Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Логопедическое исследование речи дошкольников показало, что фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями : нечеткостью произнесен...полностью>>
'Документ'
Актовый зал или кабинет представляются как космический корабль, пассажирами которого являются зрители. Используется соответствующее световое и музыка...полностью>>
'Документ'
1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в живой природе и в жизни людей. Язык как способ представления информации: естественные и фор...полностью>>
'Документ'
1. Вторинне потовщення стебла характерне для: а/ мохоподібних, голонасінних, покритонасінних; б/ лише покритонасінних; в/ дводольних і папоротеподібн...полностью>>

Педагогічна бібліографія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

2000

Покажчик літератури

Випуск 11

Київ-НПУ-2009

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45

Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

У45 Українська педагогічна бібліографія. 2000 рік : Вип. 11. Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – 339 с.

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 11-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2000 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Закон України Про дошкільну освіту та виховання / Закон України // Освіта України. - 2000.-26 липня (N30). - С.4; Директор школи. - 2000.-N42. - С.5-8.

 2. Закон України Про охорону культурної спадщини / Закон України // Голос України. - 2000.- 25 липня (N131-132)

 3. Закон України Про позашкільну освіту / Закон України // Голос України. - 2000. - 1 серпня. - С.4-6.

 4. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні : N1-11 / МО України. ІЗМН ; відп. ред. В. Г. Небабін. - К., 2000.

 5. Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності: останова від 27 травня 2000 р.N844 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2000. - N102(7 червня); N25(21 червня).

 6. Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у залузі культури : постанова від 7 лют. 2000 р. N235 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2000.-N26(11 лютого). - С.2.

 7. Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців: постанова від 7 лют.2000 р. N134 / Кабінет Міністрів України //Урядовий кур'єр. - 2000.-N26(11 лютого). - С.2.

 8. Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N1. - С.11-19.

 9. Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами проф.-тех.навч. закладів виробничого навчання та виробничої практики" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N1. - С.19-29.

 10. Указ Президента України. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності / Указ Президента України / Указ Президента України // Урядовий кур'єр. - 2000.-N29(16 лютого)

 11. Указ Президента України. Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Указ Президента України / Указ Президента України // Директор школи. - 2000.-N38. - С.3.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : материалы VII научно-практической конференции учителей ( Харьков,22 апреля 2000 г. )/ М-во образования и науки Украины.Харьковский гум.ин-т "Народная украинская академия"; Редкол.:В.И.Астахова и др. - Харьков, 2000. – 88 с.

 2. Андрущенко В.П. Проблеми формування правового поля освіти України / В. П. Андрущенко // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей( Київ 24-25 травня 2000.) - К. : "Київський університет". - С. 17-20

 3. Андрущенко В.П. Розвиток освіти - актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 11-18/

 4. Баранівський В.Ф Освіта - фактор духовності та суспільної злагоди в Україні / В. Ф. Баранівський // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей (Київ, 24-25 травня 2000 р.). - К. : "Київський університет". - С. 37-39.

 5. Братченко С.Вступ до гуманітарної експертизи освіти / Братченко С. //Завуч. - 2000. - N16. - С.2-3.

 6. Гергель О.Україна має стати привабливою для іноземних студентив і ...експансивною, пропагуючи нашу освіту за кордоном / Гергель О. // Освіта України. - 2000.-N12-13(22 березня). - С.11.

 7. Громовий В.Минуле проти майбутнього: Стереотипи радянської моделі освіти як гальмо на шляху до її трансформації / Громовий В. // Директор школи. - 2000.-N44. - С.5.

 8. Гуманістична місія освіти : зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 6-7 черв. 2000 р.) / [Редкол.: Т.Б. Буяльська та ін.]. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. - 255 с.

 9. Дем'янчук О.Державна політика незалежної України в галузі освіти / Дем'янчук О. //Нова політика. - 2000.- N4. - С.26-29.

 10. Дробноход М.І.Сучасне і майбутнє української науки / М. І. Дробноход // Освіта і управління. - 2000. – Т. 4, N3/4. - С. 7-12

 11. Зайчук В.О.Освіта та інтелектуальний потенціал суспільства: суперечності та перспективи / Зайчук В.О. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.- N7. - С.8-9.

 12. Калашникова Л.В.Образование в информационном обществе: глобальные тенденции и проблемы / Л.В. Калашникова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 2000. - Т. 9. - С. 34-41

 13. Качан М.Заклад освіти ХХ1 століття. Погляд керівника і учня / Качан М. // Директор школи. - 2000.-N9. - С.1,3.

 14. Ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти : З підсумкової Колегії МОН України // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.4-12.

 15. Концепція громадянської освіти в Україні : Проект // Педагогічна газета; Освіта України. - 2000.-N11; N46(15 листопада). - С.4-6; С.12.

 16. Концепція професійно-художньої освіти // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N2. - С.43-47.

 17. Корсак К.Бажане і можливе у реформах нашої освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.2.

 18. Корсак К.До пошуків нової парадигми освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N29-32. - С.1-2,7.

 19. Корсак К.Освіта в Україні та світові стандарти / Корсак К. // Завуч. - 2000.-N28.-С.2-3.

 20. Корсак К.Про нову ідейну основу національної освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N10. - С.1-2.

 21. Кравченко Л.В.Шляхи розвитку ціннісних орієнтацій сучасної освіти в умовах трансформації українського суспільства / Л.В. Кравченко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 47-57

 22. Кремень В.Забеспечимо пріоритетність освіти заради дітей, заради країни : З доп. на підсумковій колегії МОН України / Кремень В. // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.1-2.

 23. Кремень В.Пріоритетність вітчизняної освіти / Кремень В. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N4. - С.3-10.

 24. Кремень В.Удосконалення національної системи освіти: (Загальні збори АПН України) / Кремень В. // Педагогічна газета. - 2000.- N6. - С.1.

 25. Лієтер Д.Вивчення основ - ключовий компонент освіти в демократичному суспільстві / Лієтер Д. // Шлях освіти. - 2000. - N2. - С.18-21.

 26. Ліфіцев С.М.Молодь - головне та найбільш значуще капіталовкладення в майбутнє України / С.М. Ліфіцев // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 14-17

 27. Лукіна Т.Моніторинг загальної середньої освіти як складова системи управління якістю освіти / Лукіна Т. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N3. - С.19-23.

 28. Лукіна Т.О.Формування системи моніторингу якості загальної середньої освіти / Лукіна Т.О. // Шкільний світ. - 2000.-N10. - С.3-5.

 29. Мазур Л.Людина і бог у системі національної освіти / Мазур Л. // Директор школи. - 2000.- N45. - С.6.

 30. Матізин Т.Новій державі - нову школу / Матізин Т. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.65-66.

 31. Мясников В.А.Развитие интеграционных тенденций в образовании на постсоветском пространстве / Мясников В.А. // Магистр. - 2000.-N3. - С.2-11.

 32. Нещадим М.Освіта протягом усього життя - необхідна вимога до фахівця XXI століття / Нещадим М. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.14-16.

 33. Ніколаєнко С.То які ж сьогодні головні проблеми розвитку освіти? / Ніколаєнко С. //Педагогіка толерантності. - 2000. - N3. - С.12-17.

 34. Новиков А.Народность всегда актуальна: (Национальная идея и образование) / Новиков А. // Директор школи. - 2000.- N1. - С.29-34.

 35. Омельченко С.Н.Прогностические аспекты развития образовательных систем / С.Н. Омельченко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 42-47.

 36. Осадчий І.Реформи в освіті: криві дзеркала сьогодення / Осадчий І. // Завуч. - 2000.-N35. - С.2.

 37. Пащенко Д.Динамізм освітньої ідеології України / Пащенко Д. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.2-5.

 38. Петращук О.П.Оновлення змісту гуманітарної освіти в умовах спеціалізованого навчання / О.П. Петращук // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 97-100.

 39. Притыко Н.Н.Стратегия образовательной политики / Притыко Н.Н. // Школа. - 2000.-N4. - С.3-10.

 40. Радченко В.В.Концептуальні основи визначення мети і змісту шкільної економічної освіти України / В.В. Радченко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 35-38.

 41. Романенко М.У пошуках втраченої гармонії / Романенко М. : Національна система освіти в контексті вимог еколого-морального імперативу // Директор школи. - 2000.-N46. - С.3-4.

 42. Романовський О.Українській освіті необхідно готувати власних підприємців / Романовський О. // Рідна школа. - 2000.- N4. - С.52-57.

 43. Руденко О.Сутність і структура освіти та її реформи / Руденко О. // Освіта і управління. - 2000.-N1-2. - С.17-29.

 44. Семіноженко В.Україна: гуманітарний проект - ХХ1 / Семіноженко В. // Голос України. - 2000.-1 березня. - С.8-9.

 45. Семиволос П.Одна голова - реформа, две головы - доктрина? : (О сотрудничестве МО образования и науки Украины с Всемир. банком) / Семиволос П. // Зеркало недели. - 2000.-N45(18 ноября). - С.12.

 46. Сердюк О.П.Проблема гуманітаризації освіти як гуманітаризації навчальної моделі науки / О. П Сердюк // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 3-9

 47. Сінкевич К.Шляхи інтеграції у європейський науковий простір / К. Сінкевич //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 66-68

 48. Скрипченко О.В.Системний підхід до процесу виховання / О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська, Л.О. Скрипченко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 105-107

 49. Суржик Л."Я не хотел бы стать проходящим министром" : (На вопр.отвечает министр образования Украины В.Кремень) / Суржик Л. // Зеркало недели. - 2000.-N7(19февраля). - С.12.

 50. Таланчук П.Як підвищити якість освіти? / Таланчук П. // Освіта. - 2000.-N20(19-26 квіт.). - С.3.

 51. Тхоржевський Д.Освіта, політика, ідеологія / Тхоржевський Д. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.15,27.

 52. Фурман А.Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування освіти в Україні / Фурман А. // Директор школи. - 2000.-N44. - С.6-8.

 53. Хоружа Л.Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування освіти і виховання / Хоружа Л. / Хоружа Л. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.47-54.

 54. Шищенко П.Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук. - Київ : Тандем, 2000. - 588 с.

 55. Шпак Б.Як нам радикально реформувати освіту / Шпак Б. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.3-5.

 56. Щербо И.Высокое качество образования: товар, который мы можем предложить потребителю : (Школа и рынок) / Щербо И. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.8-18.

 57. Щубелка Н.В.До питання про освітню парадигму / Н.В. Щубелка // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 43-50.

Див. 624.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

 1. Бірюкова М.В.Специфіка формування регіонального освітнього простору: соціологічний підхід / М.В. Бірюкова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 58-64

 2. Гомілко І.Антропологічний вимір освітньої ситуації / І. Гомілко // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 31-33

 3. Гонца О.А.Кондратьевские циклы и образование / О.А. Гонца // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 560-572

 4. Горський В.Про місце філософії в системі шкільної освіти / В. Горський // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 42-46

 5. Зязюн І.А.Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти: З матеріалів X Міжнародного науково-технічного семінару "Високі технології: розвиток і кадрове забезпечення" / Зязюн І.А. // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.58-61.

 6. Канак Ф До питання про трансформацію гуманітарної освіти та її соціокультурну детермінацію : (Філософія освіти) / Канак Ф. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.21-25.

 7. Кирда А.Роздуми про філософію освіти / Кирда А. // Завуч. - 2000.-N31. - С.6.

 8. Клепко С.До питання про "ноосферну" філософію для учителя / Клепко С. // Освіта і управління. - 2000.- Т.4, N3-4. - С.34-41.

 9. Клепко С.Українська царина філософії освіти / Клепко С. // Директор школи. - 2000.-N17. - С.8-10.

 10. Кобзар Б."Мужність - користуватися власним розумом" : (Філософія освіти) / Кобзар Б. // Освіта. - 2000.-N26(7-14 червня). - С.5.

 11. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : Социально-философское исследование / Подмазин С.И.; М-во образования и науки Украины. Запорожский гос.ун-т. - Запорожье : Просвіта, 2000. – 249 с.

 12. Подмазін С.Сутність парадигми особистісно-орієнтованої освіти : (Філософія для практика) / Подмазін С. // Директор школи. - 2000.- N7. - С.58-63; N8. - С.49-53.

 13. Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання : Зб. наук. та наук.-метод. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., (12-13 трав. 1999 р.) - Луцьк : Вежа, 2000. - 182 с.

 14. Проніна Н.О.Проблеми виховання культурних смислів буття / Н. О. Проніна //Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 138-143

 15. Радіонова І.О.Сучасна амариканська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харьків : ХДПУ, 2000. - 204 с.

 16. Саух П.Зміна парадигм соціальних наук і трансформація культуроосвітнього простору на межі тисячоліть : (Філософія освіти) / Саух П. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.26-30.

 17. Ткачук М.Києво-Могилянська академія і становлення академічної філософії в Україні / Ткачук М. // Філософська думка. - 2000.-N4. - С.37-57.

 18. Устенко О.Філософія науки і філософія бізнесу - складова стратегії розвитку вищого навчального закладу / Устенко О. / Устенко О. // Директор школи. - 2000.-N41. - С.1-2.

 19. Федорова Н.Філософія інноваційних закладів освіти / Федорова Н. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.19-21.

 20. Філософія освіти ХХI століття: Проблеми і перспективи:Методологічний семінар (22 листопада 2000 р. ): Зб.наук.праць / М-во освіти і науки України.АПН України.Ін-т вищої освіти; За заг.ред.В.Андрущенка. - Київ : Знання, 2000 - Вип.3. – 520 с.

 21. Чошанов М.Процесс непрерывного конструирования и реорганизации: (Философия образования) / Чошанов М. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.76-81.

Див. 115, 496, 5101.

СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 1. Гомілко І.Антропологічний вимір освітньої ситуації / Гомілко І. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.31-33.

 2. Калмиков Г.В.Випереджаючи свій час: гуманістичний погляд у майбутнє: (Гармонія стосунків між людиною й суспільством) / Калмиков Г.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.116-124.

 3. Каменская Т.Г.Образовательно-воспитательный процесс в трансформирующемся обществе в Украине / Т.Г. Каменская // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 252-261

 4. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті(соціально-психологічнийаспект) / Н.Л. Коломінський ; МАУП. - Київ, 2000. – 286 с.

 5. Кутова Н.А.Освіта як засіб гендерної соціалізації в контексті освітніх та феміністських теорій / Н.А. Кутова // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 147-150

 6. Любарська О.М.Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 138-143

 7. Підліток у великому місті: Фактори та механізми соціалізації / [Арбеніна В.Л., Волянська О.В., Зінчина О.Б. та ін.]; Ред. Л.Г. Сокурянська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харьків : Вид. центр Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2000. - 206 с.

 8. Палютин А.М. Некоторые вопросы методологии исследования образовательных услуг / А.М. Палютин // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 223-232

 9. Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Науково-практичний посібник: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко ; Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 2000. - 32 с.

 10. Шаронова Н.А.Образование как фактор социализации личности / Н.А. Шаронова //Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 90-96.

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Бех І.Д. Дві експериментально-виховні стратегії - два етапи розвитку педагогічної науки / Бех І.Д. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.5-15.

 2. Борисенко Д. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки : Вибрані лекції / Д. Борисенко; Київський нац.ун-т ім.Т.Шевченка. - Київ : Київський університет, 2000. – 117 с.

 3. Булгакова Н.Б. Використання в педагогічній системі принципів розвитку природних систем / Булгакова Н.Б. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.72-78.

 4. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології ; Всеукраїнське пед.тов-во ім.Г.Ващенка. - Київ : Школяр, 2000. – 416 с.

 5. Волченкова Г. Демократична освіта в школах України / Волченкова Г., Софій Н. //Директор школи. - 2000.-N2. - С.89-94.

 6. Гончаренко С. Методика як наука / Гончаренко С. // Шлях освіти. - 2000.-N1,2. - С.2-6,С.5-11.

 7. Гражданское образование : пособие для педагогов и работников образования: Сборник материалов, разработанный под эгидой Совета Европы / Под ред.Н.Воскресенской ,И.Фрумина. - 2-е изд. - Київ, 2000. – 152 с.

 8. Заброцький М. Педагогічна психологія : курс лекцій для студ.вузів,які навч.за спец."Педагогіка" / М.Заброцький; МАУП. - Київ, 2000. – 99 с.

 9. Зязюн І.А.Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посібник [для студентів вищ. закладів освіти] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 309 с.

 10. Коротяєв Б.І.Педагогіка у питаннях, відповідях та прогностичних очікуваннях : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів України / Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : ТОВ "Лебідь", 2000. - 163 с.

 11. Коберник О.Проективна педагогіка і національна школа / Коберник О. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.7-11.

 12. Кушнір В.Моделювання процесу прийняття рішення в педагогічних дослідженнях / Кушнір В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.59-62.

 13. Мільто Л.О.Методика розв'язання педагогічних задач / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2000. - 130 с.

 14. Наумов Б.Поліцентризм як система сучасної педагогіки / Наумов Б. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.11-14.

 15. Немець Л.М.Деякі методологічні питання перепідготовки вчителів з проблем енвайронментальної освіти / Л. М. Немець // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 77-79

 16. Онищук Л.Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Л. Онищук // Шлях освіти. – 2000. - №4. - С. 13-17

 17. Островерхова Н.М.Наукові підходи до управління педагогічними системами / Н.М. Островерхова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 52-60

 18. Пєхота О.М.Особистісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 34-43

 19. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / Акад. пед. наук України та ін.; [Редкол.: Л.І. Даниленко (голов. ред.) та ін.]- К.: Логос, 2000.- 306 с.

 20. Педагогика : Педагогические теории,системы,технологии:учебник для студ.высш. и средн.учеб.завед.,обуч. по пед.спец. и направ. / Под ред.С.А.Смирнова. - 4-е изд.,исправ. - Москва : Академия, 2000. – 512 с.

 21. Приходько М.І.Державотворення і педагогіка виховання /М.І.Приходько // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 119-123

 22. Професійна освіта: Словник : [Для учнів і пед. працівниківпроф.-тех. навч. закладів / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.]; Ред. Н.Г. Ничкало; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : Вища шк., 2000. - 380 с.

 23. Пуртова О.Зміна світоглядних орієнтирів педагогіки / Пуртова О. // Завуч. - 2000.-N6. - С.2.

 24. Сердюк О.П.Проблема гуманітаризації освіти як гуманітаризації навчальної моделі науки / О. П. Сердюк // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 3-9

 25. Субіна О.О.Відкрита освіта - освіта для кожного / О. О. Субіна , В. К. Черпак //Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей( Київ 24-25 травня 2000). - К. : "Київський університет". - С. 52-54

 26. Товстік В.А.Збірник педагогічних ситуацій : навч. посібник / В. А. Товстік. - Донецьк : ТОВ "Кітіс", 2000. - 133 с.

 27. Фіцула М.М.Педагогіка: загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки : посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. - К. : ВЦ "Академія", 2000. - 542 с.

 28. Чайка В.Педагогіка: (Тестові завдання) : навч. посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / В. Чайка. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 168 с.

 29. Черепанова А.В.Инновационная педагогическая технология и ее компоненты / А. В. Черепанова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 273-278.

Див. 4972.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

ЕТНОПЕДАГОГІКА

 1. Коваленко Т.Педагогічний потенціал народної іграшки / Т. Коваленко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 61-73.

 2. Коропецька О.М. Урахування етнопсихологічних особливостей особистості в процесі виховання учнів / О.М. Коропецька // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 41-63.

 3. Ледняк Ю.В. Виховні можливості фольклору Донбасу /Ю.В.Ледняк //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. -метод. зб. - Слов'янськ: СДПІ, 2000. - Вип.X. - С.122-128

 4. Оліяр М. Сподвижник української етнопедагогіки / М. Оліяр // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 191-195

 5. Побірченко Н.С.Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських Громад (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : [посібник для студентів гуманіт. факультетів ун-тів та пед. ін-тів] / Н. С. Побірченко. - К. : Наук. світ, 2000. - 199 с.

 6. Степанов Є.П. Внутрішній потенціал діалогу культур: Етнокультурне спілкування / Є. П. Степанов // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 29-34

 7. Струманський В. Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки / Струманський В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.13-15.

Див. 45, 466, 680, 821, 3584, 5081.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. До питання розробки модульних програм підготовки соціальних педагогів : Бакалаврський та магістерський рівень: Досвід проекту / Християнский дитячий фонд ; Укл. Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва. - Київ : Науковий світ, 2000. - 45 с.

 2. Кобильченко В.В. Соціальна взаємодія як інтегративний фактор становлення особистості підлітка / В. В Кобильченко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 130-142

 3. Коношенко С.В. Розв'язання конфліктів в процесі спілкування соціального педагога з дітьми в центрах соціальної реабілітації - важливий засіб формування гуманістичних відносин / С. В. Коношенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 186-192

 4. Лавриченко Н.М.Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Ін-т педагогіки АПН України, Благод. фонд підтримки творч. молоді "Дебют". - К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. - 443 с.

 5. Лавриченко Н.М. Соціалізація як предмет педагогічного пізнання / Н.М. Лавриченко // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 118-121.

 6. Локарєва Г.В.Методичні матеріали до проведення олімпіад і конкурсів з соціальної педагогіки : (навч. посібник) / Запоріз. держ. ун-т, Каф. педагогіки і психології. - Запоріжжя : ЗДУ, 2000. - 69 с.

 7. Матвійчук Н.Практична підготовка соціальних педагогів: історико-педагогічний аналіз / Н. Матвійчук // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 153-161

 8. Поліщук В.Післядипломне навчання соціальних педагогів: погляд на проблему / В. Поліщук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 3. - С. 37-45.

 9. Пономаренко О.В.Соціальна педагогіка в Україні: історія питання і реалії сьогодення / О.В. Пономаренко // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 321-327.

 10. Попов М.А.Профілактична робота в центрах соціальної служби для дітей і молоді / М. А. Попов // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 166-169

 11. Приходько В.Н. Педагогический патронат - реальная защита социальных прав детей.- Особистісно зорієнтована підготовка соціального педагога / В.Н. Приходько //Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 327-331, 332-337.

 12. Соціальна педагогіка : навч. посібник / [Авт. колектив: А.Й. Капська (керівник), Л.І. Міщик, О.В. Безпалько та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К., 2000. - 263 с.

 13. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем соціальної педагогіки : зб. наукових праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є та ін.] . - Харьків : Каравела, 2000. - 251 с.

 14. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / [Авт. колектив: Капська А.Й. (керівник), Барахтян М.М., Безпалько О.В. та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К. : УДЦССМ, 2000. - 371 с.

 15. Яковлева Л.Л.Развитие индивидуального стиля деятельности как условие инновационной подготовки социального педагога / Л. Л. Яковлева // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 305-309.

Див. 137, 138, 476, 478, 481, 486, 492, 494, 495, 966.

Театральна педагогіка

 1. Переухенко А.І.Використання театрального мистецтва у шкільній педагогіці / А. І. Переухенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 59-63

Див. 3201-3204, 3534.

РЕАБІЛІТАЦІЙНА.ПЕДАГОГІКА

 1. Бондарчук К.Професійна реабілітація і зайнятість інвалідів / Бондарчук К. //Економіка України. - 2000.- N5. - С.83-87.

 2. Коношенко С.В. Специфіка організації виховного процесу в умовах реабілітаційного центру / С. В. Коношенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 113-122

Див. 2599, 2677, 2730.

Порівняльна педагогіка

 1. Желюк О.Дві освіти - два погляди / Желюк О. : (Освіта в Україні та США) / Желюк О. //Директор школи. - 2000.-N48. - С.6-7.

Див. 1358.

ІНШІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

 1. Єрмак В. Соціонічна освіта - шлях до суспільства XXI століття / Єрмак В. //Новий колегіум. - 2000.-N1. - С.11-14.

 2. Федоренко Д. Курс педагогіки людинознавства - у школи України / Федоренко Д. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.11-14.

Див. 449, 3093, 3410, 3620, 3661.

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Білан О.Львівське дошкілля : (Про програму "Українське дошкілля") / Білан О. //Дитячий садок. - 2000.-N3. - /вкладиш/

 2. Бурова А.Проблемні питання дошкільної освіти/ Бурова А., Долинна О. //Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.5-6.

 3. Буряк Л.Формування економічного мислення дошкільнят/ Буряк Л. // Дитячий садок. - 2000.-N11. - С.2-3.

 4. Васянович О.Методичний місяць у дошкільному закладі : Авторська модель роботи з кадрами / Васянович О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.8-10.

 5. Гвоздій В.П.Фарби осені чарівні : Сценарій для старшої та підготовч. груп / Гвоздій В.П. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.4-6.

 6. Гончаренко А.Формування взаємин дошкільнят у різновіковій групі / Гончаренко А. //Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.10-11.

 7. Гураш Л.Безпека життєдіяльності дошкільнят / Гураш Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.9.

 8. Дернович Д.Лісова пригода : Музична вистава за казкою Н.Забіли "Про Півника та Курочку і про хитру Лисичку" / Дернович Д., Антонишина В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.28-30.

 9. Захарченко В.Г.Використання українознавчих універсалій у мовленнєвому розвитку дітей / В. Г. Захарченко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 175-178

 10. Козак Н.Робота з батьками: нові підходи / Козак Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.14-15.

 11. Кононко О.Базовий компонент дошкільної совіти: концептуальні засади, зміст і перспективи впровадження у практику / Кононко О. // Педагогічна газета. - 2000.-N7. - С.4-5.

 12. Косачова Л.В.Художня культура в системі формування естетичної активності дітей дошкільного віку / Л.В. Косачова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 256-261

 13. Кузьменко В.Індивідуалізація виховання і навчання / Кузьменко В. //Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.5-7.

 14. Кузьменко В.За віком і за інтересами : (Комплектування різновікових груп) / Кузьменко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.19.

 15. Кулачківська С.Гуманістичний підхід: теорія і практика / Кулачківська С. //Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.3-4.

 16. Куркіна І.Б.Хочу - йду, а не хочу - також іду : Адаптація до дитячого садка / Куркіна І.Б. // Дитячий садок. - 2000.-N18,20. - С.4-5,С.3.

 17. Лещенко М.Порівняльний аналіз теоретико-методичних засад організації дошкільного виховання за рубежем / М. Лещенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 46-52

 18. Лисенко Н.Нові пріоритати педагогіки дошкілля в Україні / Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 82-90

 19. Лохвицька Л.Пізнавальні інтереси в системі самореалізації особистості дошкільника / Л. Лохвицька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 82-89

 20. Луцан Н.Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / Н. Луцан // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 29-36

 21. Маршицька В.Захищені законом : (Природа планети) / Маршицька В. //Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.12-14.

 22. Мдзелурі Т.В.Типові відхилення у поведінці дітей-дошкільників: феноменологія та корекція / Мдзелурі Т.В. // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 74-82

 23. Новохатський Ю.О.Впровадження педагогічних іннвацій в дошкільних закладах м.Луганська / Ю. О. Новохатський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 205-210

 24. Оксененко Н.Готуємо руку до письма : (Поради батькам) / Оксененко Н. //Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.16-17.

 25. Павловська Т.Загадки у лісі : (Інтегроване заняття з розвитку мовлення та навчання грамоти) / Павловська Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.14-15.

 26. Савченко О.Я.Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти / Савченко О.Я. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.4-5.

 27. Семенченко П.Секрети геометричних фігур : (Математична підготовка дошкільнят) / Семенченко П. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.11.

 28. Сімон О.П.Дошкільне дитинство : Сучасні досягнення методики суспільного дошк. виховання / Сімон О.П., Нечаєва Л.О. // Дитячий садок. - 2000.-N13. - /вкладка/

 29. Степанова Т.Найближче, найдорожче : Тематичне планування навчально-виховного процесу за змістовою лінією "Сім'я. Родина" / Степанова Т. // Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.3-4.

 30. Сушкова Г.Вчимо бачити і відчувати світ : (Ознайомлення з навколишнім світом дошкільників з вадами зору) / Сушкова Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.14-16.

 31. Тибіна Н.Про легковажного Петрика, розумну Наталочку і злу відьму Цигарку : Лялькова вистава з елементами фіз.вправ для пропаганди здорового способу життя / Тибіна Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.26-27.

 32. Ціник М.Чарівні кубики вчать читати / Ціник М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.8-9.

 33. Шашенок Н.З "маленькими чоловічками" у країну знань : Конспект комплексного заняття з математики та ознайомлення з природою у підготовч.групі / Шашенок Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.24-25.

 34. Шевчук А.Сучасні підходи до організації свят і розваг : Метод. рекомендації / Шевчук А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.5-7.

 35. Явдошляр В.Скринька бережливих та економних : Економічне виховання дітей дошк.віку / Явдошляр В. // Дитячий садок. - 2000.-N11. - С.2.

 36. Якубенко В.Дитина і природа / Якубенко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.13.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Арановская-Дубовис Д.М.Роль сказки в психическом развитии ребенка-дошкольника / Арановская-Дубовис Д.М., Заика Е.В.Цопа Е.А. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N3. - С.10-12.

 2. Гавриш Н.В.Психолого-педагогічні основи розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку / Гавриш Н.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.21-30.

 3. Іванашко О.Є.Формування активного усвідомлення та дієвої реалізації здорового способу життя у дітей дошкільного віку / О.Є. Іванашко // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 126-132

 4. Калмикова Л.Оволодіння багатозначними прийменниками української мови - основа розвитку граматичної вправності дітей дошкільного віку / Л. Калмикова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 31-40

 5. Карабаєва І.Я вчуся читати і писати : (Шестирічні першокласники) / Карабаєва І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.6-7.

 6. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Київ : Стилос, 2000. - 336 с.

 7. Кривда І.Прислухайтесь до порад логопеда / Кривда І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.16-17.

 8. Куліш Н.М.Обдарованість та способи її виявлення у дітей старшого дошкільного віку / Н.М. Куліш // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 14-22

 9. Кулачківська С.Сучасні психологічні вимоги до дитячого садка / Кулачківська С., Подоляк Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.18-19.

 10. Літвін Л.І.Розвиток вольової сфери дитини дошкільного віку / Л.І. Літвін // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 30-36

 11. Лаврентьєва Г.Партнерське спілкування - школа соціалізації / Лаврентьєва Г. //Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.4-6.

 12. Луцан Н.Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / Н. Луцан // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 29-36

 13. Мазур А.Особливості прояву страху в дітей дошкільного віку / А. Мазур // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 99-103

 14. Масару Ибука Потенциальные возможности ребенка : ("После трех уже поздно") / Масару Ибука // Обдарована дитина. - 2000.-N6; 2001.-N1,2,4; 2002.-N6. - С.22-27,С.11-14,С.33-36,С.12-16,С.7-14.

 15. Морозова О.І.Методика "Blacky pictures" для дослідження особливостей психосексуального розвитку дітей і дорослих / Морозова О.І. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N6,7. - С.11-16,С.14-21.

 16. Надточія Н.Конфлікти в дитячій грі / Надточія Н. // Дитячий садок. - 2000.-N45. - С.2.

 17. Подоляк Л.Г.Розвиток емоцій у дошкільників як фактор гуманізації виховної роботи / Л.Г. Подоляк // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 129-135

 18. Раратюк Г.Предметний світ та особистість / Раратюк Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.3-5.

 19. Сарапулова Є.Г."Самопізнання та етика спілкування" як засіб формування комунікативних вмінь у представників молодого покоління. / Є.Г. Сарапулова, Т.Д. Панченко // Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 37-40.

 20. Cтрюк К."Важкі" діти чи "важкі" вихователі? / Стрюк К. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.10-11.

 21. Тоба М.В.Психологічна характеристика моніторингу розвитку особистості дітей дошкільного віку / М.В. Тоба // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 226-233.

 22. Токаренко Л.Психологічна служба в дитсадку необхідні / Токаренко Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.7.

 23. Химич Н.Відроджуймо духовність!/ Химич Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.3.

 24. Чередниченко С.Як підібрати ключ до навчання дитини / Чередниченко С. // Дитячий садок. - 2000.-N46. - С.8.

 25. Яскевич Г.Б.Большие дошкольники / Яскевич Г.Б. // Школьный психолог. - 2000.-N31. - С.6-7.

Див. 2997.

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Артемова Л. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Артемова Л.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.6-7.

 2. Бєлкіна Е.Світ мистецтва і дитина / Бєлкіна Е., Науменко Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.4-5.

 3. Біленька Г."Переклади мурчання кицьки" : Про запитання, відповіді та пізнання світу природи / Біленька Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.12-13.

 4. Біленька Г.Сонце та його сім'я (Орієнтовний конспект заняття зі сфери "Природа", змістовна лінія - "Природа Космосу") / Біленька Г.// Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.23-24.

 5. Баглаєва Н.І.Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І Баглаєва // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 169-175

 6. Баглаєва Н.Логіко-математичні ігри : (Для дошкільнят і молод. школярів) / Баглаєва Н. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.14-17.

 7. Баглаєва Н.Розвиток логічних умінь дитини : Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі / Баглаєва Н.// Дошкільне виховання. - 2000.-N10.-С.8-11.

 8. Баканова Н.Прийшла весна-красна : Заняття з розвитку зв'язного мовлення / Баканова Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.20-21.

 9. Баклаєва Н.І.Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І. Баклаєва // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 169-175

 10. Богуш А.М.Концепція розвитку дитячого мовлення за Жаном Піаже / Богуш А.М. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.22-27.

 11. Богуш А.М.Теоретичні й методологічні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільника / Богуш А.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.5-10.

 12. Бурова А.Сюжетно-рольова гра у розвитку творчих здібностей / Бурова А., Долинна О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.14-15.

 13. Бурова А.Шляхи різні, успіх один - це здоров'я дітей : (Огляд автор.програм з фіз.виховання дітей) / Бурова А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.8-9.

 14. Вільчковський Е.Розвиток витривалості у дітей дошкільного віку / Е. Вільчковський //Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 27-28

 15. Варченко Л.Сніговичок : Передноворічна фізкультурна розвага для дітей серед.шк.віку) / Варченко Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.23.

 16. Водолага Н.В.Роль театралізованих ігор в мовленнєвому розвитку дошкільників / Н. В. Водолага // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 133-138

 17. Водолага Н.Вас запрошує "Театральна студія" : (Ознайомлення дошкільників з театром) / Водолага Н. // Палітра педагога. - 2000.-N4. - С.12-15.

 18. Гавриш Н.В.В.О.Сухомлинський про проблему розвитку дитячої творчості / Н. В. Гавриш // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 121-128

 19. Гавриш Н.Як ми виховуємо творчу особистість : Використання тематичного планування / Гавриш Н. // Палітра педагога. - 2000.-N3,4. - С.13-17,С.3-7.

 20. Гайдаржийська Л.П.Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі / Л. П. Гайдаржийська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 52-59

 21. Голубець Т.Математичні ігри / Голубець Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.12-13.

 22. Гольцер О.Вправні кухарі : (Знання дошкільнят про страви української кухні) / Гольцер О., Захарченко Н. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.28-31.

 23. Горєлова А.Учимо запам'ятовувати й відтворювати текст : (на заняттях зі старшими дошкільнятами у звичайних групах та в роботі з дітьми з ФФНМ, НЗНМ, ЗНМ і ЗПР) / Горєлова А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.18-20.

 24. Грицишина Т.Краєзнавчо-туристична діяльність як складова виховного процесу / Грицишина Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.8-9.

 25. Гураш Л.Принципи організації роботи : (Різновікова група) / Гураш Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.18.

 26. Гуренко О.І.До питання використання елементів народної педагогіки в процесі виховання старших дошкільників / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 59-66

 27. Гусєва О.Загубилась буква "Р" : (Логопед.робота з малюками) / Гусєва О. // Дитячий садок. - 2000.-N14. - С.8.

 28. Дєлова Л.Слухняний м'ячик: орієнтов.план навчання дітей гри в настольний теніс; заняття з плавання / Дєлова Л., Леонович К. // Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.25-27.

 29. Демчук М.Планування нетрадиційних занять / Демчук М. // Палітра педагога. - 2000.-N4. - С.16-19.

 30. Денисенко Н.Будьте здорові, діти! : Програма з валеології для дошкільнят / Денисенко Н., Мельник Л. // Палітра педагога. - 2000.-N1,2. - С.3-7,С.3-7.

 31. Денисенко Н.Структурно-функціональне управління процесом фізичного виховання дітей у профільних дитячих садках / Денисенко Н. // Палітра педагога. - 2000.-N4. - С.23-27.

 32. "Дивосвіт" - від слова "диво" : Комплексна програма виховання, розвитку, навчання дітей від дошкільного віку до 10-11 класів включно //Освіта. - 2000.-N8-9(9-16 лютого). - С.3-4.

 33. Дидактичні ігри та вправи з розвитку української мови у дітей дошкільного віку // Дитячий садок. - 2000.-N5. - /вкладиш/

 34. Долинна О.Завдання естетичного виховання / Долинна О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.16-17.

 35. Доронова Т.Занятия по изобразительной деятельности с детьми 6-7 лет / Доронова Т. // Дошкольное воспитание. - 2000.-N4-12, 2001.-N1,2,3. - С.8-15,С.10-17,С.2-8,С.64-72,С.36-38,С.58-61,С.15-20,С.2-5,С.13-16,С.28-32,С.34-38.

 36. Дрозд Н.Жива казка мови / Дрозд Н. : (Мовні ігри при навчанні читанню) / Дрозд Н. // Дитячий садок. - 2000.-N38. - С.6.

 37. Єфименко М.Обережно: стрибки! : (Фіз.виховання дітей) / Єфименко М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.24-25.

 38. Єфименко М.Хлопці - козаки, а дівчата - квіточки... : Статева культура у фізичному вихованні дошкільнят /Єфименко М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.18-19.

 39. Жигадло Г.Футбол - один із засобів фізичного виховання в дитячих дошкільних установах / Г. Жигадло, І. Іванов , Н. Чайка, О. Вертилецький // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 29-30

 40. Жулідова Л.Інтелектуальні ігри в розумовому розвитку дошкільнят / Жулідова Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.14-15.

 41. Захарченко В.Г.Використання українознавчих універсалій у мовленнєвому розвитку дітей / В. Г Захарченко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 175-178

 42. Іваненко В.Мандрівка в далеке минуле : Заняття для старшого дошк. віку / Іваненко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.16-17.

 43. Іваницька О.Мистецтво чорного й білого : Ознайомлення старших дошкільнят з мистецтвом графіки / Іваницька О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.20-22.

 44. Іваницька О.По землі іде зима: Бесіди за картинами П.Щербини "Перший сніг" та І.Грабаря "Зимовий пейзаж" / Іваницька О. // Джміль. - 2000.-N4. - С.20-22.

 45. Іваницька О.У чорно-білому світі : Ознайомлення старших дошкільнят з мистецтвом графіки / Іваницька О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.22-23.

 46. Ігри з розвитку пам'яті // Розкажіть онуку. - 2000.-N4. - С.40-41.

 47. Ікуніна З.І.особливості профілактики агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 117-121

 48. Казанцева Л.І.Формування діамонологічної компетентності української мови в дошкільників з російськомовним типом спілкування / Л. І. Казанцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 24-31

 49. Калмикова Л.Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєвої підготовки дітей до школи / Калмикова Л. // Початкова школа. - 2000.-N12; 2001.-N2. - С.8-11; С.10-13.

 50. Карабаєва І.І.Психологічні чинники розвитку читання і письма у старших дошкільників / І.І. Карабаєва // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 166-173

 51. Кириченко Н.Т.Який прекрасний цей світ! : Просторова уява дітей та образотворча діяльність / Кириченко Н.Т. // Дитячий садок. - 2000.-N20. - С.4-5.

 52. Коваль Н.Ріки- невтомні трудівниці / Коваль Н. // Початкова школа. - 2000.-N11,12. - С.60-61,С.56-58.

 53. Команда рятувальників вирушає на допомогу : Заняття для підготовчої групи на закріплення вміння правильно поводитися в складних природних ситуаціях // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.14-15.

 54. Кондратенко Н.Перфокартки - цікаво, зручно, економно : (Для дошкільнят) / Кондратенко Н. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.22-27.

 55. Кондратюк С.Мандрівка з годинником у Країну здоров'я : Рекомендації дітям щодо режиму дня / Кондратюк С. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.26-27.

 56. Кононко О.Поспіх тільки зашкодить : Проблеми перхідного періоду (для Базового компонента дошкільної освіти в 2000 - 2002 рр.) / Кононко О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.3.

 57. Король М.Екологічний брейн-ринг / Король М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.12-13.

 58. Король М.Екологічний клуб / Король М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.8-9.

 59. Король С.Психолого-педагогічні умови організації навчального процесу / Король С. //Початкова школа. - 2000.-N12. - С.31-32.

 60. Кот Н.Повітря, яким ми дихаємо : Заняття для дітей старшого дошкільного віку / Кот Н.// Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.24-25.

 61. Котлярова І."Де живе слово?": Дидактична гра для підготовчої групи / Котлярова І. //Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.20-21.

 62. Ліждвой Л.Риби, птахи, звірі : Конспект підсумкового заняття з природознавства в підготов.групі / Ліждвой Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.23.

 63. Лаврентьєва Г.Готовність дитини до школи: складові успішного навчання / Лаврентьєва Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.3-5.

 64. Левицька С.В.Цікава математика / Левицька С.В. / Левицька С.В. // Дитячий садок. - 2000.-N1. - С.2-4.

 65. Литвин Л.Розвиваємо волю дитини/ Литвин Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.22-23.

 66. Литвин О.Аналіз відкритого заняття : Колективний перегляд занять - важлива форма наук.-метод. роботи / Литвин О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.12-13.

 67. Литвиненко І.Учити, дивуючи, радуючи, забавляючи / Литвиненко І. // Палітра педагога. - 2000.-N2. - С.8-11.

 68. Лучко О.Мандруємо по Україні / Лучко О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.8-9.

 69. Міхеєва Т.Від літери до слова : (Дидактичні ігри) / Міхеєва Т., Білик К. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.20-23.

 70. Мазоре І.Нумо розмовляти українською : Метод.розробка усного уроку до ромського букваря / Мазоре І. // Початкова школа. - 2000.-N12. - С.32-34.

 71. Макаренко Л.В.Використання елементів народного театру в системі національного виховання старших дошкільників / Л. В. Макаренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 83-89

 72. Макарова О.Щоб спина була рівною : Вправи на м'ячах з ріжками / Макарова О. //Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.12-13.

 73. Маковецька Н.В.Шляхи активізації емоційно-забарвленої лексики у мовленні дітей дошкільного віку / Н. В Маковецька // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 163-166

 74. Марсальська О.Ікебана в дитячому садку / Марсальська О. // Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.28-31.

 75. Марсальська О.Вправні пальчики : Ігрові вправи для тренування тонких рухів пальців рук дитини / Марсальська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.20-21.

 76. Марсальська О.Казки-загадки та повчально-заохочувальні оповідки / Марсальська О. / Марсальська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.18-19.

 77. Мартиненко О.В.Хореографічна робота в дошкільній практиці сьогодення / О. В. Мартиненко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 77-83

 78. Маршинська В.Лісові ігри : (Вивчення теми "Ліс, його збереження та охорона") / Маршинська В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.20-21.

 79. Машовець М.Біля двору дві Федори... : До народних джерел по математичні знання / Машовець М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.15-17.

 80. Машовець М.Про складне - доступно й просто : Засвоєння абстрактних математичних понять / Машовець М.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.15-17.

 81. Митник О.Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості / Митник О. // Початкова школа. - 2000.-N12. - С.34-37.

 82. Мороз Г.Від діда - онукам, від онуків - дідові : (Інтегроване заняття-гра з народної математики) / Мороз Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.12-13.

 83. Музиченко Н.Є в тебе ім'я і рідна земля : Комбінове заняття для ознайомлення дітей з навколишнім та малювання за матеріалами Декларації прав дитини / Музиченко Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.10-11.

 84. Нагаєва О.Легенда про Місяць: Сюжетне фізкультурне заняття для дітей ст.дошк.віку / Нагаєва О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.25-26.

 85. Наконечна Р Працюємо творчо : (Методична робота в дитсадку) / Наконечна Р., Півторак Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.8-9.

 86. Науменко Г.Гори, солнце, ярче! : Музыкальное представление / Науменко Г. //Дошкольное воспитание. - 2000.-N7,N8,N9, 2001.-N1. - C.137-149,С.118-124,С.104-110.

 87. Науменко Т.Іскра, яка запалює вогник творчості : Інтегроване навчання: природа, розвиток мовлення, музика / Науменко Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.21-22.

 88. Немировська О.Вітайся з усіма - це твоє здоров'я : Бесіда з живого етикету у старшій групі / Немировська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.22-23.

 89. Низковська О.Вчити мови та розмови / Низковська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.10-12.

 90. Николаева С.Ознакомление дошкольников с неживой природой : (см. N7,9,10 за 2000 г.) / Николаева С. // Дошкольное воспитание. - 2000.-N12; 2001.-N2. - С.22-28;С.15-19.

 91. Носков В.І.Проблеми гуманізації дошкільного виховання / Носков В.І. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.77-82.

 92. Омеляненко А.В.До проблеми використання української народної казки як засіб мовленнєвої творчості дошкільників / А. В. Омеляненко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 37-45

 93. Онопа Н.Ранок, день, вечір, ніч / Онопа Н. : Роль образного мислення у пізнанні природи / Онопа Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.18-19.

 94. Остапченко Є.Розвиток фонематичного слуху та оволодіння основами читання / Остапченко Є. / Остапченко Є. // Палітра педагога. - 2000.-N2. - С.12-17.

 95. Пасічніченко А.В.Причини несприятливого становища дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у групі ровесників / А.В. Пасічніченко //Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 114-121

 96. Педрада "Я сам": вивчення теоретичної концептуальної основи сфери життєдіяльності особистості за Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні //Палітра педагога. - 2000.-N2. - С.26-28.

 97. Першукова О.Ігри, вірші та скоромовки на занятті з англійської мови / Першукова О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.16-17.

 98. Першукова О.Вивчаємо іноземну мову, прилучаючись до культури народу /Першукова О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.20-21.

 99. Пироженко Т.Педагогічні інновації: критерії оцінки / Пироженко Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.3-4.

 100. Плахотник Л.Ой піду я по закупки, по закупочки мої... : (Комплексне заняття в серед.групі з ознайомлення з грошовою одиницею в Україні) / Плахотник Л. //Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.14.

 101. Плохій З.Вітальна цінність природи: Складові екологічної культури дошкільнят / Плохій З. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.6-7.

 102. Подлужна Н.На гостині у звірів : Заняття з грамоти та розвитку мовлення / Подлужна Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.11-13.

 103. Пономаренко М.І в городі, і в саду - всі я літери знайду: Абетка / Пономаренко М. // Розкажіть онуку. - 2000.-N11-12. - С.79.

 104. Прокопенко В.Уроки української: (Для дітей з різним рівнем підготовки) / Прокопенко В. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.10-12.

 105. Пшеврацька О.Менший разом з більшим: Психолого-педагогічні організації освітньої роботи в різновіковій групі за ідеями Софії Русової / Пшеврацька О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.20.

 106. Равлик В.Пограємо й світ пізнаємо / : Комплексно-тематичні заняття для старшої та підготовчої груп з природи і математики / Равлик В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N10,11. - С.22-24,С.21-23.

 107. Рилова А.В.Психологічні особливості використання музичного матеріалу у навчанні дітей дошкільного віку / А. В. Рилова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 89-96

 108. Роганова М.В.Формування у дошкільників ціннісного ставлення до природи засобами музичного мистецтва / М. В. Роганова // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 138-144

 109. Роговик Л.Весело, без остраху : Індивідуальний підхід до навчання рухів через розвиток психомоторики / Роговик Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.26-27.

 110. Руденко Ю.А.Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку емоційно-забарвленою лексикою / Ю. А. Руденко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 18-24

 111. Сварковська Л.Веселимося, граємо - літечко вітаємо! : Сценарій спортивного свята для дітей ст.дошк.віку / Сварковська Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.25-26.

 112. Сварковська Л.Уяви, що ти - вітер /: (Розвиток мотивації щодо занять фізичною культурою у старших дошкільнят). Дидактичні ігри на спортивну тематику / Сварковська Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.26-27.

 113. Сирбу Д.Витоки фізичного гарту: Фіз.виховання дітей 3-го року життя / Сирбу Д. // Дитячий садок. - 2000.-N32. - /вкладка/

 114. Смольникова Г.Всі разом і дружать, як долоньки : Створення умов для гармонійного спілкування дітей у різновікових групах / Смольникова Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.10-11.

 115. Соловьева Е.Планирование занятий по математике в разновозрастной группе (2-4,5) / Соловьева Е. // Дошкольное воспитание. - 2000.-N8;N9;N12, 2001.-N1. - C.38-43,С.61-63,С.5-15,С.16-22.

 116. Тарасенко Г.С.Паросток : (Методика гуманіст. виховання дітей засобами природи) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Упр. освіти Вінниц. облдержадмін. - Вінниця : ВАТ "Віноблдрукарня", 2000. - 192 с.

 117. Тарасенко Г.Свято весняної води / Тарасенко Г. : (Для дошкільнят і молод. школярів) / Тарасенко Г. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.8-10.

 118. Терещенко Л.ТРВЗ - сучасна освітньо-виховна технологія / Терещенко Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.5-7.

 119. Тонковид Л."Школа екстремальних ситуацій" : Заняття для ст.групи / Тонковид Л., Маргуляк І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.26-27.

 120. Туник І.Чарівна музика весняної природи: Конспект комплексного заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з довкіллям / Туник І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.18-19.

 121. Фадеєва Т.Вчимося міркувати : (Математична підготовка дошкільнят) / Фадеєва Т. //Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.10.

 122. Христос народився, славімо його! : (матеріали до свята) // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.24-27.

 123. Чепурко В.Гриби не для дітей! Дітям синтетика шкодить. Як позбутися "йодного голоду" : (Безпека життєдіяльності) / Чепурко В. // Дошкільне виховання.- 2000.-N9. - С.26-27.

 124. Чепурко В.На вулиці - не тільки гра, на вулиці можлива небезпека / Чепурко В. //Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.12.

 125. Черниш Т.Граючись навчаємось : (метод. рек. щодо організації сюжетно-рольових ігор) / Черниш Т. // Дитячий садок. - 2000.-N29. - С.2-24.

 126. Чернякова О.Роль рідної мови у процесі формування навичок іноземної мови у дітей старшого дошкільного віку / О. Чернякова // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 87-89

 127. Шевчук А.Діти різні - методики варіативні : Педагогічні умови музичного розвитку дітей у різновіковій групі / Шевчук А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.12-14.

 128. Шевчук А.Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей : Метод.рекомендації / Шевчук А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.6-7.

 129. Шевчук А.У танцювальному колі: Дитячі танці, ігри, забави та прийоми оволодіння ними / Шевчук А. // Палітра педагога. - 2000.-N2. - С.18-24.

 130. Шелестова Л.Розвивальне читання : Навчання грамоти / Шелестова Л. //Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.30.

 131. Шелестова Л.Розвивальне читання / Шелестова Л. // Палітра педагога. - 2000.-N4. - С.8-11.

 132. Шийко Е.Розвивальні ігри та вправи : Для дітей 3-го року життя / Шийко Е. //Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.18-22; N4. - С.28-31.

 133. Шийко Е.Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя / Шийко Е. //Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.14-17.

 134. Школьник С.Мовно-ритмічні ігри: (для дітей з вадами мовлення) / Школьник С. //Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.18-19.

 135. Шпакова В.Комбінований зошит з математики / Шпакова В. // Початкова школа. - 2000.-N12. - С.15-16.

 136. Щербакова К.Й.Деякі аспекти проблеми організації навчання і математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Й. Щербакова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 45-52

 137. Яворська О.Вчимося міркувати : Комплексні заняття-ігри з математики / Яворська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.7-10.

 138. Яворська О.До нас завітала казка : Контрольне заняття з математики у ст.групі / Яворська О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.11.

 139. Якименко С.І.Інтегрована система - система розвитку, навчання і виховання / С. І. Якименко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 119-130

 140. Яковенко О.А.Проблема підготовки дітей до навчання у школі / О. А. Яковенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 89-91

Див. 4992.

ВИХОВАТЕЛЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Кулачківська С.Є.Вихователь як фасилітатор особистісного зростання дитини / С. Є. Кулачківська, С. П. Тищенко // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях:Наук.зап.Ін-ту психології. - К, 2000. - Вип.20, ч.2. - С. 3-14

 2. Літвін О.П.Формування самоаналізу педагогічної діяльності як умова підвищення професійної майстерності вихователя / О. П. Літвін // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 147-156

 3. Луценко І.Педагогічний стиль мовлення / Луценко І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.9-10.

 4. Марочко Г.Професіоналізм вихователя дитячого будинку / Марочко Г. //Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.10-11.

 5. МО.України Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу // Дитячий садок. - 2000.-N17. - С.2-3.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Вимоги до організації життя дітей у ДНЗ: санітарні правила обладнання; режим дня; організація харчування // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N23-24. - С.36-56.

 2. Міністерство освіти України.Орієнтовна інструкція з безпеки діяльности працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу / Міністерство освіти України / Міністерство освіти України // Дошкільне виховання. - 2000. - N3. - С.18-19.

 3. Педагогический совет в дошкольном учреждении // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000. - N23-24. - С.22-32.

 4. Планування роботи - як це важко... // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N23-24. - С.1-18.

 5. Порадник методиста : На допомогу працівникам дошкільних закладів у 2000/2001 н.р. // Дитячий садок. - 2000.-N30-31. - /вкладка/

 6. Профілактика порушення осанки та плоскостопості у ДНЗ; профілактика інфекційних захворювань у ДНЗ; профілактика короткозорості у дітей у ДНЗ // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N23-24. - С.36-56.

Див. 1

ДИТЯЧІ СВЯТА РОЗВАГИ

 1. Білецька Л.Рухливі ігри / Білецька Л. // Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.9.

 2. Богинич О.Космічні розваги: (Орієнтовний конспект фізкультурного заняття для дітей підготов.групи зі сфери "Я сам", змістовна лінія - "Фізичне Я") / Богинич О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.24-25.

 3. Боса Л.Пригоди в країні див : Випускний бал / Боса Л., Хоменко Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.27,30-31.

 4. Бурова А.Осяяна сонячною романтикою : Загальні основи крівництва сюжетно-рольовими іграми дітей дошкільного віку / Бурова А. // Дитячий садок. - 2000.-N3. - /вкладиш/

 5. Горбаченко Н.Різнобічна підготовка до письма / Горбаченко Н. // Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.10-12.

 6. Гуменко Є.Веселий ярмарок : (Смішинки, гуморески) / Гуменко Є. // Джміль. - 2000.-N3. - С.3-5.

 7. День Матері : Вірші // Дитячий садок. - 2000.-N18. - /вкладка/

 8. Зайцева Н.Козацькому роду нема переводу : Сценарій / Зайцева Н. //Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.12-13.

 9. Захарченко В.Мовленнєве спілкування у грі / Захарченко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.6-7.

 10. Зимовий дивосвіт : (Добірка поетичних і прозових творів, ігор, прислів'їв, приказок, загадок про зиму) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N21-22. - С.1-56.

 11. Іванова Г.Є.Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової / Іванова Г.Є. //Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N23-24. - С.20-21.

 12. Кіптіла С.Пам'ятаймо, чиї ми сини: Розвага / Кіптіла С. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.11-12.

 13. Каплун А.В.Ми - весела дітвора / Каплун А.В. // Дитячий садок. - 2000.-N5. - С.3.

 14. Карик Є.Здрастуй, літо! : Фрагменти композиції для дітей 4-5 років / Карик Є. //Дошкільне виховання. - 2000.-N6. - С.29-31.

 15. Куземська Г.Вітання Святого Миколая : (Сценарій до свята) / Куземська Г. //Початкова школа. - 2000.-N5. - С.54-55.

 16. Куликова О.Мама, тато і я - дружна сім'я : Родинне свято для старших дошкільнят / Куликова О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.28-31.

 17. На екологічній стежині : (Матеріали про природу) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2000.-N17-18. - С.1-24.

 18. Орищук Т.Готуємося до свята врожаю : Конспект заняття у підготовчій групі для дітей із загальним недорозвитком мовлення / Орищук Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.25.

 19. Прудиус Ж.Зайчикові іменини : Заняття з розвитку мовлення для серед.групи / Прудиус Ж. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.7-8.

 20. Рідна державо, ми діти твої! : Літ.-муз.матеріал // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.16-18.

 21. Радюк Н.По сіль чумацьким шляхом : Фізкультурне заняття для ст.групи / Радюк Н. //Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.19.

 22. Рибцун Ю.Комахи та квіти; У саду і на городі : Ігри для дітей з ЗНМ, ФФНМ, НЗНМ та заїкання / Рибцун Ю. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.24-25.

 23. Рубальська Н.Завітала в гості осінь золота : Театралізоване дійство для ст.дошкільнят / Рубальська Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.28-31.

 24. Рубальська Н.Казковий карнавал : Для старших дошкільнят / Рубальська Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.24-28.

 25. Савельєва І.Випуск до школи : Сценарій / Савельєва І. // Дитячий садок. - 2000.-N14. - /вкладка/

 26. Свято "Щедрий вечір, добрий вечір" // Дитячий садок. - 2000.-N47. - С.6.

 27. Сенченко Г.Весняне свято "8 Березня" / Сенченко Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.28-31.

 28. Спасюк О.В.Шануй батька й неньку : Родинне свято / Спасюк О.В. // Розкажіть онуку. - 2000.-N11-12. - С.30-33.

 29. Суріна Н.Ігри на розвиток творчої уяви : (Розвиток мови) / Суріна Н. //Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.6-8.

 30. Сюжетно-рольові ігри // Дитячий садок. - 2000.-N4. - /вкладиш/

 31. Тарасенко Г. Свято осені / Тарасенко Г. // Палітра педагога. - 2000. - N3. - С.23-27.

 32. Тельчарова О.П.Режисерські ігри дошкільників та підготовка вихователів до керівництва ними / О. П. Тельчарова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 139-147

 33. Хай сонце миру і дружби нам світить! : Фрагменти тематичної композиції до Дня захисту дітей // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.27-29.

 34. Яшина В.Одягни клоуна : Настільна дидактична гра / Яшина В., Лазарєва І. //Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.29.

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Бакурадзе А.Четыре типа организационного поведения: как они прояляются в работе и во взаимоотношениях : (Мотивация) / Бакурадзе А. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.51-57.

 2. Барбашова І.А.Психолого-педагогічна характеристика сенсорних умінь / І. А. Барбашова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 12-20

 3. Бех І.Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин / Бех І. //Початкова школа. - 2000.-N5. - С.1-3.

 4. Бех І.Д.Особистісна обдарованість: природа та особливості прояву / І.Д. Бех //Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 9-15

 5. Бикова Е.Ф Особливості ціннісних орієнтацій старшокласників з підвищеними розумовими здібностями / Е.Ф. Бикова, С.Л. Коробко // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 55-61.

 6. Бізюк А.В.Педагогічна підтримка та педагогічне супроводження обдарованості як засоби розвитку творчих здібностей учня / А.В. Бізюк, Л.П. Ампілогова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 93-94

 7. Білик Н.І.Обдаровані діти; Як вчити обдарованих?; Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості; Тренінг з творчої психотехніки в роботі з обдарованими дітьми та молоддю / Білик Н.І., Моргун В.Ф.Настенко Н.В. // Завуч. - 2000.-N6. - /вкладиш/

 8. Бовть О.Б.Причины "агрессивности" одаренных детей / Бовть О.Б., Василенко И.Ю. // Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.18-25.

 9. Божик Л.М.Підліток на шляху до себе / Божик Л.М. // Шкільний світ. - 2000.-N5. - С.2.

 10. Бойтор В.Ю.Феноменологія спілкування / В. Ю. Бойтор // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 7-15

 11. Болтівець С.І.Педагогічна психогігієна: теорія та методика : монографія / Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. - К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестац. коміс. України", 2000. - 303 с.

 12. Брагинский В.Как стресс переносят дети / Брагинский В. // Здоровье детей. - 2000.-N43-44. - С.18.

 13. Бригадир М.Соціально-психологічне проектування моделей навчання (аналітичний огляд) / М. Бригадир // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 3-9

 14. Булах І.С.Актуалізація досвіду з аспекту морального становлення особистості підлітка / І.С. Булах // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 194-206.

 15. Булах І.Нормативне "я" як структурне утворення моральної самосвідомості особистості підлітка / І. Булах // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 117-126

 16. Бушай І.М.Особливості психокорекції "Я - образу" підлітків - акцентуантів у системі психологічної служби школи / І.М. Бушай // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 233-238

 17. Вєтров І.В.Вікові особливості егоцентричної поведінки та її вплив на розвиток особистості / Вєтров І.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N5. - С.46-48.

 18. Вєтохов О.М.Розвиток психології навчання іноземних мов у 70-ті роки XX століття в Російській Федерації та Україні / Вєтохов О.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.132-140.

 19. Вічалкіська Н.К.Шляхи формування допитливості учнів у навчальному процесі / Н.К. Вічалкіська // Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 254-258

 20. Вербицкая Н.Опыт выживания и приспособления : (Тренинг по актуализации витагенного опыта) / Вербицкая Н. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.12-14.

 21. Верещак Є.П.Індивідуально-типологічна характеристика учнів з різним рівнем практичної вмілості / Верещак Є.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.46-50.

 22. Виды одаренности // Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.2-6.

 23. Воронюк І.В.Вплив психофізіологічного та емоційного стану старших школярів на підвищення їх розумової працездатності / І.В. Воронюк, М.В. Соцька // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 134-138

 24. Воронюк І.В.Психологічні аспекти оцінки рівня сформованості творчої особистості учня / І.В. Воронюк // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 107-110

 25. Гаврищак Л.Аналіз теоретичних підходів до вивчення міжособистісних конфліктів у зарубіжній соціальній психології / Л. Гаврищак // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2000. - Вип. 5. - С. 106-116

 26. Гарач Н.Р Становлення особистісного самовизначення старшокласника : прийоми активізації / Н.Р. Гарач // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 95-100

 27. Гаращук В.П.Концептуальні основи формування культури здоро'я школяра / В. П. Гаращук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 206-213

 28. Головченко А.Психогімнастика для учнів 1-X клас : Спецкурс / Головченко А. //Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.6-7.

 29. Гонтаровська Н.Виховувати особистість / Гонтаровська Н. // Директор школи. - 2000.-N1. - С.10-11.

 30. Гончарова Н.А.Использование методики анализа достижений подростков с задержкой психического развития в профориентационной работе / Н.А. Гончарова //Психологія. зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 217-223

 31. Горальський А.Тренінг творчості в групі / Горальський А. // Обдарована дитина. - 2000.-N5; 2001.-N1,3,4,5. - С.30-37,С.27-30,С.23-30,С.24-30,С.40-43.

 32. Гурлева Т.С.Метод психологического тренинга в формировании ответственности у подростков / Гурлева Т.С. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N8. - С.3-6.

 33. Дем'яненко Н.М.Нова педагогічна свідомість і вітчизняний історико-педагогічний досвід / Дем'яненко Н.М. // Педагогіка і психологія. - 2000. - N2. - С.117-123.

 34. Дзюбко Л.До питання виникнення феномена і поняття ранньої шкільної дезадаптації / Л. Дзюбо // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 134-142.

 35. Дмитренко С.Вплив використання спіруліни на показники розумової працездатності молоших школярів / С. Дмитренко // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 43-46

 36. Доротюк В.І.Діагностування індивідуальних відмінностей інтелекту при комплектуванні профільних класів / В.І. Доротюк // Психологія. зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 151-158

 37. Доротюк В.І.Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини / Доротюк В.І. //Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.15-18.

 38. Дроб'язко П.Заохочення учнів до оволодіння основами знань / П. Дроб'язко, С. Бех //Освіта і управління. - 2000 . – Т.4, N3/4. - С. 91-98.

 39. Думінська О.С.Психологічні аспекти створення іміджу сучасної школи / О.С. Думінська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 131-136.

 40. Ерушев И.Язык искусства как средство восприятия окружающего мира / Ерушев И. //Обдарована дитина. - 2000.-N6. - С.40-44.

 41. Зікій Г.С.Психолого-педагогічні особливості структури готовності старшокласників до праці з автотракторною технікою / Г. С. Зікій // Наукові записи: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 104-110

 42. Завгородня О.В.Особистісні чинники розвитку образотворчої особистості / О.В. Завгородня // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 154-162

 43. Занюк С.С.Тренінг особистісної причинності як метод формування мотивації учіння / С.С. Занюк // Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 171-176

 44. Зелінська Я.Ц Врахування індивідуально - психологічних особливостей учнів у навчальній роботі / Я.Ц. Зелінська // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 163-166

 45. Зубова Н.П.Педагогическая поддержка учащихся при развитии памяти / Зубова Н.П. / Зубова Н.П. // Школа. - 2000.-N6. - С.28-29.

 46. Іванова В.В.Причини та форми агресивної поведінки підлітків / Іванова В.В. //Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N5. - С.14-16.

 47. Кайріс О.Д.Емпатійна педагогіка: співчуття чи співдія / О.Д. Кайріс // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 101-104

 48. Каменский А.М.Индивидуальное развитие личности ребенка в условиях общеобразовательной школы / Каменский А.М.,Смирнова З.Ю. / Каменский А.М.,Смирнова З.Ю. // Школьные технологии. - 2000.-N3. - С.93-103.

 49. Канішевська Л.В.Моральний розвиток особистості - ведучий фактор виховання соціальної зрілості / Л. В. Канішевська // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 19-29

 50. Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв'язного мовлення в початкових класах : посібник для вчителя / А. П. Каніщенко. - Київ : Рута, 2000. - 128 с. - (Початкова школа). - (Українська мова).

 51. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти / Л.М.Карамушка. - Київ : Ніка-Центр, 2000. - 332с. - (Новітня психологія; Вип.6).

 52. Киян О.Життєвий шлях особистості: теоретичні засади та особливості практичної спрямованості / Киян О. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.33-35.

 53. Колесіна Т.Діагностика і корекція психічного розвитку дітей як засіб профілактики відхилень у їхній поведінці / Колесіна Т. // Початкова школа. - 2000.-N5,6,7. - С.30-33,С.40-43,С.44-47.

 54. Колеченко А.Ученическое посредничество в школных конфликтах : (Метод.рекомендации) / Колеченко А. // Школьный психолог. - 2000.-N18. - /вкладка/

 55. Коломінський Н.Л.Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) / Міжнар. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 284 с.

 56. Колосова С.Агрессия и агрессивность / Колосова С. // Школьный психолог. - 2000.-N25. - С.2.

 57. Кондратюк С.Педагогіка і біоритмологія - шлях до поліпшення здоров'я учнів / Кондратюк С. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.24-25.

 58. Концепция одаренности // Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.5-10.

 59. Коробко С.Л.Память учащихся нужно тренировать / Коробко С.Л., Полищук Н.В. [и др.] // Обдарована дитина. - 2000.-N5. - С.40-46.

 60. Корсак К.Про кризу підліткового віку / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N23-24. - С.9-10.

 61. Косоротова Ю.А.Розвивайте мовленнєву творчість дітей / Косоротова Ю.А. //Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.27-31.

 62. Крамарева О.В.З досвіду роботи школи педагогічного центру "ACADEMIA" (м.Полтава) / Крамарева О.В. // Обдарована дитина. - 2000.-N5. - С.37-40.

 63. Кремінський Б.Г.Основні напрямки роботи з інтелектуально обдарованими учнями та шляхи залучення сільських школярів до творчої діяльності / Б.Г. Кремінський // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 32-37

 64. Кривопишина О.А.Формування здібностей до літературної творчості : сенситивні періоди впливу етноекологічних чинників / О.А. Кривопишина // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 229-238

 65. Круцевич Т.Ю.Особенности физической подготовки подростков 12-15-ти лет, проживающих в различых зонах радиационного контроля / Т. Ю. Круцевич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Х., 2000,. - №17. - С. 20-26

 66. Кудря О.І.Психологічне супроводження особистісного зростання старшокласників / О.І. Кудря // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 263-266

 67. Кузікова С.Б.Можливість зниження конфліктності у підлітків шляхом корекції їх Я-концепції / С.Б. Кузікова // Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 200-205

 68. Кузьменко Н.Умови успішного розвитку дитини / Кузьменко Н. // Завуч. - 2000.-N20-21. - С.3-7.

 69. Кузьмина М.Детский невроз страха / Кузьмина М. // Школьный психолог. - 2000.-N25. - С.8-10.

 70. Кульчицька О.І.Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці / Кульчицька О.І. // Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.10-15.

 71. Лебідь В.О.Розвиток обдарованих учнів - одне з основних завдань освіти області / В.О. Лебідь // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 37-40

 72. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В.І. Лозова ; М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-ге вид., допов. - Харків : ОВС, 2000. - 164 с.

 73. Локарєва Г.В.Педагогічне спілкування : (Наук.-метод. посібник) / Г.В. Локарєва, Л.І. Міщик, О.О. Почерніна; Запоріз. держ. ун-т, Каф. педагогіки та психології. - Запоріжжя : ЗДУ, 2000. - 154 с.

 74. Лукашевич М.Соціалізація як процес: етапи, рівні, моделі/ Лукашевич М. //Директор школи. - 2000.-N10. - С.3-5.

 75. Лушин П.В.Особистісна зміна в педагогічному контексі / П.В. Лушин //Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 46-53

 76. Лялюк Г.Соціалізація особистості як психолого-педагогічна проблема / Г. Лялюк //Проблеми гуманітарних наук : наукові записки ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2000. - Вип. 5. - С. 94-106.

 77. Машбиць Ю.І.Психологічні механізми навчання / Ю.І. Машбиць // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 66-74.

 78. Міхіна І.М.Герменевтичний метод у дитячій психотерапії / І.М. Міхіна //Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 121-126

 79. Міщенко Т.А.Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій у старшокласників / Міщенко Т.А. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N7,8. - С.10-14,С.9-11.

 80. Мазур Л.Виховні аспекти "педагогічної технології"/ Мазур Л. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.4.

 81. Макаров В.И.Преодоление препятствий, стоящих на пути духовного развития студентов, психотерапевтическими средствами / В. И. Макаров // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - № 8. - С. 122-126

 82. Макаров В.И.Проявлення тревожности у одаренных учащихся-старшеклассников / В. И. Макаров // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 159-164

 83. Мандрикіна Т.С.Астрологічна спрямованість емоційних станів учнів як психолого-педагогічна проблема / Т. С. Мандрикіна, С. Г. Шевчук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 40-50

 84. Меліхова Т.І.Соціально-педагогічні умови навчання та розвитку обдарованих учнів / Т.І. Меліхова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 40-48

 85. Методика определения стиля обучения и мышления // Обдарована дитина. - 2000.-N4. - С.36-41.

 86. Мешко Г.Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у контексті теорії інтегральної індивідуальності / Г. Мешко, О. Мешко // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 103-108

 87. Миропольська Н.Художня культура особистості / Миропольська Н. //Мистецтво та освіта. - 2000.-N3. - С.40-43.

 88. Моляко В.А.Система творческого тренинга КАРУС / Моляко В.А. //Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.36-41.

 89. Моляко В.О.Напередодні ери обдарованості / Моляко В.О. //Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.2-5.

 90. Москаленко В.В.Ігрова підліткова група як форма входження особистості в культуру суспільства на підлітковій стадії соціалізації (в світлі ідей Г. С. Костюка) / В.В. Москаленко //Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 82-92

 91. Мрачко І.В.Вивчення мотивів агресивної поведінки підлітків-девіантів / І.В. Мрачко //Психологія: зб. наук. праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2000. - Вип.3(10). - С. 239-244

 92. Музика О.О.Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці / О.О. Музика // Психологія: зб. наук. Праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2000. - Вип.3(10). - С. 206-210

 93. Музика О.Соціальні детермінанти творчої активності підлітків / О. Музика //Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 96-98

 94. Набока О.Г.Суть і класифікація цінностей в науковій літературі / О. Г. Набока //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 170-178

 95. Наумова Н.Деякі аспекти проблеми становлення і розвитку творчої особистості / Наумова Н. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.75-76.

 96. Научитель Е.Д.Творческая индивидуальность / Научитель Е.Д., Богомолова Е.Ю. //Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.16-19.

 97. Ненашев І.Ю.Пошук та підтримка молодих обдаровань на Харківщині на засадах фізико-математичного навчання (з досвіду роботи фізико-математичного ліцею № 27 м. Харкова) / І.Ю. Ненашев // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 147-151.

 98. Нісімчук О.С.Сучасні педагогічні технології : навчальний посібник / Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. - Київ : Просвіта : Книга Пам'яті України, 2000. - 368 с.

 99. Ольшанский В.Игры, в которые мы играем, или Почему возникают и как проходят школьные конфликты / Ольшанский В., Волжская Н. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.8-17.

 100. Оржехівський В.Конфлікт у класі / Оржехівський В. // Шкільний світ. - 2000.-N17. - С.5.

 101. От каких условий зависит развитие одаренности : По материалам книги Дж.Ландрам "Тринадцать мужчин, которые изменили мир" // Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.29-32.

 102. Пєтухова Л.Є.Проблема діагностики інтелектуальних можливостей дитини / Л.Є. Пєтухова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 60-65

 103. Піроженко Т.Мовлення дитини як відображення форм спілкування / Т. Піроженко //Психологія. – Київ:НПУ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 234-239

 104. Павлюк О.До проблеми формування психічного здоров'я особистості підлітків / О. Павлюк // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2000. - Вип. 5. - С. 73-84

 105. Паламарчук В.Ф Як виростити інтелектуала : посібник для вчителів і керівників шкіл / В.Ф. Паламарчук ; Ін-т педагогіки АПН України. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. - 152 с.

 106. Паршук С.М.Розвиток мислення і мовлення молодших школярів / С. М. Паршук // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 44-54

 107. Пастушенко Н.Технологія тематичного рівневого діагностування навченості учнів з гуманітарних дисциплін / Пастушенко Н., Пастушенко Р. // Завуч. - 2000.-N33. - С.5-6.

 108. Пенькова О.І.Громадянська самосвідомість старшокласників / О.І. Пенькова //Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 244-247

 109. Петрів О.П.Порівняльна характеристика особливостей розвитку уваги, пам'яті і мислення першокласників 6 і 7 років / О.П. Петрів // Психологія: зб. наук. пр./НПУ ім.. М.П.Драгоманова. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 247-254

 110. Петренко Г.Генетичні передумови розвитку координаційних здібностей дітей та підлітків / Г. Петренко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту.Сер. Педагогіка. - Тернопіль, 2000. - №7. - С. 59-62

 111. Печерська Е.Активізація художньо-творчого потенціалу молодших школярів / Печерська Е. // Рідна школа. - 2000. - N12. - С.62-64.

 112. Поліщук С.Вольові риси молодших школярів / Поліщук С. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.40-41.

 113. Потапчук Л.В.Активізація старшокласників у професійному самовизначенні / Л.В. Потапчук // Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 212-217

 114. Психологічний практикум для школярів. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 70 с.

 115. Ревякін С.О.Вивчення причин міжособистісної атракції (привабливості) / С.О. Ревякін // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 227-231

 116. Романова В.Г.Особливості статеворольової соціалізації підлітків / В.Г. Романова // Психологія: зб. наук. праць / НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Київ : НПУ, 2000. - Вип.3(10). - С. 244-257

 117. Романова В.Г.Статеворольові стереотипи в процесі соціалізації підлітків / Романова В.Г. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N8. - С.39-43.

 118. Рябуха М.І.Проблеми управління ліцеєм для обдарованої учнівської молоді сільської місцевості / М.І. Рябуха // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 65-70

 119. Савіна М.І.Психолого-педагогічні аспекти формування статеворольової ідентифікації дітей / М.І. Савіна // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 64-67

 120. Садова А.М.Заняття з психології на тему: "Тренування якостей уваги" : 6 кл. / Садова А.М. // Обдарована дитина. - 2000.-N4. - С.32-36.

 121. Сарапулова Є.Виховання обдарованої дитини / Сарапулова Є.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.3-4.

 122. Сарапулова Є.Темперамент видозміні не підлягає! / Сарапулова Є. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.45-48.

 123. Свириденко С.Гендерний підхід у вихованні дівчат-підлітків / Свириденко С. //Завуч. - 2000.-N35. - С.6-7.

 124. Семенова-Пономарьова Р.О.Дослідження психологічних механізмів обдарованості у світлі ідей Г.С. Костюка / Р.О. Семенова-Пономарьова // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 141-153

 125. Сиротюк А.Л.Обучение детей с разным типом мышления / Сиротюк А.Л. // Школьный психолог. - 2000.-N38. - /вкладка/

 126. Скрипченко О.В.Довідник з педагогіки та психології : навчальний посібник для викладачів, аспірантів та студ. пед. навч. закладів, шк. психологів та вчителів / О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська, Л.О. Скрипченко ; М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2000. - 216 с.

 127. Слободенюк Л.І.Особливості пам'яті дітей з підвищеними розумовими здібностями / Слободенюк Л.І. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N8. - С.43-46.

 128. Слободенюк Л.І.Пам'ять у процесі навчання / Л.І. Слободенюк // Психологія. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 239-244

 129. Смольникова С.Крадіжки молодших школярів / Смольникова С. // Початкова освіта. - 2000.-N11. - С.5.

 130. Смульсон М.Л.Проектувально-технологічна парадигма дослідження інтелектуального розвитку в ранній юності / М.Л. Смульсон // Психологія: зб. наук. пр. / НПУ ім.. М.П.Драгоманова. - Київ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 217-224

 131. Смульсон М.Л.Проектування нормативної моделі інтелекту / М.Л. Смульсон //Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 153-163

 132. Соловйова Т.Обгрунтування комплексу інформативних критеріїв швидкісно-силової обдарованості хлопців 10-13 років / Т. Соловйова, С. Воропай // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 51-54

 133. Сологуб А.Генії народжуються творчістю / Сологуб А., Остапчук О. // Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.38-41.

 134. Сологуб А.Креативне навчання: талант і здоров'я / Сологуб А. // Завуч. - 2000.-N16. - С.10-11.

 135. Соціально-психологічні аспекти 12-річного навчання // Початкова освіта. - 2000.-N20. - С.7.

 136. Стаднік Н.В.Девіантна поведінка дітей та підлітків та історичний досвід її профілактики / Н.В. Стаднік // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 121-126

 137. Стельмах Н.В.Психолого-педагогічні основи морального виховання підлітків / Н. В. Стельмах // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 29-44

 138. Степанов С.Природа самосознания / Степанов С., Вачков И. // Школьный психолог. - 2000.-N36. - С.13.

 139. Стеценко Н.Д.Розумова працездатність школярів (граничні непсихотичні стани) : Монографія / [Ред. В.С. Компанець]; Акад. мед.-техн. наук України та ін. - Київ ; Вінниця ; Луцьк, 2000. - 192 с.

 140. Сура Н.А.Розвиток інтелектуально-творчого і духовного потенціалу особистості в процесі її становлення / Н. А. Сура // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 111-116

 141. Сухорукова Г.В.Сухомлинський В.О. про розвиток мовленнєвих обдарувань дітей / Сухорукова Г.В. // Обдарована дитина. - 2000.-N1. - С.42-45.

 142. Сухорукова Г.Потреба мислити має стати сутністю життя дитини / Г. Сухорукова //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - №7(27). - С. 130-136

 143. Технології розв'язання конфліктів у педагогічній взаємодії : навч.-метод. посібник [для студентів вищ. навч. закладів] / Г.В. Ложкін, М.О. Коць, Т.В. Петровська, І.Ю. Зубкова; Акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2000. - 151 с.

 144. Уліс Н.Життя на межі ризику, або Підліток і його проблеми / Уліс Н. // Освіта. - 2000.-N16-17(15-22 березня). - С.11.

 145. Федоренко А.Ф До проблеми дослідження психологічних чинників агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку / А.Ф. Федоренко // Психологія. – Київ: НПУ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 205-212

 146. Феллер М.Основи комунікативної девіалогії : (Учімо спілкуватися) / Феллер М. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N35. - С.2-3.

 147. Філіппова В.П.Вивчення педагогічних схильностей учнів обласного ліцею як прояву спеціальної обдарованості / В.П. Філіппова, В.В. Єлькіна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 181-186

 148. Фриман Дж Как развить интеллект ребенка / Фриман Дж. // Обдарована дитина. - 2000.-N4. - С.24-26.

 149. Фриман Дж Независимость - черта творчески одаренного ребенка / Фриман Дж. //Обдарована дитина. - 2000.-N5. - С.20-23.

 150. Фунтикова Н.В.Психолого-педагогические условия формирования образного мышления у старшеклассников / Н. В. Фунтикова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 283-288

 151. Холод І.Дослідження проблеми емоційного розвитку молодших школярів / І. Холод //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 148-153

 152. Хохліна О.П.Загальні інтелектуальні здібності дитини: шляхи формування / Хохліна О.П. : (на матеріалі трудового навчання) / Хохліна О.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N5,6,7. - С.9-11,С.23-25,С.31-35.

 153. Чорна Л.Г.Творча спрямованість особистості в структурі загальної обдарованості / Л.Г. Чорна // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 211-219

 154. Шевченко О.М.Вплив нервово-психічного напруження на розумову діяльність молоді / О.М. Шевченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 239-244

 155. Шевчук Т.Художні ігри як засіб розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей / Шевчук Т. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.32-33.

 156. Шестопалова О.Криза ідентичності та адиктивна поведінка в юнацькому віці / Шестопалова О. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.32-34.

 157. Щербак О.А. Психологічні передумови навчання лексико-граматичного аспекту письма старшокласників за методом активізації резервних можливостей особистості та колективу / О.А. Щербак // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 7-11.

 158. Шилкунова З.И. К вопросу о формировании позитивного самоотношения в младшем школьном возрасте / З.И. Шилкунова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 206-218.

 159. Шпарій О.М. Розвиток природних здібностей і обдарувань учнів / О.М. Шпарій //Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 193-196

 160. Щербак О.А.Адаптивна модель навчання писемної комунікації в соціально-побутовій сфері учнів старших класів / О. А. Щербак // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 96-100.

 161. Юдіна Н.О.Вплив інтегрованого курсу довкілля на розвиток мотивації навчання молодших школярів / Н.О. Юдіна // Психологія. – Київ: НПУ, 2000. - Вип. 2 (9),Ч. 1. - С. 192-199.

 162. Юрченко З.В.Ігрові методики розвитку художньо-словесних здібностей учнів 5-11-х класів / З. В. Юрченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. №2. - 9-12

 163. Юрченко З.В.Самостійна літературно-художня творчість учнів 5-11 класів як психологічний феномен / З.В. Юрченко // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 109-118

 164. Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч. посібник [для студентів вузів] / Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. центр. - Миколаїв : Тетра, 2000. - 352 с.

Див. 101, 107, 130, 138, 581, 665, 666, 683, 701, 798, 863, 994, 1048, 1282, 1334, 1348, 1359, 2385, 2995, 3021, 3041, 3398, 3514, 3526, 3621, 4795, 4965, 4999, 5001, 5005, 5007, 5011, 5075, 5094, 5098.

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ)

 1. Барсі Т. Дидактичні умови моделювання процесу навчання / Т. Барсі // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 43-56.

 2. Куліш І.М. До проблеми класифікації дидактичних ігор / І. М. Куліш // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 54-60

 3. Куліш І.М. Сутність дидактичної гри / І. М. Куліш // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 55-59.

 4. Хоменко Л.О. Дидактика перекладу фахових текстів / Л.О.Хоменко //Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 158-160

 5. Філіппенко Н.І.Таксономія цілей дидактичної взаємодії вчителя та учнів / Н.І. Філіппенко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" , 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 45-49.

 6. Ягупов В. Дидактичні поняття: "навчальний процес" чи "процес навчання"? / Ягупов В. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.16-19.

ЗМІСТ ОСВІТИ. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, ПРОГРАМИ, СТАНДАРТИ, ПІДРУЧНИКИ

 1. Арцишевська М.Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти / Арцишевська М. // Шлях освіти. - 2000.- N3. - С.16-20.

 2. Гладушина Р.М.Перехід на новий зміст освіти та проблеми вдосконалення підручників з іноземної мови / Гладушина Р.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.73-77.

 3. Гончаренко С.Дитина має право на "Довкілля" : (Про освітню програму "Довкілля") / Гончаренко С. // Директор школи. - 2000.-N12. - С.1-2.

 4. Григоренко В."Сучасна освіта в Україні - "2ООО" : (Третя міжнародна виставка навчальних закладів) / Григоренко В. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.82-85.

 5. Громовий В.Якими повинні бути освітні стандарти? / Громовий В. // Директор школи. - 2000.-N18. - С.11.

 6. Гуз К.Ж.Державний стандарт природничонаукової освіти з огляду на її цілісність / Гуз К..Ж. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.29-36.

 7. Давлєтов О.Дискусійні питання в сучасних українських та німецьких підручників з історії : На прикладі генези німецького варіанта фашизму / Давлєтов О. //Історія в школах України. - 2000.-N4. - С.13-14.

 8. Давлєтов О.Націонал-соціалізм в сучасних українських та німецьких підручниках з історії: яке місце в них відведено показу повсякденного життя / Давлєтов О. // Історія в школі. - 2000.-

 9. Демиденко В.К.Навчання та розумовий розвиток учнів / В. К. Демиденко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 5-12

 10. Жерносек І.Основні форми і зміст навчально-методичної діяльності педагогів / Жерносек І. // Директор школи. - 2000.-N12. - С.8-10.

 11. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N15-16. - С.3-64.

 12. Кабінет Міністрів України.Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта України. - 2000.- N47(22 листопада). - С.1-2.

 13. Концепція 12-річної загальної середньої освіти : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N21. - С.10-31; Освіта. - 2000.-N38(30 серпня-6 вересня). - С.3-6.

 14. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N23. - С.3-19.

 15. Концепція розвитку загальної середньої освіти (проект) // Освіта України. - 2000.-N33(16 серпня). - С.10-11.

 16. Корсак К.Перспективи успіху реформи середньої школи в Україні / Корсак К., Лубышева Л.И. // Освіта і управління. - 2000 .- Т.4, N1-2. - С.7-16.

 17. Корсак К.Українські атестати і дипломи за світовими стандартами / Корсак К. //Директор школи. - 2000.-N45. - С.9.

 18. Корсак К.Шлях до непотрібної школи / Корсак К. // Завуч. - 2000.-N12. - С.4.(передрук за вид.: Зеркало недели.-2000.-N7)

 19. Куркін Є.Школа на межі тисячоліть / Куркін Є. // Завуч. - 2000.-N15. - С.9-10.

 20. Лавриченко Н.Дванадцятирічна середня освіта: прогноз на завтра / Лавриченко Н. //Директор школи. - 2000.-N48. - С.5-6.

 21. Локшина О.Зарубіжна практика структурування базового компонента змісту освіти / Локшина О. // Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.21-23.

 22. Матвєєва Л.Л.Виховання кіноглядача як завдання шкільної освіти / Матвєєва Л.Л. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.78-83.

 23. Ненашин В.С.Зміст уроків-комплексів у нових педагогічних технологіях початкового навчання / В. С. Ненашин // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 192-194

 24. Нововведення у методиці та технології планування : (В чому ж полягає призначення планування як відносно самостійного виду управлінської діяльності?) //Директор школи. - 2000.- N8. - С.59-67.

 25. Обговорюється проблема: перехід на дванадцятирічне навчання // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.3-9.

 26. Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами //Директор школи. - 2000.-N10. - /вкладиш/

 27. Павліченко В.Імідж сучасної школи / Павліченко В. // Директор школи. - 2000.-N11. - С.10.

 28. Панфілов І.До питання про зміст освіти / Панфілов І. // Освіта. - 2000.-N52-53 (15-22 листопада). - С.5.

 29. Пащенко М.Модульні програми у навчально-виховному процесі / Пащенко М. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.74-75.

 30. Пенішкевич Д.Зміст і методичне забезпечення навчального процесу в народних школах Буковини (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.) / Д. Пенішкевич // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 62-69

 31. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N12,13. - С.3-32,С.3-13.

 32. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх закладах у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N14. - С.3-12.

 33. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з російською та іншими мовами навчання в 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N13. - С.13-31.

 34. Перелік програм, навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних закладах освіти у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000. - N14. - С.12-15.

 35. Про вивчення рідних мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з неукраїнською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N20. - С.29-31.

 36. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N646 "Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні" //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N14. - С.26-31.

 37. Про закінчення / та підготовку до нового 2000/2001 навчального року в системі освіти України // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N11. - С.9-17.

 38. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2000/2001 навчальний рік // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N7. - С.31-32.

 39. Про організаційно-методичні заходи щодо впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N19. - С.27-28.

 40. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у 21 століття" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N24. - C.21-26.

 41. Про порядок прийому на роботу педагогічних працівників до загальноосвітніх та інших закладів освіти м.Києва : Наказ // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.10.

 42. Про результати апробації навчальної літератури у 1999/2000 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N19. - С.14-27.

 43. Проблеми сучасного шкільного підручника : (Авт.: В.Григоренко, Н.Буринська, К.КорсакМ.Бурда, І.Охріменко) // Директор школи. - 2000.-N6. - С.1-5.

 44. Програма розвитку шкільної освіти "Міжнародного фонду "Відродження" : "Новій Україні- нових учителів"; Програма "Читання та письмо для розвитку критичного мислення";Програма "Формування образного мислення" // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.8-9.

 45. Програма шкільного курсу "допризовна підготовка" 10-11 класи //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N20. - С.17-29.

 46. Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запровадження семестрової структури 2000/2001 навчального року : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.21-22.

 47. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.28-30.

 48. Рудомьоткіна О.А.Домінація самовдосконалення особистості як основа змісту освітнього процесу / О.А. Рудомьоткіна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки.-С. 163-167.

 49. Савченко О.Зміст шкільної освіти на рубежі століть / Савченко О. // Освіта України. - 2000.-N15(12 квіт.). - C.4.

 50. Савченко О.Програма "Перші кроки". Здобутки й перспективи / (Гуманістична освіта) / Савченко О., Бібік Н.,Кочіна Л.,Цапенко Є. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.105-109.

 51. Семенов Н.А.Исследование эффективности различных структур представления учебного материала в обучающих программах / Н. А. Семенов, А. В. Гойденко, С. В. Филиппов // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 247-249

 52. Сергеева Т.Современное образование в контексте парадигмы "личность - образование - социум" / Сергеева Т. // Новий колегіум. - 2000.- N3. - С.10-13.

 53. Таран Ю.Розв'язуємо проблеми забезпечення навчально-методичною літературою / Ю. Таран, О. Величко // Освіта і управління. - 2000 (2001). -Т.4, N3/4. - С. 103-107

 54. Теоретико-методологічні засади формування змісту загальної середньої освіти : (Матеріали семінару) // Педагогічна газета. - 2000.-N2. - С.1-3.

 55. Тимчасове положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.22-28; N23. - С.19-25.

 56. Тригубенко В.Дванадцятибальна система: своєчасне відродження / Тригубенко В. //Освіта. - 2000.- N42-43(27 вересня-4 жовтня). - С.2-3.

 57. Тхоржевська Т.Д.Чи бути школі України школою національної злагоди? / Тхоржевська Т.Д. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.105-112.

 58. Тхоржевський Д.Перемогли стереотипи / Тхоржевський Д. : Держ.стандарт загальної серед.освіти і диференціація змісту навчання // Освіта. - 2000.-N1-2 (5 січня). - С.4.

 59. Усатенко Т.Модель життєдіяльності української національної школи / Усатенко Т. // Директор школи. - 2000.-N33. - С.1,5-6,9-10.

 60. Фурман А.Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення / Фурман А. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.23-31.

 61. Хобзей П.Про структуру 2000/2001 навчального року / Хобзей П. // Директор школи. - 2000.-N34. - С.1-3.

 62. Хоружа Л.Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування освіти і виховання / Л. Хоружа // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 47-54

 63. Чи навчати з шести років? : Інформація для роздумів // Завуч. - 2000.-N15. - С.11-12.

 64. Шмуклер Ю.Нова модель шкільної освіти: гуманізація, демократизація, оптимізація / Шмуклер Ю. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.16-17.

 65. Щербаков О.Ф Сутність освітнього моніторингу. Практичне використання моніторингових процедур у плануванні роботи загальноосвітнього навчально-виховного комплексу / Щербаков О.Ф. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.14-18.

 66. Ющенко В.Розбудуймо школу, яку б любили: З доп. на підсумковій колегії МОН України / Ющенко В. // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.4-5.

Див. 2005, 2015, 2053, 2057, 2138.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 1. Андрусенко І.Коли навчання буде цікавим і привабливим / Андрусенко І. : (Добірка пізнавальних завдань: ребуси, кросворди, чайнворди) / Андрусенко І. //Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.6-7.

 2. Антонова И.П.Диагностика обучаемости / И. П. Антонова // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 153-164

 3. Антонова И.П.Природа и структура обучаемости / И. П. Антонова //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. -С. 147-153.

 4. Бич О.В.Вивчення елементів математичного моделювання як засіб активізації навчальної діяльності школярів / О.В. Бич // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 66-68

 5. Борова Т.Саморегуляція процесу засвоєння знань учнями / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.60-61.

 6. Бродський Я.Про стандарт загальної середньої освіти / Бродський Я., Павлов О. //Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.2-5.

 7. Буркова Л.Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи / Буркова Л. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.3-6.

 8. Барські Т.Дидактичні умови моделювання процесу навчання / Т Барські // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 56-61

 9. Баханов К.Модель навчання у дискусії / Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.16-23.

 10. Баханов К.О.Інноваційне навчання як альтернатива традиційній системі навчання / К. О. Баханов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 140-149

 11. Безлюдна Н.Технологія розвивального навчання в Павлиській школі / Безлюдна Н. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.69-71.

 12. Бондар В.І.Сучасні погляди на класно-шкільну організацію навчання/ Бондар В.І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Пульсар. - 2000.-N9. - С.38-41.

 13. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : навчальний посібник для кер. шкіл, гімназій, ліцеїв, вчителів, виклад. пед. ін-тів, ун-тів, ін-тів післядиплом. освіти / В.І. Бондар ; М-во освіти України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2000. - 191 с.

 14. Борейко Ю.І.Використання електронно-інформаційного середовища в навчальному процесі / Ю. І. Борейко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 15-19

 15. Борова Т.Використання моделі самокорекції засвоєння знань в учнівському моніторингу / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.67-68.

 16. Борова Т.Функції управління навчальною діяльністю учнів / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.45-46.

 17. Братанич О.Проблема дефініцій базових понять у теорії диференційованого навчання / Братанич О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.43-45.

 18. Братанич О.Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку / Братанич О. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.49-52.

 19. Буряк В.К.Організація навчальної праці учнів у процесі виконання домашніх завдань. / В.К. Буряк // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 63-71

 20. Буряк В.Формування у школярів потреби в самоосвіті / Буряк В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.55-57.

 21. Воловик І.В.Робити власні висновки, свої "маленькі відкриття" : учебное пособие / І.В. Воловик // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 108-109.

 22. Виноградська М.І.Предмет розвитку пошуково-творчої діяльності у процесі вивчення теоретичного матеріалу / М. І. Виноградська // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 37-41

 23. Галанин Д.Д.О знаниях, непосильных учащимся по возрасту : Доклад, читанный в заседании комиссии по вопросу о желательных преобразованиях средней школы 2 января 1900 года / Галанин Д.Д. // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.78-86.

 24. Гаманюк О.А.Про динаміку розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів / О. А. Гаманюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 42-48

 25. Гнатюк Д.О.Урок. Особистісно орієнтовані підходи / Гнатюк Д.О. //Педагогічний пошук. - 2000.-N4(28). - С.13-16.

 26. Григулич С.М.Розвиток у навчальному процесі самостійності учня як якості його особистості / С. М. Григулич // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 76-80

 27. Грищук О.П.Оптимізація самоставлення особистості в умовах учбової діяльності / Грищук О.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N8. - С.19-25.

 28. Громова Е.В.Сприяння процесу самоактуалізації особистості учня в Херсонському обласному ліцеї / Е.В. Громова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 112-117

 29. Долина Т.М.Екопсихологічний аспект у навчально-виховному процесі / Т.М. Долина //Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 132-137

 30. Дроб'язко П.Заохочення учнів до оволодіння основами знань : (з досвіду роботи) / Дроб'язко П., Бех С. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.91-98.

 31. Дусавицький О.К.Система розвивального навчання у дзеркалі шкільної практики / Дусавицький О.К. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.3.

 32. Дусавицький О.Розвивальне навчання. Цілісний розвиток особистості дитини /Дусавицький О. // Завуч. - 2000.-N27. - /додаток/

 33. Жорник О.Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності / Жорник О. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.27-28.

 34. Задорожня Т.Ризик у виборі рішення випускником середньої школи: (Застосування теорії ймовірностей при моделюванні оцінки можливих особистістю прийнятих рішень) /Задорожня Т., Скрипник А. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.19-20.

 35. Заперченко Н.Диференційований підхід до навчання / Заперченко Н. //Початкова школа. - 2000.-N2,5. - С.5-7,С.10-12.

 36. Захарова Г.Розвивальне навчання: досвід впровадження в школах України /Захарова Г. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.10-11.

 37. Захарчук Н.Новий напрямок у навчанні - нові можливості розвитку дітей / Захарчук Н. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.44-46.

 38. Зеленкова И.Познавательная самостоятельность как условие активизации учебной деятельности школьников / И. Зеленкова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 75-76

 39. Зеленкова Н.І.Технологія формування творчої особистості школяра у навчальному процесі / Н.І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 58-63

 40. Зелінська Я.Ц Проблема розвитку інтересів учнів у процесі навчання і праці / Я.Ц. Зелінська // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 228-232

 41. Зозуля О.Спрямованість особистості учня на навчально-пізнавальну діяльність / Зозуля О. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.59-60.

 42. Золотар О.М.Екологічні компоненти природничого етноматеріалу / О.М. Золотар //Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 25-28

 43. Зязюн І.Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / Зязюн І. //Рідна школа. - 2000.-N8. - С.8-12.

 44. Касьянова О.Педагогічний аналіз взаємодії вчителя й учня в навчальному процесі / Касьянова О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.63-65.

 45. Кашкарьова Л.Р Психологічні основи моделювання процесу рівневого навчання / Л. Р. Кашкарьова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 28-40

 46. Касьянова О.Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі / Касьянова О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.36-38.

 47. Клименко Н.А.Активная познавательная деятельность. Технология формирования / Н.А. Клименко // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 262-267

 48. Коваль С.Сонце сяє усім: Обговорюємо Положення про індивідуальне навчання учнів в системі загальної середньої освіти / Коваль С., Урбанська Л. //Освіта. - 2000.-N26(7-14 червня). - С.13.

 49. Ковалевська Ю.Вплив педагогічного спілкування на активізацію пізнавальної діяльності учнів / Ю. Ковалевська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 33-39

 50. Лопушинський І.П.Художній текст як ефективний засіб формування комунікативної компетенції школярів / І.П. Лопушинський, І.І. Марунич // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 275-280

 51. Корсунська Н.Модульне навчання: принципи організації та фактори ефективності / Корсунська Н. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.26-29.

 52. Костенко В.Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення / Костенко В. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.17-23.

 53. Котик І.О.Розвиток суб'єктивності учнів при розв'язанні конфліктів у процесі діалогічного навчання / І.О. Котик // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 143-150

 54. Кузьміна О.В.Проблема спілкування учнів у процесі навчання / О.В. Кузьміна //Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 81-82

 55. Кузьменко Н.В.Плекаємо духовність особистості : учебное пособие / Н.В. Кузьменко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 20-29.

 56. Кушнір В.Системний аналіз педагогічного процесу / В. Кушнір // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 113-114

 57. Лісова С.Вплив самооцінки учнів на успішність навчального процесу/ Лісова С. //Рідна школа. - 2000.-N12. - С.36-38.

 58. Леонтьева О.Учимся без программ, отметок и ... уроков : (Эксперимент) / Леонтьева О. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.95-103.

 59. Липова Л.Специфіка методів навчання в класах природничих профілів / Липова Л. //Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.27-30.

 60. Лисиця Г.Г.Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 192-204

 61. Ляпунова В.А.Поєднання відтворюючих та творчих (креативних) самостійних робіт в процесі навчання / В. А. Ляпунова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 133-139

 62. Мірошник З.Організація співпраці в умовах особистісно-орієнтованого навчання / Мірошник З. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.25-26.

 63. Михайлюк І.Адаптація - умова життєвого успіху / Михайлюк І. // Завуч. - 2000.-N34. - С.6-7.

 64. Мелик-Парсаданова Ю.Двенадцатилетка: мнения, прозвучавшие на парламенских слушаниях / Мелик-Парсаданова Ю. // Директор школи. - 2000.-N6. - С.41-44.

 65. Меняйленко А.С.Исследование субъективных стратегий обучения, реализуемых учителями школ / А. С. Меняйленко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 147-152

 66. Мунтян С.Г.Теоретико-методологічні аспекти системного підходу до обгрунтування ролі мотивування в навчальному процесі / С.Г. Мунтян // Теоретичні питання освіти та виховання: pб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 145-149

 67. Нікуліна О.Д.Підготовка студентів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів / О. Д. Нікуліна // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 202-205.

 68. Нижникевич З.Відповідальне ставлення до навчання в системі особистісних цінностей школяра / З. Нижникевич // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 79-87

 69. Носенко Е.Л.Структурно-динамічні характеристики експертного знання і шляхи встановлення рівня освіченості в процесі навчання / Е.Л. Носенко, І.М. Заярна // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 108-114.

 70. Нисельбаум Т.Б.К вопросу о технологии организации педагогического процесса стимулирования творческих способностей личности / Т.Б. Нисельбаум //Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 304-309.

 71. Осмоловская И.Каждый школьник талантлив по-своему: (Дифференциация обучения) / Осмоловская И. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.83-88.

 72. Паршкова Т.В.Організація розумової діяльності учнів на уроці / Т. В. Паршкова //Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 54-62

 73. Пастушенко Н.М.Діагностування навченості : Гуманітарні дисципліни / Н.М. Пастушенко, Р.Я. Пастушенко. - Львів : ВНТЛ, 2000. – 125 с.

 74. Перепелицина О.Розвивальне навчання і грамотне письмо / Перепелицина О. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.21-23.

 75. Погоріла І.О.В гармонії з природою формується особистість : учебное пособие / І.О. Погоріла // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 39-41

 76. Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу : Зб. наук. праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є. (голова) та ін.]. - Харьків : Каравела, 2000. - 242 с.

 77. Рева Ю.Безперервне проблемне навчання - основа розвитку творчої особистості учня / Рева Ю. // Завуч. - 2000.-N23-24. - С.6-7.

 78. Ревенко І.І.Структура та послідовність викладання змісту спеціальних дисциплін / І.І. Ревенко, В.М. Манько // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 33-36

 79. Рєпкін В.В.Передумови системи розвивального навчання та етапи її становлення / Рєпкін В.В. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.2-3.

 80. Рудаківська С.В.Особистісно-орієнтоване навчання. Як його технологізувати? / С.В. Рудаківська, О.І. Виговська // Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 27-33.

 81. Самойленко Л.Індивідуальне навчання - урок на завтра / Самойленко Л. //Освіта. - 2000.-N8-9(9-16 лютого). - С.1-2.

 82. Ситар І.Лекційно-практична система навчання : Інтерес до навчання падає. Чи є вихід? Суть методу укрупнення дидактичних одиниць (УДО) / Ситар І. // Директор школи. - 2000.-N2,3. - С.5-6,С.5-7.

 83. Ситенко Н.І.Організація та контроль роботи з розвитку розумових здібностей учнів / Н.І. Ситенко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 167-172.

 84. Сікорський П.І.Теорія і методика диференційованого навчання / П. І. Сікорський. - Львів : Сполом, 2000. - 423 с.

 85. Сілков В.На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання / Сілков В., Сілкова Е. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.26-28.

