Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится 30 января 2008 г. в 9 часов на заседании диссертационного совета на заседании диссертационного совета Д 212.076.05 при Кабардино-Бал...полностью>>
'Лекции'
Систематическое изучение карачаево-балкарского языка началось лишь в начале 60-х годов ХХ в. За это время карачаево-балкарское языкознание обогатилос...полностью>>
'Урок'
«Не сразу поняв, что за глубины предо мной, находя корня, за который можно уцепиться, ни крыши, ни ветки дерева между мной и этими глубинами, я почув...полностью>>
'Тематическое планирование'
Инсценирование сказок. 9 4 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок для друга (реального и сказочного). 10 5 Письмо зарубежному дру...полностью>>

Тема 4 Визначення конкурентоспроможності організації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 4 Визначення конкурентоспроможності організації

1. Матрица “Зростання галузі/Частка ринку” (модель BCG)

2. Матрица “Привабливість галузі/Позиція в конкуренції” (модель GE/Mc-Kinsey) ст 14

3.Матриця спрямованої політики (модель Shel/DPM) ст 27

4.Сутність SWOT-аналізу

4.1. Матриця „Зростання галузі / Частка ринку” (модель ВСG).

Серед методів аналізу конкурентних позицій підприємства або його окре­мих господарських підрозділів у різних галузях найчастіше використовують моделі, представлені у вигляді матриць, коли кожен сектор бізнесу (госпо­дарський підрозділ) підприємства графічно позиціонується на полях дво- або тривимірної аналітичної матриці.

Кожна матриця має свій алгоритм співставлений показників. Наприклад, матриця Бостонської консалтингової групи (ВСG) „Зростання / Частка” дозволяє проаналізувати сектори бізнесу спеціалізованого підприємства або позиції господарських підрозділів диверсифікованої компанії на основі темпів зростання ринку і відносної частки, яку посідає підприємство або його підрозділ на ринку.

Ця модель являє собою своєрідне відображення позицій конкретного виду бізнесу в стратегічному просторі, що визначається двома координатними осями, одна з яких використовується для вимірювання темпів зростання галузі (ринку відповідного товару), а інша - для вимірювання відносної частки продукції підприємства на ринку.

Поява моделі ВСG була логічним завершенням однієї дослідної роботи, проведеної у свій час спеціалістами Бостонської консалтингової групи. В процесі вивчення різних організацій, що виробляли 24 основні види товарів в семи галузях промисловості (електроенергетика, споживчі товари тривалого використання, споживчі товари нетривалого використання, виробництво пластмас, виробництво бензину, промисловість кольорових металів, виробництво електрообладання) були встановлені емпіричні факти того, що при подвоєнні обсягу виробництва змінні витрати на виробництво одиниці продукції зменшуються на 10 - 30%. Було також визначено, що ця тенденція має місце практично у будь-якому ринковому сегменті. Ці факти і стали підставою для висновку, що змінні витрати виробництва є одним з основних факторів ділового успіху, який забезпечує досягнення конкурентних переваг одного підприємства перед іншим. З допомогою статистичних методів було виведено емпіричні залежності, що описують взаимозв’язок витрат на виробництво одиниці продукції і обсягу виробництва.

Один з основних факторів конкурентної переваги - низькі витрати виробництва, був поставлений в однозначну відповідність з обсягом виробництва продукції, а отже і з тим, яку частку на ринку відповідних товарів посідає цей обсяг.

У підсумку, ВСG побудувала на базі емпіричної залежності витрат і обсягу виробництва модель, що дозволяє проводити стратегічний аналіз стану і характеру розвитку конкретних видів бізнесу. Ця модель дуже швидко отримала визнання у ділових колах і суспільстві і вже до 1970 року підхід ВСG використовувався у більш ніж 100 організаціях. Наприкінці 70-х років уже зазначалося, що модель ВСG „Зростання галузі / Частка ринку” стає життєво необхідною для підприємств, які бажають досягти успіху.

Головна увага в моделі ВСG зосереджується на грошових потоках підпри­ємства, які або спрямовуються на проведення операцій в окремому секторі бізнесу, або виникають внаслідок проведення таких операцій. Вважається, що рівень надходження або витрачання коштів перебуває у дуже тісній функціональній залежності від темпів зростання ринку і відносної частки підприємства на цьому ринку. Темпи зростання бізнесу підприємства визначають темп, в якому воно буде використовувати кошти.

