Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Мы видим глаз живой лошади. Он кажется огромным и в нем отчетливо читается страх. Но на самом деле лошадь оказывается бронзовой статуей, плывущей на ...полностью>>
'Доклад'
В докладе д.т.н. П.М.Гацака обоснована необходимость решения типовых задач технической эксплуатации функциональных комплексов создаваемых кораблей и ...полностью>>
'Доклад'
В настоящий момент, когда Россия вернулась с орбиты Плутона на свою нормальную орбиту, может встать вопрос: должны ли Европейский Союз и Россия обнов...полностью>>
'Документ'
Общая программа добровольного медицинского страхования предусматривает предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг при таком состоянии здор...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України ”Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.

 4. Кодекс законів про працю України. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. У 2-х част. – К., 2004.

 5. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 6. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 р. № 900 // Урядовий кур’єр – 2007, 26 вересня. – № 176.

 7. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 8. Указ Президента України від 13 травня 2003 р. № 402/2003 "Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.// Офіційний вісник України. – 2003.– №20. – Ст.887.

 9. Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” // Офіційний вісник України. – 2004.– №6. – Ст.307.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією” від 3 серпня 1998 р. № 1220 // Вісник державної служби України. - 1998. - № 3.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 494-р "Про затвердження плану заходів із забезпечення виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом" // Офіційний вісник України. – 2003.– №32. – Ст.1720.

 13. Колпаков В.К. Адміністративне право України – К., Юринком Інтер, 2001.

 14. Правове регулювання діяльності державних службовців України, У 2-х т. / Упор. А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін; Головне управління державної служби України, НАДУ. – К.: НАДУ, 2004. (Т.1. – 868 с., Т.2.- 852 с.)

 15. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 16. Артеменко Н. Ф. Організаційно-правові засади забезпечення професійної діяльності державних службовців/ Артеменко Н. Ф. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 157-158.

 17. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 18. Буяльський В. Ф. Правове забезпечення державної служби, взаємодія Головдержслужби України з Верховною Радою України/ Буяльський В. Ф. // Матеріали розширеного засідання Колегії Головдержслужби України, м. Київ, 31 трав. 2007 р./ під заг. ред. Т. В. Мотренка. - К., 2007. - С. 71-76.

 19. Герман Г. Правові засади організаційного забезпечення планування кар'єри на державній службі/ Герман Г. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 2. - С. 32-34.

 20. Желюк Т.Л. Державна служба:Навч.посібник. -К.: ВД "Професіонал", 2005. -569 с.

 21. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: навч.посіб. -Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2008.-310 с.

 22. Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37

 23. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 24. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання/ Савицький В. Т. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. О. Чемериса. - Л., 2006. - Вип. 10. - С. 359-368.

 25. Усаченко Л. Нормативно-правове забезпечення співпраці органів державної влади України з неурядовими організаціями/ Усаченко Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. - О., 2006. - Вип. 3 (27). - С. 55-62.

Модуль ЗН-6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з основами трансформації державних функцій на макро- і мікрорівнях функціонування перехідної економіки, з сутністю і методами економічної політики держави, з принципами її реалізації, а також з особливостями державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки;

 • сприяти свідомому і компетентному впровадженню державної економічної політики у відповідній сфері в практичну діяльність державних службовців;

 • сформувати основу для подальшого самостійного вдосконалення професійної кваліфікації, необхідної для підготовки економічно обґрунтованих управлінських рішень.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • функції та роль держави в макроекономічних процесах;

 • сутність та інструменти реалізації державної економічної політики;

 • бюджетну систему України, систему доходів та видатків бюджету, органи управління бюджетним процесом як на державному так і місцевому рівнях, систему планування та контролю за виконання бюджетів;

 • основні засади фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування податкової системи, шляхи використання закономірностей будови і функціонування системи державних фінансів у практиці фінансової роботи державного службовця;

 • основи функціональної та інституціональної побудови ринку, роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

вміти:

 • давати роз'яснення сутності державної економічної політики, функцій та ролі держави в макроекономічних процесах;

 • демонструвати розуміння основних засад фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування її бюджетної та податкової систем;

 • орієнтуватись в основах функціональної та інституціональної побудови ринку, окреслювати роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;

 • застосовувати економічні показники (критерії) для кількісного та якісного аналізу процесів розвитку суб'єктів економічних відносин галузі (сфери діяльності), при підготовці проектів та при здійсненні контролю управлінських рішень.

 • оцінювати напрями та заходи щодо запровадження грошово-кредитної політики держави, її вплив на економічний розвиток країни;

 • визначати економічний потенціал регіонів, відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи державного регулювання ринкової економіки

Об’єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки; необхідність поєднання ринкових та державних механізмів регулювання економіки; методи, засоби, функції, принцип державного регулювання; економічна безпека України; досвід державного регулювання економіки в зарубіжних країнах.

