Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Настоящий Закон Мурманской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации определяет порядок, основные фо...полностью>>
'Закон'
1.1. Общие положения о предпринимательском праве1.2. Общие положения о субъектах предпринимательского права1.3. Лицензирование предпринимательской дея...полностью>>
'Закон'
Регіональна угода (далі – Угода), укладена між Черкаською районною державною адміністрацією, районним об’єднанням роботодавців та координаційною радо...полностью>>
'Урок'
5. Расширить знания о сложных органических соединениях на примере жиров, моющих средств. 6.Продолжить воспитание культуры применения и хранения бытовы...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью
ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Начальника Головного управління державної служби України

______________ В.Д. Ткач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ОРІДУ НАДУ

при Президентові України

_____________ М.М. Іжа

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Розглянуто на засіданні Вченої ради
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,

протокол № ____ від «___» _________ р.

Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

_________________С.Г. Давтян

Начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру підвищення кваліфікації кадрів

______________ Н.В. Привалова

2009

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ……………………………………………...

5

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ІV КАТЕГОРІЇ ПОСАД ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

НА ЦІ ПОСАДИ …………................................................................................

18

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ІV КАТЕГОРІЇ ПОСАД ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

НА ЦІ ПОСАДИ ………………………………………………………..............

21

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА …………………………………………………........

21

Модуль ЗН-1.

Основи теорії та історії державного

будівництва в Україні …………………………………

21

Модуль ЗН-2.

Територіальна організація влади в Україні ………….

23

Модуль ЗН-3.

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем ……………………….

26

Модуль ЗН-4.

Державне управління і державна служба ……………

29

Модуль ЗН-5.

Правове забезпечення державного

управління і державної служби ……………………….

34

Модуль ЗН-6.

Державне регулювання економіки …………………...

38

Модуль ЗН-7.

Політологія. Гуманітарна та соціальна

політика в Україні …………………………………......

41

Модуль ЗВ-1.

Європейська та євроатлантична

інтеграція України ……………………………………..

44

Модуль ЗВ-2.

Актуальні проблеми професіоналізації

державної служби ……………………………………...

47

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА …………………………………………......

52

Модуль ФН-1.1.

Соціально-психологічні аспекти державного управління (для керівників) ………………………......

52

Модуль ФН-1.2.

Організація діяльності державного службовця

(для кадрового резерву) ……………………………….

57

Модуль ФН-1.3.

Конституційне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

60

Модуль ФН-1.4.

Адміністративне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

63

Модуль ФН-1.5.

Публічна служба. Відповідальність публічних службовців.

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

70

Модуль ФН-1.6.

Основи державного управління економічними процесами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

74

Модуль ФН-1.7.

Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

79

Модуль ФН-1.8.

Проектний менеджмент у сфері державного управління

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

86

Модуль ФН-1.9.

Управління персоналом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

89

Модуль ФН-1.10.

Комунікації в державному управлінні

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

97

Модуль ФН-1.11.

Управління конфліктами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

102

Модуль ФВ-1.

Основи аналізу державної політики…………………..

108

Модуль ФВ-2.

Організація інноваційної діяльності в Україні …........

111

Модуль ФВ-3.

Участь громадськості у процесі формування

та реалізації державної політики ……………………..

113

Модуль ФВ-4.

Стан виконавської дисципліни в органах

державного управління ………………………………..

116

Модуль ФВ-5.

Сучасне українське ділове мовлення ………………...

117

Модуль ФВ-6.

Інформаційні технології у державній службі

(для уперше прийнятих на державну службу) ………

119

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА ……………………………………………………...

121

Модуль ГВ-1.

Організація діяльності органу публічної влади щодо розвитку територій в умовах соціально-економічної кризи …… ….…………………………………………..

121

Модуль ГВ-2.

Керування проектами ………………………………….

123

Модуль ГВ-3.

Проблеми регулювання ринку праці ……………........

126

Модуль ГВ-4.

Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні …………………...

128

Модуль ГВ-5.

Технологія адміністративної роботи …………………

130

Модуль ГВ-6.

Державний службовець як управлінець ……………...

133

Модуль ГВ-7.

Робота із зверненнями громадян …………………......

135

Модуль ГВ-8.

Управління державними фінансами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ……………………….

138

Модуль ГВ-9.

Управління місцевими фінансами і бюджетом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

142

Модуль ГВ-10.

Контролінг

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад) ………………….........

149

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціально-економічні і політичні перетворення, що проводяться нині в Україні, багато в чому залежать від створення ефективної системи державного управління. Становлення України як демократичної, правової і соціальної держави зумовлює особливі вимоги до рівня компетентності та професіоналізму державних службовців. Саме тому першочерговим завданням держави є комплектування органів державного управління кваліфікованими спеціалістами, які будуть нести відповідальність за стан справ у країні.

Достатній рівень компетенції та професіоналізму державних службовців забезпечує система підвищення кваліфікації. З плином часу старі кадри не можуть забезпечити у повному обсязі якісно нового змісту роботи, а нові кадри ще не підготовлені для цієї роботи.

Підвищення кваліфікації державних службовців направлено в першу чергу на тих, які мають досвід практичної роботи в місцевих органах державної виконавчої влади на посадах відповідних категорій, але в силу об'єктивних обставин, потребують суттєвого оновлення знань, освоєння сучасних методів державного управління на основі здобуття відповідних вмінь та навичок (а на сьогодні таких державних службовців в Україні переважна більшість).

Аналіз чинних законодавчих і нормативних документів свідчить, що на даний час в Україні майже сформовано правове поле, яким регулюються питання обов'язкового підвищення державними службовцями своєї професійної кваліфікації. Зокрема, Законом України "Про державну службу" до основних обов'язків державних службовців віднесено постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення власної професійної кваліфікації (ст.10), а обов'язковою умовою формування кадрового резерву державних службовців є їх підвищення кваліфікації, яке (згідно зі ст.29) має здійснюватись у навчальних закладах не рідше одного разу на п'ять років. При цьому, результати навчання повинні бути однією з визначальних підстав для просування працівників по службі.

Наступним кроком у правовому регулюванні підвищення кваліфікації державних службовців стала Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.95р. № 1035, якою визначена необхідність розробки професійних програм підвищення кваліфікації (далі – ПППК) та затвердження державних вимог до рівня підготовки державних службовців (п.4), а також окреслене місце ПППК як однієї із складових державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (п.2). Важливість значення ПППК як складової відповідної державної системи підвищення кваліфікації набуло підтвердження ще в одному нормативному документі – “Положенні про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97р. № 167 (п.2). У п.3 цього Положення поняття підвищення кваліфікації державних службовців визначене як навчання з метою оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі.

Комплексна програма підготовки державних службовців, яка затверджена Указом Президента України від 09.10.2000р. №1212, серед низки проблем, що викликають необхідність вирішення, визначає наступні:

 • визнання професійного навчання як обов’язкової невід’ємної складової професійної діяльності державних службовців та осіб з кадрового резерву, роботи з персоналом та розвиток гарантованих державою умов для такого навчання;

 • формування змісту професійного навчання та організація навчального процесу відповідно до потреб економічного і соціального розвитку держави на основі впровадження сучасних наукових досліджень та широкого використання вітчизняного і іноземного досвіду у сфері державного управління та державної служби.

Представлена професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців зорієнтована на реалізацію вимог Стратегії реформування державної служби в Україні (затверджена Указом Президента України від 14 квітня 2000р. № 599), Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (затверджена Указом Президента України від 5 березня 2004р. № 278), Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні (затверджена Указом Президента України від 20 лютого 2006р. № 140) і відповідає основним завданням Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746.

Зміст навчання за даною професійною програмою підвищення кваліфікації (надалі – ПППК) державних службовців спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних, правових, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців.

ПППК розрахована для одноразового проходження навчання всіма державними службовцями, які не мають фахової підготовки в галузі державного управління. Вона вирівнює знання та вміння тих державних службовців, які прийшли на державну службу до рівня знань та вмінь, набутих державними службовцями за програмою підготовки магістрів у освітньому напрямку “Державне управління” та “Державна служба”. Навчання за запропонованою професійною програмою здійснюється при:

 прийомі уперше на державну службу (протягом першого року роботи).

 зарахуванні до кадрового резерву;

 зайнятті посад вищої категорії;

 перед черговою атестацією.

Представлена професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади є документом, який визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів його нормативної частини на основі визначених завдань і функцій державних службовців.

Мета навчання державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади за ПППК полягає в тому, щоб:

 надати і оновити знання, вдосконалити вміння та розвинути навички, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;

 привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації державного службовця;

 сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

Тривалість підвищення кваліфікації за професійною програмою складає 216 годин з відривом від роботи (в стінах навчального закладу) і не перевищує 4-х тижнів. За чинними в Україні нормами, встановленими Міністерством освіти та науки України для вищих навчальних закладів (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161), навчальний час слухача планується з розрахунку 11 академічних годин на день при п’ятиденному робочому тижні (п.4.1). Тривалість аудиторних занять 8 академічних годин (в середньому) на день (п.3.10.2). Таким чином, максимальний обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації (враховуючи самостійну роботу) не перевищує 54 годин на тиждень (36 академічних годин аудиторних занять).

За одиницю планування навчального процесу в програмі прийнято 1 кредит, який дорівнює 54 академічним годинам загального часу навчання (аудиторна + самостійна робота) Розподіл часу між аудиторною і самостійною роботою може здійснюватись у співвідношенні від І/3 до 2/3 навчальним закладом самостійно у залежності від форми навчання (п.3.10.2). Для спрощення організації навчального процесу (зокрема, задля забезпечення зручності при складанні розкладу занять) окремі навчальні модулі мають обсяг, кратний 0,33 кредиту (18 навчальним годинам).

Професійна програма підвищення кваліфікації базується на між- та багатодисциплінарній моделі підготовки фахівців, формується за модульним принципом і складається з навчальних дисциплін, що виступають системоутворюючим чинником при розкритті сутності державного управління з урахуванням специфіки відповідних посад державних службовців. До програми також входять навчальні дисципліни, що призначені розкрити інструментарій та засоби управлінської діяльності.

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, методичних рекомендацій Головного управління державної служби України щодо розробки ПППК, програма побудована за модульним принципом. Вона містить три складові: загальну, функціональну і галузевуКожна складова (крім галузевої) має дві частини: нормативну і варіативну. Нормативна частина містить навчальні дисципліни, вивчення яких є обов’язковим в усіх закладах післядипломної освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а варіативна частина зорієнтована на врахування фахових інтересів слухачів, складається з дисциплін спрямованих на поглиблене розкриття дисциплін нормативної частини та покликаних задовольнити вузькопрофесійні інтереси слухачів. Таке поєднання навчальних модулів дозволяє слухачам отримати різносторонню підготовку, необхідну для ефективного управління на сучасному етапі. Варіативна частина ПППК формується навчальним закладом самостійно.

Нормативна частина. Аналіз складу державних службовців ІV категорії посад, виконаний за результатами вивчення повноважень, функцій і структури органів державної влади свідчить, що існує значна розбіжність у рівнях складності вирішуваних ними завдань та мірі відповідальності за їх наслідки, а також широке розмаїття в сферах діяльності державних службовців цієї категорії.

Разом з тим, аналіз складу необхідних знань і вмінь, а також відповідних навчальних дисциплін (модулів), визначених при проведенні аналізу потреб державних службовців у навчанні, показав, що ці особливості можливо врахувати при розробці професійної програми. 3 урахуванням зазначеного, віднесення навчальних дисциплін (модулів) до нормативної частини в програмі здійснено на таких принципах:

– заохочення у навчанні максимальної кількості слухачів. Коло навчальних модулів повинно забезпечувати набуття, оновлення і поглиблення знань та формування, вдосконалення і розвиток вмінь, необхідних державним службовцям ІV категорії посад та кадровому резерву на ці посади, незалежно від спеціальності за здобутою освітою, досвіду попередньої (до вступу на державну службу) роботи, характеру роботи (сфери діяльності) на державній службі, віку, професійних та особистісних якостей;

– оскільки навчання за професійною програмою та атестація державних службовців є одним з елементів (інструментів) державної кадрової політики у сфері державного управління, навчальні модулі нормативної частини програми повинні забезпечувати задоволення загальнодержавних інтересів у сфері професіоналізації кадрів державної служби (рівень професійної кваліфікації, патріотизму, культури, гуманності, етики державного службовця тощо).

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які обираються закладом самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні, завданнями, що стоять перед державними службовцями, визначених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Головним управлінням державної служби України.

Загальна складова. Вивчення та аналіз чинних нормативних документів, результатів наукових досліджень з проблем підвищення кваліфікації, а також навчальних матеріалів, розроблених закладами освіти, яким надано право проводити підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців (зокрема, навчальних центрів підвищення кваліфікації), показало, що серед питань, які стосуються вимог до складових професійних програм, найменш опрацьованими і обґрунтованими виявились питання визначення обсягу і змісту загальної складової і, зокрема, її нормативної частини. Опанування загальної складової професійної програми має сприяти розкриттю базисних питань, що торкаються професійних знань, умінь та особистих якостей державного службовця, не пов'язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері діяльності (на даному робочому місці). Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад державного службовця для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов’язків і повноважень, які викладені в професійно-кваліфікаційній характеристиці.

Зміст загальної складової випливає із Закону України "Про державну службу", Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Насамперед це:

 високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;

 задоволення вимог щодо етики поведінки державних службовців (ст.5 Закону "Про державну службу"):

- сумлінне виконання обов'язків (самодисципліна) ;

- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників;

- збереження інтересів державної служби та репутації державного службовця;

- збереження національних інтересів України;

- невикористання службового становища у власних інтересах та недопущення корупційних дій;

- об'єктивність і неупередженість до юридичних та фізичних осіб;

- недопущення проявів бюрократизму, відомчості, місництва;

 оволодіння:

- знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

- вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію.

Як зазначено у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, всі державні службовці повинні володіти знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук; аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології. Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою.

Разом з тим, кожному державному службовцю сьогодні необхідні також знання, уміння та навички для роботи в складних соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України, які, попри унітарний устрій держави, мають ще й яскраво виражену регіональну специфіку (строкатість національного складу та історичних традицій, політичних уподобань населення, його належність до різних віросповідань та релігійних конфесій, різні рівні розвитку і стану продуктивних сил та інфраструктури регіонів, кліматичні, географічні та екологічні умови, близькість чи віддаленість зовнішніх кордонів тощо). Вочевидь, для однаково успішної реалізації управлінських функцій на всій території країни та в усіх сферах діяльності державні службовці мають володіти сучасними науковими системними знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

Беручи до уваги вищезазначене, до загальної складової програми включені такі навчальні модулі (ЗН – модулі нормативної частини загальної складової, ЗВ – модулі варіативної частини загальної складової):

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні;

ЗН-3. Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;

ЗН-4. Державне управління і державна служба;

ЗН-5. Правове забезпечення державного управління і державної служби;

ЗН-6. Державне регулювання економіки;

ЗН-7. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні;

 • ЗВ-1. Європейська та євроатлантична інтеграція України;

 • ЗВ-2. Актуальні проблеми професіоналізації державної служби;

Функціональна складова. Положенням про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців визначено, що опанування функціональної складової професійної програми повинно допомогти державному службовцеві у розв'язанні питань, що визначаються його посадовими обов'язками та узагальненими професійними завданнями, тобто має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня. На відміну від загальної складової, цикл дисциплін, що входить до функціональної складової, сприяє опануванню таких навчальних тем, які дозволять державному службовцю розв’язувати поставлені перед ним завдання, тобто безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в його посадових інструкціях. Відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців керівники структурних підрозділів органів державної влади повинні вміти реалізовувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з відповідного напряму діяльності, визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт. Спеціалісти різних категорій повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності.

Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК (певне взаємопроникнення на рівні навчальних розділів і тем неминуче), одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модуля до функціональної складової в програмі полягає в тому, що основною метою навчання за цією складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 для керівників: адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі, зв'язків з громадськістю);

 для виконавців: адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.).

В підсумку навчання за цією складовою особливого значення набуває формування відповідних умінь, що може бути забезпечено більшою, порівняно із загальною складовою, питомою вагою інтерактивних методів навчання (практичних, семінарських занять, "круглих столів", дискусій, ділових та рольових ігор, тематичних зустрічей, виїзних занять та семінарів-практикумів тощо) з розглядом (обговоренням, аналізом, розігруванням) конкретних управлінських або виконавських ситуацій.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні.

Аналіз кадрового забезпечення органів виконавчої влади і самоврядування засвідчує, що державні службовці ІV категорії посад майже однаково часто обіймають посади як керівників низової ланки (на рівні райдержадміністрацій перші заступники голів), так і керівників структурних підрозділів та відділів апаратів обласних державних адміністрацій. Ця особливість врахована в програмі шляхом закладення в неї відповідного дуалізму при визначенні змісту нормативної частини функціональної складової. Державним службовцям ІV категорії посад та кадровому резерву на ці посади необхідно вивчити та навчитись застосовувати основні положення науки про управління персоналом, психології (в т. ч. конфліктології) та педагогіки, Public Relations, а також принципи безумовного виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.

Тому до нормативної частини функціональної складової ПППК віднесені наступні навчальні модулі (ФН):

ФН-1-1. Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників);

ФН-1-2. Організація діяльності державного службовця (для виконавців).

Варіативна частина функціональної складової ПППК (ФВ) складається з наступних модулів:

ФВ-1. Основи аналізу державної політики;

 • ФВ-2. Організація інноваційної діяльності в Україні;

 • ФВ-3. Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • ФВ-4. Стан виконавської дисципліни в органах державного управління;

 • ФВ-5. Сучасне українське ділове мовлення;

 • ФВ-6. Інформаційні технології у державній службі.

Галузева складова професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців повністю компонується з варіативних модулів (ГВ) і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності. В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (надалі – Центр ПКК) ця складова розподілена на наступні модулі:

ГВ-1. Організація діяльності органів публічної влади щодо соціально-економічного розвитку території;

 • ГВ-2. Керування проектами;

 • ГВ-3. Проблеми регулювання ринку праці;

 • ГВ-4. Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні;

 • ГВ-5. Технологія адміністративної роботи;

 • ГВ-6. Державний службовець як управлінець;

 • ГВ-7. Робота із зверненнями громадян.

У Центрі ПКК враховуючи особливості державних службовців щодо займаних посад при проведенні занять за ПППК використовуються окремі модулі галузевої складової ПППК.

На мал. 1 наведена структура професійної програми підвищення кваліфікації із зазначенням співвідношення її складових, а в межах кожної складової – частин.

ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

50 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

16,7 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

Мал. 1. Структура ПППК державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

У перший день навчання державні службовці складають вхідне комплексне тестування щодо знання Конституції України, Закону України “Про державну службу” та Закону України “Про боротьбу корупцією”.

Рівень засвоєння слухачами програм навчальних модулів визначається за результатами підсумкового контролю навчальних досягнень слухачів.

Підсумковий контроль (іспит у формі письмового тестування) здійснюється з метою оцінки результатів досягнення навчальних завдань щодо засвоєння всієї навчальної програми в і включає питання з усіх модулів загальної та функціональної складових ПППК. Тести для екзамену формуються відповідно до пропозицій викладачів, які проводили заняття зі слухачами протягом семінару.

Рівень засвоєння програмного матеріалу з навчальних дисциплін при вхідному та підсумковому тестуванні визначається за 100-бальною оціночною шкалою. Оцінювання тестів проводиться відповідно до вимог Болонського процесу за Європейською кредитною трансферною системою, якою передбачено оцінку «А» (відмінно) у разі загальної кількості набраних балів від 91 до 100, «В» (дуже добре) – від 81 до 90 балів, «С» (добре) – від 71 до 80 балів, «D» (задовільно) – від 61 до 70 балів, «Е» (достатньо) – від 51 до 60 балів, «FХ» (не задовільно) – від 31 до 50 балів, «F» (не задовільно) – від 0 до 30 балів. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали іспит видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Нижче наведено навчальний план професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

п/п

Назва модуля

Навчальна робота

Вид підсумкового

контролю

Кредити

Години

Всього

Аудит.

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

2,00

108

36

комплексне тестування

Нормативна частина (3Н)

1,66

90

30

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

0,11

6

2

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

0,22

12

4

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду соціально-економічних систем

0,22

12

4

ЗН-4

Державне управління і державна служба

0,33

12

4

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

0,33

18

4

ЗН-6

Державне регулювання економіки

0,22

18

6

ЗН-7

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

0,22

12

6

Варіативна частина (3В)

0,34

18

6

ЗВ-1

Європейська та євроатлантична інтеграція України

0,23

12

4

ЗВ-2

Актуальні проблеми професіоналізації державної служби

0,11

6

2

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

1,33

72

24

комплексне тестування

Нормативна частина (ФН)

0,33

18

6

ФН-1.1.

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників)

0,33

18

6

ФН-1.2.

Організація діяльності державного службовця (для кадрового резерву )

ФН-1.3.

Конституційне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.4.

Адміністративне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.5.

Публічна служба. Відповідальність публічних службовців.

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.6.

Основи державного управління економічними процесами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.7.

Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.8.

Проектний менеджмент у сфері державного управління

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.9.

Управління персоналом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.10.

Комунікації в державному управлінні

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.11.

Управління конфліктами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Варіативна частина (ФВ)

1,00

54

18

ФВ-1

Основи аналізу державної політики (для новопризначених)

0,22

12

4

ФВ-2

Організація інноваційної діяльності в Україні (для новопризначених)

0,11

6

2

ФВ-3

Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики (для кадрового резерву)

0,22

12

4

ФВ-4

Стан виконавської дисципліни в органах державного управління (для вперше прийнятих на державну службу)

0,11

6

2

ФВ-5

Сучасне українське ділове мовлення (для кадрового резерву)

0,22

12

4

ФВ-6

Використання інформаційних технологій у державній службі (для вперше прийнятих на державну службу)

0,12

6

2

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

0,66

36

12

комплексне тестування

Варіативна частина (ГВ)

0,66

36

12

ГВ-1

Організація діяльності органу публічної влади щодо розвитку територій в умовах соціально-економічної кризи

0,66

36

12

ГВ-2

Керування проектами

ГВ-3

Проблеми регулювання ринку праці

ГВ-4

Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні

ГВ-5

Технологія адміністративної роботи

ГВ-6

Державний службовець як управлінець

ГВ-7

Робота із зверненнями громадян

ГВ-8

Управління державними фінансами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ГВ-9

Управління місцевими фінансами і бюджетом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ГВ-10

Контролінг

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

4,0

216

72

З НИХ: НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

2,0

108

36

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

2,0

108

36

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історичний шлях України;

 • розкрити зміст та вказати хронологічні рамки історичних спроб набуття Україною власної державності;

 • визначити характерні ознаки вітчизняної державності на різних історичних етапах;

 • сприяти зміцненню державного патріотизму, використанню набутих знань, вмінь та переконань для активної участі у розбудові Української держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • поняття та головні ознаки держави;

 • принципи розподілу гілок влади у демократичній державі;

 • основні теоретичні засади та поняття державного будівництва;

 • сутність історичних процесів, що відбуваються в Україні;

вміти:

 • самостійно аналізувати історичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні;

 • давати власну оцінку історичним постатям, знати загальні причини, що призвели до втрати самостійної державності в попередні історичні епохи;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності державного службовця, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення;

 • володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва;

 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України;

 • застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення, для активної участі у розбудові держави,

 • обґрунтовувати і відстоювати власну позицію щодо подій та явищ суспільного життя на основі історичного минулого і сучасного розвитку держави.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет. Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз. Принципи розподілу гілок влади у демократичній державі. Сучасні теорії походження держави. Необхідні історичні умови, що передують виникненню держави. Основні етапи розвитку державності у країнах Європи. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Вплив традицій вітчизняної державності на устрій Литовсько-Руської держави. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею. Проблема полонізації української аристократії. Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації. Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави. Українська національна революція 1917-1920 років: здобутки й втрати. Реальний внесок України в життєдіяльність Радянського Союзу. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років. Сучасна українська держава з точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст. 429.

 4. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 5. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 6. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 7. Балабаєва Зінаїда. Демократичне врядування: поняття та сутність // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Вип. 3(31). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – с.4-11.

 8. Державні організації як складова механізму держави.: Навч. посібник / За заг. ред. П.І. Надолішнього; Кол. авт.: Балашов А.М., Безверхнюк Т.М., Зінкевічус В.О., Надолішний П.І. та ін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, Optimum, 2005. – с.119.

 9. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. –К. – КНЕУ, 2005.

 10. Мотренко Т.В., Бакуменко В.Д., Васильєва О.І. Концептуальний аналіз дисертаційних досліджень з державного управління (до 10-річчя галузі науки державного управління в Україні) // Вісник державної служби.- 2007. - №-4.

 11. Надолішний П.І. Демократичне врядування: питання теорії, методології і практики // Проблеми та тенденції розвитку галузі науки «Державне управління» в Україні: від теорії до практики: 36 матеріалів симп. За міжнар. Участю /За заг.О.Ю. Оболенського, С.В, Сьоміна, С.В. Загороднюка. – К. :Вид. – во НАДУ, 2007. – с.38-40.

 12. Теорія та історія державного управління: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для денної, вечірньої форми навчання / Укладач П.І. Надолішній.- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.- 52 c.

 13. Теорія та практика державного управління:Зб.наук.праць.Вип. 1(20). -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -487 с.

Модуль ЗН-2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • формування системи поглядів щодо територіальної організації влади;

 • визначення ролі та функцій місцевих органів влади та управління в забезпеченні сталого розвитку територій;

 • набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління регіоном та відповідною адміністративно-територіальною одиницею.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сучасні моделі територіальної організації влади;

 • законодавчу базу діяльності органів управління територіальним розвитком;

 • принципи та механізми взаємодії місцевого самоврядування та державного управління;

 • організаційну побудову органів управління територіями, місце та роль кожної із складових територіальної організації влади в наданні місцевих послуг;

 • адміністративно-територіальний устрій країни, моделі, принципи централізації та децентралізації територіальної організації влади;

 • структуру та компетенцію місцевих органів державної влади;

 • структуру, функції та повноваження органів місцевого самоврядування;

вміти:

 • готувати управлінські рішення на рівні місцевого самоврядування;

 • аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;

 • готувати обґрунтовані рішення щодо формування та управління соціально-економічними процесами в регіоні;

 • аналізувати основні економічні показники розвитку регіону, відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • визначати пріоритетні напрямки розвитку регіонів;

 • аналізувати основні економічні показники та тенденції соціально-економічного розвитку регіону, відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • узагальнювати досвід діяльності органів управління територіальним розвитком в Україні,

 • визначати підходи до організаційних змін в функціональній побудові місцевих влад.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Адміністративно-територіальний устрій України

Територіальна організація влади як система. Сучасна модель територіальної організації влади в Україні. Просторовий каркас організації влади в державі. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку. Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади. Державна регіональна політика. Регіон як об’єкт та суб’єкт управління.

2.Структура та компетенція органів державного управління на території.

Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та компетенція місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й соціального розвитку, підготовка й виконання бюджетів тощо. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Система місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, фінансова база, повноваження й функції, взаємовідносини з органами влади та управління.

Адміністративна реформа та її зв’язок з муніципальною реформою. Демократичне врядування.

Принципи та методи регіонального управління. Стратегічне планування й управління у системі регіонального управління.

3.Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Система місцевого самоврядування та її складові. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Шляхи забезпечення прозорості в діях органів місцевого самоврядування. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: організація взаємодії. Соціальне партнерство.

5.Світовий досвід територіального управління.

Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: європейський досвід. Територіальна організація влади Франції, Польщі та інших європейських країн. Системи місцевих бюджетів у країнах Західної Європи.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. -Ст.170.

 3. Малиновський В. Трансформація адміністративно-територіального устрою України: проблеми і перспективи // Зб. наук. праць УАДУ. – 2000. – В 2-х. – ч. ІІ.

 4. Механізми прийняття управлінських рішень органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія / за ред. Дегтяря А.О. – 2006.

 5. Муніціпальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком інтер, 2001.

 6. Огірко Р. Конфедерація і міжнародна організація: порівняльна характеристика політико-правової природи // Укр. право. – 2000. – № 1.

 7. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг.ред. А.П. Зайця. – К.: ВД “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

 8. Чемерис А., Лесечко М. Адміністративна реформа: досвід Польщі та українські реалії // Актуальні питання державного управління: Наук.зб. – Вип. 5. – Одеса: Одф УАДУ, 2001.

 9. Юридичні терміни: Тлумачний словник / Ред. Гончаренко В.Г. – К.: Вид-во “Либідь”, 2004. – 320 с.

 10. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування /Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші// Київ – 2007. – с. 366.

 11. Зелінська Н. С. Адміністративно-територіальний устрій регіонів України як предмет наукового дослідження/ Зелінська Н. С. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 294-299.

 12. Регіоналізація України // Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: навч.-метод. посіб./ О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. - О., 2005. - Розд. ІІ. - С. 56-86.

 13. Татаренко Т. М. Адміністративно-територіальний устрій у системі територіальної організації України/ Т. М. Татаренко // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 38. - С. 693-700.