Прийнято вважати, що на стадії зрілості і на кінцевій стадії життєвого циклу будь-якого продукту успішний бізнес генерує кошти, тоді як на стадії розвитку і зростання відбувається, як правило, поглинання грошової маси. Звідси випливає очевидний висновок, що для підтримання безперервності успішного бізнесу кошти, що з’являються внаслідок здійснення „зрілого” бізнесу, частково повинні бути інвестовані у нові сектори бізнесу, які у майбутньому обіцяють стати новими генераторами доходу підприємства.

У моделі ВСG основними стратегічними цілями підприємства вважаються зростання рентабельності і маси прибутку. При цьому набір допустимих стратегічних рішень щодо того, як можна досягнути вказані цілі, обмежується чотирма варіантами:

1. Збільшення частки підприємства на ринку.

2. Боротьба за збереження існуючої частки на ринку.

3. Максимальне використання існуючого положення бізнесу підприємства на ринку.

4. Відмова підприємства від даного виду бізнесу.

Рішення, які передбачає модель ВСG, залежать від становища конкретного виду бізнесу підприємства у стратегічному просторі, що утворюється двома осями координат. По осі ординат відкладається, як вже зазначалося раніше, значення темпів зростання галузі - тобто ринку, що відповідає досліджуваному секторові бізнесу. Використання цього параметра в моделі ВСG є важливим з трьох причин:

1. Якщо темпи зростання ринку, що розглядається, вищі порівняно з іншими ринками, то підприємство, яке розвиває свій бізнес у відповідному секторі, може розрахо­вувати на збільшення своєї відносної частки з більшим оптимізмом. Це може бути досягнуто шляхом прискорення власних темпів нарощування свого бізнесу. Для отримання більшої частки на ринку не вимагаються спеціальні дії, спрямовані на те, щоб змусити конкурентів скорочувати їх аналогічний бізнес.

2. Ринок, що зростає, як правило, обіцяє у найближчому майбутньому достатню віддачу від інвестицій у цей сектор бізнесу.

3. Збільшені темпи зростання ринку впливають на обсяг коштів, породжуючи їх відплив навіть уразі високої рентабельності, оскільки вимагають значних інвестицій у розвиток бізнесу.

На осі абсцис вимірюються конкурентні позиції підприємства у даному бізнесі у вигляді відношення обсягу продажу підприємства у цьому секторі бізнесу до обсягу продажу найбільшого конкурента.

Отже, модель ВСG являє собою матрицю розміром 2 х 2, на полях якої сектори бізнесу зображуються колами з центрами на перетині координат, що утворюються відповідними темпами зростання ринку і величинами відносної частки підприємства на відповідному ринку (рис. 8.1.).

2

„Важкі діти”

„Зірки”

0%


„Собаки”

„Дійні корови”


10%

0%

0,1 1,0 10

Рис. 8.1. Матриця „Зростання галузі / Частка ринку”.

Кожне коло, нанесене на матрицю, відображає лише один сектор бізнесу, а величина кола пропорційна загальному обсягу всього ринку. Іноді на кожному колі (секторі бізнесу) виділяється сегмент, що характеризує відносну частку підприємства на даному ринку, хоча для отримання стратегічних висновків це необов’язково.

Особливо необхідно зазначити, що поділ матриці на дві частини з допомогою горизонтальної лінії не є випадковим. У верхній частині матриці опиняються сектори бізнесу, що належать до галузей з темпами зростання вище середнього, а у нижній, відповідно, з більш низькими темпами. В оригінальній версії моделі ВСG припускалося, що межею високих і низьких темпів зростання є 10%-е збільшення обсягу виробництва і продажу продукції в рік, а вісь абсцис має бути логарифмічною. Тому, як правило, коефіцієнт, що характеризує відносну частку ринку, змінюється в межах від 0,1 до 10.

Відображення конкурентної позиції на логарифмічній шкалі є принциповим питанням у побудові моделі ВСG - головна ідея цієї моделі передбачає наявність такої функціональної залежності між обсягом виробництва і собівартістю одиниці продукції, яка на логарифмічній шкалі виглядає як пряма лінія.

Розбивка матриці вертикальною лінією на дві частини дозволяє виділити дві області, в одну з яких потрапляють сектори бізнесу зі слабкими конкурентними позиціями, а в другу - із сильними. Межа між двома частинами пролягає на рівні коефіцієнта 1,0.

Таким чином, модель ВСG складається з чотирьох квадрантів (див. рис.

8.1.):

 1. Високі темпи зростання ринку /Висока відносна частка сектора бізнесу на ринку;

 2. Низькі темпи зростання ринку/Висока відносна частка сектора бізнесу на ринку;

 3. Високі темпи зростання ринку / Низька відносна частка сектора бізнесу на ринку;

 4. Низькі темпи зростання ринку / Низька відносна частка сектора бізнесу на ринку.

