Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
трудовой деятельности? Многолетний опыт работы с натальными картами позволяет с уверенностью выделять многие наиболее важные параметры....полностью>>
'Документ'
25-26 апреля 2011 г. состоялся визит в Москву Генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа. 25 апреля 2011 г. А.Гурриа был принят Президентом Российской...полностью>>
'Программа дисциплины'
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности ...полностью>>
'Документ'
После появления окна игрового меню «Звезда танца» нажмите кнопку «Начать игру». Все остальные действия Вы можете производить, стоя в середине танцева...полностью>>

Педагогічна бібліографія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

2000

Покажчик літератури

Випуск 11

Київ-НПУ-2009

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45

Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

У45 Українська педагогічна бібліографія. 2000 рік : Вип. 11. Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – 339 с.

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 11-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2000 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Закон України Про дошкільну освіту та виховання / Закон України // Освіта України. - 2000.-26 липня (N30). - С.4; Директор школи. - 2000.-N42. - С.5-8.

 2. Закон України Про охорону культурної спадщини / Закон України // Голос України. - 2000.- 25 липня (N131-132)

 3. Закон України Про позашкільну освіту / Закон України // Голос України. - 2000. - 1 серпня. - С.4-6.

 4. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні : N1-11 / МО України. ІЗМН ; відп. ред. В. Г. Небабін. - К., 2000.

 5. Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності: останова від 27 травня 2000 р.N844 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2000. - N102(7 червня); N25(21 червня).

 6. Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у залузі культури : постанова від 7 лют. 2000 р. N235 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2000.-N26(11 лютого). - С.2.

 7. Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців: постанова від 7 лют.2000 р. N134 / Кабінет Міністрів України //Урядовий кур'єр. - 2000.-N26(11 лютого). - С.2.

 8. Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N1. - С.11-19.

 9. Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами проф.-тех.навч. закладів виробничого навчання та виробничої практики" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N1. - С.19-29.

 10. Указ Президента України. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності / Указ Президента України / Указ Президента України // Урядовий кур'єр. - 2000.-N29(16 лютого)

 11. Указ Президента України. Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Указ Президента України / Указ Президента України // Директор школи. - 2000.-N38. - С.3.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : материалы VII научно-практической конференции учителей ( Харьков,22 апреля 2000 г. )/ М-во образования и науки Украины.Харьковский гум.ин-т "Народная украинская академия"; Редкол.:В.И.Астахова и др. - Харьков, 2000. – 88 с.

 2. Андрущенко В.П. Проблеми формування правового поля освіти України / В. П. Андрущенко // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей( Київ 24-25 травня 2000.) - К. : "Київський університет". - С. 17-20

 3. Андрущенко В.П. Розвиток освіти - актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 11-18/

 4. Баранівський В.Ф Освіта - фактор духовності та суспільної злагоди в Україні / В. Ф. Баранівський // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей (Київ, 24-25 травня 2000 р.). - К. : "Київський університет". - С. 37-39.

 5. Братченко С.Вступ до гуманітарної експертизи освіти / Братченко С. //Завуч. - 2000. - N16. - С.2-3.

 6. Гергель О.Україна має стати привабливою для іноземних студентив і ...експансивною, пропагуючи нашу освіту за кордоном / Гергель О. // Освіта України. - 2000.-N12-13(22 березня). - С.11.

 7. Громовий В.Минуле проти майбутнього: Стереотипи радянської моделі освіти як гальмо на шляху до її трансформації / Громовий В. // Директор школи. - 2000.-N44. - С.5.

 8. Гуманістична місія освіти : зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 6-7 черв. 2000 р.) / [Редкол.: Т.Б. Буяльська та ін.]. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. - 255 с.

 9. Дем'янчук О.Державна політика незалежної України в галузі освіти / Дем'янчук О. //Нова політика. - 2000.- N4. - С.26-29.