2. Державна економічна політика і механізм її формування

Сутність та наукові засади формування і реалізації економічної політики держави. Шляхи вироблення економічної стратегії розвитку країни, визначення головних напрямів і пріоритетів розвитку економіки, суб'єкти та об'єкт економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

3. Державне регулювання підприємництва та сфер господарської і соціальної діяльності

Управління державною власністю; державна підтримка малого підприємства та використання сучасних форм його фінансування; завдання державного регулювання щодо розвитку окремих галузей народного господарства. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання; регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

4. Загальні засади економічного розвитку і формування ринку

Типи економічних систем та моделі ринкової економіки. Суб'єкти економічних відносин. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності. Особливості становлення ринкових відносин в Україні. Державне регулювання регіональної економіки, розмежування повноважень між центром і регіонами. Демонополізація, роздержавлення і приватизація - основні умови формування ринкової економіки в Україні. Ринкова інфраструктура: сутність, призначення та основні елементи. Механізм функціонування ринку.

5. Державне управління процесами приватизації

Основні напрями роздержавлення економіки України в процесі і реформування; цілі приватизації, особливості розвитку державної власності в Україні; Державні органи приватизації, інфраструктура приватизації; способи приватизації, особливості їх організації і проведення; реструктуризація, Ії зміст, порядок проведення; мета корпоратизації, корпоративне управління частками державного майна; формування ефективного власника в постприватизаційний період; порівняльна характеристика механізмів приватизації інших країн.

6. Регулююча роль держави в ринковій економіці

Необхідність регулюючої ролі держави в ринковій економіці. Економічні функції держави. Методи державного впливу на ринкову економіку. Адміністративні та економічні методи регулювання економіки Основні напрями і форми державного регулювання економіки: коротко- та довгострокове регулювання; регулювання інвестицій, кредиту, податків; регулювання цін та межі державного втручання в ціноутворюючі процеси; державне регулювання умов та оплати праці, регулювання інфляції тощо. Індикативне планування. Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

7. Державна економічна політика і механізм Ії формування

Сутність та залпові засаді формування і реалізації економічної політики держави. Основи соціально-економічної та політичної концепції розвитку країні; визначення головних напрямків і пріоритетів розвитку економіки в трансформаційному періоді. Ринкова інфраструктура сутність, призначення та основні елементи. Суб’єкти та об’єкти, напрями, пріоритеті, методи, інструменти економічної політики. Механізм функціонування ринку.

8. Фінансова політика держави і фінансовий механізм

Фінансова політика України на сучасному етапі, її основні напрямки. Фінансове планування. Зведений фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади і управління щодо загального управління фінансами. Правове регулювання фінансових відносин.

9. Бюджет і бюджетний устрій України

Структура бюджетної системи. Доходи та видатки бюджетів. Бюджетний процес. Бюджетна класифікація. Державні та позабюджетні фонди. Місцеві бюджети Органи управління бюджетним процесом на місцевому рівні. Планування, облік та контроль за виконанням місцевих бюджетів.. Внутрішні міжвідомчі фінансові відносини в Україні. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.956.

 3. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. Курс. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – 448 с.

 5. Васильченко В.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 6. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник, 2000. – 209 с.

 7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1./Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 840 с.

 8. Запровадження стратегічного планування в Україні: Збірка документів і матеріалів / Укл. В.Тертичка; Центр досліджень адмін. реформи НАДУ. – К.: НАДУ, 2005. – 340с.

 9. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учеб. – М.: Дело, 2000. – 472 с.

 10. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Основи, 2005. – 656с.

 11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948с .

 12. Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Збірник офіційних документів / За ред. З.С.Варналія. – К.: НІСД, 2004.-520 с.

 13. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.

 14. Чистов С.М., Никифоров А.Є, Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 2000. – 316 с.

 15. Антимонопольне регулювання // Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України. У 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. - К., 2007. - Розд. 5. - С. 258-306.

 16. Байцим В. Ф. Ефективність державного регулювання економіки регіону/ Байцим В. Ф. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Х., 2007. - № 1 (31). - С. 41-51.

 17. Домбровський О. Регіональна економічна політика як складова національного регулювання відкритих економічних систем/ Домбровський О. // Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посіб. / за заг. ред. В. Є. Новицького. - К., 2008. - С. 171-183.

 18. Золотарьов В.Ф. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -289 с.

 19. Кондрашов О. М. Розвиток механізму державного регулювання економіки на сучасному етапі/ Кондрашов О. М. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2007. - Вип. 3 (18). - С. 69-75.

 20. Панасюк Б. Я. Державне регулювання економіки як мистецтво/ Б. Я. Панасюк // Фінанси України. - 2008. - № 5. - С. 42-55.

 21. Рижий І. М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання/ Рижий І. М. // Економіка & держава. - 2007. - № 9. - С. 34-38.

 22. Руденко З. М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави/ Руденко З. М. // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 152-160.

 23. Світлична Ю. О. Державне регулювання економіки у сфері цінової політики/ Світлична Ю. О. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. - Х., 2008. - С. 234-235

 24. Третяк Г., Бліщук К. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -118 с.

