Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Объектом исследования является процесс смешивания сыпучих кормовых материалов в аэродинамическом смесителе. Цель работы – повышение эффективности при...полностью>>
'Документ'
полное усвоение — мастерство (mastery), успешное применение основных понятий и процедур в данной области, а также помощь другим в закреплении и освое...полностью>>
'Рассказ'
В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер (он стал рейхсканцлером): запрещены все политические партии, кроме гитлеровской Национал-социалистическ...полностью>>
'Документ'
1. Досрочно расторгнуть Трудовой договор с Генеральным директором Общества Казекой Виктором Валентиновичем по соглашению сторон в соответствии с п.1 ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ // Нове законодавство України. Вип. 2. - К., 1992.

 3. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р.
  № 2210-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 260.

 4. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності” від 16 січня 2003 р. № 433-ІV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 7. - Ст. 271.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К.: Атака, 2002. - 368 с.

 6. Ковбасюк Ю.В., Іваницька О.М. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес”. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 39 с.

 7. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. / Під ред. І.Р.Михасюка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Видавництво “Атіка”, 2002. - 592 с.

 8. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.

 9. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. М.Я.Азарова. - К.: ДІЯ, 2000. - 320 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.

 11. Пешко А.В. Інвестиційна діяльність в Україні. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2006. - 176 с.

 12. Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 242 с.

 13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. Прогнозування НАН України, М-во економіки з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстат України, 2004. - 416 с.

 14. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : Монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; ред. З.С.Варналій. - К.: НІСД, 2006. - 574 с.

 15. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. - К.: Видавництво КНЕУ, 2002. - 208 с.

 16. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система. - К.: Таксон, 2002. - 253 с.

Модуль ГВ-9. УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ І БЮДЖЕТОМ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: розвиток системи знань про особливості формування і виконання місцевих бюджетів, інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність виконувати окремі завдання і вирішувати певні проблеми у сфері управління місцевими фінансами, формування і виконання місцевих бюджетів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • зміст і принципи бюджетного устрою України, підходи до формування місцевих бюджетів;

 • сутність місцевих фінансів, їх роль в економічній системі держави;

 • основні й альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів, пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів;

 • підходи до формування місцевих бюджетів;

 • структуру і процес складання місцевих бюджетів;

 • нормативно-правові акти, яні регулюють питання управління місцевими фінансами і бюджетом;

 • повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів;

 • особливості функціонування системи державних трансфертів;

сутність державних трансфертів, їх роль у формуванні місцевих бюджетів;

 • особливості формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах;

 • форми бюджетування тощо.

вміти

 • аналізувати місцеві фінанси як систему, рівень фінансової автономії територіальних громад;

 • аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування;

 • визначати особливості міжбюджетних відносин на сучасному етапі;

 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення питань місцевої фінансово-бюджетної політики;

 • розробляти бюджетні запити, пропозиції до проектів бюджетів сіл, селищ, міст, районів і областей;

 • використовувати програмно-цільовий метод у формуванні місцевих бюджетів;

 • забезпечувати організацію виконання, контролю й аудиту місцевих бюджетів;

 • використовувати сучасні механізми і методи для залучення кредитних і інвестиційних ресурсів в економіку міста і регіону;

 • аналізувати доходну і видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування, кредитоспроможність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональні накопичення і фінансові ринки;

 • готувати пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 10, із них: аудиторних занять - 6, самостійної навчальної роботи слухачів - 4.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1

Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави.

1

1

2

Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів.

1

1

3

Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

1

4

Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.

2

1

5

Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у сфері місцевих фінансів.

1

1

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії, тренінги тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави

Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси. Сутність, функції, роль місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Нормативно-правове регулювання питань місцевих фінансів. Основи організації місцевих фінансових систем у зарубіжних країнах.

Практичні завдання

 1. Визначення основних категорій місцевих фінансів.

