Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Курсовая работа по «Микроэкономике» представляет собой ре­зультат самостоятельной работы студента за семестр по определен­ной теме изучаемой дисципли...полностью>>
'Документ'
Иногда наблюдаешь такую картину, ребенок неправильно произносит слова, искажает какой-либо звук, а мама и ли другие члены семьи начинают, шутя подража...полностью>>
'Документ'
«Человечность всегда была одним из важнейших явлений литературы – большой и маленькой» (Д.С.Лихачёв). (По одному или нескольким произведениям русской...полностью>>
'Документ'
Ортопедическая стоматология. Определение учебной дисциплины, ее цель, задачи. Основные направления развития этой науки. Вклад сотрудников кафедры в ра...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

__________________ О.І.Волков

«____»________________ 2010 р.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

шифр назва спеціальності

РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

вченою радою факультету на засіданні кафедри

ТОСУ електроніки та електротехніки

від 17 березня 2010 р. від 16 березня 2010 р.

протокол № 7 протокол № 5

Київ – 2010

1. ВСТУП

Фахові вступні випробування для вступу на навчання за рівнем спеціаліст та магістр зі спеціальності «Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти варіантах і спрямовані на виявлення рівня підготовки по шукачів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (8.090803) та спеціаліст (7.090803).

Участь у вступних випробуваннях можуть приймати по шукачі, які закінчили навчання і отримали диплом бакалавра напрямку «Електроніка» (6.0908). Кожен з варіантів завдань містить п’ять запитань, які охоплюють більшість головних дисциплін, викладених у розділах 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 навчальної програми бакалаврів напрямку «Електроніка». Виставлення оцінки за вітчизняними критеріями оцінюється за чотирибальною системою, а за стандартом ECTS – за стобальною.

Програма має п’ять розділів по головних напрямках підготовки бакалаврів напрямку «Електроніка». Цими напрямками є:

 • твердотіла електроніка;

 • аналогова схемотехніка;

 • цифрова схемотехніка;

 • енергетична електроніка;

 • мікропроцесорна техніка.

Зміст кожного розділу у завданні представлений відповідним запитанням.

2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ

2.1. Твердотіла електроніка

Розділ «Твердотілої електроніки» дозволяє виявити рівень підготовки пошукача з цього курсу, оцінити його знання, уміння та навички по наступним напрямках:

 • принцип дії p-n переходів, параметри, характеристики приладів, створених на їх основі;

 • робота біполярного транзистора, підсилення та перемикання сигналів, параметри, основні характеристики;

 • багатошарові перемикаючі пристрої, у тому числі для силової електроніки, їх основні параметри;

 • напівпровідникові та гібридні ІС, способи їх формування, параметри, області застосування;

 • оптоелектронні прилади, принципи роботи, області застосування.

Ці напрями представлені питаннями у варіантах завдання на вступних випробуваннях.

Література

 1. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. – М.: Высшая школа, 1987. – 432 с.

 2. Туров Н.М., Глебов Б.А., Чарыкин Н.А. Полупроводниковые приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 721 с.

 3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Высшая школа, 1982. – 495 с.

 4. Ситник Н.Х. Силовая полупроводниковая техника. – М.: Энергия, 1968.

 5. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – М.: советское радио, 1977. – 232 с.

2.2. Аналогова схемотехніка

Цей розділ програми дозволяє виявити рівень підготовки пошукача з питань аналогової схемотехніки, його знання, уміння та навички з головних напрямків.

До головних напрямів цього розділу входять:

 • принципи дії, параметри та характеристики підсилювачів;

 • електронні генератори, побудова, класифікація та основні характеристики;

 • функціональні перетворювачі, принципи побудови, призначення;

 • активні фільтри, параметри, характеристики;

 • детектори, призначення та основні способи побудови, параметри, характеристики;

 • керовані та некеровані ключі та обмежувачі, принципи побудови, параметри та характеристики.

Усі напрями представлені у кожному із завдань відповідним запитанням.

Література

 1. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая линия - Телеком, 2000. – 768 с.

 2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Высшая школа, 1991. – 622 с.

 3. Руденко В.С. и др. Основы промышленной электроники. – К.: Вища школа, 1985. – 400 с.

2.3. Цифрова схемотехніка

Розділ «Цифрової схемотехніки» виявляє рівень підготовки пошукача, оцінити його знання, уміння та навички по наступним напрямках:

 • логічні елементи, їх функції, методи опису їх роботи;

 • комбінаційні пристрої цифрової схемотехніки: мультиплексори та демультиплексори, шифратори та дешифратори, перетворювачі кодів, суматори;

 • послідовнісні пристрої та електронні вузли на їх основі: тригерні пристрої; регістри, лічильники;

 • запам’ятовуючі пристрої, методи їх побудови, параметри, типи;

 • аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, області застосування, параметри;

 • пристрої зі змінною логікою роботи, базові матричні кристали.

На вступних випробуваннях ці напрями представлені питаннями у відповідних варіантах завдань.