 10. Дробноход М.І.Сучасне і майбутнє української науки / М. І. Дробноход // Освіта і управління. - 2000. – Т. 4, N3/4. - С. 7-12

 11. Зайчук В.О.Освіта та інтелектуальний потенціал суспільства: суперечності та перспективи / Зайчук В.О. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.- N7. - С.8-9.

 12. Калашникова Л.В.Образование в информационном обществе: глобальные тенденции и проблемы / Л.В. Калашникова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 2000. - Т. 9. - С. 34-41

 13. Качан М.Заклад освіти ХХ1 століття. Погляд керівника і учня / Качан М. // Директор школи. - 2000.-N9. - С.1,3.

 14. Ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти : З підсумкової Колегії МОН України // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.4-12.

 15. Концепція громадянської освіти в Україні : Проект // Педагогічна газета; Освіта України. - 2000.-N11; N46(15 листопада). - С.4-6; С.12.

 16. Концепція професійно-художньої освіти // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N2. - С.43-47.

 17. Корсак К.Бажане і можливе у реформах нашої освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.2.

 18. Корсак К.До пошуків нової парадигми освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N29-32. - С.1-2,7.

 19. Корсак К.Освіта в Україні та світові стандарти / Корсак К. // Завуч. - 2000.-N28.-С.2-3.

 20. Корсак К.Про нову ідейну основу національної освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N10. - С.1-2.

 21. Кравченко Л.В.Шляхи розвитку ціннісних орієнтацій сучасної освіти в умовах трансформації українського суспільства / Л.В. Кравченко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 47-57

 22. Кремень В.Забеспечимо пріоритетність освіти заради дітей, заради країни : З доп. на підсумковій колегії МОН України / Кремень В. // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.1-2.

 23. Кремень В.Пріоритетність вітчизняної освіти / Кремень В. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N4. - С.3-10.

 24. Кремень В.Удосконалення національної системи освіти: (Загальні збори АПН України) / Кремень В. // Педагогічна газета. - 2000.- N6. - С.1.

 25. Лієтер Д.Вивчення основ - ключовий компонент освіти в демократичному суспільстві / Лієтер Д. // Шлях освіти. - 2000. - N2. - С.18-21.

 26. Ліфіцев С.М.Молодь - головне та найбільш значуще капіталовкладення в майбутнє України / С.М. Ліфіцев // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 14-17

 27. Лукіна Т.Моніторинг загальної середньої освіти як складова системи управління якістю освіти / Лукіна Т. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N3. - С.19-23.

 28. Лукіна Т.О.Формування системи моніторингу якості загальної середньої освіти / Лукіна Т.О. // Шкільний світ. - 2000.-N10. - С.3-5.

 29. Мазур Л.Людина і бог у системі національної освіти / Мазур Л. // Директор школи. - 2000.- N45. - С.6.

 30. Матізин Т.Новій державі - нову школу / Матізин Т. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.65-66.

 31. Мясников В.А.Развитие интеграционных тенденций в образовании на постсоветском пространстве / Мясников В.А. // Магистр. - 2000.-N3. - С.2-11.

 32. Нещадим М.Освіта протягом усього життя - необхідна вимога до фахівця XXI століття / Нещадим М. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.14-16.

 33. Ніколаєнко С.То які ж сьогодні головні проблеми розвитку освіти? / Ніколаєнко С. //Педагогіка толерантності. - 2000. - N3. - С.12-17.

 34. Новиков А.Народность всегда актуальна: (Национальная идея и образование) / Новиков А. // Директор школи. - 2000.- N1. - С.29-34.

 35. Омельченко С.Н.Прогностические аспекты развития образовательных систем / С.Н. Омельченко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 42-47.

 36. Осадчий І.Реформи в освіті: криві дзеркала сьогодення / Осадчий І. // Завуч. - 2000.-N35. - С.2.

 37. Пащенко Д.Динамізм освітньої ідеології України / Пащенко Д. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.2-5.

 38. Петращук О.П.Оновлення змісту гуманітарної освіти в умовах спеціалізованого навчання / О.П. Петращук // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 97-100.