Модуль ЗН-3. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗГЛЯДУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Мета модуля:

 • розкрити сутність системного підходу як методології й прикладної діалектики;

 • сформувати понятійний апарат щодо системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;

 • ознайомити з основними принципами і засобами дослідження систем;

 • сприяти виробленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • та розуміти сутність понять "системності", "системи", "системний підхід" і "системний аналіз";

 • види та характеристики систем, їх побудову;

 • основні етапи системного аналізу, вміти описувати їх й пояснювати зміст і значення кожного з них;

 • основні категорії та аспекти системного підходу;

 • принципи функціонування систем;

 • ознаки соціально-економічних систем;

 • елементи системного підходу при здійсненні управлінських функцій.

вміти:

 • розрізняти поняття "системний підхід" і "системний аналіз";

 • розкривати сутність системного підходу через низку його аспектів і принципів;

 • наводити основні етапи системного аналізу, їх описувати й пояснювати зміст і значення кожного з них;

 • використовувати системний підхід як засіб досягнення мети діяльності;

 • визначати систему для розв'язання конкретних управлінських проблем (ситуацій), будувати та досліджувати її модель та визначати технологію управління системою;

 • враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи (підсистем), виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити висновки;

 • демонструвати практичне застосування системного підходу в менеджменті на основі розуміння сутності й особливостей соціотехнічних систем, організаційної структури й поділу управлінської праці.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності.

Основні ознаки системності. Системність пізнавальних процесів. Види та характеристики систем (система природна, штучна, складність та цілісність систем). Будова систем, міри свободи елементів, системоутворювальний чинник, мета діяльності (поведінки). Результати діяльності системи. Структурна детермінованість системи, динамічна змінюваність структури системи; ієрархія системи: система, підсистема, гіперсистема; ієрархія результатів. Основні категорії системного підходу: час, простір, методологія, методика, метод; система, її границі, середовище. Аспекти системного підходу: системно-історичний, системно-цільовий, системно-інтегрований, системно-функціональний, системно-управлінський, системно-елементний.

2. Основні принципи системного підходу

Принципи функціонування систем: системності, цілісності, узгодженості, сумісності, комплексності, повноти.

Системоутворюючі принципи: єдиної основи, неповної детермінованості та стохастичності, економічної доцільності.

Методичні (інструментальні) принципи системного підходу: неперервності, взаємодоповнення, варіантності, імітації, актуалізації економічних, психологічних та соціальних аспектів.

3. Системний аналіз та його основні етапи

Системний підхід і системний аналіз. Формування проблеми як об'єкту системного дослідження, проблематика системного аналізу.

Причетні особи та взаємовідносини між ними: клієнт (замовник), відповідальна особа, яка приймає рішення, учасники, системний аналітик.

Виявлення мети системного аналізу розуміння цілей, їх множинність і динамічність, засоби досягнення цілей. Формування критеріїв аналізу.

Висунення (генерування) альтернатив: мозковий штурм, синектика, розробка сценаріїв, морфологічний аналіз, ділові ігри та ін.

Процедура системного аналізу (ідентифікація, макропідхід, мікропідхід, моделювання).

4. Системна методологія в менеджменті.

Характерні ознаки соціально-економічних систем (периферійність, гнучкість, надійність зв'язку (прямого, зворотного), ефективність, імовірність зовнішніх збурень тощо. Стохастична природа соціально-економічних систем, чинники, що створюють їх невизначеність. Управління і самоуправління в функціонуванні соціально-економічних систем. Системна методологія у визначенні типів організаційної структури управління і поділу управлінської праці.

Менеджмент, як діяльність, пов'язана з управлінням соціально-економічними системами.

5. Практичне застосування результатів системного підходу в державному управлінні

Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій: визначення меж систем та їх структурування при дослідженні проблем; окреслення проблеми і проблематики; побудова і використання моделей майбутнього стану систем; оцінка імовірності різних шляхів розвитку системи; планування в умовах зміни цілей управління та середовища; прогнозування наслідків запровадження правових актів, політичних, соціально-економічних рішень. Місце системного підходу в державному управлінні і державній службі.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / Укладачі: Г. Райт та ін.; пер. В.Івашка. – К.: Основи, 1996.

 3. Максимець Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 319-326.

 4. Мартиненко В. Про суперечність моделі формування та реалізації системи державної влади й управління в Україні / В. Мартиненко // Вісник НАДУ. - 2003. - N4. - C. 43-48.

 5. Нижник Н. Методологічні основи розробки структур державного управління та оцінки їх організаційної ефективності / Н. Нижник, О. Рева, Д. Радов // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 114-130.

 6. Петрик В. Пріоритетні напрями системного дослідження феномену неокультів / В. Петрик // Вісник НАДУ. - 2003. - N4. - C. 488-496.

 7. Саєнко В. Державна служба: системний підхід / В. Саєнко // Вісник НАДУ. - 2004. - N3. - C. 169-175.

 8. Тертичка В. Аналіз та оцінювання політики в системному моніторингу взаємодії органів державної влади / В. Тертичка, Ю. Кальниш // Вісник НАДУ. - 2004. - N3. - C. 86-95.

 9. Тертичка В. Системний підхід як підгрунтя аналізу державної політики / В. Тертичка // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 76-86.

 10. Токовенко В. Системний підхід у методології дослідження сутності державного управління в сучасному суспільстві / В. Токовенко // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 86-92.

 11. Чемерис А. Системний підхід до прийняття управлінських рішень / А. Чемерис, М. Лесечко // Вісник УАДУ. - 2001. - №4. - C. 224-233.

 12. Чемерис А. Системний підхід до проблеми реформування державного управління / А. Чемерис, М. Лесечко // Вісник УАДУ : Наук. журн / Редкол.: В.І. Луговий (голов. ред.) та ін. - 2001. - N3. - C. 12 - 21.

 13. Артищук І. Проблеми вибору методів прийняття рішень у складноструктурованих економічних системах/ Артищук І. // Регіональна економіка. -2004.-№2. - С. 260-264.

 14. Баштанник А., Баштанник В. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна/ Баштанник А., Баштанник В. // Право України. - 2007. - № 11. - С. 153-157.

 15. Баштанник В. В. Особливості управління в складних наднаціональних системах: досвід ЄС/ Баштанник В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 16-24.

 16. Гальчинський А. Методологія складних систем/ Гальчинський А. // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 4-18.

 17. Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми/ Гражевська Н. // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 62-70.

 18. Дейч В. Б. Визначення рівня складності системи державного управління/ Дейч В. Б. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2006. - Вип. 4 (26). - С. 155-162.

 19. Ткаченко В. А., Чимшит С. І. Умови невизначеності в управлінні складними соціально-економічними системами/ Ткаченко В. А., Чимшит С. І. // Вісник економічної науки України. -2006.- № 2. - С. 154-161.

 20. Черленяк І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління/ Черленяк І. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 1. - С. 213-225.

Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мета модуля:

 • полегшити адаптацію слухачів до практичної роботи в органах виконавчої влади через засвоєння ними основ державного управління і державної служби;

 • висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення комплексу проблем ефективності державного управління;

 • допомогти реалізовувати задачі та функції державної служби в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • систему державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців, їх статус, прав і обов'язків;

 • механізм проходження державної служби;

 • основні форми представлення інформації в системі управління та управлінської діяльності.

вміти:

 • аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • пояснювати сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • розуміти сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців;

 • давати пояснення щодо особливостей статусу державних службовців, їх прав і обов'язків, а також щодо службової кар'єри та соціальних гарантій з боку держави;

 • давати інтерпретацію цілей держави, її громадян та громадських об'єднань у конкретній сфері діяльності;

 • визначати роль і місце органів державної влади, конкретних їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань від протиправних посягань.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державне управління як системне суспільне явище

Поняття управління. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління. класифікація функцій державного управління.

Об’єкт управління; поняття “управління”, “керівництво”, “регулювання” в державному управлінні. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Механізм державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності. Державна служба як різновид управлінської діяльності

Цілі державного управління, їх класифікація за обсягом, часом, результатом, ієрархія цілей в державному управлінні. Суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, організаційні, дієвопраксиологічні, інформаційні, стратегічні, оперативні та тактичні цілі. Загальні риси управлінської діяльності, її форми, методи та стадії (цикли). Поняття про управлінські технології, їх види та властивості. Реалізація принципів централізації та децентралізації державного управління. Зарубіжний досвід формування та розвитку системи державного управління.

Державна служба як професійна діяльність, галузь права, навчальна дисципліна. Конституційно-правові засади державної служби. Цілі, задачі та функції державної служби. Суспільна функція державної служби та мета діяльності державного службовця. Поняття органу державної влади, посадової особи та апарату.

3. Проходження державної служби

Права та обов’язки державних службовців, обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі. Присяга державного службовця, її значення. Гарантії та заохочення, оплата праці державних службовців. Службова кар’єра та її планування. Посади та їх класифікація. Категорії, ранги державних службовців та порядок їх присвоєння. Кваліфікаційні характеристики державних службовців. Атестація та просування по службі. Припинення державної служби.

5.Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа

Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні й зовнішні; вертикальні й горизонтальні; взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів державного управління, структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.

6. Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи

Цілі, задачі та сутність кадрової політики у сфері державної служби: вимоги і пріоритети кадрової політики згідно з чинним законодавством, технології та механізми кадрового забезпечення державної служби.

Напрямки удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної служби, розвитку державного апарату та статусу державних службовців.

Система формування кадрів державного управління та органів місцевого самоврядування. Проблеми підвищення рівня кадрового забезпечення державної служби та напрямки їх вирішення. Технології та механізми кадрового забезпечення державної служби. Механізм формування кадрового резерву державної служби.

7. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців

Система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій:

 • нормативна база з професійного навчання державних службовців;

 • формування державного замовлення;

 • формування потреб;

 • формування змісту програм;

 • організація підвищення кваліфікації;

 • види підвищення кваліфікації;

 • роль підвищення кваліфікації в просуванні по службі.

Стратегія реформування професійного навчання та заходи щодо їх реалізації. Комплексна програма підготовки державних службовців. Стажування в процесі підготовки кадрів державної служби. Критерії оцінки підвищення кваліфікації державних службовців. Аналіз ефективності підвищення кваліфікації державних службовців.

8. Ефективність діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб в системі державного управління

Поняття ефективності державної служби і державного управління. Оцінювання ефективності державного управління.

Методи оцінки професійних досягнень посадових осіб.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 4. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 р. № 900 // Урядовий кур’єр – 2007, 26 вересня. – № 176.

 5. Указ Президента України “Про Концепцiю розвитку законодавства про державну службу” вiд 5 сiчня 2005 року №1/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – №2. – Ст. 76.

 6. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 3 бер.

 7. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби” від 14 квітня 2000 року № 599. / Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – С. 63.

 8. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 9. Указ Президента України від 26 травня 2003 р. № 434/2003 "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2003. – №22. – Ст. 989.

 10. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади” від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної системи “Кадри” від 21 серпня 1997 р. № 918 // Вісник державної служби України. – 1997. – № 3.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 16. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 17. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч.посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 18. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

 19. Правове регулювання діяльності державних службовців України, У 2-х т. / Упор. А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін; Головне управління державної служби України, НАДУ. – К.: НАДУ, 2004. (Т.1. - 868с., Т.2.- 852 с.).

 20. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 21. Гансова Е. А. Соціальні послуги як функція державної служби/ Гансова Е. А. // Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2005 р./ гол. ред. О. П. Якубовський. - О., 2005. - С. 49-56.

 22. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 23. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 24. Мотренко Т. 90 років сучасної державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення/ Мотренко Т. // Вісник державної служби України. - 2008. - № 2. - С. 8-10.

 25. Надолішній П. І. Концепція демократичного урядування: сутність проблеми формування та реалізації/ Надолішній П. І. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 46-55.

 26. Пахомова Т. І., Чижова С. М. Деякі аспекти механізмів організаційних перетворень в системі державної служби в контексті системної методології/ Пахомова Т. І., Чижова С. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 167-172.

 27. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: стандартизація внутрішнього контролю та аудиту/ Приходченко Л. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 145-152.

 28. Приходченко Л. Забезпечення ефективності системи органів публічної влади: питання формулювання та вимірювання цілей/ Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 23-30.

 29. Романченко Д. В. Щодо стратегій інноваційного розвитку в системі державного управління/ Д. В. Романченко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 328-329

 30. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.1/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -278 с.

 31. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.2/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -341 с.

 32. Сурмін Ю. Тендеції розвитку державного управління/ Сурмін Ю. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 5-15

Модуль ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Мета модуля:

 • оновлення та поглиблення знань конституційного законодавства, Закону України “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів;

 • оволодіння навичками ефективного вирішення завдань державної служби, державного управління.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • про основні принципи державного управління, державної служби;

 • конституційні права та свободи людини і громадянина, механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, різновиди впливу на процеси керівництва, управління, правового регулювання;

 • методи пізнання та удосконалення форм і методів організації управління у відповідній сфері діяльності, визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням, тощо;

 • організаційно-правові засади управління, керівництва, правові засоби розв'язання проблем законодавства та практики його застосування;

 • основи систематизації чинного законодавства України щодо правового забезпечення державного управління і державної служби.

вміти:

 • забезпечити дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 • забезпечити застосування відповідних механізмів, інтерпретацію суспільно-правових та природно-правових детермінантів управління, оцінку законності рішень на основі чинних правових норм, якими регулюються правовідносини держави з суб'єктами господарювання, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

 • володіти методами пізнання та удосконалення форм і методів організації державного управління;

 • визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням;

 • аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право- (нормо) творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності;

 • обґрунтовувати застосування норм правового впливу на процес управління, керівництва, правового регулювання;

 • визначати правові засоби розв'язання проблем застосування законодавства;

 • аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Конституційні засади державного управління і державної служби

Визначення основних засад державного управління в Конституції України. Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави та їх компетенція та статус, публічна влада. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; соціально-правова держава.

Державна служба. Роль і значення конституційних положень щодо формування державно-службових відносин. Правовий статус державних службовців.

2 Нормативно-правові акти що регламентують державне управління

Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів державного управління, її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

3 Застосування права в державному управлінні та його принципи

Суспільно-правові чинники застосування права. Законність, доцільність та обґрунтованість правозастосовної діяльності в державному управлінні, презумпція, прецедент. Міжнародні стандарти правозастосовної діяльності.

Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

4. Правова регламентація державної служби

Державна служба як правовий інститут, як складова службового права. Державні службовці як суб’єкт адміністративного права; основні засади і принципи державної служби. Інституту державної служби, основні підінститути (приписів, статусу посади і посадової особи, державно-службових відносин, етики державного службовця, державної дисципліни, кадрового забезпечення тощо). Взаємодія правового інституту державної служби з іншими галузями права (фінансовим, господарським, трудовим, міжнародним тощо).

5. Дотримання законності при виконанні завдань державного управління

Законність дій влади як головна умова досконалості державних органів. Механізм і засоби проведення в життя законів. Об'єктивність законодавства, властивості законності (однозначність розуміння та здійснення, універсальність, всеохоплюваність, рівність у правовідносинах сторін, публікація закону, гарантованість, стійкість). Проблема забезпечення законності в державному управлінні: механізми і структури (вертикальна і горизонтальна побудова державної влади, судова влада). Контрольні механізми забезпечення законності. Правопорядок як система стабільних правових зв'язків і відносин з і реалізації права. Співвідношення законності, правопорядку, раціональності, доцільності в державному управлінні. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; види і процедури юридичної відповідальності.

6. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення

Соціальна ситуація в державі як передумова корупційних проявів на державній службі. Соціально-економічні, політичні, організаційно-управлінські, морально-психологічні детермінанти корупції в Україні. Правове регулювання боротьби з корупцією на державній службі. Запобігання корупції, профілактика корупції. Загальна, спеціальна, індивідуальна юридична відповідальність за вчинення корупційних діянь та корупційних правопорушень.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України ”Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.

 4. Кодекс законів про працю України. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. У 2-х част. – К., 2004.

 5. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 6. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 р. № 900 // Урядовий кур’єр – 2007, 26 вересня. – № 176.

 7. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 8. Указ Президента України від 13 травня 2003 р. № 402/2003 "Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.// Офіційний вісник України. – 2003.– №20. – Ст.887.

 9. Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” // Офіційний вісник України. – 2004.– №6. – Ст.307.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією” від 3 серпня 1998 р. № 1220 // Вісник державної служби України. - 1998. - № 3.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 494-р "Про затвердження плану заходів із забезпечення виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом" // Офіційний вісник України. – 2003.– №32. – Ст.1720.

 13. Колпаков В.К. Адміністративне право України – К., Юринком Інтер, 2001.

 14. Правове регулювання діяльності державних службовців України, У 2-х т. / Упор. А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін; Головне управління державної служби України, НАДУ. – К.: НАДУ, 2004. (Т.1. – 868 с., Т.2.- 852 с.)

 15. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 16. Артеменко Н. Ф. Організаційно-правові засади забезпечення професійної діяльності державних службовців/ Артеменко Н. Ф. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 157-158.

 17. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 18. Буяльський В. Ф. Правове забезпечення державної служби, взаємодія Головдержслужби України з Верховною Радою України/ Буяльський В. Ф. // Матеріали розширеного засідання Колегії Головдержслужби України, м. Київ, 31 трав. 2007 р./ під заг. ред. Т. В. Мотренка. - К., 2007. - С. 71-76.

 19. Герман Г. Правові засади організаційного забезпечення планування кар'єри на державній службі/ Герман Г. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 2. - С. 32-34.

 20. Желюк Т.Л. Державна служба:Навч.посібник. -К.: ВД "Професіонал", 2005. -569 с.

 21. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: навч.посіб. -Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2008.-310 с.

 22. Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37

 23. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 24. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання/ Савицький В. Т. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. О. Чемериса. - Л., 2006. - Вип. 10. - С. 359-368.

 25. Усаченко Л. Нормативно-правове забезпечення співпраці органів державної влади України з неурядовими організаціями/ Усаченко Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. - О., 2006. - Вип. 3 (27). - С. 55-62.

Модуль ЗН-6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з основами трансформації державних функцій на макро- і мікрорівнях функціонування перехідної економіки, з сутністю і методами економічної політики держави, з принципами її реалізації, а також з особливостями державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки;

 • сприяти свідомому і компетентному впровадженню державної економічної політики у відповідній сфері в практичну діяльність державних службовців;

 • сформувати основу для подальшого самостійного вдосконалення професійної кваліфікації, необхідної для підготовки економічно обґрунтованих управлінських рішень.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • функції та роль держави в макроекономічних процесах;

 • сутність та інструменти реалізації державної економічної політики;

 • бюджетну систему України, систему доходів та видатків бюджету, органи управління бюджетним процесом як на державному так і місцевому рівнях, систему планування та контролю за виконання бюджетів;

 • основні засади фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування податкової системи, шляхи використання закономірностей будови і функціонування системи державних фінансів у практиці фінансової роботи державного службовця;

 • основи функціональної та інституціональної побудови ринку, роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

вміти:

 • давати роз'яснення сутності державної економічної політики, функцій та ролі держави в макроекономічних процесах;

 • демонструвати розуміння основних засад фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування її бюджетної та податкової систем;

 • орієнтуватись в основах функціональної та інституціональної побудови ринку, окреслювати роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;

 • застосовувати економічні показники (критерії) для кількісного та якісного аналізу процесів розвитку суб'єктів економічних відносин галузі (сфери діяльності), при підготовці проектів та при здійсненні контролю управлінських рішень.

 • оцінювати напрями та заходи щодо запровадження грошово-кредитної політики держави, її вплив на економічний розвиток країни;

 • визначати економічний потенціал регіонів, відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи державного регулювання ринкової економіки

Об’єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки; необхідність поєднання ринкових та державних механізмів регулювання економіки; методи, засоби, функції, принцип державного регулювання; економічна безпека України; досвід державного регулювання економіки в зарубіжних країнах.

2. Державна економічна політика і механізм її формування

Сутність та наукові засади формування і реалізації економічної політики держави. Шляхи вироблення економічної стратегії розвитку країни, визначення головних напрямів і пріоритетів розвитку економіки, суб'єкти та об'єкт економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

3. Державне регулювання підприємництва та сфер господарської і соціальної діяльності

Управління державною власністю; державна підтримка малого підприємства та використання сучасних форм його фінансування; завдання державного регулювання щодо розвитку окремих галузей народного господарства. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання; регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

4. Загальні засади економічного розвитку і формування ринку

Типи економічних систем та моделі ринкової економіки. Суб'єкти економічних відносин. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності. Особливості становлення ринкових відносин в Україні. Державне регулювання регіональної економіки, розмежування повноважень між центром і регіонами. Демонополізація, роздержавлення і приватизація - основні умови формування ринкової економіки в Україні. Ринкова інфраструктура: сутність, призначення та основні елементи. Механізм функціонування ринку.

5. Державне управління процесами приватизації

Основні напрями роздержавлення економіки України в процесі і реформування; цілі приватизації, особливості розвитку державної власності в Україні; Державні органи приватизації, інфраструктура приватизації; способи приватизації, особливості їх організації і проведення; реструктуризація, Ії зміст, порядок проведення; мета корпоратизації, корпоративне управління частками державного майна; формування ефективного власника в постприватизаційний період; порівняльна характеристика механізмів приватизації інших країн.

6. Регулююча роль держави в ринковій економіці

Необхідність регулюючої ролі держави в ринковій економіці. Економічні функції держави. Методи державного впливу на ринкову економіку. Адміністративні та економічні методи регулювання економіки Основні напрями і форми державного регулювання економіки: коротко- та довгострокове регулювання; регулювання інвестицій, кредиту, податків; регулювання цін та межі державного втручання в ціноутворюючі процеси; державне регулювання умов та оплати праці, регулювання інфляції тощо. Індикативне планування. Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

7. Державна економічна політика і механізм Ії формування

Сутність та залпові засаді формування і реалізації економічної політики держави. Основи соціально-економічної та політичної концепції розвитку країні; визначення головних напрямків і пріоритетів розвитку економіки в трансформаційному періоді. Ринкова інфраструктура сутність, призначення та основні елементи. Суб’єкти та об’єкти, напрями, пріоритеті, методи, інструменти економічної політики. Механізм функціонування ринку.

8. Фінансова політика держави і фінансовий механізм

Фінансова політика України на сучасному етапі, її основні напрямки. Фінансове планування. Зведений фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади і управління щодо загального управління фінансами. Правове регулювання фінансових відносин.

9. Бюджет і бюджетний устрій України

Структура бюджетної системи. Доходи та видатки бюджетів. Бюджетний процес. Бюджетна класифікація. Державні та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети Органи управління бюджетним процесом на місцевому рівні. Планування, облік та контроль за виконанням місцевих бюджетів.. Внутрішні міжвідомчі фінансові відносини в Україні. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.956.

 3. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. Курс. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – 448 с.

 5. Васильченко В.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 6. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник, 2000. – 209 с.

 7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1./Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 840 с.

 8. Запровадження стратегічного планування в Україні: Збірка документів і матеріалів / Укл. В.Тертичка; Центр досліджень адмін. реформи НАДУ. – К.: НАДУ, 2005. – 340с.

 9. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учеб. – М.: Дело, 2000. – 472 с.

 10. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Основи, 2005. – 656с.

 11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948с .

 12. Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Збірник офіційних документів / За ред. З.С.Варналія. – К.: НІСД, 2004.-520 с.

 13. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.

 14. Чистов С.М., Никифоров А.Є, Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 2000. – 316 с.

 15. Антимонопольне регулювання // Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України. У 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. - К., 2007. - Розд. 5. - С. 258-306.

 16. Байцим В. Ф. Ефективність державного регулювання економіки регіону/ Байцим В. Ф. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Х., 2007. - № 1 (31). - С. 41-51.

 17. Домбровський О. Регіональна економічна політика як складова національного регулювання відкритих економічних систем/ Домбровський О. // Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посіб. / за заг. ред. В. Є. Новицького. - К., 2008. - С. 171-183.

 18. Золотарьов В.Ф. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -289 с.

 19. Кондрашов О. М. Розвиток механізму державного регулювання економіки на сучасному етапі/ Кондрашов О. М. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2007. - Вип. 3 (18). - С. 69-75.

 20. Панасюк Б. Я. Державне регулювання економіки як мистецтво/ Б. Я. Панасюк // Фінанси України. - 2008. - № 5. - С. 42-55.

 21. Рижий І. М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання/ Рижий І. М. // Економіка & держава. - 2007. - № 9. - С. 34-38.

 22. Руденко З. М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави/ Руденко З. М. // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 152-160.

 23. Світлична Ю. О. Державне регулювання економіки у сфері цінової політики/ Світлична Ю. О. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. - Х., 2008. - С. 234-235

 24. Третяк Г., Бліщук К. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -118 с.

 25. Шевердіна О. В., Барахтян Н. В. Державне регулювання економіки та проблеми її нормативно-правового забезпечення/ Шевердіна О. В., Барахтян Н. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Корженко. - Х., 2007. - № 2 (32). - С. 116-122

Модуль ЗН-7. ПОЛІТОЛОГІЯ. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними концепціями політологічної науки, визначенням поняття “громадянське суспільство”, найважливішими напрямами і задачами гуманітарної й соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку;

 • сприяти подоланню негативних стереотипів щодо функцій і норм поведінки державних службовців, які склалися в них за умов командно-адміністративної системи, формуванню особистісних переконань щодо якнайширшого забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, створення умов для гармонійного поєднання інтересів людини і держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • механізми забезпечення прав і свобод громадян та наводити приклади їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях;

 • структуру та сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві;

 • задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; механізми забезпечення прав і свобод громадян, методики прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та регіональному рівні, принципи застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень;

вміти:

 • відтворювати структуру та розкривати сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві; усвідомлювати та вміти пояснити задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави;

 • демонструвати обізнаність з методиками прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та/або регіональному рівні, принципами застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

 • наводити приклади врахування цілей та завдань соціальної та гуманітарної політики держави при виконанні обов'язків державного службовця, реалізації в професійній діяльності принципів і форм соціальної роботи;

 • застосовувати законодавчі та нормативні документи з питань соціально-гуманітарної політики при розробці проектів управлінських рішень;

 • прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм на місцевому або регіональному рівні.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку

Політика як суспільне явище. Роль держави та її провідних інституцій у демократичному суспільстві. Політичний режим, політична влада та політичні інститути в Україні, тенденції їх розвитку. Формування механізму взаємного стримування та противаг в політичній системі України. Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики. Поняття соціальної правової держави в умовах сучасної України. Суб’єкти та об’єкти гуманітарної та соціальної політики.

 1. Концептуальні засади та сутність гуманітарної та соціальної політики держави

Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного змісту демократи, гуманістичного розвитку. Людина як найвища соціальна цінність. Сучасна гуманітарна політика України, її соціальна природа. Гуманізм, як світоглядна основа діяльності державного службовця, ненасильницька політика, політика і мораль. Гуманітарна діяльність, культурна політика і духовне життя українського суспільства на сучасному етапі розвитку.

 1. Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики

Конституційні, чинно-законодавчі та міжнародно-правові засади забезпечення гуманітарних і соціальних засад в політиці. Демократизм і законність, пріоритет прав і свобод людини й громадянина, гуманізм і соціальна справедливість, рівність у правах і свободах, їх захист, соціальне і політичне партнерство як засоби консолідації суспільства Суспільні суперечності та правове узгодження інтересів: конфлікт компроміс консенсус.

 1. Людина і громадянин у системі державного управління

Особистість як суб'єкт політики. Людина і громадянин: конституційний та адміністративно-правовий статус. Конституційні права громадян (право на скаргу, на звернення до суду, на відшкодування збитків, на невиконання явно злочинних наказів і розпоряджень тощо). Форми взаємовідносин громадян та їх об'єднань з органами державної влади: суб'єкт управління, суб'єкт участі в управлінні, суб'єкт управлінських відносин. Спрямування державної служби на розв'язання проблем людини.

 1. Соціальна політика і соціальна робота

Сучасна соціальна політика в Україні, особливості її практичної реалізації. Багатомірність моделей основних напрямів здійснення соціальної політики. Соціальна справедливість, соціальне спрямування державної служби, соціальна орієнтованість державного службовця, соціальні послуги. Соціальна робота, принципи та методи соціально-економічні, організаційно-розпорядчі та психолого-педагогічні. Соціальна безпека і якість життя людини, безпека особистості, безпека життя, суспільна і державна безпека, сутність, система і напрямки здійснення соціального захисту, якість життя, її визначення та забезпечення через інституції соціальної допомоги і соціального страхування.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст. 956.

 3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536 с.

 5. Політична психологія: Навч. посібник / За ред. С.О.Матвєєва. – К.: ЦУЛ, 2003. – 216 с.

 6. Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: У 2-х т. – К.: Вид-во НАДУ, 2006.

 7. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецкого, НАН України. – 2000. – 200 с.

 8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2000. – 559 с.

 9. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції. – К.: Вид-во Сфера, 2007.

 10. Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб. наук. пр. / За заг. ред. М.І.Пірен. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 202 с.

 11. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 221 с.

 12. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с.

 13. Гансова Е., Кормич Л. Поняття соціальної держави в контексті європейської соціальної політики/ Гансова Е., Кормич Л. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 33-42.

 14. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83

 15. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. - К.: Ґенеза, 2006. - 400 с.