 86. Снісаренко Н.В.Формування інформаційної культури як необхідна умова активізації навчальної діяльності в школі / Н.В. Снісаренко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" (27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 81-83.

 87. Соколова І.В.Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі формування читацьких умінь / І.В. Соколова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 85-87.

 88. Соколова І.В.Роль читацьких умінь у формуванні цілісної творчої особистості / І.В. Соколова // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 109-111

 89. Соколова Л.Е.Образовательный модуль как средство активизации учебной деятельности / Л.Е. Соколова, К.С. Соколов // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 87-90

 90. Старовойтенко Н.Використання гумору як педагогічного засобу / Старовойтенко Н. //Рідна школа. - 2000.-N1. - С.74-76.

 91. Талдонова Л.Обгрунтування сучасних моделей навчальної диференціації / Л. Талдонова // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 10-15

 92. Темненков В.Управління процесом навчання / Темненков В. // Завуч. - 2000.-N3. - С.3.

 93. Теорія і практика педагогічного процесу : Зб. наук. праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є (голова) та ін.]. - Харьків : Каравела, 2000. - 256 с.

 94. Тимофєєва Н.М.Навчально-виховний процес у світлі нових історичних викликів / Н.М. Тимофєєва // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 176-183

 95. Ткаченко М.Переваги розвивального навчання / Ткаченко М. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.9.

 96. Ткаченко Ю.П.Методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес шкіл / Ю. П. Ткаченко, Г. І. Резніченко [и др.] // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 127-129

 97. Ткачук О.В.Розвиток художньо-педагогічної думки та практика наочного навчання / О.В. Ткачук // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 321-325

 98. Трофімчук А.Як оцінювати результати роботи учнів і вчителів / Трофімчук А., Ольшевський І. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.6-7.

 99. Федорович Л.Забезпечення підготовки дітей до навчання в умовах навчально-виховного комплексу / Л. Федорович // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 40-46

 100. Фисюк О.Про навчальний процес у школах нового типу / Фисюк О. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.25-27.

 101. Фруктова Я.Про можливості природничої профілізації навчання / Фруктова Я. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.41-44.

 102. Чабан Л.Навчальна діяльність учнів: структура, види / Чабан Л. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.45-47.

 103. Чепига Л.П.Специфика самоотношения учащихся 6-х классов в зависимости от способа организации учебной деятельности подростков / Л.П. Чепига // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 201-206.

 104. Хайруліна Т.Г.Активні методи навчання та виховання : учебное пособие / Т.Г. Хайруліна // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 82-86.

 105. Хоружа Л.Гуманізація навчально-виховного процесу / Хоружа Л. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.54-56.

 106. Шилова Л.И.О роли репродуктивного мышления в учебной деятельности / Л. И. Шилова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 143-146

 107. Шинкаренко О.Роль активних форм і методів навчання в підвищенні якості знань / Шинкаренко О. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.19-22.

 108. Шиперко С.Г.Система диференційованих вправ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / С.Г. Шиперко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 68-70

 109. Шульга А.С.Об измерениях в процессе обучения / А. С. Шульга, Н. Ф. Селютина //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 301-305.

 110. Щербак Л.М.Формування комп'ютерної грамотності учнів спеціалізованих навчальних закладів / Л.М. Щербак // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 22-24

Див. 421, 440, 446, 3527, 3614, 5064, 5071, 5099.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 1. Біда О.Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці / Біда О. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.53-54.

 2. Білаш Л.Математичні олімпіади в 1-3 класах / Білаш Л. // Початкова освіта. - 2000.-N45. - С.2.

 3. Бадер В.І.Теоретичні основи формування в молодших школярів поняття про усне й писемне мовлення / В.І. Бадер // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 87-94

 4. Бадер В.Розвиток мовлення школярів під час роботи над реченням / Бадер В. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.41-44.

 5. Бадер В.І. Зміст стилістичної роботи в початкових класах / В. І. Бадер //Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Виниченка; Відп. ред. В.В. Лучик. - Кіровоград, 2000. - Вип.26. - С. 3-9

 6. Байбара Т.Спостереження у процесі навчання природознавства / Байбара Т. //Початкова школа. - 2000.-N6. - С.11-15.

 7. Безруких М.Режим первоклассника / Безруких М., Ефимова С. // Здоровье детей. - 2000.-N41-42. - С.18-19.

 8. Богатирьова В.Д.Тематично-інтегровані блоки у навчанні молодших школярів / В. Д. Богатирьова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 11-15

 9. Богданович М.Задачі з економічним змістом / Богданович М. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.41-45.

 10. Богданович М.Зразки дій у початковому навчанні математики / Богданович М., Менжунова Н. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.9-12.

 11. Богданович М.Календарне планування з математики для 3 (2) класу / Богданович М., Листопад Н. // Початкова освіта. - 2000.-N1. - /вкладиш/

 12. Бойко Є.О.Екологічні ігри з школярами молодшого шкільного віку / Є.О. Бойко, С.А. Клименко // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 45-58.- Библиогр. в конце ст.

 13. Бриж Н.Розвиток творчих можливостей школярів / Бриж Н. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.57-58.

 14. Будна Н.О.Довідник для учня початкових класів / Н. О. Будна, О. В. Козуб. - 3-тє вид., випр. і доп. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 79 с.

 15. Вікторенко І.Л.Особливості формування пізнавальної активності молодших школярів в педагогічній теорії і практиці / І. Л. Вікторенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 95-106

 16. Віндюк А.В.Організація самостійної роботи з фізкультури в перших класах / А. В. Віндюк // Наукові записки /НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. -Ч.4. - С. 15-21

 17. Вайнтрауб М.Алгоритм побудови таблиці множення / Вайнтрауб М. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.34-36.

 18. Варакута О.М.Про структуру і зміст курсу природознавства в початковій школі / Варакута О.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.24-29.

 19. Вашуленко М.С.Інтеграція змісту з навчання грамоти, математики та ознайомлення з навколишнім середовищем у початковій школі / Вашуленко М.С., Бібік Н.М.Кочіна Л.П. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.16-20.

 20. Вашуленко М.С.Нові підходи до шкільної початкової освіти / Вашуленко М.С. //Педагогічна газета. - 2000.-N10. - С.4.

 21. Вашуленко О.Весняні зміни в природі: (ознайомлення з навколишнім, 2 клас) / Вашуленко О. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.22-24.

 22. Величко С.П.Експериментальна перевірка рівня готовності сучасного вчителя до застосування ТЗН у початковій школі / С. П Величко, О. М Царенко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 184-191

 23. Вельямінова Т.Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови / Вельямінова Т. // Початкова освіта. - 2000.-N3. - С.7.

 24. Волкова І.Інтегровані уроки в початковій школі / Волкова І. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.28-31.

 25. Ганул О.Диференціація навчання: (З досвіду роботи з шестилітками) / Ганул О. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.11-12.

 26. Гаркавець В.Об'єднаємося в інтересах дитини: (Розбудова початкової ланки освіти) / Гаркавець В. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.5-7.

 27. Гетманчук Н.Стилістична робота на уроках української мови в 4 класі: (На матеріалі теми "Речення") / Гетманчук Н. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.24-26.

 28. Гнітецький Л.Рівень знань в учнів початкових класів про форми фізичного виховання / Л. Гнітецький // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 93-96.

 29. Голуб Н.Випереджувальні завдання як засіб підготовки дітей до вивчення математики / Голуб Н. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.20-22.

 30. Гончаренко Т.Труднощі першокласників у період адаптації / Гончаренко Т. //Початкова освіта. - 2000.-N32. - С.4.

 31. Грамоти вчиться - завжди знадобиться: Уроки письма; Каліграфічні хвилинки; Ігри з буквами; Цікаве азбукознавство; Цікаві практичні дидактичні завдання з рідної мови //Розкажіть онуку. - 2000.-N10. - С.2-62.

 32. Гудзик І.Модель переходу з російської мови навчання на українську / Гудзик І. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.38-40.

 33. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи //Початкова освіта. - 2000.-N24. - С.5-24.

 34. Державний стандарт початкової загальної освіти // Освіта України. - 2000.-N23 (7 червня). - С.5.

 35. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. - 2000.-N24 . - С.2-4.

 36. Джежелей О.Система вправ: слухаємо, говоримо, читаємо і пишемо /:(Навчання читати) / Джежелей О., Ємець А.Коваленко О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.26-29.

 37. Дзиня Н.В.Урок-подорож до осіннього лісу (1 клас) / Дзиня Н.В. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.14-15.

 38. Дзюбко Л.Моделюючий тренінг як засіб профілактики ранньої шкільної дезадаптації / Дзюбко Л. // Початкова школа. - 2000.-N1. - C.54-56.

 39. Драпей Т.Використання сюжетно-рольової гри на уроках природознавства /Драпей Т. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.37-38.

 40. Духовний світ школяра : (творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвіт. шкіл України) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N23-24. - С.1-56.

 41. Ельконін Д.Навчання і розумовий розвиток у молодшому шкільному віці /Ельконін Д. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.4--5.

 42. Єрохіна А.М.Психолого-педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів засобами пісенного народного мистецтва / А.М. Єрохіна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 248-252

 43. Заїка А.Про організацію навчально-виховної роботи у початкових класах у 2000/01 навч.році / Заїка А., Бабенко О. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.1-10.

 44. Захарова А.М.Розвивальне навчання математики в початковій школі /Захарова А.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.21-23.

 45. Іванус М."Ну що б, здавалося, слова...": (інтеграція уроків мови і читання) /Іванус М. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.4-5.

 46. Івасенко Т.Ілюстрування казок на уроках художньої праці / Івасенко Т. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.36-38.

 47. Ігнатенко Н.Осмислення прочитаного через складання плану / Ігнатенко Н. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.29-31.

 48. Ігнатенко Н.Основні етапи роботи над художнім твором на уроках читання / Ігнатенко Н. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.44-51.

 49. Кіндрат В.Ігровий метод на уроках фізичної культури / Кіндрат В. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.29-30.

 50. Кирейчева Е.В.Диагностика и формирование психологической готовности детей к обучению в школе : метод. пособие / М-во образования и науки Украины и др. - К. : Пед. преса, 2000. - 98 с.

 51. Кисельов О.І ось дитина прийшла до школи: (Розвиток мислення у школярів) / Кисельов О. // Освіта. - 2000.-N52-53 (15-22 листопада). - С.8.

 52. Класоводи щодо безоціночного навчання у початковій школі : (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.27-28.

 53. Князєва Т.Створення проблемних ситуцій на уроках природознавства / Князєва Т. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.18-19.

 54. Кобзар О.І.Тварини взимку: Урок ознайомлення з навколишнім світом. 2 клас / Кобзар О.І. // Розкажіть онуку. - 2000.-N4. - С.46-47.

 55. Коваленко Т.В.Розвиток творчої активності учнів початкових класів у процесі вивчення математики / Т. В. Коваленко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 128-133

 56. Кожевникова І.І.Діагностика процесу формування культури навчальної діяльності молодших школярів / І. І. Кожевникова // Наукові записи: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 36-45

 57. Коломієць І.Л.Художньо-творча діяльність молодших школярів як компонент їх естетичної культури / І. Л. Коломієць // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 41-45

 58. Колосов П.Казкова граматика: Мовний ранок / Колосов П. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.60-63.

 59. Кондратюк О.М.Проблема формування дії контролю молодших школярів в умовах організації навчального діалогу (Актуальність вивчення) / О.М. Кондратюк, І.М. Толмачова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 196-201

 60. Кондратюк С.М.Виховання у молодших школярів здорового способу життя / С. М Кондратюк // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 178-183

 61. Коновалова В.Використання ідей академіка Л.В.Занкова в роботі початкової школи: (Конспекти уроків з укр.мови, 1 кл.та художньої праці, 2 кл.) / Коновалова В. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.12-17.

 62. Конопко О.Перші кроки до мистецтва: Елементи графічної мови. Лінія "жива" і "нежива" / Конопко О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.21-23.

 63. Корнієнко С.Корекція фізичного розвитку молодших школярів у системі школа-родина / Корнієнко С. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.36-38.

 64. Корніяка О.М.Мовленнєвий розвиток школярів з різною сформованістю комунікативної культури / Корніяка О.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.14-21.

 65. Корниенко В.Был обычный день осенний: 1 сентября в начальной школе /Корниенко В. // Воспитание школьников. - 2000.-N7. - С.55-56.

 66. Корчевська О.Методи індивідуальної і групової роботи з математичними завданнями підвищеної складності у початкових класах / О. Корчевська // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 55-58

 67. Котелянець Н.Роль міжпредметних зв'язків у розвитку особистості молодших школярів / Котелянець Н., Юрченко М. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.42-43.

 68. Кочина Л.Особливості пробного підручника "Математика" для 1 кл. 4-річної почат. школи / Кочина Л., Листопад Н. // Початкова школа. - 2000.-N8,12; 2001.-N1. - С.17-23,С.12-13; С.25-26.

 69. Красоткіна Н.Люблю тебе, моя Вітчизно!: Орієнтовний сценарій першого уроку в початкових класах / Красоткіна Н. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.7-8.

 70. Кривда І.Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням / Кривда І. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.57-58.

 71. Кривошея Т.Розкриймо дітям красу математичних міркувань / Кривошея Т. //Початкова школа. - 2000.-N3. - С.11-14.

 72. Крупська Г.Це рідне слво - Батьківщина: (Інтегрований урок у 1 класі) /Крупська Г. //Початкова школа. - 2000.-N9. - С.53-54.

 73. Куйбіда В.В.Народне природознавство: його використання в підготовці вчителів початкових класів / В.В. Куйбіда // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 57-72

 74. Лапаєнко С.Виховуємо дітей здоровими / Лапаєнко С. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.39-41.

 75. Лебедєва І.Формування навичок каліграфічно правильного письма. : (з досвіду роботи) / Лебедєва І. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.10-11.

 76. Левшин М.М.Тенденції розвитку змісту інформатики в 1-4 класах / Левшин М.М. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.95-104.

 77. Лежнева Н.В.Интегрированные курсы в начальной школе / Лежнева Н.В. //Школа. - 2000.-N5. - С.20-25.

 78. Лемехова Р.А.Дидактичні складові змісту початкової освіти / Лемехова Р.А. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.29-32.

 79. Лесняк Н.Вивчення композиції на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах / Н. Лесняк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 134-136

 80. Лиса О.Радість від читання - радість пізнання / Лиса О. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.24-28.

 81. Логачевська С.Методичні рекомендації до посібника "Вчись розв'язувати задачі", 1-2 (1) клас / Логачевська С., Каганець Т. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.33-37.

 82. Луцюк А.Екологія дитинства - важливий стимул навчальної діяльності першокласників / А. Луцюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 84-87

 83. Любарська Л.Барви та фарби в образотворчій діяльності першокласників /Любарська Л. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.19-23.

 84. Любарська Л.Дидактичні ігри. Лінія: (навчання малюванню) / Любарська Л. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.38-41.

 85. Лютенко М.Народ скаже, як зав'яже: (Урок позакласного читання; скоромовки на уроках українського читання) / Лютенко М. // Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.4.

 86. Мізюк В.Завдання для формування вмінь розв'язувати текстові задачі / Мізюк В. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.36-38.

 87. Міщенко О.В.Сучасний погляд на зміст інтеграційного курсу у навчанні молодших школярів / О.В. Міщенко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 138-143

 88. Макарова Л.Л.Розвиток пам'яті молодших школярів у проблемному навчанні /Л.Л. Макарова // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 175-180

 89. Марків Д.Використання усної народної творчості на уроках математики /Марків Д. //Початкова освіта. - 2000.-N32. - С.3.

 90. Мартьянова Л.Улюблені барви красуні-зими: Урок ознайомлення з навколишнім світом (1 клас) / Мартьянова Л., Пархета Ж. [и др.] // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.23-24.

 91. Митник О.Розвиток творчого мислення школярів - складова життєвого успіху / Митник О. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.1-4.

 92. Мовчун А."Гарячий Панько Куліш" у дитячому читанні / Мовчун А. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.51-54.

 93. Московченко В.Розв'язування математичних задач на рух / Московченко В., Дудко Л. // Початкова школа. - 2000.-N11,12; 2001.-N2,3,6,12. - С.37-40,С.14-15; С.21-23,С.43-44,С.25-27,С.42-45.

 94. Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі "школа-дитячий садок" : Зб. наук. праць / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 120 с.

 95. Науменко В.Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи : 3 чверть / Науменко В., Сухопара І. // Початкова школа. - 2000.-N1. - C.39-45.

 96. Науменко В.Як працювати з читанкою "Журавлятко" / Науменко В. //Початкова школа. - 2000.-N2,3. - С.41-43,С.38-39.

 97. Наумова В.Ліплення з пластичного тіста / Наумова В. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.24-25.

 98. Невгодовський А.У мові - пам'ять народу, мова - код і паспорт нації: (Українознавча робота в школах-родинах) / Невгодовський А. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.29-32.

 99. Негір Н.В.Твір за картиною І.Левітана "Золота осінь" / Негір Н.В. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.34.

 100. Нечаева О.С.Особливості формування мотивації у навчальній діяльності молодших школярів / О.С. Нечаева // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 158-166

 101. Нові технології навчально-виховного процесу в початковій школі : Матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / [Голов. ред. Ю.М. Краснобокий]. - К. : Наук. світ, 2000. - 99 с.

 102. Онищенко О.Робота за ілюстрацією як засіб розвитку зв'язного мовлення першокласників / Онищенко О. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.7-9.

 103. Осадченко І.Методика роботи над складанням загадок і скоромовок / Осадченко І. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.6-7.

 104. Пабат Р Нумерація багатоцифрових чисел: Урок-підсумок / Пабат Р. //Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.5.

 105. Парамонова Л.Осторожно: первоклассник! : (Школьная дезадаптация) / Парамонова Л. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.53-55.

 106. Пензар Л.Земля - наш дім: (Природознавство, 2 клас) / Пензар Л. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.19-22.

 107. Печерська Е.Удосконалювати музично-творчий розвиток дітей / Печерська Е., Микулинська О. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.15-18.

 108. Покорна Л.В 21 століття разом з англійською мовою з першого класу / Л. Покорна, О. Дягілєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 94-97

 109. Покроєва Л.Проблеми підготовки до навчання шестилітніх першокласників / Покроєва Л. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.7-9.

 110. Полякова Г.С.Готувати господарів землі з першого класу / Г.С. Полякова //Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 20-23

 111. Присажнюк Н.Нормування навчального навантаження учнів 1-2 класів чотирирічної школи / Присажнюк Н., Капацина В. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.26-28.

 112. Прищепа К.Особливості навчання грамоти за новим букварем (К.Прищепа, В.Колісниченко.-К., 2000) / Прищепа К. // Початкова школа. - 2000.-N7,8,9. - С.16-20,С.26-28,С.37-41.

 113. Прищепа О.Труднощі у засвоєнні графічних навичок письма шестилітніми першокласниками та шляхи їх подолання / Прищепа О., Присяжнюк Н. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.11-13.

 114. Проблеми переходу на нову структуру і зміст навчання учнів початкової школи //Початкова школа. - 2000.-N4. - С.4-8.

 115. Проскура О.В.Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками / Проскура О.В. // Початкова освіта. - 2000.-N20. - /додаток/

 116. Прошкуратова Т.Урок на тему: Правопис не з дієсловами. З народних витоків / Прошкуратова Т. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.38-40.

 117. Пруднікова Г.П.Вивчення української суспільно-політичної лексики в початковій школі з українською мовою навчання / Г. П Пруднікова // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 166-169

 118. Пруднікова Г.П.Вивчення української суспільно-політичної лексики в початковій школі з українською мовою навчання / Г. П. Пруднікова // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 175-178

 119. Роєнко Л.Особливості трудової активності молодших школярів / Роєнко Л. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.57-58.

 120. Росолова Л.Елементи цікавої геометрії : (математика, художня праця) / Росолова Л. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.13-15.

 121. Руденко Л.Інтеграція математики та екології / Руденко Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.40-42.

 122. Рудич Т.Ніколи не зробимо шкоди ми пташці у ріднім краю: (1 клас) / Рудич Т. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.25-26.

 123. Сіданіч І.Тематичне планування уроків читання у 1 класі трирічної початкової школи / Сіданіч І., Олексієнко Г.Лисенко Г. // Початкова школа. - 2000.-N12; 2001.-N1. - С.26-28;С.70-72.

 124. Савицька В.Письмові роботи на краєзнавчому матеріалі : (початкові класи) /Савицька В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.68-69.

 125. Сапронова О.Організація фенологічних спостережень з молодшими школярами / Сапронова О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.15-18.

 126. Сарапулова Є.Розвиток писемності і навчання письма як одна з важливих проблем усіх епох / Сарапулова Є. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.48-52.

 127. Сивачук Н.Дитина у світогляді українського народу / Сивачук Н. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.49-52.

 128. Сидорук І.Народна дерев'яна іграшка як чинник традиційного виховання /Сидорук І. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.52-55.

 129. Симоненко Т.Виховувати мовну культуру з дитинства / Симоненко Т. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.44-45.

 130. Скворцова С.О.Робота над задачами в 1-му класі трирічної початкової школи /Скворцова С.О., Мартинова Г.І.Шевченко Т.О. // Початкова освіта. - 2000.-N25-28. - С.1-96.

 131. Скворцова С.Розв'язування задач на пропорційне ділення / Скворцова С. //Початкова школа. - 2000.-N3. - С.15-18.

 132. Соболенко М.Навчаємо шестиліток / Соболенко М. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.7-10.

 133. Солдатова Л.Дидактичні ігри з використанням економічної термінології / Солдатова Л. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.27-28.

 134. Старигіна І.П.Про мовний розвиток молодших школярів / Старигіна І.П. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.10-16.

 135. Старинська О.Ініціатива як умова активізації пізнавальної діяльності учня /Старинська О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.34-35.

 136. Субота М.В.Динаміка емоційного сприймання музики молодшими школярами / М.В. Субота // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 164-175

 137. Субота М.В.Емоції у сприйманні музики молодшими школярами / М.В. Субота //Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 178-192

 138. Субота М.В.Характерологічні особливості емоційного сприймання музики молодшими школярами / М.В. Субота // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 180-187

 139. Сулаєва Н.Мистецька гра в початковій школі / Сулаєва Н. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.31-33.

 140. Танько Т.П.Дитяча вокальна музика у професійній підготовці вихователя - музичного керівника дошкільного закладу / Т.П. Танько // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 94-101

 141. Терещенко Н.Робота над словами, правопис яких треба запам'ятати /Терещенко Н. // Початкова освіта. - 2000.-N1. - С.4-5.

 142. Тименко В.Метод проектів на заняттях з художньої праці / Тименко В. //Початкова школа. - 2000.-N8,9. - С.23-25,С.46-49.

 143. Титаренко Н.Види заохочення та активізації школярів: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Титаренко Н. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.20-21.

 144. Ткачук Г.Уроки зустрічі з книжкою: (Позакласне читання. Читання-розгляд) / Ткачук Г. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.15-18.

 145. Торяник Н.Як допомогти першокласникові у навчанні / Торяник Н. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.51-52.

 146. Уличний І.Л.Провина як показник розвитку моральних почуттів у молодших школярів / І.Л. Уличний // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 137-142

 147. Уроки інформатики та використання комп'ютера в початковій школі : (творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвіт.шкіл України) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N21-22. - С.1-32.

 148. Уроки позакласного читання в 1-4 класах : (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N17-18. - С.1-56.

 149. Усатий В.Засвоєння найважливіших текстологічних понять як засіб удосконалення зв'язного мовлення / Усатий В. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.57-59.

 150. Федотова Н.Цікаві задачі з природничим текстом / Федотова Н. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.8-10.

 151. Хайруліна В.Безоцінне навчання у початковій школі: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Хайруліна В. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.19-20.

 152. Химич Н.Забеспечимо дітям готовність до спілкування: (Підготовка до школи) / Химич Н. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.49-50.

 153. Хліб усьому голова : Творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл України // Розкажіть онуку. - 2000.-N20

 154. Циганенко Г.Безоціночне навчання як важлива умова розвитку мотивації досягнення успіхів: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Циганенко Г. //Початкова школа. - 2000.-N9. - С.22-24.

 155. Цимбалюк Л.Проблеми введення літературознавчої пропедевтики в початкових класах / Цимбалюк Л. / Цимбалюк Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.21-24.

 156. Чепелюк Н.І.Наступність у навчанні словотворення в дошкільному закладі та в початковій школі / Н. І. Чепелюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 31-37

 157. Чеснокова О.Спілкування та співробітництво учнів на уроці - один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання / Чеснокова О. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.17-21.

 158. Чирва О.Ч Висновки дослідно-експериментальної роботи по використанню рисунка у формуванні пізнавальної активності молодших школярів / О.Ч. Чирва //Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 99-100

 159. Чому уроки природознавства найцікавіші? : (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N19-20. - С.1-40.

 160. Шевченко А. Розв'язування арифметичних задач різними способами /Шевченко А.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.13-15.

 161. Шевченко Ж.Основи віршування / Шевченко Ж. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - С.6-7.

 162. Шпак М.Змістовне забезпечення емоційності навчання учнів: (Дидактичний аспект) / Шпак М. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.6-10.

 163. Шпиця В.Навчаю в малокомплектній / Шпиця В. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.22-24.

 164. Юшков О.Рекомендації з організації уроків-діалогів (природознавство): (1-2 класи) / Юшков О. // Початкова школа. - 2000.-N29. - С.1-24.

 165. Якиляшек В.Розумовий розвиток першокласника - завдяки урокам математики! / Якиляшек В. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - С.3.

 166. Якименко С.І.Формування світогляду молодших школярів засобами інтеграції /Якименко С.І. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - /додаток/

 167. Яковенко О.П.100 цікавих логічних завдань з математики для учнів молодших класів / Яковенко О.П. // Розкажіть онуку. - 2000.-N15-16. - С.74-77.

 168. Яновська Т.А.Інтегроване навчання та його взаємозв'язок з розвитком мислення школярів початкової школи / Т.А. Яновська // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 166-174

 169. Яценко В.Тепло моїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю: Орієнтовний сценарій першого уроку в 2-4 класах / Яценко В. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.9-10.

Див. 405, 452, 553, 790, 1342, 1357.

ВИДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Береговой Я.А.Классно-урочная система или Как учиться и учить? : Возрастная сегрегация - психолого-социальная чума ХХ века. / Я.А. Береговой //Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 50-102.

 2. Гузєєв В.В. Навчальні групи на уроці : (Диференційоване навчання) / Гузєєв В.В. //Завуч. - 2000. - N5. - С.4-5.

 3. Гузюк В. У пошуках нестандартних уроків / Гузюк В. // Професійно-технічна освіта. - 2000. - N2. - С.22-24.

 4. Конаржевський Ю. Аналіз уроку / Конаржевський Ю. // Завуч. – 2000 - N31. - С.2-4.

 5. Коцюк М.Б. М.Б. // Шкільний світ. - 2000. - N4. - С.5-6.

 6. Крумкач А.А.Урок - гра : учебное пособие / А.А. Крумкач // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 143-147

 7. Крумкач А.А.Урок роздумів : учебное пособие / А.А. Крумкач // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 154-158.

 8. Кузнецов О.Планування уроку / Кузнецов О. // Завуч. - 2000.-N28. - С.5.

 9. Матківська Т.К.Урок - роздум : учебное пособие / Т.К. Матківська // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 147-149.

 10. Пишінська С.А.Урок діяння : учебное пособие / С.А. Пишінська // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 150-153.

 11. Сарапулова Є.Г.Організація домашнього навчання й виховання на державному рівні / Сарапулова Є.Г. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.131-137.

 12. Титаренко Н.В. Вирощуємо сад знань : учебное пособие / Н.В. Титаренко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 41-42.

Див. 663, 772, 1474, 1475, 2013.

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Авдієвська О.В. Ігри "Школи ейдетики" як метод розвитку пам'яті та інших пізнавальних процесів психічної сфери учня / О.В. Авдієвська // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 100-104

 2. Благун Н.Педагогічні технології: сутність використання / Н. Благун, О. Шпак //Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4. - С. 3-8

 3. Борова Т.Концепція учнівського моніторингу / Борова Т // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.65-67.

 4. Бондар С.Методи навчання: традиції та іновації / Бондар С. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.13-16.

 5. Буцик І.М.Оптимальний вибір методів продуктивного навчання / І.М. Буцик //Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 98-99.

 6. Василенко О.М.Деякі аспекти особистісно-орієнтованої технології навчання /О. М. Василенко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 21-26

 7. Вовк Л.П. Педагогічна традиція у системі освітніх інновацій / Вовк Л.П.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Пульсар. - 2000.-N9. - С.45-47.

 8. Гавриленко О.М.Комп'ютерні вправи для навчання аудіюваня в загальноосвітній школі / О. М. Гавриленко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 136-144

 9. Гаврилюк О.Сучасні технології навчання - оновлення освітнього процесу в профтехучилищі / Гаврилюк О. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.32-35.

 10. Гончаренко С.Методика як наука / Гончаренко С. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.5-11.

 11. Даниленко Л.Інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах /Даниленко Л. // Директор школи. - 2000.-N20. - С.5.

 12. Дмитраш С.Сучасна педагогічна технологія: творчість чи пізнання? / Дмитраш С. // газ.Історія України. - 2000.-N13. - С.8.

 13. Дидур А.Н.Роль игры в образовании / А.Н. Дидур // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 110-115

 14. Жорник О.Використання дидактичних ігор у навчанні / Жорник О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.63-64.

 15. Калініна Л.Роль соціально-педагогічної інформації / Калініна Л. // Директор школи. - 2000.- N21-22. - С.9-12.

 16. Кларін М.І знову про навчальні технології / Кларін М. // Завуч. - 2000. - N3. - С.5-6.

 17. Комаров В.Методичні питання формування усвідомленості знань учнів /Комаров В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.21-23.

 18. Копосов П.Місце навчальної гри у методичній системі сучасної дидактики /Копосов П. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.65-66.

 19. Король А.Традиційні та нетрадиційні методи навчання у розвитку творчої особистості / Король А. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.29-30.

 20. Коротаева Е.Погружение в общение : (Диалог на уроке) / Коротаева Е. //Директор школи. - 2000.-N1. - С.86-92.

 21. Курашева Е.М.Интеграция на уроках истории, географии, экономики /Курашева Е.М. // Школа. - 2000.-N5. - С.26-32.

 22. Лазарєв М.Завершені (модульні) технології розвиваючого навчання: Короткий теоретичний і методичний нарис / Лазарєв М. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.62-75.

 23. Маригодов В.К.Освітня система як технологічний комплекс / В. К Маригодов, А. А Слободянюк, Г. О Козлакова // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 37-43

 24. Матвієнко П.Орієнтир на освітні технології / Матвієнко П. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.3-4.

 25. Меняйленко А.С.Телекоммуникации как метод обучения: проблемы и решения / А. С. Меняйленко, Г. В. Монастырная // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 152-153

 26. Нікуліна Ф Інтегральна технологія: основні ідеї та структура / Нікуліна Ф. //Завуч. - 2000.-N23-24. - С.10-11.

 27. Нісімчук А.С.Сучасні педагогічні технології : Навч. посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. - К. : Вид. центр "Просвіта", 2000. - 365 с.

 28. Онищук Л.Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Онищук Л. // Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.13-16.

 29. Орлов М.В.До питання про інноваційні технології контролю успішності учнівської молоді / М. В. Орлов // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 183-188.

 30. Осадчук Р Роль запитань учителя у застосування словесно-діалогічних методів навчання / Осадчук Р. // Історія в школі. - 2000.-N8. - С.20-22.

 31. Полька Н.Гігієнічні вимоги до роботи на комп'ютері / Полька Н. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.44-46.

 32. Полякова С.В.Методика коллективного взаимообучения / Полякова С.В. //Школа. - 2000.-N5. - С.3-9.

 33. Рябова В.Інноваційний аналіз дидактичних версій модульного навчання /Рябова В. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.65-67.

 34. Сліпак В.Образотворча система як технологічний комплекс - крок у ХХ1 століття / Сліпак В. // Директор школи. - 2000.-N11. - С.2-3.

 35. Технічні засоби навчання: курс лекцій [для студентів пед. закладів / Підг. Дубовецький Г.П. та ін.]; Ред. Є.О. Перепелиця; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. техн. засобів навчання. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 136 с.

 36. Ткачук О.Шкільний підручник як об'єкт історико-педагогічних досліджень / О. Ткачук, Г. Дриндак // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 186-194

 37. Турянская О.Ф Социализайция школьников средствами обучения / О. Ф. Турянская // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 93-104

 38. Туташинський В.Застосування нових інформаційних технологій у превентивному вихованні підлітків / Туташинський В. // Учитель. - 2000.-N4-6. - С.24-26.

 39. Ушаков К.Внедрение инноваций: сколько сил и нервов требуется от руководителя? / Ушаков К. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.59-62.

 40. Хайруліна Т.Г.Активні методи навчання та виховання / Т. Г. Хайруліна //Український коледж ім.В.Сухомлинського. - К., 2000. - С. 82-86

 41. Харченко С.Я.Педагогические инновации и технологии в учебно-воспитательном процессе школы и вуза / С. Я. Харченко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 243-248

 42. Чайковська О.А.Методика використання комп'ютерних технологій в практиці музичного навчання загальноосвітньої школи / О. А. Чайковська // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 92-101

 43. Черныш В.В.Принципы отбора аудиокниг для обучения чтению аудированию в специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка / В. В. Черныш // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 12-16

 44. Шумаєва С.П.До питання медіаосвіти в школі / Шумаєва С.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.44-50.

Див. 119, 128, 677, 723, 742, 745, 770, 1438, 2076, 2168, 2414.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ

 1. Барановська О.Формування інформаційної культури учня / Барановська О. //Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.31-34.

 2. Баштовий В.І.Спецкурс "Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації" / В.І. Баштовий, С.П. Величко, О.М. Царенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 113 с.

 3. Боева Т.И.Инновационные приемы в обучении младших школьников / Т. И. Боева //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 13-17

 4. Гевал П.Використання комп'ютера на уроках різних типів / Гевал П. // Директор школи. - 2000.-N37. - С.5.

 5. Грод І.Інформаційне забезпечення навчального процесу / І. Грод // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 60-63

 6. Дашковська Т.І.Перспективи використання інформаційних технологій в освіті /Т.І. Дашковська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 117-125

 7. Жовтан Л.В.Особливості процесів диференціації та індивідуалізайції навчання на уроках природничо-математичного циклу у спеціалізованих класах / Л. В. Жовтан //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 81-85

 8. Задорожна О.М.Інноваційні технології контролю знань учнів та студентів /Задорожна О.М. // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 86-91

 9. Киричук О.Принцип розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу / Киричук О. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.3-9.

 10. Козлова О.Все пізнається у порівнянні: (Порівнюються основні стратегії педагогічного впливу при традиційному та інноваційному підходах до навчання) /Козлова О. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.98-103.

 11. Кондратова В.В.Розвиток творчої активності дітей засобами інформаційних технологій / В. В. Кондратова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 45-49

 12. Литвиненко О.Інформаційні технології та Україна у світовому контексті /Литвиненко О. // Людина і політика. - 2000.-N5. - С.15-19.

 13. Малицька Г.Я.Інноваційний пошук в освітньому просторі Волині / Малицька Г.Я. //Педагогічний пошук. - 2000.-N4(28). - С.16-18.

 14. Медичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес шкіл / Ткаченко Ю.П., Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Леженко О.Г., Резніченко Г.І. // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 127-130

 15. Межуєв В.І.Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій / В. І. Межуєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 104-114

 16. Мельничук О.Впровадження мережевих технологій у школі / Мельничук О. //Рідна школа. - 2000.-N10. - С.34-35.

 17. Остапчук О.Крок наступний - системна інноваційна діяльність: (На якому шляху можливо отримати найбільші, а саме головне, реальні результати інноваційної діяльності школи) / Остапчук О. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.114-117.

 18. Пінькас В.Г.Кібернетичний аспект навчальних інформаційних технологій / В. Г. Пінькас // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 51-54

 19. Пінькас В.Г.Теоретичний аспект сучасної інформаційної технології в педагогіці / В. Г. Пінькас // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 215-219

 20. Проказа А.Т.О теории проблемного обучения в свете инновационных педагогических технологий / А. Т. Проказа, А. В. Грицких // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 219-224

 21. Розумовська О.Особливості застосування системи психологого-дидактичних та методико-психологічних закономірностей в умовах впровадження нових інформаційних технологій навчання / О. Розумовська // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 53-55

 22. Сорочан Т.М.Инновационная деятельность и педагогическое творчество в практике современной школы / Т. М. Сорочан // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 262-266

 23. Теплицький І.Комп'ютерне моделювання в школі як засіб розвитку творчого мислення учнів / Теплицький І. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.63-66.

 24. Третяк О.В.Сучасні комп'ютерні технології в навчальному процесі / О. В. Третяк, Ю. С. Жарких, Ю. В. Рудник, О. П. Сегеда // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей, Київ 24-25 травня 2000. - К. : "Київський університет". - С. 22-24

 25. Хомич В.Інформаційні технології навчання в системі освітніх інновацій / В. Хомич //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 72-76

 26. Чумак А.Використання комп'ютерів у процесі трудового навчання у школі /Чумак А., Клименко В. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.36-38.

 27. Шаронова Н.Информатизация и компъютеризация образования: слепое следование моде или творчество? / Н. Шаронова // Новий колегіум. - 2000, №1. - С. 40-43

 28. Шевбунов Є.В.Формування інформаційної культури як педагогічна проблема /Є. В. Шевбунов // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 72-76

 29. Ярыта И.И.Инновационные технологии формирования эстетического восприятия природы у младших школьников / И. И. Ярыта // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 306-313.

Див. 23, 586, 652, 724, 748, 849, 1155, 1352,1357, 2474.

УСПІШНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

 1. Багринець В.Реформувати, враховуючи досвід і традиції : (Обговорення 12-бальної оцінки знань) / Багринець В. // Освіта. - 2000.- N50-51(8-15 листопада). - С.3.

 2. Бакурадзе А.Важнейшие факторы - справедливость и адекватность оценки труда / Бакурадзе А. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.29-34.

 3. Барановська О.Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки / Барановська О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.48-50.

 4. Бастун Н.А.Диференційна діагностика шкільного невстигання та стратегії його корекції / Бастун Н.А.// Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N4,5,6. - С.10-14,С.24-26,С.16-17.

 5. Бастун Н.Проблема шкільного невстигання: погляд психолога / Бастун Н. //Початкова освіта. - 2000.-N35. - С.6.

 6. Бойко А.12-бальна система оцінювання у ... студентів / Бойко А. // Освіта України. - 2000.-N49(6 грудня). - С.9.

 7. Бродський Я.Про критерії оцінювання досягнень учнів / Бродський Я., Павлов О. //Освіта. - 2000.-N52-53(15-22 листопада). - С.2.

 8. Буринська Н.М.До проблеми оцінного контролю / Буринська Н.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.85-91.

 9. Вєтров І.12-бальна система оцінювання: проблеми, що хвилюють / Вєтров І. //Директор школи. - 2000.-N23-24. - С.8.

 10. Віват Г.Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі / Віват Г. //Рідна школа. - 2000.-N4. - С.47-48.

 11. Вимоги до педагогічної оцінки : учебное пособие // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 78-79

 12. Гнаткевич Ю.Вступні іспити як проблема національної безпеки / Гнаткевич Ю. // Освіта. - 2000.-N16-17(15-22 березня). - С.2.

 13. Гринько О.О.Оціночне стимулювання в процесі розвитку пізнавальної самостійності учнів / О. О. Гринько // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 106-116

 14. Дремова І.А.Проблеми контролю результатів навчання в сучасній школі / І. А. Дремова // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 100-104

 15. Екзаменаційні білети для 11 (12)-х загальноосвітніх навчальних закладів (з денною і вечірньою формами навчання) // Освіта України. - 2000.-N5(2 лютого). - С.3-11. Освіта. - 2000.-N8-9(9-16 лютого). - С.5-12. Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N2. - С.26-62..

 16. Екзаменаційні білети для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N5. - С.2-30. Освіта України. - 2000.-N6 (9 лютого). - С.5-9.

 17. Єгоров Г.Оцінювання і контроль знань учнів у зарубіжній школі / Єгоров Г., Мельниченко Б.Василенко Н. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.8-13.

 18. Зміни до окремих пунктів інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів України / Міністерство Освіти України /Міністерство Освіти України // Освіта України. - 2000.-N11(15 березня). - С.4.

 19. Калініна Л.Оцінка ефективності навчальної діяльності учнів / Калініна Л. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.51-55.

 20. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти (проект) // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.8; Освіта. - 2000.-N50-51(8-15 листопада). - С.9-24; Математика в школі. - 2000.-N5. - С.2-5; Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.2-6.

 21. Клименко Н.З 12-бальною системою у майбутнє / Клименко Н. // Завуч. - 2000.-N33. - С.10.

 22. Коленда О.Десятибальна система комплексного оцінювання учнів / Коленда О. / Коленда О. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.8-9.

 23. Комарова О.В.Усвідомленість-якісний показник знань школярів. / О.В. Комарова //Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 77-86

 24. Корсак К.12 балів! Хто більше? : Стандарти середньої освіти і стандарти оцінювання / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.97-106.

 25. Корсак К.На пути к бесполезной школе: (Отмена перевод.экзаменов в школе) / Корсак К. // Зеркало недели. - 2000.-N7(19февраля). - С.12.

 26. Корсак К.Школа: шторм в 12 баллов: (наиболее употребляемые шкалы оценки знаний стран мира) / Корсак К. // Зеркало недели. - 2000.- N49(16 декабря). - С.14.

 27. Красюк Ф 12-бальна система дає точність в оцінюванні знань і ширше поле для творчості / Красюк Ф. // Освіта України. - 2000.-N42(18 жовтня). - С.4.

 28. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти (Проект) // Освіта України. - 2000.-N33(16 серпня). - С.3. Дивослово. - 2000.-N10. - С.63-64. Фізика та астрономія в школі. - 2000. №4. - С. 2-6

 29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: 12-бальна система / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Наук.-метод. центр серед. освіти М-ва освіти і науки України. - Київ : Перше вересня : Шкільний світ ; Харків : Фоліо, 2000. - 126 с. - (Для батьків і вчителів). -

 30. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України; газ.Зарубіжна література. - 2000.-N40(5 жовтня); N39. - С.4-21,С.7-8. Математика в школі. - 2000.-N6. - С.2-3. Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.6-34. Директор школи. - 2000.-N39-40. - С.3-126.

 31. Ксензова Г.Механизм самоопределения школьника : Оценка знаний /Ксензова Г. //Директор школи. - 2000.-N6. - С.79-87.

 32. Ксензова Г.Школьная отметка: стимулятор учения или "дамоклов меч"? /Ксензова Г. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.67-75.

 33. Локшина О.Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі/ Локшина О. //Рідна школа. - 2000.-N11. - С.6-10.

 34. Ляшова Н.Оцінювання знань студентів методом тестування / Ляшова Н., Співакова О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.69-70.

 35. Малафіїк І.Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати / Малафіїк І. //Освіта. - 2000.-N44(4-11 жовтня). - С.1,4.

 36. Малобицкая З.Профилактика экзаменационного стресса / Малобицкая З. //Директор школи. - 2000.-N4. - С.43-44.

 37. Морозова В.Залікова система оцінювання знань як засіб активізації навчальної діяльності учнів / Морозова В. // Завуч. - 2000.-N34. - С.4.

 38. Обов'язкові екзамени: Історія України. Укр. мова. Математика: Термінова підготовка до екзаменів. Відповіді на питання білетів. Відповіді до завдань для письм. екзамена з математики. Екзаменац. диктанти: 9-й кл. / [Уклали Татаринов М.В. та ін.]. - Харьків : Ранок, 2000. - 207 с.

 39. Павлова Н.Контролюємо стан викладання предметів / Павлова Н., Куляєва О.Никифоренко О. // Завуч. - 2000.-N22. - С.8-11.

 40. Поліщук Т.Рейтингова оцінка роботи учня / Поліщук Т., Поліщук Д., Суржак Н. // Завуч. - 2000.-N5. - С.13.

 41. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягення у навчанні" // Освіта. - 2000.-N61-62 (27грудня-3 січня). - С.2.

 42. Про впровадження -бальної шкали оцінювання досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.6-12; Інформаційний збірник МО України. - 2000. - N19. - С.28-32.

 43. Про закінчення навчального року та екзамени у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N2. - С.2-5.

 44. Про систему оцінювання знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.2-4.

 45. Разбаєв О.А.Організація і проведення контролю знань учнів при використанні інтегрованого середовища навчання "Архітектура ЕОМ і програмування на мові Ассемблера" / О. А. Разбаєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 65-75

 46. Рева Ю.Психолого-педагогічний вплив в оцінюванні особистості учня / Рева Ю. //Рідна школа. - 2000.-N12. - С.25-27.

 47. Роговик Л.Профілактика труднощів навчання через психомоторні вправи /Роговик Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.50-52.

 48. Ронжина Н.Рейтинг оценок / Ронжина Н., Крискович И. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.39-41.

 49. Семиволос П.Новая система оценивания: очередные потемкинские деревни? / Семиволос П. // Зеркало недели. - 2000.- N49(16 декабря). - С.14.

 50. Сиротенко Г.Оцінка: батіг чи пряник? / Сиротенко Г. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.1.

 51. Скуратівський Л.Розвивальний потенціал нової системи вимірювання й оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови / Скуратівський Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.49-60.

 52. Славич О.Шкільна оцінка - очима психолога / Славич О. // Завуч. - 2000.-N33. - С.3-4.

 53. Сотніченко В.Проект оцінювання знань з історії учнів загальноосвітніх середніх шкіл за 12-бальною системою / Сотніченко В. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.4-8.

 54. Телешов С.И словом, и цифрой : Несколько страничек из истории российской школы. (Оценка знаний) / Телешов С. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.57-61.

 55. Тематичний контроль // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.5-7.

 56. Циганенко Г.В.Безбальне оцінювання знань : учебное пособие / Г.В. Циганенко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 43-46

 57. Шашков І.Профілактика чи зміни в оцінюванні знань? / Шашков І., Берлізова Н.Воробйова Л. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.9-10.

Див. 981, 1710, 1983, 2028, 2251, 2345, 2389.

ТЕСТУВАННЯ

 1. Литвин С.В.Тестування вмінь учнів старшого ступеня середньої загальноосвіньої школи при написанні листів різних жанрів / С. В. Литвин // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 105-111

 2. Майоров А.Н.Теория и практика создания тестов для системы образования : Как выбирать,создавать и использовать тесты для целей образования / А.Н. Майоров. - Москва : Народное образование, 2000. - 352с. - (Профессиональная б-ка учителя).

 3. Микерчук Т.І.Тестування Єврофіт як засіб контролю фізичних якостей школярів / Т.І. Микерчук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 259-263

 4. Петращук О.Система тестування як засіб управління навчальним процесом у школі / Петращук О. // Освіта і управління. - 2000.-N1-2. - С.79-88.

 5. Пейп С.Дж Учебные портфолио - новая форма контроля и оценки достижений учащихся : (Тестирование) / Пейп С.Дж., Чошанов М. // Директор школи. - 2000.-N1. - С.69-76.

 6. Піскорська Л.Тестові завдання для тематичного контролю у 5 класі / Піскорська Л., Скуратівська Г.Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.14-20.

 7. Титаренко Н.Досвід тестування в зарубіжних країнах / Титаренко Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.39-41.

 8. Ясинська О.С.Валеологізація навчального процесу в школі за рахунок підсилення зв'язків між предметами гуманітарного і природничого циклів та використання тестового контролю знань / О.С. Ясинська // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 228-230

Див. 1177, 1360, 1361, 2368.

МЕТОДИКА.ВИКЛАДАННЯ.ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МОВИ

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Азьомов В.Творчість і твори / Азьомов В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.6-7.

 2. Андрела Л.Розробки уроків з розвитку зв'язного мовлення / Андрела Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.14-17.

 3. Арсірій А.Гра зі словом-дієсловом / Арсірій А. // Урок української. - 2000.-N9. - С.39-40.

 4. Арсірій А.Прислівник у лінгвістичних іграх: Способи творення / Арсірій А. //Урок української. - 2000.-N1. - С.36-39.

 5. Арсірій А.Розряди займенників - це цікаво / Арсірій А. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.38-39.

 6. Білоусенко П.І.Мовознавчі студії в школі : [Посібник для учнів серед. шк., студентів філол. факультетів] / П. І. Білоусенко. - Запоріжжя : Хортиця, 2000. - 39 с.

 7. Білоусенко П.Проблемно-ситуативні завдання у підручнику з української мови / Білоусенко П. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.151-153.

 8. Багінська Ю.Коли вчить доброта: Написання префіксів: Урок-гра. 5 кл. /Багінська Ю. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.85-88.

 9. Бадер В.І.Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів : [Для викладачів вузів і методистів ін-ту післядиплом. освіти, учителів та студентів] / Ін-т педагогіки АПН. - К. : А.П.Н., 2000. - 315 с.

 10. Бачинський П.П.Про потребу створення особистісно орієнтованої материнської дидактики рідної мови / Бачинський П.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.16-22.

 11. Бондаренко Н.Навчання грамоти в курсі "Мова і розмова" / Бондаренко Н. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2,3,5. - С.49-52,С.41-44,С.37-39.

 12. Бондаренко Н.Орієнтовне календарне планування, 2 клас / Бондаренко Н. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.51-52.

 13. Бондаренко Н.Уроки навчання грамоти за програмою "Мова і розмова": (Державна мова у школах національних меншин) / Бондаренко Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.48-53.

 14. Бондарчук К.Збірник диктантів з української мови: 6-й кл. / К. Бондарчук. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 62 с.

 15. Борщ Е.Односкладні речення/ Борщ Е. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.3-6.

 16. Бронська А.Деякі принципи вивчення методики викладання української та російської мов як іноземних / Бронська А. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.22-24.

 17. Бронська А.Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної / Бронська А. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.43-44.

 18. Бронська А.А.Модульна організація базового курсу методики викладання української і російської мов як іноземних / А. А. Бронська // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 102-111.

 19. Бронська А.Українська як іноземна: складові успіху / Бронська А. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.99-109.

 20. Бугайчук Ф Диференційоване навчання як ефективний спосіб активізації пізнавальної діяльності: З практики роботи / Бугайчук Ф. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.141-145.

 21. Вілянт О.Світ української культури на уроках мови: 6 кл. / Вілянт О. //Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.88-93.

 22. Вітер Л.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури: (захист пед.ідей на конкурсі "Учитель року-1999") / Вітер Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N37. - С.4-5.

 23. Важеніна О.Г.Сучасні диктанти з української мови для 1-4 класів згідно з новою шкільною програмою / О. Г. Важеніна. - Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 157 с.

 24. Варзацька Л.О.Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл / Л.О. Варзацька. - Київ : Юніверс, 2000. – 142 с.

 25. Вашуленко М.С.Навчання грамоти, математики, ознайомлення з навколишнім світом за інтегрованим підручником "Горішок" : Метод. посібник [для вчителів почат. кл.] / Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П. - К. : А.С.К., 2000. - 159 с.

 26. Вельямінова Т.Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови / Вельямінова Т. //Урок української. - 2000.-N7. - С.32-33.; газ.Укр.мова та література. - 2000.-N10. - С.9.

 27. Венжик Н.В.Українська мова: Диктанти: 1-ші - 4-ті кл. / Н. В. Венжик, А. Б. Уліщенко. - Харьків : ТОВ "Торсінг", 2000. - 335 с.

 28. Вихор А.М.Дидактичний матеріал з української мови для 6-9 класів : [навч. посібник для вчителів-словесників] / А. М. Вихор, О. О. Нижник. - 2-ге вид., допов. - К. : ЗАТ " Нічлава", 2000. - 246 с.

 29. Войцехівська Л.Тести до теми "Іменник" / Войцехівська Л. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N21. - С.8-9.