Література

 1. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс. Учебник для ВУЗов). – М.: Горячая линия – Телеком, 2000. – 768 с.

 2. Скаржепа В.А. и др. Электроника и микросхемотехника. В 2-х частях. Электронные устройства информационной автоматики.: Учебник / Под общей ред. А.А.Краснопрошиной. – К.: Вища школа, 1989.

 3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991.

 4. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

 5. Прянишников В.А. Электроника. Курс лекций. – СПб.: Корона, 1998.

2.4. Енергетична електроніка

Задача вивчення дисципліни «Енергетична електроніка» складається в освоєнні студентами основних зведень по напівпровідникових приладах, а також принципів побудови напівпровідникових перетворювальних пристроїв на сучасній елементної базі.

Дисципліна складається з таких основних розділів:

- випрямлячі синусоїдальної напруги;

- автономні інвертори;

- імпульсні регулятори постійної та змінної напруги;

- імпульсні стабілізатори напруги та струму;

- транзисторні перетворювачі напруги.

Ціллю фахових вступних випробувань є виявлення:

- знань основних параметрів і характеристик сучасної елементної бази та способів аналізу пристроїв енергетичної електроніки;

- вміння проектування основних вузлів та проведення дослідженнь електромагнітних процесів перетворювачів електричної енергії.

Література

 1. РуденкоВ.С., Ромашко В.Я., Морозов В.Г. Перетворювальна техніка. Частина 1: Підручник. ШСДО, 1996. - 262 с..

 2. Гончаров Ю.П. та ін. Перетворювальна техніка. Підручник. ч.2./ За ред. В.С.Руденка. - Харків: Фоліо, 2000. -360 с.

 3. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники. - М. Высшая школа. 1980. - 424 с.

 4. Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства РЭС. Учебник для ВУЗов. - 4 изд. М.; Высшая школа. 1991.

 5. Источники электропитания электронной аппаратуры. Справочник. Под ред. Г.С. Найвельта. - М. Радио и связь. 1985. - 576 с.

2.5. Мікропроцесорна техніка

Розділ «Мікропроцесорної техніки» виявляє рівень підготовки пошукача, оцінити його знання, уміння та навички по наступним напрямках:

 • архітектура мікропроцесорних пристроїв;

 • основи програмування мікропроцесорних пристроїв;

 • однокристальні мікропроцесори;

 • організація вводу-виводу в мікро-ЕОМ;

 • організація інтерфейсу в мікро-ЕОМ;

 • мікроконтролери родини MCS-51;

 • проектування мікропроцесорних контролерів;

 • фахова експлуатація існуючих МК-засобів;

 • розробка відповідного програмного забезпечення із використанням існуючих інструментальних засобів на мові Асемблера.

Ці напрями представлені питаннями у варіантах завдання на вступних випробуваннях.

Література

 1. Нестеров П.В., Шаньгин В.Ф., Горбунов В.Л. и др. Микропроцессоры: В 3-х к. Кн.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учебник для втузов. Под редакцией Преснухина Л.Н. – М.: Высшая школа, 1986.

 2. Вернер В.Д., Воробьев Н.В., Горячов А.В. и др. Микропроцессоры: В 3-х к. Кн. 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляемые системы: Учебник для втузов. Под редакцией Преснухина Л.Н. – М.: Высшая школа, 1986.

 3. Воробьев Н.В., Горбунов В.Л., Горячев А.В. и др. Микропроцессоры: В 3-х к. Кн. 3. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник: Учебник для втузов. Под редакцией Преснухина Л.Н. – М.: Высшая школа, 1986.

 4. Балашов и др. Микро- и мини-ЭВМ. Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. отд-ние, 1984.

 5. Лихтциндер Б.Я., Кузнецов В.Н. Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1988.

 6. Элфринг Г. Программирование на языке ассемблера для микро-ЭВМ. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987.

 7. Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

 8. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 9. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства і8051. –М.: Горячая линия – Телеком, 2003.

 10. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. Б-ка инженера. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Техніка, 1989.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 1

 1. Діаграма ланцюга керування триністора. Завадостійкість тиристорів та способи її підвищення.

 2. Поясніть причини виникнення синфазного сигналу.

 3. Способи представлення логічних змінних з допомогою електричних сигналів.

 4. Пояснити принцип імпульсного регулювання постійної напруги.

 5. Принцип програмного керування.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 2

 1. Двоопераційні тиристори. Фізичні процеси при виключенні. Недоліки в застосуванні приладів.

 2. За рахунок чого виникає «завал» частотної характеристики підсилювача в області низьких частот?

 3. Перетворювачі кодів.

 4. Навести схему і часові діаграми струмів і напруг однофазного випрямляча з ємнісним згладжувальним фільтром та пояснити її роботу.

 5. Принцип зберігаємої в пам’яті програми.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 3

 1. Електричні переходи. Класифікація та стисла характеристика.

 2. Наведіть і проаналізуйте параметри, недоліки та переваги діодних ключових схем.

 3. Система параметрів і класифікація запам’ятовуючих пристроїв (ЗП).