 16. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 458 с.Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

 17. Політичні інститути і процеси в умовах трансформації українського суспільства / За заг. ред. А.Пойченка, В.Ребкала. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 18. Радченко О. В. Політичний режим в Україні та теорії модернізації: вибір шляху демократизації/ Радченко О. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 1 (29). - С. 59-64.

Модуль ЗВ-1. ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Мета модуля:

 • дати слухачам необхідні теоретичні знання з питань головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку – курс на інтеграцію до Європейського Союзу, ґрунтовного вивчення основ політики, інституційного устрою та права ЄС;

 • надати інформацію щодо основних принципів права Європейського Союзу, його провідних галузей, підвищити обізнаність з основних принципів побудови інституційної системи Європейського Союзу;

 • узагальнення основних етапів розвитку ідеї колективної безпеки та визначення концептуальних засад державної політики євроатлантичної інтеграції, основних геополітичних стратегій та ролі Північноатлантичного Альянсу;

 • надати слухачам базові знання щодо механізмів реалізації стратегії та політики євроатлантичної інтеграції України та сформувати навички їх практичного застосування в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • історію, досягнення та недоліки відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО, фактори зовнішнього і внутрішнього впливу на них;

 • зобов’язання, які Українська держава взяла на себе, обравши шлях європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • нормативно-правову й інституційну базу, на яку спирається співробітництво між Україною та ЄС, Україною та НАТО;

 • пріоритети євроінтеграційної політики України на сучасному етапі та програми, плани, заходи їх виконання;

 • роль і завдання органів державної влади у реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • основні етапи, цілі і завдання процесу адаптація національного законодавства, процедур, стандартів і норм до норм ЄС, НАТО;

 • загальні процедури і правила (принципи ведення переговорів, протокол, процедури прийняття рішень, голосування тощо), за яким приймаються рішення в ЄС, НАТО;

 • сутність європейської політики сусідства та європейського інструменту сусідства і партнерства;

 • програми, форми та інструменти надання технічної допомоги ЄС, НАТО Україні.

вміти:

 • у контексті євроінтеграційних процесів, формулювати національні інтереси і розробляти управлінські заходи для їх захисту;

 • аналізувати та виявляти проблеми та недоліки у сучасних відносинах між Україною та ЄС, Україною та НАТО і пропонувати шляхи їх вирішення і усунення;

 • знаходити необхідну інформацію та документацію використовуючи Інтернет-джерела.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Історія, теорія і стратегія європейської інтеграції України

Теоретичні основи інтеграційних процесів та еволюційні етапи розвитку європейської ідеї. Інтеграційні процеси в Європі 40-90-х рр. ХХ ст. Європейські договори та інституційні вдосконалення. Основні теорії та моделі європейської інтеграції. Україна і Європейський Союз.

2. Правова та інституціональна система Європейського Союзу

Загальні засади права Європейського Союзу. Право ЄС і національне право. Правові акти ЄС. Загальна характеристика інституцій ЄС. Інституції ЄС. Процес реформування інституційної системи в процесі розширення ЄС.

3. Державне управління процесами євроатлантичної інтеграції України

Концептуальні засади державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Проблема реформування “сектору безпеки” України у контексті її євроатлантичної інтеграції. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України. Державна політика у різних сферах безпеки.

Актуальні питання співпраці України з європейськими та євроатлантичними альянсами та системами безпеки. НАТО – історія створення та розвитку. Структура, функції та завдання. Розширення НАТО та політика відкритих дверей. Формування політики та прийняття рішень в НАТО. Програми та заходи з питань реалізації Стратегічної концепції Альянсу. Перспективи та проблеми приєднання України до НАТО.

4. Механізми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Правова база реалізації політики співробітництва з НАТО. Проблеми реформування та розвитку системи державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Демократичний цивільний контроль за реформуванням і діяльністю воєнної організації України. Розвиток оборонно-промислового комплексу і військово-технічного співробітництва в умовах євроатлантичної інтеграції України. Проблеми реформування та розвитку системи забезпечення національної безпеки України. Модель державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Механізми взаємодії органів державної влади та «третього сектору» на шляху євроатлантичної інтеграції.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст.1028.

 4. Указ Президента України “Про державні програми питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 року № 1433 // Офіційний вісник України. – 2003. – №50. – Ст. 2663.

 5. Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО” від 22.05.2006 р. № 429– Офіційна сторінка Президента України. – http://www.prezident.gov.ua.

 6. Указ Президента України “Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України” від 28 лютого 2006 року № 157. – Офіційна сторінка Президента України. – http://www.prezident.gov.ua.

 7. Указ Президента України “Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору” від 13.03.2006 р. № 215 – Офіційна сторінка Президента України. – http: // www. prezident.gov.ua.

 8. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст.1648.

 9. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 10. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості діяльності Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції” від 17 грудня 2005 року № 1214. – Офіційна сторінка Кабінету Міністрів України. – .kmu.gov.ua.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417 "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст. 969.

 13. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України. Вип. 5 / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 364 с.

 14. Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Вип. 15. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 248 с.

 15. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. Вип. 12. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантікінформ”, 2005.

 16. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие / Под. ред. Кашкина С.Ю. – М.: Эксмо, 2005. – 368 с.

 17. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр./ За ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Княщзєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

 18. Єжеєв М.Ф. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов’язання. – К.: Вісник НАДУ. – 2005, №2.

 19. Ковбаснюк Ю.В. Україна і міжнародні фінансові організації: Навч. посібник до дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес”. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 40 с.

 20. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. – К., 2003. – 76 с.

 21. Оцінка процесів інтеграції України в ЄС і НАТО: моделі діалогу органів влади з суб’єктами громадянського суспільства. Вип. 18. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 419 с.

 22. Розширена Європа – Сусідні країни: Нова структура відносин зі східними та південними сусідами (ЄС) / Пер. з англ. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 36 с.

 23. Як працює Європейський Союз // Довідник інституцій ЄС / Пер. з англ.. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 52 с.

 24. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч.посібник.-2-е вид., доп. -К.: Хай-Тек Прес, 2008. -351 с.

 25. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління: теоретико-методологічний аналіз: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 640 с.

 26. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалювання рішень і виконавчі повноваження/Пер. з італ. І.Дробот. -К.: К.І.С., 2007. -202 с.

 27. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Монографія. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2006. - 398 с.

 28. Дергачев В. Геополитическая трансформация Восточной Европы/ В. Дергачев // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 14-35.

 29. Дімова О. Вдосконалення професійної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів/ Дімова О. // Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна - ЄС: зб. ст. за підсумками наук.-практ. конф. каф. європ. інтегр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лют. 2007 р./ за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2007. - С. 209-213.

 30. Європейська інтеграція/Уклад.: М.Яхтенфукс, Б.Колєр-Кох/Пер. з нім. М.Яковлєва. -К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. -394 с.

 31. Колісніченко Н. Європеїзація державної служби України: кадрова політика щодо відбору, оцінювання діяльності, системи оплати плати, системи заохочення, мобільності державних службовців/ Н. Колісніченко // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 344-350.

 32. Іжа М. Проблеми та перспективи вступу України до Світової організації торгівлі/ Іжа М. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 70-74.

 33. Кривцова В. Деякі історичні витоки відносин України з країнами Західної Європи та їх сучасна актуальність/ В. Кривцова, І. Усатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д.В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 8-11.

 34. Сучасний досвід організації державної служби в зарубіжних країнах/ Т. Мотренко// Вісник державної служби України. – 2007. – № 2 – с. 24-37.

 35. Титаренко Л. Сучасна євроінтеграційна політика України: роль зарубіжного досвіду у підготовці управлінських кадрів (міжлюдські контакти)/ Титаренко Л. // Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна - ЄС: зб. ст. за підсумками наук.-практ. конф. каф. європ. інтегр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лют. 2007 р./ за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2007. - С. 231-233.

Модуль ЗВ-2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Мета модуля:

 • дослідження змісту понять “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • ознайомлення з особливостями управлінської діяльності в органах виконавчої влади;

 • формування в державних службовців мотивації потреб у підвищенні свого професійного рівня, самовдосконаленні, усвідомлення слухачами значимості професіоналізму для просування по службі, кар'єрного росту.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність понять “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • розуміти і роз'яснювати з державницьких позицій необхідність професіоналізації державної служби;

 • основні напрями розвитку державної служби та шляхи її професіоналізації.

вміти:

 • підпорядковувати особисті інтереси державним пріоритетам та загальнолюдським цінностям;

 • оцінювати ефективність, професіоналізм, відповідальність підпорядкованих працівників (співробітників) з позиції їх відповідності до комплексу сучасних вимог, використовуючи анкетування, проведення атестації тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Теоретико-методологічні засади професіоналізму державних службовців

Суть професії, професіоналізму та професійної культури. Ознаки професії як виду діяльності. Взаємозв'язок професії, професійної майстерності, професійної компетентності та професійної культури Професіоналізм державних службовців України. Особливості професіоналізму державних службовців як соціально-професійної групи. Компетенція та компе-тентність. Поняття професійної честі та професійної гідності.

2. Стан та особливості професіоналізму державних службовців

Державна служба як професійна діяльність на постійній основі. Принцип професіоналізму, компетентності, відданості справі в діяльності державних службовців. Форми управлінської діяльності.

Складові професіоналізму державних службовців: професійні управлінські здібності, управлінські знання, уміння та навички, загальнолюдські цінності. Професійна відповідальність та професійна справедливість. Фактори впливу на розвиток професіоналізму державних службовців.

Поняття мотивації та її значення для процесу управління в органах виконавчої влади.

3. Основні шляхи професіоналізації державної служби

Організаційно-правова база та державна спрямованість формування професіоналізму державних службовців. Гармонізація системи державної служби із стандартами ЄС. Завдання щодо професіоналізації державної служби, визначені Указом Президента України "Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу" та постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки".

Шляхи професіоналізації управлінських кадрів органів виконавчої влади. Професійна орієнтація і професійний відбір. Планування кар'єри. Розв'язання соціальних проблем.

Атестація державних службовців. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків. Порядок формування кадрового резерву державної служби. Залучення до державної служби молоді.

Професійна освіта у галузі державного управління. Професійне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 4. Указ Президента України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 30 травня 1995 р. №398 / Вісник державної служби України. – 1995. - №2 – С.6.

 5. Указ Президента України “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій” від 10 листопада 1995 року №1035. //Вісник державної служби України. – 1995. – №3-4. – С. 7-20.

 6. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби” від 14 квітня 2000 року № 599. / Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – С. 63.

 7. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 8. Указ Президента України “Питання Української Академії державного управління при Президентові України” від 21 вересня 2001 р. №850/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №39. – Ст. 1754.

 9. Розпорядження Президента України “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” від 19 січня 1999 року № 4 // Вісник державної служби України. – 1999. – № 1. – С. 16.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади” від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст. 1554.

 13. Ситник Г., Єжеєв М., Іванченко Ю. Підготовка фахівців у сфері забезпечення національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України // Зб. Наукових праць Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції. – К: ДП “Євроатлантикінформ, 2005. – Вип. 5. – С. 218 – 225.

 14. Актуальні питання професіоналізації державної служби в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 162-164.

 15. Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця/ Василевська Т. // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К., 2005. - Вип. 2. - С. 111-120.

 16. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року:У 2-х ч. Ч.1/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -432 с.

 17. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року: В 2-х ч. Ч.2/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -520 с.

 18. Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Модернізація системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті демократичного державного врядування (заключний) / наук. кер. М.М.Іжа. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -223 с.

 19. Іжа М. М. Пошук шляхів модернізації професійного навчання державних службовців, що відповідають вимогам професіоналізації державної служби в Україні/ Іжа М. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 136-143.

 20. Колісніченко Н. М. Професіоналізм у політиці як завдання освіти/ Колісніченко Н. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 71-78.

 21. Ліповська Н. А., Хаджирадєва С. К. Стратегія інституціолізації та професіоналізації державної служби/ Ліповська Н. А., Хаджирадєва С. К. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - Вип. 1 (20). - С. 361-365.

 22. Нанівська В., Максимова О. Демократизація і політична конкуренція в українському суспільстві як чинники реформування системи професійної підготовки вищих державних службовців/ Нанівська В., Максимова О. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2007 р.): У 4 т./ за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 1. - С. 25-27

 23. Пахомова Т. Професіоналізація державної служби: системний аспект/ Т. Пахомова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 107-114.

 24. Сучасні технології професійного навчання державних службовців: Практикум: Навч.-метод. посібник/За заг ред. М.М.Іжі, С.К.Хаджирадєвої. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -186 с.

 25. Шаргородська Н. Л. Професіоналізація діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні/ Шаргородська Н. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 193-200.


ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль ФН-1.1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

(для керівників)

Мета модуля:

 • навчити слухачів методам практичного застосування поведінських наук;

 • стимулювати у слухачів потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління та прийняття рішень, побудованих на методології менеджменту організацій.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • методи управління і порядок застосування кожного з них;

 • основи формування колективу з урахуванням індивідуальних особливостей державних службовців;

 • порядок роботи по прийняттю управлінських рішень в державному управлінні, ціннісні орієнтири суб’єктів та їх вплив на його дії;

 • засоби реалізації владних структур, баланс влади, типи влади; лідерство: поведінковий та ситуаційний підходи, стилі керівництва та їх застосування в різних умовах; самоменеджмент;

 • форми ділового спілкування: ділова бесіда, листування, прийом відвідувачів, переговори; підготовка до різних форм ділового спілкування; елементи ділового етикету;

 • природу конфліктів і їх основні причини; управління конфліктними ситуаціями; вирішення конфліктів.

вміти:

 • пояснювати значення та обґрунтовувати необхідність застосування функції координації;

 • застосовувати відомі методи й прийоми її поліпшення в державному управлінні;

 • використовувати психометричні критерії для визначення індивідуальних особливостей підлеглих (колег): психологічний тип і стан, характер, темперамент, схильності тощо та оцінювати професійні здібності та можливості виконавців для їх реалізації через адекватний розподіл роботи;

 • пояснювати етичні норми поведінки в колективі державних службовців, наукові принципи організації й розподілу праці при здійсненні та делегуванні повноважень, при прийнятті та реалізації управлінських рішень;

 • пояснювати природу людських потреб та їх мотивації, пропонувати рішення відносно застосування механізму підкріплення поведінки людей в конкретних управлінських ситуаціях;

 • визначати доцільність застосування різних стилів керівництва відповідно до конкретних завдань та ситуацій.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі

Визначення менеджменту як мистецтва керівництва і вміння організувати ефективну роботу колективу. Застосування загальних засад менеджменту в державних установах.

Функції менеджменту планування, стратегічне планування, організація взаємодії, мотивація і контроль як функції менеджменту.

2. Підготовка

прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні

Управлінське рішення, його характерні особливості Типи управлінських рішень. Етапи повного циклу (підготовка, ухвалення, виконання, контроль) Процес підготовки та розробки управлінського рішення. Ціннісні орієнтири суб’єкта та їх вплив на його дії і прийняття рішень. Середовище прийняття рішень, поведінкові фактори.

Вибір рішення з урахуванням державних та відомчих інтересів.

Технологія процедури прийняття рішень, лобізм, етапи та механізми реалізації прийнятих рішень (роз'яснення, інструктування, графік впровадження, ресурсне забезпечення, мотивація).

3. Стратегічне та

ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою

Сутність та основні складові стратегічного управління визначення статусу, завдань та цінностей організації, посередники державних організацій та взаємодія з ними, методи формування стратегії організації, альтернативи у досягненні загальної мети організації, ресурси, що визначають діяльність організації, їх ефективність. Розробка та реалізація стратегічного плану тактика, політика, правила, процедури.

Ситуаційне управління сутність, методи та технологія прийняття рішень.

4. Реформування системи державного управління за концепцією „якісного” менеджменту. Запровадження системи управління якістю ISO 9001-2001

Теоретичні основи менеджменту та обґрунтування доцільності застосування його принципів та методів у сфері державного управління. Організаційна культура як найважливіший напрямок формування та розвитку менеджменту владних структур. Структура системи менеджменту владних установ. Роль та основні функції керівника у сфері державного управління. Створення команди для групового прийняття стратегічних рішень та їх виконання. Основні завдання стратегічного менеджменту владних установ. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища владних установ. Стратегічне планування діяльності владних установ. Заходи щодо реалізації стратегічних планів діяльності владних установ. Управління ризиками в системі менеджменту владних установ. Соціально-психологічні аспекти системи менеджменту владних установ. Запровадження системи управління якістю ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади.

5. Мотивація праці

та контроль в державному управлінні

Сутність мотивації, відомості про її сучасні теорії. Потреби первинні та вторинні. Винагорода зовнішня і внутрішня. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреб за Маслоу. Теорія потреб Мак-Клеланда та двофакторна теорія Герцберга. Зіставлення різних теорій потреб.

Процесуальні теорії мотивації. Колективна та індивідуальна мотивація, ієрархія мотивів.

Сутність і елементи управлінського контролю. Попередження виникнення кризових ситуацій. Підтримка успіху. Попередній, поточний та заключний контроль, зворотній зв’язок, організаційні системи зі зворотнім зв’язком. Поведінкові аспекти контролю. Використання аналізу результатів контролю для корегування дій.

6. Керівництво і

лідерство в державному управлінні

Керівництво в організації. Засоби для реалізації владних відносин. Влада і сила, влада і відповідальність, влада і повноваження - їх співвідношення. Баланс влади. Характеристика типів влади (влада примусу, влада, заснована на винагороді, влада законна експертна, еталонна, інформаційна). Вплив шляхом переконання, через залучення колективу.

Теорії лідерства підхід з подіти особистих якостей, поведінковий та ситуаційний підхід. Стилі лідерства та керівництва: автократичне і демократичне керівництво, керівництво, зосереджене на результаті роботи і людині. Психологічні аспекти лідерства, особисті якості керівника та способи їх удосконалення. Загальні принципи ефективного керівництва та їх застосування на державній службі. Самоменеджмент.

7. Комунікації, ділове

спілкування та управління конфліктами в колективі

Основні елементи комунікаційного процесу (відправник повідомлення, канал, одержувач). Зворотній зв'язок. Комунікації між організацією і середовищем. Комунікації в підрозділах органу влади, між підрозділами і керівництвом. Комунікації "керівник-підлеглий", "керівник - робоча група".

Комунікації керівника для реалізації своєї ролі в інформаційному обміні, процесі прийняття рішень та управлінських функціях планування, організації, мотивації та контролю. Комунікаційні бар'єри, перешкоди, зумовлені сприйняттям, поганим зворотнім зв'язком. Ділове спілкування на державній службі.

Природа і причини конфлікту. Типи конфліктів: внутріособистий, міжособистий, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий конфлікт. Управління конфліктною ситуацією.

8. Методи управління

Поняття методів управління. Класифікація методів управління, їх особливості і співвідношення. Економічні методи управління та механізм їх дії. Організаційно-розпорядні (адміністративні) методи. Організаційний та розпорядний вплив. Соціально-психологічні методи, їх сутність та механізм дії. Система методів управління.

9. Кадрові функції керівника

Система кадрових функцій. Основні напрями кадрової роботи керівника. Формування кадрової політики. Колектив і особистість. Основи формування колективу з урахуванням індивідуальних особливостей робітників. Морально-психологічний клімат у колективі.

10. Здібності до управлінської діяльністю

Поняття здібностей до державної діяльності. Визначення складу управлінських здібностей. Авторитет керівника. Основні вимоги, пропоновані до керівника. Професійні якості, організаторські здібності, компетентність, інтелект, порядність, обов'язковість, принциповість. Загальні і спеціальні здібності в управлінській діяльності.

11. Етика та етикет керівника

Суть і структура процесу ділового спілкування. Форми ділового спілкування: ділова бесіда, розмови по телефону, ділове листування, ділові прийоми. Ділові переговори. Морально-психологічна підготовка до переговорів. Організаційна підготовка до переговорів. Організація зустрічей делегацій і ділових партнерів.

Елементи ділового етикету: вітання, рекомендації, знайомства, етика за столом, сувеніри і подарунки.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 47.- Ст.256.

 4. Бабаєв В.М. Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування. : Навчальний посібник,2006. – 416 с.

 5. Василенко В.О. та ін. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 370с.

 6. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии : Учебное пособие, 2005. – 400 с.

 7. Касаткин С. Мастер общения: Советы практикующего психолога, 2001. – 120 с.

 8. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 338с.

 9. Логунова М.М. Соціально–психологічні аспекти управлінської діяльності: брошюра, 2006. – 196 с.

 10. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие,2000. – 256 с.

 11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник, 2000. – 304 с.

 12. Мельтюхова Надія Миколаївна. Психологічні аспекти управлінської діяльності: Опорний конспект лекцій, 2005. – 36 с.

 13. Мельтюхова, Надія Миколаївна. Психологія управління : Опорний конспект лекцій, 2001. –27 с.

 14. Некрасов А.И. Социология : учебное пособие, 2004. – 304 с.

 15. Основи професійної підготовки держаних службовців: [Навч.посіб.] / За заг. ред. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвинова, О.Ф.Мельникова, П.І.Шевчука: В.О.Зінкевічус, С.К.Фурман, С.К.Хаджирадєва. Управління персоналом: особливості застосування принципів менеджменту на державній службі. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 124 с.

 16. Пірен М.І. Конфлікти в системі політико–управлінської діяльності: Навчальний посібник, 2003.–238 с.

 17. Політична психологія: Конспект лекцій до навчального модуля, 2002. – 62 с.

 18. Політична психологія та іміджелогія : Програма та методичні вказівки для студентів 2–го курсу заочної форми навчання ФСЕУ, 2006. – 16 с.

 19. Савченко Борис Григорович. Соціальні та психологічні аспекти державного управління : Навчальний посібник, 2003. – 152 с.

 20. Соціально–психологічні аспекти державного управління : Довідкові матеріали до вивчення професійної програми підвищення кваліфікації та проведення тематичних семінарів з організаційних та кадрових питань державної служби,2003. – 32 с.

 21. Соціально–психологічні аспекти управління : Роздатковий матеріал до заняття з підвищення кваліфікації,2002. – 22 с.

 22. Танаев В.М. Практическая психология управления,2004. – 294 с.

 23. Драгомирецька Н.М. Психологія управління: Конспект лекцій. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 165 с.

 24. Зборовский Г.Е., Костина Н.Б. Социология управления: Учеб. пособие. - М.: Гардарика, 2004. - 272 с.

 25. Ієвлєв О. М. Ефективні комунікації як запорука успішної роботи установ державної служби/ О. М. Ієвлєв // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт. 2008 р.: У 2 ч. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2008. - Ч. 1. - С. 179-182.

 26. Колосовська І. І.Соціально-психологічні аспекти формування іміджу державних службовців/ Колосовська І. І. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - В 2 ч. Ч. 1. - С. 237-239.

 27. Міляєва В. Р. Психологічні аспекти діяльності в муніципальному управлінні/ В. Р. Міляєва // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка [та ін.]. - К., 2008. - Ч. 2. - С. 290-292.

 28. Організаційна культура: Навч.-метод. посіб. навч. дисципліни “Філософські засади державного управління” / Уклад.: В.М.Князєв, Т.Е.Василевська, А.В.Ліпенцев. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

 29. Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

Модуль ФН-1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

(для кадрового резерву на посади ІV категорії)

Мета модуля:

 • сприяти полегшенню адаптації новоприйнятих на державну службу працівників, виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця;

 • ознайомити з вимогами і правилами роботи із службовими документами, розгляду письмових і усних звернень громадян;

 • сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні, в тому числі, в плані свого психологічного та фізичною стану в умовах виконання службових обов'язків на державній службі.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • рекомендації щодо ефективної організації власного робочого місця;

 • можливості сучасної організаційної та комп'ютерної техніки щодо удосконалення організації діяльності державного службовця;

 • основні види службових документів;

 • організаційні засади ведення особистого прийому відвідувачів;

 • організацію ефективного робочого місця, організацію режиму праці;

 • особливості поточного та перспективного планування як власної діяльності, так і діяльності підрозділу, види і форми планування роботи державного службовця, моделі раціонального планування;

 • вимоги Єдиної державної системи діловодства;

 • порядок обліку, обробки та зберігання службової документації і послідовності документообігу;

вміти:

 • демонструвати розуміння особливостей поточного та перспективного планування як власної діяльності, так і діяльності підрозділу;

 • контролювати виконання запланованих заходів та завдань, розподіляти в часі виконання управлінських функцій;

 • розрізняти (класифікувати) основні види службових документів та пояснювати їх призначення, усвідомлювати принципи роботи з ними, дотримуватись встановленого порядку обліку, обробки та зберігання службової документації і послідовності документообігу;

 • складати та оформлювати різноманітні службові документи згідно з вимогами Єдиної державної системи діловодства;

 • виявляти обізнаність щодо шляхів підвищення ефективності розумової праці, способів психологічного саморегулювання, відтворення прийомів забезпечення власної психологічної стійкості до емоційних збурень;

 • демонструвати знання правових та етичних норм при розгляді скарг, заяв, пропозицій, інших звернень громадян, зокрема, основних положень провадження в справах про розгляд заяв та скарг громадян.

 • спілкуватися з співробітниками і громадянами з дотриманням етики державного службовця;

 • організовувати раціональний документообіг в умовах значних потоків кореспонденції засобами інформаційних технологій;

 • документально оформлювати управлінські рішення та працювати з кореспонденцією відповідно до правил діловодства.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Організація робочого місця, режим праці й відпочинку

Організація робочого місця залежно від його спеціалізації; розташування, орієнтація, оснащення. Обслуговування робочого місця: функції, форми, якість; інформаційне обслуговування. Культура робочого місця та культура праці державного службовця, естетика, дисципліна, організованість, відповідальність

Особливості розумової діяльності: робоча поза, гіподинамія, професійні захворювання, природа та причини стресу, способи зниження його рівня, гігієнічні рекомендації щодо організації праці державного службовця. Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання, розвинення пам'яті, уваги, спостережливості, творчої уяви тощо.

Робочий період, режим праці та відпочинку, нормування часу на відпочинок, психологічне розвантаження, особливості праці й відпочинку при роботі з комп'ютером.

2. Планування в роботі державного службовця

План, його значення в роботі державного службовця. Види і форми планів, перспективне і поточне планування, об'єкти планування. Модель раціонального планування: визначення проблеми, планування альтернативних рішень, їх оцінка та вибір оптимального варіанту, розробка плану дій, підтримка плану через вивчення інформації. Планування робочого дня державного службовця. Витрати часу на виконання типових управлінських операцій. Контроль виконання запланованих заходів і завдань, його форми. Організація контролю і звітність.

Використання комп'ютерної техніки для складання, корегування та контролю виконання планових завдань.

3. Підготовка службових документів

Діловодство в установі: функції, рух документів, облік, зберігання, відповідальність. Класифікація документів (нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, довідково-інформаційні), їх призначення. Номенклатура справ.

Правила оформлення службових документів реквізити документа, основний текст, датування, походження, посвідчення, індексація, адресування.

Інформаційно-змістові вимоги: вірогідність, точність, повнота, стилістичні вимоги, стислість, переконливість, аргументованість, ясність та недвозначність, відповідність нормам ділового стилю.

4. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень

Організація особистого прийому громадян: відповідальна особа, місце прийому, графік прийому громадян, інформування відвідувачів, їх реєстрація. Процедура ведення бесіди, в тому числі, залежно від психологічного типу відвідувача. Дотримання етичних норм у спілкуванні з громадянами. Оформлення рішень за результатами прийому.

Розгляд звернень громадян. Закон України "Про звернення громадян": права громадян, процедура реєстрації звернень та діловодство за зверненнями громадян до установ державної влади Розгляд пропозицій, заяв, скарг та інших звернень громадян.

Провадження в справах про розгляд заяв та скарг громадян.

Література:
 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Галенко В.П. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд. – Спб.: Питер, 2003. – 224 с.

 4. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 854 с.

 5. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: УУЛ, 2003. – 370 с.

 6. Бондар В. Д. Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління/ Бондар В. Д. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 20-23.

 7. Довідник з культури мови: Посібник / Єрмоленко С.Я., Бибик С.П. та ін.; За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005.- 399 с.

 8. Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність в контексті професійної діяльністі державного службовця/ Драгомирецька Н. // Актуальні проблеми держ. управління. Зб. наук.праць. -Одеса, 2003.-Вип.4(16). - С. 4-15.

 9. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004

 10. Іжа М. М. Державна установа: проблемні питання управління та механізми вдоконалення/ Іжа М. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Корженко. - Х., 2008. - № 1 (33). - С. 177-185.

 11. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: навч. посіб.-Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2008.-310 с.

 12. Когут П. В. До проблеми політичного представництва персони у державно-владних відносинах/ Когут П. В. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 189-193

 13. Кондратенко О. Діяльність управлінської команди державних службовців у сфері репутаційного менеджменту/ Кондратенко О. // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т./ за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К., 2005. - Т. 1. - С. 113-115

 14. Монастирний В. М. Підвищення компетенції державних службовців: чинники та напрямки/ Монастирний В. М. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 275-278.

 15. Організація діяльності державного службовця:Робоча програма/Укл. А.С.Крупник. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. -10 с.

 16. Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2008.

 17. Свірін М. Г. Політична активність державних службовців: принципи, форми та конфлікти інтересів/ Свірін М. Г. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 257-264.