 39. Притыко Н.Н.Стратегия образовательной политики / Притыко Н.Н. // Школа. - 2000.-N4. - С.3-10.

 40. Радченко В.В.Концептуальні основи визначення мети і змісту шкільної економічної освіти України / В.В. Радченко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 35-38.

 41. Романенко М.У пошуках втраченої гармонії / Романенко М. : Національна система освіти в контексті вимог еколого-морального імперативу // Директор школи. - 2000.-N46. - С.3-4.

 42. Романовський О.Українській освіті необхідно готувати власних підприємців / Романовський О. // Рідна школа. - 2000.- N4. - С.52-57.

 43. Руденко О.Сутність і структура освіти та її реформи / Руденко О. // Освіта і управління. - 2000.-N1-2. - С.17-29.

 44. Семіноженко В.Україна: гуманітарний проект - ХХ1 / Семіноженко В. // Голос України. - 2000.-1 березня. - С.8-9.

 45. Семиволос П.Одна голова - реформа, две головы - доктрина? : (О сотрудничестве МО образования и науки Украины с Всемир. банком) / Семиволос П. // Зеркало недели. - 2000.-N45(18 ноября). - С.12.

 46. Сердюк О.П.Проблема гуманітаризації освіти як гуманітаризації навчальної моделі науки / О. П Сердюк // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 3-9

 47. Сінкевич К.Шляхи інтеграції у європейський науковий простір / К. Сінкевич //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 66-68

 48. Скрипченко О.В.Системний підхід до процесу виховання / О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська, Л.О. Скрипченко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 105-107

 49. Суржик Л."Я не хотел бы стать проходящим министром" : (На вопр.отвечает министр образования Украины В.Кремень) / Суржик Л. // Зеркало недели. - 2000.-N7(19февраля). - С.12.

 50. Таланчук П.Як підвищити якість освіти? / Таланчук П. // Освіта. - 2000.-N20(19-26 квіт.). - С.3.

 51. Тхоржевський Д.Освіта, політика, ідеологія / Тхоржевський Д. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.15,27.

 52. Фурман А.Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування освіти в Україні / Фурман А. // Директор школи. - 2000.-N44. - С.6-8.

 53. Хоружа Л.Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування освіти і виховання / Хоружа Л. / Хоружа Л. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.47-54.

 54. Шищенко П.Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук. - Київ : Тандем, 2000. - 588 с.

 55. Шпак Б.Як нам радикально реформувати освіту / Шпак Б. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.3-5.

 56. Щербо И.Высокое качество образования: товар, который мы можем предложить потребителю : (Школа и рынок) / Щербо И. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.8-18.

 57. Щубелка Н.В.До питання про освітню парадигму / Н.В. Щубелка // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 43-50.

Див. 624.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

 1. Бірюкова М.В.Специфіка формування регіонального освітнього простору: соціологічний підхід / М.В. Бірюкова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 58-64

 2. Гомілко І.Антропологічний вимір освітньої ситуації / І. Гомілко // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 31-33

 3. Гонца О.А.Кондратьевские циклы и образование / О.А. Гонца // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 560-572

 4. Горський В.Про місце філософії в системі шкільної освіти / В. Горський // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 42-46

 5. Зязюн І.А.Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти: З матеріалів X Міжнародного науково-технічного семінару "Високі технології: розвиток і кадрове забезпечення" / Зязюн І.А. // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.58-61.

 6. Канак Ф До питання про трансформацію гуманітарної освіти та її соціокультурну детермінацію : (Філософія освіти) / Канак Ф. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.21-25.

 7. Кирда А.Роздуми про філософію освіти / Кирда А. // Завуч. - 2000.-N31. - С.6.

 8. Клепко С.До питання про "ноосферну" філософію для учителя / Клепко С. // Освіта і управління. - 2000.- Т.4, N3-4. - С.34-41.