 2. Порівняння ключових положень Європейської хартії місцевого самоврядування, Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у сфері місцевих фінансів.

 3. Визначення основних функцій місцевих фінансів. Обґрунтування їх впливу на розвиток демократичних перетворень у суспільстві.

 4. Обґрунтування значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

 5. Характеристика основних законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні, і розробка пропозицій щодо удосконалення.

 6. Ознайомлення з зарубіжним досвідом організації місцевих фінансів.

2. Місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів

Принципи побудови місцевих бюджетів. Особливості і тенденції формування доходів місцевих бюджетів. Склад місцевих податків і зборів в Україні, практика і проблеми місцевого оподаткування. Поточний бюджет і бюджет розвитку.

Практичні завдання

 1. Аналіз і характеристика принципів побудови місцевих бюджетів.

 2. Загальна характеристика місцевого бюджету і визначення його особливостей.

 3. Класифікації доходів бюджету.

 4. Аналіз впливу місцевих податків і зборів на формування доходної частини місцевого бюджету, можливості їх запровадження.

 5. Визначення відмінностей джерел формування і використання загального і спеціального фонду, бюджету розвитку.

 6. Приклади міст в Україні, де успішно складаються і виконуються бюджети розвитку.

3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Стислий зміст теоретичного компоненту. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Місцеві позики і їх розвиток в Україні. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Місцеве господарство і місцеві фінанси. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Практичні завдання

 1. Розкриття сутності фінансової незалежності місцевого самоврядування і визначення ключових проблем її зміцнення у нашій державі.

 2. Визначення критеріїв самостійності місцевих бюджетів, сутності податкової автономії місцевої влади.

 3. Характеристика складу і структури місцевих фінансів.

 4. Порядок здійснення місцевих запозичень.

 5. Обґрунтування ролі і значення фінансових ресурсів підприємств комунальної форми власності у складів доходів місцевих бюджетів.

4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Основи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні. Кошторисне планування бюджетних установ. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Фінансове вирівнювання бюджетної забезпеченості органів місцевого самоврядування.

Практичні завдання

 1. Характеристика основних принципів формування видаткової частини місцевих бюджетів.

 2. Аналіз положень нормативно-правових документів, які регламентують планування видатків місцевих бюджетів.

 3. Особливості формування бюджету за програмно-цільовим методом.

 4. Визначення показників виконання програм: затрат, продукту, продуктивності (ефективності), результативності (якості).

 5. Опис формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів.

 6. Процедура визначення обсягу дотацій вирівнювання місцевих бюджетів.

 7. Алгоритм розрахунку нормативу бюджетної забезпеченості.

5. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у сфері місцевих фінансів

Повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів. Порядок складання, розгляду і виконання місцевих бюджетів. Контроль і аудит виконання місцевого бюджету. Забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу.

Практичні завдання

 1. Визначення учасників бюджетного процесу на місцевому рівні.

 2. Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності місцевих фінансових органів у сфері управління фінансами.

 3. Характеристика проблем, які найчастіше виникають при складанні проекту, прийнятті і виконанні рішення про місцевий бюджет.

 4. Складання структури плану пояснювальної записки до місцевого бюджету.

 5. Визначення напрямів удосконалення процесу бюджетування в регіоні (місті).

 6. Оцінка фінансового стану місцевого бюджету на основі запропонованих показників.

 7. Пропонування порядку внесення змін до бюджетних призначень.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 року № 77-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 16. - Ст. 119.

 3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р.
  № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
  № 586-ХІV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.

 5. Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 1 липня 2004 р. № 1953-ІV // Урядовий кур’єр. - 2004. - 29 липня. - № 141.

 6. Указ Президента України “Про місцеві податки і збори” від 25 травня 1999 р.
  № 565 // Урядовий кур’єр. - 1999. - 10 червня. - № 106. - 107.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими” від 9 серпня 2005 р. № 725 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1940.