Модуль ФН-1.3. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність реалізовувати основні принципи діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність і значення Конституції України;

 • зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права, закріплених у ст. 1 і ст. 8 Конституції України;

 • вимоги до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу законності, закріпленого у ст. 19 Конституції України;

 • обмеження у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу розподілу влад, закріпленого у ст. 6 Конституції України;

 • інституційну організацію влади і повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування в Україні;

 • поняття невідчужуваності і непорушності прав людини, їх значення для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

 • зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України;

 • відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав і свобод людини і громадянина;

вміти

 • приймати рішення і вчиняти дії на підставі, в межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією України.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 10, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Україна демократична соціальна правова держава

2

2

2

Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України.

2

1

3

Права людини і механізми їх правового захисту.

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, круглі столи, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Україна демократична соціальна правова держава

Зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу правової держави і принципу верховенства права.

Принцип законності. Принципи демократії: вільні вибори, політичний плюралізм, рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність судочинства.

Практичні завдання

1. Сформулюйте правила, яких повинні дотримуватися державні службовці для реалізації конституційного принципу правової держави і принципу верховенства права.

2. Сформулюйте правила, яких повинні дотримуватися державні службовці для реалізації конституційного принципу права на звернення.

3. Наведіть приклади реалізації у професійній діяльності державного службовця принципу рівності перед законом.

2. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

Походження і значення принципу розподілу влад.

Принцип розподілу влад в Конституції України: загальне закріплення принципу.

Взаємна відповідальність і підконтрольність органів державної влади: повноваження Верховної Ради України, повноваження

Президента України, повноваження Кабінету Міністрів України, повноваження судової гілки влади.

Практичні завдання

1. Наведіть аргументи, які підтверджують необхідність дотримання принципу розподілу влад.

2. Сформулюйте вимоги, яких необхідно дотримуватися, для забезпечення ефективності системи органів державної влади.

3. Права людини і механізми їх правового захисту

Поняття і значення невідчужуваності і непорушності прав людини.

Принцип рівності.

Позитивні і негативні зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України. Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за порушення прав людини.

Практичні завдання

1. Визначте правила, яких повинні дотримуватися державні службовці для захисту прав людини і грамадянина.

2. Наведіть приклади дотримання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування принципу захисту прав людини і громадянина.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
  28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня
  2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

 2. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 129-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 35. - Ст. 338.

 3. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 -XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р. - № 52. - Ст. 490.

 4. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С. 60 - 67.

 5. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20. - 21. - Ст. 190.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 7. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим від 23 грудня 1998 р. № 350-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -
  № 5 - 6. - Ст. 43.

 8. Закон України “Про Раду Національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. № 183 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 13. - Ст. 482.

 9. Указ Президента України “Про Комісію при Президентові України з питань громадянства” від 27 березня 2001 р. № 215 // Президентський вісник. - 2001. - № 14. - С. 13 - 15.

 10. Указ Президента України “Питання Секретаріату Президента України” від 27 січня 2005 р. № 111 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 7. - Ст. 390.

 11. Указ Президента України “Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади” від 19 грудня 2005 р. № 1784 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3182.

 12. Базильчук Г.К. Політико-правові засади взаємодії законодавчої та виконавчої влади в Україні // Економіка та держава. - 2005. - № 3. - С. 26 - 30.

 13. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. Конспект лекцій Уклад. В.А.Ребкало, Л.В.Гонюкова. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.

 14. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. / І.Ф.Курас, Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан та ін.; За ред. Ф.М.Рудича. - К.: Парлам. вид-во, 2002. - 327 с.

Модуль ФН-1.4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають компетентність, необхідну для здійснення організації і забезпечення функціонування публічної адміністрації; прийняття рішень інституціями публічної адміністрації; вироблення державної політики; забезпечення законності у сфері публічної адміністрації.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати:

 • основи організації сучасної публічної адміністрації;

 • нормативно-правові основи публічної адміністрації;

 • особливості формування публічної адміністрації, форми і методи діяльності основних елементів публічної адміністрації;

 • механізми прийняття управлінських рішень органами публічної адміністрації;

 • механізми вироблення державної політики;

 • механізми і засоби контролю діяльності публічної адміністрації;

 • критерії оцінювання дій і бездіяльності публічної адміністрації.

уміти:

 • ефективно застосовувати форми і методи діяльності публічної адміністрації;

 • застосовувати нормативно-правові акти при розгляді і вирішенні питань підготовки проектів актів публічної адміністрації;

 • розробляти критерії оцінки проектів актів публічної адміністрації;

 • розробляти проекти актів публічної адміністрації;

 • проводити оцінку дій і бездіяльності публічної адміністрації.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 12, із них: аудиторних занять - 8, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Поняття публічної адміністрації.

2

1

2

Форми і методи діяльності публічної адміністрації. Вироблення державної політики.

4

2

3

Контроль за діяльністю публічної адміністрації. Критерії оцінювання дій і бездіяльності публічної адміністрації.

2

1

Види занять і методи навчання: лекційні і практичні заняття, круглі столи, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, дискусії тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Поняття публічної адміністрації

Поняття й ознаки публічної адміністрації. Співвідношення публічної адміністрації і державного управління.

Завдання публічної адміністрації. Функції публічної адміністрації.

Поняття й ознаки органу публічної адміністрації.

Структура публічної адміністрації, види (класифікація) органів публічної адміністрації.

Нормативно-правове регулювання публічної адміністрації.

Практичні завдання

 1. Визначте перераховані нижче поняття:

адміністрація;

публічна адміністрація;

державна адміністрація;

муніципальна адміністрація.

 1. Визначте й охарактеризуйте завдання і функції публічної адміністрації.

 2. Розкрийте систему джерел нормативно-правового регулювання публічної адміністрації.

2. Форми і методи діяльності публічної адміністрації. Вироблення державної політики

Поняття форм діяльності публічної адміністрації, їх класифікація.

Умови застосування форм діяльності публічної адміністрації.

Поняття правових актів публічної адміністрації. Види правових актів публічної адміністрації. Вимоги до правових актів публічної адміністрації і наслідки їх недотримання. Порядок прийняття правових актів публічної адміністрації і питання їх чинності. Поняття адміністративного договору й особливості його застосування.

Поняття методів діяльності публічної адміністрації. Види методів діяльності публічної адміністрації.

Вироблення державної політики.

Практичні завдання

 1. Охарактеризуйте форми діяльності публічної адміністрації.

 2. Визначте властивості правових актів публічної адміністрації.

 3. Класифікуйте правові акти публічної адміністрації за різними критеріями.

 4. Розкрийте процедури опрацювання проектів актів публічної адміністрації (прийняття, набрання чинності й дію).

 5. Розкрийте методи публічної адміністрації і специфіку їх використання.

 6. Визначте роль і місце органів публічної адміністрації у вироблені державної політики.

3. Контроль за діяльністю публічної адміністрації. Критерії оцінювання дій і бездіяльності публічної адміністрації

Поняття законності та її роль у діяльності органів публічної адміністрації.

Контроль, його зміст, принципи і види.

Державний контроль (внутрішній адміністративний контроль, президентський контроль, парламентський контроль, судовий контроль).

Контроль з боку органів місцевого самоврядування.

Громадський контроль. Контроль з боку об’єднань громадян. Контроль з боку засобів масової інформації. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації

Нагляд (адміністративний нагляд, нагляд прокуратури за діяльністю органів публічної адміністрації - „прокурорський нагляд”).

Критерії оцінювання дій і бездіяльності публічної адміністрації.

Практичні завдання

 1. Визначте й охарактеризуйте поняття і гарантії законності у сфері публічної адміністрації.

 2. Визначте критерії здійснюється оцінка дій і бездіяльності публічної адміністрації.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
  28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня
  2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

 2. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 129-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 35. - Ст. 338.

 3. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. № 1789-XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 53. - Ст. 793.

 4. Закон України “Про судоустрій України“ від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ // www.rada.gov.ua.

 5. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада
  1993 р. № 3659-XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472.

 6. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 -XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р. - № 52. - Ст. 490.

 7. Закон України „Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р.
  № 116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст. 134.

 8. Закон України „Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24. - Ст. 137.

 9. Закон України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47. - Ст. 256.

 10. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р.
  № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 11. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1998. -
  № 20. - Ст. 99.

 12. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим від 23 грудня 1998 р. № 350-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -
  № 5 - 6. - Ст. 43.

 13. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 - 21. - Ст. 190.

 14. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст.175.

 15. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 травня 2003 р. № 963-ІV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

 16. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. № 887-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 29. - Ст. 1001.

 17. Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 16 травня 2008 р. № 297-VІ // Офіційний вісник України. - 2008. - № 36. - Ст. 9.

 18. Указ Президента України “Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів" від 10 травня 2006 року № 361/2006 // president.gov.ua.

 19. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Українська Інвестиційна Газета. - 2006. - 18 липня. - № 28.

 20. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18 липня 2007 р. № 950, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 37 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 54. - Ст. 21.

 21. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У двох томах. -Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова) та ін. - К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. - 592 с.

 22. Административное право зарубежных стран: Учеб. - Под ред. Н.Козырина, М.Штатиной. - М., 2003. - 464 с.

 23. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. С.В.Ківалова. - Одеса, 2003. - 896 с.

 24. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. Ю.Б.Битяка. - К., 2005. - 544 с.

 25. Адміністративне право України. - За заг. ред. Т.О.Коломієць, Г.Ю.Гулевської. - К., 2007. - 216 с.

 26. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. - 2003. - № 5. - С. 117.

 27. Амджадін Л., Гончарук О., Кравченко О. Судова система та суди в Україні в оцінках громадськості (комплексне соціологічне дослідження) / За наук. ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. - К.: Прецидент, 2005. - 234 с.

 28. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. - К., 1999. - 45 с.

 29. Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. - К.: Наук. думка, 1994. - 114 с.

 30. Андрійко О.Ф. Контроль у державному управлінні, шляхи подальшого його реформування // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. - К.: Оріяни, 1998. - С. 212 - 222.

 31. Андрійко О.Ф. Контроль у сфері державного управління // Державне управління: теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 221 - 251.

 32. Андрійко О.Ф. Контроль в умовах централізації та децентралізації державного управління // Державне управління в україні: централізація і децентралізація. - К.: УАДУ, 1997. - С.413 - 430.

 33. Андрійко О.Ф. Андрієнко О.Ф. Організація контролю у сфері виконавчої влади // Наукова доповідь „Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні” під загальною редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка, д.ю.наук, професора В.Б.Авер'янова. - К.: 1995. - С. 18 - 20.

 34. Афанасьев К.К. Административный договор: Учеб. пособие / МВД Украины, Луганск. ин-т внутр. Дел; [Отв. ред. А.И.Никитенко]. - Луганск: РИО ЛИВД, 2001. - 72с.

 35. Афанасьєв К.К. Роль административного договора в реализации гражданами Украины конституционных прав и свобод // Конст. гарантії захисту людини у сфері правоохор. діяльності. - Дніпропетровськ, 1999. - С. 178 - 185.

 36. Афанасьєв К.К. Проблемы совершенствования административно-правовых форм и методов // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - Спец. випуск. - 2000. - С.240 - 247.

 37. Афанасьєв К.К. Проблемы регулирования административных правоотношений // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 2000. - №4. - С. 45 - 62.

 38. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма виконавчо-розпорядчої державної діяльності // Проблеми правознавства та правоохор. діяльності. - Донецьк, 2001. - №1. - С. 63 - 75.

 39. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: Конституційно правовий аспект / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М.Тодика (відп.ред.). - Х.: Легас, 2004. - 816 с.

 40. Беньо М. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі) // Законодавство України: Наук.-практ. коментар. - 2006. - № 7. - С. 8 - 12.

 41. Бородін І.Л. Про сутність адміністративної юстиції // Право України. - 2000. - № 2. - С. 15 - 17.

 42. Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2002. - № 2. - С. 102 - 107.

 43. Бородін І.Л. Адміністративний нагляд, його методи і форми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2002. - № 3. - С. 80 - 85.

 44. Бородін І.Л. Судовий контроль, його співвідношення з адміністративним контролем та прокурорським наглядом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - № 4. - С. 171 - 176.

 45. Врублевський О. Ви виграли суд: що далі?: Практ. посіб. в запитаннях та відповідях. - К.: ІКЦ „Леста”, 2007. - 60 с.

 46. Врублевский О.С. Як захистити свої права через суд? - К.: (Ін-т громадян. сусп-ва: ТОВ „ІКЦ Леста”), 2007. - 184 с.

 47. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE // Законодавство України: Наук.-практ. коментар. - 2006. - № 10. - С. 74 - 77.

 48. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; За заг. ред. Авер’янова В.Б. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

 49. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. - К., 2003. - 384 с.

 50. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. - К.: Видавничий дім "Слово", 2005. - 320 с.

 51. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 320 с.

 52. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атака, 2003. - 576 с.

 53. Модернізація функціонування судової системи // Вісник Державної судової адміністрації України. - 2007. - № 2. - С. 29.

 54. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 272 с.

 55. Парламент і судова влада: актуальні питання взаємодії // Голос України. - 2006. - 14 листопада. - № 213.

 56. Реформа публічної адміністрації в Україні. Перспективи концепцій та законів / Упоряд. І.Коліушко, В.Тимощук. - К., 2005. - 192 с.

 57. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 624 с.

 58. Теорія та практика судової діяльності: Науково-практ. посіб. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.

 59. Федоров М.П., Наулік Н.С. Конституційне право України. - Тернопіль, 2003. - 43 с.

Модуль ФН-1.5. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ.

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь щодо правового статусу публічних службовців, їх юридичної відповідальності; запобігання правопорушень у діяльності державних службовців.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • засади виникнення і припинення статусу публічних службовців;

 • сутність гарантій і обмежень на публічній службі;

 • сутність і види відповідальності державних службовців, підстави і умови притягнення державних службовців до юридичної відповідальності;

 • порядок оскарження стягнень, застосованих до державних службовців;

 • порядок оскарження неправомірних дій адміністрації щодо накладених стягнень;

 • статус суб’єктів, наділених правом притягнення до відповідальності;

вміти

 • реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за публічними службовцями;

 • визначати положення посадових інструкцій, враховуючи елементи правового статусу публічних службовців;

 • готувати і приймати індивідуальні акти з питань кадрового забезпечення органів публічної влади;

 • застосовувати норми права, що регламентують відповідальність державних службовців;

 • оцінювати власні дії, бездіяльність і прийняті рішення з точки зору дотримування норм законодавства про відповідальність;

 • здійснювати заходи, спрямовані на запобігання вчиненню правопорушень у сфері службової діяльності.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 8, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1

Правовий статус публічних службовців.

2

1

2

Конфлікт інтересів на публічній службі. Відповідальність публічних службовців.

4

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Правовий статус публічних службовців

Поняття правового статусу публічних службовців. Порядок і умови виникнення правового статусу публічних службовців. Припинення правового статусу публічними службовцями. Права публічних службовців. Обов’язки публічних службовців. Обмеження для публічних службовців. Заборони на публічній службі. Гарантії та соціальний захист публічних службовців.

Практичні завдання

 1. Розкрийте поняття "публічні службовці" і зміст кількох обмежень на публічній службі. Обґрунтуйте необхідність цих обмежень.

 2. Обґрунтуйте необхідність прийняття присяги кожним публічним службовцем.

2. Конфлікт інтересів на публічній службі. Відповідальність публічних службовців

Етичні норми поведінки публічних службовців (загальні правила поведінки державних службовців). Поняття конфлікту інтересів і порядок його вирішення.

Поняття відповідальності на публічній службі. Юридична відповідальність службовців як вид соціальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності службовців (ст. 364-370 Кримінального кодексу України від 5.04.2001 р.). Відповідальність посадових осіб за адміністративні правопорушення (Кодекс України про адміністративні правопорушення). Поняття корупційного діяння та відповідальності за нього (Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995р.). Види і порядок накладення дисциплінарних стягнень (Кодекс законів про працю України; Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р.). Відповідальність службовців за шкоду, заподіяну фізичним і юридичним особам та органу управління, у якому вони працюють (Цивільний кодекс України; Кодекс законів про працю України). Суб’єкти притягнення службовців до відповідальності. Підстави і умови оскарження службовцями притягнення їх до відповідальності.

Практичні завдання

 1. Обґрунтуйте необхідність моральних вимог на публічній службі і назвіть нормативно-правові акти, у яких вони закріплені.

 2. Опишіть вимоги до поведінки публічного службовця у випадку отримання ним інформації, яка стала йому відома під час виконання службових обов’язків.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
  28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.№ 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Вісник державної служби України. - 1995. - № 1. - С. 9 - 28.

 3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 - 21. - Ст. 190.

 5. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С. 60 - 67.

 6. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від
  7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст. 175.

 7. Указ Президента України “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України” від 26 липня 2005 р. № 1132 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 1788.

 8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У двох томах. -Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова) та ін. - К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. - 592 с.

 9. Административное право зарубежных стран: Учеб. - Под ред. Н.Козырина, М.Штатиной. - М., 2003. - 464 с.

 10. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. С.В.Ківалова. - Одеса, 2003. - 896 с.

 11. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. Ю.Б.Битяка. - К., 2005. - 544 с.

 12. Адміністративне право України. - За заг. ред. Т.О.Коломієць, Г.Ю.Гулевської. - К., 2007. - 216 с.

 13. Афанасьєв К.К. Проблемы регулирования административных правоотношений // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 2000. - №4. - С. 45 - 62.

 14. Беньо М. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі) // Законодавство України: Наук.-практ. коментар. - 2006. - № 7. - С. 8 - 12.

 15. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE // Законодавство України: Наук.-практ. коментар. - 2006. - № 10. - С. 74 - 77.

 16. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; За заг.ред. Авер’янова В.Б. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

 17. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; За ред. А.Ф.Мельник. - К.:Знання-Прес, 2003. - 343с.

 18. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. В.Б.Авер’янова. - К., 2003. - 384 с.

 19. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 320 с.

 20. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атака, 2003. - 576 с.

 21. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 272 с.

 22. Реформа публічної адміністрації в Україні. Перспективи концепцій та законів / Упоряд. І.Коліушко, В.Тимощук. - К., 2005.- 192 с.

 23. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 624 с.

Модуль ФН-1.6. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

(для уперше прийнятих на порсади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність визначати і реалізовувати стратегічні напрями діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування на засадах національних економічних пріоритетів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність державної політики щодо реалізації цілей економічного розвитку України й управління економічними процесами;

 • теоретичні засади державного управління і місцевого самоврядування;

 • основи прийняття стратегічних рішень і шляхи їх реалізації;

 • методику побудови стратегії ефективного управління економікою, громадою, сектором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування з урахуванням національних економічних інтересів;

вміти

 • аналізувати економічну політику і визначати основні шляхи її реалізації;

 • організовувати управлінський процес в умовах обмеженості ресурсів для задоволення соціальних потреб суспільства;

 • налагоджувати внутрішні і зовнішні зв’язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування з урахуванням стратегічних завдань економічного розвитку;

 • забезпечувати ефективну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спрямовану на забезпечення соціальної відповідальності і гармонійного розвитку суспільства.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 8, із них: аудиторних занять - 4, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Ринкові механізми і державна соціально-економічна політика.

1

2

2

Основи зовнішньоекономічної і валютно-фінансової політики держави.

2

1

3

Політика стабілізації. Народногосподарські баланси держави.

1

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Ринкові механізми і державна соціально-економічна політика

Сутність державної соціально-економічної політики і ринкових механізмів її реалізації.

Роль економічної політики в організації розвитку суспільства. Удосконалення механізмів впливу економічної політики на пропорції механізму саморегулювання (ринкові механізми). Основні напрями управління економічними процесами: законодавче забезпечення економічного розвитку; державна політика щодо захисту власності (у тому числі інтелектуальної) і технологій; регулювання підприємництва і ринкової конкуренції тощо.

Завдання реалізації державної економічної політики: досягнення стабільних темпів економічного зростання; встановлення пропорцій між секторами економічної діяльності і галузями виробництва; досягнення збалансованості внутрішніх і міжнародних ринків; розробка і реалізація державної політики в сфері виробництва і споживання; сприяння розвитку малого підприємництва.

Механізми реалізації державної економічної політики: податково-бюджетна політика; фінансово-кредитна політика; валютна політика; соціальна політика; зовнішньоекономічна політика.

Практичні завдання

 1. Проаналізуйте тенденції розвитку регіону, району, міста тощо і розробіть матеріали до програми його розвитку.

 2. Розробіть систему заходів щодо реалізації програми розвитку регіону, району, міста тощо з урахуванням механізмів впливу на структурну складову соціально-економічного розвитку.

2. Основи зовнішньоекономічної і валютно-фінансової політики держави

Сутність і закономірності управління зовнішньоекономічною сферою економічної діяльності. Характеристика валютно-фінансової політики держави.

Значення зовнішньоекономічних відносин для економічного зростання і розвитку соціальної складової українського суспільства в цілому, на регіональному і місцевому рівнях. Закономірності і характер впливу валютно-фінансової політики на макроекономічні показники і тенденції розвитку. Основні напрями управління зовнішньоекономічними і інтеграційними процесами: впровадження тарифної політики; застосування нетарифних методів регулювання; врахування закономірностей і завдань національного протекціонізму; застосування механізмів створення сприятливого інвестиційного середовища; реалізація валютної політики як ключового елемента регулювання співвідношення внутрішнього і міжнародного ринків.

Завдання реалізації державної економічної політики: збалансування зовнішньоекономічної складової зростання ВВП та її внутрішньоекономічної складової; отримання максимальних переваг від міжнародного поділу праці та спеціалізації України; зростання рівня добробуту населення через покращення структури національної економіки; зміни характеру зовнішньоекономічних відносин.

Механізми реалізації державної зовнішньоекономічної політики: впровадження митного кодексу; дотримання вимог і правил СОТ; урахування бюджетних вимог і обмежень; впровадження політики грошової влади держави тощо.

Практичні завдання

 1. Розробіть матеріали до програми оптимізації зовнішньоекономічних зв’язків регіону, району, міста;

 2. Запропонуйте механізми оптимізації інвестиційної складової з урахуванням різних джерел фінансування.

3. Політика стабілізації. Народногосподарські баланси держави

Сутність і основи політики стабілізації. Задачі державної політики стабілізації: планомірне економічне зростання; стабільність цін; високий рівень зайнятості; зовнішньоекономічна рівновага; оптимальність структури національної економіки.

Система обліку й аналізу економічної діяльності як інформативних джерел формування економічної політики та її корегування з урахуванням тенденцій розвитку і зв’язку з підняттям соціальних стандартів і зовнішньоекономічною діяльністю.

Значення систем обліку економічної діяльності. Роль системи національних рахунків (СНР) як системи статистичного обліку в здійсненні аналізу економічних процесів з урахуванням міжнародних стандартів. Виявлення можливих загроз, криз і оперативне реагування з метою запобігання їх виникненню і негативному впливу.

Платіжний баланс (ПБ) як елемент виявлення диспропорцій в міжнародній складовій національної економіки. Система статистичної інформації, що дозволяє аналізувати і вживати відповідні заходи щодо оптимізації процесу реалізації економічної політики.

Торговий баланс (ТБ) як система аналізу зовнішньоторгової діяльності, показник стану і характеру зовнішньої торгівлі країни, стабільності її розвитку і переваг міжнародної спеціалізації і кооперації.

Завдання реалізації державної економічної політики: аналіз поточних і капітальних операцій суб’єктів економічної діяльності; прогнозування тенденцій розвитку і стимулювання розвитку секторів, галузей, виробництв; прогнозування регіонального, територіального розвитку; оптимізація внутрішньоекономічних і зовнішньоекономічних зв’язків.

Механізми реалізації економічної політики: аналіз і моніторинг протікання і тенденцій розвитку економічних процесів з використанням усіх можливих джерел обліку економічної діяльності (СНР, ПБ, ТБ) тощо.

Практичні завдання

 1. Запропонуйте проект розвитку регіону як елемент стабілізації цін, зайнятості, економічного зростання.

 2. Сформуйте торговий і фінансовий баланс регіону, району, міста, запропонувавши резерви розвитку.

 3. Розробіть стратегічний план розвитку регіону, району, міста, враховуючи середньострокові і короткострокові плани розвитку.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
  28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 3. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р.
  № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 260.

 4. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 р. № 1160-ІV // Голос України. - 2003. - 14 жовтня. - № 193.

 5. Герчиков И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособ. - М.: Издательство “Консалтбанкир”, 2002. - 704 с.

 6. Економічний розвиток і державна політика. Додаток до практикуму. Вип. 6. Міжнародна економіка. Торговельна політика. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2001. - 69 с.

 7. Затонацька Т.Г., Осецький В.Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 38 - 49.

 8. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. / Під ред. І.Р.Михасюка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Видавництво “Атіка”, 2002. - 592 с.

 9. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. М.Я.Азарова. - К.: ДІЯ, 2000. - 320 с.

 10. Пешко А.В. Інвестиційна діяльність в Україні. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2006. - 176 с.

 11. Планування місцевого економічного розвитку: можливості та загрози: Посіб. // В.Борщевський, М.Дацишин, Р.Нижник, В.Проскурнін, В.Ткаченко. - К.: Інститут Реформ, 2005. - 66 с.

 12. Семюельсон Пол. А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: “Основи”, 1995. - 544 с.

 13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. Прогнозування НАН України, М-во економіки з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстат України, 2004. - 416 с.

 14. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : Монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; ред. З.С.Варналій. - К.: НІСД, 2006. - 574 с.

 15. Україна-2015: національна стратегія розвитку. - К.: Громадсько-політичне обיєднання “Український форум”, 2008. - 74 с.

 16. Фолькер А., Гюнтер Г. Введение в теорию экономики / Пер с нем. - Издатели: Баварская школа управления, Учреждение публичного права; Федеральная академія Государственной службы в Федеральном министерстве внутренних дел, Бонн, 1997. - 477 с.

 17. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. - К.: Видавництво КНЕУ, 2002. - 208 с.

Модуль ФН-1.7. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність:

- неупереджено осмислювати суспільні проблеми, основні закономірності діяльності органів публічного управління на основі принципів сучасного менеджменту;

- забезпечувати ефективну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг шляхом оптимізації організаційних структур і виробничих процесів;

- забезпечувати діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування на задоволення потреб громадян як споживачів послуг на засадах адміністративної ефективності;

- використовувати інструменти маркетингу для досягнення мети суспільного розвитку, цілей органів публічного управління щодо задоволення потреб споживачів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • основні теоретичні підходи до управління органом державної влади на засадах соціально-економічних відносин;

 • основні аспекти адміністративно-публічного управління;

 • основи стратегічного планування в сфері публічного управління;

 • принципи побудови та використання збалансованої системи показників;

 • основні вимоги до формулювання цілей в органах публічного управління;

 • характеристику різних типів організаційних структур, переваги та недоліки кожної;

 • параметри аналізу організаційних структур;

 • основні засади здійснення децентралізації в органах публічного управління;

 • основи планування управлінської діяльності;

 • основи документування управлінської діяльності;

 • основні процеси зі створення в органах публічного управління якісної системи послуг;

 • основні критерії оцінки якості адміністративних послуг;

 • елементи організації діяльності органів публічного управління для задоволення потреб споживачів;

вміти

 • здійснювати добір інструментів підприємницької діяльності щодо ефективного управління адміністративними органами;

 • визначати стратегію розвитку органу державної влади;

 • визначати цілі та напрями роботи органу публічного управління;

 • використовувати збалансовану систему показників у діяльності органу державної влади на засадах економічної доцільності;

 • аналізувати систему управління в органі державної влади та органі місцевого самоврядування;

 • виокремлювати і формулювати проблеми функціонування структури органу публічного управління;

 • розробляти оптимальну структуру органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • проводити функціональний аналіз органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • вирішувати проблеми з організації праці в органах публічного управління;

 • планувати роботу з виконання покладених на органи державної влади та місцевого самоврядування завдань;

 • визначати потреби споживачів адміністративних послуг;

 • вирішувати організаційні та процедурні питання діяльності органів публічного управління.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 10, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Функції та діяльність органів публічного управління на засадах менеджменту.

1

1

2

Збалансована система показників як інструмент створення інтегрованої системи менеджменту органів публічного управління.

1

1

3

Організаційна структура й організація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2

1

4

Організація діяльності органів публічного управління на засадах задоволення потреб споживачів.

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Функції та діяльність органів публічного управління на засадах менеджменту.

Управління як єдиний соціальний організм. Основні характеристики, мета, цілі та сучасні тенденції розвитку управління. Структура і складові публічного управління. Завдання та функції органів публічного управління в сучасних умовах.

Діяльність органів публічного управління в умовах ринкових відносин. Основні зміни в адміністративно-державному апараті управління та етапи розвитку. Проблемні аспекти розвитку теорії адміністративно-державного управління. Сучасні підходи, потреба і можливості діяльності органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин.

Основні функції менеджменту в діяльності органів публічного управління. Місія та цілі органу. Визначення цілей органу. Ієрархія цілей. Сутність та система стратегічного управління. Вироблення стратегії органу публічного управління, вибір та виконання стратегії.

Практичні завдання

 1. Сформулюйте місію та цілі органу виконавчої влади (центрального або місцевого), дотримуючись критеріїв та ієрархії цілей.