 30. Глазова О.Матеріали до уроків української мови в 6 класі: 4 чверть / Глазова О. //Дивослово. - 2000.-N2. - С.31-41.

 31. Глазова О.Матеріали до уроків мови в 7 класі: / Глазова О. // Дивослово. - 2000.- N8. - С.29-43.N10. - С.26-35. N12. - С.20-33.

 32. Глазова О.Матеріали до уроків мови у 8 класі / Глазова О. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.22-33. N11. - C.20-27.

 33. Глазова О.Матеріали до вивчення мови в 11 класі / Глазова О. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.29-37. N3. - С.14-21.

 34. Глазова О.П. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи / О.П. Глазова, Т.В. Косян. - Київ : Абрис, 2000. - 224 с.

 35. Глазова О.П.Тексти для переказів з творчим завданням : Для випуск. екзаменів у загальноосвіт. навч. закладах: посібник для вчителя / О.П. Глазова, Н.М. Дика, Ю. Б. Кузнецов. - К. : Зодіак-Еко, 2000. - 127 с.

 36. Глазова О.П.Українська мова. 5 клас : Матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 175 с.

 37. Глазова О.П.Українська мова. 6 клас : Матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 203 с.

 38. Глазова О.П.Українська мова. 10-11 класи : матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 174 с.

 39. Голікова Ю.Урок систематизації та узагальнення вивченого про прийменник в 7 класі / Голікова Ю. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.42-44.

 40. Голуб Н.Бачити красу в усьому: (Розробка уроку укр.мови у 5 кл. з використанням творів М.Самокіша) / Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.11-13.

 41. Голуб Н.Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською : (система вправ і завдань) / Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.4-8.

 42. Горлова В.Кобзарі. Світова Слава української пісні: Елементи народознав. на уроках укр. мови : Посібник для вчителя / В. Горлова, М. Чабада. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 78 с.

 43. Горошкіна О."Не бійтесь заглядати у словник...": Лексикографічна робота у 10 класі / Горошкіна О. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.33-35.

 44. Горошкіна О.М.Система підготовчих вправ до написання переказів / О. М. Горошкіна // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 112-117.

 45. Готра Н.Пізнавальна активність учнів на уроках української мови / Готра Н. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.25-26.

 46. Грибан Г.Взаємозв'язок у вивченні мови й літератури / Грибан Г. // Урок української. - 2000.-N4. - С.31-35.

 47. Грибіниченко Т.О.Збірник диктантів з української мови : Для почат. кл. / Т.О. Грибінченко, Г.О. Козачук, Т.О. Чорноус. - К. : Либідь, 2000. - 267 с.

 48. Григірчик О.Робота над словом: (Збагачення лексичного запасу учнів) /Григірчик О. // Початкова освіта. - 2000.-N45. - С.3.

 49. Григірчик О.Розвиток умінь зв'язного висловлювання / Григірчик О. //Початкова освіта. - 2000.-N46. - С.2.

 50. Гуменюк-Сміх С.Рідна мова в системі українознавства / С. Гуменюк-Сміх //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 15-20

 51. Дацюк І.Твори на основі спостережень / Дацюк І. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.20-22.

 52. Девдера М.Буква вбиває, а дух оживляє : (Обговорення нових програм з укр. мови) / Девдера М. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.64-66.

 53. Девдера М.Орфоепічні норми: (урок у 5 класі) / Девдера М. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.40.

 54. Демченко А.Через мовний етикет - до розуміння філософії нації: Бінарний урок на тему "Звертання" / Демченко А. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.159-166.

 55. Демчук Г.Тест "сто" як спосіб закріплення знань і навичок з орфографії /Демчук Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.83-87.

 56. Диктанти в початкових класах / [Уклад. Морська Я.Ф., Малко О.А.]. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 56 с.

 57. Дідук Г.Емотивно-комунікативне вивчення мовних засобів на уроках розвитку зв'язного мовлення / Дідук Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.10-14.

 58. Дідук Г.Робота з дієслівними експресемами / Дідук Г. // Урок української. - 2000.-N1. - С.33-35.

 59. Дідук Г.Словосполучення і речення: До вивчення у школі / Дідук Г. // Урок української. - 2000.-N9. - С.32-33.

 60. Дмитренко Г.Займенник: 6 клас / Дмитренко Г. // Урок української. - 2000.-N10. - С.30-35.

 61. Доброльожа Г.Як ходить переяславський індик?: З досвіду використання фразеологізмів для мовленнєвого та естетичного розвитку учнів / Доброльожа Г. //Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.93-99.

 62. Довга О.Чи вміємо цитувати? / Довга О. // Урок української. - 2000.-N8. - С.29-32.

 63. Донченко Т.Мета одна, уроки - різні: (Словосполучення) / Донченко Т. // Урок української. - 2000.-N10. - С.33-35.

 64. Дричак М.Урок узагальнення вивченого про звертання / Дричак М. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.16-17.

 65. Зіневич С.П.Стан та проблеми вивчення української мови як державної в школах з навчанням мовами національних меншин / С. П Зіневич // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 19-32.

 66. Заболотний О.Вивчення складнопідрядного речення в шкільному курсі української мови / Заболотний О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N36. - С.5-8.

 67. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 8-й кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 150 с.

 68. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 9-й кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 127 с.

 69. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 10 кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 63 с.

 70. Іваницька Н.Л.Українська мова: Морфологія : Вправи та ігри: посібник: 6-7-й [кл.] / Н. Л. Іваницька, І. М. Лапшина. - К. : Вид. центр "Академія", 2000. - 101 с.

 71. Івашень Л.Безсполучникові речення: Дидактичний матеріал / Івашень Л. //Урок української. - 2000.-N10. - С.35-38.

 72. Калюжна Н.Шляхи удосконалення зв'язного мовлення учнів 5-7 класів шкіл різних типів / Калюжна Н. // Завуч. - 2000.-N34. - С.5-7.

 73. Каніщенко А.П.Будова слова" в початковій школі: Дидактична система вправ для 1-4 класів / Каніщенко А.П., Лісова С.І.Лісова Г.П. - Київ, 2000. – 9 с.

 74. Каніщенко А.П.Ненаголошені “/е/,/и/” в початковій школі: Дидактична система вправ для учнів 2-4 класів / Каніщенко А.П., М'ялківська Р.Є. . - Київ, 2000. – 69 с.

 75. Каніщенко А.П.Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у роботі над іменником у 2-4 класах / Каніщенко А.П., Корінна Т.М. . - Київ, 2000. – 66 с.

 76. Карабаєва І.І.Підготовка старших дошкільників до оволодіння писемним мовленням : Метод. посібник / І. І. Карабаєва. - К. : Нора-прінт, 2000. - 66 с.

 77. Караман С.О.Методика навчання української мови в гімназії : навч. посібник /С. О. Караман. - К. : Ленвіт, 2000. - 271 с.

 78. Караман С.Спецкурс з української мови в гімназії гуманітарного профілю /Караман С. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2,3. - С.61-63,С.60-61.

 79. Караман С.О.Уроки рідної мови в гімназії гуманітарного профілю: проблеми, пошуки, перспективи / Караман С.О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.37-43; Рідна школа. - 2000.-N9. - С.51-54.

 80. Кафедра української мови і літератури на порозі 21 сторіччя: гімназія "Троєщина" //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.106-121.

 81. Кващук А.Складносурядне речення: (Тестові завдання) / Кващук А. // Урок української. - 2000.-N3. - С.35-36.

 82. Коваленко С.Ю.Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму : учебное пособие / С.Ю. Коваленко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 94-96

 83. Коваленко С.Ю.Урок розвитку зв'язного мовлення : учебное пособие / С.Ю. Коваленко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 96-98

 84. Ковальчук Г.Про вдосконалення структури підручника / Ковальчук Г. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.40-43.

 85. Кожуховська Л.Урок із фразеології в 9 класі: На матеріалі "Енеїди" І.Котляревського / Кожуховська Л. // Урок української. - 2000.-N10. - С.38-41.

 86. Косило Л.Складне речення з різними видами зв'язку: Узагальнення і систематизація вивченого / Косило Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.36-37.

 87. Кравченко О.Дидактичний матеріал: ілюстративність, пошуковість, різноматність / Кравченко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.87-91.

 88. Кравченко О.Комп'ютер вчить і вчиться: (Однорідні члени речення) /Кравченко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.140-144.

 89. Кравченко О.Урок формування пунктуаційних умінь і навичок у процесі вивчення безсполучникового складного речення / Кравченко О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.44-45.

 90. Красільчук Н.Національне виховання на уроках української мови: Система тренувальних вправ з теми "Сполучники сурядності й підрядності", 7 кл. / Красільчук Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.145-147.

 91. Кратасюк Л.Узагальнення і систематизація знань з теми "Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія" / Кратасюк Л. : 10 клас / Кратасюк Л. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.40-42.

 92. Крижанівська В.Сильні любов'ю до України: Становлення української мовно-літературної освіти та її особливості у столиці України / Крижанівська В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.97-106.

 93. Крижанівська О.Допомогти "Попелюшці" стати королевою: Про деякі особливості вивчення рідної мови у школах з раннім професійним спрямуванням / Крижанівська О. //Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.145-151.

 94. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : Українська мова. Українська література // Дивослово. - 2000.-N11. - C.55-64.

 95. Кудрик Л.Памфіл Юркевич про вивчення мови у школі / Кудрик Л. //Дивослово. - 2000.-N7. - С.31-34.

 96. Купцова В.Співтворити, а не поборювати: (проблемно-пошуковий метод викладання мови): з досвіду / Купцова В. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.36-37.

 97. Кучерук О.Виховання в учнів естетичної культури засобами мови / Кучерук О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.8-11.

 98. Лаборева О.Поглиблене вивчення української мови в 10 класі / Лаборева О. //газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.9-10.

 99. Лаптієнко К.Програмоване навчання на уроках української мови / Лаптієнко К. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N12. - С.3.

 100. Левченко Т.Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчою лексикою / Левченко Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.20-23.

 101. Лизанчук В.Чи стоїть свобода слова на сторожі інформаційної безпеки України? / Лизанчук В. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.2-8.

 102. Ломакович С.В.Українська мова : Зб. текстів для переказів з творч. завданням на випуск. екзаменах / С.В. Ломакович, В.Ф. Жовтобрюх, С.В. Мясоєдова. - Харьків : Світ дитинства, 2000. - 247 с.

 103. Макаренко В.Ще раз про роботу над помилками / Макаренко В. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.37-39.

 104. Маковєєва Л.Розвиток творчих здібностей учнів : (твори-мініатюри на уроках укр. мови) / Маковєєва Л. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.3.

 105. Маковецька О.Б.Урок літератури : учебное пособие / О.Б. Маковецька //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 98-100

 106. Мамчур І.Робота над розвитком стилістичних умінь і навичок учнів старших класів / Мамчур І. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.14-15.

 107. Марченко Н.Літературне редагування як метод і методика викладання української мови у вищій школі / Марченко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.178-183.

 108. Мастикаш О.Порівневе діагностування знань з української мови: Тема "Дієприслівник", 7 кл. / Мастикаш О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.147-150.

 109. Матеріали Всеукраїнської олімпіади юних філологів : Наголос // Урок української. - 2000.-N9. - С.30-31.

 110. Мельникова С.Тести на уроках мови в 5-6 класах / Мельникова С. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.37-40.

 111. Мельничук З.Лексика: Розробки уроків (5 клас) / Мельничук З. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N43. - С.9-11.

 112. Менжунова Н.Опорні схеми з української мови: Частини мови / Менжунова Н. //Початкова освіта. - 2000.-N12. - С.5.

 113. Методика викладання української мови в допоміжній школі : Програма педагогічних ін-тів / М-во освіти і науки України.НПУ ім.М.П.Драгоманова; Авт.: Г.С.Піонтківська. - Київ, 2000. – 38 с.

 114. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : Підруч. для [філол. факультетів] студентів вищ. закладів освіти / [Колектив авт.: М.І. Пентилюк, А. Г. Гелетова, С. О. Караман та ін.; За ред. М.І. Пентилюк]. - К. : Ленвіт, 2000. - 263 с.

 115. Метчик Н.Відкривати світ словом: (Нестандартні уроки укр.мови) / Метчик Н. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N10. - С.10.

 116. Метчик Н.Відкривати світ словом: (Нестандартні уроки мови) / Метчик Н. //Урок української. - 2000.-N7. - С.30-31.

 117. Метчик Н.Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова (5 клас). /Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N43. - С.11-12.

 118. Метчик Н.Правопис не, ні у прислівниках: 7 клас / Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.10.

 119. Метчик Н.Універсальні диференційовані картки для самостійних та контрольних робіт з української мови / Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N40,42. - С.7-8,С.7-8.

 120. Мишко І.Л.Прикметник : Повторення та узагальнення знань про прикметник. Урок-змагання / Мишко І.Л. // Початкова освіта. - 2000.-N13. - С.5.

 121. Мовчун Л.Фонетичні варіанти і семантика: прийменник-префікс в/у. / Мовчун Л. // Урок української. - 2000.-N9. - С.33-35.

 122. Могорита А.І.Підсумкові контрольні роботи з української мови: 1-ші та 4-ті кл. / А. І. Могорита, Н. О. Будна. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 71 с.

 123. Мостепан О.Дидактичний матеріал до теми "Життя і творчість Катерини Білокур" / Мостепан О. // Дивослово. - 2000.-N12. - С.33-37.

 124. Назаренко О.Докладний чи дослівний переказ? / Назаренко О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.77.

 125. Непийвода Н.Мовна підготовка у школі та вузі / Непийвода Н., Чукіна В. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N5. - С.9-11.

 126. Несисюк О.Правопис прислівників. Тренувальні вправи: Конспект уроку у футбольному спекласі / Несисюк О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.11.

 127. Новікова О.А.Урок зв'язного мовлення : учебное пособие / О.А. Новікова //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 100-103

 128. Новосьолова В.Робота над значенням слова на основі його семантичних зв'язків (на матеріалі уроків у 5 класі) / Новосьолова В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.22-24.

 129. Обийкіна С.Вивчення теми "Дієприкметник" у філологічних класах ліцею / Обийкіна С. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.22-24.

 130. Обийкіна С."Читаймо давні титла й коми...": Елементи історичної граматики на уроках мови / Обийкіна С. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.35-38.

 131. Овчарова Л.Розділові знаки при відокремлених членах речення / Овчарова Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N16. - С.12.

 132. Одинцова Г.С.Цікавинки на уроках рідної мови : посібник для вчителя почат. кл. / Г. С. Одинцова, Я. П. Кодлюк. - Тернопіль: Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 127 с.

 133. Омельчук С.Безсполучникове складне речення: формування стилістичних умінь і навичок / Омельчук С. // Дивослово. - 2000.-N11. - C.27-30.

 134. Онкович Г.Вправа на словотвір / Онкович Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.7-8.

 135. Онкович Г.В.Український рік у прикметах та прикметниках / Онкович Г.В., Барабаш Г.А.Онкович А.Д. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.17-21.

 136. Онопко Р Правопис прислівників: Бізнес-урок у 7-му класі / Онопко Р. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.8-9.

 137. Орцева Н.Голова-добре,а дві-краще!(Урок колективної пізнавальної діяльності) / Орцева Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.3-9.

 138. Остапенко Н.М.Проблема класифікації традиційних і нетрадиційних форм навчання рідної мови / Н. М. Остапенко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 136-140

 139. Остапенко Н.Мова - духовний скарб народу: (Дидактичний матеріал з розвитку зв'язного мовлення для 6-7 класів) / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.4-7.

 140. Остапенко Н.Народний прогностик: (Підготовка до написання твору) /Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6; 2002.-N3. - С.19-22,С.34-35.

 141. Остапенко Н.Наша Батьківщина - велика і мала. Історія нашого села, міста. Історія утворення області та її районів. Моя земля - земля моїх батьків: (Дидактичний матеріал з укр. мови) / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.4-8.

 142. Остапенко Н.Родина. Сім'я. Літопис своєї сім'ї. Традиційна пошана до глави сім'ї в Україні. Роль матерів в українській сім'ї. Домашні обов'язки. Взаємини між батьками і дітьми, внуками і дідусем та бабусею. Взаємини між чоловіком і жінкою та іншими членами родини.: Сімейний бюджет. Сімейні традиції / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.21-26.

 143. Остапенко Н.М.Традиційні й нетрадиційні форми навчання рідної мови як складова частина сучасної педагогічної технології / Н. М. Остапенко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 99-104

 144. Підгайний П.Проблемні задачі з фонетики / Підгайний П. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N12. - С.4.

 145. Піскорська Л.Тестові завдання для тематичного контролю у 7 класі /Піскорська Л., Скуратівська Г.Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.16-21.

 146. Павленко С.Ламаймо голови над головоломками / Павленко С. // Урок української. - 2000.-N8. - С.33-35.

 147. Палихата Е.Засвоєння знань, необхідних для навчання діалогічного мовлення: методичний аспект вивчення рідної мови у школі / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 108-113

 148. Пастушенко Н.Діагностування навченості учнів з української мови: До питання оцінювання досягнень школярів / Пастушенко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.27-32.

 149. Пентилюк М.Інтегративно-гуманітарний підхід до формування мислення і мовлення п'ятикласників / Пентилюк М., Мельник Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.4-6.

 150. Переказ із творчим завданням як вид екзаменаційної роботи з української мови на атестат про середню освіту // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.72-75; Освіта України. - 2000.-N11(15 березня). - С.4-5.

 151. Повхан К.Навчання української грамоти учнів-угорців: (Державна мова у школах національних меншин) / Повхан К. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6; 2001.-N5. - С.53-54,С.47-50.

 152. Пономарів О.Українській мові - український правопис / Пономарів О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.52-53.

 153. Попович І.Письмовий твір-опис предмета (квітки) / Попович І. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.11-13.

 154. Попович І.Про самоконтроль і самооцінку знань / Попович І. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.38-40.

 155. Почтаренко О.Листуймося (лист, адреса) / Почтаренко О. // газ. Українська мова і література . - 2000.-N33. - С.2-9.

 156. Правопис має бути... : (круглий стіл) // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.54-55.

 157. Прищепа К.С.Навчання грамоти в 1 класі (методичні рекомендації) : посібник для вчителя / К. С. Прищепа. - К. : ТОВ "Форум", 2000. - 142 с.

 158. Про вивчення української мови в 2000/2001 навчальному році // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.228-232.

 159. Програма з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" : Спеціальність: Учитель початкових класів. - Київ : Рута, 2000. - 80 с.

 160. Прокопчук О.Розвиток інтелектуально-евристичних здібностей учнів середнього шкільного віку в процесі вивчення української мови та літератури: (добірка завдань) / Прокопчук О. // газ.Укр. мова та література. - 2000.-N11. - С.8-9.

 161. Рекомендації щодо викладання української мови в новому 2000/2001 н.р. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.4-6.

 162. Романюк Є.Орфоепічні норми сучасної української літературної мови: Уроки українського мовлення в 10 класі / Романюк Є. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N44. - С.8-10.

 163. Рудницька О.Працюймо з текстом на уроках української мови в класах середньої ланки / Рудницька О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N38. - С.6.

 164. Самойлова О.І.До питання про формування граматичних навичок усного мовлення методом структурно-порівняльного аналізу / О. І. Самойлова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 89-98

 165. Сапун Г.М.Уроки навчання грамоти / Г. М. Сапун, М. О. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 159 с.

 166. Сапун Г.М.Уроки читання в першому класі / Г. М. Сапун, М. О. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 157 с.

 167. Сапун Г.М.Уроки читання у 3(2) класі : посібник для вчителя: [Метод. розробки] / Г. Сапун, В. Канчук, М. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 188 с.

 168. Симоненко Т.Формування національно-мовної особистості на уроках мови в 5-7 класах / Симоненко Т. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.39-41.

 169. Симоненко Т.Шляхи і засоби сформування національно-мовної особистості у школі (5-7 класи) / Симоненко Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.8-10.

 170. Скуратівська Г.Тестові завдання з курсу української мови для тематичного контролю у 6 класі / Скуратівська Г., Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.11-16.

 171. Скуратівський Л.Тематичний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з рідної (української) мови / Скуратівський Л., Шелехова Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.54-64.

 172. Слободинська Т.Односкладні речення: (вправи) / Слободинська Т. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.10.

 173. Смик Т.Про народознавство як шкільний предмет / Смик Т. // Урок української. - 2000.-N10. - С.37-38.

 174. Соколова В.Пейзаж у поезії та малярстві: (Уроки зв'язного мовлення із серії "Пером і пензлем" на матеріалі творів М.Рильського, В.Сосюри та художника О.Шовкуненка в 5-му класі) / Соколова В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.4-5.

 175. Соловець Л.Робота над фразеологізмами ввічливості: (поч. див. у N11,12 за 1999 р.) / Соловець Л. // Початкова школа. - 2000.-N3,4. - С.7-9,С.11-14.

 176. Степаненко М.Найукраїнніша чи націоналістична? : Учителеві й учням про історію української букви т / Степаненко М., Степаненко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.9-16.

 177. Степаненко М.Про одну інновацію в українській лінгводидактиці / Степаненко М. //газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.2-3.

 178. Сугейко Л.Спадкоємність у формуванні стилістичних умінь п'ятикласників /Сугейко Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.8-10.

 179. Сухориба Л.Свобода і рівність устами століть: Узагальнюючий урок з теми "Складне речення" / Сухориба Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.34-36.

 180. Сушко Л.Відмінювання іменників першої відміни / Сушко Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N17. - С.9-10.

 181. Терлак З.Односкладні речення: (вправи, відповіді, коментарі) / Терлак З. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.7-9.

 182. Тернавська Т.П. Збірник орфографічних вправ для початкових класів : посібник для вчителя /Т.П.Терновська, Т. С. Маркотенко. - Київ : Рута, 2000. – 128 с. - (Початкова школа.- Українська мова).

 183. Тесленко О.Міжпредметні зв'язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології / Тесленко О. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.37-39.

 184. Теслюк Л.Тестові завдання до теми "Написання не разом і окремо з різними частинами мови" / Теслюк Л. // газ.Українська мова та література. - 2000. - N45. - С.9.

 185. Тихоша В.Робота над словом на уроках синтаксису / Тихоша В. // Урок української. - 2000.-N9. - С.36-38.

 186. Ткаченко Г.Мистецтво навчатись: За технологією повноцінного засвоєння знань / Ткаченко Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.165-171.

 187. Топтун В.Вивчення теми "Вигук" у 7 класі / Топтун В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.13-14.

 188. Трембіцька Л.Особливості технології сучасного уроку української мови /Трембіцька Л. // Початкова освіта. - 2000.-N34. - С.3.

 189. Трунова В.А.Правила з розвитку мовлення першокласників : [Навч.-метод.] посібник для вчителів почат. кл. / В. А. Трунова, Р. П. Вовкотруб. - Одеса : Астропринт, 2000. - 107 с.

 190. Тучапська Г.В.Зазирни у слово : Етимол. словник учня: Для мол. та сере. шк. віку / Г. В. Тучапська, М. М. Голуб. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 95 с.

 191. У світі рідної мови : Уроки мови у 4(3) класах (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N15-16. - С.1-40.

 192. Українська мова : Зб. текстів для переказів з творчими завданнями для випуск. екзамену на атестат про серед. освіту / Л.В. Скуратівський, Т.Г. Шелехова, М.Г. Парфьонов, Л.І. Піскорська. - К. : Форум, 2000. - 240 с.

 193. Форостюк Т.Урізноманітнюємо форми занять / Форостюк Т. // Дивослово. - 2000.-N10. - С.35-39.

 194. Форостюк Т.В.Шлях до гуманізації освіти - через інтерес до мови і навчання /Т. В. Форостюк // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 71-75

 195. Хілінська Т.Чарівний світ Катерини Білокур: Урок розвитку зв'язного мовлення (Складнопідрядні речення) / Хілінська Т. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.144-147.

 196. Хіль Г.Зразки диктантів з української мови, 4 чверть / Хіль Г. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.36-37.

 197. Хомяк І.Визначення орфограми у писемному мовленні / Хомяк І. // Дивослово. - 2000.-N2. - С.29-31.

 198. Хомяк І.Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / Хомяк І. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.14-17.

 199. Цінько С.Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух / Цінько С. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.11-14.

 200. Черненко О.Розвиваючи творче мислення: Спарений урок-практикум (Складнопідрядні речення. Розділові знаки) / Черненко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.156-159.

 201. Чорноус В.Подвоєння букв на позначення збігу однакових звуків: Конспект уроку з орфографії / Чорноус В. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.39-40.

 202. Шварц С.Котра година?: (Українська мова в школах нац.меншин) / Шварц С. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.39-41.

 203. Шелехова Г.Орієнтовне календарне планування рідної (української) мови для 5-11 класів / Шелехова Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.67-79.

 204. Шелехова Г.Уроки розвитку зв'язного мовлення у 8 класі / Шелехова Г. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.7-11.

 205. Шелехова Г.Уроки розвитку зв'язного мовлення у 9 класі / Шелехова Г. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.4-8.

 206. Шитик Л.Особливості вивчення вставних конструкцій / Шитик Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.54-58.

 207. Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 1999 р. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. Є.А. Пасічник, Н.Й. Волошина, О.Г. Мороз , А.Б. Гуляк, В.Ф. Погребенник, П.П. Кордун, Відп. ред. В.П. Стеценко, О.В. Лупейко. - Київ : Знання, 2000. - 216 с.

 208. Шляхова В.В.Розвивальне навчання орфографії /В.В.Шляхова// Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17.-С.146-151

 209. Шуляр В.Як удосконалити писемне мовлення учнів старших класів / Шуляр В. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.60-62.

 210. Щаслива Р Написання слів разом, окремо, через дефіс / Щаслива Р. // Урок української. - 2000.-N10. - С.36.

 211. Щерба Н.С.Психолінгвістичні моделі висловлювання як передумова покрокової організації системи вправ для навчання творчого писемного мовлення / Н. С. Щерба // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 148-154

 212. Щербак О.А.Психологічні передумови навчання лексико-граматичного аспекту письма старшокласників за методом активізації резервних можливостей особистості та колективу / О. А. Щербак // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 7-12

 213. Юніцька Н.Урок-казка / Юніцька Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.47-48.

 214. Юрійчук Н.Д.Розвиток ділового мовлення учнів 5-7 класів на уроках рідної мови (дидактичний матеріал) / Н. Д. Юрійчук // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 136-142

 215. Ющук І.Психологічний аспект у методиці викладання рідної мови / Ющук І. //Урок української. - 2000.-N1. - С.30-33.

 216. Яворська С.Вивчення словотвору в 5 класі / Яворська С. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.61-63.

 217. Яворська С.Система праці над орфографічними помилками / Яворська С. //Урок української. - 2000.-N3. - С.33-35.

 218. Яремчук Н.Розвиток усного мовлення восьмикласників / Яремчук Н. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.38-41.

 219. Ярмолюк А.Система вправ щодо формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні письмові роботи / Ярмолюк А. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.6-11.

 220. Ярмолюк А.Формування самоконтролю в учнів 5-х класів під час написання письмових робіт / Ярмолюк А. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.8-11.

 221. Яроцька Л.Чому бавовна не росте на дереві?: З досвіду порівняльного вивчення німецької та української мов / Яроцька Л. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.115-119.

 222. Ясінська Т.Працюймо над помилками / Ясінська Т. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.12.

Див. 559, 752, 767, 779.

РОСІЙСЬКА МОВА

 1. Баратова Т.В.Два урока по русскому языку: (6-й и 8-й классы). Блочно-модульная система / Баратова Т.В. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.34-47.

 2. Белоус В.С.На коммуникативной основе /: Уроки русского языка в 9 классе школ с украинским языком преподавания / Белоус В.С., Шишова Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10; 2001.-N2,3,4. - С.84-86,С.61-63,С.60-63,С.63-64,С.58-61,С.59-61.

 3. Бессмольная Е.В.Урок повторения по теме "Имя прилагательное" в 5 классе : (На материале повести-сказки Э.Н.Успенского "Дядя Федор,Пес и Кот") / Бессмольная Е.В. //Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.46-49.

 4. Бирюкова Т.Г.Речевые возможности старшеклассников / Бирюкова Т.Г. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.3-11.

 5. Быкова Е.И.Мини-сборник ситуативных упражнений / Быкова Е.И. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.80-83.

 6. Вениг Н.Н.Обучение старшеклассников навыкам публичных выступлений: Система упражнений / Вениг Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.61-63.

 7. Глухих В.М.Пословицы как материал для лингвистического разбора / Глухих В.М. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.90-92.

 8. Гмирук Н.Н.Приемы проверки знаний учащихся при аудировании: Материалы для уроков в 5 кл. / Гмирук Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.56-58.

 9. Давидюк Л.В.Календарное планирование уроков русского языка для школ с украинским языком обучения (5-9) / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4,5. - С.71-77,С.56-61,С.57-60,С.58-62,С.51-55,С.59-60,С.60-63,С.56-58,С.56-59,С.58-61.

 10. Давидюк Л.В.Речевая ситуация в реальной жизни и на уроке: Система упражнений / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.57-59.

 11. Давидюк Л.В.Учимся речевому этикету: Три урока по темам "Здравствуйте", "Благодарю", "Поздравляю" / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.55-58.

 12. Денисова М.А.Словарь как связь слов с жизнью: Язык и культура / Денисова М.А. //Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.81-86.

 13. Довгалева Е.А.Тема речевая и тема грамматическая: Урок изучения обращений. 5 кл. / Довгалева Е.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.60-61.

 14. Канакина Г.И.Рассказать интересно об интересном человеке: Работа над портретным очерком на уроке развития связной речи / Канакина Г.И. // Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.8-11.

 15. Капелюшная Б.П.Выразить себя средствами языка : Система творческих заданий / Капелюшная Б.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6,7-8,11. - С.57-60,С.86-90,С.62-63.

 16. Коростелева С.А.Сопоставительное изучение имени существительного в русском и английском языках в русскоязычных школах Украины / Коростелева С.А. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.63-64.

 17. Корсаков В.А.Материалы к урокам русского языка для школ с украинским языком преподавания: 8 класс (четвертый год обучения). II четверть / Корсаков В.А. //Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.11-20.

 18. Костинский Ю.М.Об одном неудачном, дезориентирующем правиле: Орфография / Костинский Ю.М. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.78-80.

 19. Костяева Т.А.Ориентировочное планирование по русскому языку для УІІІ класса на 2000/2001 учебный год: (нач.см. 1999. - N3,4,5,6) / Костяева Т.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N3,4,5. - С.116-121,116-124,108-116.

 20. Кошкіна Ж.О.Про вивчення російської мови та курсу "Литература" у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання в 2000/2001 навчальному році / Кошкіна Ж.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.67-69.

 21. Курач Л.И.Формирование умений и навыков учащихся по использованию видо-временной формы глагола: Материалы к уроку. 6 кл. / Курач Л.И. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.62-63.

 22. Лойченко А.Б.Комплексный анализ текста на уроке по теме "Глагольные категории" / Лойченко А.Б. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.44-46.

 23. Лукинова Т.Б.О происхождении и семантике собирательных числительных /Лукинова Т.Б. / Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2000. - N6 - С.34-38.

 24. Милованова Н.Н.Обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях /Милованова Н.Н. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.49-51.

 25. Носова Н.Ф Учиться отстаивать свою точку зрения: Урок развития речи в 10 классе / Носова Н.Ф. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.60-64.

 26. Парамонова Л."Хвост", который тянется из дошкольного детства до старших классов / Парамонова Л. : (Успеваемость) / Парамонова Л. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.89-94.

 27. Пашковская Н.А.О новой редакции программы курса "Русский язык для школ с русским языком обучения" (5-11 классы) / Пашковская Н.А., Быкова Е.И. и др.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.69-71.

 28. Пичугов Ю.С.Ориентировочное планирование по русскому языку для УІІІ класса на основе учебного комплекса под ред.В.В.Бабайцевой на 2000/2001 уч.год / Пичугов Ю.С. //Русский язык в школе. - 2000.-N3,4. - С.122-124,С.124-128.

 29. Потопахина Л.И.Русский язык: Диктанты: 1-4-е кл. / Л. И. Потопахина, В. В. Улищенко. - Харьков : ООО "Торсинг", 2000. - 378 с.

 30. Рудницкая Л.И.Изучение специальной лексики на факультативных занятиях в школьном курсе русского языка : пособие / Л.И. Рудницкая. - Симферополь, 2000. – 54 с.

 31. Сидоренков В.А.Домашняя работа учащихся и вариативность обучения / Сидоренков В.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.18-26.

 32. Скрябина О.А.Система работы по совершенствованию грамотности учащихся старших классов / Скрябина О.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.32-38.

 33. Смирнова И.А.Убедить, заинтересовать, увлечь: Вводный урок в 5 классе / Смирнова И.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.77-80.

 34. Современные диктанты по руссскому языку для 1-4 классов : В соответствии с новой шк. программой / [Сост.: Андросова В.В., Стогний Е.А.]. - Донецк : ПКФ "БАО", 2000. - 109 с.

 35. Соколова Г.На урок- с И.С.Тургеневым: (Нравственное,интеллектуальное и речевое развитие учащихся 5-10 классов) / Соколова Г. // Русский язык в школе. - 2000.-N4,5. - С.3-19,С.12-18.

 36. Токарская Л.М.Лексико-семантический аспект развития речи учащихся при изучении глагола в VI классе / Токарская Л.М. // Русский язык и литература в учебных заведениях . - 2000.-N6. - С.24-26.

 37. Цоброва И.А.Интеграция традиционного и нового подходов к изучению синтаксиса в средней общеобразовательной школе / И.А. Цоброва // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 87-89

 38. Цоброва И.А.О дифференцированном обучении синтаксису простого предложения / Цоброва И.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.83-84.

 39. Штильман С.Л.Русский язык, его преподавание и учителя в произведениях А.П.Чехова / Штильман С.Л. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.39-43,С.51.

 40. Шустов А.Н.Наши отношения с миром: В мире слов (группа сложных слов с первой основой мир-) / Шустов А.Н. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.87-89.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

 1. Бігич О.Б. Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови / О.Б. Бігич // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 193-202

 2. Бориско Н.Ф Структура учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка / Н.Ф. Бориско // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 186-192

 3. Бронська А.А.Принципи навчання базового курсу методики викладання української і російської мов як іноземних / А.А. Бронська // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 203-208

 4. Бублик И.Ф Лингвоэтологические структуры вербальной агрессии (на материале речей депутатов бундестага ФРГ) / И.Ф. Бублик // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 456-461

 5. Вєтохов О.Аудіювання іноземної мови: (Кілька психологічних порад) / Вєтохов О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.51-52.

 6. Вєтохов О.Психологічні поради стосовно навчання аудіюванню іншомовного мовлення / Вєтохов О. // Учитель. - 2000.-N1-3. - С.47-49.

 7. Ветохов А.М.Психологические предпосылки успешного обучения иностранным языкам учащихся школ / А.М. Ветохов // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 31-35

 8. Ветохов А.М.Трудности в овладении иностранным языком можно преодолеть / Ветохов А.М. // Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.19-22.

 9. Гапон Ю.А.Застосування комп'ютерної техніки на етапі введення нового матеріалу у системі інтенсивного навчання іноземних мов / Гапон Ю.А. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.22-26.

 10. Голованчук Л.П.Культурно-країнознавча компетенція як одна із цілей навчання іноземних мов у середній шкоі (за навчально-методичним комплексом Engish through Communication) / Л. П. Голованчук // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 43-51

 11. Голованчук Л.П.Місце і роль культурно-країнознавчого аспекту в іншомовному спілкуванні / Л.П. Голованчук // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 36-41

 12. Головач Ю.В.Пути повышения эффективности управления процессом формирования иноязычных интонационных навыков / Ю.В. Головач // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 73-79

 13. Гузь О.І.Контроль рівня сформованості лексичних навичок усного мовлення в початковій школі / О.І. Гузь // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 87-90

 14. Гусак Т.Використання відеомультфільмів при вивченні іноземних мов школярами / Гусак Т. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.41-43.

 15. Каташинська І.В.Сучасні тенденції вдосконалення навчання іноземній мові / І. В. Каташинська // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 18-26

 16. Колкер Я.М.Как достигается сотрудничество преподавателя и обучаемого?: В помощь начинающему учителю / Колкер Я.М., Устинова Е.С. // Иностранные языки в школе. - 2000.-N1. - С.28-33.

 17. Любченко Н.В.Формирование познавательного интереса учащихся в процесе изучения иностранных языков / Н. В. Любченко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 124-128.

 18. Матвейченко В.В.Методическая интерпретация лингво-стилистических аспектов художественного текста малого жанра / В.В. Матвейченко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 22-26

 19. Мельник Є.Ю.Використання уяви як психотерапевтичний фактор в інтенсивному навчанні іноземних мов / Мельник Є.Ю. // Іноземні мови. - 2000.-N3. - С.47-49.

 20. Мунтян С.Г.Методологічні та методичні передумови формування мотиваційного підходу до навчання іноземним мовам / С.Г. Мунтян // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 154-156.

 21. Ніколаєва С.Ю. Рівні володіння іншомовним мовленням / Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.69-72.

 22. Нестеренко Е.И.Социо-культурологический аспект преподавания иностранных языков / Е.И. Нестеренко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 225-228

 23. Норенко О.П.Використання комп'ютерних технологій у процесі навчання іншомовного писемного мовлення / О.П. Норенко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 161-164

 24. Носонович Е.В.Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам : "Аутентичный" означает "естественный" / Носонович Е.В. // Иностранные языки в школе. - 2000.-N1. - С.11-16.

 25. Ольшанський Д.В.Комікс як засіб формування мовленнєвих механізмів молодших школярів під час вивчення іноземної мови / Ольшанський Д.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.36-43.

 26. Онучак Л.В. Мотивація - як важливий фактор підвищення ефективності при вивченні іноземної мови студентами економічних спеціальностей / Л.В. Онучак //Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 169-171

 27. Палюк Л.Г.Обучение устной иноязычной финансово-банковской коммуникации с использованием имитационно-деловых игр / Л.Г. Палюк // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 61-67

 28. Паршикова Е.А.О некоторых особенностях организации коммуникативно-игрового обучения иностранному языку в начальной школе в условиях "кризиса 7 лет" : Психологические аспекты раннего обучения иностранному языку / Паршикова Е.А. // Іноземні мови. - 2000.-N4. - С.38-43.

 29. Паршикова Е.А.Современные тенденции в развитии методики раннего обучения иностранному языку в Европе / Паршикова Е.А. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.41-44.

 30. Петращук О.П.Вплив вікових психологічних особливостей учнів на їх готовність до виконання тесту з іноземної мови / Петращук О.П. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.3-4.

 31. Петращук О.П.Значення апробації тестових завдань з метою їх включення в тест з іноземної мови /О.П.Петращук // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 100-105

 32. Петращук О.П.Циклічно-спіральна модель тестового контролю у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі / О. П. Петращук // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 140-147.

 33. Петренко О.П.Особливості розуміння іншомовного тексту як об'єкта контролю сформованості вмінь читання на початковому ступені навчання іноземної мови / О.П. Петренко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. – К., 2000. - Вип. 2. - С. 99-102.

 34. Пінська О.В.Обгрунтування комплексу вправ для навчання іншомовного професійно спрямованого писемного мовлення / О.В.Пінська // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 114-122

 35. Пінська О.В.Система вправ з навчання професійно спрямованого писемного мовлення вчителів іноземної мови /Пінська О.В. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.31-36.

 36. Полат Е.С.Обучение в сотрудничестве:Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам / Полат Е.С. // Иностранные языки в школе. - 2000.-N1. - С.4-11.

 37. Ратушна А.М.Розвиток творчих здібностей в процесі вивчення іноземної мови у контексті загальної проблеми виховання творчої особистості / А. М. Ратушна //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000.- №2. - С. 224-229

 38. Романовська Ю.Ю.Соціо-культурний аспект як необхідний компонент підручника з іноземної мови /Ю.Ю. Романовська // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 49-52.

 39. Саєнко Н.С.Навчання писемного іншомовного спілкування для професійних цілей / Н.С. Саєнко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 96-98

 40. Титова В.В.Проектна методика як ефективний засіб навчання професійно спрямованої іншомовної комунікації / В.В. Титова // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 135-139

 41. Труханова Т.И.Цели обучения профессионально ориентированному чтению на иностранном языке в техникумах и колледжах экономического профиля / Т.И. Труханова // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 131-134

 42. Хоменко Л.Я.Педагогіка Френе у навчанні іноземної мови / Хоменко Л.Я. //Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.19-20.

 43. Цехановська В.Сучасні підходи до навчання іноземних мов / Цехановська В. //Директор школи. - 2000.-N5. - С.2.

 44. Черниш В.В.Принципы отбора аудиокниг для обучения чтению / аудированию в специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка / В.В. Черниш //Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 12-15

 45. Якушев М.В.Научно-обоснованные критерии анализа и оценки учебника иностранного языка / Якушев М.В. // Иностранные языки в школе. - 2000.-N1. -С.16-23.

 46. Яхнюк Т.О.Психолінгвістичні передумови використання фрагментів автентичних художніх відеофільмів для навчання іншомовної лексики / Т.О. Яхнюк //Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 82-87.

Див. 574, 937, 972, 2486, 3560, 3597, 3610, 3635, 3664.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Аркуша О.В.Black як компонент фразеологізмів англійської мови / О.В. Аркуша //Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 85-90

 2. Бакуменко В.П.Проблеми міжкультурної комунікації у викладанні англійської мови / В.П. Бакуменко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 449-455

 3. Басанько М.В.Уміння усного іншомовного монологічного мовлення в учнів старших класів ліцеїв математичного профілю / М.В. Басанько // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 54-60

 4. Басанько М.В.Уміння усного іншомовного монологічного мовлення в учнів старших класів ліцеїв математичного профілю / М. В. Басанько // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 54-61

 5. Бахталина Е.Ю.Об итегрированном обучении английскому языку в детском саду / Бахталина Е.Ю. // Иностранные языки в школе. - 2000,2001-N6,N1. - С.44-47,С.37-41.

 6. Бігич О.Б.Тема "Animals and Birds" на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійської мови : Посібник для вчителів / О.Б. Бігич. - Київ : Ленвіт, 2000. - 63с. - (Б-чка журналу "Іноземні мови"; Вип.4'2000).

 7. Бігіч О.Б.Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені / О. Б. Бігіч ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва ; Київський держ. лінгвіст. ун-т. - Київ : Ленвіт, 2000. - 63 с. - (Б-чка журналу "Іноземні мови" ; Вип. 1'2000).

 8. Гребеньова Г.М.A visir to a Magic Country of English: Сюжетно-групова рольова гра. Підготовча група. перший рік навчання англ. мові / Гребеньова Г.М., Єремєєва А.М. //Розкажіть онуку. - 2000.-N4. - С.14-16.

 9. Давиденко Л.М.Випускний екзамен з англійської мови : 9-й кл. / Л. М. Давиденко, І. В. Гриненко. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 62 с.

 10. Дегтярьова Ю.В.Організація і результати перевірки ефективності навчання читання англійською мовою для ділових цілей студентів технічних немовних спеціальностей / Ю.В. Дегтярьова // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 123-130.

 11. Доніч Т.І.Ділова гра як засіб інтенсифікації навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей / Т.І. Доніч // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 84-86.

 12. Зайковскі З.А.Англійська мова: Розвиток усного мовлення: Дидакт. матеріал: 5-й кл. / З. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 95 с.

 13. Кукуленко І.В.Використання елементів психодрами на заняттях англійської мови / І.В. Кукуленко // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 316-324.

 14. Кукуленко-Лук'янець І.В.Вивчення англійської мови в контексті можливостей психокорекції / Кукуленко-Лук'янець І.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N7; 2001.-N1. - С.43-46;С.44-45.

 15. Манорик О.В.Вчу думати та діяти на уроках англійської мови / О.В. Манорик //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 111-113.

 16. Манорик О.В.Урок - інтелектуальна гра "Чи знаєш ти країну, мову якої ти вивчаєш" / О.В. Манорик // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського: науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 112-116

 17. Мухортова И.В.Усиление мотивации учащихся при обучении английскому языку / И.В. Мухортова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 439-444.

 18. Пащук В.С.Відбір автентичних художніх відеофільмів для навчання усного мовлення студентів середнього ступеня мовного вищого навчального закладу (англійська мова) / В.С. Пащук // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. – К., 2000. - Вип. 2. -С. 181-185.

 19. Рубінська Б.І. Інтеграція в навчанні фонетики англійської мови / Б. І. Рубінська //Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Виниченка; Відп. ред. В.В. Лучик. - Кіровоград, 2000. - Вип.22, Ч.2. - С. 258-265.

 20. Скульте В.І.Англійська для дітей: метод. вказівки: Ключі / [Пер. з рос. І.Ф. Бойченка]. - К. : А.С.К., 2000. - 302 с.

 21. Стиркіна Ю.Культурологічний підхід до викладання англійської мови: характеристика курсу "Англійська мова й образотворче мистецтво" / Ю. Стиркіна //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 153-167

 22. Терещенко Н.Формування у підлітків готовності до самоосвіти на уроках англійської мови / Н. Терещенко // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. -№6. - С. 120-124.

 23. Удовиченко В.В.Комплекс тестових завдань для контролю рівня сформованості граматичних навичок читання англійською мовою студентів немовних вищих навчальних закладів / В.В. Удовиченко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 148-152.

 24. Усата В.В.Процедура лінгво-статистичного аналізу функціонування предикативних фразеологічних одиниць в англомовному газетному тексті / В.В. Усата // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія / Київський держ лінгвістичний ун-т. - Київ, 2000. - Вип. 2. - С. 103-105

 25. Хоменко О.Соціокультурнний компонент змісту навчання англійської мови на старшому ступені середньої загальноосвітньої школи / О. Хоменко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 129-133

 26. Черныш В.В.Натальина школа: (Игры детей Англии, Америки, Канады на англ.яз.) / Черныш В.В. // Іноземні мови. - 2000.-N2. - С.45-47.

 27. Шкваріна Т.Підготовка спеціалістів із правом раннього навчання дітей англійської мови / Шкваріна Т. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.49-50.

 28. Штифурак А.В. До питання мотивації навчання в процесі викладання англійської мови / А.В. Штифурак // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 134-136.

Див. 856.

Французька мова

 1. Гаврилова А.И.Об использовании зарубежных методик в преподавании французского языка в Украине / А.И. Гаврилова, И.В. Дюмез // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 218-223.

 2. Гаврилова А.И.Причины и анализ ошибок при обучении французскому языку /А.И.Гаврилова, И.В. Дюмез // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 2000 - Т.9. - С. 452-465.

ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адамчук Н.Сторінками творчості І.Я.Франка : Літературна вікторина / Адамчук Н. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.150-154.

 2. Антонюк Н.Тестові завдання до теми "Творчість Ліни Костенко" / Антонюк Н. //Дивослово. - 2000.-N3. - С.35-37.

 3. Базиль Л.Позакласна робота в сучасній школі / Базиль Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.60-62.

 4. Базиль Л.Український діловий етикет на уроках літератури в загальноосвітній школі / Базиль Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.63-64.

 5. Бакула Б.Сила стереотипу і урок літератури / Бакула Б. // Урок української. - 2000.-N1. - С.55-57.

 6. Баран Г.Вивчення роману В.Винниченка "Сонячна машина" на уроках української літератури / Баран Г. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N14. - С.4-6.

 7. Бекерська Л.В.Компаративістика? Так! Але не як випадкові фрагменти, а як чітка схема аналізу твору / Бекерська Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.9-10.

 8. Бійчук Г."Велика ідея і велика віра творять життя": (Урок за творчістю Олега Ольжича) / Бійчук Г. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.22-25.

 9. Бійчук Г."Серце надвоє роздерте": Вивчення лірики Н.Лівицької-Холодної / Бійчук Г. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N3. - С.18-24.

 10. Білоус П.Мова літературознавства у школі / Білоус П. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.1-2.

 11. Богуш А.М.Спрймання і розуміння дітьми змісту художніх творів / А. М. Богуш //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 12-18

 12. Бойко Г.Навчання - творчість: Методично-поетичні роздуми сільського вчителя / Бойко Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1,2,3. - С.37-41,С.48-52.

 13. Бойко Л.Тести до теми "Життя і творчість Євгена Маланюка" / Бойко Л. //Дивослово. - 2000.-N1. - С.41-42.

 14. Бондаренко Г.І.Функціональна семантика власних імен при вивченні художніх творів в школі як одна із форм загальнолюдських цінностей / Г. І. Бондаренко //Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 107-110

 15. Бондаренко Л."Ми самотою йдем по хвилі білогривій..." : (До вивчення творчості українських неокласиків у європейському літературному контексті) /Бондаренко Л. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.29-32.

 16. Бондаренко Л."Твою красу я переллю в пісні..." : Вивчення поетичної збірки І.Франка "Зів'яле листя" в контексті європейської інтимної лірики / Бондаренко Л. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.27-33.

 17. Бондаренко Ю."Тут споконвіку скрізь лилася кров" : Картини національної трагедії України в романі Л.Костенко "Маруся Чурай" / Бондаренко Ю. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.9-15.

 18. Бондур Ю.В.Попередні вправи до читання літературного тексту як засіб розвитку мовної компетенції / Ю. В. Бондур // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 155-161

 19. Бурківська Л.Ю.Історизми в повісті Богдана Лепкого "Мотря" / Бурківська Л.Ю. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.35-36.

 20. Буяльський Б.Поетичне слово і особистість: (Краса слова на уроках літератури) / Буяльський Б. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.29-30.

 21. Ванів М.Морально-етичний потенціал повісті "Олюнька" Андрія Чайковського / Ванів М. // Дивослово. - 2000.-N11. - C.30-32.

 22. Варенко В.Виховання християнської моралі на творчості українських письменників : (хІх- початок хх століття) / Варенко В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.21-25.

 23. Віват Г.Про деякі особливості поезії Василя Стуса / Віват Г. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.18-20.

 24. Віват Г.Урок позакласного читання за байками Леоніда Глібова : 6 клас / Віват Г. //Дивослово. - 2000.-N2. - С.50-52.

 25. Владимирова В."Світ, правда, честь - це мої догмати" /: (Постать П.О.Куліша в шкільному вивченні літератури) / Владимирова В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.30-33.

 26. Воловець Л.Не зневіритися в покликанні своєму: Методичні (і не тільки) уваги до ознайомлення десятикласників з поемою "Мойсей" / Воловець Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.129-133.

 27. Волошина Н.Українська література напередодні реформування освіти / Волошина Н. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- N4. - С.2-4.

 28. В'юн А.Кросворд "Леонід Глібов" / В'юн А., В'юн В. // Дивослово. - 2000.-N10. - С.65.

 29. В'юн А.Кросворд "Панас Мирний" / В'юн А., В'юн В. // Освіта. - 2000.-N52-53(15-22 листопада). - С.13.

 30. В'юн А.Кросворд "Поет Тарас Шевченко"/ В'юн А., В'юн В. // Дивослово. - 2000.-N5. - С.65.

 31. Гаврилова Г.Роман П.Панча "Гомоніла Україна" в контексті художнього відображення подій Хмельниччини / Гаврилова Г. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.58-64.

 32. Глазова О.Робота над твором-оповіданням у 5-9 класах : Ч.1 / Глазова О. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.32-36. Ч. 2.- N6. - С.13-20.

 33. Глоба Л.Особливості викладання української літератури за проблемно-модульною технологією / Глоба Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. -С.26-29.

 34. Головко Н. Урізноманітнення методів навчання засобами відеоінформації на уроках української літератури / Головко Н. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.56-57.

 35. Гомон П.Засіяти добром дитячі душі : (Гуманізація літературної освіти) / Гомон П. //Рідна школа. - 2000.-N12. - С.3-5.

 36. Гомон П.Чи зможемо перейти рубікон: До питання концепції літературної освіти / Гомон П. // Дивослово. - 2000.-N10. - С.39-43.

 37. Гончаренко Л."Гімн волі" : Поема "Кавказ" Тараса Шевченка / Гончаренко Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.33-36.