 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі” від 14 вересня 2002 р. № 538-р // Офіційний вісник України. - 2002. - № 38. - Ст. 1793.

 9. Бондарчук І. Інвестиційна політика в Україні: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 24 с.

 10. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня. - К.: Парламент. вид-во, 2002. - 320 с.

 11. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Л.Д.Сафонова та ін. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

 12. Бюджетні слухання: Метод. рек. щодо орг. та проведення бюджет. слухань в органах місцев. самоврядування України / Кол. авт.: В.І.Кравченко (кер.) та ін. - К.: НДФІ, 2000. - 120 с.

 13. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навч. посіб. - К., 2007. - 64с.

 14. Васюренко О.В., Азаренкова Г.М. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 28 - 33.

 15. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. - Х.: Константа, 2007. - 272 с.

 16. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., Вавіліна Н.І., Куранда Т.К. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія. - К.: УкрІНТЕЇ, 2007. - 144 с.

 17. Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів // Фінанси України. - 2003. - № 7. - С. 27 - 33.

 18. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посіб. / В.М.Вакуленко, Ю.Ф.Дехтяренко, О.І.Драпіковський та ін.; За заг. ред. В.Макухи. - К.: Основи, 1997. - 243 с.

 19. Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Зб. наук. ст. / За ред. Я.А.Жаліла. - К.: Альтерпрес, 2003. - 148 с.

 20. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 38 - 45.

 21. Зовнішні інвестиції як ресурс для місцевого розвитку: Посіб. / В.Борщевський, І.Гурняк, О.Мегеда, О.Мостіпан, Р.Нижник, В.Ткаченко. Керівник проекту М.Дацишин. - Київ: Інститут Реформ, 2005. - 74 с.

 22. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 276 с.

 23. Іваницька О. Фінансове забезпечення процесу прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях шляхом випуску та управління муніципальними цінними паперами / Проблеми реформування державного управління: Зб. наук. пр / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 220 с.

 24. Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.

 25. Луніна І., Вахненко Т. Підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні // Економіст. - 2005. - № 10. - С. 38 - 41.

 26. Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток): Посіб. для працівників ОМС. - К.: Академпрес, 2003. - 152 с.

 27. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми) / За ред.
  В.А.Граба. - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 232 с.

 28. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Гапонюк М.А., Яцюта В.П., Буряченко А.Є., Славкова А.А. - К., 2002. - 182 с.

 29. Місцеві фінаси: Підручник / За заг. ред. Кириленко О.П. - К.: Знання, 2006. - 677 с.

 30. Муніципальні позики. Зб. норм.-прав. та інформ.-аналіт. м-лів // Українське агентство фінансового розвитку. - К., 2004. - 87 с.

 31. Муніципальні позики: світова практика та український досвід / За ред. І.Бураковського. - К.: К.І.С., 2000. - 72 с.

 32. Основи муніципальної бюджетної політики / В.І.Кравченко, О.Я.Лилик. - К., 2006. - 142 с.

 33. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.

 34. Планування місцевого економічного розвитку: можливості та загрози: Посіб. // В.Борщевський, М.Дацишин, Р.Нижник, В.Проскурнін, В.Ткаченко. - К.: Інститут Реформ, 2005. - 66 с.

 35. Принципи формування місцевих бюджетів: Зб. матеріалів наук.-практ. семінарів у межах проекту “Принципи формування місцевих бюджетів”,
  м. Миколаїв, 24 грудня 1999 р., м. Запоріжжя, 9 лютого 2000 р.,
  м. Дніпропетровськ, 7 квітня 2000 р. / Наук. ред. Р.Зимовець. - К.: Наук.-аналіт. центр “Перспектива”, 2000. - 137 с.

 36. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.Г.Бодров та ін. - К., 2004. - 400с.

 37. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів // Фінанси України. - 2006. - № 7. - 12 - 20.

 38. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

 39. Татт Б., Грей П., Крайник О.П. Регіональний економічний розвиток / За ред. О.П.Крайник. - Л.: Ліга-Прес, 2003. - 280 с.