 2. Визначте стратегію розвитку місцевого органу виконавчої влади (обласний або районний рівень) та окресліть основні кроки її виконання.

 3. Окресліть можливості та практичні підходи у діяльності райдержадміністрації на засадах сучасних соціально-економічних відносин.

2. Збалансована система показників як інструмент створення інтегрованої системи менеджменту органів публічного управління

Сутність і елементи збалансованої системи показників. Основні переваги збалансованої системи показників. Основні функції збалансованої системи показників. Етапи розробки збалансованої системи показників.

Можливості та ризики використання збалансованої системи показників у діяльності органів публічного управління.

Практичні завдання

    1. Визначте основні можливості і доцільність застосування збалансованої системи показників у розвитку райдержадміністрації.

    2. Окресліть ризики використання збалансованої системи показників у діяльності райдержадміністрації.

    3. Враховуючи отримані результати попередніх практичних завдань, розробіть Систему збалансованих показників, яка дозволить відобразити стратегію органу виконавчої влади (обласний або районний рівень) та збалансувати внутрішні і зовнішні його інтереси, дотримуючись основних етапів процесу створення Системи збалансованих показників.

3. Організаційна структура й організація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування

Поняття організаційної структури. Внутрішня за зовнішня структури організації. Основні характеристики та елементи лінійної, лінійно-функціональної, штабної, матричної організаційних структур. Переваги та недоліки основних різновидів структур управління. Вертикальний та горизонтальний поділ праці. Види об’єктів та параметри аналізу організаційної структури. Етапи побудови структури організації. Визначення діапазону контролю. Поняття децентралізації, причини необхідності здійснення її в органах публічного управління. Основні засади децентралізації. Принципи та основні вимоги до планування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Класифікація планів. Поняття робочого часу, його складові. Поняття документу, класифікація документів. Види організаційно-розпорядчих документів, процедури їх погодження і засвідчення. Відповідальність за зміст, рівень підготовки, належне оформлення та виконання документів.

Практичні завдання

 1. На основі знань про структурні елементи, етапи та принципи побудови організаційних структур побудуйте організаційну структуру органу публічного управління, в якому Ви працюєте (очолюєте). Визначте тип побудованої організаційної структури. Окресліть можливості застосування інших типів організаційних структур для підвищення ефективності діяльності органу, в якому Ви працюєте (очолюєте). Враховуючи отримані результати попереднього практичного завдання побудуйте децентралізовану організаційну структуру органу, у якому Ви працюєте (очолюєте).

 2. Складіть розпорядження голови районної державної адміністрації про скликання сесії районної ради. Опишіть процедуру внесення та розгляду проекту розпорядження.

 3. Складіть посадову інструкцію на посаду головного спеціаліста обраного Вами підрозділу органу публічного управління, в якому Ви працюєте (очолюєте).

4. Організація діяльності органів публічного управління на засадах задоволення потреб споживачів

Об’єктивна необхідність орієнтації органів публічного управління на задоволення потреб споживачів. Поняття публічних, державних, муніципальних, адміністративних послуг. Критерії визначення адміністративних послуг. Основні процеси зі створення в органах публічного управління якісної системи послуг. Визначення споживачів публічних послуг та методи визначення їхніх потреб. Стандартизація якості публічних послуг. Критерії оцінки якості. Імідж органів публічного управління. Структура іміджу. Організація та проведення особистого прийому громадян. Робота з письмовими зверненнями громадян. Реалізація органами публічного управління права на інформацію. Засоби інформування громадськості. Бенчмаркінг як дієвий інструмент підвищення якості публічних послуг. Види бенчмаркінгу. Етапи проведення бенчмаркінгових досліджень.

Практичні завдання

1. Визначте перелік публічних послуг, що надаються органом, у якому Ви працюєте (очолюєте), відповідно до суспільних потреб виходячи з регіональних особливостей розвитку, а також визначте споживачів цих послуг. На основі знань щодо обов'язкових структурних елементів, за якими розробляються та оформлюються стандарти якості, розробіть стандарт якості адміністративної послуги (на вибір).

2. Сплануйте діяльність органу, в якому Ви працюєте (очолюєте), з підвищення його іміджу.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня
  1997 р. № 280-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХІV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від
  7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст. 175.

 4. Указ Президента України "Про затвердження Загального положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України" від 12 березня 1996 р. № 179/96 // Урядовий кур’єр. - 1996. - 28 березня.

 5. Указ Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 // Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 грудня.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від
  17 жовтня 1997 р. № 1153 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 43. -Ст. 50.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" від 12 березня 2005 р. № 179 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 11. - Ст. 522.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” від 11 травня 2006 р. № 614 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 20. - Ст. 1435.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Раду розвитку регіонів” від 20 грудня 2006 р. № 1768 // Урядовий кур’єр. - 2007. - 10 січня. - № - 3.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження типових штатів органів місцевого самоврядування” від 7 лютого 2007 р. № 174 // www.kmu.gov.ua.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" від 1 серпня 2007 р. № 996 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 58. - Ст. 2307.

 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування” від 25 липня 2002 р. № 416-р // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 1483.

 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" від 15 лютого 2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. - 2006. - № 7. - Ст. 376.

 14. ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник // www.guds.gov.ua.

 15. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги // www.guds.gov.ua.

 16. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності // www.guds.gov.ua.

 17. Валуев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. - М., 1993. - 385с.

 18. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000. - 200 с.

 19. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч.посіб. для студ. екон. спец. вузів. - К.: Кондор, 2002. - 654с.

 20. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб. - 3-е изд. - М.: Экономистъ, 2004. - 528 с.

 21. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2000. - 296 с.

 22. Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посіб. - К.: ВД “Професіонал”, 2004. - 256 с.

 23. Герберт А., Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. - Вид. переробл. і доп. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.

 24. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; За ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343с.

 25. Долечек В. Адміністративна реформа: поліпшення якості і підвищення ефективності державних послуг // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 1. - С. 217 - 223.

 26. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Н.М.Макарова (пер. с англ. и ред.). - М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. - 272 с.

 27. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту управлінської діяльності. - К.: Вища шк., 1994. - 220 с.

 28. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. - М.: Фонд “За экономическую грамотность”, 1998. - 848 с.

 29. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. - М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2003. - 320 с.

 30. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підруч. - К: Академвидав, 2003. - 416 с.

 31. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція): Навч. посіб. - Ужгород: Патент, 2003. - 224 с.

 32. Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством на базе стандартов ІSО 9000:2000. - СПб: Питер. - 2004. - 127с.

 33. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посіб. - К: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2001. - 392с.

 34. Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 520с.

 35. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. Навчальний посібник // Кол. авт.: Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін. / За заг. ред. Н.Р.Нижник. - К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. - 288 с.

 36. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч.посіб. - К: Кондор, 2003. - 556с.

 37. Побудова систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO виконавчої влади: Навч. посіб. / Уклад.: Т.П.Калита. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 44 с.

 38. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред В.И.Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993. - 328с.

 39. Сороко В.М. Впровадження системи управління якістю в органах державної влади: пріоритет у сфері надання державних послуг // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3 (4). - С.5 - 11.

 40. Сороко В.М., Ходорівська Н.В. Надання державних послуг як функція державного управління // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. - С. 17 - 28.

 41. Сороко В.М., Ходорівська Н.В. Стандарти державних послуг: методика опису послуги // Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. Вип. 2. - С.3 - 10.

 42. Уряд для громадян. Ініціативи щодо поліпшення якості послуг. Львівський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, 2000. - 192 с.

 43. Фомичев А.Н. Административный менеджмент: Учеб. пособ. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорація “Дашков и К”, 2005. - 228 с.

 44. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Харків, 1996. - 164 с.

Модуль ФН-1.8. ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорій посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають компетентність, необхідну для ефективного використання теоретичних засад, методів і прийомів проектного й інвестиційного менеджменту в сфері державного управління.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • основні поняття теорії управління проектами, класифікацію проектів, види проектних робіт;

 • сутність впливу державного регулювання, соціально-економічних і політичних чинників на втілення проектів;

 • основні принципи організації проектних робіт;

 • методи планування структури проекту і проектних робіт;

 • законодавче і нормативно-правове забезпечення проектної діяльності;

 • сутність і механізми аналізу ефективності інвестиційних проектів;

вміти

 • аналізувати світові і європейські інтеграційні процеси;

 • обирати ефективну структуру організації проекту;

 • здійснювати ефективне планування проекту й етапів проектних робіт;

 • успішно координувати діяльність щодо реалізації проектів;

 • визначати ефективність інвестиційних проектів;

 • оцінювати й аналізувати привабливість інвестиційних проектів на альтернативній основі з урахуванням засад державної інвестиційної політики.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 8, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Проектний менеджмент у системі державного управління.

4

1

2

Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Проектний менеджмент у системі державного управління

Класифікація базових понять управління проектами: проекти та їх сутність, класифікація проектів, зовнішнє та внутрішнє середовище проектів, учасники проекту, життєвий цикл проекту, сутність проектного менеджменту, основні правила успішного менеджменту.

Принципи організації проектної роботи: організаційна структура й система взаємин учасників проекту, внутрішні організаційні структури проектів.

Цілі, завдання, продукти та обмеження проектів: постановка та декомпозиція цілей проекту, визначення продуктів проекту, оцінка обмежень проекту.

Структуризація та планування проекту: планування процесу реалізації проекту, планування структури проекту, WBS, OBS, CBS, сіткове планування проекту, календарне планування, графіки Ганта, планування ресурсів проекту, планування витрат і бюджету проекту, визначення ризиків проекту.

Особливості розробки інноваційних проектів економічного розвитку регресивних територій.

Управління комунікаціями та електронна обробка данних: документи проекту, їхня форма, класифікація, вимоги до них, розробка плану комунікацій, порівняльний аналіз програмного забезпечення для управління проектами.

Практичні завдання

 1. Розробіть матеріали до проектів щодо вдосконалення діяльності органів державного влади, органів місцевого самоврядування, у яких Ви працюєте.

 2. Розробіть матеріали до проектів щодо вдосконалення діяльності об’єктів, підпорядкованих і підконтрольних органу державної влади, органу місцевого самоврядування, в яких Ви працюєте.

2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Аналіз вигід і витрат. Вартість грошей у часі: фактори, що впливають на вартість грошей в часі, майбутня вартість грошей, поточна або теперішня вартість.

Термін окупності, статичний та динамічний аспекти.

Основні показники ефективності інвестиційних проектів, що враховують фактор часу: чиста приведена вартість, внутрішня ставка доходу, індекс прибутковості.

Практичні завдання

 1. Оцініть ефективність інвестиційних проектів щодо вдосконалення діяльності органів державного влади, органів місцевого самоврядування.

 2. Оцініть ефективність інвестиційного проекту щодо вдосконалення діяльності об’єктів, підпорядкованих чи підконтрольних органам державної влади, органам місцевого самоврядування.

Рекомендована література

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008" роки від 20 червня 2006 р. № 844 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 25. - Ст. 1827.

 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення ефективного залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій" від 8 лютого 2006 р. № 62-р // Офіційний вісник України. - 2006. - № 6. - Ст. 314.

 3. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій" від 29 грудня 2004 р. № 451 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 3. - Ст. 175.

 4. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб. / Секретаріат Ради Канади, наук. ред. пер. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1999. - 175 с.

 5. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посіб. - КНЕУ, 2003. - 231с.

 6. Бизнес-план инновационного проекта: Методика составления / Буров В.Н. и др. - М.: ЦИПКК АП, 1997. - 106 с.

 7. Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб.-практ. пособ. / Под общ. ред. В.М.Попова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 418 с.

 8. Бизнес-план инветиционного проекта: Практ. пособ. / Под ред. И.А.Иванниковой. - М.: Экспертное бюро, 1997. - 112 с.

 9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП „ИТЕМ” ЛТД, 1995. - 448 с.

 10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебн. курс. - К.: Ника-Центр Ольга, 1999. - 527 с.

 11. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / Украинская ассоциация управления проектами. - К. : ІРІДІУМ, 2006. - 208 с.

 12. Воркут Т.А. Проектний аналіз. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 440 с.

 13. Инвестиционное проектирование: Практ. руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. - М.: Финстатинформ, 1995. - 238 с.

 14. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 144 с.

 15. Менеджмент и проектирование фирмы: Учеб. пособ. для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 415 с.

 16. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. - 209 с.

 17. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. - 416 с.

 18. Моисеев А.А. Международные финансовые организации: Правовые аспекты деятельности / Независимый ин-т международного права (Москва). - 2.изд., доп. и перераб. - М. : Омега-Л, 2006. - 294 с.

 19. Москві С.О. Проектний аналіз. - К.: Тов. „Видавництво Лібра”, 1999. - 68 с.

 20. Проектне фінансування: Практичний посіб. для індивідуальної роботи магістрантів зі спеціальності „Банківський менеджмент 2” / Укл. Пересада А.А. та ін. - К.: КДЕУ, 1996. - 36 с.

 21. Словник-довідник з питань управління проектами / Українська асоціація управління проектами / С.Д.Бушуєв (ред.). - К. : Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. - 640с.

 22. Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 222 с.

 23. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под. ред. В.Л.Попова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с.

 24. Фатрелл Роберт Т., Шафер Дональд Ф., Шафер Линда И. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат / А.Бойко (пер. с англ.). - М. ; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2004. - 1126 с.

 25. Фатхутдинов Р.М. Инновационный менеджмент: Уч. для вузов. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. - 600 с.

 26. Хелдман К. Професиональное управление проектом / Пер. с анг. - М.: Бином, 2005. - 517 с.

Модуль ФН-1.9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають основу діяльності керівників кадрових підрозділів, керівників структурних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної кадрової політики і здійснення ефективного управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність понять „управління персоналом”, „менеджмент персоналу”, „кадрове планування”, „потреба у персоналі”, „добір кадрів”, „професійний розвиток персоналу”;

 • наукові засади управління персоналом;

 • завдання і зміст управління персоналом;

 • основні напрями діяльності керівника в процесі здійсення управління персоналом;

 • форми організації управління персоналом;

 • сутність понять “керівництво” і “лідерство”;

 • вимоги до керівника в системі управління персоналом, сутність і зміст керівництва;

 • сутність, характеристику й умови ефективного застосування факторів лідерства;

 • риси особистості і поведінки керівника і лідера;

 • методи здійснення впливу керівника і лідера;

 • вимоги до здійснення планування, добору, мотивації, організації, контролю й оцінки персоналу;

 • сутність стратегічного й оперативного планування персоналу;

 • складові кадрового планування (планування використання персоналу; планування потреби у персоналі; планування стабілізації персоналу; планування витрат на персонал; планування забезпеченості персоналом; планування розвитку персоналу; планування можливого скорочення персоналу);

 • види потреб у персоналі (навчання персоналу, забезпечення якості персоналу);

 • технології визначення потреб у персоналі;

 • основні принципи і способи добору персоналу;

 • процедури призначення на посади державної служби й служби в органах місцевого самоврядування та основні нормативно-правові акти, що їх регламентують;

 • сутність мотивації;

 • умови ефективності мотивації;

 • фактори, що потребують врахування при виборі методів управління персоналом;

 • методологічні й організаційні основи управління розвитком персоналу;

 • технології і механізми регулювання професійного розвитку кадрів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

вміти

 • розробляти заходи щодо реалізації стратегії управління персоналом;

 • здійснювати стратегічне й оперативне планування персоналу;

 • планувати роботу щодо управління персоналом;

 • добирати і застосовувати методи управління персоналом;

 • добирати і застосовувати засоби впливу керівника;

 • добирати і застосовувати засоби впливу лідера;

 • обирати оптимальний стиль взаємодії з неформальними лідерами;

 • визначати вимоги до особистісних рис і поведінки керівника і лідера;

 • визначати перелік умінь, необхідних для ефективного здійснення керівництва і лідерства;

 • визначати й аналізувати фактори, що впливають на вибір найбільш оптимального стилю лідерства в конкретних умовах;

 • аналізувати професійні ситуації з метою вибору найбільш доцільного стилю лідерства;

 • визначати потреби в удосконаленні професіоналізму кадрів;

 • використовувати сучасні засоби управління персоналом щодо планування, добору, мотивації, організації, контролю й оцінки персоналу;

 • застосовувати методи оцінки професійної діяльності персоналу;

 • здійснювати заходи щодо підготовки і проведення атестації державних службовців і щорічної оцінки їх діяльності;

 • застосовувати процедури призначення на посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням вимог законодавчих і нормативно-правових актів;

 • здійснювати організаційну роботу з підготовки і проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців;

 • застосовувати технології визначення потреб у персоналі, навчання персоналу;

 • застосовувати технології професійного розвитку кадрів.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 8, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Стратегія і політика управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

1

1

2

Керівник у системі управління персоналом.

1

3

Поняття стилю у державному управлінні.

1

4

Класифікації стилів державного управління. Функціональний і ситуативний підхід.

1

5

Забезпечення організацій персоналом і його розвиток.

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, ділові ігри, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Стратегія і політика управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Зміст і завдання стратегії і політики управління персоналом. Чинники стратегії та політики управління персоналом. Напрями реалізації стратегії та політики управління персоналом. Принципи стратегії та політики управління персоналом. Залежність стратегії та політики управління персоналом від генеральної стратегії розвитку. Особливості політики управління персоналом залежно від моделі ринку праці.

Стратегічний кадровий менеджмент у системі стратегічного управління. Управління персоналом на стратегічному рівні. Об’єкт, предмет і категорії стратегічного кадрового менеджменту.

Організаційно-кадровий аудит управління персоналом. Цілі, завдання і об'єкти організаційно-кадрового аудиту. Основні об'єкти організаційно-кадрового аудиту. Основні завдання і напрями оцінки кадрових процесів. Аудит кадрового потенціалу.

Практичні завдання

1. Визначте зовнішні і внутрішні фактори, які необхідно враховувати, визначаючи стратегію управління персоналом в органі державної влади, у якому Ви працюєте.

2. Визначте цілі, завдання і об’єкти здійснення організаційно-кадрового аудиту в органі державної влади, у якому Ви працюєте.

3. Розробіть заходи щодо реалізації стратегії управління персоналом в органі державної влади, у якому Ви працюєте.

4. Розробіть пропозиції до стратегічного і оперативного планування управління персоналом в органі державної влади, роботу якого Ви знаєте.

5. Розробіть рекомендації керівникові структурного підрозділу щодо добору і застосування методів управління персоналом.

2. Керівник у системі управління персоналом

Людина як суб’єкт і об’єкт стратегічного кадрового менеджменту.

Керівник у системі управління персоналом. Сутність і зміст керівництва. Керівник і його соціальна роль. Вимоги до особистості керівника.

Методи впливу і форми влади керівника. Вплив через владу. Вплив через співробітництво. Практичне використання впливу.

Реалізація ролі керівника відповідно до теорії керівництва. Підхід з позицій особистісних якостей. Поведінковий підхід. Ситуаційний підхід. Адаптивне керівництво.

Професійний профіль керівника підрозділу з питань персоналу: етичне вимірювання. Основні професійні ролі менеджера з персоналу.

Етика ділових відносин в роботі менеджера з персоналу. Професійна етика менеджера з персоналу. Етичне регулювання професійної діяльності менеджера з персоналу.

Діловий етикет.

Неформальні рівні моральної регуляції поведінки працівників. Моральний клімат організації. Морально-психологічні стереотипи. Керівник як моральний лідер. Механізм процесу функціонування (зміцнення) морального авторитету.

Практичні завдання

1. Розробіть рекомендації для керівників структурних підрозділів щодо добору і застосовання засобів впливу керівника.

2. Розробіть поради для керівників структурних підрозділів щодо добору і застосовання засобів впливу лідера.

3. Опишіть досвід роботи відомого Вам керівника структурного підрозділу щодо добору і застосування засобів впливу для реалізації наданих йому повноважень.

4. Розробіть інструментарій для вивчення значимості особистісних рис керівника і лідера.

5. Розробіть перелік умінь, особистісних і ділових якостей, необхідних для ефективного здійснення керівництва і лідерства.

3. Поняття стилю у державному управлінні

Стиль діяльності державних службовців та його класифікація. Директивний стиль. Колегіальний стиль. Ліберальний стиль. Стиль як форма прояву культури діяльності керівника.

Практичні завдання

1. Визначте перелік зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на вибір найбільш оптимального стилю лідерства в конкретних умовах.

2. Сформулюйте поради керівникам структурних підрозділів щодо вибору оптимального стилю лідерства з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

4. Класифікації стилів державного управління. Функціональний і ситуативний підхід

Класифікація стилів управління. Стилі управлінської діяльності керівника. Американський стиль управління. Японський стиль управління. Український стиль управління. Стиль державного управління у перехідний період.

Практичні завдання

1. Опишіть і проаналізуйте професійну ситуацію, яка ілюструє доцільність (або недоцільність) вибору керівником структурного підрозділу стилю лідерства.

5. Забезпечення організацій персоналом і його розвиток

Планування персоналу. Поняття кадрового планування. Складові кадрового планування: планування використання персоналу; планування потреби у персоналі; планування стабілізації персоналу; планування витрат на персонал; планування забезпеченості персоналом; планування розвитку персоналу; планування можливого скорочення персоналу.

Визначення потреби у персоналі організації. Поняття та види потреби у персоналі (навчання персоналу, якість персоналу, особистісні потреби працівника). Технологія визначення потреби у персоналі.

Відбір персоналу та способи заміщення вакантних посадах. Відбір як кадрова технологія. Основні принципи та способи відбору персоналу. Призначення на посаду. Адаптація персоналу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : види й етапи адаптації, особливості адаптації на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Розвиток персоналу. Професійний розвиток персоналу як напрям реалізації кадрової політики. Методологічні й організаційні основи управління розвитком персоналу. Технології та механізми регулювання професійного розвитку кадрів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Розвиток персоналу з урахуванням об’єктивної оцінки досягнутих результатів під час службової атестації.

Практичні завдання

 1. Відобразіть схематично сутність планування потреби у персоналі.

 2. Визначте різницю між плануванням персоналу та визначенням потреби у персоналі.

 3. Розробіть пам’ятку для осіб, що вперше вступили на державну службу, щодо швидкої адаптації на робочому місті.

 4. Сформулюйте пропозиції щодо добору і застосування методів оцінки професійної діяльності персоналу.

 5. Розробіть пропозиції щодо удосконалення механізмів професійного розвитку кадрів державної служби і місцевого самоврядування.

 6. Розробіть систему заходів щодо підготовки і проведення атестації працівників структурного підрозділу органу державної влади.

 7. Розробіть систему заходів щодо підготовки і проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців органу державної влади.

Рекомендована література

 1. Закон України ”Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Вісник державної служби. - 1995. - № 1. - С. 9 - 28.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С. 60 - 67.

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 - 21. - Ст. 190.

 5. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від
  7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст. 175.

 6. Указ Президента України “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” від 5 березня 2004 р. № 278 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. - Ст. 578.

 7. Указ Президента України “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України” від
  26 липня 2005 р. № 1132 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 788.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про проведення атестації державних службовців” від 28 грудня 2000 р. № 1922 // Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х томах. Т. 1. / А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, М.К.Орлатий, В.І.Рибачук та ін. - К.: НАДУ, 2004. - С. 379 - 382.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування” від
  24 жовтня 2001 р. № 1386 // Вісник державної служби України. - 2001. - № 4. - С. 48 - 51.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” від 15 лютого 2002 р. № 169 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 351.

 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців” від 18 березня 2002 р. № 144-р // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 606.

 12. Наказ Головного управління державної служби України “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань” від 31 жовтня 2003 р. № 122 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 48. - Ст. 2546.

 13. Методичні рекомендації щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затверджені Наказом Головного управління державної служби України від 2 березня 2001 року № 16 // Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х томах. Т. 1. / А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, М.К.Орлатий, В.І.Рибачук та ін. - К.: НАДУ, 2004. - С. 382 - 386.

 14. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих: Учеб. пособ. / Под общ. ред. А.А.Деркача. - М.: Изд-во “РАГС”, 2007. - 166 с.

 15. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 2008. - 832 с.

 16. Василенко Л.А. Аутсорсинг – инновационная кадровая технология государственной службы. - М.: Наука, 2007. - 213 с.

 17. Жак Зіллер Політико-адміністративні системи країн ЄС (Порівняльний аналіз). - К.: Основи, 1996. - 419 с.

 18. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М.: ИНФРА-М., 2005. - 304 с.

 19. Концепція сучасної державної кадрової політики України. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 56 с.

 20. Менеджмент персоналу / В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О.Цимбалюк та ін. - К: КНЕУ, 2004. - 398 с.

 21. Оболенський О., Сороко В. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування // Вісник державної служби України. - 2005. - № 1. - С. 20 - 22.

 22. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Монографія. - Хмельницький, 2005. - 357 с.

 23. Омаров В. Руководитель: размышления о стиле управления - М.: Политиздат, 2007. - 366 с.

 24. Правове регулювання діяльності державних службовців України: У 2 т. / Ред. рада: А.В.Толстоухов (голова), Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін.; Упоряд.: Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, М.К.Орлатий та ін. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т. 1. - 868с.; Т. 2. - 853 с.

 25. Рачинський А.П. Управління вищим адміністративним персоналом (на прикладі досвіду Нідерландів та США) // Статистика України. - 2004. - №4. - С. 23 - 31.

 26. Рачинський А.П. Управління кар’єрою керівника: основний зміст та передумови необхідності // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 3. - С. 94 - 104.

 27. Рачинський А.П. Формування ефективних навчальних програм з професійної підготовки менеджерів // Управління сучасним містом. - 2004. - № 4 / 10 - 12 (16). - С. 44 - 51.

 28. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. - К.: КНЕУ, 2002. - 352 с.

 29. Управление персоналом: Учебник / Общ. ред. А.И.Турчинова. - М.: Изд-во “РАГС”, 2008. - 608с.

 30. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручн. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.

Модуль ФН-1.10. КОМУНІКАЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань, умінь і навичок, які складають комунікативну компетентність, необхідну для здійснення цілеспрямованого конструктивного управлінського впливу в органах державної влади, налагодження комунікації для виконання управлінських завдань з реалізації державної політики в різних сферах соціально-політичної та економічної діяльності.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • види комунікації в державному управлінні;

 • сутність і зміст організаційних та міжособистісних комунікацій в органах державної влади;

 • електронні засоби комунікації;

 • сутність понять „електронне врядування” „електронний уряд” і „електронна демократія”;

 • нормативно-правове забезпечення електронного врядування в Україні і країнах Європейського союзу;

 • досвід країн Європейського союзу щодо впровадження і забезпечення ефективного функціонування електронного врядування;

 • проблеми розвитку електронного врядування в Україні;

 • елементи й етапи комунікативного процесу;

 • формальні і неформальні канали комунікації;

 • моделі міжособистісної комунікації;

 • комунікативний квадрат Шульца фон Туна, модель комунікації за S.Tubbs і S. Moss;

 • основи командних комунікацій, їх вплив на управлінську діяльність;

 • вплив сприйняття, вербальної і невербальної поведінки на міжособистісну комунікацію;

 • типи комунікативних намірів;

 • засоби налагодження комунікативної взаємодії;

 • комунікативні бар’єри та способи їх подолання;

 • правила ведення критичних бесід;

 • техніки аргументації в процесі обговорення;

 • маніпулятивні прийоми комунікативного впливу;

 • психогігієну спілкування;

 • соціально-психологічні умови і рекомендації щодо підготовки і ведення нарад;

 • моделі успішного ведення переговорів;

 • вимоги до підготовки і здійснення публічного виступу;

 • особливості управління організаційними і міжособистісними комунікаціями.

уміти

 • визначати види каналів комунікації;

 • здійснювати добір необхідних електронних засобів комунікації;

 • аналізувати ситуацію спілкування;

 • використовувати моделі міжособистісної комунікації;

 • аналізувати комунікативні наміри партнера по спілкуванню;

 • знаходити способи уникнення психологічного тиску під час комунікації;

 • добирати і застосовувати методи вербального і невербального впливу;

 • застосовувати комунікативну технологію управлінського спілкування під час бесіди;

 • налагоджувати командні комунікації;

 • долати комунікативні бар’єри;

 • вести критичну бесіду;

 • застосовувати техніку аргументації в процесі обговорення;

 • нейтралізувати маніпулятивні прийоми комунікативного впливу;

 • створювати належні соціально-психологічні умови під час підготовки і проведення нарад;

 • використовувати моделі й стратегії успішного ведення переговорів;

 • виступати з доповіддю, повідомленням.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 6, із них: аудиторних занять - 4, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Комунікації в державному управлінні. Організаційні комунікації

2

1

2

Міжособистісні комунікації. Соціально-психологічні аспекти спілкування

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, ділові ігри, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Комунікації в державному управлінні. Організаційні комунікації

Види комунікації в державному управлінні. Комунікації і державно-управлінська діяльність. Сутність і зміст організаційних та міжособистісних комунікацій в органах державної влади.

Орган державної влади як комунікативно активна точка.

Державний службовець як основний комунікатор у системі управління.

Формування позитивного іміджу держави засобами комунікації.

Електронні засоби комунікації. Правила комунікацій за допомогою електронних засобів: Е-почта, телефон, Skype, ICQ, Інтернет.