 38. Горб О.Вивчати порівнюючи: З досвіду проведення уроків компаративного аналізу (М.Куліш - І.Карпенко-Карий - Ж.Б.Мольєр) / Горб О., Вершина Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.177-180.

 39. Горб О.Чи потрібні сучасній школі нетрадиційні уроки літератури?/ Горб О. //Рідна школа. - 2000.-N7. - С.50-52.

 40. Горболіс Л."...Ми захищатимем наші святині, нашу віру й нашу землю!" : (До уроку позакласного читання за повістю М.Старицького "Останні орли") / Горболіс Л. //Дивослово. - 2000.-N7. - С.46-49.

 41. Горошко О.Побачити Лесю: Твір-опис пам'ятника Лесі Українки у Луцьку на уроці зв'язного мовлення / Горошко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.127-131.

 42. Горячева О.Запрошує "Літературна кав'ярня" : ("Неспішним кроком пілігрима" :Українська поезія 20-х - 30-х років 20 ст. крізь призму творчості Юрія Клена ) /Горячева О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.183-191.

 43. Горячева О.Поезія - це завжди неповторність: (Урок за творчістю Л.Костенко) /Горячева О. // Урок української. - 2000.-N2. - С.35-36.

 44. Градовський А."Мир нехай навчається добру..." : (Роман П.Куліша "Чорна рада" та історична белетристика В.Скотта в шкільному літературному курсі) /Градовський А. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.26-29.

 45. Грибіниченко Т.О. Вчимося писати твір з української літератури: 8-11 класи : учебное пособие / Т.О. Грибіниченко, Г.О. Козачук. - Київ : Либідь, 2000. - 272 с.

 46. Гриневич В.Формування умінь аналізу образів-персонажів художніх творів історичної тематики в майбутніх словесників / Гриневич В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.35-45.

 47. Гриценко В."Мов паралітик той на роздорожжу...": Чому ми вивчаємо саме цю повість І.Франка? ("Перехресні стежки") / Гриценко В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.104-111.

 48. Гриценко В."Мов паралітик той на роздорожжу...”: Вивчення повісті І.Франка "Перехресні стежки" в 10 класі / Гриценко В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N3. - С.15-18.

 49. Гриценко В.Інстинкт натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка/Гриценко В. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.10-14; N2. - С.21-23.

 50. Гриценко В.Парадокси розстріляного пророка: Трагічні обставини голоду на початку 20-х років у п'єсі М.Куліша "97" / Гриценко В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.20-22.

 51. Гриценко В.Спокута за крадене щастя чи одвічний подвиг матері? : (Поема "Наймичка" та однойменна повість Т.Шевченка під новим кутом зору) / Гриценко В. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.27-29.

 52. Гриценко В.Трагічні обставини голоду на початку 29-х років у п'єсі Миколи Куліша "97" / Гриценко В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.30-31.

 53. Гриценко В.Український менталітет у вітчизняній прозі XIX ст. / Гриценко В. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.34-36.

 54. Гришина Р "Серце віддаю дітям": Вивчення творчої спадщини Василя Сухомлинського / Гришина Р. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N3. - С.39-46.

 55. Громовий В.Таємниці живого слова: Тренінг з риторики / Громовий В. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.171-175.

 56. Гузар З.Перехресні стежки поезії Івана Франка: Фрагмент з майбутньої книжки для вчителя (Збірка "Зів'яле листя") / Гузар З. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.116-129.

 57. Гуменний М.До проблеми авторської особистості в дитячих оповіданнях І.Франка / Гуменний М., Гуменна В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.62-64.

 58. Деменко І.Наближаючись до переказу : Методологічний аспект проблеми написання учнівських переказів / Деменко І. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.89-97.

 59. Демидчик А."Я був повний Україною...": Система полемічних уроків за творчістю Уласа Самчука / Демидчик А. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.140-155.

 60. Демчук О.Бінарний урок (укр.література та історія): Доба руїни і руїна людських душ у драмі Лесі Українки "Бояриня" / Демчук О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.25-26.

 61. Демчук О.Доба Руїни і руїна людських душ: Бінарний урок - українська література ("Бояриня" Л.Українки) та історія / Демчук О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.70-73.

 62. Демчук О.Іван Франко - титан праці: Лекція-візуалізація з елементами бесіди /Демчук О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.111-116.

 63. Демчук О.Лекція з елементами евристичної бесіди: Модернізм як художньо-естетична система, її витоки та теоретики / Демчук О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.26-28.

 64. Демчук О.Лекція-коментар як спосіб концентрованої передачі інформації /Демчук О.// газ.Українська мова та література. - 2000.-N38. - С.1-2.

 65. Демчук О.Павло Тичина очима Станіслава Тельнюка: Лекція-коментар /Демчук О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N38. - С.2-5.

 66. Демчук О.Сходинки до Парнасу: Система ігрових завдань, спрямованих на полегшення вивчення теорії літератури в школі / Демчук О. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.142-156.

 67. Демчук О.Урок-соціальне дослідження: Людське в суспільстві та суспільне в людині (за романом "Правда і кривда" М.Стельмаха) / Демчук О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.28-31.

 68. Демчук О.Урок-філософський діалог: Роздуми про життя Ліни Костенко, Андрія Макаревича і...(кожен учень записує власне призвище та ім'я) / Демчук О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.34-35.

 69. Демчук О.Лекція-коментар: Народжені "відлигою" (оглядове ознайомлення з літературною спадщиною шістдесятників) / Демчук О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.31-33.

 70. Демчук О.Урок-диспут:Жанрова особливість "Слова о полку Ігоревім";Лекція-візуалізація (спарені уроки):Світло українського бароко (загальний огляд літературного процесу XVII-XVIII ст.) / Демчук О.// Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.36-40.

 71. Демчук О.Урок-літературне дослідження: Загадка дійових осіб у новелі "Intermezzo" М.Коцюбинського / Демчук О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.24-25.

 72. Дзядик Н."В душу прийматимем злагоду...": Твір за романом Василя Барки "Жовтий князь" / Дзядик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N41. - С.6.

 73. До -річчя з дня виходу в світ "Кобзаря" Т.Г.Шевченка : (Уривки зі спогадів П.І.Мартоса "Епізоди з життя Шевченка) // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.30.

 74. Домалега Т.О.Дивовижна скрипка степової души Василя Діденка:(Урок з літ.краєзнавства) / Домалега Т.О.// Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.67-69.

 75. Допомогти вчителю стати вчителем : Розмова кореспондента з А.М.Корольчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.129-140.

 76. Дітькова С.Ю.Образное постижение в методической системе (на примере изучения повестей Н.Гоголя)/ Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.8-15.

 77. Драч І.Рождається з подзвону: Про Б.-І.Антонича / Драч І. // Урок української. - 2000.-N10. - С.43-45.

 78. Дроботько Н.Характеристика родини Катранників: За романом Василя Барки "Жовтий князь" / Дроботько Н. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.37-38.

 79. Жарська Л.Музика слова - юному серцю: Проблеми шкільного аналізу літературного твору / Жарська Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.135-140.

 80. Жарська Л.Трагедія рідного краю в драмі "Бояриня" : Урок "повільного" читання / Жарська Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.73-76.

 81. Жила С."Тіні забутих предків": собор муз / Жила С. / Дивослово. - 2000.-N12.-С.37-43.

 82. Жила С.О.Вивчення української літератури у взаємозв'язку з образотворчим мистецтвом : посібник для вчителя / С. О. Жила. - Чернігів : РВК "Деснян. правда", 2000. - 176 с.

 83. Жуйкова М.Вітер і чаклун: (Про один вірш В.Свідзинського) / Жуйкова М. //Урок української. - 2000.-N5-6. - С.43-46.

 84. Захарова В."...Я вдячний тій химерній долі,що пустила мене в світ українцем...": (До проблеми формування моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення біографії Б.Д.Антоненка-Давидовича) / Захарова В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.4-9.

 85. Захарова В."А жити хочеться, душа просить любови та взаємин": До проблеми формування моральних чеснот учнів на прикладах життєпису П.Грабовського /Захарова В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N3. - С.33-36.

 86. Захарова В.Формування моральних якостей старшокласників у процесі вивчення життя і творчості Павла Грабовського / Захарова В. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.17-19.

 87. Ігнатенко Н.Аналіз тексту твору на основі його багаторазового перечитування /Ігнатенко Н. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.39-42.

 88. Ісак Н.Диференціація та індивідуалізація навчання : (З досвіду) / Ісак Н. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.32-35.

 89. Каменська Н.Остерігаймо учнів від національної обмеженості і вузькоглядності : До проблеми сучасного уроку літератури / Каменська Н. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.30-33.

 90. Карасевич В.Образ Терентія Пузиря за комедією "Хазяїн" І.К.Карпенка-Карого / Карасевич В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N4. - С.33-36.

 91. Карп'юк Я.Думаємо. Пишемо. Переконуємо, або як складати короткий твір /Карп'юк Я. // газ. Укр.мова та література. - 2000.-N7. - /вкладиш/

 92. Касян Л.Наталя Лівицька-Холодна : Життєвий і творчий шлях / Касян Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.31-34.

 93. Качуровський І.Поетична гра звуком: (літературні ігри) / Качуровський І. //Урок української. - 2000.-N5-6. - С.22-25.

 94. Клічак Г.На зустріч з княгинею Ольгою: Твір-опис за власним спостереженням / Клічак Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.125-129.

 95. Клуб молодого вчителя : Диференціація під час вивчення теорії та історії літератури в школі // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.88-96.

 96. Коваль В.Формування патріотичної вихованості на матеріалі творів Лесі Українки / Коваль В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.13-16.

 97. Коваль С.Індивідуальні картки для контрольного опитування за творчістю І.Котляревського / Коваль С. // газ. Українська мова та література. - 2000.-N42. - С.4-5.

 98. Ковальчук О.Лірична героїня Олени Теліги - хто вона? : Поширений конспект уроку. 11 кл. / Ковальчук О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.105-113; Урок української. - 2000.-N8. - С.46-49.

 99. Козуб Г.Мова - характер - ідея : Порівняльний аналіз п'єс Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" та "Мина Мазайло" М.Куліша. 8 кл. / Козуб Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.38-42.

 100. Корсакова О.Підвищувати ефективність уроку : З викладацького досвіду В.Снітко / Корсакова О. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.38-43.

 101. Коршак Н.С."Руїна починається з душі", урок з української літератури в 11 класі : учебное пособие / Н.С. Коршак // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 91-94

 102. Крот Г."Ударив чорний дзвін..." : Урок з позакласного читання / Крот Г. //Дивослово. - 2000.-N6. - С.45-46.

 103. Кудрявцев М.Вивчаємо роман О.Гончара "Собор" / Кудрявцев М. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.10-17.

 104. Кудрявцев М.Г.Вивчення творчості Миколи Куліша в школі : посібник для вчителя / М. Г. Кудрявцев. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 63 с.

 105. Кулинич В.Патріотичні мотиви: Уроки за творчістю М.Вороного / Кулинич В. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.29-31.

 106. Кулинич В.Чотири уроки за творчістю Василя Барки : (з елементами лекції) /Кулинич В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N41. - С.2-5.

 107. Кундельська Н.Образ суспільності в різних її версіях, ілюзіях та настроях : Художньо-психологічне відтворення людських характерів у повісті І.Франка "Перехресні стежки", бінарний пошуковий урок / Кундельська Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.100-104.

 108. Купцова В.Про особистісно зорієнтоване навчання: (На прикладі вивчення творчості О.Довженка) / Купцова В. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.44-45.

 109. Куцевол О."Болів я болем слова нашого" : Урок позакласного читання за творчістю Григорія Кочура / Куцевол О. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.42-47.

 110. Куцевол О.Урок літератури, на який чекають: Лекція 1 / Куцевол О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.37-43.

 111. Куцевол О.Чи потрібен Рафалович Україні? : Система уроків за повістю І.Франка "Перехресні стежки" / Куцевол О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.84-100.

 112. Лаборева О.Тестові завдання й запитання за творами Олександра Довженка /Лаборева О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.7.

 113. Лаборєва О.Літературна вікторина за оповіданнями Бориса Грінченка /Лаборєва О. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.61-62.

 114. Лисенко А.Літературне краєзнавство в системі післядипломної освіти /Лисенко А. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.63-64.

 115. Лисковець Г.Листи - країна поетового серця : Складнопідрядне речення в листах Лесі Українки. Біт-урок / Лисковець Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.135-141.

 116. Лімборський І.До вивчення в 9 класі теми "Сентименталізм в українській літературі" / Лімборський І. // Дивослово. - 2000.-N2. - С.41-44.

 117. Лісовський А.Вивчення літератури як мистецтва слова/ Лісовський А. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.25-29.

 118. Література рідного краю: Дмитро Луценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.166-178.

 119. Ліщинська Л.Пісенна творчість Андрія Малишка: (Літ.-муз.композиція) /Ліщинська Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.60-62.

 120. Логвин Г.Про деякі особливості стилю "українського Чехова" - С.Васильченка / Логвин Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.30-34.

 121. Логвиненко Н."Велика школа правди" : (Вивчення творчості Г.Косинки в 11-му класі) / Логвиненко Н., Мануйкіна Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.5-12.

 122. Логвіненко Н.Валер'ян Підмогильний / Логвіненко Н. : Урок вивчення біографії письменника / Логвіненко Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N37. - С.8-10.

 123. Мануйкін О.Не замулити джерела духовності : (Роман Олеся Гончара "Собор" у 11-му класі) / Мануйкін О., Мануйкіна Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.2-5.

 124. Мартиненко В.Особливості літературного розвитку молодших школярів /Мартиненко В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.74-75.

 125. Марченко Н.П.Учити працювати з книгою : Система знань з розвитку зв'язного мовлення, спрямованих на формування вмінь і навичок самостійної роботи з книгою /Марченко Н.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.25-27.

 126. Марчук Г.Українська література як засіб формування національноїсвідомості вчителя початкової школи / Г. Марчук // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 90-93

 127. Масенко Л.Пророк і фарисей : (Ключова образна опозиція в драматургії Лесі Українки) / Масенко Л. // Урок української. - 2000.-N3. - С.39-44.

 128. Матеріали для тематичного оцінювання навчальних здобутків учнів з української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.14-27.

 129. Матюшкіна Т.Використання ЛСК (логічна схема-конспект) під час вивчення роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли..."/ Матюшкіна Т. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.19-22.

 130. Машталер Г."Вросту, мов корінь, в тебе, земле моя!" : (Творчість Дарії Рихтицької в 10-му класі гімназії): Уроки позакласного читання / Машталер Г. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.58-62.

 131. Мельник Л.Кросворд "Леся Українка"/ Мельник Л. // Дивослово. - 2000.-N9. - С.65.

 132. Михайлова Н.Прийти у світ Людиною : Виховна година за творчістю Г.Сковороди / Михайлова Н. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.119-130.

 133. Мовчан Р Українська література в сучасній середній школі - якою їй бути? /Мовчан Р. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N10. - С.1-3.

 134. Мовчун А.Леонід Глібов та його твори у шкільному вивченні / Мовчун А. //Дивослово. - 2000.-N2. - С.44-50.

 135. Мовчун А.Чи уважний ви читач?: Бліц-конкурс за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли..." / Мовчун А. // Урок української. - 2000.-N7. - С.33.

 136. Назаренко В.Біблія в житті та творчості Т.Г.Шевченка. 9 кл.: Літературні вечорниці / Назаренко В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.6-12.

 137. Назаренко О.Організаційні форми роботи на уроках української літератури при вивченні еміграційної поезії у старших класах / Назаренко О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.32-36.

 138. Налапко Г.Тести за творчістю Олеся Гончара / Налапко Г. // Урок української. - 2000.-N10. - С.41-42.

 139. Неоромантизм: р.XIX-ті-поч.XXст. європейська національна література //газ.Українська мова та література. - 2000.-N34. - С.5-7.

 140. Несисюк О.Поема І.Котляревського "Енеїда" - енциклопедія українського народного побуту / Несисюк О. : 9-й клас / Несисюк О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N42. - С.3.

 141. Нікітіна Ю.Улюблений урок - читання : Зразок занять для учнів 2 класу /Нікітіна Ю. //Початкова освіта. - 2000.-N12. - С.4.

 142. Ніколенко О.Духовні "перевтілення" героїв Ф.Кафки та М.Хвильового: Аспекти компаративного вивчення. 11 кл. / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.23-31.

 143. Овдійчук Л.Поєднуючи слово, музику і живопис: (Орієнтовні мистецькі аналогії до програми з української літератури. 9 кл.) / Овдійчук Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4,5. - С.214-218,С.180-186.

 144. Одинець І.Не відступатися вид закону совісті: (Вивчення творчості Ю.Мушкетика в 11 класі) / Одинець І. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.25-29.

 145. Опалюк О.М.Особливості розуміння художнього твору сучасними школярами /О. М. Опалюк // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 69-73

 146. Орлова О.Опис пейзажів, натюрмортів, інтер'єрів: Розвиток зв'язного мовлення на уроках літератури / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.45-46.

 147. Орлюк Я.Василь Барка і його роман "Жовтий князь" / Орлюк Я. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.34-36.

 148. Панченко В.Є.Урок літератури : Кн. для вчителя / В. Є. Панченко. - Кіровоград : ДЛАУ, 2000. - 2000 с.

 149. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / Є.А. Пасічник. - Київ : Ленвіт, 2000. - 384 с.

 150. Пасічник Є.Актуальний і своєчасний підручник (Українська література. 5 кл.) / Пасічник Є., Слоньовська О. // Дивослово. - 2000.-N9. - С.48-49.

 151. Пастушенко Н.М.Про мету й завдання вивчення літератури в загальноосвітній школі / Пастушенко Н.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.57-62.

 152. Пахаренко В.Художнє слово / Пахаренко В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.29-33.

 153. Пахаренко В.Шевченко - Кобзар / Пахаренко В. : До коренів геніальності поета / Пахаренко В. // Урок української. - 2000.-N10. - С.38-42.

 154. Петриченко Н.Епістолярна спадщина Т.Г.Шевченка на уроках української літератури / Петриченко Н. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.31-34.

 155. Петриченко Н.Український Мойсей сьогодні з нами!: Епістолярні матеріали під час вивчення творчості І.Франка / Петриченко Н. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.22-27.

 156. Писаренко Ю."Прибічники Бахуса та Венери": Творчість мандрівних дяків та вагантів, компаративний урок. 9 кл. / Писаренко Ю. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.109-115.

 157. Писаренко Ю.Очищення стражданням: Компаративний урок (українська/зарубіжна література) за темою: "Зневажені і скривджені у творчості І.Франка і Ф.Достоєвського" / Писаренко Ю. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.133-140.

 158. Піддубний М.Уроки рідної мови: (З досвіду роботи Мельник Н.А.) / Піддубний М. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.41-47.

 159. Піскорська Л.Розвиток духовності творчих здібностей шкільної молоді /Піскорська Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.46-48.

 160. Пономаренко В."Беззразковий поет" - Михайло Семенко: Урок аналізу поезії у контексті розвитку живопису / Пономаренко В. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.123-130.

 161. Попович І.Урок з літератури рідного краю в 11 класі / Попович І. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.64-67.

 162. Приходько І."Є тільки клич розкутих міліонів:"Свобода!": (Ознайомлення з творчістю Івана Купчинського в контексті поезії Січового стрілецтва) / Приходько І. //Дивослово. - 2000.-N4. - С.57-61.

 163. Про вивчення української літератури у 2000/2001 н.р.в загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.6-7.

 164. Про вивчення української літератури у 2000/2001 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.232-236.

 165. Пультер С.О.Методика викладання української літератури в середній школі : (Розробки і рек. для студентів укр. відділу стаціонару і заоч. відділу) / Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Я. Франка, Філол. факультет, Каф. методики викладання мов і літератур. - Житомир : Полісся, 2000. - 163 с.

 166. Решодько Л.Предмет літератури в школі: малюнок з уяви / Решодько Л. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N22. - С.10-11.

 167. Рибалко К."Драматична доля драматичної поеми": З досвіду викладання "Боярині": Система уроків / Рибалко К. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.76-81.

 168. Рудницька Г.Аналіз поезії Лесі Українки "Contra spem spero" / Рудницька Г. //Дивослово. - 2000.-N2. - С.52-54.

 169. Рудницька О.Літературні диктанти (6 клас) / Рудницька О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N42. - С.10-11.

 170. Руснак І.До чудо-дерева Мова: Вивчення творчості Миколи Магери. 5 кл. / Руснак І. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.66-74.

 171. Руснак І.Український фольклор у школі: Календарно-обрядова поезія / Руснак І. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.78-88.

 172. Савенко Т.Формування національної свідомості учнів на уроках української літератури / Савенко Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.6-9.

 173. Садівська В.До глибин літературознавчого аналізу: Лінгвістичний аналіз поезій Лесі Українки / Садівська В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.114-118.

 174. Саранді Н.Моя душа в полоні слова: Конкурс-гра з теорії і практики віршування / Саранді Н. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.160-166.

 175. Сафонова А.Дослідницька робота учнів під час вивчення комедії Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч" / Сафонова А. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.27-31.

 176. Свідер П.Хто ж він, Чіпка Вареник?: (П.Мирний "Хіба ревуть воли...") / Свідер П. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.16-18.

 177. Семенець О.Аналіз вірша в понадконтексті творчості поета: На прикладі "Тринадцятої осені" Є.Маланюка / Семенець О. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.96-105.

 178. Семенюк Г.Великий правдолюб: (До ювілею Остапа Вишні) / Семенюк Г. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.31-34.

 179. Сілецька Д.Духовний заповіт нащадкам у поезіях Т.Г.Шевченка "Заповіт" і О.С.Пушкіна "Пам'ятник": Інтегрований урок-діалог. 9 кл. / Сілецька Д., Кошова А. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.155-160.

 180. Скиба О.Урізноманітнення форм і методів поглибленого вивчення фольклору в старших класах / Скиба О. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N4. - С.42-50.

 181. Скляренко В."Влъци грозу въсрожать по яругамъ": (Неясні місця в "Слові о полку Ігоревім") / Скляренко В. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N24. - С.11.

 182. Скляренко В."Хинова": (Неясні місця в "Слові о полку Ігоревім") / Скляренко В. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N35. - С.9.

 183. Слоньовська О."Крамольні проблеми" повісті "Апостол черні" Ольги Кобилянської / Слоньовська О. // Дивослово. - 2000.-N11. - C.32-36.

 184. Слоньовська О."Сутужна, сину мій, вкраїнська справа..." / Слоньовська О., : (Л.Українка "Бояриня" : урок у 10 класі ) / Слоньовська О., Сушевський Б. // Урок української. - 2000.-N3. - С.52-54.

 185. Слоньовська О.В.Конспекти уроків з української літератури : Нове прочитання творів. 9-й кл. / О. В. Слоньовська. - К. : Рідна мова, 2000. - 591 с.

 186. Слоньовська О.В.Конспекти уроків з української літератури для 10-х кл. / Київ. міськдержадмін., Укр. наук.-вироб. центр "Рідна мова". - 2-ге вид. - К. : Укр. наук.-вироб. центр "Рідна мова", 2000. - 276 с.

 187. Снєгірьова В.Людина на війні: порівняльний аналіз авторських концепцій: О.Довженко, "Воля до життя" - Г.Белль, "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." в 7 класі / Снєгірьова В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.33-38.

 188. Снєгірьова В.Микола Хвильовий і Михайло Булгаков: пізнання революції /Снєгірьова В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.46-50.

 189. Соколова В.Вчити мислити: Система запитань до оповідання В.Винниченка "За Сибіром сонце сходить" / Соколова В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.160-163.

 190. Соловей О."Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину...": Творчість В.Стефаника. Новела "Камінний хрест" / Соловей О. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.44-46.

 191. Соя Б.Г.Вивчення творчості Павла Грабовського в школі : Посібник для вчителя / Б. Г. Соя. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 63 с.

 192. Степанидин Б.І. Давня українська література в школі / Б. І. Степанишин. - Київ : Либідь, 2000. – 504 с.

 193. Степанишин Б.Від "Альфи" до "Омеги" у викладанні літератури в школі та педінституті / Степанишин Б. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.15-21.

 194. Степанишин Б.Народні думи / Степанишин Б. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.24-39.

 195. Степанишин Б.Уроки правди і краси: (Виховання на уроках літератури) /Степанишин Б. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.24-27.

 196. Степанишин б.І.Вивчення творчості Івана Котляровського в школі: 9-й кл. : Посібник для вчителя / б. І. Степанишин. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 94 с.

 197. Степанишин Б.І.Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в школі / [Посібник для вчителів укр. літератури]. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 63 с.

 198. Степанишин Б.І.Давня українська література в школі : [Метод.-літературознав. посібник] / Б. І. Степанишин. - К. : Либідь, 2000. - 501 с.

 199. Степанюк М.Розмова з Лесею: Леся Українка в поетичній Волині: Урок-концерт / Степанюк М. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.118-127.

 200. Стецюк Н.Духовний олімп України: Літературний вечір, присвячений ювілею Ліни Костенко / Стецюк Н. // Дивослово. - 2000.-N3. - С.37-42.

 201. Супрунова Н."Я належу людству": Дитячі та юнацькі роки О.Довженка /Супрунова Н. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N3. - С.36-39.

 202. Сушко Л.Вживання синонімів, антонімів, омонімів, порівнянь у художній літературі ( конспект уроку-ярмарку) / Сушко Л. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N17. - С.8.

 203. Телехова О.П.Українська література : Метод. матеріали до вивч. шк. курсу: посібник для вчителів / О. П. Телехова. - Харьків : Ранок, 2000. - 110 с.

 204. Тельчарова В.Життєва основа роману Василя Барки "Жовтий князь" /Тельчарова В. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.31-33.

 205. Теслюк Л.Родина Сірків: (І.Багряний "Тигролови") / Теслюк Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.36-38.

 206. Ткач Л.Залучати до пошуково-дослідницької роботи: Лабораторна робота на уроці літератури / Ткач Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.131-135.

 207. Ткачук М.Михайло Стельмах: Розділ з підручника для 11 кл. / Ткачук М. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N46,47. - С.8-9,С.6-9.

 208. Токарик М.Свою Україну любіть: літературно-музичний сценарій / Токарик М., Вережак В. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.51-52.

 209. Удовиченко Л.Забезпечення грунтовної літературної освіти в умовах інтегрованого навчання: Поема "Кавказ" Тараса Шевченка / Удовиченко Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.36-37.

 210. Українська література : Система уроків - 5-й кл. / [Підгот. Кубелко Г.І.]; Терноп. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 63 с.

 211. Усатий А.Легенда "Скитський скарб" Наталени Королевої в позакласному читанні / Усатий А. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.62-64.

 212. Фасоля А.Формування духовного світу школяра засобами літератури / Фасоля А. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.51-57.

 213. Федоренко Т.Вивчення композиційно-сюжетних засобів роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко / Федоренко Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N5. - С.22-25.

 214. Фечко-Каневська О.Слово на радість: (Педагогічний досвід) / Фечко-Каневська О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N6; 2001.-N1,2,3. - С.37-41,С.49-56,С.38-43,С.38-46.

 215. Фисюк О.Поет боротьби й вселюдських ідеалів: (Урок про життєвий шлях Є.Маланюка) / Фисюк О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.58-61.

 216. Фисюк О.Як стати Людиною?: Екзистенціальні мотиви в творчості поетів Нью-Йоркської групи, комбінований урок-дослідження / Фисюк О. // Укр. мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.115-123.

 217. Філоненко С.Уроки вивчення дум у 7,8,10 класах (фрагменти) / Філоненко С. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N35. - С.10-12.

 218. Хилюк М."Не зневажай душі своєї цвіту": З досвіду організації пошукової роботи юних фольклористів / Хилюк М. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N2. - С.141-145.

 219. Хитровська Л."Видиш, брате мій...": Інтегрований урок української літератури, музики, історії та образотворчого мистецтва / Хитровська Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.121-125.

 220. Ходанич Л.Поезія рідного краю як засіб патріотичного виховання / Ходанич Л. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N4. - С.62-64.

 221. Художня література - цілюще джерело, яке формує національний інтелект : Про вивчення укр.літератури у 2000/2001 н.р. // Освіта України. - 2000.-N29(19 липня). - С.5.

 222. Чайківська О.Методичні рекомендації до вивчення оповідань В.Винниченка / Чайківська О. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N14. - С.8-9.

 223. Черниш А.Кросворд "Енеїда" / Черниш А. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N42. - С.5.

 224. Черниш А.Кросворд "Поети-патріоти" / Черниш А. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.64.

 225. Чеховська Л.Народження художньої думки в поезії Б.-І. Антонича: Комбінований урок-бесіда / Чеховська Л. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.68-71.

 226. Човнова Н."Бачити, відчувати, виражати - у цьому все мистецтво...": Найістотніші ознаки імпресіонізму як літературної течії (М.Хвильовий "Я (Романтика)") / Човнова Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.62-66.

 227. Човнова Н.Урок позакласного читання за твором Катерини Мотрич "Політ журавлів над нетолоченими травами" та поезіями, присвяч. трагедії на Чорнобильській АЕС / Човнова Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.39-41.

 228. Чукіна В.Про один переказ і дві школи / Чукіна В. // газ.Українська мова і література. - 2000.-N25. - С.8-11.

 229. Чумак Т.Два варіанти одного уроку: методичні рекомендації до вивчення публіцистичної статті У.Самчука "Нарід чи чернь?" / Чумак Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.2-6.

 230. Чумак Т.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури / Чумак Т. //Дивослово. - 2000.-N7. - С.49-51.

 231. Чурпіта Т.М.Використання жанрових особливостей казки у гармонійному вихованні молодших школярів / Т. М. Чурпіта // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 101-102.

 232. Ісаєнко Т."Адже звірі мої за мене говорять..." : Урок компаративного аналізу з вивчення байок І.Крилова та Л.Глібова. 6 кл. / Ісаєнко Т. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.33-38.

 233. Шалагінов Б."Усе - на краще в цьому найкращому зі світів?": Вольтер(Франсуа Марі Аруе,1694-1778) / Шалагінов Б. // Зарубіжна література. - 2000.-N15, квітень . - С.1-2,С.7.

 234. Шатровська Г.Велика книга поетового життя: Система уроків з вивчення творчості Павла Тичини / Шатровська Г. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.130-145.

 235. Швець Г.Система уроків вивчення творчості Миколи Хвильового: (Перший і другий уроки) / Швець Г. // Дивослово. - 2000.-N8. - С.43-52. N9. - С.40-48.

 236. Шевлякова О."А спробуй, відшукай людину на всю велику Україну...": Учнівський твір про Василя Стуса / Шевлякова О. // Рідна школа. - 2000.-N10.-С.50-51.

 237. Шевченко В.Українське літературне бароко кінця ХУ1-ХУШ ст.: спроба узагальнення: Частина третя: барокові літописи, драми, розмови та пісні / Шевченко В. // Укр. мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1,3. - С.66-78.

 238. Шевченко З."Україна в огні" Олександра Довженка в 11 класі / Шевченко З. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N4. - С.18-23.

 239. Шевченко З.Про сучасний підхід до шкільного аналізу творів Івана Франка / Шевченко З. // Дивослово. - 2000.-N10. - С.43-49.

 240. Шевченко З.Чим і як подолоти ненависть?: Вивчення творчості Б.Антоненка-Давидовича в профільних гуманітарних класах / Шевченко З. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.56-68.

 241. Шинкевич В.Матеріали літературно-меморіального музею М.Коцюбинського на уроках літератури / Шинкевич В. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.46-47.

 242. Шульга Н.Тести за творчістю Тараса Шевченка / Шульга Н. // Урок української. - 2000.-N8. - С.35-36.

 243. Шульгіна М.Підсумковий урок з теми "Казка" у 5 класі / Шульгіна М. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.40-42.

 244. Шуляр В.З вірою по тернистій стежині Правди...: Матеріали до занять у 11 -му класі за творчістю Остапа Вишні / Шуляр В. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.43-48.

 245. Шуляр В.Микола Хвильовий. Життя і творчість. "Я (Романтика)": Етюдні заняття / Шуляр В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N34. - С.1-3.

 246. Шуляр В.Поетичне світовідчуття Дмитра Кременя: Урок аналізу творчого доробку поета / Шуляр В. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.47-49.

 247. Шуляр В.Шлях до творчого читача: Технологія аналізу художнього твору (З досвіду роботи переможця Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2000") / Шуляр В. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.34-46.

 248. Шуляр В.Як викладати літературу? / Шуляр В. // газ.Українська мова і література . - 2000.-N33. - С.1.

 249. Шуминська Л.Вивчення у школі повісті Василя Барки "Жовтий князь" / Шуминська Л. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.24-26.

 250. Шутов В.Діставати насолоду від пізнавання: Когнітивний підхід до вивчення словесності / Шутов В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.6-9.

 251. Щерба Т."...Співаю, тож існую" / Щерба Т. : (Вивчаємо творчість Богдана-Ігоря Антонича) / Щерба Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N1. - С.22-25.

 252. Яценко Т.Відповідальність матері велика, обов'язки її священні: Вивчення оповідання Є.Гуцала "Хто ти?" у 8 класі / Яценко Т. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N6. - С.15-20.

Див. 564, 3601, 5030, 5049, 5068, 5138, 5173, 5222.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андронова Л.Г.Европейский героический эпос средневековья и "Слово о полку Игореве". Концепция человеческого характера / Л.Г. Андронова; // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 3 (27) : До 190-річчя університету. - С. 10-16.

 2. Аннушкин В.И.Н.Ф.Кошанский - филологический учитель А.С.Пушкина / Аннушкин В.И. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.52-57,С.92.

 3. Астахова А.А.Весела енциклопедія епохи: Вивчення роману Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель". 8 кл. / Астахова А.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.25-28.

 4. Астахова А.А.Народні епоси: Ключові моменти уроків з вивчення "Давида Сасунського", "Калевали", "Калевіпоега". 6 кл. / Астахова А.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.19-20.

 5. Ачкасов В.А.Об изучении фрагмента "Петя Ростов" из романа Л.Н.Толстого "Война и мир" в 5 классе / Ачкасов В.А., Ачкасова Г.Л. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.27-31.

 6. Білик М.Бунтар із замку Ньюстед: Поезія Байрона в 9 класі / Білик М., Дутчак С. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N44. - С.2.

 7. Бабенко К.Для какой цели родился?: Система уроков по изучению романа М.Лермонтова "Герой нашего времени". 9 кл. / Бабенко К. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.59-64.

 8. Бабенко К.П."Відтворити епоху у всій її повноті": Система уроків з вивчення творчості О.де Бальзака, зокрема роману "Гобсек". 10 кл. / Бабенко К.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.43-50.

 9. Бабенко К.П.Достоїнства і вади маски ідіота: Емоційна насиченість роману Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка" в графічному відображенні (матеріали до уроку). 11 кл. / Бабенко К.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.45-52.

 10. Бабенко К.П."Как много в мире мертвых душ, дураков и шутов гороховых!": Система уроков по изучению поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души". 9 кл. / Бабенко К.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.13-16.

 11. Бабенко К.П.Этот странный разный мир...: Иллюстрации на уроке по изучению новеллы О.Генри "Последний лист". 10 кл. / Бабенко К.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.26-30.

 12. Баскакова Н.П.Тези вступного слова вчителя (фрагменти), форми опитування, завдання для роботи в групах, творчість учнів та вчителя за романом Г.Уеллса "Війна світів" / Баскакова Н.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.43-45.

 13. Бахрушина В.М."І звідки цей жалю чудного прояв...": Узагальнюючий урок з вивчення літературних балад. 7 кл. / Бахрушина В.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.12-14.

 14. Бахрушина В.М.Казка Шарля Перро "Попелюшка" в дзеркалі кіно: Уроки коментованого читання із залученням кіноверсій Уолта Діснея та режиссера Михайла Шапіро. 5 кл. / Бахрушина В.М., Белей Н.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.12-14.

 15. Безобразова Л.Гімн неподіленому коханню: Вірш Г.Гейне "Ein Fichtenbaum steht einsam..." в російських та українських перекладах / Безобразова Л., Тупиця О. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.43-45.

 16. Безобразова Л.Плутарх і його "Порівняльні життєписи" / Безобразова Л. //Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.45-47.

 17. Безобразова Л."Та вмерти не дає любов твоя...": Грані 66 сонета В.Шекспіра / Безобразова Л., Луньова Т. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.48-52.

 18. Безсонова М.И.Так ли уж безответна его любовь?: О "Гранатовом браслете" А.И.Куприна: Материалы к уроку. 11 кл. / Безсонова М.И. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.47-55.

 19. Белей Н.І."Казки й історії - мої духовні діти": Урок з вивчення казки Г.К.Андерсена "Снігова королева". 5 кл. / Белей Н.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.55-57.

 20. Бицко О.К.Дивна та втішна загадка Артура Конан Дойля: Урок з вивчення оповідання "Голубий карбункул". 7 кл. / Бицко О.К. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.25-29.

 21. Бобровська Є.М.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 7 клас /Бобровська Є.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11. - С.42-45,С.20-23,С.25-28,С.27-30.

 22. Бокотей О.М.День зарубіжної літератури: Рекомендації щодо проведення /Бокотей О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.59-60.

 23. Болотіна В.Ю.Моральне самовиховання учнівської обдарованої молоді засобами зарубіжної літератури / В. Ю. Болотіна // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 13-17

 24. Борецький Л.М.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : 11 клас /Борецький Л.М., Штейнбук Ф.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,10,12; 2001.-N1,3,4. - С.56-64,С.48-55,С.35-41,С.49-58,С.41-45,С.41-50.

 25. Борецький Л.Україна в житті та творчості Генріха Белля / Борецький Л. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.52-53.

 26. Борецький М.Європейське бароко, його особливості та різновиди / Борецький М. // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.4.

 27. Борецький М.І.Творцем покликаний Орфей (Р.М.Рільке): Матеріал для вчителя / Борецький М.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.42-45.

 28. Борецький М.Відкритий лист: Як забеспечити шкільний курс "Зарубіжна література. 5-11 кл." доброякісною, вдумливою, структурованою, змістовною та раціональною програмою / Борецький М. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N48. - С.5-6.

 29. Борисюк Р.Я.Від проблемної ситуації до осмисленого прочитання тексту : Урок-діалог за романом Г.Уеллса "Війна світів" / Борисюк Р.Я. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.42-43.

 30. Братко В.О.Активізація читацького досвіду старшокласників у процесі вивчення новелістики В.Фолкнера: Методичні рекомендації. 11 кл. / Братко В.О. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.11-19.

 31. Братко В.О."Будеш ти чистою людиною, веселою...": Урок доброти за казкою К.Паустовського "Теплий хліб". 5 кл. / Братко В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.37-38.

 32. Братко В.О."Ні в казці розказать, ні пером описать...": Специфіка вивчення казки В.Жуковського "Спляча красуня". 5 кл. / Братко В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.18-21.

 33. Братко В.О.Новаторство Брехта-драматурга: До вивчення драми "Життя Галілея". 11 кл. / Братко В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.43-46.

 34. Братко В.О.Хто він, Мобі Дік? : До вивчення повісті Мелвілла "Мобі Дік". 7 кл. /Братко В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.24-28.

 35. Братко В.О.Чехов і Україна: Дидактичні матеріали до заочної подорожі по місцях перебування письменника / Братко В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.(65).

 36. Братко В.Тема пророка в лирике А.С.Пушкина / Братко В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.42-45.

 37. Бузулан Г.В.Комплексне вивчення поезії модернізму 2 пол.19 - 1 пол.20 ст. : Методична розробка. 10-11 кл. / Бузулан Г.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.50-51.

 38. Булана Л.М.Ідейний зміст повісті Джека Лондона "Біле Ікло"/ Булана Л.М. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N7. - С.6.

 39. В помощь изучающему язык и литературу. Рецензирование произведения //Все для вчителя. - 2000.-N4. - С.32-35.

 40. Візничий А.Р Завдання і запитання до уроків з вивчення балад "Смерть Марка Королевича", "Танець ельфів" та "Король Лір і його дочки". 7 кл. / Візничий А.Р. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.49-51.

 41. Вітченко А.О.Гра-повторення: Підсумковий урок-мандрівка за темою "Літературна казка". 5 кл. / Вітченко А.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.13-14.

 42. Вітченко А.О.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 5 клас / Вітченко А.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,10,11,12; 2001.-N1,3. - С.36-38,С.18-19,С.20-21,С.15-16, С.19-20,С.15-16.

 43. Вітченко А.О.Програма театрально-творчого розвитку школярів середніх класів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література": 7 кл. / Вітченко А.О. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.19-25.

 44. Вітченко А. Прозріння серця / Вітченко А.: Елементи драматизації на уроці творчого читання повісті Ч.Діккенса "Різдвяна пісня в прозі". 6 кл. /Вітченко А. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N12. - С.15-18.

 45. Васильєв Є.М.Ляпас громадському смаку по-французьки, або З чого починається театр ХХ століття: Альфред Жаррі, трагіфарс "Убю-король" і його головний персонаж - пришелепкуватий лиходій / Васильєв Є.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N6. - С.57-63.

 46. Васильєв Є.М.Міфи, вписані у шар реальності, або античні герої в окупованому Парижі: Матеріали до вивчення п'єс "Антігона" Ж.Ануя і "Мухи" Ж.-П.Сартра. 11 кл. / Васильєв Є.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.57-64.

 47. Васильєв Є.М.Творчий метод. Літературний напрям: 9 кл. / Васильєв Є.М. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.56-59.

 48. Васильєва Є.М.Методико-педагогическая концепция работы со старшеклассниками / Васильєва Є.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.14-16.

 49. Вершина Л.Г.Вивчення билини "Ілля Муромець і Соловей Розбійник" /Вершина Л.Г. : 7 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.24-31.

 50. Вершина Л.Г.Присутствие тайны: Урок-диалог по произведениям А.Дюма. 7 кл. / Вершина Л.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.38-43.

 51. Вершина Л.Г.Специфіка проведення уроків зарубіжної літератури у 5 класі /Вершина Л.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.23-24.

 52. Вершина Л.Т."Все правдиво до иллюзий": Конспект двух уроков по изучению рассказов А.П.Чехова. 6 кл. / Вершина Л.Т. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.20-23.

 53. Вимірювачі рівня знань, умінь і навичок учнів (за 12-бальною шкалою оцінювання) із зарубіжної літератури // Тема. - 2000.-N4. - С.3-128.

 54. Висоцький А.Рудакі та система жанрів класичної персько-таджицької поезії 9-15 століть / Висоцький А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N7. - С.28-34.

 55. Витченко А.А.Читая "вслед за режиссером": О значении сценических интерпретаций в изучении пьесы А.П.Чехова "Чайка". 10 кл. / Витченко А.А. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.43-45.

 56. Волкова Е.У "Да святится имя твое...": Тема любви в творчестве А.И.Куприна.Урок-беседа. 11 класс / Волкова Е.У. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.71-76.

 57. Волощук Є.Європейський символізм: методичні стратегії репрезентації літературного напрямку в школі: (Сім нарисів шкільного аналізу поезії П.Верлена та А.Рембо) / Волощук Є. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N39. - С.1-5.

 58. Волощук Є.Подорож у невідоме: методичні нотатки щодо аналізу "Синього птаха" М.Метерлінка (з використанням блоку) / Волощук Є. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N42. - С.1-2,7.

 59. Волощук Є."Природа - сфінкс...": (Мотив заходу сонця у віршах російських і французьких поетів середини XIX ст.) / Волощук Є. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N39. - С.6.

 60. Волощук Е.Литературоведение - но в меру! / Волощук Е. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N46. - С.7-8.

 61. Гірка Г.Як вивчаємо художні образи. : 5-11 клас: з досвіду роботи / Гірка Г. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N33. - С.7-8.

 62. Габріель Гарсіа Маркес. "Сто років самотності" : Тести // Тема. - 2000.-N4. - С.88-91.

 63. Гавришко Г.І."Принц Парадокс"? "Апостол естетизму"? "Король життя"? зраджений в'язень, вигнанець, злидар?: Оскар Уайльд. Урок набуття нових знань у формі рольової гри. 10 кл. / Гавришко Г.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.54-57.

 64. Гакало С.П.Человеческая глупость глазами русских классиков: Театрализованная викторина. 5-10 кл. / Гакало С.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.23-27.

 65. Гальчук О."Паломництво бідного школяра, або Людська комедія крізь призму романтизму і реалізму". : Сценарій літературного КВК з історії світової літератури 19 ст. для учнів 9-10 кл. / Гальчук О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.54-56.

 66. Ганич Н.І.Бог Рільке - не в небі, а в корінні. Це "темний бог", що затаївся "в глибині речей": Вивчення творчості поета / Ганич Н.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.45-48.

 67. Ганич Н.І.Гомер. "Іліада", "Одіссея", Вергілій. "Енеїда": матеріали до варіативного вивчення: 6,9 кл. / Ганич Н.І., Вітченко А.О. [и др.] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.16-43.

 68. Ганич Н.І.Дидактичний матеріал до вивчення творчості Мольєра: Картки для роботи з теорією літератури, текстом, картки-інформатори, тести, вікторина. 8 кл. /Ганич Н.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.26-28.

 69. Ганич Н.І.Залучаючи власний досвід учнів: Система уроків за романом В.Голдінга "Володар мух" за особистісно-орієнтованою методикою. 6 кл. / Ганич Н.І. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.17-22.

 70. Геймбух Е.Ю.Поэзия прозы: (О лиризме романа М.Булгакова "Белая гвардия") / Геймбух Е.Ю. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.66-74.

 71. Герзанич М.М."Найбільш дивною казкою є життя людини": Андерсен у 5 кл. /Герзанич М.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.21.

 72. Герзанич М.М.Честь чи багатство?: Методичні нотатки щодо проведення уроку з вивчення казки В.Гауфа "Гаданий принц". 5 кл. / Герзанич М.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.59-60.

 73. Герцик А.В.Новелла "Гобсек" Оноре де Бальзака: 10 класс / Герцик А.В. //Литература в школе. - 2000.-N1. - С.101-106.

 74. Герцик О.В."Витязь у тигровій шкурі" Шота Руставелі в контексті героїчного епосу народів світу : Ключові фрагменти уроку. 8 кл. / Герцик О.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.28-30.

 75. Гладишев В.В.Б.Шоу. "Пігмаліон": матеріали до варіативного вивчення /Гладишев В.В., Шошура С.М.Пономарьова Г.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.47-52.

 76. Гладишев В.В.Впізнай героя ... За текстом: 9-11 кл. / Гладишев В.В., Гревцева Т.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.33.

 77. Гладишев В.В."Магічний реалізм": Матеріал до уроку з теорії літератури. 11 кл. / Гладишев В.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.50-51.

 78. Гладышев В.В."Анализ произведения можно окончить обсуждением вопроса о том, что такое настоящая дружба": Система уроков по повести В.Г.Короленко "Дети подземелья". 5 кл. / Гладышев В.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.8-11.

 79. Гладышев В.В.О роли анализа подстрочного перевода для постижения идеи произведения / Гладышев В.В., : На примере стихотворения "Гитара" Ф.Гарсиа Лорки. 11 кл. / Гладышев В.В., Пронкевич А.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.57-60.

 80. Гмитрук Н.В мире романса: Сценарий литературно-музыкального вечера для старшеклассников / Гмитрук Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.48-50.

 81. Гольберг М.Я.Світова література в українській школі / Гольберг М.Я. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.15-18.

 82. Гонташ Г.Є.Г.К.Андерсен. "Снігова королева": матеріали до варіативного вивчення/ Гонташ Г.Є., Дяченко Т.В.Середюк Т.М.Павлович В.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.12-20.

 83. Горідько Ю.Д.Чи можливий філологічний аналіз на уроках зарубіжної літератури? Можливий, якщо враховувати специфіку перекладного тексту / Горідько Ю.Д. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.12-20.

 84. Горб О."Людські серця підкоряються тут дивним законам..." ("Жага до життя" Дж.Лондона та "Воля до життя" О.Довженка): Система уроків. 6 кл. / Горб О., Вершина Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N7. - С.23-28.

 85. Горячківська А.В.Е.Л.Войнич. "Овід": поетизація героїчного: Матеріали до системи уроків за романом. 8 кл. / Горячківська А.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.44-45.

 86. Градовський А.В."Геть не шалений, а шалено хитрий і лиш вдає безумство...": Урок-психологічна характеристика Гамлета за однойменною трагедією В.Шекспіра. 9 кл. / Градовський А.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.28-32.

 87. Градовський А.В.Парадокси здорового глузду: До вивчення роману В.Голдінга "Володар мух". 6 кл. / Градовський А.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3,4. - С.31-34,С.31-35.

 88. Градовський А.В."Розум без почуттів - ніщо!": Вивчення "Похвального слова Глупоті" Е.Роттердамського. 8 кл. / Градовський А.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.39-43.

 89. Гречка В.Система уроків вивчення новел О.Генрі з використанням англійської мови: Плющ - символ вірності та вічного життя ("Останній листок"). 7 кл. / Гречка В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.27-29.

 90. Гречка В.Система уроків вивчення новел О.Генрі з використанням англійської мови: Зло, що чинить людина ("Вождь червоношкірих"). 7 кл. / Гречка В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.29-31.

 91. Гречка В.Система уроків вивчення новел О.Генрі з використанням англійської мови: Різдвяний подарунок від О.Генрі ("Дари волхвів") 10 кл. / Гречка В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.31-33.

 92. Гриців Г.Р У пошуках милосердного Бога...: Урок-дослідження за повістю О.Пушкіна "Станційний доглядач". 6 кл. / Гриців Г.Р. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.18-20.

 93. Гулова И.А.Поэтика рассказа А.П.Чехова "Любовь" / Гулова И.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.58-65.

 94. Гуменюк В.І.Жити в гармонії з природою: Інтегрований урок: романтичні твори поетів Й.-В.Гете, В.Жуковського і композитора Ф.Шуберта. 7 кл. / Гуменюк В.І., Коваль С.Й. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.27-31.

 95. Данилина Т.М."Поездка в прошлое" Ф.Абрамова: 11 класс / Данилина Т.М. //Литература в школе. - 2000.-N1. - С.84-86.

 96. Данченко І.Трагічна іронія людської долі: До аналізу ідейно-естетичних засад філософської драми "Життя- це сон"(До 400-річчя від дня народження П.Кальдерона) / Данченко І. // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.3.

 97. Дворак О.Г.Згубність "авантюри почуттів": Конспект уроку з вивчення новели Т.Манна "Смерть у Венеції". 11 кл. / Дворак О.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.45-51.

 98. Дем'янюк Л.І."В январе происходит весна...": Конспект уроков по изучению пьесы-сказки С.Маршака "Двенадцать месяцев". 5 кл. / Дем'янюк Л.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.39-42.

 99. Демчук С.Є.І знову таїна кохання...: Конспект уроку з вивчення трагедії В.Шекспіра "Ромео і Джульєтта". 8 кл. / Демчук С.Є. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.23-24.

 100. Дзик А.П.Чи знаєш ти міфи?: Тести на уроках зарубіжної літератури. 6 кл. / Дзик А.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.45-46.

 101. Дитькова С."Счастье - обман, поиски которого причиняют все житейские бедствия...": Проблемное изучение романа Г.Флобера "Госпожа Бовари" в 10 классе /Дитькова С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.29-34.

 102. Дітькова С.Ю.Образное постижение в методической системе (на примере изучения "Слова о полку Игореве") / Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.13-18.

 103. Дітькова С.Ю.Образное постижение в методической системе (на примере изучения трагедии У.Шекспира "Гамлет") / Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.7-18.

 104. Дітькова С.Ю.Череп Йоріка: Методика осмислення на одному уроці двох трагедій Вільяма Шекспіра / Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.8-13.

 105. Драматургія ХХ ст. (Б.Шоу. Б. Брехт.) : Матеріали для вивчення / [Упоряд. О.В.Кеба, П.Л.Шулик]. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 110 с.

 106. Дітькова С.Ю."Щастя абсолютної волі": Долі акторок у п'єсі А.Чехова "Чайка" і романі У.-С.Моема "Театр". 11 кл. / Дітькова С.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.51-56.