 25. Шевердіна О. В., Барахтян Н. В. Державне регулювання економіки та проблеми її нормативно-правового забезпечення/ Шевердіна О. В., Барахтян Н. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Корженко. - Х., 2007. - № 2 (32). - С. 116-122

Модуль ЗН-7. ПОЛІТОЛОГІЯ. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними концепціями політологічної науки, визначенням поняття “громадянське суспільство”, найважливішими напрямами і задачами гуманітарної й соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку;

 • сприяти подоланню негативних стереотипів щодо функцій і норм поведінки державних службовців, які склалися в них за умов командно-адміністративної системи, формуванню особистісних переконань щодо якнайширшого забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, створення умов для гармонійного поєднання інтересів людини і держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • механізми забезпечення прав і свобод громадян та наводити приклади їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях;

 • структуру та сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві;

 • задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; механізми забезпечення прав і свобод громадян, методики прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та регіональному рівні, принципи застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень;

вміти:

 • відтворювати структуру та розкривати сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві; усвідомлювати та вміти пояснити задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави;

 • демонструвати обізнаність з методиками прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та/або регіональному рівні, принципами застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

 • наводити приклади врахування цілей та завдань соціальної та гуманітарної політики держави при виконанні обов'язків державного службовця, реалізації в професійній діяльності принципів і форм соціальної роботи;

 • застосовувати законодавчі та нормативні документи з питань соціально-гуманітарної політики при розробці проектів управлінських рішень;

 • прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм на місцевому або регіональному рівні.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку

Політика як суспільне явище. Роль держави та її провідних інституцій у демократичному суспільстві. Політичний режим, політична влада та політичні інститути в Україні, тенденції їх розвитку. Формування механізму взаємного стримування та противаг в політичній системі України. Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики. Поняття соціальної правової держави в умовах сучасної України. Суб’єкти та об’єкти гуманітарної та соціальної політики.

 1. Концептуальні засади та сутність гуманітарної та соціальної політики держави

Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного змісту демократи, гуманістичного розвитку. Людина як найвища соціальна цінність. Сучасна гуманітарна політика України, її соціальна природа. Гуманізм, як світоглядна основа діяльності державного службовця, ненасильницька політика, політика і мораль. Гуманітарна діяльність, культурна політика і духовне життя українського суспільства на сучасному етапі розвитку.

 1. Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики

Конституційні, чинно-законодавчі та міжнародно-правові засади забезпечення гуманітарних і соціальних засад в політиці. Демократизм і законність, пріоритет прав і свобод людини й громадянина, гуманізм і соціальна справедливість, рівність у правах і свободах, їх захист, соціальне і політичне партнерство як засоби консолідації суспільства Суспільні суперечності та правове узгодження інтересів: конфлікт компроміс консенсус.

 1. Людина і громадянин у системі державного управління

Особистість як суб'єкт політики. Людина і громадянин: конституційний та адміністративно-правовий статус. Конституційні права громадян (право на скаргу, на звернення до суду, на відшкодування збитків, на невиконання явно злочинних наказів і розпоряджень тощо). Форми взаємовідносин громадян та їх об'єднань з органами державної влади: суб'єкт управління, суб'єкт участі в управлінні, суб'єкт управлінських відносин. Спрямування державної служби на розв'язання проблем людини.

 1. Соціальна політика і соціальна робота

Сучасна соціальна політика в Україні, особливості її практичної реалізації. Багатомірність моделей основних напрямів здійснення соціальної політики. Соціальна справедливість, соціальне спрямування державної служби, соціальна орієнтованість державного службовця, соціальні послуги. Соціальна робота, принципи та методи соціально-економічні, організаційно-розпорядчі та психолого-педагогічні. Соціальна безпека і якість життя людини, безпека особистості, безпека життя, суспільна і державна безпека, сутність, система і напрямки здійснення соціального захисту, якість життя, її визначення та забезпечення через інституції соціальної допомоги і соціального страхування.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст. 956.

 3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536 с.

 5. Політична психологія: Навч. посібник / За ред. С.О.Матвєєва. – К.: ЦУЛ, 2003. – 216 с.

 6. Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: У 2-х т. – К.: Вид-во НАДУ, 2006.

 7. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецкого, НАН України. – 2000. – 200 с.

 8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2000. – 559 с.

 9. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції. – К.: Вид-во Сфера, 2007.

 10. Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб. наук. пр. / За заг. ред. М.І.Пірен. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 202 с.

 11. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 221 с.

 12. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с.

 13. Гансова Е., Кормич Л. Поняття соціальної держави в контексті європейської соціальної політики/ Гансова Е., Кормич Л. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 33-42.

 14. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83

 15. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. - К.: Ґенеза, 2006. - 400 с.

 16. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 458 с.Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

 17. Політичні інститути і процеси в умовах трансформації українського суспільства / За заг. ред. А.Пойченка, В.Ребкала. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 18. Радченко О. В. Політичний режим в Україні та теорії модернізації: вибір шляху демократизації/ Радченко О. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 1 (29). - С. 59-64.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..