Кожен з цих квадрантів у моделі ВСG має умовну назву. Наприклад, „зірки” - сектори бізнесу, які вважаються найперспективнішими і найціннішими для підприємства. Вони зосереджені у галузях, що динамічно і швидко розвиваються, і посідають чільне місце серед конкурентів. Відомо, що позиція лідера надає підприємству багато переваг і тому „зірки” мають найвищий пріоритет при внутрішньому перерозподілі ресурсів або фінансуванні іззовні.

Сектори бізнесу, що мають умовну назву „дійні корови”, також вважаються дуже цінними для підприємства. За рахунок „дійних корів” відбувається фінансування інших секторів бізнесу, які потребують розвитку або укорінення у відповідній галузі. „Дійні корови” перебувають серед лідерів у своєму бізнесі, що дозволяє їм „заробляти” значні прибутки. Оскільки ринкова стратегія „дійних корів” є стратегією захисту своїх позицій від конкурентів - претендентів на лідерство, то зростання фінансових потреб таких секторів бізнесу, переважно, не є значним.

Набагато важче визначити цінність таких секторів бізнесу як „важкі діти”". Політика керівництва підприємства щодо них може бути дуже різною - від посиленого інвестування до дивестування. Прогнозувати майбутнє таких „важ­ких дітей” надзвичайно складно, оскільки вони працюють у перспективних галузях, але посідають недостатньо сильні конкурентні позиції. Порушення „балансу сил” у галузі, пов’язане з появою нових потужних конкурентів, може призвести до збитковості бізнесу „важких дітей”. Це пояснює той факт, що переважна більшість підприємств намагаються або перетворювати „важких дітей” на „зірок”, або продавати їх.

Найгірше становище серед інших секторів бізнесу посідають „собаки”. Їхній бізнес розвивається дуже повільно і вони не є лідерами у конкуренції. Переважно, „собаки” перетворюються на непотрібний „вантаж” для підприємства; вони потребують значних коштів для покриття збиткі в, що до­сить часто призводить до продажу цих підрозділів.

Для аналітиків важливим є той факт, що стратегічні позиції різних секторів бізнесу підприємства тісно пов’язані з напрямами внутрішніх фінансових потоків, оптимальність яких підлягає дослідженню. Зміст аналітичної процедури в даному випадку полягає у визначенні відповідності позицій секторів бізнесу підприємства у квадрат ах матриці ВСG і напрямів вігутрішніх фінансових (грошових) потоків.

Головний фінансовий (грошовий) потік, який можна визначити на матриці ВСG, має спрямовуватися від правого нижнього квадранта до лівого верх­нього, тобто від „дійних корів” до „важких дітей”. Сектори бізнесу, які належать до категорії „важких дітей”, повинні з часом переходити до категорії „зірок”, а для цього потрібні інвестиції, оскільки „важкі діти” великі кошти самостійно акумулювати не можуть.

В цілому „важкі діти” (більшою мірою) і „зірки” (меншою мірою) посгійно вимагають додаткових грошових ін’єкцій. У той же час „дійні корови” і частково „собаки” вважаються основними інвесторами всередині підприємства.

Використовуючи модель ВСG, дуже важливо правильно визначити темпи зростання ринку і відносну частку підприємства на цьому ринку. Вимірювання темпів зростання ринку рекомендується здійснювати на основі даних по галузі за останні 2 – 3 роки, але не більше. Відносна частка підприємства на ринку являє собою логарифм відношення обсягу продажу підприємства у певному секторі бізнесу до обсягу продажу конкурента - лідера. Якщо ж саме підприємство є лідером, розглядається його відношення до того з конкурентів, який посідає другу сходинку. Якщо отриманий коефіцієнт перевищує одиницю, це підтверджує лідерство підприємства на ринку. У протилежному випадку це буде означати, що якісь інші підприємства мають більші конкурентні переваги у секторі бізнесу, що розглядається.

Як приклад розглянемо позиціонування на матриці ВСG стратегічних позицій декількох секторів бізнесу гіпотетичної компанії „Солодке життя”, яка спеціалізується на виробництві кондитерських виробів.

Вивчення бізнесу компанії показало, що вона фактично конкурує у 9 секторах бізнесу, які визначалися за видами продукції (головний критерій) і ринками збуту (додатковий критерій) (табл. 8.1.). Компанія „Солодке життя” випускає карамель, печиво, шоколадні цукерки з наповнювачем, чорний і молочний шоколад. Всі види продукції, крім шоколадних цукерок, продаються не тільки в Україні, але йдуть на експорт.