 107. Дишлюк Ю.М.Залучаючи чуттєвий досвід учнів: Матеріали до теми "Приказки і прислів'я народів світу". 5 кл. / Дишлюк Ю.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.14-16.

 108. Дишлюк Ю.М.Урок-семінар у системі вивчення зарубіжної літератури /Дишлюк Ю.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.6-9.

 109. Дмитренко Н."Фонтан любви, фонтан живой...": Романтические образы в поэме А.С.Пушкина "Бахчисарайский фонтан". 9 кл. / Дмитренко Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.10-17.

 110. Добровольська О.М.Від романтизму до символізму та імпресіонізму: Сценарій літературно-музичної композиції з методичним коментарем / Добровольська О.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.50-53.

 111. Дорофеєва Н.І.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : 10 клас /Дорофеєва Н.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4. - С.53-56,С.50-52,С.45-48,С.41-44,С.32-35,С.48-49,С.32-36.С.26-28,С.34-37.

 112. Дроздовська Т.В.Чи просто бути кіномитцем?: Два уроки з вивчення роману В.Скотта "Айвенго". 7 кл. / Дроздовська Т.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.7-11.

 113. Дудюк Л.П.Рыцарь истины и справедливости: Штрихи к биографии В.Г.Короленко / Дудюк Л.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.11-12.

 114. Дунаєвська Л.Ф "Казка не дидактична, а мудра": 5 кл. / Дунаєвська Л.Ф. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.11-14.

 115. Еткінд Ю.Літературна освіта на Заході і в нас / Еткінд Ю., Затонський Д. // Урок української. - 2000.-N10. - С.63-64.

 116. Єременко О.В.Власна доля митця як ключ до осягнення його твору (О.Уайльд): 10 кл. Погляд літературознавця / Єременко О.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.51-54.

 117. Єременко О.В.Дж.Селінджер. "Над прірвою у житі": матеріали до варіативного вивчення / Єременко О.В., Штейнбук Ф.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.56-58.

 118. Жаркевич Н."Вечно живая, вечно поющая лирика...": Урок-литературный салон, посвященный творчеству А.А.Фета. 10 кл. / Жаркевич Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.5-9.

 119. Жаркевич Н.Гоголевские типы: Система уроков по поэме Н.Гоголя "Мертвые души". 9 кл. / Жаркевич Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.26-33.

 120. Жаркевич Н."Для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы?": Урок творческого чтения по поэме М.Ю.Лермонтова "Мцыри". 7 кл./ Жаркевич Н.//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.22-25.

 121. Журова Л.Є.Літературний брейн-ринг: 8 кл. / Журова Л.Є. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.32-33.

 122. Заенчковская В.Лирика Байрона: Интегрированный урок. 9 кл. / Заенчковская В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.35-39.

 123. Залізняк Л.Троянди Оскара Уайльда: Урок вивчення казок "Щасливий принц" і "Хлопчик-зірка". 5 кл. / Залізняк Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.5-8.

 124. Зарицький О.М.Антивоєнна спрямованість творів Карела Чапека "Війна з саламандрами" та "Мати": 11 кл. / Зарицький О.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.44-46.

 125. Зарольська Л.І.Організація роботи з художнім текстом - найважливіший засіб виховання читача: На прикладі вивчення повісті Дж.Свіфта "Мандри Гуллівера" / Зарольська Л.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.19-23.

 126. Зарубіжна література : Календар.-темат. планування, система уроків - 5-й кл. / [Підгот. Гонташ Г.Є., Замойська М.Є.]; Терноп. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 64 с.

 127. Зарубіжна література 5 клас : метод. посібник [для вчителів усіх категорій] /Уклад. М.Є. Чубарова]; Упр. освіти Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. ін-т освіти. - Дніпропетровськ : Промінь, 2000. - 271 с.

 128. Зарубіжна література: 6 -й кл.: Матеріали до уроків / [Уклад. Р.Б. Шутько]. - Харьків : Торсінг, 2000. - 182 с.

 129. Зарубіжна література: 7 -й кл.: Матеріали до уроків / [Уклад. Р.Б. Шутько]. - Харьків : Торсінг, 2000. - 172 с.

 130. Зарубіжна література: 8 -й кл.: Матеріали до уроків / [Уклад. Р.Б. Шутько]. - Харьків : Торсінг, 2000. - 167 с.

 131. Зарубіжна література: 9 -й кл.: Матеріали до уроків / [Уклад. Р.Б. Шутько]. - Харьків : Торсінг, 2000. - 205 с.

 132. Зарубіжна література : Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 класи (Проект) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.3-32.

 133. Зарубіжна література : Екзаменаційні білети (9,11 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.59-61.

 134. Зарубіжна література : Програма для середньої загальноосвітньої школи (проект) //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N34-35. - С.3-39.

 135. Зима Л.І.Свято кохання: Сценарій літературно-мистецької години / Зима Л.І. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.2-5.

 136. Зленко В.П."Я - дон Мігель...": Сценарій одноактної вистави для шкільного театру за мотивами біографії Мігеля де Сервантеса Сааведра та його роману "Дон Кіхот" / Зленко В.П. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.63-64.

 137. Зразки карток для тематичної атестації учнів (для окремих класів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.45-48.

 138. Ісаєва О.О.Дискусія на уроках зарубіжної літератури: На матеріалі уроку-диспуту з вивчення роману А.Камю "Чума". 11 кл. / Ісаєва О.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.15-18.

 139. Іваськевич Т.В.Зацікавить - запозичте: Кабінет зарубіжної літератури /Іваськевич Т.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.22-23.

 140. Ісаєва О."Жив-був один дивак...": Сценарій літературної вистави, присвяченої творчості Г.К.Андерсена. 5 кл. / Ісаєва О.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.60-64.

 141. Исаева Е.И жар души, и пламень сердца, и чувства трепетный огонь: Разговор о Наташе Ростовой. 10 кл. / Исаева Е. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.22-24.

 142. Ісаєва О.Історія про двох хоробрих реформаторів: Урок позакласного читання з вивчення повісті Я.Корчака "Мацюсеві пригоди". 5 кл. / Ісаєва О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.42-45.

 143. Ісаєва О.Ключі від однієї лондонської таємниці: Методичні рекомендації до вивчення оповідання Артура Конан Дойля "Пістрява стрічка". 7 кл. / Ісаєва О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.2-5.

 144. Ісаєва О.О."Любов дала життя, і рух, і силу...": Сценарій літературно-музичного вечора до Дня святого Валентина. 9-11 кл. / Ісаєва О.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.53-57.

 145. Ісаєва О.О.Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення у процесі вивчення зарубіжної літератури у 5-11 класах: (журнал у журналі) / Ісаєва О.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3,4. - С.29-37,С.29-35.

 146. Ісаєва О.О.Організація самостійної роботи учнів при вивченні зарубіжної літератури / Ісаєва О.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.13-14.

 147. Ісаєва О.О."Серед зірок нас очікує Невідоме...": Комбінований урок з використанням біографічних та мистецтвознавчих досліджень учнів за романом С.Лема "Соляріс" / Ісаєва О.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.55-58.

 148. Ісаєва О.Сіндбадові чари: Урок з вивчення "Казки про Сіндбада-мореплавця", 5 клас / Ісаєва О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.24-25.

 149. Ісаєва О.О.Чи потрібна теорія літератури на уроці зарубіжної?: Про її роль у розвитку читацької культури школярів та практику формування / Ісаєва О.О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.9-12.

 150. Ісаєва О.О.Чехов устами Дорна: "Художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль...": Система уроков по пьесе "Чайка". 10 кл. / Ісаєва О.О Кальченко Н.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.39-43.

 151. Канівець З.Літературне ерудит-шоу: (українська та зарубіжна література) /Канівець З., Демченко О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N36. - С.11-12.

 152. Катеренчук Н.Безсмертні герої поеми Гомера "Іліада" / Катеренчук Н. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.6-11.

 153. Катеринчук Н."Дивних багато у світі див, найдивніше із них - людина!" : Античний фестиваль / Катеринчук Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.12-23.

 154. Катеренчук Н.Любовь и жизнь в повести А.С.Пушкина "Метель": 6 кл. /Катеренчук Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.5-11.

 155. Кашуба Є.І.Ігрові завдання за романом В.Скотта "Айвенго": Вікторина "Чи уважний ти читач?" 7 кл. / Кашуба Є.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.24-27.

 156. Кирилюк З.В.Гротескная картина российской действительности : О поэме Н.Гоголя "Мертвые души". 9 кл. / Кирилюк З.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.37-39.

 157. Кирилюк З.В.Драматургія Шекспіра / Кирилюк З.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.47-54.

 158. Кирилюк З.Женские образы, их роль в поэтике романа М.Лермонтова "Герой нашего времени" / Кирилюк З. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.38-44.

 159. Кирилюк З.Характер - основа образу літературного героя / Кирилюк З. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.45-49.

 160. Кисіль В.І."Зимою сонце крізь плач сміється...": Конспект уроку з вивчення німецької казки "Пані Метелиця". 5 кл. / Кисіль В.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.29-30.

 161. Клименко Ж.Величний гімн миру: Методичні рекомендації до вивчення I розд. поеми Г.У.Лонгфелло "Пісня про Гайавату", 6 клас / Клименко Ж.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.26-29.

 162. Клименко Ж.Різдвяні дива: Методичні рекомендації до святкового уроку в 6 класі / Клименко Ж.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.10-15.

 163. Клименко Ж.Таємниці роману Майн Ріда "Вершник без голови" : Матеріали до вивчення твору. 6 кл. / Клименко Ж.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.11-15.

 164. Клименко Ж.В.Кожній школі - спеціально обладнаний літературний навчально-методичний центр / Клименко Ж.В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.2-5.

 165. Клименко Ж.В.Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі / Клименко Ж.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.53-55.

 166. Клименко Ж.В.Сто тридцятий коштовний камінь: Шекспірівський сонет: оригінал і переклад. 8 кл. / Клименко Ж.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.3-5.

 167. Клименко Ж.В.Формування уявлення учнів про загальнолюдське та національне в літературі / Клименко Ж.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.5-8.

 168. Клочкова Л.А.Парад звитяжців: Урок-гра: героїчний епос народів світу. 7 кл. /Клочкова Л.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.53-55.

 169. Коваленко Р Таємна ціна векселя Анастазі де Ресто: "Гобсек" і "Батько Горіо" О.де Бальзака. 10 кл. / Коваленко Р. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.2-10.

 170. Ковбасенко Л.В.Орієнтовний розподіл навчального матеріалу для проведення тематичної атестації учнів / Ковбасенко Л.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.31-36.

 171. Ковбасенко Ю.І.Про місце і роль предмета "Зарубіжна література" в системі освіти української школи та про шляхи підвищення ефективності його викладання /Ковбасенко Ю.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.3-6.

 172. Ковтун В.Воля і любов до життя: (Джек Лондон ) / Ковтун В. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N7. - С.5.

 173. Козаренко Т.Літературно-музичний вечір "Україна була справжньою втіхою і святом душі...": Народні традиції в творчості М.В.Гоголя / Козаренко Т. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.38-41.

 174. Козуб Г."Духовной жаждою томим...": Урок-исследование библейских мотивов в творчестве А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова (на материале стихотворений "Пророк"). 9 кл. / Козуб Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.19-22.

 175. Козуб Г.Система уроків з вивчення східної поезії: 8 кл. / Козуб Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N7. - С.14-23.

 176. Козуб Г.Стихия и вольность пейзажа: Урок-исследование поэтического языка пейзажной лирики А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 9 кл. / Козуб Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.2-5.

 177. Козуб Г.У пошуках дорогоцінних скарбів...: Урок-подорож за романом Р.Л.Стівенсона "Острів скарбів". 7 кл. / Козуб Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.17-20.

 178. Козуб Г.Язык любви Пушкина: Урок-исследование интимной лирики поэта. 9 кл. / Козуб Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.17-21.

 179. Кокарева В.В.Инсценирование художественного произведения - путь постижения его идейного содержания: На примере заключительного урока по комедии "Ревизор" Н.В.Гоголя / Кокарева В.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.26-27,37-39.

 180. Колосова Н.А.Пантеоны богов: Древние цивилизации / Колосова Н.А. //Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N1,2,3,4. - С.34-37,С.34-39,С.33-36,С.35-38,45.

 181. Колосова Н.Петербург в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание" /Колосова Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.49-53.

 182. Колосова Н.Что может заключать в себе бутылка чернил?: Роман В.Гюго "Собор Парижской Богоматери" в культурологическом контексте / Колосова Н. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N6. - С.48-51.

 183. Колтакова Б.Г.Запитання до диспуту "Світова література і формування духовності людини" / Колтакова Б.Г. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.28-29.

 184. Конівецький С."Вони вінчалися в Києві..." (Анна Ахматова і Микола Гумільов): Літературна композиція для старшокласників / Конівецький С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.54-56.

 185. Конівецький С.Меч Зігфріда / Конівецький С. : "Пісня про нібелунгів": урок-рицарський турнір, 7 клас / Конівецький С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.18-23.

 186. Конева Т.Загадка женской души: "Кукольный дом" Г.Ибсена. 10 кл. / Конева Т. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.34-39.

 187. Конева Т."Любовь делает человека человеком": Проблемний урок по роману К.Гамсуна "Пан". 11 кл. / Конева Т. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.30-33.

 188. Конева Т."Я прежде всего человек...": Урок-встреча с Гербертом Уэллсом. 11 кл. / Конева Т. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.21-25.

 189. Кононенко С.Муза кохання й краси: Матеріали до вивчення творчості Сапфо. 8 кл. / Кононенко С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.21-25.

 190. Копистянська Н.Х У пошуках відповідей на вічні питання: Структурні паралелі: Генрік Ібсен ("Ляльковий дім") - Іван Франко ("Для домашнього огнища") /Копистянська Н.Х., Тодчук Н.Є. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.47-50.

 191. Коротаева Е.В.Техника активного чтения / Коротаева Е.В., Сутырина Т.А. //Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.12-17.

 192. Костюк Е.Н.Изучение романа М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" сквозь призму портрета Печорина / Костюк Е.Н. : 8 кл. / Костюк Е.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.45-51.

 193. Костюк О.М.Изобразительный ряд в романе "Евгений Онегин": К изучению в 9 кл. / Костюк О.М.; НПУ ім. М.П.Драгоманова // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.57-64.

 194. Костюк О.М.Методичні засади індивідуалізації викладання зарубіжної літератури. : Ст.1 / Костюк О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.54-61.

 195. Костюк О.М.Методичні засади викладання зарубіжної літератури: Стаття 2,3 / Костюк О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4,9. - С.24-29,С.61-64.

 196. Крементуло В.К."Кримські сонети" Адама Міцкевича: Методика проведення уроку-знайомства з поезіями польського митця. 9 кл. / Крементуло В.К. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.31-37.

 197. Кривцова Т.В.Чарівник Уолт Дісней: Урок з вивчення казки "Білосніжка та семеро гномів". 5 кл. / Кривцова Т.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.57-58.

 198. Крисан О."Какая красота должна быть у женщины...": Урок внутреннего наблюдения за героинями рассказов И.А.Бунина ("Легкое дыхание", "Грамматика любви", "Темные аллеи"), 11 класс / Крисан О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.30-33.

 199. Криченко О."Почто ж кичится человек?.": Вірш М.Лермонтова "Три пальми". Урок культурологічного аналізу. 6 кл. / Криченко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.13-16.

 200. Кругла Л.В."Ідуть до нас сказання давнини...": Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда". 7 кл. / Кругла Л.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.51-53.

 201. Кругла Л.В.Життя героїчне і життя нікчемне: Урок проблемного аналізу за українськими повістями М.Гоголя. 7 кл. / Кругла Л.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.24-25.

 202. Крупина Н.Л.Древнее и вечно юное: Волшебные сказки о любви / Крупина Н.Л. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.69-81.

 203. Кузнецов Ю.Б.А.Конан Дойль: матеріали до варіативного вивчення його творчості: 7 кл. / Кузнецов Ю.Б., Горбійчук Н.В. [и др.] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.18-28,37.

 204. Кузьманенко А.Еволюція образу Дон Жуана в творчості Байрона /Кузьманенко А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.33-35.

 205. Кузьменко О.Політ між зірок: Літературна композиція до 100-річчя з дня народження А.де Сент-Екзюпері. 7 кл. / Кузьменко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.50-53.

 206. Кузьминчук І.В.Надати олімпіаді статус всеукраїнської / Кузьминчук І.В. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.6-7.

 207. Кулагина Н.В.Былина "Вольга и Микула Селянинович": 7 класс / Кулагина Н.В. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.82-84.

 208. Куляса Н.Д.Роман Гаррієт Бічер-Стоу в суспільно-політичному житті нашої країни: До питання американсько-українських літературних взаємин / Куляса Н.Д. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.55-57.

 209. Курило М.В.Поэту посвящается: Урок по теме С.Есенин и украинская поэзия / Курило М.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.55-57.

 210. Курочкина Е.И.Встречаем утро года!: Образ весны в литературе / Курочкина Е.И. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.61-62.

 211. Курочкина М.В.Повесть о любви: "Шинель" Н.В.Гоголя. 9 класс / Курочкина М.В. //Литература в школе. - 2000.-N1. - С.93-97.

 212. Куц Є.Л.Мистецтво бути Людиною: Два уроки за новелою О.Генрі "Останній листок". 7 кл. / Куц Є.Л. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.42-44.

 213. Куц Є.Л.Формування творчої особистості засобами художньої літератури/Куц Є.Л.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. -С.5-7.

 214. Куцевол О."Він жив для Англії і світу...": Вичвення поеми Дж.Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда". 9 кл. / Куцевол О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.30-35.

 215. Куцевол О."Золоті зерна мудрості, невгасимий вогонь духовнсті": Система уроків з вивчення поем Гомера "Іліада" й "Одіссея". 8 кл. / Куцевол О. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.6-20.

 216. Куцевол О.М.З дивакуватим рицарем через віки: Система уроків за романом Сервантеса "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі". 8 кл. / Куцевол О.М. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.32-43.

 217. Куцевол О.Підготовка уроку зарубіжної літератури: розрахунок плюс натхнення: Лекція 2: План (планування) / Куцевол О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N7. - С.4-14.

 218. Куцевол О.М.Поетична п'ятихвилинка: Добірка віршів про Дон Кіхота / Куцевол О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.20-21.

 219. Куцевол О.М.Татьянин сон (по роману А.Пушкина "Евгений Онегин"): Образец поурочного плана урока зарубежной литературы. 9 кл. / Куцевол О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.9-12.

 220. Куцевол О.М.Через магический кристал: Анализ романа А.Пушкина через призму его эпиграфов. 9 кл. / Куцевол О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.5-11.

 221. Лазарева Н."Уста, запекшиеся кровью...": Евангельские мотивы в поэме А.Блока "Двенадцать". 11 кл. / Лазарева Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.36-38.

 222. Ленська С.В.В.Шекспір. "Гамлет": матеріали до варіативного вивчення: 9 кл. /Ленська С.В., Степанова Л.Б. [и др.] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.33-42.

 223. Лехман Т."Що написано пером...": Дидактичні матеріали до вивчення повісті Ернста Хемінгуея "Старий і море" / Лехман Т. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.22.

 224. Литовка Л.І.Літературні казки: Підсумковий урок-вікторина. 5 кл. / Литовка Л.І. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.26-29.

 225. Литовка Л.І."Щоб виправлять людські заблуди...": Підсумковий урок-гра "Байка у світовій літературі". 6 кл. / Литовка Л.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.22-25.

 226. Лімборський І.В.Несвоєчасні думки про деякі назрілі проблеми, або Як викладати сьогодні зарубіжну літературу / Лімборський І.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.11-13.

 227. Лімборський І.В."Природна людина" на рандеву з цивілізованими шахраями: Матеріали для уроку-аналізу повісті Вольтера "Простодушний". 9 кл. / Лімборський І.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.32-35.

 228. Лобода О.П."Єдине, що важливо, - це бути людиною": Урок за романом А.Камю "Чума". 11 кл. / Лобода О.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.13-18.

 229. Лобода О.П.Дослідницька експедиція в Країну Балад: Вивчення балад "Танець ельфів" і "Король Лір і його дочки". 7 кл. / Лобода О.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.46-49.

 230. Лобода О.Примарне і справжнє щастя Мідаса: Урок за казкою Натаніеля Готорна "Мідас, золотий король". 6 кл. / Лобода О. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.37-41.

 231. Лобода О.Урок-портрет Гюстава Флобера: конспект уроку в 10 класі / Лобода О. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N36. - С.8.

 232. Лобода О.Чи доцільно бути "богом"?: (Урок позакласного читання у 8 кл. (після вивчення циклу романів про короля Артура) / Лобода О. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N13. - С.4.

 233. Логінов А.Компаративне вивчення творів російської та української класики на уроках в школі: Ф.Достоєвський, Л.Толстой, П.Мирний, І.Франко / Логінов А. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N11. - C.33-36.

 234. Логінов А.Ю.Путешествие к Павлу Бажову: Литературно-исследовательские зарисовки. 5 кл. / Логінов А.Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.35-39.

 235. Логвин Г.П.Жорстокі закони Середньовіччя: Роман В.Гюго "Собор Паризької Богоматері". Система уроків. 9 кл. / Логвин Г.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.34-43.

 236. Логвин Г.П."... тільки символ є реальним...": До текстуального вивчення роману С.Моема "Театр" / Логвин Г.П., Марченко Н.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.45-48.

 237. Логинов А."Как жить человеку в этом мире?.": Рассказ А.Чехова "Дом с мезонином". 10 кл. / Логинов А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.24-27.

 238. Логвин Г.П.Химерний і веселий оповідач: Методичні рекомендації щодо вивчення твору Р.Е.Распе "Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхаузена". 5 кл. / Логвин Г.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.27-33.

 239. Лучканін С.Світло зорі Емінеску: Міхай Емінеску (1850-1889) / Лучканін С. //Зарубіжна література. - 2000.-N15, квітень . - С.4-5.

 240. Лященко В.Важкі шляхи Олівера Твіста: Підсумковий урок за романом Ч.Діккенса "Пригоди Олівера Твіста". 10 кл. / Лященко В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.18-21.

 241. Малієнко А.Символи кольорів у творчості Й.В.Гете / Малієнко А. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N19. - С.7-8.

 242. Марченко Н."Все змішалось у домі Облонських..." : Урок-дискусія за романом Л.Толстого "Анна Кареніна". 10 кл. / Марченко Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.25-31.

 243. Масімова Л.Життя наслідує мистецтво : Урок за темою: Філософсько-естетичні та моральні проблеми роману О.Уйальда "Портрет Доріана Грея" / Масімова Л., Білаш І. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N37. - С.6.

 244. Матвієнко С."Маленька людина" - "людина порожня"? : До прочитання поеми "Порожні люди" Томаса Стернза Еліота / Матвієнко С. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.48-50.

 245. Мацапура В.Запорожская Сечь в художественной интерпретации Н.Гоголя ("Тарас Бульба") / Мацапура В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.46-53.

 246. Мацапура В."Знаете ли вы украинскую ночь?" : О специфике гоголевского пейзажа (на материале повести "Майская ночь, или Утопленница") / Мацапура В. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.34-37.

 247. Мацапура В.Літературний психологізм та його роль у художньому творі, основні форми і прийоми / Мацапура В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.41-44.

 248. Мацапура В."Поетика" Арістотеля як початок теоретичного осмислення літератури / Мацапура В. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.47-49.

 249. Мацапура В.Своєрідність англійського реалізму та її відображення у творчості Ч.Діккенса ("Пригоди Олівера Твіста") / Мацапура В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.39-42.

 250. Мацапура В.Фантасмагория рождественской ночи: Гоголь. "Ночь перед Рождеством" / Мацапура В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.38-42.

 251. Мацевко Л.В.Всупереч літературознавчій традиції: Переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах Г.Флобера і В.Винниченка / Мацевко Л.В. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.45-47.

 252. Мацевко Л.В.Літературна балада : До уроків компаративного аналізу /Мацевко Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.23-26.

 253. Мацевко Л.В.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 6 клас /Мацевко Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4. - С.38-42,С.20-23,С.21-23,С.16-19,С.23-26,С.11-14,С.16-18,С.23-25.

 254. Мацевко Л.В.Щоб учні забули про дзвінок на перерву: Комбінований урок повторення і закріплення знань, навичок, умінь / Мацевко Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.29-32.

 255. Мележик В.О.Вітер далеких мандрів: Система уроків з вивчення роману Ж.Верна "П'ятнадцятирічний капітан". 6 кл. / Мележик В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.7-19.

 256. Мельник А.О.Дві Попелюшки: такі схожі й несхожі: Конспект уроку з вивчення казки Ш.Перро. 5 кл. / Мельник А.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.30-35.

 257. Мельничин І.П.Засуджуючи жахи війни: (Матеріали до уроку аналізу жанрових особливостей оповідання Г.Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." методом "услід за автором") / Мельничин І.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.53-56.

 258. Методичний лист Міністерства освіти і науки України : Про викладання зарубіжної літератури у 2000/2001 навчальному році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.2-3.

 259. Минеева О.С.Пейзаж в рассказе А.П.Чехова "Попрыгунья": Внеклассное чтение.10 класс / Минеева О.С. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.86-89.

 260. Мищенко В.Когда вернется заблудшая душа?: Урок-размышление по повести А.С.Пушкина "Станционный смотритель". 6 кл. / Мищенко В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.16-21.

 261. Мірошниченко Л.Ф Без душі немає уроку літератури: Інтерв'ю з канд.пед.наук, зав.каф.методики світової літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова / Мірошниченко Л.Ф.; ГПУ ім.М.П.Драгоманова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.2-5.

 262. Мірошниченко Л.Ф Винятковість нового шкільного предмета і специфіка його викладання / Мірошниченко Л.Ф. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.2-7.

 263. Мірошниченко Л.Ф Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підруч. для студентів [філол. факультетів] вищ. закладів освіти / Л. Ф. Мірошниченко. - К. : Ленвіт, 2000. - 239 с.

 264. Мірошниченко Л.Ф Урок позакласного читання на тему "У чудову країну казок, у гості до Джанні Родарі". 5 кл. / Мірошниченко Л.Ф. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.24-26.

 265. Міськова О.Т."Сумні спогади мого дитинства": Система уроків за повістю В.Короленка "Діти підземелля". 5 кл. / Міськова О.Т. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2,3. - С.19-25,С.28-31.

 266. Мовчан В.У художній світ Адама Міцкевича: 9 кл. / Мовчан В., Зима Л.І.Кальченко Н.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.40-42.

 267. Мойсеїв І."Борітеся - поборете!", або її світова величність: (стан викладання зарубіж.літ.) / Мойсеїв І. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N12. - С.4.

 268. Мойсеїв І.Осуд і виправдання Лорелеї: Вивчення райнської легенди / Мойсеїв І. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N5. - С.7-8.

 269. Мойсеїв І.Чого чекати дітям від програми ЗЛ? / Мойсеїв І. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N45. - С.5-7.

 270. Мосійчук І.А.Зустріч з героями давньогрецьких міфів: Урок-подорож. 6 кл. /Мосійчук І.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.42-45.

 271. Мосійчук І.А."Краса душі у слово перелита": А.Міцкевич."Кримські сонети". Гра "Ризик-версія". 7 кл. / Мосійчук І.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.46-47.

 272. Мосійчук І.А."Щоб поета зрозуміти...": Урок позакласного читання з вивчення поезій Й.-В.Гете. 9 кл. / Мосійчук І.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.14-17.

 273. Муратова В.І.Розширюючи методичну палітру вчителя: (З досвіду) / Муратова В.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.2-5.

 274. Мурзо Т.Є.Не здивуєш - не навчиш! / Мурзо Т.Є. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.20-21.

 275. Мурзо Т.Є.Поет + учитель = учень-поет / : (Хоку) / Мурзо Т.Є. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.17-18.

 276. Мухін В.О.Духовна деградація особистості: Роман "Портрет Доріана Грея" і творчість О.Уайльда. Система уроків. 10 кл. / Мухін В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.49-57.

 277. Мухін В.О."Найглибше осереддя людяного в самій людині": Система уроків за романом М.Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 кл. / Мухін В.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.34-38.

 278. Ніколенко О.Античні мотиви в поезії М.Зерова і О.Мандельштама ("Камена" і "Tristia") / Ніколенко О. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.52-58.

 279. Ніколенко О."Безсмертні лиш пісні...": "Кримські сонети" А.Міцкевича. Урок-подорож у романтичний світ поета. 9 кл. / Ніколенко О., Баландіна Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.16-26.

 280. Моночиненкова Л.Ф Чехов и музыка (К 140-летию со дня рождения А.П.Чехова) / Моночиненкова Л.Ф. // Школа. - 2000.-N4. - С.51-54.

 281. Ніколенко О.Важкий вінець Аріона: Трагедія поета в "Сумних елегіях" Овідія та її інтерпретація у світовій літературі. 8 кл. / Ніколенко О., Марченко Н. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.20-27.

 282. Ніколенко О.Концепція особистості в романі М.Пруста "У пошуках утраченого часу" ("Кохання Сванна") / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.35-39.

 283. Ніколенко О.М."Вже нічого більше - хочу тільки флейти..." : Поезія Поля Верлена. 10 кл. / Ніколенко О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.45-50.

 284. Ніколенко О.М."Чи побачимо коли його обличчя?.": Чотири загадки роману Г.Уеллса "Невидимець" / Ніколенко О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.46-51.

 285. Ніколенко О.Мистецтво, що змальовує душу: Урок-картинна галерея за романом О.Уайльда "Портрет Доріана Грея". 11 кл. / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.25-30.

 286. Ніколенко О."Музика вірша" і "пейзажі душі" в ліриці французьких та українських символістів. П.Верлен, А.Рембо, М.Вороний, О.Олесь: Урок компаративного аналізу. 11 кл. / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.16-29.

 287. Ніколенко О."Нова драма" і символічний характер образів п'єси М.Метерлінка "Синій птах", 11 клас / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.54-56.

 288. Ніколенко О.Художній світ Т.-С.Еліота / Ніколенко О., Стеценко В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.42-45.

 289. Ніколенко О.Чарівні сни під кригою: Компаративний аналіз поезій Г.Гейне та М.Лермонтова. 6 кл. / Ніколенко О., Бардакова Ю. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.38-48.

 290. Ніколенко О.Шлях до Бога: Поезія Р.-М.Рільке ("Книга годин", "Нові поезії") /Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.47-52.

 291. Ніколенко О.Яка заповідь найголовніша?: Біблійні мотиви в оповіданнях Я.Івашкевича "Ікар" і "Млин на Лютині". 7 кл. / Ніколенко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.2-11.

 292. Назарець В.М.Диваки у Жуля Верна : До вивчення романів "Діти капітана Гранта" і "П'ятнадцятирічний капітан". 6 кл. / Назарець В.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.33-39.

 293. Назарець В.М.Кам'яна симфонія і кохання "короля блазнів": Штрихи до аналізу образу Квазімодо, героя роману В.Гюго "Собор Паризької Богоматері". 9 кл. /Назарець В.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.43-45.

 294. Назарець В.М."Підсолоджена" досконалість Пантагрюеля і "гіркувата" буфонада Панурга : Франсуа Рабле: епоха, роман, образи / Назарець В.М. // арубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.52-57.

 295. Назарець В.М.Прокляття роду Баскервілів : До вивчення повісті А.Конан Дойля. 7 кл. / Назарець В.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.25-32.

 296. Назарець В.М.Чарівна подорож: Матеріали до уроку за творчістю Дж.Р.Р.Толкіна / Назарець В.М., Савчук Р.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.37-40.

 297. Назарець З.М.Теоретико-літературний курс : 5-11 класи / Назарець З.М., Васильєв Є.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11,12; 2001.-N3. - С.57-62,С.49-54,С.61-64.

 298. Настыч Т.В.Из японской классической поэзии: Материалы к уроку литературы в 9 классе / Настыч Т.В. // Русский язык и литература в учебных заведениях . - 2000.-N6. - С.26-29.

 299. Наумова Н.С.Мої сумні іграшки: Ісікава Такубоку: танка. 10 кл. / Наумова Н.С., Наумова Ю.С. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.43-49.

 300. Неділько Н.Б.Гріх бути байдужим: Конспект уроку з елементами компаративного аналізу за оповіданням Г.Гарсіа Маркеса "Стариган з крилами". 7 кл. / Неділько Н.Б. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.10-15.

 301. Недайнова Т.Б.Зарубіжна література в контексті творів інших видів мистецтва: (Журнал в журналі) / Недайнова Т.Б., Вітченко А.О.Покатилова О.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.29-36.

 302. Недайнова Т.Б.Ставити учнів у позицію творця: Система завдань з використання різних видів мистецтва на уроках літератури / Недайнова Т.Б., Покатилова О.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.7-9.

 303. Нестеренко С.Тайна Печерина: Урок-встреча с литературным героем. 9 кл. / Нестеренко С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.4-12.

 304. Нестерук Н.Ф Тиждень зарубіжної літератури в школі / Нестерук Н.Ф. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.36-37.

 305. Нестуля Л.Мистецтво Давньої Греції / Нестуля Л. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.2-6.

 306. Нещерет Н.В."Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды...". : Рассказ А.И.Куприна "Гранатовый браслет". 11 класс / Нещерет Н.В. //Литература в школе. - 2000.-N1. - С.67-71.

 307. Никифорова С.А.Творческая деятельность учащихся при изучении сказки Г.-Х.Андерсена "Снежная королева": 5 класс / Никифорова С.А. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.107-110.

 308. Олексієнко О.Д.Розгляд твору на концептуальному рівні допомагає осучаснити п'єсу: На прикладі "Лялькового дому" Г.Ібсена / Олексієнко О.Д. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.46-47.

 309. Омельчук С.А.Модульно-рейтингова методика оцінювання знань учнів /Омельчук С.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.22-25.

 310. Орієнтовний розподіл навчального матеріалу з курсу "Зарубіжна література" для проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів середніх загальноосвітніх закладів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.41-45.

 311. Орлова О.Зв'язне мовлення: проблеми та шляхи їх вирішення: Форми і види творчих робіт у школі / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.25-27.

 312. Орлова О.Команда Кусто на острові Робінзона: Опис пейзажу за твором Д.Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.48-50.

 313. Орлова О.Кривые рожи и кривые зеркала: Психологическая характеристика героев комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". 8 кл. / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.36-39.

 314. Орлова О.Любовний лист до Лаури. 8 кл.: (Розвиток зв'язного мовлення на уроках літератури) / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.32-36.

 315. Орлова О.Мій дім - моя фортеця: Опис помешкання літературних героїв за творами В.Скотта, Дж.Свіфта, А.Конан Дойля. 7 кл. / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.51-54.

 316. Орлова О."Ни мрак, ни свет...": Демоническое и божественное в личности и творчестве М.Лермонтова. Урок-исследование поэтической образности. 9 кл. / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.24-29.

 317. Орлова О.Проблеми розвитку зв'язного мовлення. Твори - аналізи / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.35-36.

 318. Орлова О.Сніданок для Пантагрюеля : Словесне малювання натюрморту за романом Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантарюель". 8 кл. / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.46-48.

 319. Орлова О.Халамидники, яких усі люблять: "Пригоди Тома Сойєра" Марка Твена та "Федько-халамидник" В.Винниченка, 6 клас / Орлова О., Човнова Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.36-38.

 320. Орлова О.Червона квітка вогню у серці. 5 кл.: (Розвиток зв'язного мовлення на уроках літератури) / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.27-29.

 321. Орлова О.Як одягнути Попелюшку, або світ казкової моди. 5 кл.: (Розвиток зв'язного мовлення на уроках літератури) / Орлова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.29-32.

 322. Орловська Н.Спокутування зла через мистецтво: Мотивний аналіз збірки Ш.Бодлера "Квіти зла". 10 кл. / Орловська Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.33-36.

 323. Орфей ХХ століття. Райнер Марія Рільке : (Пізнаємо, вивчаємо і викладаємо найскладнішого, найглибшого генія). 11 кл. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N11. - / вкладиш/

 324. Осанова Н.Н.Урок внеклассного чтения по рассказу А.И.Куприна "Тапер": 7 класс / Осанова Н.Н. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.76-79.

 325. Особистісно орієнтоване навчання. Що про нього треба знати? : Пам'ятка вчителю // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.5.

 326. Островська (Кохан) Г.О.Від притчі до параболи: Що треба знати словеснику, який вивчає разом із старшокласниками твори Г.Гарсіа Маркеса, М.Булгакова, Кобо Абе та ін. котрі називають параболічними / Островська (Кохан) Г.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.6-9.

 327. Оцінка за письмову роботу з літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.57-59.

 328. Павлюк О.М.Підсумковий урок-гра : Ч.Діккенс "Різдвяна пісня в прозі". 6 кл. / Павлюк О.М. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.18-19.

 329. Панченко І.Г.Міфологічні мотиви у світовій літературі / Панченко І.Г., Астахова А.А.Матяш І.Б. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.46-50.

 330. Панчук В.М.Вивчення повісті Стендаля "Ваніна Ваніні" з допомогою таблиці, логічної схеми, цитатних коментарів, рольової гри / Панчук В.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.40-42.

 331. Парубченко Л.Б.О чем писали сочинения школьники начала века / Парубченко Л.Б. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.62-68.

 332. Пастухова Е.Л."Люди!Покуда сердца стучатся,-помните!.": Литературно-музыкальная композиция к 55-летию Великой Победы / Пастухова Е.Л., Пастухова Л.Н. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.102-110.

 333. Пахарева К.М.Литература "серебряного века": эстетическое - превыше всего : Материалы к уроку-лекции. 11 кл. / Пахарева К.М., Пахарева Т.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.38-42.

 334. Первак О.П.Від концепції твору - до концепції уроку: До вивчення оповідання Г.Гарсіа Маркеса "Стариган із крилами" / Первак О.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.23-26.

 335. Первак О.П.Як навчити писати твори: З практики розвитку мовлення та творчих здібностей учнів 5-6 класів / Первак О.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.51-52.

 336. Перевозова Т.Особистість і випробування. "П'ятнадцятирічний капітан" - 6 клас, п'ять уроків / Перевозова Т. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N44. - С.3.

 337. Передати свою індивідуальність вихованцеві : Про утвердження в практиці вчителів зарубіжної літератури методики особистісно орієнтованого навчання //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.2-5.

 338. Писаренко Ю.М.Геродот - "батько історії": Урок позакласного читання за участю літературно-дослідних груп / Писаренко Ю.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.51-54.

 339. Пискач З.В."Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?": Урок этики и нравственности. 6 кл. / Пискач З.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.51-54.

 340. Півнюк Н.О. Урок літератури: педагогіка чи мистецтво? "Вчити літературою" чи "вчити літературу"?: Роздуми з приводу викладання предмета / Півнюк Н.О.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.5-9.

 341. Півнюк Н.О."Сказка - ложь, да в ней намек...": Вопросы изучения сказки А.Пушкина о царевне и семи богатырях. 5 кл. / Півнюк Н.О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.21-24.

 342. Плаксюк І.І.Не дурість Швейк, а глупота влади: Конспект уроку з вивчення роману Я.Гашека. 11 кл. / Плаксюк І.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.21-23.

 343. Подгорец Г.М.Дар уловить неуловимое: Интегрированный урок "А.Фет-тончайший певец родной природы". 10 класс / Подгорец Г.М. // Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.24-29.

 344. Пона Л.М.Польоти Сент-Екзюпері: Матеріали до уроків з вивчення творчості французького письменника. 11 кл. / Пона Л.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.35-38.

 345. Пономаренко В.В.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 7 клас / Пономаренко В.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11,12; 2001.-N1,3

 346. Поплавська Г.Г.К.Андерсен "Снігова королева". Тепло людського серця перемагає скарби лихої королеви: 5 клас / Поплавська Г. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N42. - С.6-8.

 347. Поплавська Г.М.Поєднуючи проблемне навчання з ігровим / Поплавська Г.М. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.21-22.

 348. Пригодій С.М.Модель ідеального суспільства. Яка вона?: Компаративне дослідження цієї моделі в романах Д.Дефо "Робінзон Крузо", Дж.Свіфта "Мандри Гуллівера" та ін. українських, американських текстах / Пригодій С.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.49-51.

 349. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання : Зарубіжна література. 5-11 класи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.90-111.

 350. Пшенична С.Система уроків з вивчення роману Фенімора Купера "Останній із могікан": 7 кл. / Пшенична С. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N7. - С.7-8.

 351. Рада І.М."Актом вимученого Бога, який страждає, з'явився тоді мені світ...": Урок-конференція на тему "Презентація доби декадансу". 11 кл. / Рада І.М. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.28-34.

 352. Рада І.М.Від "болотяної Лукрози" до "духовної аури нації": (Українське життя зарубіжної літератури) / Рада І.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9,10. - С.17-23,С.16-22.

 353. Рада І.М.Трагедія "келійного філософа", який став заручником власної теорії: Підсумковий урок за романом Ф.Достоєвського "Злочин і кара". 10 кл. / Рада І.М. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.20-26.

 354. Рада І.М."Уолт Уїтмен, космос, Манхеттена син": Урок за творчістю американського поета. 10 кл. / Рада І.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.37-47.

 355. Рада І."П'ятнадцять чоловік на Сундук мерця...": Цікаві повідомлення та навчальні ігри при вивченні роману Р.Л.Стівенсона "Острів скарбів". 7 кл. / Рада І. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N10. - С.15-18.

 356. Разуменко Т.Иешуа, Воланд и другие: Библейские мотивы в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита" / Разуменко Т. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.42-44.

 357. Разумовська Н.Кабінет ЗЛ-міська творча лабораторія: Навчальний кабінет ЗЛ / Разумовська Н. // Зарубіжна література. - 2000.-N15, квітень . - С.7-8.

 358. Рак Н.В.Путешествие Нильса с дикими гусями: Тесты для контроля знаний учеников сказки С.Лагерлеф. 5 кл. / Рак Н.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.60-61.

 359. Резниченко Н.А.Постигая смысл произведения через внесюжетный компонент: Мотив сна в "Метели" А.С.Пушкина. 6 кл. / Резниченко Н.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.17-19.

 360. Рибакова О.Бути чи не бути життю- сном?: Аналіз-порівняння монологів Гамлета і Сехисмундо (Шекспір "Гамлет" і Кальдерон "Життя - це сон") / Рибакова О. // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.11-12.

 361. Рогозинський В.В."Згідно з якими зірками жити...": Дещо про вивчення роману К.Гамсуна "Пан" / Рогозинський В.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.18-20.

 362. Рогозинський В.В.Стаття 1. Мистецтво оформлення шкільної вистави: Сценографічний персонаж (образ) / Рогозинський В.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.58-61.

 363. Рогозинський В.В.Стаття 2. Маски, костюми, ляльки (Театр і школа) / Рогозинський В.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000. - N11. - С.54-57.

 364. Рожко В.О.Світ суперечностей у "Баладі прикмет" Франсуа Війона (фрагменти уроку в 7 класі) / Рожко В.О. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N44. - С.6.

 365. Романенко Р.М.Творчі роботи школярів / Романенко Р.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.33-37.

 366. Романова Т.Ф На уроках мудрості у маленького принца /: Фрагмент уроку пошуку афоризмів. 7 кл. / Романова Т.Ф. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.24-25.

 367. Росовецький С.К.Микула Селянинович - пахарь? Бог?: Концептуальное прочтение былины. 7 кл. / Росовецький С.К. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.16-19.

 368. Рудаківська С.В."Привести світ до чистоти, правди, сталості...": Урок за новелою Франца Кафки "Перевтілення". 11 кл. / Рудаківська С.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.18-28.

 369. Рудакова М.Паризький альбом: Літературна композиція до 130-річчя з дня народження І.О.Буніна. 11 кл. / Рудакова М. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.53-56.

 370. Руденко Г."Своєї долі шукають усі - і люди й птахи, й риби...": Повість-притча Е.Хемінгуея "Старий і море". 11 кл. / Руденко Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.9-16.

 371. Ружевич Т.Н.Д.Дефо "Робінзон Крузо": матеріали до варіативного вивчення: 6 кл. / Ружевич Т.Н., Підставна Л.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.13-17.

 372. Русская литература : Экзаменационные билеты (9,11 классы) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.61-63.

 373. Савельева А.Волшебная сила былин: "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Вольга и Микула Селянинович". 7 кл. / Савельева А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.2-11.

 374. Савельева А. Клуб любителів Шерлока Холмса: Вечір-гра. 7 кл. / Савельева А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.34-43.

 375. Савельєва А."Лиш любов, любов жива нас веде до божества...": Балади Ф.Шіллера "Лицар Тогенбург" і В.Жуковського "Світлана". 7 кл. / Савельєва А. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - N1. - С.11-18.

 376. Савельєва А."Пісня про Роланда" у таблицях і схемах: Матеріали до уроків, 7 клас / Савельєва А. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.13-17.

 377. Савчук Р.П.Міф у сучасній фантастиці / Савчук Р.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.50.

 378. Самійленко О.Де взяти крила для душі?: Вірш Дж.Байрона "Хотів би жити знов у горах...": оригінали та переклади. 6 кл. / Самійленко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.12-17.

 379. Сарана Л.І."Ты отвечаешь за все...": Система уроков в 7 классе по сказке-притче А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц" / Сарана Л.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.19-24.

 380. Семеняк Г.Г."Простягніть одне одному руку...": Урок-вікторина, присвячений творчості Франца Кафки. 11 кл. / Семеняк Г.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.30-33.

 381. Семеняк Г."Сильніша зброї - сила слова...": Уроки з вивчення поезій Архілоха і Тіртея. 8 кл. / Семеняк Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.35-37.

 382. Сердюкова Т.Р Казка, записана з вуст коханої: Урок подачі матеріалу за казкою братів Грімм "Пані Метелиця" / Сердюкова Т.Р. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.14-16.

 383. Сердюкова Т.Р Міфи Стародавньої Греції: матеріали до варіативного вивчення : 5 кл. / Сердюкова Т.Р., Бусел С.В.Тукало О.Й. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.10-16.

 384. Сердюкова Т.Р Марк Твен. "Пригоди Тома Сойєра": матеріали до варіативного вивчення: 5 кл. / Сердюкова Т.Р., Вітченко А.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.6-12.

 385. Середюк Т.Темне і світле начала лицарства (за романом В.Скотта "Айвенго") / Середюк Т. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N44. - С.4-5.

 386. Сидоренко О.М.Трохи чудний і притьма веселий: Урок-конкурс за твором Р.Е.Распе "Пригоди барона Мюнхаузена". 5 кл. / Сидоренко О.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.16-19.

 387. Сизоненко О.Мрія про пурпурові вітрила: літературно-музична композиція, присвячена пам'яті О.Гріна. 8 кл. / Сизоненко О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.53-55.

 388. Сизько Г.Л.Как организовать деятельность учащихся по эстетическому освоению художественного произведения: На примере изучения поэмы "Мцыри" М.Ю.Лермонтова. 7 кл. / Сизько Г.Л. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.19-22.

 389. Сизько Г.Л.Повторне читання обсягового твору частинами з наступним аналізом їх у класі - ключовий прийом осмисленого сприйняття цього твору: Система уроків за романом Жуля Верна "П'ятнадцятилітній капітан" / Сизько Г.Л. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.12-19.

 390. Силкіна В.І."Янголи втомилися від людських гріхів...": урок-роздум за оповіданням Г.Гарсіа Маркеса "Стариган із крилами". 7 кл. / Силкіна В.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.11-13.

 391. Симакова Л.А.Видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы" : Комедия Гоголя "Ревизор". 8 кл. / Симакова Л.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.51-54.

 392. Сирова Н.М.Шарль Бодлер: матеріали до варіативного вивчення його творчості : 10 кл. / Сирова Н.М., Золотар Л.О.Паустовська В.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.31-38.

 393. Сисюк Л.В.Тематичні виписки - шлях до засвоєння прочитаного та почутого : Урок розвитку зв'язного мовлення (за статтею підручника "Романтизм як літературний напрям") 9 кл. / Сисюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.42-43.

 394. Сігалова Н.Марк Твен "Пригоди Тома Сойєра": (План-конспект уроку) / Сігалова Н. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N13. - С.5.

 395. Сікорська В.С.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 8 клас / Сікорська В.С. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4. - С.45-49,С.30-36,С.30-33,С.30-34,С.24-26,С.33-35,С.26-28,С.21-22,С.27-30.

 396. Скрипник Т.М.Англійські прислів'я, приказки та усталені вислови / Скрипник Т.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.11-14.

 397. Скрипник Т.М.Навчальна програма із спецкурсу "Література Англії та Америки". 10 клас / Скрипник Т.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.6-9.

 398. Скрипник Т.М.Поняття про силабо-тонічну систему віршування в англійській поезії / Скрипник Т.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.14-17.

 399. Скугаревська О."Її очей до сонця не рівняли...": Питання художнього перекладу на прикладі вивчення 130 сонета Вільяма Шекспіра. 9 кл. / Скугаревська О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.47-49.

 400. Снєгірьова В.В."Хатинко, хатинко, повернись до мене...": Специфіка вивчення світової казки в школі. 5 кл. / Снєгірьова В.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.9-13.

 401. Соколова О.Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури: (за базовою програмою К.Шахової). 5-11 класи. 4 чверть / Соколова О. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N12. - / вкладиш/

 402. Сорокіна Є.А.Стендаль. "Червоне і чорне": матеріали до варіативного вивчення : 10 кл. / Сорокіна Є.А., Супрунець О.А.Шерель Ю.О.Кокарева В.В. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.36-50.

 403. Сочинения по русской и зарубежной литературе. - Донецк : ПКФ "БАО", 2000. - 574 с.

 404. Стамат Т.В.Краса врятує світ, чи світ повинен врятувати красу?: Два уроки за оповіданням Рея Бредбері "Посмішка". 6 кл. / Стамат Т.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.29-31.

 405. Стеценко С."Чистейшей прелести чистейший образец...": Литературный вечер, посвященный А.С.Пушкину и Н.Н.Гончаровой. 9 кл. / Стеценко С. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.29-34.

 406. Страшнов С."Явленная тайна": К урокам по творчеству Бориса Пастернака /Страшнов С. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.80-84.

 407. Струс В.Підсумковий урок-гра "Щасливий випадок" за творчістю І.Крилова, О.Пушкіна, М.Лермонтова: 6 кл. / Струс В. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N11. - C.21-22.

 408. Суворова О.Марина. : Литературная композиция, посвященная жизни и творчеству М.Цветаевой / Суворова О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.52-56.

 409. Султанов Ю.І.Античність і християнство як основні джерела європейської культури і літератури / Султанов Ю.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.50-54.

 410. Султанов Ю.І.Гюстав Флобер: "...немає прекрасних думок без прекрасної форми і навпаки": Матеріали до вивчення "Пані Боварі", "Виховання почуттів", "Саламбо". 10 кл. / Султанов Ю.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N11. - С.35-40.

 411. Султанов Ю.І.Краса чистих людських взаємин: Система уроків до вивчення новели О.Генрі "Останній листок". 7 кл. / Султанов Ю.І., Мариновська О.Я.Мафтин Н.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.37-42. N4. - С.22-23.

 412. Султанов Ю.І.Людина та цивілізація: Система уроків. 6 кл. / Султанов Ю.І., Мафтин Н.В.Мариновська О.Я. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.7-13.

 413. Султанов Ю.І.Методична концепція викладання зарубіжної літератури / Султанов Ю.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.2-7.

 414. Султанов Ю.І."О Капитан! мой Капитан! сквозь бури мы прошли...": Поэзия Уолта Уитмена. 10 кл. / Султанов Ю.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.35-37.

 415. Султанов Ю.Від методології до методичної концепції : (точка зору у викланні зарубіж.літ.) / Султанов Ю. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N12. - С.2-3.

 416. Султанов Ю.Поєзія Шарля-Пьера Бодлера / Султанов Ю.І// Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.54-56.

 417. Султанов Ю.Проницательные "наблюдатели человеческих характеров": Материалы к изучению романов Стендаля и Бальзака. 10 кл. / Султанов Ю. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.33-43.

