Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Разработка урока'
III группа (сильные учащиеся) выполняют задания на отдельных листочках. Задания 1 Один из корней уравнения 3х²-9х+с=0 на больше другого....полностью>>
'Документ'
В настоящее время отечественная промышленность испытывает потребность в эффективных и экономически доступных ингибиторах коррозии железа и сталей в с...полностью>>
'Документ'
В нынешней "вечерке " контингент учащихся уже не тот, что был лет 5-10 назад. Сейчас к нам идут в основном подростки 14-15 лет. Число таких...полностью>>
'Документ'
Заявление покупателя о государственной регистрации его права собственности и заявление продавца о государственной регистрации перехода права собствен...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;

 задоволення вимог щодо етики поведінки державних службовців (ст.5 Закону "Про державну службу"):

- сумлінне виконання обов'язків (самодисципліна) ;

- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників;

- збереження інтересів державної служби та репутації державного службовця;

- збереження національних інтересів України;

- невикористання службового становища у власних інтересах та недопущення корупційних дій;

- об'єктивність і неупередженість до юридичних та фізичних осіб;

- недопущення проявів бюрократизму, відомчості, місництва;

 оволодіння:

- знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

- вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію.

Як зазначено у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, всі державні службовці повинні володіти знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук; аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології. Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою.

Разом з тим, кожному державному службовцю сьогодні необхідні також знання, уміння та навички для роботи в складних соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України, які, попри унітарний устрій держави, мають ще й яскраво виражену регіональну специфіку (строкатість національного складу та історичних традицій, політичних уподобань населення, його належність до різних віросповідань та релігійних конфесій, різні рівні розвитку і стану продуктивних сил та інфраструктури регіонів, кліматичні, географічні та екологічні умови, близькість чи віддаленість зовнішніх кордонів тощо). Вочевидь, для однаково успішної реалізації управлінських функцій на всій території країни та в усіх сферах діяльності державні службовці мають володіти сучасними науковими системними знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

Беручи до уваги вищезазначене, до загальної складової програми включені такі навчальні модулі (ЗН – модулі нормативної частини загальної складової, ЗВ – модулі варіативної частини загальної складової):

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні;

ЗН-3. Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;

ЗН-4. Державне управління і державна служба;

ЗН-5. Правове забезпечення державного управління і державної служби;

ЗН-6. Державне регулювання економіки;

ЗН-7. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні;

 • ЗВ-1. Європейська та євроатлантична інтеграція України;

 • ЗВ-2. Актуальні проблеми професіоналізації державної служби;

Функціональна складова. Положенням про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців визначено, що опанування функціональної складової професійної програми повинно допомогти державному службовцеві у розв'язанні питань, що визначаються його посадовими обов'язками та узагальненими професійними завданнями, тобто має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня. На відміну від загальної складової, цикл дисциплін, що входить до функціональної складової, сприяє опануванню таких навчальних тем, які дозволять державному службовцю розв’язувати поставлені перед ним завдання, тобто безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в його посадових інструкціях. Відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців керівники структурних підрозділів органів державної влади повинні вміти реалізовувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з відповідного напряму діяльності, визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт. Спеціалісти різних категорій повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності.

Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК (певне взаємопроникнення на рівні навчальних розділів і тем неминуче), одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модуля до функціональної складової в програмі полягає в тому, що основною метою навчання за цією складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 для керівників: адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі, зв'язків з громадськістю);

 для виконавців: адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.).

В підсумку навчання за цією складовою особливого значення набуває формування відповідних умінь, що може бути забезпечено більшою, порівняно із загальною складовою, питомою вагою інтерактивних методів навчання (практичних, семінарських занять, "круглих столів", дискусій, ділових та рольових ігор, тематичних зустрічей, виїзних занять та семінарів-практикумів тощо) з розглядом (обговоренням, аналізом, розігруванням) конкретних управлінських або виконавських ситуацій.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні.

Аналіз кадрового забезпечення органів виконавчої влади і самоврядування засвідчує, що державні службовці ІV категорії посад майже однаково часто обіймають посади як керівників низової ланки (на рівні райдержадміністрацій перші заступники голів), так і керівників структурних підрозділів та відділів апаратів обласних державних адміністрацій. Ця особливість врахована в програмі шляхом закладення в неї відповідного дуалізму при визначенні змісту нормативної частини функціональної складової. Державним службовцям ІV категорії посад та кадровому резерву на ці посади необхідно вивчити та навчитись застосовувати основні положення науки про управління персоналом, психології (в т. ч. конфліктології) та педагогіки, Public Relations, а також принципи безумовного виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.

Тому до нормативної частини функціональної складової ПППК віднесені наступні навчальні модулі (ФН):

ФН-1-1. Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників);

ФН-1-2. Організація діяльності державного службовця (для виконавців).

Варіативна частина функціональної складової ПППК (ФВ) складається з наступних модулів:

ФВ-1. Основи аналізу державної політики;

 • ФВ-2. Організація інноваційної діяльності в Україні;

 • ФВ-3. Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • ФВ-4. Стан виконавської дисципліни в органах державного управління;

 • ФВ-5. Сучасне українське ділове мовлення;

 • ФВ-6. Інформаційні технології у державній службі.

