел відповідно рекомендацій до кожного заняття.

Дисципліна «Вступ до маркетингу» складається з 2 змістових модулів. Кількість кредитів, відповідно до ЕСТS – 2. Загальна кількість годин становить 72. З них: лекцій всього - 8 години, а семінарських занять - 24 години. На семінарські заняття виносяться ті проблеми, що потребують найбільш глибокого осмислення та детального обговорення і відзначаються певною складністю. При викладенні матеріалу використовується активні методи навчання: наочний, програмований і проблемний.

Вивчення дисципліни рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять та завданнями для самостійної роботи. В результаті студент отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення курсу «Вступ до маркетингу», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до семінарських занять з метою засвоєння основних, сформульованих на основі останніх досягнень науки, теоретичних положень і новітнього законодавства України.

Лекційні заняття з дисципліни являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства, вони проводяться з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації студентів.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем. При підготовці до семінарських занять студенти можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають дисципліну під час їх чергування на кафедрі, згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці університету та інших бібліотеках м. Києва та України в цілому.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які доречно законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі словника.

До кожної теми наведено проблемні та контрольні завдання, вирішення яких потребує засвоєння певних знань. Завдання не мають фіксованих відповідей, тому їх можна перевірити під час консультацій з викладачем. Після аналізу результатів контролю відбувається корекція навчання. Таким чином забезпечується індивідуальний підхід до навчального процесу.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях. Контроль за виконанням завдань на самостійну роботу викладачем здійснюється регулярно (під час опитування на семінарських заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

Теми рефератів та доповідей відображені для заволікання студентів до наукової роботи. Студент має право, керуючись списком рекомендованих тем рефератів, що містить навчально-методичний комплекс, обрати одну з них та, після узгодження її з викладачем, підготувати один реферат протягом всього періоду вивчення дисципліни.

Індивідуальна робота проводиться зі студентами з метою виявлення рівня їх підготовки, проблемних питань у навчанні та засвоєнні матеріалу, а також з метою виправлення незадовільних оцінок, отриманих під час семінарських. Також студентам пропонується виконати індивідуальну творчу роботу, що закріпить їх теоретичні знання.

Модульнорейтинговий контроль. Кожний студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення кожного модуля зобов’язаний здати модульний контроль (в письмовій формі) і отримати певні бали. Підсумковий рейтинговий бал за дисципліну визначається в кінці курсу і служить основою для визначення підсумкової оцінки за дисципліну та отримання заліку.

В результаті вивчення дисципліни випускник факультету повинен:

Знати:

 • сутність і зміст маркетингу;

 • предмет, метод, принципи, функції маркетингу;

 • суть економічних явищ та процесів маркетингового середовища;

 • процеси розробки нового товару;

 • особливості цінової політики підприємства;

 • чинники, що впливають на вибір споживача;

 • заходи просування товарів на ринку;

 • специфіку маркетингової комунікаційної політики;

 • взаємозв’язок товарної, цінової та збутової маркетингових політик.

Уміти:

 • дати тлумачення особливостей становлення і розвитку соціально-економічних процесів в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України та значення при цьому маркетингових стратегій;

 • орієнтуватись в проблемах розвитку ринкових відносин, становлення нових господарських форм за умов зміни структури форм власності;

 • приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

 • аналізувати та пояснювати економічні явища й процеси, що відбуваються в маркетинговому середовищі підприємства.

Отже, плануючи навчальний курс з дисципліни «Вступ до маркетингу» ставилося за мету формування нової генерації фахівців правового спрямування, здатних розв'язувати складні господарсько-правові проблеми розвитку елементів господарювання ринкового середовища. Це призведе до становлення України як високорозвинутої, цивілізованої держави з високим рівнем життя, та забезпечить її партнерство в Європі та у світі загалом.

Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 2

Лекції: 8 год.

Семінарські заняття: 24 год.

Самостійна робота: 32 год.

Індивідуальна робота – 4 год.

Поточний контроль:2 модульні контрольні роботи

Вид підсумкового контролю: залік

2.2 Тематичний план

з дисципліни «Вступ до маркетингу» для студентів 1-курсу денної форми навчання юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології ННІПП НАВС

№ з/п

Номер змістового модуля

і назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Поняття про маркетинг

1

Тема 1. Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу.

16

8

2

6

-

-

2

6

2

Тема 2. Управління та контроль за маркетинговою діяльністю підприємства.

18

8

2

6

-

-

-

10

3

Модульний контроль

2

2

 

-

2

-

-

Всього по змістовому модулю

36

18

4

12

-

2

2

16

Змістовий модуль 2. Складові елементи комплексу маркетингу

4

Тема 3. Маркетингова товарна та цінова політика підприємства.

18

8

2

6

-

-

2

8

5

Тема 4. Маркетингова збутова та комунікаційна політика підприємства.

16

8

6

 -

-

-

8

6

Модульний контроль

2

2

 

2

-

-

Всього по змістовому модулю

36

18

4

12

-

2

2

16

 

Всього годин по дисципліні

72

36

8

24

-

4

4

32

Форма контролю: залікСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «біржове право» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи фінансів та бухгалтерського обліку” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін ФПЗПДП ННІПП НАВС від 06 січня 2011 року, протокол №8.
 5. Навчально-методичний комплекс «основи фінансів та бухгалтерського обліку» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи фінансів та бухгалтерського обліку» затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін 20 жовтня 2011 р.

Другие похожие документы..