 418. Султанов Ю.Любов - рушійна сила розвитку високих здібностей людини : "Заповітна мова" суфійської поезії епохи мусульманського Ренесансу / Султанов Ю. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.44-48.

 419. Султанов Ю.Чоловічі засади проект-програми і підручника: (з зарубіжної літератури) / Султанов Ю. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N45. - С.3-4.

 420. Сунцова І.В.Групові методи - перспектива викладання: Стендаль. Флобер. Діккенс. 10 кл. / Сунцова І.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.58-59.

 421. Сунцова І.В.Дзвони Хемінгуея: Лабораторна робота за романом американського письменника "По кому подзвін". 11 кл. / Сунцова І.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.19.

 422. Сызько Г.Л.Знакомство с текстом как основа формирования грамотного читателя: На примере изучения повести А.С.Пушкина "Метель". 6 кл. / Сызько Г.Л. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.12-17.

 423. Тарасова Н.Вергілій - найвидатніший давньоримський поет. "Буколіки" / Тарасова Н. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.41-45.

 424. Тарасова Н.Граємо разом із Гуллівером: Літературний вечір-турнір, присвячений творчості Джонатана Свіфта / Тарасова Н. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.49-55.

 425. Тацій Т.П.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 9 клас / Тацій Т.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4. - С.49-53,С.43-45,С.34-35,С.30-32,С.40-42,С.32,С.22-24,С.33-34.

 426. Твори з російської та зарубіжної літератури. - Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 558 с.

 427. Теплінський М.В.Русская классика в школьных программах по литературе: Субъективные заметки / Теплінський М.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.6-11.

 428. Теплинський М.В.А.П.Чехов. "Товстий і тонкий", "Хамелеон": матеріали до варіативного вивчення: 6 кл. / Теплинський М.В., Гладишев В.В.Пономаренко В.А. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.12-18.

 429. Титова Є.Г.Музика починається там, де закінчується слово...: Експрес-інформація щодо використання музичних творів при вивченні зарубіжної літератури / Титова Є.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.31-33.

 430. Титова Є.Г."Усе тільки змінює вигляд...": Урок-дослідження за комедією Б.Шоу "Пігмаліон". 10 кл. / Титова Є.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.37-45.

 431. Титова Є.Г."Чорна мітка" чи "Золотий дублон"?: Вікторина за змістом роману Р.Л.Стівенсона "Острів скарбів" / Титова Є.Г. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.48-51.

 432. Ткаченко О.Шевченко і Овідій / Ткаченко О. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.49-52.

 433. Товмашенко В.П.Життя і творчість Поля Верлена і Артюра Рембо: Літературна вікторина. 10 кл. / Товмашенко В.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.57-58.

 434. Товмашенко В.П.Слідами улюблених телепередач: Сценарій літературної гри. 6-7 кл. / Товмашенко В.П. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N5. - С.55-59.

 435. Тоскучова Н.Ціна людського життя: за баладою Ф.Шіллера "Рукавичка". Урок у 7 кл. / Тоскучова Н. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N5. - С.3.

 436. Тріщик Л.У змаганні за щастя: (Джек Лондон та його "Біла Тиша") / Тріщик Л. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N7. - С.3-4.

 437. Троцик О.Війни Жюльєна Сореля: поразка чи перемога?: Урок за романом "Червоне і чорне" Ф.Стендаля. 10 кл. / Троцик О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.23-26.

 438. Троцик О.Герої людства в Біблії та в художній літературі: Яків, Мойсей, Давид, Соломон, Ісус Христос / Троцик О. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.38-43.

 439. Троцик О."Не люблю я нудьгувати...": Урок-хроніка з вивчення творчості Анакреонта і анакреонтичних мотивів. 8 кл. / Троцик О. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.27-31.

 440. Троцик О.Пам'ятник під хрестами: Тема страждання і доброї звістки" в поемі А.Ахматової "Реквієм" / Троцик О. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.46-49.

 441. Троцык О."Великая земная любовь" в лирике Анны Ахматовой / Троцык О. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.39-41.

 442. Трусова С.Р Опитувальники "Продовжіть речення": Творчість В.Незвала; Гарсіа Лорки Ф.; Аполлінера Г.; Рільке Р.М. / Трусова С.Р. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.5-7.

 443. Учамбрина И.А."Вечной памятью живы": Литературно-музыкальная композиция к 55-летию Великой Победы / Учамбрина И.А. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.93-101.

 444. Федорівна О.Є.Літературний турнір у вигляді фрагментів популярних телевізійних ігор: 9 кл. / Федорівна О.Є. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.19-20.

 445. Федорінова О.Є.Згадка про дивакуватого лицаря: Конспект підсумкового заняття за романом Сервантеса "Дон Кіхот". 8 кл. / Федорінова О.Є. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N6. - С.19.

 446. Фенич Л.Осенние раздумия: Изучение стихотворения С.Есенина "Отговорила роща золотая..." в культурологическом контексте. 6 кл. / Фенич Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.17-23.

 447. Фидкевич Е.Л.Любовная драма в жизни поэта дала миру поэтический шедевр: Структурно-семиотический анализ при изучении лирики Ф.И.Тютчева. 10 класс /Фидкевич Е.Л. // Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.30-31.

 448. Филимонова С.Серебрянный век русской культуры / Филимонова С. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N46. - С.3-6.

 449. Филина И.Библия и христианство / Филина И., Аляев Г. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.4-10.

 450. Фоміна Н.В.Як провести диспут у школі / Фоміна Н.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.27-28.

 451. Хроменко І.А."Душа уставшая моя...": Литературная гостиная: сценарий вечера, посвященного жизни и творчеству М.Лермонтова / Хроменко І.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- N4. - С.59-64.

 452. Хроменко І.А."Я тільки знаю, що знання шукаю...": Конспект уроку з вивчення поезії Омара Хайяма. 8 кл. / Хроменко І.А. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.25-28.

 453. Хроменко І.Роберт Бернс - великий пісняр Шотландії : 7 кл. (Літературний вечір) / Хроменко І. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.23-29.

 454. Цимбалюк Е."И слезы счастья душат грудь перед явленьем Карменситы: Образ Кармен в лирике А.Блока и Ф.Гарсиа Лорки. 11 кл. / Цимбалюк Е. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.26-30.

 455. Чайка С."The King of life" - "Король життя"; "The Picture of Dorian Grey" -"Портрет Доріана Грея": Інтегрований урок: англ.мова, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика / Чайка С., Візер Т.Вовченко Н.Білаш І. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N37. - С.4-5.

 456. Чередник Л.Біблійні герої у витворах видатних художників і скульпторів /Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.44-45.

 457. Чередник Л.Дві години з Гамлетом: Трагедія У.Шекспіра "Гамлет" (Уроки перший і другий). 8 кл. / Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.11-24.

 458. Чередник Л."Зі злоби любов єдина встала...": Вічна історія Ромео та Джульєти. 8 кл. / Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.18-23.

 459. Чередник Л."Красою душу напої...": Сценарій літературно-музичного вечора про природу для 5-6 класів / Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N8. - С.43-48.

 460. Чередник Л.На хвилях натхненної строфи: Урок з вивчення поезії Алкея. 8 кл. /Чередник Л. // Зарубіжна література в навчальних закладах . - 2000.-N8. - С.31-35.

 461. Чередник Л."Наближається епоха войовничої дурості...": Новели К.Чапека. 8 кл. / Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.11-16.

 462. Чередник Л.Про що говорять квіти: Оповідання Дж.Даррела "Балакучі квіти". Квітковий карнавал. 5 кл. / Чередник Л. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.8-11.

 463. Чередник Л.Ті, що завжди попереду: Літературний вечір для учнів 6-7 класів (за творами Ж.Верна, А.де Сент-Екзюпері, Р.Бредбері, В.Голдінга та ін.) / Чередник Л. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N10. - С.61-64.

 464. Чернов Ф.К.Рассказ А.П.Чехова "Ионыч": 10 класс / Чернов Ф.К. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.88-90.

 465. Чулкова С.В.По следам забытой сказки: Развитие творческого мышления детей путем продолжения незаконченной сказки Л.Толстого. 5 класс / Чулкова С.В. //Литература в школе. - 2000.-N1. - С.98-100.

 466. Шабаева Л.Г.Анна Ахматова и Николай Гумилев: сценарий литераратурно-музыкального вечера "Сказал, что у меня соперниц нет" (1889-1921 гг.) / Шабаева Л.Г. // Русский язык и литература в учебных заведениях . - 2000.-N6. - С.30-34.

 467. Шалагінов Б. Виховувати особистість. Про концепцію Програми -2000 / Шалагінов Б.// газ.Зарубіжна література. - 2000.-N45. - С.1-2.

 468. Шалагінов Б.Б.Історія одного бунту: Про підгрунтя легенди, покладеної в основу трагедії Й.В.Гете "Фауст". 9 кл. / Шалагінов Б.Б. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.26-30.

 469. Шалагінов Б.Б.Старий і Новий Заповіт Біблії: матеріал до уроку-бесіди. 9 кл. / Шалагінов Б.Б. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.30-36.

 470. Шалагінов Б.Світогляд бароко: (9 клас) / Шалагінов Б. // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.1-2.

 471. Шалагінов Б.Нас визначають цінності: Вступ до майбутнього підручника для 9 кл. з зарубіж.літ. / Шалагінов Б. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N12. - С.2.

 472. Шалагінов Б."Фауст" Й.В.Гете: людина між Богом і дияволом / Шалагінов Б. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.45-47.

 473. Шапар Л.М.Весело і залюбки: Урок-гра "Поле чудес": творчість О.Генрі. 7 кл. / Шапар Л.М. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N3. - С.21-22.

 474. Шарабрина С.В.Самый поэтический образ мировой литературы: (Образ Русалочки). Урок развития связной речи / Шарабрина С.В. // Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.31-32.

 475. Швайка Т.С.Кіно має стати помічником, а не ворогом літератури / Швайка Т.С. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000 .- 11. - С.52-55.

 476. Шевеленко Ф.П."Пісня над піснями": матеріали до варіативного вивчення: 8 кл. / Шевеленко Ф.П., Штейнбук Ф.М.Борецький М.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.23-28.

 477. Шевчук Г."Чому ж той біль такий солодкий, боже?": (Любов Ф.Петрарки) / Шевчук Г. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N44. - С.7.

 478. Шепель Ю.О.Митець на тлі доби : Матеріали до уроку за п'єсою Педро Кальдерона "Життя - це сон" / Шепель Ю.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.28-31.

 479. Шкаруба Л.М.Антична художня культура : Фонові завдання до теми / Шкаруба Л.М. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.43-46.

 480. Шохина Ю.В.Серафим Саровский:"...всюду сей данную тебе пшеницу.Сей на благо земле...": Урок внеклассного чтения.8 класс / Шохина Ю.В. // Литература в школе. - 2000.-N2. - С.84-88.

 481. Шпильова А.М.Розвиваючи спостережливість: Фрагмент уроку-вікторини. 5 кл. / Шпильова А.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.14-15.

 482. Штейнбук Ф.М.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури: 11 клас / Штейнбук Ф.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,11; 2001.-N2. - С.52-56,С.46-51,С.48-50.

 483. Штейнбук Ф.М.Творча інтерпретація учнями епізоду з роману Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" - засіб опанування поняття "магічний реалізм": Фрагмент уроку розвитку зв'язного мовлення. 11 кл. / Штейнбук Ф.М. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.51-52.

 484. Штейнбук Ф.М.Художній образ. Спробуймо створити його самі: Урок-експеримент з розвитку зв'язного мовлення (на матеріалі літературознавчого поняття) / Штейнбук Ф.М. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.20-21.

 485. Шурова С.Модернізм і авангард: (Ромаїття мистецьких програм, пошуків і прагнень)(11 кл.) / Шурова С. // газ.Зарубіжна література. - 2000.-N18. - С.3.

 486. Щавурський Б.Б.Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія: 5-й кл. / За ред. Ю.І. Ковбасенка. - 2-ге вид., перероб. й допов. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 255 с.

 487. Щавурський Б.Б.Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія: 11 кл. / Б. Б. Щавурський, С. В. Музика. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 671 с.

 488. Щекина Е.И.Проблемы нравственности в пьесе Д.И.Фонвизина "Недоросль" / Щекина Е.И. : 9 класс / Щекина Е.И. // Литература в школе. - 2000.-N1. - С.89-92.

 489. Щербина О.Б.Таємничі пісні віків: "Пісня про Нібелунгів" та "Пісня про мого Сіда" на уроках зв'язного мовлення. 7 кл. / Щербина О.Б. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.23-25.

 490. Юрченко З.В.Мотиви словесно-художньої творчості учнів 5-11 класів як фактор вдосконалення читацької діяльності / Юрченко З.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N2. - С.61-64.

 491. Як розвести ідеологізацію викладання літератури з її вульгаризацією : Заочний "круглий стіл" редакції // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N9. - С.2-8.

 492. Якубовська Н.Митець і його "хресний шлях": (драматична історія життя і творчості Бориса Пастернака в спогадах, листах, документах з прологом і епілогом) / Якубовська Н. //газ.Зарубіжна література. - 2000.-N18. - С.4-6.

 493. Ялтанець Т.Л.Генії ходили вулицями Львова: матеріали до уроків зарубіжної літератури та історії, факультативів і гурткової роботи. 5-11 кл. / Ялтанець Т.Л., Васильєва А.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N11. - C.43-46.

 494. Ялтанець Т.Л.Осмисленню художнього твору сприяє ознайомлення з науковою літературою: Урок-семінар за темою "Проблеми держави, влади, взаємин представників різних верств населення в романі Б.Пруса "Фараон" / Ялтанець Т.Л. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.43-45.

 495. Ялтанець Т.Л.Хризантеми розквітли: Сценарій вечора японської літератури, присвячений творчості Ясунарі Кавабати. 11 кл. / Ялтанець Т.Л. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.50-53.

 496. Янголь Л.В."Ну й Райнеке? Ну й хитрий лисище!": Вивчення німецької поеми 15 ст7 "Райнеке (Лис)", переробка її І.Франком. І.Франко "Лис Микита". 5 кл. / Янголь Л.В. //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N9. - С.54-57.

 497. Янголь Л.В.Світ чудовий - світ казковий: Урок-конкурс на звання "Кращий знавець українських і зарубіжних казок". 5 кл. / Янголь Л.В. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N7. - С.58-59.

 498. Яремко М.Ф Продовжувач традицій легендарного Орфея: Конспект уроку з вивчення поезії Райнера Марії Рільке. 11 кл. / Яремко М.Ф. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N12. - С.6-10.

 499. Ярошенко А.А.Щоб естетичні переживання були глибші та яскравіші, або Вивчати літературу у взаємозв'язку з музикою / Ярошенко А.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.4-6.

 500. Ярошовець С.І.Важливе джерело підвищення загальної культури учнів ПТУ: Система завдань з використання різних видів мистецтва на уроках літератури / Ярошовець С.І. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.9-10.

 501. Ярошовець С.І."Ми ж не дикуни...": Роман В.Голдінга "Володар мух" як літературна притча. 6 кл. / Ярошовець С.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.-N1. - С.38-45.

Див. 5029.

ІСТОРІЯ

 1. Андрусишин Б.І.Історія України в художньо-літературних образах : [Посібник для 7-8-х кл. загальноосвіт. шк.] / Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко. - К. : Генеза, 2000. - 222 с.

 2. Біловол Г.Урок: "Політична роздробленість Київської держави" (7 кл.) / Біловол Г. //Історія в школі. - 2000.-N4. - С.27-29.

 3. Бакка Т.Методика використання активних форм навчання при вивченні історії України періоду Другої світової війни / Т. Бакка // Історія слов'янських народів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - Вип. 6 : Слов'янські народи в другій світовій війні. - С. 246-249

 4. Баханов К.Втілення ідеї "занурювання" в практику навчання історії в школі /Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N11-12. - С.34-38.

 5. Баханов К.Модель навчання у грі / Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.12-17.

 6. Баханов К.Навчання історії за інтегрованою системою / Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N5-6. - С.37-44.

 7. Баханов К.О.Висвітлення проблем інновацій навчання історії в школі у вітчизняній дидактичній літературі першої третини XX ст. / К. О. Баханов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 73-81

 8. Баханов К.О.Класифікація інновацій у навчанні історії в школі / К. О. Баханов //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 5-13

 9. Баханов К.Педагогічні інновації: навчання історії за комбінованою системою М.Гузика / Баханов К. // Історія в школах України. - 2000.-N2. - С.25-31.

 10. Баханов К.Технологія групової творчої справи в навчанні історії у школі / Баханов К. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.23-29.

 11. Болейко Л.Урок: "Культура Японії 16-18 ст.": 8 кл. / Болейко Л. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.23-29.

 12. Будівський П.О.Ефективні форми й методи вивчення художньої Довбушіани в ліцеях та гімназіях / П. О. Будівський, Л. П. Вдовіченко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 22-27

 13. Вакулишин С.Шляхи формування в учнів урбаністично-цивілізаційної компетентності / Вакулишин С. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.52-54.

 14. Власов В.Знайомтесь: новий підручник "Вступ до історії України. 5 клас." /Власов В. // Історія України. - 2000.-N9. - С.8.

 15. Власов В.С.Історія України : Навч. посібник: 8 кл. / За ред. Ю.А. Мицика. - К. : А.С.К., 2000. - 256 с.

 16. Войцехівський Ю.Польща в історичних курсах загальноосвітніх середніх шкіл України / Войцехівський Ю. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.21-34.

 17. Гісем О.В.Всесвітня Історія. Нова історія (ХVI - кінець XVIII ст.) : [навч. посібник]: 8 -й кл. / О. В. Гісем. - К. : А.С.К, 2000. - 319 с.

 18. Гирич І.Суперечливі питання історії України та відображення їх у сучасних підручниках для 7-8 класів / Гирич І., Євтушенко Р. // Історія в школах України. - 2000.-N2. - С.6-10.

 19. Гисем А.В.Всемирная история. Новая история (ХVІ - конец ХVIII в.) : [Учебное пособие]: 8-й кл. / А. В. Гисем, А. А. Мартынюк. - К. : А.С.К., 2000. - 336 с.

 20. Горохівський П.І.Історія України. 8 клас : Розробки уроків / П. І. Горохівський. - Вид. виправл. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 94 с.

 21. Гудзенко Л.Павло Чубинський - поет, перекладач, етнограф, фольклорист : (урок народознавства у 5 класі) / Гудзенко Л. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N17. - С.5.

 22. Дзюба І.Ідеологічні децибели "діалогу культур" у якому українська поки що не стала рівноправним партнером російської. В Україні... / Дзюба І. // Урок української. - 2000.-N7,8. - С.2-8,С.4-9.

 23. Дзюба І.Національна культура як чинник майбуття України / Дзюба І. // Урок української. - 2000.-N1. - С.2-9.

 24. Дмитренко М.Щедрий ужинок народознавця та історика культури України: (До 60-річчя Володимира Качкана) / Дмитренко М. // Народна творчість та етнографія. - 2000.-N2-3. - С.77-81.

 25. Єгоров Г.Експерти Ради Європи про форми і методи викладання історії / Єгоров Г. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.8-11.

 26. Життя людей у первісні часи (задачі та завдання з історії стародавнього світу) : На допомогу вчителю історії // Історія України. - 2000.-N9. - С.11-12.

 27. Загребельна Н.Урок: "Зміцнення Київської держави в середині X ст." / Загребельна Н.// Історія в школі. - 2000.-N1. - С.32-35.

 28. Загребельна Н.Методика використання пісенної творчості українського народу періоду Великої вітчизняної війни на уроках в школі / Н. Загребельна // Історія слов'янських народів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - Вип. 6 : Слов'янські народи в другій світовій війні. - С. 249-253.

 29. Задорожна Л.Тема: "Збирання українських земель (1939-1945 рр.)" /Задорожна Л. //Історія в школі. - 2000.-N11-12. - С.44-48.

 30. Кістяківський Б.До питання про самостійну українську культуру / Кістяківський Б. //Хроніка 2000. - 2000.-N37-38. - С.699-718.

 31. Кирпичов О.Альфред Нобель і його премії : (конспект позакласного заходу в 10 класі) / Кирпичов О. // газ.Історія України. - 2000.-N34. - С.10.

 32. Клименко М.Місце церковно-парафіяльних шкіл у розвитку освіти в Херсонській губернії на початку ХХ ст. / Клименко М. // газ.Історія України. - 2000.-N34. - С.11.

 33. Козак С.Український діалог з традицією національної культури / Козак С.// Урок української. - 2000.-N10. - С.58-61.

 34. Коломієць Н.Україна. Київ. Дніпро. Назви пам'ятних місць : Урок з українознавства / Коломієць Н. // Початкова освіта. - 2000.-N42. - С.5.

 35. Коляда І.Теми "Виникнення та історичний розвиток держави і права", "Основні етапи розвитку української державності" / Коляда І., Загребельна Н. // Історія в школі. - 2000.-N1. - С.39-41.

 36. Коляда І.Урок:"Київська Русь за правління Володимира Великого" (7 кл.)/Коляда І. // Історія в школі. - 2000.-N2. - С.23-28.

 37. Комаров В.Деякі актуальні питання розвитку методики навчання історії як науки : Методологічний аспект / Комаров В. // Історія в школах України. - 2000.-N4. - С.23-28.

 38. Кононенко П.Українська культура: уроки, тенденції, перспективи / Кононенко П., Кононенко Т. // Віче. - 2000.-N6. - С.133-151.

 39. Коптєв Є.Події серпня 1991 року в Україні: спроба правової оцінки / Коптєв Є. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.53-54.

 40. Крижанівський О.Культура стародавньої Месопотамії / Крижанівський О. // газ.Історія України. - 2000.-N45,46. - С.10-12,С.6-8.

 41. Кудря Т.Тема "Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України" : (План-конспект уроку) / Кудря Т. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.42-43.

 42. Кузьменко Ю.Україна в історії всесвітньої культури / Кузьменко Ю. //газ.Історія України. - 2000.-N35. - С.10-12.

 43. Куликова Т.А.Конспекти уроків з історії України (7-й клас) / Куликова Т.А. //Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.22-33.

 44. Кульчицький С.Полум'я з "Искры" : До 100-річчя першої масової більшовицької газети / Кульчицький С. // газ.Історія України. - 2000.-N48. - С.6.

 45. Курочкін О."Ти до мене не прийшла..." : Як освідчувалися в коханні наші пращури / Курочкін О. // Берегиня. - 2000.-N4. - С.19-29.

 46. Куценко Л.Історія роду в легендах і переказах : (на уроках народознавства) /Куценко Л. // Урок української. - 2000.-N4. - С.37-39.

 47. Лехман Т.У своїй хаті і правда і воля... / Лехман Т. // Берегиня. - 2000.-N4. - С.71-73.

 48. Міщенко Т.М.Шкільне краєзнавство - вагомий фактор розбудови національної школи / Т. М. Міщенко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 63-69

 49. Мазнюк В.Подорож козацькими стежками. Острів Хортиця: (Сценарій історичного вечора) / Мазнюк В. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.44-46.

 50. Макаренко О.П.Степові лицарі : Уроки та виховні заходи на тему козаччини /О. П. Макаренко. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 87 с.

 51. Мельниченко Б.Друга світова війна в навчальних планах з історії в середній школі ФРН / Мельниченко Б. // Історія в школі. - 2000.-N5-6. - С.27-33.

 52. Методичні розробки уроків з історії правознавства // газ.Історія України. - 2000.-N12. - /вкладка/

 53. Миронюк С.Використання технічних засобів навчання в теорії і практиці викладання історії / Миронюк С. // Історія в школі. - 2000.-N2. - С.12-14.

 54. Митр.Іларіон (Огієнко І.) Візантійська культура й Україна: Вплив візантійської культури на Україну / Митр.Іларіон (Огієнко І.) // Хроніка 2000. - 2000.-N37-38. - С.117-129.

 55. Обязательные экзамены: История Украины и всемирная история ХХ века. Укр. література. Укр. мова. Математика : [Экстрен. подгот.]: 11 кл. / Сост. М.В.Татаринов и др. - Харьков : Ранок, 2000. - 221 с.

 56. Осинська В.Краще раз побачити...: Краєзнавство у школі / Осинська В. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.62-64.

 57. Пасещенко Г.В.Історію не вчимо, а проживаємо : учебное пособие / Г.В. Пасещенко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 104-107

 58. Пастушенко Р Концептуальні засади: загальної історичної освіти; літературної освіти / Пастушенко Р., Пастушенко Н. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.8.

 59. Пастушенко Р Тематичний облік знань учнів з історії: (метод.лист) / Пастушенко Р. // газ.Історія України. - 2000.-N5. - С.12.

 60. Пастушенко Р.Я.Мета й завдання загальної історичної освіти / / Пастушенко Р.Я. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.50-56.

 61. Пижик А.М.Викладання історії в середній школі : Метод. рек. студентам іст. факультету під час проходження пед. практики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Наук. світ, 2000. - 47 с.

 62. Пироженко Л.Н.Я.Григоріїв - автор навчальних книг з історії України / Пироженко Л. // Історія в школі. - 2000.-N2. - С.2-6.

 63. Пометун О.І.Соціоантропоцентричний підхід як основа для формування змісту шкільних історичних курсів / Пометун О.І., Фрейман Г.О. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.43-50.

 64. Прядько Л.Конкурс ерудитів на тему: "Україна в 16-18 ст." / Прядько Л. //Історія в школі. - 2000.-N4. - С.24-27.

 65. Ржепецький Л.Використання поеми Т.Шевченка "Москалева криниця" на уроках історії України (8 кл.) / Ржепецький Л. // Історія в школі. - 2000.-N4. - С.23-24.

 66. Ржепецький Л.Формування в учнів історичного мислення засобами фольклору : (на прикладі створення навч.курсу з історії України для 5 кл.) / Ржепецький Л. //Історія в школі. - 2000.-N1. - С.7-9.

 67. Рик С.Основні інтеграційні фактори української культури / С. Рик //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 260-272

 68. Скуратівський В.Місяцелік. Український народний календар: Зима прийшла - празники принесла / Скуратівський В. // Берегиня. - 2000.-N4. - С.51-71.

 69. Скуратівський В.Свинячий великдень / Скуратівський В. // Берегиня. - 2000.-N4. - С.38-43.

 70. Соболь І.Українізація освіти півдня України: 1920-30-ті роки / Соболь І. //Історія України. - 2000.-N8. - С.4-8.

 71. Соловар В.Послідовність роботи в школі і технікумі з розвитку мислення на уроках історії / Соловар В. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.37-38.

 72. Сотніченко В.Виховання толерантності на уроках історії / Сотніченко В. //Історія в школах України. - 2000.-N2. - С.31-36.

 73. Сотниченко В.Методичні засади розробки уроку з Голокосту (Катастрофи) / Сотниченко В., Ільюшина О. // Історія в школі. - 2000.-N11-12. - С.38-44.

 74. Сотниченко В.Тема:" Розвиток західноєвропейської середньовічної культури" (7 кл.) / Сотниченко В., Ільюшина О. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.42-44.

 75. Сюта Б.В авангарді вивчення історико-культурних цінностей українського народу : (До 75-річчя "Народної творчості та етнографії") / Сюта Б. // Народна творчість та етнографія. - 2000.-N4. - С.7-9.

 76. Терещенко К.Інтелектуальні ігри на уроках історії (на прикладі уроку-гри "Руїна: причини, наслідки, уроки", 8 кл.) / Терещенко К. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.18-20.

 77. Терно С.Умови формування наукових понять у учнів на уроках історії / Терно С. // Історія в школі. - 2000.-N1. - С.9-12.

 78. Терно С.Формування методологічної культури учнів у процесі навчання історії /Терно С. // Історія в школі. - 2000.-N5-6. - С.33-37.

 79. Тоболін В.Піктограми на уроці історії / Тоболін В. // Історія в школах України. - 2000.-N2. - С.36-39.

 80. Токар Л.Українознавство: проблеми становлення і розвитку науки / Токар Л. //Освіта і управління. - 2000.- Т.4, N1-2. - С.30-47.

 81. Толочко М.Козаки і козацтво: Урок-подорож "Мандрівка в козацькі часи" (5 кл.) / Толочко М. // Історія в школі. - 2000.-N10. - С.34-41.

 82. Тригубенко В.Формування в учнів гуманістичних цінностей засобами шкільної освіти в Київській Русі / Тригубенко В. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.79-80.

 83. Тригубенко В.Хто ми і хто наш "старший брат"? : (З історії української культури) / Тригубенко В. // Учитель. - 2000.-N1-3. - С.50-57.

 84. Українська історична дидактика: Міжнар. діалог : Фахівці різних країн про укр. підруч. з історії / Ін-т ім. Георга Еккерта з міжнар. дослідження шк. підруч., Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. досліджень НАН України, Вид-во "Генеза"; [Відп. ред. М. Телус, Ю. Шаповал]. - К. : Генеза, 2000. - 367 с.

 85. Федорук О.Україна і Росія: важкий діалог щодо переміщених культурних цінностей / Федорук О. // Урок української. - 2000.-N3. - С.56-60.

 86. Чамова, Татьяна. Штрихи к портрету. : Размышления о женщине в русской традиции. / Т. Чамова // Новый Акрополь. - 2000. - N2

 87. Чепіль М.Психолого-педагогічні аспекти формування національної свідомості учнів у процесі вивчення історії (II половина XIX - перша половина XX ст.) / М. Чепіль // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 101-110.

 88. Череповська Н.І.Українська символіка / Череповська Н.І. // Обдарована дитина. - 2000.-N2. - С.27-33.

 89. Черняховська Г.Меценатство гетьмана Івана Мазепи / Черняховська Г. //Пам'ять століть. - 2000.-N4. - С.39-50.

 90. Чибисова Н.Г.Черты украинской ментальности в художественной культуре Слободской Украины / Н.Г. Чибисова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 229-238

 91. Чубукова Т.Історія Стародавньої Греції у завданнях та запитаннях (6 кл.) / Чубукова Т. // Історія в школі. - 2000.-N2. - С.20-22.

 92. Шалагінова О.Історія стародавнього світу як частина духовного світу учнів / Шалагінова О., Шалагінов Б.Б // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.50-51.

 93. Шевченко Т.М.Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроках історії / Шевченко Т.М. // Історія України. - 2000.-N9. - С.4-5.

 94. Шилов Ю.Трипільська культура Наддніпров'я України і її зв'язки з прабатьківщиною індоєвропейців / Шилов Ю. // Народна творчість та етнографія. - 2000.-N1. - С.74-82.

 95. Щербина І.У народознавців Харківщини / Щербина І. // Народна творчість та етнографія. - 2000.-N2-3. - С.95-103.

 96. Щур Р Праобраз української державної символіки - синьо-жовтий прапор / Щур Р. // Історія в школі. - 2000.-N1. - С.36.

Див. 579, 580, 1055.

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ДИСЦИПЛІНИ

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

 1. Дятлова О.Суспільствознавство як інтегрована дисципліна у програмах української школи 20-30-х років / Дятлова О. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.47-49.

Див. 573.

ОСНОВИ ЕТИКИ

 1. Бугай Н.І.Український етикет : посібник для дітей та дорослих / Н. І. Бугай. - К. : Б-ка українця, 2000. - 263 с.

Див. 2595.

Естетика

 1. Підкурганна Г.О.Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу / Г. О. Підкурганна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 162-170.

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ

 1. Длінна Т.Сучасна релігійність і проблема викладання релігієзнавства у школі / Длінна Т.// Директор школи. - 2000.-N45. - С.7-8.

Див. 3010.

ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Бармак М.В.Зошит для тематичного контролю знань "Основи правознавства": 9-й кл. / М. В. Бармак, О. Я. Бармак. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 56 с.

 2. Коляда І.Тема: найвизначніші пам'ятки правової культури України / Коляда І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова, Загребельна Н. // Історія в школі. - 2000.-N2. - С.37-42.

 3. Коляда І.А.Основи правознавства: 9-й кл. : метод. посібник для вчителів / І. А. Коляда, А. А. Булда. - К. : А.С.К., 2000. - 235 с.

 4. Комірний О.Рольова гра як метод активізації розумової діяльності старшокласників на уроках правознавства / Комірний О. // газ.Історія України. - 2000.-N43. - С.11.

 5. Комаров В.Розвиток мислення дев'ятикласників на уроках правознавства /Комаров В. // Історія в школах України. - 2000.-N1. - С.29-34.

 6. Машіка В.До питання про вивчення правознавства у школі / Машіка В. // Історія в школах України. - 2000.-N3. - С.19.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 1. Біда О.А.Основні етапи розвитку методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці в школі : Для вчителів почат. кл. і студентів пед. факультетів / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 53 с.

 2. Біда О.А.Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства : Для вчителів почат. кл. і студентів пед. факультетів /Уман. держ. пед ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 44 с.

 3. Біда О.А.Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання : Навч. посібник для студентів пед. факультетів вищ. навч. закладів та класоводів / О. А. Біда. - Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. - 399 с.

 4. Біда О.Формування природничих понять / Біда О. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.23-25.

 5. Байбара Т.Розповідь на уроках природознавства : (ознайомлення з навколишнім, 2 клас) / Байбара Т. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.18-22.

 6. Белогуров А.Ю. Культурологический подход к преподаванию естественнонаучных дисциплин и анализ его результативности / Белогуров Ю.А. //Школа. - 2000.-N4. - С.39-42.

 7. Варакута О.Дидактичні умови формування природничих понять / Варакута О. // Початкова школа. - 2000.-N8. - C.46-50.

 8. Вихрущ В.О.Природознавство в цифрах і фактах : Довідник для вчителів та учнів почат. кл. / В. О. Вихрущ. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 95 с.

 9. Гаркуша Р Звірі. Охорона тварин / Гаркуша Р. // Початкова школа. - 2000.-N41. - С.5.

 10. Грущинська І.Ведення спостережень за природою на уроках природознавства / Грущинська І. // Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.4.

 11. Грущинська І.Життя в океані / Грущинська І. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.56-59.

 12. Грущинська І.Зниклі види: "чорні" сторінки Червоної книги України /Грущинська І. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.26-30.

 13. Грущинська І.Океанологія - поєднання мистецтва, пригод і науки / Грущинська І. //Початкова школа. - 2000.-N9. - С.60-62.

 14. Грущинська І.Про моря та їх назви / Грущинська І. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.56-57.

 15. Данилко О.Ю.Охорона навколишнього середивища в початкових класах : Метод. посібник для вчителя / О. Ю. Данилко. - Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 63 с.

 16. Демиденко Н.Практична спрямованість уроків природознавства / Демиденко Н. // Початкова освіта. - 2000.-N33. - С.5.

 17. Коваль Н.Картки з природознавства для учнів 3(2) класу / Коваль Н., Волощук В. // Початкова школа. - 2000.-N2,3. - С.19,31-34.

 18. Коваль Н.Орієнтовне планування уроків природознавства для 3(2), 4(3) класів / Коваль Н., Грущинська І. // Початкова освіта. - 2000.-N2. - /вкладиш/

 19. Коваль Н.С.Готуємося до уроків природознавства: 3(2)-й кл. : Посібник для вчителя / Н. С. Коваль, І. В. Грущинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 111 с.

 20. Лях В.Як навчають в екоцентрі "Мурашка" / Лях В. // Початкова школа. - 2000.-N3,4. - С.20-22,С.24-27.

 21. Майхрук М.І.Уроки природознавство: 4(3)-й кл. / М. І. Майхрук, Н. О. Будна. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 119 с.

 22. Мову рідної природи розуміти серцем вчись : Добірка матеріалів для початкової школи та дошкільних закладів // Розкажіть онуку. - 2000.-N15-16. - С.2-61.

 23. Нетребко Н.В.Формування поняття про спрямованість енергетичних перетворень / Н. В. Нетребко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 77-81

 24. Осінь щедра, осінь золота : Інтегрований урок з природознавства, читання. 3 клас // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.46-49.

 25. Плиш О.В.Урок ознайомлення з навколишнім світом у першому класі / Плиш О.В. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.80-83.

 26. Прищепа Л.Матеріали з природознавства: Горизонт. Орієнтування на місцевості; Компас; Карта; Земля-планета; Фізична карта півкуль; Розташування України на карті; Зони; Гори. Карпати; Охорона природних багатств України. Заповідники; Скелет і м'язи; Органи травлення, дихання, кровообігу / Прищепа Л.//Початкова освіта. - 2000.-N23. - С.1-24.

 27. Скрипник А.Ф Урок ознайомлення з навколишнім світом у першому класі /Скрипник А.Ф. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.80-83.

 28. Тумакова Л.Птахи навколо нас: (Бінарний урок, 2 кл.) / Тумакова Л. //Початкова школа. - 2000.-N7. - С.28-30.

 29. Хайруліна Т.Г.Урок - діяння : учебное пособие / Т.Г. Хайруліна // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 103-104.

 30. Шухова Е.Щоденник спостережень за кімнатними тваринами: (Позаурочна робота) / Шухова Е. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.50-52.

 31. Юрович В.А.Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках природознавства / В.А. Юрович, С.С. Монастирська, М.Й. Хом'як // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 64-66.

Див. 563, 575, 697, 713, 739, 749, 754, 766, 767, 769, 821, 854, 873, 898, 907, 912.

МАТЕМАТИКА

 1. Апостолова Г.В.Я сам! : Навч. посібник з алгебри для тих, хто у 7-му кл. та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами / Наук.-метод. центр серед. освіти. - К. : Факт, 2000. - 202 с.

 2. Балан В.Г.Відповіді на теоретичні запитання усного іспиту з математики : Прогр. для вступників. Основ. формули та теореми / [Балан В.Г., Лавренюк В.І., Шарова Л.І. - 2-ге вид., випр. та допов.]. - К. : Альфа, 2000. - 122 с.

 3. Бевз Г.Алгебра в основній школі / Бевз Г. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.21-24.

 4. Бевз Г.Алгебра в основній школі / Бевз Г. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.21-24.

 5. Богатинська Н.В.Алгоритмічний підхід до розв'язування математичних задач /Н.В. Богатинська // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 72-74

 6. Богданович М.В.Контрольні роботи з математики для початкових класів : [Метод. рек.] / М. В. Богданович, В. С. Шпакова. - 2-ге вид., випр. і допов. . - К. : А.С.К., 2000. - 110 с.

 7. Богданович М.Календарний план з математики для 2 класу чотирирічної початкової школи / Богданович М. // Початкова освіта. - 2000.-N33. - /додаток/

 8. Вітюк О.Використання засобів новітніх інформаційних технологій навчання під час розв'язування стереометричних задач обчислювального характеру / Вітюк О. //Математика в школі. - 2000.- N5. - С.43-47.

 9. Вашуленко О.Дидактичні функції вправ за готовими малюнками / Вашуленко О.// Математика в школі. - 2000.-N6. - С.29-33.

 10. Ващенок Н.Нестандартні завдання на уроках математик / Ващенок Н. //Початкова освіта. - 2000.-N5. - С.4.

 11. Веремійчик І.Математичні ігри / Веремійчик І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.16-17.

 12. Вихор С.Т.Контрольні роботи з математики: 6-й кл. / С. Т. Вихор, Г. В. Гап'юк. - Тернопіль : Газ "Підруч. і посібники", 2000. - 55 с.

 13. Вишенський В.Плетиво ліній і графіки функцій: (Математичний гурток) /Вишенський В. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.49-52.

 14. Возняк Г.М.Диференційовані дидактичні матеріали з алгебри і початків аналізу для 10 кл. / Г. М. Возняк, О. Г. Возняк. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 47 с.

 15. Возняк Г.М.Диференційовані навчальні самостійні роботи з математики для 6 класу / Г. М. Возняк. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 45 с.

 16. Возняк Г.М.Уроки математики в 5 класі : [Посібник для вчителів серед. загальноосвіт. шк. та гімназій] / Г.М. Возняк, Г.М. Литвиненко, Г.М. Калита. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 167 с.

 17. Возняк Г.Про обумовленість задачі / Возняк Г., Возняк О. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.34-36.

 18. Воловик І.В.Урок діяння "математичний калейдоскоп" : учебное пособие / І.В. Воловик // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 109-111

 19. Гайдаржийська Л.Слово, образ, дія: Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних уявлень / Гайдаржийська Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.14-15.

 20. Гаук М.М.Геометрія : Самостійні та контрольні роботи: 7-й кл. / М. М. Гаук, Л. В. Зубович. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 96 с.

 21. Гаук М.М.Математика. Самостійні та контрольні роботи: 6-й кл. / М. М. Гаук, Л. В. Зубович. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 207 с.

 22. Головко З.Л.Підсумкові контрольні роботи з математики : 1-ші - 4-ті кл. / З.Л. Головко, Н.Я. Походжай, С.І. Рябова. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 87 с.

 23. Горбовська О.В.Методичні основи вдосконалення процесу викладання фізико-математичних дисциплін / О. В. Горбовська, О. А. Дубасенюк // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 143-153

 24. Гордієнко В.М.Уроки з математики в 5 класі : навч. -метод. посібник / В.М. Гордієнко, Ф.В. Алєксєйчук, О.В. Сисин. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000.-171 с.

 25. Гордієнко В.М.Уроки з математики в 6 класі : навч.-метод. посібник [для вчителя] / В. М. Гордієнко, Ф. В. Алєксєйчук. - Кам'янець-Подільськ : Абетка, 2000. - 183 с.

 26. Григулич С.Прийоми індивідуалізації самостійної роботи учнів на уроці /Григулич С. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.34-36.

 27. Демченко О.Г.Одна геометрична задача на екстремум / О. Г. Демченко //Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 122-124

 28. Джола Т.Викладання математики в період становлення ринкових відносин у суспільстві / Джола Т. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.36-38.

 29. Дод И.В.Использование методик КВО на уроках математики / Дод И.В.,Хромова Е.Э. // Школа. - 2000.-N5. - С.10-16.

 30. Дудко Л.Розв'язування текстових задач : (на уроках математики) / Дудко Л., Московченко В. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.16-18.

 31. "Евристичні методи у навчанні математики", міжнародна наук.-метод. конф. (3-5 жовт. 2000р., м. Донецьк ): тези доп. - Донецьк : Фірма ТЕАН, 2000. - 119 с.

 32. Жалдак М.Елементи стохастики у шкільному курси математики / Жалдак М., Михалін Г.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.12-19.

 33. Жалдак М.І.Комп'ютер на уроках геометрії : посібник для вчителів / М. І. Жалдак, О. В. Вітюк. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 168 с.

 34. Жданова Ю.Д.Скільки ніг у павука? : Зб. мат задач на основі природознавства / Ю. Д. Жданова, С. Т. Сімененко. - К. : Рута, 2000. - 44 с.

 35. Забранський В.Організація письмових самостійних та контрольних робіт при диференційованому навчанні математики / Забранський В., Забранська Н. //Математика в школі. - 2000.-N5. - С.30-33.

 36. Завдання для тематичного контролю з математики: 9-й кл. / [Уклад. Затерей Г.А., Фролова В.С.]. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 70 с.

 37. Захарова З.О.Формування екологічних переконань учнів при вивченні математики / З. О. Захарова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 65-68

 38. Збірник задач і контрольних робіт з математики для 5 класу / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М.С. Якір. - К. : СПТОВ "Кімо", 2000. - 110 с.

 39. Зельберт М.И.Алгебра: Решения к учебнику Бевза Г.П. 7-9 кл. / М. И. Зельберт. - Донецк : ПКФ "БАО", 2000. - 559 с.

 40. Ізюмченко Л.Вчимося мислити логічно: (на уроках математики) / Ізюмченко Л. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.15-16.

 41. Карнацевич Л.С.Решение всех задач из "Сборника заданий для экзамена по математике на аттестат о среднем образовании". Алгебра: Вариант А: [10-11-е кл.] /Л. С. Карнацевич, С. П. Ильченко. - Харьков : Ранок, 2000. - 190 с.

 42. Кисіль О.П.Типологія учня - основа диференційованого навчання (на прикладі вивчення математики в 5-6 класах) / О.П. Кисіль // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 188-193

 43. Коберник Г.І.Формування в молодших школярів інтересу до математики засобами народознавства / Коберник Г.І., Науменко Н.М., Овчіннікова І.В.; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 62 с.

 44. Коваленко В.Контроль за результатами вивчення векторів у основній і старшій школі / Коваленко В. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.38-42.

 45. Кожевнікова С.М.Про навчання творчому пошуку при розв'язуванні задач /С.М. Кожевнікова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 92-94

 46. Король Я.А.Математика в початкових класах. Культура усного і писемного мовлення : [Посібник] / Я. А. Король. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 158 с.

 47. Король Я.А.Математичні ребуси в початковій школі. Ч. 1 / Я. А. Король, І. Я. Романишин. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 63 с.

 48. Король Я.А.Формування практичних умінь і навичок на уроках математики : Монографія / Я. А. Король. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 135 с.

 49. Корчевська О.П.Математичні диктанти у початкових класах : [Посібник для вчителів] / О. П. Корчевська, Н. С. Кордуба. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 46 с.

 50. Критерії оцінювання навчальних досягнень з математики в системі загальної середньої освіти // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.2-3.

 51. Кузнецова О.В.До питання розвитку творчої математичної самодіяльності учнів / О.В. Кузнецова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 90-92

 52. Кулаківська Н.Зразки задач з математики / Кулаківська Н., Каторгіна Л. //Початкова школа. - 2000.-N4. - С.34-35.

 53. Кушнір Т.Формування дослідницьких умінь учнів під час вивчення функцій в курсі алгебри 7-9 класів / Кушнір Т. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.40-44.

 54. Литвиненко Г.М.Збірник завдань для екзамену з математики за курс 7-9 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. Частина1: Алгебра. Частина 2: Геометрія / Г. М. Литвиненко, Л. Я. Федченко. - Харьків : ТОВ "ББН", 2000. - 271 с.

 55. Лупан І.Лабораторні роботи на уроках алгебри і початків аналізу в 10 класі /Лупан І. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.36-39.

 56. Мазур Н.Розв'язання прикладів на додавання і віднімання розрядних чисел другого розряду. Прямокутник / Мазур Н. : Урок математики в 1 кл. / Мазур Н. //Початкова освіта. - 2000.-N4. - С.3.

 57. Марнянський І.Роздуми про нові підручники математики. / Марнянський І. //Математика в школі. - 2000.-N5. - С.5-6.

 58. Мартищук О.Рівносильність рівнянь у класах з поглибленим вивченням математики / Мартищук О., Литвиненко І. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.25-29.

 59. Масленников В.В.Строим квадрат, равновеликий кругу: (Внеклассная работа) / Масленников В.В. // Математика в школе. - 2000.-N3. - С.69-70.

 60. Математика: Розв'язки завдань для письиового екзамену в 9-х кл. основ. шк.: Алгебра. Геометрія + узагальнення вивченого + повні роз'язки + детальні пояснення. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 207 с.

 61. Математика: Повні розв'язки всіх варіантів для письмового екзамену : 9-й кл. - Запоріжжя : Просвіта, 2000. - 224 с.

 62. Методичні вказівки до написання письмової екзаменаційної роботи з математики на атестат про середню освіту: 10-11-й [кл.] / І.М. Конет, В.Г. Паньков, Г.В. Паньков, О. Сморжевський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 127 с.

 63. Нестеренко А.М.До питання про організацію математичної підготовки абітурієнтів на заочних підготовчих курсах / А. М. Нестеренко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 79-84

 64. Осипова В.Л.Итоговое повторение тригонометрии в IX класс / Осипова В.Л., Феоктистов И.Е. // Математика в школе. - 2000.-N3. - С.5-10.

 65. Підручна М.В.Позакласна робота з математики: 8-9-й кл. / М. В. Підручна, Г. М. Янченко. - Тернопіль : Газ "підруч. і посібники", 2000. - 93 с.

 66. Підручна М.В.Уроки-практикуми з геометрії для 8 класу / М. В. Підручна, Г. М. Янченко. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 62 с.

 67. Паньков В.Г.Математика : [Випуск. екзамен]: Метод. вказівки, розв'язання, відповіді: 9-й кл. / Паньков Г.В., Хабаровська Л.В. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 124 с.

 68. Паюл М.В.Підручник як засіб організації самостійної роботи учнів з математики / Паюл М.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.93-98.

 69. Перелік тем для тематичного обліку знань з математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів на 2000/01 навчальний рік // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.3-5.

 70. Петров В.Спостереження та математичний експеримент під час розв'язування нестандартних задач / Петров В., Коновалова Л. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.21-23.

 71. Погорелова Н.А.Математика для младших классов: Правила, табл., примеры, игры, ребусы, загадки : [Учеб. пособие] / Н. А. Погорелова. - Донецк : ПКФ "БАО", 2000. - 78 с.

 72. Покорный Ю.В.О модулях и знаках чисел : (Методический семинар) /Покорный Ю.В., Лазарев К.П. // Математика в школе. - 2000.-N3. - С.24-30.

 73. Попов В.А.Размышления учителя над итогами тестирования / Попов В.А. //Математика в школе. - 2000.-N3. - С.30-31.

 74. Прилуцька П.Дидактична гра на уроці / Прилуцька П. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.49-51.

 75. Решта В.М.Контрольне заняття з математики за I квартал у підготовчій групі /Решта В.М. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.87-91.

 76. Рябова С.І.Збірник задач і тестів з математики: 3(2)-й кл. : Для вчителів почат. кл. та самост. роботи учнів / С. І. Рябова. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 127 с.

 77. Саакян С.М.Изучение темы "Векторы в пространстве" в курсе X класса /Саакян С.М., Бутузов В.Ф. // Математика в школе. - 2000.-N3. - С.11-16.

 78. Семенович О.Ще раз про вектор: (Про підручник геометрії) / Семенович О. //Математика в школі. - 2000.-N5. - С.6-8.

 79. Сидоренко Н.А.Між двох полюсів... : учебное пособие / Н.А. Сидоренко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 116-118

 80. Скворцова С.О.Застосування елементів концепції В.К.Дьяченка про колективні способи навчання на уроках математики при вивченні теми "Множення і ділення у межах 1000" / Скворцова С.О. // Початкова освіта. - 2000.-N9. - /вкладиш/

 81. Скворцова С.О.Розвиток сприймання навчальної інформації у молодших школярів на уроках математики / С.О. Скворцова // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 143-153

 82. Слєпкань З.І.Методика навчання математики : [Підруч. для студентів мат. спец. пед. навч. закладів] / З. І. Слєпкань. - К. : Зодіак-Еко, 2000. - 509 с.

 83. Смалько О.А.Використання комп'ютера на уроках математики в школі : Метод. рек. [для вчителів] / О. А. Смалько. - К., 2000. - 118 с.

 84. Сухіна Л.Застосування моделі під час вивчення відсотків / Сухіна Л. //Математика в школі. - 2000.-N5. - С.33-34.

 85. Теплюк Л.Розв'язування текстових задач як засіб розвитку мислення / Теплюк Л. // Початкова освіта. - 2000.-N11. - С.2.

 86. Труш Н.І.Підвищення розвиваючої ролі шкільних математичнихї задач / Н. І. Труш // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 77-81

 87. Фуртак Б.Нові підходи до змісту математичної освіти в Україні / Фуртак Б., Живко Д. // Математика в школі. - 2000.-N5. - С.24-29.

 88. Хабибуллин К.Я.Как смоделировать решение геометрической задачи /Хабибуллин К.Я. // Школьные технологии. - 2000.-N3. - С.115-117.

 89. Хмель В.П.Дидактичний підхід до проблемного навчання математиці у середній школі / В. П. Хмель, Л. П. Масюта // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 252-257

 90. Чашечникова О.С.Проблема математичних здібностей: історія і сучасність / О. С. Чашечникова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 154-158

 91. Черних Л.О.Цілі навчання математики як провідний компонент методичної системи / Л.О. Черних // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 70-72

 92. Шкіль М.Вступ до курсу алгебри та початків математичного аналізу: (10 клас). Поглиблене вивчення / Шкіль М.; Колесник Т., Хмара Т.; НПУ ім.М.П.Драгоманова //Математика в школі. - 2000.- N5. - С.9-21.

