Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В современных условиях, когда с переходом России к новому конституционному строю весьма остро проявились многие кризисные явления и конфликты, исслед...полностью>>
'Программа-минимум'
Программа кандидатского минимума по специальности 08.00.05 состоит из двух обязательных разделов: основ теории управления экономическими системами и ...полностью>>
'Документ'
Проблемы, или по-русски, задачи бывают разные - к ним можно отнести все, что нас хоть чуть-чуть озадачивает. Разнообразие задач велико. А вот методы ...полностью>>
'Документ'
2.4.1.Проведение конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры как одно из направлений деятельности Управления взаимодействия со СМИ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історичний шлях України;

 • розкрити зміст та вказати хронологічні рамки історичних спроб набуття Україною власної державності;

 • визначити характерні ознаки вітчизняної державності на різних історичних етапах;

 • сприяти зміцненню державного патріотизму, використанню набутих знань, вмінь та переконань для активної участі у розбудові Української держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • поняття та головні ознаки держави;

 • принципи розподілу гілок влади у демократичній державі;

 • основні теоретичні засади та поняття державного будівництва;

 • сутність історичних процесів, що відбуваються в Україні;

вміти:

 • самостійно аналізувати історичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні;

 • давати власну оцінку історичним постатям, знати загальні причини, що призвели до втрати самостійної державності в попередні історичні епохи;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності державного службовця, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення;

 • володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва;

 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України;

 • застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення, для активної участі у розбудові держави,

 • обґрунтовувати і відстоювати власну позицію щодо подій та явищ суспільного життя на основі історичного минулого і сучасного розвитку держави.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет. Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз. Принципи розподілу гілок влади у демократичній державі. Сучасні теорії походження держави. Необхідні історичні умови, що передують виникненню держави. Основні етапи розвитку державності у країнах Європи. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Вплив традицій вітчизняної державності на устрій Литовсько-Руської держави. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею. Проблема полонізації української аристократії. Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації. Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави. Українська національна революція 1917-1920 років: здобутки й втрати. Реальний внесок України в життєдіяльність Радянського Союзу. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років. Сучасна українська держава з точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст. 429.

 4. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 5. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 6. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 7. Балабаєва Зінаїда. Демократичне врядування: поняття та сутність // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Вип. 3(31). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – с.4-11.

 8. Державні організації як складова механізму держави.: Навч. посібник / За заг. ред. П.І. Надолішнього; Кол. авт.: Балашов А.М., Безверхнюк Т.М., Зінкевічус В.О., Надолішний П.І. та ін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, Optimum, 2005. – с.119.

 9. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. –К. – КНЕУ, 2005.

 10. Мотренко Т.В., Бакуменко В.Д., Васильєва О.І. Концептуальний аналіз дисертаційних досліджень з державного управління (до 10-річчя галузі науки державного управління в Україні) // Вісник державної служби.- 2007. - №-4.

 11. Надолішний П.І. Демократичне врядування: питання теорії, методології і практики // Проблеми та тенденції розвитку галузі науки «Державне управління» в Україні: від теорії до практики: 36 матеріалів симп. За міжнар. Участю /За заг.О.Ю. Оболенського, С.В, Сьоміна, С.В. Загороднюка. – К. :Вид. – во НАДУ, 2007. – с.38-40.

 12. Теорія та історія державного управління: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для денної, вечірньої форми навчання / Укладач П.І. Надолішній.- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.- 52 c.

 13. Теорія та практика державного управління:Зб.наук.праць.Вип. 1(20). -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -487 с.

Модуль ЗН-2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • формування системи поглядів щодо територіальної організації влади;

 • визначення ролі та функцій місцевих органів влади та управління в забезпеченні сталого розвитку територій;

 • набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління регіоном та відповідною адміністративно-територіальною одиницею.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сучасні моделі територіальної організації влади;

 • законодавчу базу діяльності органів управління територіальним розвитком;

 • принципи та механізми взаємодії місцевого самоврядування та державного управління;

 • організаційну побудову органів управління територіями, місце та роль кожної із складових територіальної організації влади в наданні місцевих послуг;

 • адміністративно-територіальний устрій країни, моделі, принципи централізації та децентралізації територіальної організації влади;

 • структуру та компетенцію місцевих органів державної влади;

 • структуру, функції та повноваження органів місцевого самоврядування;

вміти:

 • готувати управлінські рішення на рівні місцевого самоврядування;

 • аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;

 • готувати обґрунтовані рішення щодо формування та управління соціально-економічними процесами в регіоні;

 • аналізувати основні економічні показники розвитку регіону, відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • визначати пріоритетні напрямки розвитку регіонів;

 • аналізувати основні економічні показники та тенденції соціально-економічного розвитку регіону, відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 • узагальнювати досвід діяльності органів управління територіальним розвитком в Україні,

 • визначати підходи до організаційних змін в функціональній побудові місцевих влад.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Адміністративно-територіальний устрій України

Територіальна організація влади як система. Сучасна модель територіальної організації влади в Україні. Просторовий каркас організації влади в державі. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та перспективи розвитку. Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади. Державна регіональна політика. Регіон як об’єкт та суб’єкт управління.

