Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Многое изменилось с тех пор, как португальцы достигли побережья Западной Африки в 15 веке. В течение полувека сюда наведывались редкие путешественник...полностью>>
'Закон'
"О внесении изменений в ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в части возможности направления ср...полностью>>
'Книга'
Как это бывает с любой книгой, данная книга писалась всем миром. Я имею в виду, что все люди, с которыми я встречался и которые посещали мои семинары,...полностью>>
'Документ'
Формирование у студентов взгляда на техногенные отходы как важнейшую составную часть сырьевой базы промышленности строительных материалов, изделий и ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мета модуля:

 • полегшити адаптацію слухачів до практичної роботи в органах виконавчої влади через засвоєння ними основ державного управління і державної служби;

 • висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення комплексу проблем ефективності державного управління;

 • допомогти реалізовувати задачі та функції державної служби в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • систему державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців, їх статус, прав і обов'язків;

 • механізм проходження державної служби;

 • основні форми представлення інформації в системі управління та управлінської діяльності.

вміти:

 • аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • пояснювати сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • розуміти сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців;

 • давати пояснення щодо особливостей статусу державних службовців, їх прав і обов'язків, а також щодо службової кар'єри та соціальних гарантій з боку держави;

 • давати інтерпретацію цілей держави, її громадян та громадських об'єднань у конкретній сфері діяльності;

 • визначати роль і місце органів державної влади, конкретних їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань від протиправних посягань.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державне управління як системне суспільне явище

Поняття управління. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління. класифікація функцій державного управління.

Об’єкт управління; поняття “управління”, “керівництво”, “регулювання” в державному управлінні. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Механізм державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності. Державна служба як різновид управлінської діяльності

Цілі державного управління, їх класифікація за обсягом, часом, результатом, ієрархія цілей в державному управлінні. Суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, організаційні, дієвопраксиологічні, інформаційні, стратегічні, оперативні та тактичні цілі. Загальні риси управлінської діяльності, її форми, методи та стадії (цикли). Поняття про управлінські технології, їх види та властивості. Реалізація принципів централізації та децентралізації державного управління. Зарубіжний досвід формування та розвитку системи державного управління.

Державна служба як професійна діяльність, галузь права, навчальна дисципліна. Конституційно-правові засади державної служби. Цілі, задачі та функції державної служби. Суспільна функція державної служби та мета діяльності державного службовця. Поняття органу державної влади, посадової особи та апарату.

3. Проходження державної служби

Права та обов’язки державних службовців, обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі. Присяга державного службовця, її значення. Гарантії та заохочення, оплата праці державних службовців. Службова кар’єра та її планування. Посади та їх класифікація. Категорії, ранги державних службовців та порядок їх присвоєння. Кваліфікаційні характеристики державних службовців. Атестація та просування по службі. Припинення державної служби.

5.Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа

Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні й зовнішні; вертикальні й горизонтальні; взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів державного управління, структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.

6. Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи

Цілі, задачі та сутність кадрової політики у сфері державної служби: вимоги і пріоритети кадрової політики згідно з чинним законодавством, технології та механізми кадрового забезпечення державної служби.

Напрямки удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної служби, розвитку державного апарату та статусу державних службовців.

Система формування кадрів державного управління та органів місцевого самоврядування. Проблеми підвищення рівня кадрового забезпечення державної служби та напрямки їх вирішення. Технології та механізми кадрового забезпечення державної служби. Механізм формування кадрового резерву державної служби.

7. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців

Система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій:

 • нормативна база з професійного навчання державних службовців;

 • формування державного замовлення;

 • формування потреб;

 • формування змісту програм;

 • організація підвищення кваліфікації;

 • види підвищення кваліфікації;

 • роль підвищення кваліфікації в просуванні по службі.

Стратегія реформування професійного навчання та заходи щодо їх реалізації. Комплексна програма підготовки державних службовців. Стажування в процесі підготовки кадрів державної служби. Критерії оцінки підвищення кваліфікації державних службовців. Аналіз ефективності підвищення кваліфікації державних службовців.

8. Ефективність діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб в системі державного управління

Поняття ефективності державної служби і державного управління. Оцінювання ефективності державного управління.

Методи оцінки професійних досягнень посадових осіб.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 4. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 р. № 900 // Урядовий кур’єр – 2007, 26 вересня. – № 176.

 5. Указ Президента України “Про Концепцiю розвитку законодавства про державну службу” вiд 5 сiчня 2005 року №1/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – №2. – Ст. 76.

 6. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 3 бер.

 7. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби” від 14 квітня 2000 року № 599. / Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – С. 63.

 8. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 9. Указ Президента України від 26 травня 2003 р. № 434/2003 "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2003. – №22. – Ст. 989.

 10. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади” від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної системи “Кадри” від 21 серпня 1997 р. № 918 // Вісник державної служби України. – 1997. – № 3.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 16. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 17. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч.посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 18. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

 19. Правове регулювання діяльності державних службовців України, У 2-х т. / Упор. А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник та ін; Головне управління державної служби України, НАДУ. – К.: НАДУ, 2004. (Т.1. - 868с., Т.2.- 852 с.).

