Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одна из характерных черт русской философии – это ее потребность в своих онтологических и гносеологических поисках и мировоззренческих построениях опи...полностью>>
'Рабочая программа'
Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной программы по мировой художественной культуре: Программы для общеобразовательн...полностью>>
'Документ'
В 675 году, через 43 года после смерти пророка Мухаммада, в Дамаске, в семье высокопоставленного чиновника халифата, родился мальчик, который был нар...полностью>>
'Документ'
Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційн...полностью>>

А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч посіб для студ вищ пед навч закл. /А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. 2-е вид., перераб. І доп. К.: Вища шк., 2002. 408 с. (Удк 37. 016: 39(=161. 2) Б 74) Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Богуш, А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. /А.М.Богуш, Н.В.Лисенко. - 2-е вид., перераб. і доп. - К.: Вища шк., 2002. - 408 с. (УДК 37.016:39(=161.2) Б 74)

 2. Закон України “Про вищу освіту”: Науково-практичний коментар /В.Г.Гончаренко, К.М.Левківський, С.Л.Лисенков та ін.; За заг. ред. В.Г.Кременя. – К.: ПП СДМ-Студіо, 2002. – 327 с. (УДК 378 З-19)

 3. Кожухова, Т.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. посіб. для наук.-пед. працівників, слухачів ф-тів підвищ. кваліфікації вищ. мед. і фармац. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації /Т.В.Кожухова, Л.Г.Кайдалова, В.В.Шпалінський. – Х.: Золоті сторінки, 2002. – 239 с. – (Нац. фармац. ун-т. Ін-т підвищ. кваліфікації спец. фармації). (УДК 37.01 К 58)

 4. Костюк, А.Й. Тематично-поурочне планування з фізики та астрономії. – Т.: Підручники і посібники, 2002. – 32 с. (УДК 37.016:53 К 72 )

 5. Соя, Б. Вивчення творчості Василя Симоненка в школі: Посіб. для вчителя. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 64 с. – (На допомогу вчителю УЛ). (УДК 37.016:821.161.2 С 70)

 6. Царьова, Н.А. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з хімії: 8 кл. – Т.: Підручники і посібники, 2002. – 64 с. (УДК 37.016:54 Ц 20)

 7. Шандрівська, Г.М. Я і Україна: Розробки уроків: І кл. /Галина Шандрівська, Марія Лясковська. – Т.: Підручники і посібники, 2002. – 64 с. (УДК 37.016:908(477) Ш 20)

 8. Шандрівська, Г.М. Я і Україна: Розробки уроків: 2 кл. /Галина Шандрівська, Марія Лясковська. – Т.: Підручники і посібники, 2002. –72 с. (УДК 37.016:908(477) Ш 20)

 9. Ягупов, В.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. –К.: Либідь, 2002. – 560 с. (УДК 37 Я 31)

Автореферати дисертацій

 1. Гапайчук, І.М. Педагогічні умови емоційної взаємодії “викладач-студент” у процесі навчання у класичному університеті: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. – 20 с..

 2. Гладка, І.А. Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми “Ласкаво просимо у світ іноземних мов”): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання. – К., 2003. – 20 с.

 3. Єрмакова, С.С. Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. – О., 2003. – 20 с.

 4. Кукуленко-Лук’янець, І.В. Психологічні засади особистіснокреативного підходу в навчанні студентів університету (на матеріалі іноземної мови): Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – К., 2003. – 22 с.

 5. Люлюка,В.С. Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. – К., 2003. – 19 с.

 6. Матвієнко, П.І. Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу в ситемі післядипломної освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. – Луганськ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

 7. Нестеренко, В.В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. – О., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

 8. Нєдялкова, К.В. Педагогічні умови інтелектуального розвитку майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

 9. Онипченко, О.І. Навчально-виховна та методична діяльність педагогічних рад освітніх закладів України у другій половині ХІХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки. – Х., 2003. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

 10. Полторак, С.Т. Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України: Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теорія і методика проф. освіти. – Хмельницький, 2003. – 18 с. – Бібліогр: с. 15-16.

 11. Постернак, Н.О. Стимулювання пізнавального інтересу учнів 6-8 класів до біології: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання біології. – К., 2003. – 20 с.

 12. Рабійчук, Л.С. Педагогічні умови тестового контролю знань курсантів з іноземної мови: Автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 - – Теорія і методика проф. освіти. – Хмельницький, 2003. – 18 с.

 13. Ревуцька, О.В. Словотворча робота як засіб збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими вадами мовлення (ТВМ): : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 – корекційна педагогіка. – К., 2003. – 20 с.