2.Структура та компетенція органів державного управління на території.

Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та компетенція місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й соціального розвитку, підготовка й виконання бюджетів тощо. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Система місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, фінансова база, повноваження й функції, взаємовідносини з органами влади та управління.

Адміністративна реформа та її зв’язок з муніципальною реформою. Демократичне врядування.

Принципи та методи регіонального управління. Стратегічне планування й управління у системі регіонального управління.

3.Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Система місцевого самоврядування та її складові. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Шляхи забезпечення прозорості в діях органів місцевого самоврядування. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: організація взаємодії. Соціальне партнерство.

5.Світовий досвід територіального управління.

Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: європейський досвід. Територіальна організація влади Франції, Польщі та інших європейських країн. Системи місцевих бюджетів у країнах Західної Європи.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. -Ст.170.

 3. Малиновський В. Трансформація адміністративно-територіального устрою України: проблеми і перспективи // Зб. наук. праць УАДУ. – 2000. – В 2-х. – ч. ІІ.

 4. Механізми прийняття управлінських рішень органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія / за ред. Дегтяря А.О. – 2006.

 5. Муніціпальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком інтер, 2001.

 6. Огірко Р. Конфедерація і міжнародна організація: порівняльна характеристика політико-правової природи // Укр. право. – 2000. – № 1.

 7. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг.ред. А.П. Зайця. – К.: ВД “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

 8. Чемерис А., Лесечко М. Адміністративна реформа: досвід Польщі та українські реалії // Актуальні питання державного управління: Наук.зб. – Вип. 5. – Одеса: Одф УАДУ, 2001.

 9. Юридичні терміни: Тлумачний словник / Ред. Гончаренко В.Г. – К.: Вид-во “Либідь”, 2004. – 320 с.

 10. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування /Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші// Київ – 2007. – с. 366.

 11. Зелінська Н. С. Адміністративно-територіальний устрій регіонів України як предмет наукового дослідження/ Зелінська Н. С. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 294-299.

 12. Регіоналізація України // Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: навч.-метод. посіб./ О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. - О., 2005. - Розд. ІІ. - С. 56-86.

 13. Татаренко Т. М. Адміністративно-територіальний устрій у системі територіальної організації України/ Т. М. Татаренко // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 38. - С. 693-700.

Модуль ЗН-3. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗГЛЯДУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Мета модуля:

 • розкрити сутність системного підходу як методології й прикладної діалектики;

 • сформувати понятійний апарат щодо системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;

 • ознайомити з основними принципами і засобами дослідження систем;

 • сприяти виробленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • та розуміти сутність понять "системності", "системи", "системний підхід" і "системний аналіз";

 • види та характеристики систем, їх побудову;

 • основні етапи системного аналізу, вміти описувати їх й пояснювати зміст і значення кожного з них;

 • основні категорії та аспекти системного підходу;

 • принципи функціонування систем;

 • ознаки соціально-економічних систем;

 • елементи системного підходу при здійсненні управлінських функцій.

вміти:

 • розрізняти поняття "системний підхід" і "системний аналіз";

 • розкривати сутність системного підходу через низку його аспектів і принципів;

 • наводити основні етапи системного аналізу, їх описувати й пояснювати зміст і значення кожного з них;

 • використовувати системний підхід як засіб досягнення мети діяльності;

 • визначати систему для розв'язання конкретних управлінських проблем (ситуацій), будувати та досліджувати її модель та визначати технологію управління системою;

 • враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи (підсистем), виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити висновки;

 • демонструвати практичне застосування системного підходу в менеджменті на основі розуміння сутності й особливостей соціотехнічних систем, організаційної структури й поділу управлінської праці.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності.

Основні ознаки системності. Системність пізнавальних процесів. Види та характеристики систем (система природна, штучна, складність та цілісність систем). Будова систем, міри свободи елементів, системоутворювальний чинник, мета діяльності (поведінки). Результати діяльності системи. Структурна детермінованість системи, динамічна змінюваність структури системи; ієрархія системи: система, підсистема, гіперсистема; ієрархія результатів. Основні категорії системного підходу: час, простір, методологія, методика, метод; система, її границі, середовище. Аспекти системного підходу: системно-історичний, системно-цільовий, системно-інтегрований, системно-функціональний, системно-управлінський, системно-елементний.

2. Основні принципи системного підходу

Принципи функціонування систем: системності, цілісності, узгодженості, сумісності, комплексності, повноти.