Сутність, значення і засади електронного врядування. Сутність понять „електронне врядування” „електронний уряд” і „електронна демократія”. Законодавче і нормативно-правове забезпечення електронне врядування в Україні. Досвід країн Європейського союзу щодо впровадження та забезпечення ефективного функціонування електронного врядування. Проблеми розвитку електронного врядування в Україні.

Елементи й етапи комунікативного процесу. Формальні і неформальні канали комунікації. Висхідні, спадаючі та горизонтальні комунікації.

Основи командних комунікацій та їх вплив на управлінську діяльність.

Практичні завдання

 1. Обґрунтуйте значення комунікації для процесу управління в державних органах.

 2. Розкрийте сутність понять комунікативно активна точка й комунікатор в системі державної служби.

 3. Наведіть приклади позитивної й негативної комунікативної поведінки державних службовців в Україні.

 4. Розкрийте структуру комунікацій у команді державних службовців.

 5. Висвітліть особливості використання електронних засобів комунікації.

2. іжособистісні комунікації. Соціально-психологічні аспекти спілкування

Моделі міжособистісної комунікації - комунікативний квадрат Шульца фон Туна, модель комунікації за S.Tubbs і S. Moss.

Комунікативна технологія управлінського спілкування у системі державної служби. Сприйняття інформації, вербальна і невербальна поведінка у міжособистісній комунікації.

Ситуації спілкування й типи комунікативних намірів. Засоби налагодження комунікативної взаємодії. Комунікативні бар’єри та способи їх подолання. Критичні бесіди та правила їх ведення. Трьох- і п’ятиступенева техніки аргументації.

Психогігієна спілкування. Маніпулятивні прийоми комунікативного впливу.

Соціально-психологічні аспекти підготовки і ведення нарад.

Підготовка і здійснення публічного виступу.

Моделі й стратегії успішного ведення переговорів. Переговори в конфліктних ситуаціях.

Управління організаційними і міжособистісними комунікаціями.

Практичні завдання

 1. Поясніть доцільність використання моделі міжособистісної комунікації Шульца фон Туна, моделі комунікації за S.Tubbs та S. Moss.

 2. Опишіть основні складові комунікативної технології управлінського спілкування в системі державної служби.

 3. Назвіть маніпулятивні прийоми комунікативного впливу й опишіть способи захисту від них.

 4. Розкрийте соціально-психологічні передумови продуктивних нарад.

 5. Наведіть приклади успішного ведення переговорів на держаному рівні.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про інформацію“ від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

 2. Закон України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

 3. Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23 вересня 1997 р. № 539-ВР // Офіційний вісник України. - 1997. - № 42. - С. 43.

 4. Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки” від 9 січня 2007 р. № 537-V // zakon1.rada.gov.ua.

 5. Указ Президента України „Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення” від 17 лютого 2001 р. № 101 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 8. - С. 45.

 6. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 р. № 683/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 1463.

 7. Указ Президента України “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій” від 20 жовтня 2005 р. № 1497 // Урядовий кур’єр. - 2005. - 1 листопада. - № 207.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. № 3 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 2. - Ст. 57.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо створення електронної системи „Електронний Уряд” від 24 лютого 2003 р. № 208 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 9. - Ст. 378.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 11 лютого 2004 р. № 150 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - Ст. 323.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від
  15 жовтня 2004 р. № 1378 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42. - Ст. 2773.

 12. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Л.: Світ, 1995. - 296 с.

 13. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Х: ООО “Фортуна-пресс”, 1998. - 464 с.

 14. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2002. - 832 с.

 15. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.

 16. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посіб. для студ. гуманіт.
  ф-тів вищ. навч. закл. - К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1997. - 192 с.

 17. Загороднюк С.В. Соціально-психологічні аспекти управлінського спілкування у державній службі // Зб. наук. пр. УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Вип. 2. - С. 297 - 304.

 18. Загороднюк С.В. Теоретичні основи управлінського спілкування у системі державної служби // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 трав. 2001р., Київ). - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Т. 2. - С. 328 - 332.

 19. Загороднюк С.В. Управлінське спілкування як засіб оптимізації професійної діяльності державних службовців // Зб. наук. пр. УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч. 4. - С. 346 - 352.

 20. Королько В.Г. Основы паблик рилейшинз. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. - 303 с.

 21. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід: Пер. з англ. - К.: “К.І.С.”, 2002. - 264 с.

 22. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1997. - 248 с.

 23. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

 24. Наші права: участь громадян в управлінні державними справами / С.В.Злобін, С.О.Майданевич, Н.В.Окша, Д.В.Войтенко; Заг. ред. Н.К.Дніпренко. - Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2006. - 64 с.

 25. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посіб. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

 26. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1989. - 219 с.

 27. Потеряхин А.Л. Психология управления: Основы межличностного общения. - К.: ВИРА-Р, 1999. - 384 с.

 28. Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. - 576 с.

 29. Почепцов Г.Г. Теорія комунікацій. - К.: Київ. ун-т, 1999. - 238 с.

 30. Психология и этика делового общения: Учеб. для вузов / В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, В.Н.Лавриненко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1997. - 279 с.

 31. Психология управления: Курс лекций / Л.К.Аверченко, Г.М.Залесов, Р.И.Мокшанцев, В.М.Николаенко; Отв. ред. М.В.Удальцова. - Новосибирск: Изд-во “НГАЭиУ”; М.: ИНФРА-М, 1997. - 150 с.

 32. Робота Уряду у сфері взаємодії з громадськістю / С.В.Злобін, С.О.Майданевич, Н.В.Окша, Д.В.Войтенко; Заг. ред. Н.К.Дніпренко. - Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2006. - 32 с.

 33. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения: Пособие и слов.-справ. - М.: КУбК-а, 1997. - 192 с.

Модуль ФН-1.11. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад:

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів, обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях і здійснювати управлінський вплив, налагоджувати ділові відносини й організовувати дієві комунікації у ситуації конфлікту, дотримуватися етики і культури поведінки.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність, причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;

 • складові і рівні ескалації конфліктів;

 • психологічні передумови конфліктів;

 • фактори, які впливають на можливість конструктивного вирішення конфліктів;

 • стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту;

 • різні аспекти кооперативного шляху розв’язання конфліктів;

 • механізми досягнення взаєморозуміння між учасниками конфлікту й організації взаємодії;

 • психологічні особливості поведінки в ситуації конфлікту;

 • особливості спілкування в конфліктних ситуаціях;

 • причини виникнення комунікативних бар’єрів і способи поведінки в негативно налаштованій аудиторії;

 • основні компоненти ефективного ділового спілкування в умовах конфлікту;

 • особливості спілкування з “конфліктними особистостями”;

 • психологію та техніки подолання стресу;

 • способи позбавлення гніву;

 • основи аутогенного тренінгу;

уміти

 • встановлювати наявність конфлікту в управлінській ситуації;

 • виявляти і аналізувати причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;

 • визначати складові і рівні ескалації конфліктів;

 • обирати ефективні стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту і психологічні засоби його розв’язання;

 • застосовувати механізми досягнення взаєморозуміння і взаємодії в ситуації конфлікту;

 • використовувати різні аспекти кооперативного шляху розв’язання конфліктів;

 • добирати і застосовувати методи психологічного впливу на “конфліктні особистості”;

 • дотримуватися етичних принципів спілкування в ситуації конфлікту;

 • вести співбесіди з елементами критики без висловлення звинувачень;

 • долати комунікативні бар’єри й обирати ефективні способи поведінки в негативно налаштованій аудиторії;

 • застосовувати техніки подолання стресу й аутогенний тренінг.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 6, із них: аудиторних занять - 4, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Конфлікти: сутність, причини, різновиди і стадії протікання.

1

1

2

Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту.

1

1

3

Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях.

1

4

Психологія стресу і можливості управління стресом.

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, ділові ігри, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Конфлікти: сутність, причини, різновиди і стадії протікання

Сутність, причини і функції конфліктів у суспільстві. Різновиди, структура і стадії протікання конфліктів. Рівні ескалації конфліктів. Конструктивні і деструктивні конфлікти. Психологія конфлікту. “Конфліктні особистості” і ”конфліктогени”. Роль особистості керівника в профілактиці конфліктів. Фактори, які впливають на конструктивне вирішення конфлікту - адекватність відображення і сприйняття конфлікту; визначення суті і стадії конфлікту; створення атмосфери довіри і співробітництва; відкритість позицій учасників конфлікту; готовність до спільного пошуку шляхів виходу з конфлікту. Особливості конфліктів і їх вирішення в умовах змін.

Практичні завдання

 1. Визначте і складіть перелік позитивних і негативних наслідків конфлікту в системі державного управління.

 2. Визначте організаційно-управлінські чинники, які найчастіше стають причинами конфліктів у Вашій організації.

 3. Складіть перелік “конфліктогенів” у поведінці керівника і підлеглих, які, на Вашу думку, можуть призвести до конфліктних ситуацій.

 4. Опишіть, один з відомих Вам управлінських конфліктів, використовуючи схему ескалації конфлікту, й визначте фактори, які можуть бути задіяні задля його конструктивного вирішення.

 5. Проаналізуйте з точки зору психології ділового спілкування засоби соціально-психологічного впливу, які застосовуються керівництвом Вашої установи для організації ділової взаємодії. Назвіть ті з них, які, на Вашу думку, є найбільш ефективними в ситуації конфлікту.

2. Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту

Чинники, які обумовлюють вибір стратегії поведінки у ситуації конфлікту. Стратегія уникнення конфлікту. Стратегія пристосування. Стратегія протиборства (змагання). Стратегії компромісу та співробітництва: спільне і відмінне. Ситуаційні фактори, що впливають на успішне розв’язання конфлікту. “Карта конфлікту” Корнеліуса і Фейєра. Моделі поведінки в умовах конфлікту (“ділова суперечка”, “формалізація відносин”, “психологічний антагонізм”). Кооперативний шлях розв’язання конфлікту.

Практичні завдання

 1. Виберіть і обґрунтуйте прийнятний для Вас стиль поведінки в конфліктній ситуації за наступних умов: управлінська проблема для Вас не є життєво важливою; Вам необхідний час, щоб серйозно підготовитися до участі в вирішення даної проблеми; Ви відчуваєте, що протилежна сторона мас більше шансів отримати перемогу; у Вас мало влади і недостатньо авторитету.

 2. Використовуючи карту конфлікту, розроблену Х.Корнеліусом і Ш.Фейєром розробіть загальну стратегію, основні етапи і способи вирішення конкретної конфліктної ситуації в сфері державного управління.

 3. Проаналізуйте відомий Вам конфлікт у сфері управлінської діяльності і обґрунтуйте можливість застосування кооперативного шляху його розв’язання.

 4. Виберіть і обґрунтуйте прийнятний для Вас, як керівника, стиль поведінки у наступній конфліктній ситуації: Державний службовець А. не впорався з дорученням, що призвело до зриву строків виконання важливого завдання організації. В невиконанні дорученого йому завдання А. звинуватив своїх колег, від яких не отримав вчасно допомогу. Ті, в свою чергу, не вважають себе винними. Виник конфлікт, який розділив колектив на прибічників двох сторін конфлікту.

3. Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях

Правила поведінки в умовах конфлікту. Техніки спілкування в конфліктних ситуаціях. Психологічні правила суперечки. Розв’язання ділової суперечки. Подолання комунікативних бар’єрів. Співбесіда з елементами критики. Техніки “роботи з негативними запитаннями ”. Розв’язання конфліктних ситуацій в процесі перемовин. Спілкування з конфліктними особистостями. Правила безконфліктного спілкування. Вплив керівника на членів колективу з метою утвердження нормальних взаємин.

Практичні завдання

 1. Визначте конкретні механізми забезпечення принципів ефективного спілкування у умовах конфлікту: рівність психологічних позицій учасників ділового спілкування; відкритість позицій учасників спілкування; встановлення позитивного емоційного клімату в процесі спілкування.

 2. Складіть план підготовки і проведення ділової розмови у конфліктній ситуації.

 3. Під час публічного виступу Вас перебивають. Уявіть ситуацію, коли Ви не знаєте відповіді на запитання, яке Вам поставили. Продумайте і вибудуйте наступні варіанти поведінки: “здивування”; “затримуюча тактика”; “атакуючий маневр”; “умовне схвалення”.

 4. Виберіть складну управлінську ситуацію і у відповідності з цим складіть план проведення співбесіди з елементами критики.

4. Психологія стресу і можливості управління стресом

Стрес і чинники його стимулювання. Види, фази і можливості управління стресом. Перша допомога в гострій стресовій ситуації. Самозахист від стресу. Рекомендації щодо стресових ситуацій Г.Сельє. Способи управління стресом: реальна оцінка власних можливостей, зміна особистої значимості події, відхід від стресогенної ситуації, релаксація. Способи позбавлення гніву. Аутогенний тренінг.

Практичні завдання

 1. Визначте і складіть перелік позитивних і негативних наслідків конфлікту в системі державного управління.

 2. Складіть перелік стресових ситуацій у яких Вам довелося перебувати і проаналізуйте причини, які їх викликати.

 3. Базуючись на засвоєному теоретичному матеріалі, визначте прийнятні для Вас способи самозахисту від стресу і розкрийте їх зміст.

 4. Складіть перелік способів управління стресом на кожній з його фаз.

 5. Визначте перелік технік позбавленні гніву і проаналізуйте можливості їх використання при виникненні конфліктних ситуацій в управлінській діяльності.

Рекомендована література

 1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Х: ООО “Фортуна-пресс”, 1998. - 464 с.

 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: ООО “Фортуна-прес”, 1998. - 464 с.

 3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учеб. пособ. для вузов. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. - 352 с.

 4. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 240 с.

 5. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. - К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1997. - 192 с.

 6. Загальні правила поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 5 - 9.

 7. Загальні правила поведінки державного службовця. - К., 2000. - 24 с.

 8. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут та ін. - К.: МАУП, 1999. - 208 с.

 9. Кодекс державного службовця // Урядовий кур’єр. - 2000. - 29 листопада. - № 222.

 10. Коментар до загальних правил поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 92 - 106.

 11. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 196 с.

 12. Логунова М.М. Етико-психологічні засади ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 36 с.

 13. Логунова М., Воронько Л. Політико-управлінська культура державних службовців як чинник оптимізації взаємовідносин влади і суспільства // Вісн. НАДУ. - 2005. - № 2. - С. 72 - 79.

 14. Логунова М.М. Практикум з психології ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 78 с.

 15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: Пер. с англ. - М.: “Дело ЛТД”, 1994. - 702 с.

 16. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посіб. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

 17. Організаційна поведінка / Д Гелдігел, Дж. В. Сколум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; Пер. з анг. І.Тарасюк, М.Зарицка, Н.Гайдукевич. - К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. - 726 с.

 18. Порфимович О. Іміджеутворююча діяльність органів державної влади // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1. - с.94 - 109.

 19. Потеряхин А.Л. Психология управления: Основы межличностного общения. - К.: ВИРА-Р, 1999. - 384 с.

 20. Психология и этика делового общения: Учеб. для вузов / В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, В.Н.Лавриненко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1997. - 279 с.

 21. Психология менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2004. - 689 с.

 22. Психология управления: Курс лекций / Л.К.Аверченко, Г.М.Залесов. Р.И.Мошканцев, В.М.Николаенко; Отв. ред. М.В.Удальцова. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ; М.: ИНФРА-М, 1997. - 150 с.

 23. Райгородский Д.Я. Психология руководства. Учеб. пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. - Самара: Издательский дом „Бахрах-М”, 2005. - 768 с.

 24. Розанова В.А. Психология управления: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтед”, 2004. - 384 с.

 25. Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні: Наук. пр. / За заг. ред. В.А.Ребкала. - К.; Житомир: „Полісся”, 2002. - 244 с.

 26. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях / Сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.: Экономика, 1995. - 335 с.

Модуль ФВ-1. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • доповнити та розширити знання з основних проблем державної політики, її аналізу та механізму впровадження;

 • ознайомити слухачів із сучасною методологією аналізу державної політики;

 • сформувати вміння використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності;

 • сформувати вміння ідентифікувати і аналізувати підстави для державного втручання і проведення державної політики в різних сферах суспільного буття, визначати наслідки втручання з огляду на різні цілі політики.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • розуміти сутність державної політики і володіти вмінням застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

 • володіти навичками аналізу державно-політичних процесів, знати особливості механізму впровадження державної політики;

 • проблеми і перспективи розвитку держави та її політики, а також значення аналізу державної політики;

вміти:

 • здійснювати своєчасне подання інформації та звітності з питань діяльності території, галузі, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів;

 • надавати консультації представникам органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів реалізації державної політики на рівні території, галузі, виходячи з чинного законодавства;

 • визначати підстави для державного втручання при аналізі доцільності проведення державної політики в різних сферах;

 • аналізувати цілі і обмеження, альтернативні варіанти реалізації політики, оцінювати очікувані результати;

 • володіти навичками підготовки обґрунтувань і рекомендацій щодо ухвалення оптимальних варіантів політики з урахуванням визначених цілей і завдань.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Концептуальні засади аналізу державної політики

Термінологічне визначення аналізу політики. Поняття, зміст і структура державної політики. Призначення та функції державної політики в суспільному житті. Взаємозв’язок державної політики і соціально-економічних умов розвитку суспільства. Втручання держави в економічну сферу суспільства: необхідність і межі. Формування цілей державної політики.

2. Типологія та модельний аналіз державної політики

Визначення типів політики, придатних для аналізу. Інформаційно-аналітичні технології. Моделі осягнення державно-політичних процесів. Теоретико-аналітичні і прикладні можливості аналізу державно-політичних процесів. Сценарний метод в аналізі політики.

3. Аналіз державної політики: процес і технологія

Етапи аналізу державної політики. Вибір та класифікація проблем, придатних для аналізу державної політики. Аналіз визначення суспільних проблем. Аналітичні технології. Основні принципи вироблення альтернатив-стратегій. Внесення до порядку денного, як важливий етап аналізу політики. Концептуальні засади реалізації урядової політики.

4. Вибір політики: критерії і відповідальність та процедура надання порад-рекомендацій

Порада, як результат аналізу політики. Критерії відповідальності за вибір напряму політики. Невизначеності вибору політики. Процес надання порад-рекомендацій. Технологічні процедури надання порад.

5. Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу державної політики

Ціннісні орієнтації аналізу державної політики. Поняття аналітичної чутливості. Ґендерний складник аналізу політики. Ґендерна демократія і врахування прав меншин в аналізі політики. Вимоги до особистих якостей аналітика-експерта. Взаємовідносини аналітика-експерта і замовника (клієнта) в аналізі державної політики.

6. Державне управління як владний механізм упровадження державної політик.

Державне управління: демократичні чинники і організаційні засади впровадження державної політики. Вивчення об’єктивних умов впровадження державної політики. Інструменти впровадження державної політики. Проблеми кадрового забезпечення державної політики України.

7. Демократія й аналіз державної політики

Роль і значення держави в сучасному суспільстві. Демократія й аналіз державної політики. Трансформаційні процеси в Україні. Вплив глобалізації та інтеграційних процесів на аналіз і впровадження державної політики. Тенденції переходу від ліберальної до соціальної демократії.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" // Офіційний вісник України. – 2004.– №9. – Ст. 535.

 4. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 5. Браун, Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. Л.Тарахан, М.Зарицька, Р.Ткачук, Л.Малець. – К.: Основи, 2000. – 243 с.

 6. Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. – Львів: Кальварія, 2004. – 264 с.

 7. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. В.А.Ребкала, В.В.Тертички. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 232 с.

 8. Державне управління: Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна та ін.; За ред. А. Мельник. - К. : "Знання-Прес", 2003. - 344 с.

 9. Державне управління: Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна та ін.; За ред. А. Мельник. - 2-ге вид., вип. та доп. - К. : "Знання", 2004. - 342 с.

 10. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Основи, 2005. – 656 с.

 11. Основы социологии и политологии [Текст] : учебное пособие / М. В. Кернаценский, Н. В. Шатина. - М. : Форум-Инфра-М, 2005. - 192 с.

 12. Політологія [Текст] : Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - 3-те вид., перероб. і доп. - К. : Вид. центр "Академія", 2006. - 568 с.

 13. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник / І.А. Грицяк. - 2-ге вид., доп. - К. : "К. І. С.", 2006. - 300 с.

 14. Практикум по конфликтологии: Учебное пособие / С.М. Емельянов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Спб. : Питер, 2005. - 400 с.

 15. Романов В.Є. та ін. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. / В.Романов, О.Рудік, Т.Брус. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 238 с.

 16. Балабаєва З.В. Основи аналізу державної політики:Конспект лекцій. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. -42 с.

 17. Бліщук К., Матвіїшин Є. Економічний аналіз державної політики: основні поняття, підходи та застосування:Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -265 с.

 18. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 221 с.

 19. Валевський О.Л. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -315 с.

 20. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с.

 21. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. - К.: Ґенеза, 2006. - 400 с.

 22. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 458 с.

 23. Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

 24. Основи аналізу державної політики:Програма,тематичний план та метод.рекомендації/Уклад. З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -67 с.

 25. Політичні інститути і процеси в умовах трансформації українського суспільства / За заг. ред. А.Пойченка, В.Ребкала. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

Модуль ФВ-2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • розкрити зміст державної політики щодо державного регулювання інноваційної діяльності в Україні;

 • надати приклади інноваційних моделей виходу економіки України з кризи та ознайомити слухачів з основними механізмами їх запровадження в сучасних умовах.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність інновацій та її види, класифікація;

 • етапи інноваційного процесу, їх особливості;

 • нормативно-правову базу інноваційної діяльності;

 • сутність державної політики з питань інноваційної діяльності;

 • організаційні форми інноваційної діяльності;

 • світовий досвід застосування новітніх технологій виробництва та науково-практичних досліджень;

 • інноваційні моделі економічного зростання;

 • загальні та практичні навички з питань державного регулювання інноваційної діяльності, розвитку конкурентоспроможного виробництва;

вміти:

 • демонструвати обізнаність з інноваційною стратегією українських реформ;

 • визначати тенденції глобалізації інноваційної сфери;

 • формулювати та роз'яснювати основні напрямки державного сприяння інноваційної активності;

 • здійснювати управління інноваційними процесами;

 • користуватися положеннями чинного законодавства України щодо інноваційної діяльності.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

Законодавче та нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Спрямування на розвиток галузей з високим науково-технологічним потенціалом державних інвестицій. Забезпечення трансформацій науково-технологічних досліджень в комерційні ефективні технології. Модернізація та створення інфраструктури для забезпечення інноваційної діяльності в Україні

2 Технологічні парки як важіль забезпечення виходу економіки України з кризи

Українські технологічні парки: досягнення та проблеми впровадження. Створення інкубаторів, технополісів, інших форм інформаційного та організаційного нагромадження засобів і коштів. Науково-технологічне оновлення виробництва, прискорення розвитку високотехнологічних галузей, інтенсифікація процесу оновлення теоретичних і практичних знань. Приклади світових моделей технологічних парків. Позитивні зрушення в економіці України в світлі інноваційних дій в регіонах.

Література:
 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р. № 40-ІV “Голос України” від 9 серпня 2002 р. № 144 (2895). – С. 10-12.

 1. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 р. № 433-ІV. “Урядовий курєр” від 19 лютого 2003 р. № 32. – С. 1-4.

 2. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”. Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, Ст. 363.

 3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України” від 12 січня 2006 р. № 3333 –ІV. “Голос України” № 21 (3771) від 3 лютого 2006 р. – С. 9.

 4. Гринёв В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 148 с.

 5. Інноваційна стратегія українських реформ: наукове видання / А.С.Гальчинський, В.М.Геєць, А.К.Кінах та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 6. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В.Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 7. Матросова Л.Н. Формирование организационно-экономического механизма управления инновационными процессами в промышленности. – Луганск: изд-во ВУГУ, 2000. – 462 с.

 8. Білюк А. В. Інноваційна діяльність як фактор стимулювання розвитку країни/ Білюк А. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 189.

 9. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ.-2003.- 439 с.

 10. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону/ Вербицька Ю. М. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 151-156.

 11. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

 12. Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Інноваційна діяльність в українській економіці: сучасний стан та проблеми/ Жукович І.А., Рижкова Ю.О. // Статистика України. -2005.- №1. - С. 24-28/

 13. Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч.посібник. -К.: ЦНЛ, 2005. -117 с.

 14. Петрушевська В. В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України/ Петрушевська В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 196-203.

 15. Попов С.А., Білорусов С.Г. Науково-інноваційна діяльність та вдосконалення регіонального управління/ Попов С.А., Білорусов С.Г. // Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 18 жовт. 2005 р. - О., 2005. - С. 397-399

 16. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77

Модуль ФВ-3. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

(для кадрового резерву на посади ІV категорії)

Мета модуля:

 • оволодіння слухачами навичок якісного та ефективного спілкування, організації та забезпечення взаємодії з громадськістю;

 • надання знань щодо використання різних методологій залучення громадськості до процесу розробки та прийняття державно-управлінських рішень.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність державної політики, її інструменти та механізми впровадження;

 • нормативно-правову базу щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • зарубіжний досвід залучення громадськості до процесу вироблення політики;

 • тенденції сучасного українського суспільства щодо його участі у процесі формування та реалізації державної політики;

 • методологію залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики.

вміти:

 • готувати аналітичні записки з різних напрямків державної політики;

 • визначати сучасну ступінь участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • прогнозувати межі залучення громадськості до процесу вироблення та реалізації державно-управлінських рішень;

 • користуватися законодавством України щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • формулювати та роз’яснювати основні напрямки державної політики з огляду на побудову діалогу з громадськістю;

 • використовувати різні форми (методології) участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державна політика в Україні: розвиток, впровадження та аналіз

Визначення поняття „державна політика”. Спрямування на використання інструментів державної політики. Ознайомлення з моделями та видами державної політики. Відпрацювання навичок аналізу державної політики.

2. Нормативно-правове забезпечення участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики

Конституційні права громадян України на участь в управлінні державними справами. Законодавство України щодо участі громадян та їх об’єднань в процесі формування та реалізації державної політики.

3. Світовий досвід залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики

Соціальне партнерство, соціальний договір, соціальний діалог у країнах сталої демократії. Суб’єктно-суб’єктних відносини у процесі вироблення та реалізації державної політики.

4. Форми участі громадськості у процесі розробки та прийняття державно-управлінських рішень

Проведення громадських слухань. Організація соціального моніторингу. Створення та ефективне функціонування громадських дорадчих комітетів. Організація процесу громадянської просвіти. Створення коаліцій громадських організацій щодо вирішення проблем місцевої громади.

5. Нова парадигма участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики

Підтримка розвитку інститутів громадянського суспільства. Побудова паритетної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 47.- Ст. 256.

 4. Указ Президента України від 14 квітня 2004 р. № 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст.1035.

 5. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства: Навчальний посібник / Войтович Р.В., Гонюкова Л.В. та ін. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 416 с.

 6. Черепанов В. Взаємодія держави і громадянського суспільства при вирішенні найбільш складних проблем суспільного розвитку // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ). Т.1. – Вид-во УАДУ. – С. 40-43.

 7. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

 8. Гладуняк І. В. Актуальні проблеми забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики/ Гладуняк І. В. // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 35. - С. 675-683.

 9. Данілов С. Л. Участь громадськості у законодавчому процесі/ Данілов С. Л. // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2007 р./ ред. кол.: М. М. Іжа та ін. - О., 2007. - У 2 т. Т. 1. - С. 139-141.

 10. Джига Т. Організація зв'язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії/ Джига Т. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 90-102.

 11. Зв'язки з громадськістю як інструмент реалізації державної політики в Україні/ Корнійчук О.В.// Ефективність державного управління: зб. наук. пр./ за заг. ред. А.О. Чемериса. – Л., 2006. – Вип. 10. – С. 114-120.

 12. Ілюк Т. Ефективний діалог з громадськістю: теоретична основа і методи організації/ Ілюк Т. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 1. - С. 239-248.

 13. Колосовська І. Взаємодія органів влади з громадськістю: іміджеологічні аспекти/ Колосовська І. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2007 р.): У 4 т./ за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 1. - С. 139-140.

 14. Корпоративная культура и связи с общественностью/ Королько В., Некрасова О.// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 115-129.

 15. Кравченко С. О.Шляхи забезпечення участі громадськості в процесі реформування державного управління/ Кравченко С. О. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 145-153.

 16. Мінаєва В. Зв'язки з громадськістю як комунікаційний процес державного управління/ Мінаєва В. // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Вип. 2. - С. 160-168.

 17. Організація зв'язків з громадськістю в органах державної влади/ Тищенко К.М.// Державна служба в Україні: шляхи демократизації: матеріали наук.-практ. конф., 27 верес. 2006 р./ голов. ред. О.Ю. Амосов. – Х., 2006. – С. 79-82.

 18. Работа Ю. І. Зв`язки з громадськістю як інститут державного управління: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01/ Работа Ю. І.. -К.: НАДУ, 2006. -20 с.

 19. Сумська В. В. Взаємодія органів виконавчої влади з громадськістю на регіональному рівні/ Сумська В. В. // Демократичні стандарти державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів, 27 верес. 2007 р./ голов. ред. О. Ю. Амосов. - Х., 2007. - С. 79-82.