 14. Свіржевський, М.П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - – Теорія і методика проф. освіти. – К., 2003. – 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 15. Сілкова, О.В. Контроль знань та вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах використання комп’ютерних систем: Автореф. дис. ... ... канд. пед. наук: 13.00.04 - – Теорія і методика проф. освіти. – К., 2003. – 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 16. Смалько, О.А. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

 17. Сойчук, Р.Л. Реформування змісту трудового навчання в об’єднаній школі Великої Британії в 70-90-ті роки ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки. – Х., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.

 18. Уваркіна, О.В. Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисціплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - – Теорія і методика проф. освіти. – К., 2003. – 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19.

 19. Шемелюк, Г.О. Особливості науково-методичного забезпечення навчального процесу у технічному коледжі в умовах ступеневої освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - – Теорія і методика проф. освіти. – К., 2003. – 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 20. Шамес, Й.А. Діагностування психологічних детермінант професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів культури: Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 – пед. та вікова психологія. – К., 2003. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16.

 21. Шевченко, Т.М. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст.: засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 07.00.01 – Історія України. – Л., 2003. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12.

 22. Шимановський, М.М. Формування у старшокласників громадянської позиції засобами суспільствознавчих дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр: с. 16-17.

 23. Чаплицька, Г.В. Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. – Х., 2003. – 17 с. - Бібліогр.: с.14-15.

 24. Черній, В.С. Виховання культури людських взаємин в учнів 5-8 класів у процесі вивчення художньої літератури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання (укр. л-ра). – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.6 с. 17.

 25. Шугайло, Г.В. Диференційований підхід до навчання комп’ютерних технологій майбутніх учителів інформатики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

 ПСИХОЛОГІЯ

 1. Гольдштейн, А. Тренінг умінь спілкування: Як допомогти проблемним підліткам /Арнольд Гольдштейн, Володимир Хомик; Пер. з англ. В.Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с. (УДК 159.9 Г 63)

 2. Левчук, Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2002. – 256 с. (УДК 159.9; ББК 88.6 Л 38)
 3. Швачко, О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. для студ. непсихолог. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вища шк., 2002. – 112 с. (УДК 316.6 Ш 33)

Автореферати дисертацій
 1. Бойко, Г.М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 – спеціальна психологія. – К., 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 21.

 2. Вінс, В.А. Психологічні особливості переживання вікової кризи підлітками школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.

 3. Дроздов, О.Ю. Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 – соціальна психологія. – К., 2003. – 20 с.

 4. Зав'язкіна, Н.В. Вплив антиепілептичних препаратів на пізнавальні функції хворих на епілепсію: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 – медична психологія. – К., 2003. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16.

 5. Лушин, П.В. Психологія особистісного змінювання: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 – заг. психологія, історія психології. – К., 2003. – 30 с. – Бібліогр.: с. 24-27.

 6. Малишева, К.О. Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: Психологічні чинники, профілактика та корекція: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.04 - медична психологія. - К., 2003. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13-14.

 7. Микитюк, Г.Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя: Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – К., 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

 8. Пенковська, Н.М. Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18.

 9. Романенко, О.В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем: : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 - спец. психологія. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 10. Станіславський, С.В. Психологічні особливості сприйняття життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.04 - медична психологія. - К., 2003. - 17 с. - Бібліогр.: с. 15.

 11. Чистяков, С.А. Внутрішньоособистісні конфлікти та особливості їх психопрофілактики і психокорекції у курсантів вищого військового навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 - Психологія права в особливих умовах. - Хмельницький, 2003. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15.

 12. Якимчук, Т.В. Негативні психічні стани особистості в установах виконання покарання та їх психокорекція: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 - Психологія права в особливих умовах. - Хмельницький, 2003. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14- 15.

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Брусіловський, Б.Я. Інформатика інвестування: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 498 с. - Бібліогр.: с. 484-492. (УДК 004 Б 89)

 2. Гилберт, С. Самоучитель VisuaLC ++6 в примерах: Учеб.: Пер. с англ. /Стивен Гилберт, Билл Маккарти. - М.; СПб; К.: ООО ТИД ДС, 2002. - 496 с. (УДК 004 Г 47)

 3. Гордієнко, І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - 2-е вид., переробл. і допов. - К.: КНЕУ, 2003. - 260 с. (УДК 004 Г 68)

 4. Дибкова, Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Академвидав, 2002. - 320 с. - Бібліогр.: с. 313. - (Альма-матер). (УДК 004 Д 44)