 4. Пояснити процес керування ключовим елементом на біполярному транзисторі з ізольованим затвором (IGBT).

 5. Основні поняття та визначення мікропроцесорних систем.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 4

 1. Електронно-дірковий перехід (p-n-перехід). Енергетичні діаграми, вольт-амперна характеристика ідеалізованого p-n-переходу.

 2. За рахунок чого виникає «завал» частої характеристики підсилювача в області високих частот?

 3. Шифратори, таблиці істинності шифраторів.

 4. Як визначається критичне значення індуктивності згладжувального фільтра випрямляча синусоїдальної напруги?

 5. Поняття архітектури ЕОМ.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 5

 1. Порівняльна характеристика тиристорів та біполярних транзисторів, як комутаційних елементів.

 2. Наведіть класифікацію зворотних зв’язків.

 3. Дешифратори, повні і неповні дешифратори.

 4. Пояснити, як визначається середнє значення вихідної напруги випрямляча та коефіцієнт пульсацій в залежності від схеми випрямлення.

 5. Структурна організація ЕОМ.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 6

1. Класифікація p-n-переходів. Ємність p-n-переходу.

2. Дайте порівняльну характеристику підсилювачів класів В та С. При відповіді необхідно висвітлити наступні моменти:

а) значення коефіцієнту корисної дії;

б) значення нелінійних перекручень;

в) місце вибору робочої точки.

3. Послідовні і асоціативні ЗП.

4. Навести схему та часові діаграми струмів і напруг імпульсного регулятора постійної напруги з підвищенням вихідної напруги вище за вхідну.

5. Узагальнений алгоритм функціонування ЕОМ.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 7

 1. Одноперехідні транзистори. Конструкція та принцип дії.

 2. Обґрунтувати вибір схеми підсилювача для забезпечення найбільшого коефіцієнту підсилення по потужності.

 3. Обмежувачі і селектори імпульсних сигналів.

 4. Пояснити процес керування потужним ключовим елементом на МДП-транзисторі.

 5. Фон-Нейманівська архітектура.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 8

 1. Діоди на основі p-n-переходу. Вольт-амперна характеристика реального діода.

 2. Наведіть класифікацію електронних генераторів.

 3. КЕШ-пам'ять.

 4. Навести схему і часові діаграми струмів і напруг трифазного мостового випрямляча та пояснити, як визначається середнє значення вихідної напруги.

 5. Гарвардська архітектура.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 9

 1. Фізичні та математичні моделі.

 2. Визначити поняття та навести формулу для виразу коефіцієнта підсилення підсилювача при застосуванні позитивного зворотного зв’язку.

 3. Типи вихідних каскадів цифрових логічних елементів.

 4. Як визначається коефіцієнт пульсацій напруги на виході імпульсного регулятора постійної наруги понижуючого типу?

 5. Структурна схема типового представника класу однокристальних мікропроцесорів розділеними шиною адреси та шиною даних.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 10

 1. Уніполярні (польові) прилади. Особливості фізики роботи. Класифікація та система визначення приладів.

 2. Визначити вплив позитивного та негативного зв’язку на стабільність роботи підсилювача.

 3. Алгоритм двійкового додавання, арифметичні суматори.

 4. Обґрунтувати необхідність включення зворотних діодів в схемі інвертора напруги.

 5. Системні керуючі сигнали.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 11

 1. Способи включення тиристорів.

 2. Класифікація підсилювачів.

 3. Двійковий напівсуматор, однорозрядний суматор.

 4. Поясніть роботу імпульсного регулятора постійної напруги з паралельною одноступеневою комутацією.

 5. Поняття алгоритму. Етапи програмування.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 12

 1. Польові транзистори з керуючим p-n-переходом. Конструкція, принцип дії, статичні характеристики.

 2. Запишіть дві умови збудження генераторів.

 3. РПЗП-УФ і РПЗП-ЕС.

 4. Навести схему та часові діаграми однофазного мостового керованого випрямляча з активно-індуктивним навантаженням.

 5. Складання схем алгоритмів. Підпрограми.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»

Варіант № 13

 1. Частотні властивості діодів.

 2. Характеристики підсилювачів.

 3. Флеш-пам'ять.

 4. Обґрунтувати необхідність включення нульового вентиля на виході керованого випрямляча з активно-індуктивним навантаженням.

 5. Класи команд.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки

протокол № 5 від 16 березня 2010 року.

Зав. кафедри __________________ проф. Ю.Є.Кулєшов

(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________________ О.І.Волков

«_____»_____________ 2010 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)

зі спеціальності 7(8).090803 «Електронні системи»Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.05010102 – “інформаційні технології проектування” проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 2. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

  Документ
  Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного рівня.
 3. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності (2)

  Документ
  Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову підготовку студентів напрямку бакалавр 6.
 4. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності (1)

  Документ
  Фахові вступні випробування для вступу на навчання за рівнем магістр зі спеціальності «Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти варіантах і спрямовані
 5. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 14010201 «Організація побутового обслуговування»

  Документ
  Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Другие похожие документы..