 20. Форми та методи залучення громадськості: Навч.посібник/За заг. ред. В.Артеменка. -К.: ІКЦ "Леста", 2007. -238 с.

 21. Чорнобиль О. Оцінювання зв'язків із громадськістю органів державного управління/ О. Чорнобиль, В. Пасічник // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. С. Загорського. - Львів, 2007. - Вип. 13. - С. 435-442.

Модуль ФВ-4. СТАН ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

(для вперше прийнятих на державну службу)

Мета модуля:

 • розкрити сутність і значення контролю, виконавської дисципліни та відповідальності державного службовця;

 • ознайомити з цілями, видами та принципами контролю в державному управлінні, стадіями контрольної діяльності, складовими ефективного контролю, правилами щодо дисципліни в державному управлінні, факторами, що визначають рівень відповідальності, класифікацію відповідальності, поняттями відповідальності органу державного управління та посадової особи;

 • сприяти виявленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність поняття “контроль”, “дисципліна”, “відповідальність”;

 • розуміти та демонструвати правила щодо дисципліни в державному управлінні;

вміти:

 • володіти та використовувати у практичній діяльності стадії контрольної діяльності, складові ефективного контролю;

 • аналізувати та використовувати фактори, що визначають рівень відповідальності державного службовця.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Контроль за виконанням прийнятих рішень в органах державної влади

Визначення та принципи контролю, стадії контрольної діяльності. Принципи контролю в державному управлінні. Цілі та види контролю. Контрольні повноваження Президента України, органів законодавчої та виконавчої влади. Складові ефективного контролю.

 1. Виконавча дисципліна в органах влади

Поняття дисципліни. Правила щодо дисципліни в державному управлінні. Класифікація видів дисципліни в державному управлінні: планова, договірна, фінансова служба.

 1. Підвищення відповідальності посадових осіб в державному управлінні

Визначення поняття відповідальності. Фактори, що визначають рівень відповідальності. Класифікація відповідальності. Відповідальність органу державного управління та посадової особи.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 311 "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2004.– №10. – Ст. 615.

 4. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 5. Визначальні аспекти дослідження проблем управління // Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. - К., 2007. - Розд. 2. - С. 87-309.

 6. Іжа М. М. Корупція серед державних службовців України: причини існування та шляхи її подолання/ Іжа М. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2006. - Вип. 4 (28). - С. 146-154.

 7. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: навч. посіб. -Одеса:ОРІДУ НАДУ,2008.-310 с.

 8. Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37

 9. Нечитайленко А.О. Законодавство про дисциплінарну відповідальність державних службовців: деякі проблеми вдосконалення/ Нечитайленко А.О. // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наук.праць. -Харків, 2002.- № 2. Ч.2. - С. 238-241.

 10. Циганок Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: нормативно-правове регулювання/ Циганок Н. // Вісник НАДУ. -2005.- № 2. - С. 490-495.

Модуль ФВ-5. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

(для кадрового резерву на посади ІV категорії)

Мета модуля:

 • сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного управління, місцевого самоврядування, поліпшенню знань з морфології, синтаксису, підвищенню лексичної культури, загального діловодства.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • удосконалити та оновити знання українського діловодства, загальних вимог до мовних засобів у ділових паперах;

 • норми української літературної мови, особливості ділового варіанту української мови;

 • набути навички ділового мовлення;

 • засвоїти норми мовленнєвого етикету державного службовця;

вміти:

 • володіти державною мовою в усній і письмовій формі на основі норм української мови;

 • спілкуватися українською літературною мовою з співробітниками і громадянами з дотриманням етики державного службовця;

 • грамотно оформляти ділові документи;

 • перекладати та редагувати тексти за різною тематикою і термінологією.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Мова як суспільне явище

Походження української мови та писемності. Мовна норма та стиль. Стильові різновиди сучасної української мови. Особливості офіці1но-ділового стилю. Загальні вимоги до засобів ділового мовлення. Усне і писемне мовлення. Український алфавіт. Букви і звуки. Основні правила української літературної вимови.

2. Етикет ділового мовлення.

Професійна і термінологічна лексика. Книжні і іншомовні слова в діловому мовленні. Правопис слів іншомовного походження. Написання апострофа і м´якого знака. Фразеологічні одиниці в діловому мовленні. Частини мови.

Література

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546 "Про затвердження Державної Програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2003.– №40. – Ст.2105.

 3. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. №1153 /Офіційний вісник України, 1997.

 4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. – К.: Літера ЛТД, 2004. – 396с.

 5. Довідник з культури мови: Посібник / Єрмоленко С.Я., Бибик С.П. та ін.; За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005.- 399 с.

 6. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004

 7. Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К., 2002.- 199 с.

 8. Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2008.

 9. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми, 2002.

 10. Культура мови державного службовця: Навч.посiбник/За заг.ред. П.О.Редiна. -Х: ХФ УАДУ, 2000. -155 с.

 11. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови. – К., 2003.Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К., 2004.

 12. Хаджирадєва С. К. Готовність до професійно-мовленнєвої комунікації - передумова підвищення ефективності професійної діяльності державних службовців/ Хаджирадєва С. К. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Корженко. - Х., 2006. - № 2 (29): У 2 ч. Ч. 2. - С. 266-272.

 13. Чорненький Я.Я. Ділова українська мова. Теорія.Практика.Самостійна робота:Навч.посібник. -К.: ВД "Професіонал", 2006. -239 с.

Модуль ФВ-6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

(для вперше прийнятих на державну службу)

Мета модуля:

 • сформувати у слухачів потреби у використанні в практичній роботі сучасної обчислювальної техніки, інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості управління;

 • виробити певні навички використання комп’ютерних технологій у практичній роботі.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • удосконалити та оновити знання щодо інформаційних і технічних засобів управління; можливостей комп’ютерної техніки, способів її використання;

 • орієнтуватись в основних програмах, операціях та можливостях формування і використання бази даних;

 • основні принципи створення та експлуатації комп’ютерних мереж;

вміти:

 • користуватися різноманітними інформаційними програмами;

 • працювати в мережі “Інтернет”;

 • працювати з електронною поштою.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Інформаційне забезпечення державного управління і державної служби.

Сучасні інформаційні технології та засоби зв'язку. Форми збереження та способи обробки інформації. Захист інформації від порушення її цілісності та несанкціонованого доступу до її носіїв. Автоматизація обробки управлінської інформації як один з методів підвищення ефективності інформаційного забезпечення. Державні інтереси у сфері інформації та їх захист.

2. Використання комп´ютерної та оргтехніки в управлінській діяльності

Можливості комп´ютера. Периферійне обладнання (монітор, принтер, сканер, модем, джерела безперебійного живлення). Модемний зв´язок та електронна пошта. Міжнародна комп´ютерна мережа Інтернет. Підготовка до роботи. Техніка безпеки.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про інформацію" // Вісник Верховної Ради України. – 1992.– №48. – Ст. 650.

 3. Закон України "Про електронний документ, електронний документообіг" // Вісник Верховної Ради України. – 2003. –№ 36. – Ст. 275.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1989.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 150 "Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2004.– №6. – Ст.323.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2004.– №10. – Ст. .605.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №21. – Ст.1428.

 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 59-р "Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів" // Офіційний вісник України. – 2003.– №18-19. – Ст. 864.

 9. Алексеев А.П. Информатика 2007. - М.: Солон, 2007.

 10. Інформаційні технології в державному управлінні (Основні терміни і визначення): Методичні розробки для самост. роботи/Укл. В.Г.Логвинов. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -60 с.

 11. Казанцев С.Я., Дубинина Н. Информатика и математика для юристов. - М.: Юнити, 2006.

 12. Логвінов В.Г. Інформаційні технології в державному управлінні: Конспект лекцій для спец. "ДУ". -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -53 с.

 13. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие. - М.: Academia, 2006.

 14. Наумов О. С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем в органах державного управління/ О. С. Наумов, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2008. - Вип. 2 (32). - С. 112-117.

 15. Пігарєв Ю. Б., Гадомський О. Л. Інформаційне забезпечення державного управління на регіональному й місцевому рівні/ Пігарєв Ю. Б., Гадомський О. Л. // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2007 р./ ред. кол.: М. М. Іжа та ін. - О., 2007. - У 2 т. Т. 1. - С. 417-419.

 16. Ромашко С., Новосад В., Козій Б. Інформаційні технології в державному управлінні: Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -263 с.

 17. Столяр С.Е., Владыкин А.А. Информатика. Представление данных и алгоритмы. - М.: Binom, 2007.

 18. Яшин В.Н. Информатика: аппаратные средства ПК. - М.: Инфра М, 2008.


ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

Модуль ГВ-1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • підвищення рівня теоретичних і практичних знань слухачів з питань адміністративно-територіального розвитку;

 • ознайомлення з новими формами і методами управління в умовах різних форм господарювання по формуванню та аналізу програм розвитку території в умовах соціально-економічної кризи;

 • розгляд конкретних питань роботи та взаємодії органів публічної влади в умовах соціально-економічної кризи.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • діюче законодавство щодо діяльності місцевих державних адміністрацій;

 • форми та методи організації роботи органів публічної влади щодо формування та виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку та інших цільових програм в умовах кризи;

 • повноваження органів публічної влади;

 • діловодство та контроль в органах публічної влади;

вміти:

 • здійснювати взаємодію органів публічної влади з вирішенні важливих соціально-економічних проблем в умовах кризи;

 • застосовувати у практичній діяльності регламент роботи місцевих органів виконавчої влади;

 • складати та реалізовувати відповідні розділи програми соціально-економічного і культурного розвитку району;

 • застосовувати економічні та адміністративні методи державного управління економіки на місцевому рівні в умовах соціально-економічної кризи;

 • використовувати основні форми соціального захисту населення.

.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Розробка і реалізація програм соціально-економічного розвитку території

Прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку регіону. Формування регіональних програм соціально-економічного розвитку. Основні показники виконання програми соціально-економічного розвитку регіону. Державне управління соціально-економічними процесами в регіоні.

2.Формування і реалізація бюджетної політики у мовах соціально-еконоімчної кризи

Місце місцевих фінансів в фінансовій системі України. Місцеві бюджети. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні. Формування доходної частини місцевих бюджетів. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності. Дефіцит та профіцит місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. Виконання місцевих бюджетів.

3.Державне регулювання економіки в регіоні

Заходи для забезпечення збалансованості і пропорційного розвитку регіону; пожвавлення діяльності і реструктуризації підприємств, економічної активізації різних суб´єктів господарювання. Види економічної політики.

4. Реалізація державної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку

Організація соціального захисту населення. Система соціальних гарантій. Ринок праці та зайнятість в районі. Система житлово-комунальних субсидій. Соціальне страхування. Система освіти в районі. Реформування системи охорони здоров´я. Питання охорони праці. Управління сферою культури.

5. Взаємодія органів публічної влади в умовах соціально-економічної кризи

Компетенція райдержадміністрації та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного і культурного розвитку; в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального господарства, транспорту і зв´язку, будівництва, освіти, охорони здоров´я; у сфері регулювання земельних відносин, соціального захисту населення

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.956.

 3. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 4. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції. – К.: Вид-во Сфера, 2007.

 5. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77

 6. Безверхнюк Т. М. Ресурсний підхід як методологічне підґрунтя формування сучасної концепції регіонального управління/ Безверхнюк Т. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 9-15.

 7. Голікова Т.В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -294 с.

 8. Іжа М. М. Стратегічні пріоритети економічного розвитку: інституціональний аспект/ Іжа М. М. // Пріоритети економічного та соціального розвитку регіонів України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 30 трав. 2008 р./ гол. редкол. А. Г. Ахламов. - О., 2008. - С. 34-35.

 9. Карпов І. Ю. Особливості організації системи стратегічного планування регіонального розвитку в Україні // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ /голов. ред. М. М. Іжа. – О., 2007. – вип.1 (29).- с.136-142.

 10. Семенченко А. Методичний підхід до формування адаптивних механізмів стратегічного планування та управління. // Вісник НАДУ, - 2007. –N 2. – с.141-154.

 11. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Модуль ГВ-2. КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ

(для вперше прийнятих на державну службу)

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними підходами до керівництва проектами у сфері державного управління;

 • сприяти оволодінням основами методології управління проектами.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • основні поняття та процеси проектного менеджменту;

вміти:

 • розробляти проекти та здійснювати управління ними;

 • здійснювати управління окремими стадіями розробки проекту.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Проекти в сучасних організаціях

Основні визначення, проект та його життєвий цикл, проектний менеджмент. Концепція проекту як методу управлінського контролю. Обговорення причин вибору адміністрацією організації проектного підходу в роботі.

2. Керівник проекту

Команда проекту. Типові ролі керівника проекту. Типові навички та вміння, якими повинен володіти керівник проекту. Вимоги до команди, що виконує проект. Координація роботи команди

3. Виникнення проекту

Планування проекту. Проект в організаційній ієрархії. Підтримка проекту керівництвом в організаційній ієрархії.

4. Управління змістом проекту

Процеси. Забезпечення проекту: ініціалізація; планування змісту; контроль за змінами в змісті проекту

5. Управління часом в проекті

Процеси, необхідні для забезпечення завершення проекту. Завдання послідовності робіт

6. Управління вартістю в проекті

Планування ресурсів. Оцінка вартості ресурсів. Визначення бюджету за вартістю. Контроль за змінами в бюджеті проекту

7. Управління якістю в проекті

Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості.

8. Управління людськими ресурсами в проекті

Визначення, документування і призначення ролей, відповідальності і відносин звітності в проекті. Набір персоналу. Розвиток команди.

9. Управління комунікаціями в проекті

Планування комунікацій. Розподіл інформації. Складання звітів про виконання. Адміністративне закриття для документального завершення фази або проекту.

10. Управління ризиком в проекті

Процеси, зосереджені на ідентифікації, аналізі й реакції щодо проектного ризику. Визначення ризиків. Оцінка ризиків і ризикових взаємодій для оцінки діапазону можливих результатів проекту. Реакція на ризик. Контроль за реакцією на ризик

11. Управління закупівлями в проекті

Планування закупівель. Документування вимог до продукту і визначення потенційних джерел. Отримання запитів, запрошень на участь в торгах або оферт у встановленому порядку. Вибір серед потенційних продавців. Адміністрування за контрактом. Закриття контракту.

12. Впровадження проекту

Часовий розклад проекту. Фінансування. PERT/CPM. Таблиця Гангу

13. Оцінка та вибір проекту

Методи оцінки проекту. Внутрішні та зовнішні аспекти проекту. Критерії вибору конкуруючих пропозицій.

14. Розподіл ресурсів

Моніторинг і контроль. Методи контролю ресурсів. Механізм звітності за проектом та аудитом проекту

15. Завершення проекту

Оцінка та ревізія проекту. Аспекти та проблеми завершення проекту. Написання звіту про виконання проекту. Вимоги до звіту. Ієрархія звіту (відносини звітування). Фінансовий звіт.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

3. Пашенцев Е.Н. Паблик релейшенз: от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.: Изд-во Финпресс, 2000. – 240 с.

4. Войтенко О. С. Інформаційні технології управління проектами модернізації державного управління/ Войтенко О. С. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 1 (21). - С. 88-94

5. Данченко О. Б., Занора В. О. Огляд методів аналізу ризиків в проектах/ Данченко О. Б., Занора В. О. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 1 (21). - С. 57-64

6. Дорош М. С., Калінько І. В. Визначення взаємодії параметрів системи управління проектами/ Дорош М. С., Калінько І. В. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 9-16.

7. Капитанов В.П. Проектный процесс: управление и обоснование: Учеб.пособие. -Севастополь: ООО ПП "Арт-принт", 2008. -253 с.

8. Качанов С. О. Механізми системної реалізації наглядово-контрольної діяльності державних органів на регіональному рівні/ Качанов С. О. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 117-121

9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-2-е вид., випр., доп. -К.: Академвидав, 2007. -462 с.

10. Любімов В. І. Методика оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів/ Любімов В. І. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. - Х., 2008. - С. 217-218

11. Матвіїшин Є. Планування проектних дій:Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -172 с.

12. Молодцов М. М. Некоторые аспекты проектирования государственно-управленческих решений/ Молодцов М. М. // Власть. - 2008. - № 5. - С. 50-52.

13. Основи комунікації в проекті і команді // Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навч. посіб./ за заг. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - Модуль 5. - С. 119-153.

14. Трубич С. Ю. Комплектування персоналу проекту/ Трубич С. Ю. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 69-73.

15. Управління проектами // Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навч. посіб./ за заг. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - Модуль 3. - С. 56-91.

16. Чернов С. К., Левит А. А. Концептуальные основы оценки эфективности участия команды в проекте/ Чернов С. К., Левит А. А. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 62-69

17. Яроміч С. А., Гречкосій І. Д. Актуальні питання організаційної культури в державному управлінні на сучасному етапі державотворення/ Яроміч С. А., Гречкосій І. Д. // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: матеріали щоріч. загальноінститут. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2006 р. - О., 2006. - С. 393-396

Модуль ГВ-3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

(для кадрового резерву на посади ІV категорії)

Мета модуля:

 • розкрити основні проблеми сучасного ринку праці, стратегії зайнятості та моделі ринку праці,

 • ознайомлення слухачів із засобами державної політики щодо формування та регулювання ринку праці в Україні та світі.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • понятійний апарат і теорію ринку праці;

 • уявлення про діагностику ринку праці в регіоні, проблеми його розвитку та основні засоби їх розв’язання;

 • аналізувати місцеві програми зайнятості населення.

вміти:

 • діагностувати ситуації, тенденцій та перспективи розвитку в системі управління трудовими ресурсами..

Зміст модуля:

Тема

Навчальні елементи теми

1. Ринок праці в сучасних економічних системах

Основні поняття, що характеризують ринкову економічну систему: ринки праці, товарів, цінних паперів, праця, робоча сила. Цілі сучасної державної стратегії в сфері ринку праці: структура, співвідношення, протиріччя. Державний вплив на ринок праці. Повна зайнятість як повна зайнятість ресурсів. Циклічні зміни ринку праці.

2. Загальна схема формування пропозиції робочої сили

Демоекономічні процеси та їх роль у формуванні ринку праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Працездатність, середня тривалість трудового активного життя населення. Життєвий потенціал населення України і його структура.

3. Міграція робочої сили і проблеми її регулювання

Проблеми міграції в контексті формування і функціонування ринку робочої сили. Легальна і нелегальна Міграція. Еміграція кваліфікованої робочої сили. Вплив притоку населення на загальноукраїнський та регіональні ринки пращ. Принципи державної міграційної політики.

4. Зайнятість і безробіття

Безробіття як соціально-економічне явище, його економічні причини и соціальні наслідки. Природне і вимушене безробіття та його види. Природна норма безробіття и мобільність робочої сили. Вимушене безробіття. Повне і часткове, явне і приховане безробіття. Співвідношення фактичного рівня безробіття з природною нормою. Безробіття та інфляція.

5. Сучасна стратегія зайнятості в країнах розвинутої економіки

Активна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування. Пасивна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування, регіони переважного розповсюдження. Сучасні тенденції розповсюдження і гнучких ринків праці у світі.

6. Сучасні моделі ринків праці

Японська модель ринку праці й система довічного найму. Шведська модель ринку пращ и основні елементи політики зайнятості. Новітні тенденції розвитку шведського ринку пращ. Американська модель ринку пращ. Роль допомоги з безробіття у державній політиці зайнятості

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170.

 3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 4. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536 с.

 5. Богиня Д.П., Грiшнова О.А. Основи економiки працi:Навч.посiбник.-2-е вид., стереотип/ Богиня Д.П.,Грiшнова О.А.. -К: Знання-Прес, 2001. -313 с.

 6. Бондаренко О. Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Бондаренко О. Г.. -Х.: ХРІДУ, 2008. -20 с.

 7. Бородін Є. І., Хохрякова І. В. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері працевлаштування молоді: нормативно-правовий аспект/ Бородін Є. І., Хохрякова І. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 144-152.

 8. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83.

 9. Гансова Е.А., Лисенко О.М. Соціальна політика та соціальна робота: Навч.посібник. -Одеса: ОНПУ, 2005. -205 с.

 10. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах/ Н. Гаркавенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 6. - С. 26-32.

 11. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону:Монографія. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005.

 12. Грiшнова О.А. Людський капiтал:формування в системi освiти i професiйної пiдготовки. -К: Знання, 2001. -254 с.

 13. Заїка О.В. Державне регулювання ринку праці в регіоні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Заїка О.В.. -Запоріжжя: ГУ, 2007. -21 с.

 14. Качан Л. Підвищити соціальні стандарти/ Качан Л. // Соціальний захист. - 2008. - № 2. - С. 3-5.

 15. Козюк В. В. Вплив відкритості економіки на характер зв'язку між інфляцією та безробіттям/ Козюк В. В. // Фінанси України. - 2007. - № 12. - С. 17-26.

 16. Рябий Є. О. Проблеми, тенденції та шляхи зменшення безробіття в Україні/ Рябий Є. О. // Економіка & держава. - 2006. - № 11. - С. 84-88.

 17. Савченко А.Г. Макроекономіка:Підручник.-2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2007. -441 с.

 18. Управління трудовим потенціалом: Навч. посібник/ В.А.Васильченко, А.М.Гриненко, О.А.Грішнова, Л.П.Керб. -К.: КНЕУ, 2005. -402 с.

 19. Штундер І. О. Інноваційно-інституціональні аспекти регулювання безробіття/ Штундер І. О. // Економіка & держава. -2006. - № 6. - С. 76-79.

Модуль ГВ-4. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗРУШЕННЯМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • дати слухачам знання з державного управління інвестиційним процесом в умовах трансформації соціально-економічної системи господарювання;

 • надати слухачам концептуальні знання з теорії структурних зрушень та економічного зростання в перехідній економіці.

 • розкрити основні напрямки структурних зрушень та визначити їх роль в економічному зростанні.

 • визначити роль і суть інноваційних зрушень в економічному зростанні;

 • визначити суть та основні напрямки структурних зрушень на регіональному рівні.

 • розкрити чинники формування економіки знань та встановити перспективи України у формуванні нового способу господарювання.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • суть інвестиційного процесу в перехідній економіці за умов становлення нової соціально-економічної системи господарювання;

 • суть, структуру та особливості функціонування механізму державного управління інвестиційним процесом в умовах глобалізації економіки;

 • категорії сучасної інвестиційної інфраструктури, інвестиційного потенціалу, інвестиційного проектування, вміти аналізувати та оцінювати інвестиційний проект;

вміти:

 • розкривати складові інвестиційної політики;

 • оцінювати та формувати інвестиційний потенціал економіки регіонів, галузей національного господарства, окремих підприємств;

 • оволодіти навичками формування інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівнях, особливості формування його окремих розділів;

 • розкривати суть економічного зростання;

 • оцінювати економічний потенціал регіонів, відповідних адміністративно-територіальних одиниць та визначати оптимальність їх структури.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Інвестиційний процес в Україні

Інвестиції в економічному зростанні: роль, кількісні, якісні характеристики, наслідки. Інвестиційне середовище в Україні. Інвестиційний потенціал.

Суть, структура, механізм формування, оцінка соціально-економічної ефективності. Управління інвестиційним процесом в Україні. Якість, ступінь досягнення позитивних цілей, аналіз недоліків. Механізм формування та реалізації інвестиційних програм. Специфіка реалізації інвестиційних програм. Інвестиційний проект та особливості його формування. Підготовка, реалізація, наслідки інвестиційних проектів, їх субординація з інвестиційними програмами.

2. Структурні зміни в економіці регіонів

Цілі, завдання, наслідки структурних змін в економіці України. Інноваційно-інвестиційні фактори економічного зростання: класифікація, послідовність формування, роль в економічному зростанні. Соціальні чинники економічного зростання: специфіка, критерії виявлення та формування

Література:

 1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-центр: Эльга, 2002. – 448 с.

 2. Бондарчук І. Інвестиційна політика в Україні: Навч.посібн. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 24 с.

 3. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 754 с.

 4. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю: Монографія / В.С.Пономаренко, В.М.Гриньова, Н.М.Лисиця та ін. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 180 с.

 5. Загородній А., Старницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. –- 209 с.

 6. Колот І.П., Внукова Н.М., Косарєва І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи: Монографія / За ред. Н.М.Внукової. – Х.: ТОВ “Модель Всесвіту”, 2000. – 176 с.

 7. Лесечко М.Д. Інвестиційний клімат: теорія та практика / М.Д.Лесечко, А.О.Чемерис, О.М.Чемерис. – Львів: ЛФ УАДУ, 2002. – 166 с.

 8. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77.

 9. Безугла В. О. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України/ В. О. Безугла, Л. П. Шаповал // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 104-109.

 10. Голікова Т.В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -294 с.

 11. Іваноньків О. О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи/ Іваноньків О. О. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 37-43.

 12. Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України/ Касич А. // Економіст. - 2007. - № 10. - С. 52-55.

 13. Концептуальні засади державного регулювання інвестиційних процесів в Україні // Пехник А. В. Іноземні інвестиції в економіку України: навч. посіб. - К., 2007. - Розд. 9. - С. 144-173.

 14. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів:Навч.посібник. -К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. -207 с.

 15. Маркіна Ю. І. Інвестиції в інновації: проблеми та шляхи їх розв'язання/ Ю. І. Маркіна // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали міжвуз. студент. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2008 р. - Одеса, 2008. - С. 22-26.

 16. Петрушевська В. В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України/ Петрушевська В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 196-203.

 17. Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні/ Федоренко В. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 16-20

 18. Харламова Г. О. Оцінювання привабливості об'єктів інвестування/ Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 73-79.

Модуль ГВ-5. ТЕХНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ

(для вперше прийнятих на державну службу)

Мета модуля: сприяти вдосконаленню практичних навичок та набуттю нових знань щодо сучасних технологій адміністративної роботи.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу державного управління;

 • шляхи підвищення ефективності адміністративної роботи;

 • сучасні технології адміністративної роботи;

вміти:

 • застосовувати на практиці нормативно-правову базу державного управління;

 • використовувати сучасні технології адміністративної роботи.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Практичне застосування законодавства про місцеві державні адміністрації

Конституційні засади виконавчої влади в Україні. Закон України "Про місцеві державні адміністрації": зміст і питання реалізації. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. Повноваження місцевих державних адміністрацій. Застосування законодавства про місцеві державні адміністрації у практичному вирішенні питань, що відносяться до компетенції місцевих органів виконавчої влади.

2. Реалізація основних галузевих повноважень органів виконавчої влади

Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій. Реалізація повноважень в галузі соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Здійснення функцій управління об'єктами, майном. Реалізація державної політики сприяння розвитку середнього і малого бізнесу, підприємництва. Організація виконання програм приватизації, сприяння впровадженню інноваційних проектів. Сприяння розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм.

3. Регіональне планування і управління територіями в ринкових умовах

Науково-методологічні засади регіонального планування і управління. Аналіз і оцінка територіальних ресурсів регіону і управління ними в ринкових умовах. Особливості управління урбанізаційними процесами. Соціальна інфраструктура і управління нею. Формування інвестиційної привабливості територій.

4. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів

Чинне законодавство України про використання та забудову територій населених пунктів. Правила використання та забудови територій, їх компетенція та юридичний статус. Законодавчі, нормативні й інформаційні засади запровадження Правил. Роль громадськості у запровадженні Правил.

5. Інформаційні технології

Інформаційні системи в органах управління. Технології інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Інформаційні технології у фінансовому обліку і звітності. Сучасна комп'ютерна техніка, її застосування при вирішенні питань казначейського обслуговування

6. Особливості формування системи зв'язків з

громадськістю органів державного управління

Зв'язки з громадськістю (раЬІіс геїаііопз РК), як дисципліна. Поняття "зв'язки з громадськістю", його визначення. Особливість формування системи зв'язків з громадськістю визначення цілей спілкування, шляхів їх досягнення. Важливість функції зв'язків з громадськістю для органів державного управління. Відносини органів державної влади із засобами масової інформації. Ефективні технології і форми відносин "влада і преса". Інформування громадськості про роботу органів місцевої влади. Організація зворотного зв'язку. Принципи і методи роботи місцевих державних адміністрацій по забезпеченню зв'язків з громадськістю. Види відносин (особисті, листування, спілкування по телефону тощо), їх забезпечення. Способи поширення особистої інформації про діяльність адміністрації, її структурних підрозділів. Організація підтримки політичних, соціальних та економічних ініціатив, програм і проектів органів виконавчої влади.

Література:

 1. Державна служба: Навчальний посібник / Т.Л. Желюк ; Міністерство освіти і науки України Тернопільська академія народного господарства . - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 570 с.

 2. Державна служба: Підручник / О. Ю. Оболенський. - К.: КНЕУ, 2006. - 472 с.

 3. Державне управління: Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна та ін.; За ред. А. Мельник. - К. : "Знання-Прес", 2003. - 344 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

 4. Державне управління: Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна та ін.; За ред. А. Мельник. - 2-ге вид., вип. та доп. - К. : "Знання", 2004. - 342 с. - (Вища освіта XXI століття).

 5. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник / В.Г. Воронкова. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - 192 с.

 6. Менеджмент державних установ і організацій: навчальний посібник / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; рец. М. О. Данилюк, рец. Л. Г. Ліпич. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 464 с.