 5. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. для самост. вивч. дисципліни /Д.О.Рзаєв, О.Д.Шарапов, В.М.Ігнатенко, Л.М.Дибкова. - К.: КНЕУ, 2002. - 486 с. - Бібліогр.: с. 483-486. (УДК 004 І-74)

 6. Кєлкинс, Б. Solaris 8: Сертификация системного администратора: Пер. с англ. - М. : Торгово-издат. Дом DiaSoft, 2003. - 928 с. (УДК 004 К 98)

 7. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины /Д.В.Чистов, А.В.Таранов, О.А.Заремба, А.В.Заремба. - К.: Диасофт, 2002. - 528 с.: ил. (УДК 004 Х 70)

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Арутюнов, В.Х. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /В.Х.Арутюнов, В.М.Свінціцький. - К.: КНЕУ, 2003. - 92 с. (УДК 1 А 86)

Автореферати дисертацій

 1. Чебан, О.М. Етнокультурне у свідомості поліетнічного соціуму (на матеріалах Придунав'я): Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 - соц. філософія та філософія історії. - О., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с.15.

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для студ. економ. спец. /О.А.Кириченко, І.В.Гіленко, С.Л.Роголь та ін.; За ред. О.А.Кириченка. - 3-є вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002. - 440 с. (УДК 33 Б 23)

 2. Батенко, Л.П. Управління проектами: Навч. посіб. /Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська. - К.: КНЕУ, 2003. - 231 с. (УДК 658 Б 28)

 3. Білорус, О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003. - 360 с. (УДК 316 Б 61)

 4. Гаркавенко, С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Лібра, 2002. - 710 с. (УДК 33; ББК 65.29 Г 20)

 5. Герасимович, А.М. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності": Навч. посіб. [для студ.-бакалаврів за спец. "Банківська справа"] /А.М.Герасимович, О.І.Самсонова. - К.: КНЕУ, 2003. - 104 с. (УДК 33 Г 37)

 6. Грошово-кредитна політика в Україні /В.С.Стельмах, А.О.Єпіфанов, Н.І.Гребеник, В.І.Мищенко; За ред. В.І.Мищенка. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2003. - 424 с. (УДК 33 Г 89)

 7. Дахно, І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2002. - 200 с. (УДК 34 Д 21)

 8. Демківський, А.В. Вексельна справа: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спец. "Банківська справа". - К.: Либідь, 2003. - 336 с. (УДК 33 Д 30)

 9. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 3: ІІ (поручництво) - Я (японський центр продуктивності) /Редкол.: Гаврилишин Б.Д., Мочерний С.В., Устенко О.А. та ін. - К.: Академія; Т.: Академія народного господарства, 2002. - 952 с. (УДК 33(03) Е 45)

 10. Іванов, Ю.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 356 с. (УДК 34 І-20)

 11. Задорожна, Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 220 с. - (УДК 33 З-15)

 12. Залєтов, О.М. Основи страхового права України: Навч. посіб. з комп'ютерним довідником "Дінай: Страхування" /О.М.Залєтов, О.О.Слюсаренко; Під ред. Б.М.Данилишина. - К.: Міжнар. агенція "Beezone", 2003. - 384 с. (УДК 34 З-23)

 13. Історія адвокатури України. Ч. І /Т.В.Варфоломеєва, О.Д.Святоцький, В.С.Кульчицький та ін. - 2-е вид., переробл. і допов. - К.: СДМ-Студіо, 2002. - 286 с. - (Сер. "Адвокатура України"). (УДК 34 І-90)

 14. Кузьмін, О.Є. Основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., менеджерів і підприємців /О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с. - (Сер. "Альма-матер"). (УДК 65 К 89)

 15. Мочерний, С.В. Політична економія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Знання-Прес, 2002. - 688 с. - (Вища освіта ХХІ століття). (УДК 33 М 86)

 16. Мумінова-Савіна, Г.Г. Судово-бухгалтерьска експертиза: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 204 с. (УДК 33 Н 62)

 17. Никифоров, А.Є. Промислова політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 179 с. (УДК 33 Н 62)

 18. Новицький, В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підруч. для студ. і слухачів вищ. навч. закл. економ. профілю, підпариємців та службовців. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. (УДК 33 Н 73)

 19. Опришко, В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /В.Ф.Опришко, І.Ю.Онопчук. - К.: КНЕУ, 2003. - 130 с. (УДК 34 О-62)