 9. Клепко С.Українська царина філософії освіти / Клепко С. // Директор школи. - 2000.-N17. - С.8-10.

 10. Кобзар Б."Мужність - користуватися власним розумом" : (Філософія освіти) / Кобзар Б. // Освіта. - 2000.-N26(7-14 червня). - С.5.

 11. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : Социально-философское исследование / Подмазин С.И.; М-во образования и науки Украины. Запорожский гос.ун-т. - Запорожье : Просвіта, 2000. – 249 с.

 12. Подмазін С.Сутність парадигми особистісно-орієнтованої освіти : (Філософія для практика) / Подмазін С. // Директор школи. - 2000.- N7. - С.58-63; N8. - С.49-53.

 13. Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання : Зб. наук. та наук.-метод. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., (12-13 трав. 1999 р.) - Луцьк : Вежа, 2000. - 182 с.

 14. Проніна Н.О.Проблеми виховання культурних смислів буття / Н. О. Проніна //Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 138-143

 15. Радіонова І.О.Сучасна амариканська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харьків : ХДПУ, 2000. - 204 с.

 16. Саух П.Зміна парадигм соціальних наук і трансформація культуроосвітнього простору на межі тисячоліть : (Філософія освіти) / Саух П. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.26-30.

 17. Ткачук М.Києво-Могилянська академія і становлення академічної філософії в Україні / Ткачук М. // Філософська думка. - 2000.-N4. - С.37-57.

 18. Устенко О.Філософія науки і філософія бізнесу - складова стратегії розвитку вищого навчального закладу / Устенко О. / Устенко О. // Директор школи. - 2000.-N41. - С.1-2.

 19. Федорова Н.Філософія інноваційних закладів освіти / Федорова Н. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.19-21.

 20. Філософія освіти ХХI століття: Проблеми і перспективи:Методологічний семінар (22 листопада 2000 р. ): Зб.наук.праць / М-во освіти і науки України.АПН України.Ін-т вищої освіти; За заг.ред.В.Андрущенка. - Київ : Знання, 2000 - Вип.3. – 520 с.

 21. Чошанов М.Процесс непрерывного конструирования и реорганизации: (Философия образования) / Чошанов М. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.76-81.

Див. 115, 496, 5101.

СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 1. Гомілко І.Антропологічний вимір освітньої ситуації / Гомілко І. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.31-33.

 2. Калмиков Г.В.Випереджаючи свій час: гуманістичний погляд у майбутнє: (Гармонія стосунків між людиною й суспільством) / Калмиков Г.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.116-124.

 3. Каменская Т.Г.Образовательно-воспитательный процесс в трансформирующемся обществе в Украине / Т.Г. Каменская // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 252-261

 4. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті(соціально-психологічнийаспект) / Н.Л. Коломінський ; МАУП. - Київ, 2000. – 286 с.

 5. Кутова Н.А.Освіта як засіб гендерної соціалізації в контексті освітніх та феміністських теорій / Н.А. Кутова // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 147-150

 6. Любарська О.М.Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 138-143

 7. Підліток у великому місті: Фактори та механізми соціалізації / [Арбеніна В.Л., Волянська О.В., Зінчина О.Б. та ін.]; Ред. Л.Г. Сокурянська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харьків : Вид. центр Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2000. - 206 с.

 8. Палютин А.М. Некоторые вопросы методологии исследования образовательных услуг / А.М. Палютин // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 223-232

 9. Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Науково-практичний посібник: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко ; Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 2000. - 32 с.

 10. Шаронова Н.А.Образование как фактор социализации личности / Н.А. Шаронова //Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 90-96.

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Бех І.Д. Дві експериментально-виховні стратегії - два етапи розвитку педагогічної науки / Бех І.Д. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.5-15.

 2. Борисенко Д. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки : Вибрані лекції / Д. Борисенко; Київський нац.ун-т ім.Т.Шевченка. - Київ : Київський університет, 2000. – 117 с.

 3. Булгакова Н.Б. Використання в педагогічній системі принципів розвитку природних систем / Булгакова Н.Б. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.72-78.