Системоутворюючі принципи: єдиної основи, неповної детермінованості та стохастичності, економічної доцільності.

Методичні (інструментальні) принципи системного підходу: неперервності, взаємодоповнення, варіантності, імітації, актуалізації економічних, психологічних та соціальних аспектів.

3. Системний аналіз та його основні етапи

Системний підхід і системний аналіз. Формування проблеми як об'єкту системного дослідження, проблематика системного аналізу.

Причетні особи та взаємовідносини між ними: клієнт (замовник), відповідальна особа, яка приймає рішення, учасники, системний аналітик.

Виявлення мети системного аналізу розуміння цілей, їх множинність і динамічність, засоби досягнення цілей. Формування критеріїв аналізу.

Висунення (генерування) альтернатив: мозковий штурм, синектика, розробка сценаріїв, морфологічний аналіз, ділові ігри та ін.

Процедура системного аналізу (ідентифікація, макропідхід, мікропідхід, моделювання).

4. Системна методологія в менеджменті.

Характерні ознаки соціально-економічних систем (периферійність, гнучкість, надійність зв'язку (прямого, зворотного), ефективність, імовірність зовнішніх збурень тощо. Стохастична природа соціально-економічних систем, чинники, що створюють їх невизначеність. Управління і самоуправління в функціонуванні соціально-економічних систем. Системна методологія у визначенні типів організаційної структури управління і поділу управлінської праці.

Менеджмент, як діяльність, пов'язана з управлінням соціально-економічними системами.

5. Практичне застосування результатів системного підходу в державному управлінні

Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій: визначення меж систем та їх структурування при дослідженні проблем; окреслення проблеми і проблематики; побудова і використання моделей майбутнього стану систем; оцінка імовірності різних шляхів розвитку системи; планування в умовах зміни цілей управління та середовища; прогнозування наслідків запровадження правових актів, політичних, соціально-економічних рішень. Місце системного підходу в державному управлінні і державній службі.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / Укладачі: Г. Райт та ін.; пер. В.Івашка. – К.: Основи, 1996.

 3. Максимець Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 319-326.

 4. Мартиненко В. Про суперечність моделі формування та реалізації системи державної влади й управління в Україні / В. Мартиненко // Вісник НАДУ. - 2003. - N4. - C. 43-48.

 5. Нижник Н. Методологічні основи розробки структур державного управління та оцінки їх організаційної ефективності / Н. Нижник, О. Рева, Д. Радов // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 114-130.

 6. Петрик В. Пріоритетні напрями системного дослідження феномену неокультів / В. Петрик // Вісник НАДУ. - 2003. - N4. - C. 488-496.

 7. Саєнко В. Державна служба: системний підхід / В. Саєнко // Вісник НАДУ. - 2004. - N3. - C. 169-175.

 8. Тертичка В. Аналіз та оцінювання політики в системному моніторингу взаємодії органів державної влади / В. Тертичка, Ю. Кальниш // Вісник НАДУ. - 2004. - N3. - C. 86-95.

 9. Тертичка В. Системний підхід як підгрунтя аналізу державної політики / В. Тертичка // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 76-86.

 10. Токовенко В. Системний підхід у методології дослідження сутності державного управління в сучасному суспільстві / В. Токовенко // Вісник НАДУ. - 2005. - N1. - C. 86-92.

 11. Чемерис А. Системний підхід до прийняття управлінських рішень / А. Чемерис, М. Лесечко // Вісник УАДУ. - 2001. - №4. - C. 224-233.

 12. Чемерис А. Системний підхід до проблеми реформування державного управління / А. Чемерис, М. Лесечко // Вісник УАДУ : Наук. журн / Редкол.: В.І. Луговий (голов. ред.) та ін. - 2001. - N3. - C. 12 - 21.

 13. Артищук І. Проблеми вибору методів прийняття рішень у складноструктурованих економічних системах/ Артищук І. // Регіональна економіка. -2004.-№2. - С. 260-264.

 14. Баштанник А., Баштанник В. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна/ Баштанник А., Баштанник В. // Право України. - 2007. - № 11. - С. 153-157.

 15. Баштанник В. В. Особливості управління в складних наднаціональних системах: досвід ЄС/ Баштанник В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 16-24.

 16. Гальчинський А. Методологія складних систем/ Гальчинський А. // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 4-18.

 17. Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми/ Гражевська Н. // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 62-70.

 18. Дейч В. Б. Визначення рівня складності системи державного управління/ Дейч В. Б. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2006. - Вип. 4 (26). - С. 155-162.

 19. Ткаченко В. А., Чимшит С. І. Умови невизначеності в управлінні складними соціально-економічними системами/ Ткаченко В. А., Чимшит С. І. // Вісник економічної науки України. -2006.- № 2. - С. 154-161.

 20. Черленяк І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління/ Черленяк І. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 1. - С. 213-225.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..