 20. Основи аграрної економіки: Підруч. для підготовки фахівців нееконом. спец. в аграрних вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації /В.П.Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А.Ковтун та ін.; За ред. В.П.Галушка, Гвідо Ван Хулєнбрука. - К.: Вища освіта, 2003. - 400 с.: іл. (УДК 33 О-75 )

 21. Пересада, А.А. Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /А.А.Пересада, С.В.Онікієнко, Ю.М.Коваленко. - К.: КНЕУ, 2003. - 136 с. (УДК 33 П 27)

 22. Попов, А.П. Українська митниця на шляху відродження та розвитку: Правові та історичні аспекти: [Монографія]. - К.: Акцент, 2002. - 408 с. (УДК 33 П 12)

 23. Савченко, В.Я. Аудит: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл., аудиторів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, бухгалтерів, економістів]. - К.: КНЕУ, 2002. - 324 с. (УДК 657 С 13)

 24. Сирохман, І.В. Товарознавство продовольчих товарів: Підруч. для студ. екон. спец. торг. вищ. навч. закл. /І.В.Сирохман, І.М.Задорожний, П.Х.Пономарьов. - К.: Лібра, 2002. - 368 с.: іл. (УДК 658 С 40)

 25. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса: Учеб.-метод. пособие: В 6 кн. Кн. 2: Методическое руководство для преподавателей-тренеров /А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, А.Г.Дубинский и др.; Кн. 3: Технологии создания и организации деятельности фирмы /А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.Г.Дубинский и др. - К.: КНЕУ, 2003. - (УДК 658 С 56)

 26. Соціологія культури: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти /О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий тв ін.; За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі. - К.: Каравела; Л.: Новий світ-2000, 2002. - 334 с. (УДК 316 С 69)

 27. Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навч.-метод. посіб.: У 6 кн. Кн. 2: Методичне керівництво для викладачів-тренерів /А.ФІ.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, О.Г.Дубинський та ін. Кн. 2. - К.: КНЕУ, 2003. -296 с. (УДК 658 С 91)

 28. Теребус, О.М. Страхові послуги: Навч.-метод. матеріали для студ. денної і заоч. форми навчання спец. денної і заоч. форми навчання спец. 7.050104; 7.050201; 7.050206. - Т.: ТАНГ, 2002. - 168 с. - (Тернопільська акад. нар. госп. Ін-т фінансів). (УДК 36 Т 35)

 29. Терещенко, О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с. (УДК 658 Т 35)

 30. Трохименко, Л.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.: У 4 ч. Ч. ІІІ: Метод. рек. до вивч. другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах". - К.: КНЕУ, 2003. - 508 с. (УДК 657 Т 70)

 31. Уманець, Т.В. Статистика: Навч. посіб. /Т.В.Уманець, Ю.Б.Пігарєв. - К.: Вікар, 2003. - 624 с. - (Сер. "Вища освіта ХХІ столітття"). (УДК 311 У 52)

 32. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /М.А.Бєлов, І.А.Павленко, Т.І.Решетняк та ін.; За заг. ред. М.А.Бєлова. - К.: КНЕУ, 2003. - 112 с. (УДК 658 У 67)

 33. Усач, Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - 2-е вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2003. - 224 с. - (УДК 657 У 74)

 34. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003. - 165 с. (УДК 658 Ф 59)

 35. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. /П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; За ред. Є.І.Ткача. - К.: Либідь, 2002. - 324 с. (УДК 311 Ф 59)

 36. Харів, П.С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства: Навч. посіб. /П.С.Харів, О.М.Собко, О.П.Вашків. - Т.: Підручники і посібники, 2003. - 256 с. (УДК 658 Х 20)

 37. Шевченко, Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 276 с. (УДК 33 Ш 37)

 38. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія /В.Г.Федоренко (кер.). Д.В.Степанов, О.Г.Чувадинський та ін.; Наук. ред. В.Г.Федоренко. - К.; Ніжин: Аспект-Поліграф, 2003. - 724 с. - (Акад. екон. наук України. Київ. нац. ун-т будівництва і архіт. Акад. будівництва України). (УДК 33 Ш 70)

 39. Экономика предприятия: Учеб. [для студ. эконом. высш. учеб. завед. и фак-тов, слушателей магистерских программ, учащихся сред. учеб. завед. эконом. направления] /М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко и др.; Под общ. ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2003. - 606 с. (УДК 658 Э 40)

 40. Яновська, О.Г. Кримінально-процесуальне право України: Навч.-метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 208 с. (УДК 34 Я 64)

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Аносов, И.П. Основы гистологии: Учеб. пособие /И.П.Аносов, Т.Е.Золотова. - К.: Твім інтер, 2002. - 316 с. (УДК 61 А 69)