 20. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 21. Гансова Е. А. Соціальні послуги як функція державної служби/ Гансова Е. А. // Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2005 р./ гол. ред. О. П. Якубовський. - О., 2005. - С. 49-56.

 22. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 23. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 24. Мотренко Т. 90 років сучасної державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення/ Мотренко Т. // Вісник державної служби України. - 2008. - № 2. - С. 8-10.

 25. Надолішній П. І. Концепція демократичного урядування: сутність проблеми формування та реалізації/ Надолішній П. І. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 46-55.

 26. Пахомова Т. І., Чижова С. М. Деякі аспекти механізмів організаційних перетворень в системі державної служби в контексті системної методології/ Пахомова Т. І., Чижова С. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 167-172.

 27. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: стандартизація внутрішнього контролю та аудиту/ Приходченко Л. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 145-152.

 28. Приходченко Л. Забезпечення ефективності системи органів публічної влади: питання формулювання та вимірювання цілей/ Л. Приходченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 23-30.

 29. Романченко Д. В. Щодо стратегій інноваційного розвитку в системі державного управління/ Д. В. Романченко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 328-329

 30. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.1/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -278 с.

 31. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.2/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -341 с.

 32. Сурмін Ю. Тендеції розвитку державного управління/ Сурмін Ю. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 5-15

Модуль ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Мета модуля:

 • оновлення та поглиблення знань конституційного законодавства, Закону України “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів;

 • оволодіння навичками ефективного вирішення завдань державної служби, державного управління.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • про основні принципи державного управління, державної служби;

 • конституційні права та свободи людини і громадянина, механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, різновиди впливу на процеси керівництва, управління, правового регулювання;

 • методи пізнання та удосконалення форм і методів організації управління у відповідній сфері діяльності, визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням, тощо;

 • організаційно-правові засади управління, керівництва, правові засоби розв'язання проблем законодавства та практики його застосування;

 • основи систематизації чинного законодавства України щодо правового забезпечення державного управління і державної служби.

вміти:

 • забезпечити дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 • забезпечити застосування відповідних механізмів, інтерпретацію суспільно-правових та природно-правових детермінантів управління, оцінку законності рішень на основі чинних правових норм, якими регулюються правовідносини держави з суб'єктами господарювання, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

 • володіти методами пізнання та удосконалення форм і методів організації державного управління;

 • визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням;

 • аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право- (нормо) творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності;

 • обґрунтовувати застосування норм правового впливу на процес управління, керівництва, правового регулювання;

 • визначати правові засоби розв'язання проблем застосування законодавства;

 • аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Конституційні засади державного управління і державної служби

Визначення основних засад державного управління в Конституції України. Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави та їх компетенція та статус, публічна влада. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; соціально-правова держава.

Державна служба. Роль і значення конституційних положень щодо формування державно-службових відносин. Правовий статус державних службовців.

2 Нормативно-правові акти що регламентують державне управління

Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів державного управління, її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

3 Застосування права в державному управлінні та його принципи

Суспільно-правові чинники застосування права. Законність, доцільність та обґрунтованість правозастосовної діяльності в державному управлінні, презумпція, прецедент. Міжнародні стандарти правозастосовної діяльності.

Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

4. Правова регламентація державної служби

Державна служба як правовий інститут, як складова службового права. Державні службовці як суб’єкт адміністративного права; основні засади і принципи державної служби. Інституту державної служби, основні підінститути (приписів, статусу посади і посадової особи, державно-службових відносин, етики державного службовця, державної дисципліни, кадрового забезпечення тощо). Взаємодія правового інституту державної служби з іншими галузями права (фінансовим, господарським, трудовим, міжнародним тощо).

5. Дотримання законності при виконанні завдань державного управління

Законність дій влади як головна умова досконалості державних органів. Механізм і засоби проведення в життя законів. Об'єктивність законодавства, властивості законності (однозначність розуміння та здійснення, універсальність, всеохоплюваність, рівність у правовідносинах сторін, публікація закону, гарантованість, стійкість). Проблема забезпечення законності в державному управлінні: механізми і структури (вертикальна і горизонтальна побудова державної влади, судова влада). Контрольні механізми забезпечення законності. Правопорядок як система стабільних правових зв'язків і відносин з і реалізації права. Співвідношення законності, правопорядку, раціональності, доцільності в державному управлінні. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; види і процедури юридичної відповідальності.

6. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення

Соціальна ситуація в державі як передумова корупційних проявів на державній службі. Соціально-економічні, політичні, організаційно-управлінські, морально-психологічні детермінанти корупції в Україні. Правове регулювання боротьби з корупцією на державній службі. Запобігання корупції, профілактика корупції. Загальна, спеціальна, індивідуальна юридична відповідальність за вчинення корупційних діянь та корупційних правопорушень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..