 40. Теорія фінансів: Навч. посіб. / За заг. ред. О.Д.Василика. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.

 41. Теория финансов: Учеб. пособие / Б.М.Сабанти. - 2-е изд. - М.: Менеджер, 2000. - 192 с.

 42. Толуб’як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Зб. наук. пр. НАДУ. - 2003. - № 2. - С. 191 - 198.

 43. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом. Посібник для органів місцевого самоврядування. Видання 2. / Проект “Реформа місцевих бюджетів в Україні”, RTI International. - К., 2005. - 56 с.

 44. Управління розвитком міста. Навч. посіб. / За ред. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 389 с.

 45. Финансы: Учеб. / Под ред. М.В.Романовского и др. - М.: Юрайт, 2002. - 502 с.

Модуль ГВ-10. КОНТРОЛІНГ

(для уперше прийнятих на посади державних службовців ІV категорії посад)

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність здійснювати контролінг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективності виконання управлінських рішень і використання бюджетних коштів.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

 • сутність і завдання контролінгу, його місце в системі державного управління;

 • елементи й етапи здійснення контролінгу;

 • види контролінгу;

 • інструменти контролінгу і порядок їх застосування;

 • основи організації контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і концепції його розвитку;

 • порядок документального оформлення процесу контролінгу;

вміти

 • організовувати діяльність підрозділів щодо здійснення контролінгу;

 • здійснювати основні функції контролерів з бюджетування і контролю за витратами структурних одиниць;

 • визначати показники фінансової стійкості органу державної влади, органу місцевого самоврядування і документувати результати контролінгу.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 6, із них: аудиторних занять - 4, самостійної навчальної роботи слухачів - 2.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1

Основи організації і здійснення контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

4

2

Види занять і методи навчання: практичні заняття, професійні вправи, аналіз професійних ситуацій, лекції, дискусії тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи організації і здійснення контролінгу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Поняття, мета, завдання і роль контролінгу в системі державного управління.

Елементи контролінгу (планування, облік, аналіз, прийняття рішень), їх взаємодія.

Етапи здійснення контролінгу: вимірювання результатів; контроль виконання планів; оцінка відхилень розробка довго і короткострокових планів.

Методи і прийоми контролінгу: загальнометодологічні; загальнонаукові; специфічні.

Інформаційне забезпечення контролінгу (управлінська, облікова й економічна інформація).

Стратегічний, тактичний і оперативний контролінг.

Практичні завдання

 1. Підготуйте робочі таблиці контролера.

 2. Проаналізуйте відхилення за основними показниками бюджетних асигнувань.

 3. Визначте стратегічні напрями розвитку в умовах обмеження бюджетних видатків.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - Ст. 1291.

 2. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В.Турчинова, Ц.Г.Огня. - К.: Парламент. вид-во, 2002. - 320 с.

 3. Дайле А. Практика контролинга: Пер. с нем. / Под ред. М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 336 с.

 4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

 5. Контролинг как инструмент управления предприятием / Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др. / Под ред., Н.Г.Данилочкиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

 6. Майер Э. Контролинг как система мышления и управления: Пер. с нем. / Под ред. С.А.Николаевой. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 176 с.

 7. Манн Т., Майер Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. / Под ред. В.Б.Ивашкевича. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

 8. Петренко С.Н. Контролинг / Учеб. пособие. - К.: Ника-Центр Эльга, 2003. - 328 с.

 9. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1997. - 146 с.

 10. Сухарева Л.А. Петренко С.Н. Контролинг – основа управления бизнесом. - К.: Ника-Центр Эльга, 2002. - 208 с.

 11. Фольмут Х.Й. Инструменты контролинга от А до Я. Пер. с нем. / Под ред. М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.

 12. Хан. Д. Планирование и контроль: концепция контролинга : Пер. с нем. / Под ред. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..