 7. Методы принятия управленческих решений: Учебное пособие / В.В. Дорофиенко , Я.И. Жеребьев, Е.В. Долгалева ; Донбасская государственная академия строительства и архитектуры. - Макеевка : ДонГАСА, 2004. - 250 с.

 8. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник / С. Г. Давтян, А. М. Пойченко, С. Є. Саханенко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 252 с.

 9. Основи адміністративного менеджменту: Навчальний посібник / Б.В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш ; НТУ України "КПІ". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 560 с.

 10. Практикум по конфликтологии: Учебное пособие / С.М. Емельянов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Спб. : Питер, 2005. - 400 с. - (Практикум по психологии).

 11. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 606 с.

 12. Управління персоналом: Навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : Кондор, 2006. - 308 с.

 13. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матер. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів).Ч.1/За наук.ред. В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -561 с.

 14. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матер. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів).Ч.2/За наук.ред. В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -426 с.

 15. Есимова Ш. А. Совершенствование организационной структуры управления государственного органа/ Есимова Ш. А. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 242-249

 16. Іжа М. Організаційний механізм запровадження системи управління якістю в органах публічної влади/ М. Іжа, Ю. Задорін // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 86-91.

 17. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О.Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 18. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-2-е вид., випр., доп. -К.: Академвидав, 2007. -462 с.

 19. Курдюкова К. В. Створення єдиної системи управління персоналом - передмова ефективної роботи організації/ К. В. Курдюкова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 290-291

 20. Міляєва В. Р.Робота в команді як спосіб підвищення професійної компетентності держслужбовців/ В. Р. Міляєва, І. О. Кузнецова // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. - К., 2008. - Ч. 2. - С. 292-298.

 21. Эдмюллер А., Вильгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров / Пер. с нем. М.М. Дрёмлина, К.А. Мартыновой. – М.: Омега-Л, 2007. – 119 с.

Модуль ГВ-6. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК УПРАВЛІНЕЦЬ

(для кадрового резерву на посади ІV категорії)

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними підходами до роботи з персоналом, підвищити ефективність виконання ними функціональних обов’язків, більш повному використанню професійних здібностей.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • основи соціології, психології та культури управлінської діяльності;

 • нові соціальні технології в управлінській діяльності;

 • основи формування колективу з урахуванням індивідуальних особливостей державних службовців;

вміти:

 • удосконалювати управлінську діяльність;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності;

 • користуватися відповідними джерелами для поповнення знань з української ділової мови.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Психологічний тип управлінця. Індивідуальна мотивація

Анкетування та інтерв’ювання слухачів. Пояснення результатів анкетування. Сильні та слабкі сторони типів особистостей. Робота в малих групах. Презентації груп, зведення результатів. Мотивація і ефективність праці службовця.

2. Самоорганізація управлінця

Планування власної праці. Перелік та сортування завдань. Стратегічні та повсякденні завдання. Важлива та термінова робота. Складання графіка роботи. Робота з секретарем та без секретаря. Наочні способи планування

3. Функції управлінця при роботі з персоналом

Стратегія діяльності менеджера як упорядкованість його дій щодо досягнення певної мети. Поняття лідерства. Підходи до визначення лідерства: якісний, ситуаційний, функціональний. Функції лідера в кожній з трьох сфер. Постановка завдань.

4. Аналіз та творче вирішення проблем

Встановлення проблеми. Розуміння проблеми. Звичайні та нестандартні проблеми. Початковий аналіз проблеми. Пошук рішень проблем. Очевидне і найкраще рішення. Нестандартність рішення. Методи аналізу та вирішення проблеми. Методи стимулювання творчих підходів.

Література

 1. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 2. Воронько Л.О. Теоретико–організаційні основи культури праці державних службовців України: Автореферат дисертації на здобуття наук, ступеня канд. наук з державного управління. Спец. 25.00.03 – державна служба,2004. – 20 с.

 3. Гірняк О.М. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти, 2006. – 352 с.

 4. Лесечко М. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефективних команд: Навчальний посібник,2003. – 84 с.

 5. Мартиненко, Василь Миколайович. Тендерні аспекти в державному управлінні: Навчальний посібник,2007. – 64 с.

 6. Мельник А.Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навчальний посібник, 2006. – 464 с.

 7. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти,2007. – 352 с.

 8. Нємцов В.Д. Менеджмент організацій: Навчальний посібник,2001. – 392 с.

 9. Одінцова Г.С. Керівник у державних інституціях : Опорний конспект лекцій, 2006. – 52 с.

 10. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник, 2003. – 370 с

 11. Проблеми лидерства й кадровые технологии: Дайджест: кадровая полика й управление персоналом. Вып. 1., 2006. – 224 с.

 12. Хаджирадєва С.К. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі: Навчальний посібник, 2004. – 98 с.

 13. Драгомирецька Н.М. Психологія управління: Конспект лекцій. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 165 с.

 14. Ієвлєв О. М. Ефективні комунікації як запорука успішної роботи установ державної служби/ О. М. Ієвлєв // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт. 2008 р.: У 2 ч. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів, 2008. - Ч. 1. - С. 179-182.

 15. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310

 16. Курдюкова К. В. Створення єдиної системи управління персоналом - передмова ефективної роботи організації/ К. В. Курдюкова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 290-291

 17. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 18. Міляєва В. Р.Робота в команді як спосіб підвищення професійної компетентності держслужбовців/ В. Р. Міляєва, І. О. Кузнецова // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. - К., 2008. - Ч. 2. - С. 292-298.

 19. Свірін М. Г. Політична активність державних службовців: принципи, форми та конфлікти інтересів/ Свірін М. Г. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 257-264.

Модуль ГВ-7. РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • вдосконалити знання державних службовців щодо теоретичного аспекту роботи із зверненнями громадян, організації проведення прийому громадян, розвинути практичні навички роботи із зверненнями громадян

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • нормативно-правові акти, які застосовуються у роботі із зверненнями громадян та шляхи їх практичного застосування;

 • діловодство і організацію роботи із зверненнями;

 • організацію проведення особистих прийомів громадян;

 • порядок розгляду усних і письмових звернень громадян; свої службові права та обов’язки; правила ділового спілкування;

вміти:

 • застосовувати норми діючого законодавства про звернення громадян у професійній діяльності;

 • застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності у роботі зі зверненнями громадян;

 • здійснювати системний контроль за своєчасним розглядом заяв і скарг громадян;

 • проводити вивчення, узагальнення пропозицій, заяв і скарг громадян, готувати аналітичні матеріали;

 • забезпечувати належну організацію особистого прийому громадян.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Основні положення законодавства України про звернення громадян

Основні вимоги Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, указів Президента України щодо реалізації права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів.

Практичне застосування законодавства з питань розгляду звернень громадян

Приклади застосування законодавства з питань розгляду та практика вирішення ситуацій по їх розв’язанню. Розмежування компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з вирішення порушень прав громадян.

Організація діловодства із зверненнями громадян

Виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування при розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян. Порядок постановки на облік, продовження термінів розгляду і зняття з контролю звернень громадян. Використання інформаційних технологій в організації діловодства. Створення єдиної автоматизованої системи обліку та контролю звернень громадян. Форми і методи здійснення контролю за розглядом звернень громадян.

Порядок розгляду усних і письмових звернень громадян

Порядок розгляду усних і письмових звернень громадян в органах державної влади.

Організація та проведення особистих прийомів громадян

Організація особистого прийому громадян: відповідальна особа, місце прийому, графік прийому громадян, інформування відвідувачів, їх реєстрація. Оформлення рішень за результатами прийому. Правила для посадових осіб, які здійснюють прийом громадян. Робота з громадянами, які звернулися до державних органів.

Підготовка аналітичної інформації про звернення громадян

Аналіз причин виникнення пропозицій, заяв і скарг громадян. Вивчення, узагальнення стану роботи із зверненнями громадян. Порядок складання статистичної звітності. Підготовка аналітичних матеріалів. Підготовка аналітичної інформації про звернення громадян.

Література:

 1. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 2. Закон України "Про звернення громадян" //Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 47.- Ст.256.

3. Указ Президента України від 14 квітня 2004 р. № 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст. 1035.

4. Литвиненко І. Форми реалізації конституційного права громадян на участь в місцевому самоврядуванні / І. Литвиненко // Вісник УАДУ. - 2000. - №1. - C. 225-235.

5.Серант А. Зв'язки з громадськістю і місцеві органи влади / А. Серант // Вісник УАДУ. - 2000. - №3. - C. 448-457.

6. Серант А. Організація зв'язків з громадськістю в державних установах / А. Серант // Вісник УАДУ : Наук. журн / Редкол.: В.І. Луговий (голов. ред.) та ін. - К. - 2000. - N2. - C. 428 - 434.

7. Джига Т. Організація зв'язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії/ Джига Т. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 90-102.

8. Зв'язки з громадськістю як інструмент реалізації державної політики в Україні/ Корнійчук О.В.// Ефективність державного управління: зб. наук. пр./ за заг. ред. А.О. Чемериса. – Л., 2006. – Вип. 10. – С. 114-120.

9. Ілюк Т. Ефективний діалог з громадськістю: теоретична основа і методи організації/ Ілюк Т. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 1. - С. 239-248.

10. Королюк Ю., Булега С. Прикладні засоби підвищення ефективності управління ресурсами відділів роботи із зверненнями громадян органів державної влади та місцевого самоврядування/ Королюк Ю., Булега С. // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в України: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2006 р.)/ за заг. ред. О. Ю. Оболенського, В. М. Князєва. - К., 2006. - У 2 т. Т. 2. - С. 175-176

11. Корпоративная культура и связи с общественностью/ Королько В., Некрасова О.// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 115-129.

12. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги/ Кудря В. // Право України. -2006.- №3. - С. 12-15.

13. Латишева В. Звернення громадян до суду як механізм громадського контролю за якістю управлінських послуг/ Латишева В. // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2007 р./ ред. кол.: М. М. Іжа та ін. - О., 2007. - У 2 т. Т. 1. - С. 285-287.

14. Мінаєва В. Зв'язки з громадськістю як комунікаційний процес державного управління/ Мінаєва В. // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Вип. 2. - С. 160-168.

15. Некряч А. Інформування та звернення громадян - два взаємозалежні складники довіри до місцевої влади/ Некряч А. // Актуальні проблеми державного управління : Збірн. наук. праць. - О., 2002.- Вип. 9. - С. 285-295.

16. Сумська В. В. Взаємодія органів виконавчої влади з громадськістю на регіональному рівні/ Сумська В. В. // Демократичні стандарти державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів, 27 верес. 2007 р./ голов. ред. О. Ю. Амосов. - Х., 2007. - С. 79-82.

17. Ефективні засоби впливу громадськості на прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування // Абетка молодого політика: матеріали для практ. використ./ упоряд. А. Ю. Геращенко, М. Д. Городок, А. В. Карташов та ін. - К., 2007. - Розд. ІІІ. - С. 103-134.

18. Чорнобиль О. Оцінювання зв'язків із громадськістю органів державного управління/ О. Чорнобиль, В. Пасічник // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. С. Загорського. - Львів, 2007. - Вип. 13. - С. 435-442.

Модуль ГВ-8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань про особливості управління державними фінансами і умінь, які забезпечують здатність аналізувати бюджетний процес, фінансову систему, визначати стратегічні напрями діяльності фінансових органів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність понять “державні фінанси”, “фінансові відносини”, “фінансова система”, “фінансовий механізм”, “фінансовий контроль”;

 • основні ланки державних фінансів і управління міжбюджетними відносинами;

 • засади управління системою оподаткування в Україні;

 • принципи, порядок і джерела формування державних цільових фондів;

 • сутність і особливості бюджетного устрою в різних країнах світу;

 • напрями і механізми реалізації бюджетної політики;

 • особливості побудови Державного бюджету України;

 • основні нормативно-правові які регулюють питання бюджетного процесу, формування доходів і видатків бюджету;

 • методи, форми і порядок організації фінансування виробничої і невиробничої сфери;

 • умови забезпечення ефективності організаційної і економічної діяльності фінансових органів;

вміти

 • аналізувати фінансову політику і визначати основні шляхи її реалізації;

 • забезпечувати ефективну діяльність фінансових органів;

 • аналізувати ступінь ефективності побудови фінансової системи країни;

 • визначати основні повноваження і принципи роботи фінансових органів щодо здійснення управління і контролю за формуванням, використанням державних фінансів;

 • аналізувати нормативно-правове забезпечення питань бюджетної діяльності;

 • визначати джерела наповнення бюджетів усіх рівнів і цільового спрямування використання коштів;

 • аналізувати кошторис бюджетних установ;

 • аналізувати ефективність роботи державних цільових фондів;

 • складати плани відрахувань від загальнодержавних податків і доходів.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 12, із них: аудиторних занять - 8, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних

занять

самостійноїроботи

1

Сучасна фінансова система країни з ринковою економікою.

1

1

2

Особливості управління фінансами.

1

1

3

Основні ланки державних фінансів.

1

4

Доходи і видатки Державного бюджету.

1

5

Методи фінансового управління.

2

1

6

Бюджетний процес.

2

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Сучасна фінансова система країни з ринковою економікою

Поняття фінансових ресурсів. Основні джерела формування. Організаційна будова фінансової системи: фінанси суб’єктів господарювання, загальнодержавні фінанси, фінанси домогосподарств. Міжнародні фінанси. Зведений фінансовий баланс держави. Децентралізація фінансових відносин.

Практичні завдання

 1. Розрахунок індексу динаміки змін фінансових ресурсів і ВВП; визначення структури фінансової системи і динаміки її зміни.

2. Особливості управління фінансами

Взаємодія суб’єктів фінансових відносин. Організаційна структура управління фінансами. Напрями діяльності органів державного управління. Фінансова політика держави: зміст, мета, завдання, етапи реалізації, часові періоди, типи, напрями. Фінансовий механізм і його складові.

Практичні завдання

 1. Аналіз фінансової політики України за період 2003-2008 рр. Виявлення факторів, що впливають на реалізацію фінансової політики.

3. Основні ланки державних фінансів

Бюджетна система. Зведений бюджет України. Державні цільові фонди: класифікація фондів, джерела фінансування, напрями використання. Державний кредит.

Практичні завдання

 1. З’ясування змісту Бюджетної резолюції та основні складові бюджету. Сase study з фінансування робот і програм з коштів державних цільових фондів.

4. Доходи і видатки Державного бюджету

Бюджетна класифікація. Доходи бюджету: класифікація, склад і структура, податки й обов’язкові платежі, податкова політика, платежі за ресурси та інші надходження. Видатки бюджету: складові, норми видатків, видатки на розвиток економіки. Міжбюджетні відносини. Баланс бюджету. Бюджетний дефіцит і управління ним.

Практичні завдання

 1. Розрахунок структури і динаміки доходів і видатків державних бюджетів за три роки. Здійснення аналізу джерел фінансування дефіциту бюджету.

5. Методи фінансового управління

Фінансове планування і прогнозування. Оперативне управління. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Фінансове забезпечення. Фінансовий контроль

Практичні завдання

 1. Застосування сучасних методів бюджетного планування.

6. Бюджетний процес

Принципи бюджетного процесу, бюджетний період. Стадії бюджетного процесу. Складання проекту Державного бюджету і прийняття бюджету. Процес виконання бюджету. Завдання і стиль роботи Державного казначейства України.

Практичні завдання

 1. Аналіз достовірності термінів при підготовці, розгляді, затвердженні, виконанні, звітності щодо виконання бюджетів.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ // Нове законодавство України. Вип. 2. - К., 1992.

 3. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р.
  № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 260.

 4. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності” від 16 січня 2003 р. № 433-ІV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 7. - Ст. 271.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К.: Атака, 2002. - 368 с.

 6. Ковбасюк Ю.В., Іваницька О.М. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес”. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 39 с.

 7. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. / Під ред. І.Р.Михасюка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Видавництво “Атіка”, 2002. - 592 с.

 8. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.

 9. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. М.Я.Азарова. - К.: ДІЯ, 2000. - 320 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.

 11. Пешко А.В. Інвестиційна діяльність в Україні. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2006. - 176 с.

 12. Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 242 с.

 13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. Прогнозування НАН України, М-во економіки з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстат України, 2004. - 416 с.

 14. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : Монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; ред. З.С.Варналій. - К.: НІСД, 2006. - 574 с.

 15. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. - К.: Видавництво КНЕУ, 2002. - 208 с.

 16. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система. - К.: Таксон, 2002. - 253 с.

Модуль ГВ-9. УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ І БЮДЖЕТОМ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: розвиток системи знань про особливості формування і виконання місцевих бюджетів, інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність виконувати окремі завдання і вирішувати певні проблеми у сфері управління місцевими фінансами, формування і виконання місцевих бюджетів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • зміст і принципи бюджетного устрою України, підходи до формування місцевих бюджетів;

 • сутність місцевих фінансів, їх роль в економічній системі держави;

 • основні й альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів, пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів;

 • підходи до формування місцевих бюджетів;

 • структуру і процес складання місцевих бюджетів;

 • нормативно-правові акти, яні регулюють питання управління місцевими фінансами і бюджетом;

 • повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів;

 • особливості функціонування системи державних трансфертів;

сутність державних трансфертів, їх роль у формуванні місцевих бюджетів;

 • особливості формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах;

 • форми бюджетування тощо.

вміти

 • аналізувати місцеві фінанси як систему, рівень фінансової автономії територіальних громад;

 • аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування;

 • визначати особливості міжбюджетних відносин на сучасному етапі;

 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення питань місцевої фінансово-бюджетної політики;

 • розробляти бюджетні запити, пропозиції до проектів бюджетів сіл, селищ, міст, районів і областей;

 • використовувати програмно-цільовий метод у формуванні місцевих бюджетів;

 • забезпечувати організацію виконання, контролю й аудиту місцевих бюджетів;

 • використовувати сучасні механізми і методи для залучення кредитних і інвестиційних ресурсів в економіку міста і регіону;

 • аналізувати доходну і видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування, кредитоспроможність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональні накопичення і фінансові ринки;

 • готувати пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 10, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1

Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави.

1

1

2

Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів.

1

1

3

Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

1

4

Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.

2

1

5

Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у сфері місцевих фінансів.

1

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави

Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси. Сутність, функції, роль місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Нормативно-правове регулювання питань місцевих фінансів. Основи організації місцевих фінансових систем у зарубіжних країнах.

Практичні завдання

 1. Визначення основних категорій місцевих фінансів.

 2. Порівняння ключових положень Європейської хартії місцевого самоврядування, Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у сфері місцевих фінансів.

 3. Визначення основних функцій місцевих фінансів. Обґрунтування їх впливу на розвиток демократичних перетворень у суспільстві.

 4. Обґрунтування значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

 5. Характеристика основних законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні, і розробка пропозицій щодо удосконалення.

 6. Ознайомлення з зарубіжним досвідом організації місцевих фінансів.

2. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів

Принципи побудови місцевих бюджетів. Особливості і тенденції формування доходів місцевих бюджетів. Склад місцевих податків і зборів в Україні, практика і проблеми місцевого оподаткування. Поточний бюджет і бюджет розвитку.

Практичні завдання

 1. Аналіз і характеристика принципів побудови місцевих бюджетів.

 2. Загальна характеристика місцевого бюджету і визначення його особливостей.

 3. Класифікації доходів бюджету.

 4. Аналіз впливу місцевих податків і зборів на формування доходної частини місцевого бюджету, можливості їх запровадження.

 5. Визначення відмінностей джерел формування і використання загального і спеціального фонду, бюджету розвитку.

 6. Приклади міст в Україні, де успішно складаються і виконуються бюджети розвитку.

3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Стислий зміст теоретичного компоненту. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Місцеві позики і їх розвиток в Україні. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Місцеве господарство і місцеві фінанси. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Практичні завдання

 1. Розкриття сутності фінансової незалежності місцевого самоврядування і визначення ключових проблем її зміцнення у нашій державі.

 2. Визначення критеріїв самостійності місцевих бюджетів, сутності податкової автономії місцевої влади.

 3. Характеристика складу і структури місцевих фінансів.

 4. Порядок здійснення місцевих запозичень.

 5. Обґрунтування ролі і значення фінансових ресурсів підприємств комунальної форми власності у складів доходів місцевих бюджетів.

4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Основи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні. Кошторисне планування бюджетних установ. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Фінансове вирівнювання бюджетної забезпеченості органів місцевого самоврядування.

Практичні завдання

 1. Характеристика основних принципів формування видаткової частини місцевих бюджетів.

 2. Аналіз положень нормативно-правових документів, які регламентують планування видатків місцевих бюджетів.

 3. Особливості формування бюджету за програмно-цільовим методом.

 4. Визначення показників виконання програм: затрат, продукту, продуктивності (ефективності), результативності (якості).

 5. Опис формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів.

 6. Процедура визначення обсягу дотацій вирівнювання місцевих бюджетів.

 7. Алгоритм розрахунку нормативу бюджетної забезпеченості.

5. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у сфері місцевих фінансів

Повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів. Порядок складання, розгляду і виконання місцевих бюджетів. Контроль і аудит виконання місцевого бюджету. Забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу.

Практичні завдання

 1. Визначення учасників бюджетного процесу на місцевому рівні.

 2. Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності місцевих фінансових органів у сфері управління фінансами.

 3. Характеристика проблем, які найчастіше виникають при складанні проекту, прийнятті і виконанні рішення про місцевий бюджет.

 4. Складання структури плану пояснювальної записки до місцевого бюджету.

 5. Визначення напрямів удосконалення процесу бюджетування в регіоні (місті).

 6. Оцінка фінансового стану місцевого бюджету на основі запропонованих показників.

 7. Пропонування порядку внесення змін до бюджетних призначень.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 року № 77-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 16. - Ст. 119.

 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р.
  № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХІV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.

 5. Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 1 липня 2004 р. № 1953-ІV // Урядовий кур’єр. - 2004. - 29 липня. - № 141.

 6. Указ Президента України “Про місцеві податки і збори” від 25 травня 1999 р.
  № 565 // Урядовий кур’єр. - 1999. - 10 червня. - № 106. - 107.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими” від 9 серпня 2005 р. № 725 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1940.

 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі” від 14 вересня 2002 р. № 538-р // Офіційний вісник України. - 2002. - № 38. - Ст. 1793.

 9. Бондарчук І. Інвестиційна політика в Україні: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 24 с.

 10. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня. - К.: Парламент. вид-во, 2002. - 320 с.

 11. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Л.Д.Сафонова та ін. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

 12. Бюджетні слухання: Метод. рек. щодо орг. та проведення бюджет. слухань в органах місцев. самоврядування України / Кол. авт.: В.І.Кравченко (кер.) та ін. - К.: НДФІ, 2000. - 120 с.

 13. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навч. посіб. - К., 2007. - 64с.

 14. Васюренко О.В., Азаренкова Г.М. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 28 - 33.

 15. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. - Х.: Константа, 2007. - 272 с.

 16. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., Вавіліна Н.І., Куранда Т.К. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія. - К.: УкрІНТЕЇ, 2007. - 144 с.

 17. Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів // Фінанси України. - 2003. - № 7. - С. 27 - 33.

 18. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посіб. / В.М.Вакуленко, Ю.Ф.Дехтяренко, О.І.Драпіковський та ін.; За заг. ред. В.Макухи. - К.: Основи, 1997. - 243 с.

 19. Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Зб. наук. ст. / За ред. Я.А.Жаліла. - К.: Альтерпрес, 2003. - 148 с.

 20. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 38 - 45.

 21. Зовнішні інвестиції як ресурс для місцевого розвитку: Посіб. / В.Борщевський, І.Гурняк, О.Мегеда, О.Мостіпан, Р.Нижник, В.Ткаченко. Керівник проекту М.Дацишин. - Київ: Інститут Реформ, 2005. - 74 с.

 22. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 276 с.

 23. Іваницька О. Фінансове забезпечення процесу прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях шляхом випуску та управління муніципальними цінними паперами / Проблеми реформування державного управління: Зб. наук. пр / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 220 с.

 24. Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.

 25. Луніна І., Вахненко Т. Підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 38 - 41.

 26. Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток): Посіб. для працівників ОМС. - К.: Академпрес, 2003. - 152 с.

 27. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми) / За ред.
  В.А.Граба. - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 232 с.

 28. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Гапонюк М.А., Яцюта В.П., Буряченко А.Є., Славкова А.А. - К., 2002. - 182 с.

 29. Місцеві фінаси: Підручник / За заг. ред. Кириленко О.П. - К.: Знання, 2006. - 677 с.

 30. Муніципальні позики. Зб. норм.-прав. та інформ.-аналіт. м-лів // Українське агентство фінансового розвитку. - К., 2004. - 87 с.

 31. Муніципальні позики: світова практика та український досвід / За ред. І.Бураковського. - К.: К.І.С., 2000. - 72 с.

 32. Основи муніципальної бюджетної політики / В.І.Кравченко, О.Я.Лилик. - К., 2006. - 142 с.

 33. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.

 34. Планування місцевого економічного розвитку: можливості та загрози: Посіб. // В.Борщевський, М.Дацишин, Р.Нижник, В.Проскурнін, В.Ткаченко. - К.: Інститут Реформ, 2005. - 66 с.

 35. Принципи формування місцевих бюджетів: Зб. матеріалів наук.-практ. семінарів у межах проекту “Принципи формування місцевих бюджетів”,
  м. Миколаїв, 24 грудня 1999 р., м. Запоріжжя, 9 лютого 2000 р.,
  м. Дніпропетровськ, 7 квітня 2000 р. / Наук. ред. Р.Зимовець. - К.: Наук.-аналіт. центр “Перспектива”, 2000. - 137 с.

 36. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.Г.Бодров та ін. - К., 2004. - 400с.

 37. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів // Фінанси України. - 2006. - № 7. - 12 - 20.

 38. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

 39. Татт Б., Грей П., Крайник О.П. Регіональний економічний розвиток / За ред. О.П.Крайник. - Л.: Ліга-Прес, 2003. - 280 с.

 40. Теорія фінансів: Навч. посіб. / За заг. ред. О.Д.Василика. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

 41. Теория финансов: Учеб. пособие / Б.М.Сабанти. - 2-е изд. - М.: Менеджер, 2000. - 192 с.

 42. Толуб’як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Зб. наук. пр. НАДУ. - 2003. - № 2. - С. 191 - 198.

 43. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом. Посібник для органів місцевого самоврядування. Видання 2. / Проект “Реформа місцевих бюджетів в Україні”, RTI International. - К., 2005. - 56 с.

 44. Управління розвитком міста. Навч. посіб. / За ред. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 389 с.

 45. Финансы: Учеб. / Под ред. М.В.Романовского и др. - М.: Юрайт, 2002. - 502 с.

Модуль ГВ-10. КОНТРОЛІНГ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність здійснювати контролінг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективності виконання управлінських рішень і використання бюджетних коштів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність і завдання контролінгу, його місце в системі державного управління;

 • елементи й етапи здійснення контролінгу;

 • види контролінгу;

 • інструменти контролінгу і порядок їх застосування;

 • основи організації контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і концепції його розвитку;

 • порядок документального оформлення процесу контролінгу;

вміти

 • організовувати діяльність підрозділів щодо здійснення контролінгу;

 • здійснювати основні функції контролерів з бюджетування і контролю за витратами структурних одиниць;

 • визначати показники фінансової стійкості органу державної влади, органу місцевого самоврядування і документувати результати контролінгу.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 6, із них: аудиторних занять - 4, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Основи організації і здійснення контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

4

2

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи організації і здійснення контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Поняття, мета, завдання і роль контролінгу в системі державного управління.

Елементи контролінгу (планування, облік, аналіз, прийняття рішень), їх взаємодія.

Етапи здійснення контролінгу: вимірювання результатів; контроль виконання планів; оцінка відхилень розробка довго і короткострокових планів.

Методи і прийоми контролінгу: загальнометодологічні; загальнонаукові; специфічні.

Інформаційне забезпечення контролінгу (управлінська, облікова й економічна інформація).

Стратегічний, тактичний і оперативний контролінг.

Практичні завдання

 1. Підготуйте робочі таблиці контролера.

 2. Проаналізуйте відхилення за основними показниками бюджетних асигнувань.

 3. Визначте стратегічні напрями розвитку в умовах обмеження бюджетних видатків.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня. - К.: Парламент. вид-во, 2002. - 320 с.

 3. Дайле А. Практика контролинга: Пер. с нем. / Под ред. М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 336 с.

 4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

 5. Контролинг как инструмент управления предприятием / Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др. / Под ред., Н.Г.Данилочкиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

 6. Майер Э. Контролинг как система мышления и управления: Пер. с нем. / Под ред. С.А.Николаевой. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 176 с.

 7. Манн Т., Майер Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. / Под ред. В.Б.Ивашкевича. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

 8. Петренко С.Н. Контролинг / Учеб. пособие. - К.: Ника-Центр Эльга, 2003. - 328 с.

 9. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1997. - 146 с.

 10. Сухарева Л.А. Петренко С.Н. Контролинг – основа управления бизнесом. - К.: Ника-Центр Эльга, 2002. - 208 с.

 11. Фольмут Х.Й. Инструменты контролинга от А до Я. Пер. с нем. / Под ред. М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.

 12. Хан. Д. Планирование и контроль: концепция контролинга : Пер. с нем. / Под ред. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..