 4. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології ; Всеукраїнське пед.тов-во ім.Г.Ващенка. - Київ : Школяр, 2000. – 416 с.

 5. Волченкова Г. Демократична освіта в школах України / Волченкова Г., Софій Н. //Директор школи. - 2000.-N2. - С.89-94.

 6. Гончаренко С. Методика як наука / Гончаренко С. // Шлях освіти. - 2000.-N1,2. - С.2-6,С.5-11.

 7. Гражданское образование : пособие для педагогов и работников образования: Сборник материалов, разработанный под эгидой Совета Европы / Под ред.Н.Воскресенской ,И.Фрумина. - 2-е изд. - Київ, 2000. – 152 с.

 8. Заброцький М. Педагогічна психологія : курс лекцій для студ.вузів,які навч.за спец."Педагогіка" / М.Заброцький; МАУП. - Київ, 2000. – 99 с.

 9. Зязюн І.А.Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посібник [для студентів вищ. закладів освіти] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 309 с.

 10. Коротяєв Б.І.Педагогіка у питаннях, відповідях та прогностичних очікуваннях : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів України / Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : ТОВ "Лебідь", 2000. - 163 с.

 11. Коберник О.Проективна педагогіка і національна школа / Коберник О. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.7-11.

 12. Кушнір В.Моделювання процесу прийняття рішення в педагогічних дослідженнях / Кушнір В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.59-62.

 13. Мільто Л.О.Методика розв'язання педагогічних задач / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2000. - 130 с.

 14. Наумов Б.Поліцентризм як система сучасної педагогіки / Наумов Б. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.11-14.

 15. Немець Л.М.Деякі методологічні питання перепідготовки вчителів з проблем енвайронментальної освіти / Л. М. Немець // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 77-79

 16. Онищук Л.Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Л. Онищук // Шлях освіти. – 2000. - №4. - С. 13-17

 17. Островерхова Н.М.Наукові підходи до управління педагогічними системами / Н.М. Островерхова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 52-60

 18. Пєхота О.М.Особистісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 34-43

 19. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / Акад. пед. наук України та ін.; [Редкол.: Л.І. Даниленко (голов. ред.) та ін.]- К.: Логос, 2000.- 306 с.

 20. Педагогика : Педагогические теории,системы,технологии:учебник для студ.высш. и средн.учеб.завед.,обуч. по пед.спец. и направ. / Под ред.С.А.Смирнова. - 4-е изд.,исправ. - Москва : Академия, 2000. – 512 с.

 21. Приходько М.І.Державотворення і педагогіка виховання /М.І.Приходько // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 119-123

 22. Професійна освіта: Словник : [Для учнів і пед. працівниківпроф.-тех. навч. закладів / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.]; Ред. Н.Г. Ничкало; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : Вища шк., 2000. - 380 с.

 23. Пуртова О.Зміна світоглядних орієнтирів педагогіки / Пуртова О. // Завуч. - 2000.-N6. - С.2.

 24. Сердюк О.П.Проблема гуманітаризації освіти як гуманітаризації навчальної моделі науки / О. П. Сердюк // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 3-9

 25. Субіна О.О.Відкрита освіта - освіта для кожного / О. О. Субіна , В. К. Черпак //Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей( Київ 24-25 травня 2000). - К. : "Київський університет". - С. 52-54

 26. Товстік В.А.Збірник педагогічних ситуацій : навч. посібник / В. А. Товстік. - Донецьк : ТОВ "Кітіс", 2000. - 133 с.

 27. Фіцула М.М.Педагогіка: загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки : посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. - К. : ВЦ "Академія", 2000. - 542 с.

 28. Чайка В.Педагогіка: (Тестові завдання) : навч. посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / В. Чайка. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 168 с.

 29. Черепанова А.В.Инновационная педагогическая технология и ее компоненты / А. В. Черепанова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 273-278.

Див. 4972.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..