 2. Басов, В.П. Хімія: Навч. посіб. для слухачів підготов. від-нь, ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студ. вищ. закл. освіти /В.П.Басов, В.М.Родіонов, О.Г.Юрченко. - 3-є вид., випр. - К.: Каравела, 2003. - 280 с. (УДК 54(075) Б 27)

 3. Венгер, Є.Ф. Основи квантової механіки: Навч. посіб. для студ. фізико-матем. спец. вищ. пед. навч. закл. /Є.Ф.Венгер, В.М.Грибань, О.В.Мельничук. - К.: Вища шк., 2002. - 288 с. (УДК 53 В 29)

 4. Вітлінський, В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с. (УДК 51 В 54)

 5. Волощенко, А.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /А.Б.Волощенко, І.А.Джалладова. - К.: КНЕУ, 2003. - 256 с. (УДК 51 В 68)

 6. Выдающиеся имена в мировой медицине /Е.Е.Аронов, М.Б.Мирский, Т.С.Сорокина и др.; Под ред. А.А.Грандо. - К.: РИА Триумф, 2002. - 496 с.: ил. - (Национальный музей медицины Украины). - Текст на рус. и англ. яз. (УДК 61 В 92)

 7. Завдання для державної атестації з біології за курс основної школи /Авт.-упоряд.: Н.Ю.Матяш, О.В.Костильов, А.С.Вихренко, Т.О.Вихренко. - К.: Генеза, 2002. - 224 с.: іл. (УДК 54(079) З-13)

 8. Лейфура, В.М. Математика: Підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації /В.М.Лейфура, Г.І.Голодницький, Й.І.Файст; За ред. В.М.Лейфури. - К.: Техніка, 2003. - 640 с.: іл. (УДК 51 Л 42)

 9. Коршак, Е.В. Фізика: 10 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений /Е.В.Коршак, А.И.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 311 с.: іл. (УДК 53(075) К 70)

 10. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч.І /Л.І.Дюженкова, Т.В.Колесник, М.Я.Лященко та ін. - К.: Вища шк., 2002. - 462 с.: іл. (УДК 51 М 34)

 11. Попель, П.П. Хімія. 10 клас: Експеримент. підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /П.П.Попель, В.Г.Пивоваренко, О.В.Гордієнко. - К.: Академія, 2002. - 232 с. (УДК 54(075) П 57)

 12. Рейтер, Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Л.Г.Рейтер, О.М.Степаненко, В.П.Басов. - К.: Каравела, 2003. - 344 с. (УДК 54 Р 35)

 13. Рейтер, Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Л.Г.Рейтер, О.М.Степаненко, В.П.Басов. - 2-е вид. - К.: Каравела, 2003. - 344 с. (УДК 54 Р 35)

 14. Ревматоидный артрит у детей: Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики и лечения /Е.М.Лукьянова, Л.И.Омельченко, А.Г.Цыпкун; Под ред. Е.М.Лукьяновой, Л.И.Омельченко. - К.: Книга плюс, 2002. - 176 с. (УДК 61 Р 32)

 15. Свинко, Й.М. Геологія: Підруч. для студ. географ. спец. вищ. навч. закл. /Й.М.Свинко, М.Я.Сивий. - К.: Либідь, 2003. - 480 с. (УДК 55 С 24)

 16. Соціальна екологія: Навч. посіб. для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. /За ред. Л.П.Царика. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 208 с. (УДК 502 С 69)

 17. Современные травмы: Клиническая практика предупреждения и лечения /Под общ. ред. П.А.Ф.Х.Ренстрема; Пер. с англ. Г.Гончаренко. - К.: Олимпийская л-ра, 2003. - 472 с.: ил. (УДК 61 С 73)

 18. Тадеєв, В.О. Граматика інженерного "есперанто": Начерк основних ідей та методів нарисної геометрії . - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 96 с. (УДК 51 Т 13)

 19. Тадеєв, В.О. Побудова графіків функцій: Навч. посіб. для учнів. - 2-е вид. - Т.: Підручники і посібники, 2003. - 72 с. - (Б-чка заоч. мат. шк.). (УДК 51(075) Т 13)

 20. Тадеєв, В.О. Системи числення (нумерації): Навч. посіб. для учнів. - 2-е вид. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 32 с. - (Б-чка заоч. математ. шк.). (УДК 51(075) Т 13)

 21. Шунда, Н.М. Збірник задач з алгебри для 7-9 класів: Навч. посіб. - К.: Техніка, 2003. - 416 с. (УДК 51(076) Ш 96)

 • ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Барабаш, О.Ю. Цибулинні овочеві культури: Поради, як зібрати високий урожай цибулі та часноку, рецепти консервування, соління і приготування страв /О.Ю.Барабаш, О.Д.Шрам, С.Т.Гутиря. - К.: Вища шк., 2002. - 87 с. - (Б-ка овочевника). (УДК 63 Б 24)

 2. Ванін, В.В. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти /В.В.Ванін, А.В.Бліок, Г.О.Гнітецька. - 2-е вид., випр. - К.: Каравела, 2003. - 160 с. (УДК 74 В 17)

 3. Гринжевський, М.В. Словник-довідник науково-виробничих термінів і понять у рибному і водному господарствах, охороні навколишнього природного середовища внутрішніх водних об'єктів України /М.В.Гринжевський, В.М.Єрко, А.В.Пекарський. - К.: Вища освіта, 2002. - 304 с. (УДК 63(03) Г 85)

 4. Електричні машини та електропривод побутової техніки: Підруч. для студ. електромехан. спец. вищ. навч. закл. /М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков та ін.; За ред. Д.Б.Головка, М.Г.Поповича. - К.: Либідь, 2002. - 352 с. (УДК 62 Е 50)

 5. Зайцев, Г.Ф. Теорія автоматичного управління: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г.Ф.Зайцев, В.К.Стеклов, О.І.Бріцький; За ред. Г.Ф.Зайцева. - К.: Техніка, 2002. - 688 с. (УДК 681 З-17)

 6. Зеркалов, Д.В. Транспорт України: Довідник: У 2 кн. Кн. 1: Загальні питання. - К.: Основа, 2002. - 416 с. (УДК 656 З-57)

 7. Ковальчук, М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 260 с. (УДК 63 К 56)

 8. Колонтаєвський, Ю.П. Промислова електроніка та мікротехніка: теорія і практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти, які навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка" /Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков; За ред. А.Г.Соскова. - К.: Каравела, 2003. - 363 с. (УДК 62 К 61)

 9. Комментарии к Правилам дорожного движения Украины /З.Д.Дерех, В.Ф.Душник, Ю.Е.Заворицкий и др.; Под общ. ред. А.Л.Миленина. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Радуга, 2002. - 336 с.: ил.+ прилож. (УДК 656 К 63)

 10. Константінов, Ю.М. Технічна механіка рідини і газу: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямами "Будівництво" і "Водні ресурси" /Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. - К.: Вища шк., 2002. - 278 с.: іл. (УДК 53 К 65)

 11. Лихацький, В.І. Баштанництво: Навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. освіти І- IV рівнів акредитації із агроном. спец. - К.: Вища шк., 2002. - 168 с. (УДК 63 Л 65)

 12. Можаровський, М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: Підруч. для студ. механ. і машинобудівних спец. вищ. навч. заклад. - К.: Вища шк., 2002. - 310 с. (УДК 53 М 74)

 13. Паначевний, Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Б.І.Паначевний, Ю.Ф.Свергун. - К.: Каравела, 2003. - 440 с. (УДК 62 П 16)

 14. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОН 0.00-1.21-98 /Редкол.: Сорокін І.Д., Мельничук Л.О., Андрєєв С.А. та ін. - К.: Основа, 1998. - 380 с. - Укр. і рос. мовами. (УДК 654 П 68)

 15. Стеблюк, М.І. Цивільна оборона: Підруч. для студ. і викл. навч. закл. - 2-е вид., переробл. і допов. - К.: Знання-Прес, 2003. - 456 с. - (Сер. "Вища освіта ХХІ століття"). (УДК 355 С 79)

 • МИСТЕЦТВО. СПОРТ

Автореферати дисертацій

 1. Кашуба, В.О. Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного виховання: Автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. - К., 2003. - 35 с.

 2. Ріпак, І.М. Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. - Л., 2003. - 20 с.

 МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Багряний, І. Листування 1946-1963: У 2 т. Т.І; Т.2. - К.: Смолоскип, 2002. (УДК 821.161.2 Б 14)

 2. Білевич, І.М. Communicate in English = Спілкуйся англійською мовою /І.М.Білевич, Н.Л.Вільчанська. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 92 с. (УДК 811.111(075) Б 61)

 3. Веретенников, В.А. Дикий табун: Роман. Киносценарий. Публицистика. - К.: Академия, 2003. - 400 с.: ил. (УДК 821.161.1 В 31)

 4. ХХ век, запомни нас такими: Украинская школа русской поэзии /Сост. Потапова А., Дробот В. - К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 488 с. - (Багатомовна поезія України). (УДК 821.161.1 Д 22)

 5. Загороднюк, В.С. Психологізм творчості Михайла Стельмаха: Монографія /Наук. ред. М.Гуменний. - К.: Акцент, 2002. - 192 с. (УДК 821.161.2 З-14)

 6. Закалюжний, М.М. Латинська мова: Підруч. для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2003. - 368 с. (УДК 811.124 З-18)

 7. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підруч. для студ. філолог. спец. вищ. навч. закл. Кн. І /О.Д.Гнідан, Л.С.Дем'янівська, С.С.Кіраль та ін.; За ред. О.Д.Гнідан. - К.: Вища шк., 2002. - 576 с. (УДК 821.161.2(091) І-90)

 8. Калюжна, В.В. Англійська мова: 5 клас: Підруч. для спеціалізованих шк. з поглибленим вивч. англ. мови. - К.: Академія, 2003. - 256 с. (УДК 811.111(075) К 17)

 9. Коэльо, П. Алхимик: Пер. с португал. - К.: София, 2002. - 224 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 10. Коэльо, П. Вероника решает умереть. : Пер. с португал. - К.: София, 2002. - 272 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 11. Коэльо, П. Дьявол и сеньорита Прим: : Пер. с португал. - К.: София, 2002. - 256 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 12. Коэльо, П. Книга воина света: Пер. с португал. - К.: София, 2002. - 192 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 13. Коэльо, П. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала: Роман: Пер. с португ. - К.: София, 2003. - 222 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 14. Коэльо, П. Пятая гора: Пер. с португал. - К.: София, 2002. - 272 с. (УДК 821.134.3(81) К 76)

 15. Листок з вирію: Поезія української діаспори. Кн. 2 /Упоряд.: Г.Кирпа, Д.Чередниченко. - К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. - 544 с. (УДК 821.161.2 Л 63)

 16. Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко /Упоряд., авт. передм. і комент. М.Тимошик. -К.: Наша культура і наука, 2002. - 440 с.: іл. - (Видавн. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. І: "Рукописна спадщина". Т. 2) (УДК 821.161.2.09 0-36)

 17. Сапун, Г. Читайлик: Посіб. з читання для 3 кл. /Галина Сапун, Сергій Ткачов, Наталія Ткачова. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 80 с.: іл. (УДК 811.161.2(075) С 19)

 18. Сафарян, С.І. Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /С.І.Сафарян, Ю.І.Султанов. - 3-є вид., переробл. і доповн. - К.: Вежа, 2002. - 400 с.: іл. (УДК 82(100).09(075); ББК 83.3(0) С 21)

 19. Сивирин, А.О. Хрест Лугового: Повісті. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 176 с.: іл. (УДК 821.161.2 С 34)

 20. Сімон, К. Дорога Фландрії; Зоосад: Романи /Пер. з фр. Р.Осадчук. - К.: Юніверс, 2002. - 496 с. - (Лаурети Нобелівської премії 1985). (УДК 821.133.1 С 37)

 21. Словарь испанско-русский и русско-испанский: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений и высш. учеб. заведений /Сост.: В.Ф.Сахно, С.А.Коваль; Общ. ред. В.Т.Бусела. - К.-Ірпінь: Перун, 2002. - 535 с. (УДК 811.134.2(03) С 48)

 22. Словарь итальянско-русский и русско-итальянский: Пособие для общеобразоват. и высш. учеб. заведений /Сост.: О.В.Дмитриев, Г.В.Степенко; Под общ. ред. В.Т.Бусела. - К.- Ірпінь: Перун, 2003. - 570 с. (УДК 811.131.1(03) С 48)

 23. Словник англійсько-український і українсько-англійський: Посіб. для загальноосвіт. та вищ. навч. закл. /Заг. ред. В.Т.Бусела. - 2-е вид., стереотип. - К.- Ірпінь: Перун, 2003. - 442 с. (УДК 81.2Англ-4 С 48)

 24. Словник іспансько-український і українсько-іспанський: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. /Уклад.: В.Ф.Сахно, С.А.Коваль. - К.- Ірпінь: Перун, 2002. - 535 с. (ББК 81.2Ісп-4 С 48)

 25. Словник французько-український і українсько-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. /Уклад.: В.Б.Бурбело, Г.Ф.Венгреновська, К.М.Андрашко та ін. - К.- Ірпінь: Перун, 2002. - 518 с. (ББК 81.2Фра-4 С 48)