Галузева складова професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців повністю компонується з варіативних модулів (ГВ) і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності. В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (надалі – Центр ПКК) ця складова розподілена на наступні модулі:

ГВ-1. Організація діяльності органів публічної влади щодо соціально-економічного розвитку території;

 • ГВ-2. Керування проектами;

 • ГВ-3. Проблеми регулювання ринку праці;

 • ГВ-4. Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні;

 • ГВ-5. Технологія адміністративної роботи;

 • ГВ-6. Державний службовець як управлінець;

 • ГВ-7. Робота із зверненнями громадян.

У Центрі ПКК враховуючи особливості державних службовців щодо займаних посад при проведенні занять за ПППК використовуються окремі модулі галузевої складової ПППК.

На мал. 1 наведена структура професійної програми підвищення кваліфікації із зазначенням співвідношення її складових, а в межах кожної складової – частин.

ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

50 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

16,7 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

Мал. 1. Структура ПППК державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

У перший день навчання державні службовці складають вхідне комплексне тестування щодо знання Конституції України, Закону України “Про державну службу” та Закону України “Про боротьбу корупцією”.

Рівень засвоєння слухачами програм навчальних модулів визначається за результатами підсумкового контролю навчальних досягнень слухачів.

Підсумковий контроль (іспит у формі письмового тестування) здійснюється з метою оцінки результатів досягнення навчальних завдань щодо засвоєння всієї навчальної програми в і включає питання з усіх модулів загальної та функціональної складових ПППК. Тести для екзамену формуються відповідно до пропозицій викладачів, які проводили заняття зі слухачами протягом семінару.

Рівень засвоєння програмного матеріалу з навчальних дисциплін при вхідному та підсумковому тестуванні визначається за 100-бальною оціночною шкалою. Оцінювання тестів проводиться відповідно до вимог Болонського процесу за Європейською кредитною трансферною системою, якою передбачено оцінку «А» (відмінно) у разі загальної кількості набраних балів від 91 до 100, «В» (дуже добре) – від 81 до 90 балів, «С» (добре) – від 71 до 80 балів, «D» (задовільно) – від 61 до 70 балів, «Е» (достатньо) – від 51 до 60 балів, «FХ» (не задовільно) – від 31 до 50 балів, «F» (не задовільно) – від 0 до 30 балів. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали іспит видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Нижче наведено навчальний план професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

п/п

Назва модуля

Навчальна робота

Вид підсумкового

контролю

Кредити

Години

Всього

Аудит.

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

2,00

108

36

комплексне тестування

Нормативна частина (3Н)

1,66

90

30

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

0,11

6

2

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

0,22

12

4

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду соціально-економічних систем

0,22

12

4

ЗН-4

Державне управління і державна служба

0,33

12

4

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

0,33

18

4

ЗН-6

Державне регулювання економіки

0,22

18

6

ЗН-7

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

0,22

12

6

Варіативна частина (3В)

0,34

18

6

ЗВ-1

Європейська та євроатлантична інтеграція України

0,23

12

4

ЗВ-2

Актуальні проблеми професіоналізації державної служби

0,11

6

2

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

1,33

72

24

комплексне тестування

Нормативна частина (ФН)

0,33

18

6

ФН-1.1.

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників)

0,33

18

6

ФН-1.2.

Організація діяльності державного службовця (для кадрового резерву )

ФН-1.3.

Конституційне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.4.

Адміністративне право

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.5.

Публічна служба. Відповідальність публічних службовців.

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.6.

Основи державного управління економічними процесами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.7.

Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.8.

Проектний менеджмент у сфері державного управління

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.9.

Управління персоналом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.10.

Комунікації в державному управлінні

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ФН-1.11.

Управління конфліктами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Варіативна частина (ФВ)

1,00

54

18

ФВ-1

Основи аналізу державної політики (для новопризначених)

0,22

12

4

ФВ-2

Організація інноваційної діяльності в Україні (для новопризначених)

0,11

6

2

ФВ-3

Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики (для кадрового резерву)

0,22

12

4

ФВ-4

Стан виконавської дисципліни в органах державного управління (для вперше прийнятих на державну службу)

0,11

6

2

ФВ-5

Сучасне українське ділове мовлення (для кадрового резерву)

0,22

12

4

ФВ-6

Використання інформаційних технологій у державній службі (для вперше прийнятих на державну службу)

0,12

6

2

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

0,66

36

12

комплексне тестування

Варіативна частина (ГВ)

0,66

36

12

ГВ-1

Організація діяльності органу публічної влади щодо розвитку територій в умовах соціально-економічної кризи

0,66

36

12

ГВ-2

Керування проектами

ГВ-3

Проблеми регулювання ринку праці

ГВ-4

Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні

ГВ-5

Технологія адміністративної роботи

ГВ-6

Державний службовець як управлінець

ГВ-7

Робота із зверненнями громадян

ГВ-8

Управління державними фінансами

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ГВ-9

Управління місцевими фінансами і бюджетом

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ГВ-10

Контролінг

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

4,0

216

72

З НИХ: НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

2,0

108

36

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

2,0

108

36Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..