Модель ВСG для аналізу визначених у табл. 8.1. секторів бізнесу компанії „Солодке життя” зображено на рис. 8.2.

Таблиця 8.1.

Характеристика секторів бізнесу компанії „Солодке життя” на ринку.

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис.грн.

Річні темпи зростання, %

Найбільші кконкуренти

Обсяг продажу, тис.грн.

Відносна частка

Карамель

(Україна)

200,0

0,5

ВАТ”Харчові продукти”

150,0

1,33

Карамель(експорт)

23,7

2

ВАТ”Харчові продукти”

25,0

0,95

Печиво

(Україна)

45,0

2

ВАТ”Харчові продукти”

200,0

0,22

Печиво

(експорт)

48,5

5

ВАТ”Харчові продукти”

15,0

3,2

Цукерки шоколадні з наповнювачем

392,0

8

ВАТ”Український шоколад”

490,0

0,8

Чорний шоколад (Україна)

55,5

13

ВАТ”Український шоколад”

20,0

2,8

Чорний шоколад (експорт)

11,0

14

СП”Інтерфудз”

20,0

0,55

Молочний шоколад (Україна)

23,2

15

ВАТ”Український шоколад”

8,5

2,7

Молочний шоколад (експорт)

4,7

18

СП”Інтерфудз”

10,0

0,47

20%

Молочний шоколад

(експорт)

Чорний шоколад

(експорт)

Молочний шоколад

(Україна)

Чорний шоколад

(Україна)
Цукерки шоколадні з наповнювачем (Україна)

Печиво Карамель

(Україна) (експорт)

Печиво

(експорт)

Карамель

(Україна)
0%

0,1 Відносна частка ринку 10

Рис. 8.2. Аналіз секторів бізнесу компанії „Солодке життя” з допомогою моделі ВСG „Зростання галузі / Частка ринку”.

Навіть перший погляд на модель дозволяє зрозуміти, що компанія надає необгрунтоване велику увагу такому секторові бізнесу як „цукерки шоколадні з наповнювачем”. Цей бізнес належить до категорії „собак” і, хоча темпи зростання цього ринкового сегмента достатньо високі (8%), у компанії „Солодке життя” існує дуже потужний конкурент в особі ВАТ „Український шоколад”, чия частка на цьому ринку в 1,25 раза більша. Тому не можна очікувати високої рентабельнос-ті у цьому секторі Якщо стосовно майбутнього такого сектора бізнесу, як ”цукерки шоколадні з наповню­вачем”, можна ще подумати про продовження його інвестування для збереження своєї частки на ринку, то стосовно печива, що продається в У країні, і карамелі, що йде на експорт, висновок є однозначним: потрібно най­швидше позбавлятися від них. Інвестиції у підтримання слабких зі стратегічного погляду сек­торів бізнесу, які здійснює компанія „Солодке життя”, не призводять до збільшення частки на ринку або до збільшення прибутковості. До того ж ринкова тенденція також не є сприятливою.

Очевидно, що компанія „Солодке життя” робить ще одну стратегічну помилку - вона „не помічає” тих перспектив, які пов’язані з розвитком вітчизняного ринку чорного і молочного шоколаду. Ці сектори бізнесу – явні „зірки”, а тому інвестиції з метою збільшення частки на цьому ринку у найближчому майбутньому можуть забезпечити значні доходи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема 3 Середовище господарської організації

  Документ
  Кожний підхід до стратегічного управління, що використовується у світовій практиці, має особливості у змісті та структурі окремих етапів і підсистем, у переліку та послідовності дій у процесі аналізу, але базується на двох основ-них
 2. Організація управління та оцінка ефективності паблік рилейшнз підприємства

  Документ
  Актуальність роботи. Сучасному етапу розвитку ринкової економіки іманентні значні трансформації, обумовлені динамічними процесами на національному та глобальному ринках.
 3. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 4. 1. основи організації фінансів суб’єктів господарювання поняття фінансів підприємницьких структур

  Документ
  Економічна природа і суть фінансів підприємницьких структур залежить від рівня економічного розвитку суспільства, а тому на кожному етапі має свої особливості.
 5. Конспект лекцій з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності"

  Конспект
  Поняття «інновація» означає нововведення, тобто впровадження нових форм організації праці й управління в систему підприємницької діяльності; це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів інтелектуальної праці,

Другие похожие документы..