 26. Слухай та говори англійською про економіку: Посіб. з аудіювання для викл. /Уклад.: Р.А.Гаращенко, Н.А.Мовчанюк. - К.: КНЕУ, 2003. - 62 с. (УДК 811.111 С 49)

 27. Слухай та говори англійською про економіку: Посіб. з аудіювання для студ. /Уклад.: Р.А.Гаращенко, Н.А.Мовчанюк. - К.: КНЕУ, 2003. - 98 с. (УДК 811.111 С 49)

 28. Столітня, Л.Ю. Зошит з англійської мови. 5 клас /Л.Ю.Столітня, В.В.Калюжна. - К.: Академія, 2003. - 65 с.: іл. (УДК 811.111(078) С 81)

 29. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови: Посіб. /Уклад.: Г.І.Артемчук, С.Ю.Ніколаєва, Н.О.Бражник та ін. - К.: Ленвіт, 2003. - 168 с.: іл. (УДК 81 Т 36)

 30. Ткаченко, А.О. Мистецтво слова (Вступ до литературознавства): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. з гуманіт. спец. філологія, журналістика, літературна творчість. - К.: ВПЦ Київський університет, 2003. - 448 с. (УДК 82 Т 48)

 31. Українська дитяча література: Антологія /Вступна ст. та упорядкув. Л.П.Козачок. - К.: Вища шк., 2002. - 520 с. (УДК 821.161.2 У 45)

 32. "Українська школа" в польському романтизмі = Szkola ukrainska" w polskim romaniyzmie / За ред. С.Ткачова. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 207 с. (УДК 821.162.1.09 У 45)

 33. Український орфографічний словник укр. мови: Близько 143000 слів /Уклад.: М.М.Пещак та ін. - 3-є вид., переробл. і допов. - К.: Довіра, 2002. - 1008 с. - (НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. Словники України). (УДК 811.161.2(03) У 45)

 34. Шандрівська, Г.М. Контрольні роботи з української мови у початкових класах. - Т.: Підручники і посібники, 2002. - 48 с. (УДК 811.161.2(079) Ш 20)

 35. Януш, Я.В. Українська література ХІХ століття: Навч.-метод. посіб. для абітурієнтів. Ч. І /Я.В.Януш, О.І.Ладигіна, Т.А.Подгурська; За ред. Я.В.Януш. - К.: КНЕУ, 2002. - 136 с. (УДК 821.161.2(091) Я 65)

Автореферати дисертацій

 1. Бурківська, Л.Ю. Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми: Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 - українська мова. - К., 2003. - 23 с.

 2. Голубовська, І.В. Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 - українська література. - К., 2003. - 20 с.

 3. Ніколаєва, Н.Г. Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення: Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 - українська мова. - К., 2003. - 27 с.

 4. Петрова, Л.П. Власне ім'я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко): Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 - українська мова. - К., 2003. - 20с.

 5. Пономаренко, А.Ю. Фразеологічні одиниці з демінутивним та аугментативним компонентом у сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 - українська мова. - К., 2003. - 20с.

ІСТОРІЯ

 1. Бойко, О.Д. Історія України: Посіб. для студ., виклад. вищ. навч. закл., учителям середніх заг.-освіт. шк. - 2-е вид., допов. - К.: Академвидав, 2003. - 656 с. - (Сер. "Альма-матер"). (УДК 94(477) Б 77)

 2. Історичне джерелознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Я.С.Калакура (кер. авт. кол.)., І.Н.Войцехівська, Б.І.Корольов та ін. - К.: Либідь, 2002. - 488 с. (УДК 930 І-90)

 3. Історія світової культури: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. /Л.Т.Левчук (кер.), В.С.Гриценко, В.В.Єфименко та ін. - 4-е вид., стер. - К.: Либідь, 2003. - 368 с. (УДК 930.85 І-90)

 4. Новітня історія України (1900-2000): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Вища шк., 2002. - 719 с. (УДК 94(477) Н 73)

 5. Тараненко, А.В. Сенсація ХХІ сторіччя!!!: Древній Києв-Грандіозна Священна Столиця Світової Супердержави (Посвячення в ідеологію України-Руси ХХІ сторіччя). - К.: Вид-во Харитоненка, 2002. - 172 с. (УДК 94(477) Т 19)

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Энциклопедия Олимпийского спорта: В 5-ти т. Т. І /Под общ. ред. В.Н.Платонова. - К.: Олимпийская лит., 2002. - 496 с.: ил. (УДК 796(03) Э 68)

14
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2 . – Вип.7.– 197с.
 2. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.

Другие похожие документы..