 93. Ярошенко І.М.Проблема формування математичних знань і вмінь у учнів з вадами мовлення / І.М. Ярошенко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 226-228.

Див. 499, 750, 758, 759, 765, 767, 792, 803, 814, 816, 837, 841, 869, 915, 980, 4966, 5048.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 1. Буняк В. Критерії оцінювання знань з основ інформатики та обчислювальної техніки /В.Буняк, В.Омеляненко //Нова педагогічна думка. – 2000. – № 2. – С.34-38.

 1. Василенко Я. Випускний екзамен з основ інформатики в школі : Білети та відповіді / Я. Василенко, Я Орищак. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 111 с.

 2. Волобуєва А.І. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення інформатики / А.І. Волобуєва // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 102-107

 3. Габрусєв В. Операційна система - основа вивчення інформаційних технологій / В. Габрусєв // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 129-132.

 4. Караванова Т.Л. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С.16-17.

 5. Качурівський В.Структурування змісту дисципліни "інформатика та комп'ютерна техніка" за модульно-рейтинговою технологією / В. Качурівський , Л. Романишина // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 109-115

 6. Краснопольский В.Э Организация самостоятельной работи школьников с использованием компьютера / В. Э. Краснопольский // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. -№1. - С. 121-124

 7. Ляшенко Р.О.Індивідуальні завдання як засіб розвитку пізнавальної акивності учнів старших класів на уроках інформатики / Р. О. Ляшенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 105-114.

 8. Петровський С.С. Досвід із технічного обслуговування комп’ютерних класів/ Петровський С.С. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С.41-42.

 9. Разбаєв О.А. Інтегроване середовище навчання „Архітектура ЕОМ та програмування на мові Асемблера” / Разбаєв О.А. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С.22-25.

 10. Рамський Ю.С. Методика навчання основ WEB – програмування в курсі інформатики загальноосвітньої школи /Ю.С.Рамський, І.С.Іваськів //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 1, 3, 4.

 11. Ривкінд Ф.М. Комп’ютерно-інтегровані уроки в початковій школі / Ривкінд Ф.М. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С.31-32.

 12. Сільчук І.В. Організаційно-методичні форми використання комп’ютера у початкових класах / Сільчук І.В. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С.38-39.

 13. Шейко В. Освіта в інформаційній цивілізації /В.Шейко //Вісник Книжкової палати. – 200. – № 9. – С. 15-17. – Бібліогр. : с. 18-19.

Див. 824, 895, 960, 2425, 3538, 3595, 5067,5136.

ФІЗИКА

 1. Алексейчук В.Обласні олімпіади з фізики. Задачі та розв'язки / В. Алексейчук, О. Гальчинський, Г. Шопа. - Львів : СП "Євросвіт", 2000. - 166 с.

 2. Амстиславский Я.Е.О возможности наблюдения серии Бальмера в спектре поглощения / Амстиславский Я.Е. // Физика в школе. - 2000.-N1. - С.43-45.

 3. Анісімов А.Гідроаеростатика в курсі фізики середньої школи / Анісімов А., Парамонов І.,Ятвецький В.,Ятвецька Л. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.30-32.

 4. Антонов О.А.Физика: Решения задач, ответы на вопросы, подсказки к лаб. работам : К учеб. С.У. Гончаренко "Физика. 9 класс" / О. А. Антонов. - Харьков : Веста, 2000. - 191 с.

 5. Арсенич І.Використання ЕОТ для розв'язування фізичних задач / Арсенич І. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.27-30.

 6. Барковский Ю.Б.Особенности изучения газовых процессов / Барковский Ю.Б. / Физика в школе. - 2000.-N1. - С.45-48.

 7. Бельчев П.В.Проблема співвідношення логічного і теоретичного мислення учнів у проектуванні сучасних технологій навчання фізики в середній школі / П.В. //Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 166-174

 8. Бурак В.І.Методика вивчення магнітних явищ і магнітного поля в восьмому класі фізико-математичного профілю / В.І. Бурак // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 109-112

 9. Бушок Г.Особливості навчання й екзамену із загальної фізики / Бушок Г. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.13-15.

 10. Вовк Л.Використання аналогій для визначення параметрів суміші газів : (Розв'язуємо задачі) / Вовк Л. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.12,39.

 11. Вознюк С.Узагальнений спосіб розв`язування задач з елементарної фізики, пов`язаних з термодинамічними властивостями пари / Вознюк С. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.26-32.

 12. Волошина А.К.Історична зумовленість методів, технологій і форм розв'язування і складання фізичних задач / А. К. Волошина, О. В. Сергєєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 24-34

 13. Волошина А.К.Місце і значення історичного підходу в методиці розв'язуванню і складанню фізичних задач / А. К. Волошина, О. В. Сергєєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 127-136

 14. Гандзір Р.Я.Тести з фізики: 9-й кл. / Р. Я. Гандзір. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 71 с.

 15. Гоголь В.Про необхідність нових підходів до вивчення механіки в школі /Гоголь В., Левшенюк Я.,Новоселецький М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.9-12.

 16. Головко М.Оновлення змісту шкільної фізичної освіти з використанням матеріалів з історії вітчизняної науки / Головко М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.12-16.

 17. Горбань М.Моделювання як засіб виховання уваги в процесі навчання фізики /Горбань М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.4-9.

 18. Горбань М.Навчаймо дітей працювати з підручником / Горбань М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N3. - С.39-42.

 19. Гриценко В.Вивчення законів ідеального газу методами комп'ютерного експерименту / Гриценко В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.37-39.

 20. Давиденко А.Фізика в природі / Давиденко А., Коршак Є. ; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.38-41.

 21. Деякі підходи до створення шкільних підручників і посібників з фізики у сучасний період / Л. Ятвецька, В. Страхов, О. Валльє, Н. Шапірова // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка . - Тернопіль, 2000. - Вип. 6. - С. 137-140

 22. Емоційний фактор у викладанні фізики / М.К. Нечволод, В.О. Надточій, М.М. Голоденко, Калімбет А.З. // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 112-114

 23. Євтушенко О.С.Індивідуалізація навчання на уроках фізики та інформатики в обласному ліцеї ЛДПУ ім.Тараса Шевченка / О. С. Євтушенко, А. В. Корчевний //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 80-83

 24. Ємець В.Політехнічна спрямованість навчання фізики/ Ємець В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.20-21.

 25. Єрмоленко І.С.Фізика для життя : учебное пособие / І.С. Єрмоленко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 120-130

 26. Жмурський С.Впровадження інноваційних ідей в процесі навчання фізиці в середніх школах нового типу / С. Жмурський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 94-99

 27. Жук Ю.Використання засобів НІТ у лабораторному практикумі з фізики / Жук Ю. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.35-38.

 28. Зеленський О.Комп'ютерне моделювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / Зеленський О. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.32-34.

 29. Калапуша Л.Організація самостійної роботи учнів з фізики на основі використання елементів методу моделювання / Калапуша Л., Савош В.,Мартинюк О. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.17-21.

 30. Калашник І.Багатоваріантні задачі - оптимальний вид індивідуального дидиактичного матеріалу / Калашник І. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N1. - С.26-29.

 31. Каплун С.Домашні фізичні експерименти учнів за допомогою простих засобів /Каплун С., Мурашкін А. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.46-49.

 32. Касяненко М.Політехнічний підхід під час вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі : (на прикладі теми "Фотоелектричний ефект") / Касяненко М. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.25-30.

 33. Касянчук М.М.Випускний екзамен з фізики в школі : Білети та відповіді: 11 кл. /М. М. Касянчук, Г. М. Логвінов. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 94 с.

 34. Кирик Л.А.Самостійні та контрольні роботи з фізики: Теплові явища. Електрич. явища. Електромагніт. явища. Світлові явища : Різнорівневі дидактич. матеріали: 8-й кл. / Л. А. Кирик. - Харьків : Гімназія, 2000. - 128 с.

 35. Кирик Л.А.Самостоятельные и контрольные работы по физике: Электродинамика. Оптика. Квантовая физика : Равноуровневые дидактич. материалы: 11-й кл. / Л. А. Кирик. - 3-е изд., доп. - Харьков : Гимназия, 2000. - 159 с.

 36. Киричков В.Формування наукової позиції й екологічної культури молоді на заняттях з науково-практичної роботи / Киричков В., Почекайлова Л.,Смертенко П. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.10-12.

 37. Клименко Л.О.Емоційно-естетичний аспект уманітаризації навчання фізики у загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ / Л. О. Клименко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 221-230

 38. Козак А.Методика застосування лазерної указки під час вивчення розділу "Променева оптика" / Козак А. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.41-43.

 39. Коряк В.Чи завжди вигідне використання похилої площини?: (Розв'язування задач) / Коряк В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.35-36.

 40. Костюкевич Д.Індивідуальна й колективна форми діяльності під час виконання лабораторних робіт з фізики / Костюкевич Д.// Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2.-С.4-5.

 41. Кравченко В.Комплексне дослідження руху тіла, кинутого горизонтально /Кравченко В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.17-19.

 42. Кравченко В.Прилад для вивчення законів кінематики й динаміки / Кравченко В. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.22-23.

 43. Куликовський М.Дослідження залежності жорстокості системи пружин за послідовного і паралельного їх з'єднань / Куликовський М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.15-17.

 44. Леонова Л.Проблемне навчання фізики в школі і вища технічна освіта в сучасних умовах / Леонова Л., Контуш С. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.46-47.

 45. Лубенець Є.Прогноз і корекція успішності учнівської групи / Лубенець Є. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.9-11.

 46. Ляшенко О.Результати моніторингу якості засвоєння навчального матеріалу з фізики / Ляшенко О., Лукіна Т. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.13-24.

 47. Майер В.В.Электронно-механический анализатор линейной поляризованного света / Майер В.В., : (Эксперимент) / Майер В.В., // Физика в школе. - 2000.-N1. - С.49-53.

 48. Малинин А.Н.Познавательная функция физического эксперимента / Малинин А.Н. //Физика в школе. - 2000.-N1. - С.68-74.

 49. Марчук С.Демонстрація каналу зв'язку на лазері/ Марчук С. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.12-13.

 50. Матвійчук А.Фізико-технічне моделювання і конструювання приладів /Матвійчук А. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.44-46.

 51. Мацюк В.Ідеї гуманізації та гуманітаризації процесу навчання фізики / В. Мацюк //Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 117-119

 52. Медвідь А.Саморобна модель досліду штерна і експериментальні задачі на її основі / А. Медвідь, М. Волинець // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 115-117

 53. Митрофанова Н.В.Опыт применения тестовых заданий / Митрофанова Н.В. //Физика в школе. - 2000.-N1. - С.27-29.

 54. Незабитовський І.Ідеї побудови програми для гуманітарних класів /Незабитовський І. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.15-17.

 55. Новохатько Л.Повторення навчального матеріалу в 7 класі у формі змагань винахідливих і кмітливих / Новохатько Л. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.18-19.

 56. Островская Н.В.Лазерная указка в учебном физическом эксперименте /Островская Н.В. // Физика в школе. - 2000.-N1. - С.53-57.

 57. Півень Б.Т.Побудова векторних діаграм на екрані ЕОМ для одного типу задач з електротехніки / Б. Т. Півень, О. Б. Півень // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 140-144

 58. Пархоменко І.Інструктивно-методичний лист про вивчення фізики у 2000/2001 навчальному році / Пархоменко І. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.2-3.

 59. Песін О.Навчальний експеримент під час вивчення закону Кулона в середній школі / Песін О., Свистунов О. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.51-52.

 60. Повар С.Задачі на конкурс / Повар С./ Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.30-34.

 61. Поддубчак П.Г.Простое устройство для проверки знаний / Поддубчак П.Г. //Физика в школе. - 2000.-N1. - С.66-67.

 62. Подоляк В.Вивчення фізики в педагогічних навчальних закладах I-II рівнів акредитації / Подоляк В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.48-50.

 63. Полянинов А.В.Проблемы обучения физике в общеобразовательной школе на начальном этапе (Программа для 7-го класса) / Полянинов А.В. // Школа. - 2000.-N4. - С.43-46.

 64. Пономарьова В.Використання ЕОМ на уроках фізики / Пономарьова В. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.51-53.

 65. Попова Т.Деякі особливості методики навчання розв'язуванню задач з фізики / Попова Т. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.29-31.

 66. Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 31 березня - 1 квітня 2000 р. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. - 327 с.

 67. Прокопенко С.Тематични узагальнюючі уроки з фізики / Прокопенко С. //Професійно-технічна освіта. - 2000.-N4. - С.21-23.

 68. Протасова О.Методичний банк ігрових форм діяльності учнів на уроках фізики / Протасова О. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.21-25.

 69. Ройко Я.Задачі з фізики - Україна в цікавих фактах / Ройко Я. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.7-12.

 70. Руденко М.Організація домашнього експерименту / Руденко М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.33-36.

 71. Руснак В.Узагальнюючі уроки з вимірювання лінійних розмірів тіл / Руснак В. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.14-15.

 72. Сільвейстр А.Нові інформаційні технології під час вивчення нового матеріалу / Сільвейстр А., Двораківський В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.49-51.

 73. Савченко В.І.Алгоритм розв'язання графічних задач з кінематики / В.І. Савченко, Ю.О. Селезнев // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 70-73

 74. Сальник Г.В.Графічний метод як засіб підвищення ефективності освіти з фізики в сучасній середній школі / Г. В. Сальник // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 153-158

 75. Селюк П.Диференціація навчання з використанням учнівських досліджень /Селюк П. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.23-25.

 76. Таньшина А.Елементи історизму в навчанні фізики / Таньшина А. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N3. - С.24-25.

 77. Теклюк М.Удосконалення лабораторних робіт / Теклюк М. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.36-38.

 78. Терещук С.Фронтальна лабораторна робота "Вивчення термометрів розширення та вимірювання температури" (8 клас) / Терещук С. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.41-42.

 79. Холмська Л.В.Головні риси експериментального електронного підручника "Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів" для студентів матеріалознавчих спеціальностей вищих технічних навчальних закладів / Л.В. Холмська, М.В. Білоус, С.І. Сидоренко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 57-62

 80. Чижиченко В.Конспект уроку фізики для 7 класу / Чижиченко В. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N3. - С.25-26.

 81. Шатковська Г.Система роботи вчителя під час вивчення теми "Електричний струм в електролітах" / Шатковська Г.// Фізика та астрономія в школі. -2000.-N3.- С.4-9.

 82. Шпак О.Підготовка вчителя фізики до здійснення диференційованого навчання учнів / Шпак О. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N1. - С.2-4.

 83. Шут М.Метричній системі мір 200 років / Шут М., Лень А., Шендеровський В. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N2. - С.54-55.

 84. Яіцька Л.Основні напрямки реалізації професійних якостей учителя в умовах індивідуалізації навчання фізики: (Запитання- сильний стимул спілкування засобами іноземної мови) / Яіцька Л. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.- N2. - С.2-4.

 85. Яїцька Л.Основні напрями реалізації професійних якостей учителя в умовах індивідуалізації навчання фізики / Яїцька Л. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2.-С.2-4.

Див. 3014, 3638, 4969, 5026, 5073, 5097, 5136, 5147.

АСТРОНОМІЯ

 1. Бойко Г.Короткий путівник по зоряному небу / Бойко Г., Двораківський В. //Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N2. - С.43-46.

 2. Бучацький А.Викладання елементів цікавої астрономії в середній школі / Бучацький А. // Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.33-34.

 3. Трофимова Л.Н.Урок творчества "Входи в этот мир!": (Астрономия) / Трофимова Л.Н. // Физика в школе. - 2000.-N1. - С.59-61.

Див. 5026.

ХІМІЯ

 1. Бачківський І.Недоліки формування поняття хімічна формула / Бачківський І., Речицький О.,Решнова С. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.21-23.

 2. Березан О.В.Органічна хімія : посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготов. відділень вузів / О. В. Березан. - К. : Абрис, 2000. - 303 с.

 3. Булгакова Н.Періодична система як аналогова модель динамічних видкритих систем / Булгакова Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.14-16.

 4. Буринська Н.М.Викладання хімії у 8-9-х класах загальноосвітньої школи : Метод. посібник для вчителів / Н. М. Буринська. - Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. - 143 с.

 5. Буринська Н.Про концептуальні підходи до реформування хімічної освіти / Буринська Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.46-49.

 6. Буринська Н.Про мету і завдання хімічної освіти 12-річної школи / Буринська Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.6-7.

 7. Буряк Н.Іспит з хімії в УДУХТ : (Український державний університет харчових технологій) / Буряк Н., Іщенко В.,Полумбрик О.,Рябокінь І. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.53-55.

 8. Воскобойникова Н.П.Как мы обучаем составлению формул неорганических соединений Воскобойникова Н.П., Федорова В.Н. // Химия в школе. - 2000.-N8. - С.47-51.

 9. Гераскина Г.В.Структура биополимеров на обобщающих уроках / Гераскина Г.В., Раткевич Е.Ю.,Алферова Е.А. // Химия в школе. - 2000.-N8. - С.52-57.

 10. Гладюк М.М.Дидактичні матеріали з хімії: 8-й кл. / М. М. Гладюк. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 76 с.

 11. Гладюк М.М.Дидактичні матеріали з хімії: 9-й кл. / М. М. Гладюк. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 71 с.

 12. Енякова Т.М.Сравнительный подход к изучению углеводородов / Енякова Т.М., Суходолова С.Г. // Химия в школе. - 2000.-N6. - С.41-46.

 13. Завдання Київської обласної олімпіади з хімії // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.35-40.

 14. Захарченко Р. Легенда про алюміній: (цікавинки) / Захарченко Р.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.22.

 15. Звездин А.Г.Проблемно-поисковый метод при изучении полисахаридов / Звездин А.Г. // Химия в школе. - 2000.-N6. - С.47-50.

 16. Зламанюк Л.М.Педагогічні ігри на уроках хімії як засіб розвитку образного мислення старшокласників / Л.М. Зламанюк // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 130-135

 17. Иодко А.Г.Учим учащихся рассуждат / Иодко А.Г., Емельянова Е.О., Волков А.В. // Химия в школе. - 2000.-N6. - С.10-14.

 18. Кінзерська Н."Хімія країну звуть!": Матеріали до пропедевтичного заняття з хімії / Кінзерська Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.43-45.

 19. Камінський Б.Класифікація металів / Б.Камінський, Д.Камінський, П. Камінський // Хімія. Біологія. - 2000, №29-30. - С. 17-24

 20. Капецкая Г.А.Методика подготовки КВН для химиков Капецкая Г.А. // Химия в школе. - 2000.-N2. - С.79-81.

 21. Ковальова Н.В.Екзамен з хімії : Відповіді на екзаменац. білети: 11-й кл. / Н. В. Ковальова. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 62 с.

 22. Козлова Е.Г.Мод снова в моде: (Методика обучения учащихся в движении) / Козлова Е.Г. // Химия в школе. - 2000.-N6. - С.39-40.

 23. Кочнева Г.И.Организация проектно-созидательной формы обучения / Кочнева Г.И. // Химия в школе. - 2000.-N8. - С.38-40.

 24. Курдюмова Т.Н.Компьютерная технология обучения химии: достоинства и недостатки / Курдюмова Т.Н. // Химия в школе. - 2000.-N8. - С.35-37.

 25. Лісттицька М.Проблемні задачі з хімії та їх роль у вихованні творчого мислення учнів / М. Лісттицька // Хімія Біологія. - 2000, №29-30. - С. 2-23

 26. Лесовская М.И.Современный подход к организации дидактических игр /Лесовская М.И., Колесецкая Г.И.,Зимина Н.В. // Химия в школе. - 2000.-N8. - С.41-46.

 27. Міквабія З.І.Безперервна екологічна освіта в процесі вивчення хімії / З. І. Міквабія, Л. М. Крючок, Т. Є. Мєдвєдєва, Н. М. Хрустальова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 103-112

 28. Максимов О.Пропедевтичні заняття з хімії / Максимов О., Шевчук Т. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.10-13.

 29. Максимов О.Рейтинг у системі оцінювання знань : (Хімія) / Максимов О. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.17-20.

 30. .Мошарова Н.Уроки з теми "Вуглеводи" / Мошарова Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.23-27.

 31. Мусаев Ю.И.Таблицы и схемы при изучении органической химии / Мусаев Ю.И., Мусаева Э.Б. // Химия в школе. - 2000.-N6. - С.51-54.

 32. Поліщук М.Використання творчих задач із хімії / Поліщук М., Яцков М. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.14-15.

 33. Речицький О.Про вивчення спецкурсу "Дослідження продуктів харчування/ Речицький О., Юзбашева Г.,Царюченко О. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.25-27.

 34. Савчин М.М.Методологічні основи формування змісту шкільного курсу хімії / Савчин М.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.24-28.

 35. Савчин М.Структурування змісту хімічної освіти / Савчин М. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.50-51.

 36. Сологуб А.Формування творчої особистості під час вивчення хімії / Сологуб А. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.43-45.

 37. Староста В.Задача на вільну тему: (Хімія) / Староста В. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.8-10.

 38. Степанюк А.В.Нові підходи до визначення мети і змісту біологічної освіти школярів / Степанюк А.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.28-34.

 39. Столяренко В.Г.Активізація вивчення хімії в школі при використанні комп'ютерних програм / В.Г. Столяренко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 77-78

 40. Титаренко Л.Про вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2000/2001 навчальному році / Титаренко Л.// Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.4-6.

 41. Титаренко Н.Вітчизняний досвід використання тестів: (Хімія) / Титаренко Н. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.45-47.

 42. Томіліна Л.Математика сприяє засвоєнню хімії / Томіліна Л. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.18-20.

 43. Хімія: завдання і тести / [Амірханов В.М., Білодід О.І., Верховод М.М. та ін.]; За ред. Корнілова М.Ю. - К. : Школяр, 2000. - 510 с.

 44. Черній Л."Вулкан": оповідання-задача з хімії / Черній Л. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.15-16.

 45. Юрченко О.Як встановлюють структуру органічних сполук / Юрченко О. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.2-6.

Див. 5183.

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Альба Г.В.Рольова гра "Кролик серед рослин" / Г.В. Альба // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник / Редкол. В.В. Вербицький. - Київ, 2000. - № 1. - С. 160-164

 2. Андерсон О.А.Робочий зошит з біології учня 6 класу / О. А. Андерсон. - [3-тє вид., перероб. і допов.]. - К. : Учб.-вид. центр "Школяр", 2000. - 112 с.

 3. Біологія людини клас. Поурочне планування : методичний посібник для вчителів біології / Бригідир Г.З., Гайда Г.В., Галашин О.Я. та ін. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 111 с.

 4. Біологія: - кл. : Поурочне планування. Конспекти уроків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 207 с.

 5. Біологія: Поурочне планування. Конспекти уроків : [Посібник для вчителів /Бригідир Г.З., Гайда Г.В., Галашин О.Я. та ін.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 207 с.

 6. Біологія: Поурочне планування. Конспекти уроків: : Метод. посібник для вчителів біології / [Бригідир Р.З., Гайда Г.В., Галашин О.Я. та ін.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 191 с.

 7. Булахов В.Л.Вчення про біорізноманітність та функціональні основи зоології як новітня ефективна технологія у сучасному педагогічному процесі / В. Л. Булахов , О. А. Рева // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 12-15

 8. Ващенко Л.Біологічні олімпіади: труднощі та шляхи їх подолання / Ващенко Л. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.41-44.

 9. Вікирчак О.Використання місцевого матеріалу на уроках біології / Вікирчак О. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.38.

 10. Вихренко М.А.Робочий зошит з біології учня 8 класу / М. А. Вихренко, С. М. Міюс. - [2-ге вид.]. - К. : УВЦ "Школяр", 2000. - 112 с.

 11. Горб О.Розповсюдження насіння та плодів мурашками / Горб О. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.8-11.

 12. Данилова О.Десята Міжнародна біологічна олімпіада / О. Данилова, М. Макарчук, Л. Ващенко // Біологія і хімія в школі. - 2000, №3. - С. 39-42

 13. Джафарова В.О.Формування екологічної культури на уроках біології в 6 класі /В.О. Джафарова // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 139-149

 14. Дорожко Т.Н.Организм человека как биологическая система: (методические разработки уроков) / Дорожко Т.Н. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.48-66.

 15. Драган О.А.Науково-методичні засади створення сучасних програм з екології /О.А. Драган // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 40-43

 16. Екологічна освіта: 6-й кл. : метод. посібник для вчителя / [Л.С.Юглічек, Л.А.Мирна, Л.В.Зазуліна та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 115 с.

 17. Жирська Г."Осіння симфонія": матеріали до натуралістичного свята в школі /Жирська Г., Міщук Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.38-43.

 18. Зуй В.Вивчення основних положень класичної і молекулярної генетики / Зуй В. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.23-26.

 19. Касьянова О.Педагогічний моніторинг у роботі вчителя біології / Касьянова О. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.33-36.

 20. Кацурак В.П.Шляхи підвищення ефективності методичної допомоги вчителю біології в організації позакласної роботи / В.П. Кацурак // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 121-126.- Библиогр. в конце ст.

 21. Ковальова Г.Тести з теми "Клітина" / Ковальова Г. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.13.

 22. Козуб М.Тестові завдання з теми "Кров" / Козуб М. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.30-31.

 23. Комарова О.Пізнавальні задачі в курсі біології: (7 клас) / Комарова О. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.16-21.

 24. Котик Т.С.Уроки біології у 7 класі : Метод. посібник для вчителів біології / Т. С. Котик. - Запоріжжя : Просвіта, 2000. - 159 с.

 25. Кузнєцова В.Один із варіантів комбінованого уроку біології / Кузнєцова В., Іллічева Л. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.20-23.

 26. Курсон В.Розвиавльна функція сучасного підручника біології / Курсон В. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.41-42.

 27. Ліпінська Н.Свято "Щедрі дари природи" / Ліпінська Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.30-31.

 28. Легкий О.Комп`ютер у навчанні біології / Легкий О., Шухова Е. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.13-15.

 29. Люнькова И.М."Культ земли": Культурологический подход в обучении биологии.(В помощь самообразованию) / Люнькова И.М. // Начальная школа. - 2000.-N12. - С.109-112.

 30. Межжерін С.Чи походить людина від мавпи? / Межжерін С. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.9-13.

 31. Мельниченко Н.В.Виховання екологічної культури школярів на уроках біології / Н.В. Мельниченко // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 39-40.

 32. Мельниченко Н.В.Формування екологічного стилю мислення учнів / Н.В. Мельниченко // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 23-24

 33. Морозюк С.Деякі проблеми вивчення біології / Морозюк С. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.8.

 34. Назарко О.Урок із теми "Білки" / Назарко О. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.27-29.

 35. Неведомська Є.Словник біологічних термінів у схемах-опорах: (8 клас) /Неведомська Є. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.17-20; N3. - С.20-32.

 36. Росстальна С.Структура і методика ботанічної екскурсії / Росстальна С.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.15-18.

 37. Сопнєва Н.Б.Екологічна освіта в шкільних закладах / Н. Б. Сопнєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 95-103

 38. Степанюк А.В.Проектування освітнього процесу з біології в навчальних закладах нового типу / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 237-242

 39. Талкачова О.М.Активізація пізнавальної діяльності юннатів на заняттях гуртків юних зоологів / О.М. Талкачова // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 149-155

 40. Христова Т.Є.Програма педагогічної практики студентів IV та V курсів з дисципліни "Шкільний курс біології та методика його викладання" / Т.Є. Христова, Т.А. Логвіна-Бик // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 79-88

 41. Шаповалова Т.Г.Роль еколого-натуралістичного позашкільного закладу у формуванні творчої особистості гуртківців / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 80-89

 42. Шкільна біологія в новому навчальному році // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N4. - С.2-4.

 43. Шмалєй С.Антропологічний путівник : (Лабораторні роботи) / Шмалєй С. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.21-25.

 44. Шудлик В.І.Курс методики викладання біології в модулях : підруч. для студентів, магістрів та молодших вчителів біології / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 289 с.

 45. Шулдик В.І.Як підготувати ефективний урок біології / Уман. держ. пед. ун-т. ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 250 с.

 46. Шухова Е.Щоденник спостережень за кімнатними тваринами : (Позаурочна робота) / Шухова Е. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N2. - С.46-49.

 47. Якименко С.І.Формування інтегрованих знань молодших школярів про людину і навколишній світ засобами інтегрованої системи / С. І. Якименко // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 5-19.

 48. Яковлєва Є.В.Уроки біології у 8 класі : Метод. посібник [для вчителів біології] /Є. В. Яковлєва. - Запоріжжя : Просвіта, 2000. - 159 с.

 49. Яковлєва Є.В.Уроки біології в 10 класі : Метод. посібник для вчителів [біології] / Є. В. Яковлєва. - Запоріжжя : Просвіта, 2000. - 144 с.

Див. 667, 760, 869, 1002, 2438, 3016.

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

 1. Бойченко Т.Є.Школа здоров'я : навч. посібник з валеології для 1-го кл. / Т. Є. Бойченко. - К. : Рута, 2000. - 70 с.

 2. Горащук В.П.Особенности преподавания предмета "валеология" в XI классе /В. П. Горащук , В. Т. Окипнюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 49-55

 3. Демиденко В.К.Співпраця класного керівника, вчителів, шкільного лікаря та психолога у зміцненні здоров'я учнів / В. К. Демиденко, А. П. Гречишкіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 4-11

 4. Забудько Л.С.Формування, збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління як обов'язковий компонент національної освіти / Л. С. Забудько, О. М. Кузнєцова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 16-22

 5. Кравець В.П. Він та вона: Різні від природи чи від виховання? : Методичні рекомендації класним керівникам, практичним психологам та вчителям валеології / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді . - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. - 27 с. - (Психологія статі. - Трансформація гум. освіти в Україні).

 6. Кондратюк С.М.Виховання у молодших школярів здорового способу життя / С. М. Кондратюк // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 152-158

 7. Коцур Н.Формування валеологічної свідомості в учнів школи I ступеня / Н. Коцур, Л. Гармаш // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник /Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 49-56

 8. Крохмаль С.С.Методика і технологія валеологічного виховання учнівської та студентської молоді / С.С. Крохмаль // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 50-51

 9. Лашкарьова В.І.Проблеми медико-гігієнічного виховання школярів / В. І. Лашкарьова // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 172-176

 10. Леонічев В.І.Формування здоров'я учнів молодших класів і організація роботи з позакласного виховання і навчання / В. І. Леонічев // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 32-40

 11. М'ягченко О.П.Педагогічні проблеми етики в екології / О. П. М'ягченко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 66-80

 12. Савельєва С.К. Аналіз валеологічного становлення особистості у загальноосвітньому комплексі / С. К. Савельєва, А. П. Видюк, З. А. Пелешок // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 60-66

 13. Самойлович В.А.Проблеми сучасної валеології - не примха, а вимога життя /В. А. Самойлович // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 11-16

 14. Середа В.Народна творчість на уроках валеології / Середа В. // Початкова освіта. - 2000.-N5. - С.8.

 15. Чужикова В.Г.Роль ігрової терапії у комплексній реабілітації дітей, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС / В. Г. Чужикова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 95-99

 16. Шичкіна Л.М.Концептуальні підходи до розробки методики оцінки фізичного стану та здоров' людини / Л. М. Шичкіна, А. О. Андрющук, В. В. Шигалевський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - №2. - С. 106-110

 17. Шиян О.Проблема здоров'я учнів в контексті впровадження інноваційних технологій у навчальний процес / О. Шиян // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. - №7. - С. 196-197

 18. Язловецький В.С.Учням про здоров'я / В. С. Язловецький. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. - 210 с.

Див. 429, 459, 506, 805, 808, 822, 1067, 3091, 5234, 5237.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Гнатюк О.В.Основи безпеки життєдіяльності. 1 клас : Посібник для шкіл почат. шк. / О. В. Гнатюк, М. Р. Гнатюк. - Харків : Скорпіон, 2000. - 79 с.

 2. Гнатюк О.В.Основи безпеки життєдіяльності. 5 клас : Посібник для вчителів /О. В. Гнатюк, М. Р. Гнатюк. - Харьків : Скорпіон, 2000. - 109 с.

 3. Гнатюк О.В.Основи безпеки життєдіяльності. 6 клас : Посібник для вчителів /О. В. Гнатюк, М. Р. Гнатюк. - Харьків : Скорпіон, 2000. - 93 с.

 4. Іванова І.В.Запровадження інноваційних технологій при викладанні "Основ безпеки життєдіяльності" в загальноосвітній школі / І.В. Іванова, С.В. Мельник //Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 169-172

 5. Карачев А.А.Учителю технологии - знания по ОБЖ / Карачев А.А. // Школа и производство. - 2000.-N1. - С.31-32.

 6. Лодягіна Л.П.Безпека дітей - державна справа / Л. П. Лодягіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 40-45

 7. Михайлик В.Д.Деякі методологічні аспекти викладання основ безпеки життєдіяльності / В.Д. Михайлик, О.В. Шарко // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 167-169

 8. Моїсеєнко Л.Л.Безпека життєдіяльності - інтегрована навчальна і наукова дисципліна / Л.Л. Моїсеєнко, А.К. Казанчан // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 162-164

 9. Тулаєва А.М.Активізація навчання з охорони праці / А.М. Тулаєва // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 177-179.

ГЕОГРАФІЯ

 1. Барановський М.О.Структурування змісту шкільної географічної освіти і диференціація навчання / Барановський М.О. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.35-37.

 2. Безуглий В.Педагогічні можливості комп'ютерних систем при вивченні фізичної географії / Безуглий В. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.30-32.

 3. Бєскова Н.Завдання шкільної географії на новому етапі розвитку освіти /Бєскова Н. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.2-3.

 4. Бурлака О.Дидактичний матеріал з економічної та соціальної географії України / Бурлака О. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.31-33.

 5. Галай О.Десять років шкільному туристському клубу "Мангуп" / Галай О. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.21.

 6. Гілецький Й.Принципи відбору і структурування змісту географічної освіти /Гілецький Й. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.37-43.

 7. Екзаменаційні білети з географії для 9 та 11 класів // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.16-19.

 8. Жемеров О.Програма з географії для учнів 2-4 класів загальноосвітньої школи / Жемеров О., Вовк В.,Бондаренко О. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.19-23.

 9. Журавля І.Активні форми і методи проведення уроків з географії / Журавля І. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.25-26.

 10. Ісаєв Д.Географічні атласи "Інститут передових технологій" / Ісаєв Д. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.29-30.

 11. Коваль Н.Підсумковий урок-подорож з теми "Австралія" / Коваль Н. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.27-28.

 12. Ковальова Л.Урок-аукціон і урок творчості та змагань : (Нестандартний урок з географії) / Ковальова Л. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.27.

 13. Корнєєв В.XXVIII Всеукраїнська олімпіада юних географів-краєзнавців / Корнєєв В., Воробйовська С. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.31-33.

 14. Корнєєв В.Географія материків і океанів : Програма для учнів 7 класів середньої загальноосвітньої школи (68 год, 2 год. на тиждень) / Корнєєв В., Герасимчук В.,Пічугін Б. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.22-24.

 15. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Географія // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.3-8.

 16. Матус О.Диктанти на уроках географії / Матус О.// Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.29-30.

 17. Пестушко В.Гуманітаризація процесу навчання географії: можливість і важливість / Пестушко В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.43-47.

 18. Пестушко В.Ю.Географія материків та океанів : метод. посібник для вчителів /В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уварова. - К. :Наукю-вироб. підприємство "Вирій", 2000. - 271 с.

 19. Пустовіт Т.П.Методичні поради щодо вивчення прісних водойм України / Т.П. Пустовіт, Д.І. Кучер-Томченко // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 58-74.- Библиогр. в конце ст.

 20. Саюк В.Класифікація ігор та ігрові форми навчання географії / Саюк В. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.24-26.

 21. Степанюк А.В.Структурування змісту шкільної географічної освіти і диференціація навчання / Степанюк А.В.; Барановський М.О. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.35-37.

 22. Уварова Г.Формування географічних понять у курсі "Географія материків і океанів" / Уварова Г.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N4. - С.27-31.

 23. Цацко О.П.Магістралями знання : (Уроки географії) / Цацко О.П. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.67-77.

 24. Шевчик С.Розв`язування географічних задач / Шевчик С. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.28.

 25. Шемена Л.П.Географія Вишгородського краю : Метод. розробки уроків з курсу "Географія рідного краю": 5-й кл.: З досвіду роботи / Л. П. Шемена, Л. В. Тименко. - К. : Вид. підприємство "Деміур", 2000. - 109 с.

 26. Янко М.Методичні поради щодо вивчення топоніміки своєї області / Янко М. //Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.23-26.

Див. 65, 5065.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

 1. Дратвер Б.Л.Основи підприємства : навч. посібник / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград: Полігр.-вид. центр "Імекс ЛТД", 2000. -187 с.

 2. Квятковська О.Економічні знання в початковій школі / Квятковська О., Атаманюк Р. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.39-42.

 3. Падалка О.С.Основи економіки і бізнесу : Навч.-метод. посібник для вчителів загальноосвіт. шк. (для дослід.-експеримент. перевірки) / О.С. Падалка, І.Ф. Сасова, О.Т. Шпак; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії та теорії педагогіки. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 88 с.

 4. Паращенко Л.Економічній освіті - державні пріоритети / Паращенко Л. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N2. - С.40-41.

 5. Пивень Г.Підготовка молоді до управлінської діяльності / Пивень Г. // Географія та основи економіки в школі. - 2000.-N1. - С.36-37.

 6. Побірченко Н.А.Раціональна поведінка : Конспекти занять з екон. психології для учнів 6-х кл. загальноосвіт. шк. / Н. А. Побірченко. - К. : Наук. світ, 2000. - 66 с.

 7. Прикладна економыка : Зб. завдань та вправ для учнів / [Авт. укр. адаптації І.Ф. Радіонова та ін.; Авт. амер. версії Гарольд Т. Шапіро]. - К. : АртЕк, 2000. - 155 с.

 8. Програма "Моя економіка" для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N17. - С.14-23.

 9. Великий М.В.Шляхи та умови залучення молоді до малого підприємництва /М.В. Великий // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 124-130

 10. Надточієва О.А.Проблема формування економічної культури старшокласників з використанням засобів мистецтва / О. А. Надточієва // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 186-192

 11. Одягайло Б.Деякі аспекти виховання "економічної людини" засобами художньої літератури / Одягайло Б., Скукіна Г. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.19-20.

 12. Побірченко Н.Психологічні основи розвитку особистісної готовності фахівця до педагогічної діяльності в умовах ринкової економіки / Н. Побірченко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 105-111.

Див. 51, 53, 757, 881, 3149.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 1. Артюх Ю.Вироби для дому / Артюх Ю. : (Вішалка, меблі, підставка, підсвічник) / Артюх Ю. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.16-18.

 2. Баранова Т.О.Розвиток рухових навичок у дівчат під час проведення занять з теми "Українська народна вишивка" / Т.О. Баранова // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 41-43.

 3. Білущак Г.Готуємося до Великодня / Білущак Г. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.16-17.

 4. Боринець Н.Про нові програми : (для учнів 8-11 класів) / Боринець Н. //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.39-41.

 5. Борисова С.Пропонуємо виготовити : (Робота з бісером) / Борисова С. //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.19-20.

 6. Ботюк О.Ф.Конструювання з паперу методом орігамі : навч.-метод. посібник / О. Ф. Ботюк. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 63 с.

 7. Бровченко А. Робота з природними матеріалами / Бровченко А.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.23-27.

 8. Васенок Т.Урахування вікових особливостей учнів при виборі методики конструювання плечових виробів / Васенок Т. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.5-11.

 9. Васенок Т.Засоби, форми та методи навчання учнів основ конструювання швейних виробів на уроках трудового навчання /Т.Васенок // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000.- №6. - С. 124-126.

 10. Верхола А.Державні стандарти України у вивченні загальнотехнічних дисциплін / Верхола А., Богданов В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.35-37.

 11. Воїтєлєва Г.Використання кросвордів на заняттях з трудового навчання у 5-6 класах / Воїтєлєва Г.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.11-12.

 12. Гедвілло О.І.Організація на ІПФ навчально-технологічної практики з технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва / О.І. Гедвілло, С.В. Карпекіна // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 57-59.

 13. Гедвілло О.І.Розвиток пізнавальної активності учнів 8 класів при вивченні теми "Бісерне рукоділля" / О.І. Гедвілло, О.І. Мартиненко // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 67-69.

 14. Гедвілло О.І.Розвиток творчого мислення учнів 8 класу при вивченні теми "Оформлення інтер'єру рослинами та квітами" / О.І. Гедвілло, О.З. Вовчок // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 50-53.

 15. Голодинська О.В.Розвиток художньо-конструкторських здібностей учнів засобами конструювання і моделювання одягу / О.В. Голодинська, Г.В. Красильникова // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 53-57.

 16. Горпинич Н.Спілкування з природою на уроках художньої праці / Горпинич Н. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.22-24.

 17. Гушулей Й.М.Загальнотехнічна підготовка учнів у процесі трудового навчання : дидактичний аспект / За ред. Г.В. Терещука; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 312 с.

 18. Гушулей Й.Трудова підготовка в технічних ліцеях / Гушулей Й. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.30-32.

 19. Денисенко Л.І.Проблема художнього оформлення підручників з трудового навчання / Л. І. Денисенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 142-151.

 20. Дидактичні основи запровадження елементів яворівської і геометричної різьби на уроках трудового навчання : Методичні поради з художньої обробки матеріалів: Для студ. вищ. пед. закл. освіти / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. М.С. Корець, І.І. Козак. - Київ : НПУ, 2000. - 45 с.

 21. Драшко О.Ідеї трудового навчання в теорії і практиці педагогіки / Драшко О. //Рідна школа. - 2000.-N7. - С.71-73.

 22. Єрмак С.М.Електротехнічні роботи в курсі обслуговуючої праці / С.М. Єрмак //Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 84-86

 23. Жук Г.Ф Реалізація дидактичних принципів у процесі вивчення курсу "Матеріалознавство швейного виробництва" / Г.Ф. Жук // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 73-77

 24. Захарченко Р. Прокат з рідкого металу / Захарченко Р.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.36.

 25. Ігнатенко Г.Використання розвивальних можливостей уроків обслуговуючої праці / Ігнатенко Г., Рекун Л. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.12-14.

 26. Ігнатенко Г.В.Можливості обслуговуючої праці для розвитку особистості школяра / Г.В. Ігнатенко // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 86-91.

 27. Князєва Т.Орігамі на уроках праці / Князєва Т. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.31-32.

 28. Кобзар Б.С.Педагогічні основи суспільно корисної діяльності учнів соціально-реабілітаційного центру / Кобзар Б.С., Постовойтов Є.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.51-58.

 29. Ковальов П.Л.Рекомендації щодо оцінювання знань, умінь та навичок учнів на уроках трудового навчання за 12-бальною системою / П.Л. Ковальов, С.О. Грибов, В.О. Додер // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 91-94.

 30. Котелянець Н.В.О.Сухомлинський про підготовку вчителя початкових класів до розвивального трудового навчання / Котелянець Н. // Рідна школа. - 2000.- N7. - С.73-74.

 31. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : Трудове навчання. Креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.2-5.

 32. Кудря О.Формування засад здорового способу життя на традиціях української системи харчування : (Варіативна програма навчання учнів 7 класу приготування страв з м'яса та риби) / Кудря О. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.16-19.

 33. Кудря О.В.Науково-методичні аспекти формування здорового способу життя молодого покоління українців засобами змісту трудового навчання / О.В. Кудря //Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 95-101

 34. Кудря О.Формування засад здорового способу життя на традиціях української системи харчування : (Варіативна програма навчання учнів 7 класу приготування страв з м'яса та риби) / Кудря О.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.16-19.

 35. Леськів В.До питання про технологічну підготовку школярів / Леськів В. //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.3-4.

 36. Лихолат О.Методичні рекомендації до вивчення теми "Колір та освітлення житла" / Лихолат О. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.8-12.

 37. Лук'яненко Г.І.Підготовка вчителя трудового навчання до естетичного виховання учнів під час вивчення теми "Кондитерські вироби" / Г.І. Лук'яненко //Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 101-106.

 38. Лосина Н.Суперфіналіст конкурсу "Учитель року - 98" В. Якимчук / Лосина Н. /Лосина Н. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.47.

 39. Матвійчук А.Особливості класифікації методів навчання техніко-конструкторської діяльності учнів / А. Матвійчук, В. Мельничук, В. Король // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 80-83.

 40. Одинець Н.Лозоплетіння як засіб формування національної самосвідомості учнів середньої загальноосвітньої школи / Одинець Н. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.14-16.

 41. Оначко М.В.Експериментальна програма підготовки майбутніх учителів до профорієнтації учнівської молоді / М. В. Оначко, В. В. Сагарда // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 96-99.

 42. Осипов О.В.Етапи формування професійного інтересу учнів 8-9 класів у процесі трудової підготовки / О. В. Осипов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 50-57.

 43. Осипов О.Зміст курсу "Основи вибору технічних професій і спеціальностей" та його реалізація на уроках трудового навчання / О. Осипов, В. Мануков // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 45-49.

 44. Перегудова В.Система технічних задач у конструкторсько-модельєрській діяльності учениць 5-7 класів / Перегудова В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.9-11.

 45. Подоляк В.Системно-структурний аналіз загальнотехнічної підготовки молоді /В. Подоляк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 77-80.

 46. Сиротенко Т.Тести до занять з розділу "Українська народна вишивка" : (5 клас) / Сиротенко Т. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.4-5.

 47. Ошурко І.З досвіду організації підготовки керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва у Бродівському педучилищі / Ошурко І. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.33-34.

 48. Пригодій М.А.Використання кросвордів та тестових завдань на уроках з обслуговуючої праці (на прикладі матеріалу розділу "Електротехнічні роботи") / М.А. Пригодій // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 118-120.

 49. Прокопович Б.Технологічна картка на виготовлення вази для квітів /Прокопович Б. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.- N2. - С.18.

 50. Пудовкіна Я.Значення аналізу моделей як початкового етапу розробки виробу за малюнком на уроках обслуговуючої праці в старших класах / 3.Я. Пудовкіна, С.Є. Полякова, С.О. Рукасова // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 121-123.

 51. Разлівінських Ю.О.До питання про втілення новітніх педагогічних технологій в процес трудового навчання / Ю.О. Разлівінських, С.І. Панчук // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 124-126.

 52. Стешенко В.В.Науковий базис освітньої галузі "Технології" (трудового навчання) / В.В. Стешенко // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 134-138.

 53. Тархан Л.З.Макетно-графическое изучение технологии швейных изделий / Л.З. Тархан // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 136-139

 54. Терещук І.Тематичний кросворд з трудового навчання / Терещук І. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.15.

 55. Тименко В.П.Методика викладання художньої праці у 2 класі : посібник для вчителів / В. П. Тименко. - К. : Спалах, 2000. - 56 с.

 56. Тименко В.П.Методика викладання художньої праці у 4 класі : посібник для вчителів / В. П. Тименко. - К. : Спалах, 2000. - 62 с.

 57. Тимченко С.Виготовлення дерев`яної декоративної ложки / Тимченко С. //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.- N2. - С.24,33-36.

 58. Туташинський В.Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них /Туташинський В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.- N4. - С.37-40.

 59. Тхоржевська Т. Пошиття народного одягу / Тхоржевська Т.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.44-47; N4. - С.46-50.

 60. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання : підручник для вищ. пед. навч. закладів / Д.О. Тхоржевський; [НПУ ім. М.П. Драгоманова]. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ, 2000 - Ч. 1 : Теорія трудового навчання. - 248 с. ; Ч. 2 : Загальні засади методики трудового навчання. - 186 с.

 61. Тхоржевський Д.Про підготовку вчителя трудового навчання / Тхоржевський Д., Курок В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.6-7.

 62. Тхоржевський Д.О.Українські народні ремесла / Тхоржевський Д.О. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.25-32.

 63. Тхоржевський Д.Художнє плетіння з лози. Художнє плетіння з бересту /Тхоржевський Д., Гавриленко Л.,Якубовський З. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.21-36.

 64. Хворостов А.С.Деревянная мозаика из подручного материала / Хворостов А.С. // Школа и производство. - 2000.-N1. - С.60-63.

 65. Хоменко Л.Операції волого-теплової обробки / Хоменко Л. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N4. - С.44-46.

 66. Хотунцев Ю.Освітня галузь "Технологія" в російській школі / Хотунцев Ю. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.- N1. - С.43-46.

 67. Хохліна О.П.Диференційна діагностика інтелектуального розвитку дітей на основі його вивчення в процесі трудового навчання / Хохліна О.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N4. - С.45-47.

 68. Хохліна О.П.Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О.П. Хохліна; Ін-т дефектології АПН України. - Київ : Педагогічна думка, 2000. – 286 с.

 69. Хохліна О.П.Розумовий розвиток учнів у процесі трудового навчання / Хохліна О.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.33-40.

 70. Хохліна О.Формування діяльності в процесі трудового навчання молодших школярів / Хохліна О. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.51-52.

 71. Цехмістер Я.В.До проблеми допрофесійної підготовки учнівської молоді /Цехмістер Я.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.- N1. - С.59-66.

 72. Чепок Р.В.Формування конструкторсько-технологічних знань і вмінь учнів 7 класів на уроках трудового навчання при вивченні теми "Нарізання метричної різьби" /Р.В. Чепок // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 141-143.

 73. Чупилко Г.Усна народна творчість на уроках праці / Чупилко Г. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.13-15.

 74. Янцеловський В.В.Трудове навчання й основи дизайну в сучасній загальноосвітній школі / В.В. Янцеловський, В.Є. Ребрик // Збірник наукових праць. - Херсон, 2000. - Вип. 18 : Педагогічні науки. - С. 152-155.

 75. Янцур М.С.Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання : Навч.посібник для студ.зі спец."Педагогіка і методика середньої освіти.Трудове навчання" / М. С.Янцур; М-во освіти і науки України.Рівненський держ.гум.ун-т. - Рівне, 2000. - 161с. : іл.

Див. 443, 999, 2955, 3650, 5039.

КРЕСЛЕННЯ

 1. Ємець О.Формування творчої особистості вчителя фізичної культури / Ємець О. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.24-26.

 2. Павлова А.А.Графика в средней школе / Павлова А.А., Корзинова Е.И. //Школа и производство. - 2000.-N1. - С.74-80.

 3. Селезень В.Д.Шляхи вивчення індивідуальних відмінностей учнів в процесі навчання кресленню / В.Д. Селезень // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 88-91

 4. Сидоренко В.К.Рівні розумового розвитку школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 96-99.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 1. Амро М.Профілактика і лікування плоскостопості у дітей / Амро М. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.42-46.

 2. Андрух В.Реабілітація дітей, що займаються спортом в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовищаАндрух В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.17-19.

 3. Ареф'єв В.Сучасна методика оцінювання біологічного віку дівчат-підлітків /Ареф'єв В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова, Круцевич Т.,Андрєєва О. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.21-24.

 4. Арзютов Г.Дзюдо: нові розрядні вимоги в Україні / Арзютов Г.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.37-42.

 5. Бакіко І.Тенденції розвитку шкільних програм з фізичної культури / І. Бакіко //Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 90-93.

 6. Безгребельна Е.І.Фізичні вправи - основний засіб розв'язання завдань фізичного виховання / Е.І. Безгребельна, І.В. Городинська // Збірник наукових праць /М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 90-92

 7. Бенедь С.П.Функціональні можливості організму молодших школярів як критерій індивідуалізації їх фізичного виховання в сучасних гімназіях / С. П. Бенедь //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Х., 2000. №17. - С. 3-8

 8. Білітюк С.Рухливі ігри та фізичні вправи як засіб мотивації до занять плаванням у дітей віком 7-10 років / Білітюк С. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.15-19.

 9. Білітюк С.Рухливі ігри та фізичні вправи як засіб мотивації до занять плаванням у дітей віком 7-10 років / С. Білітюк // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. - №7. - С. 70-75

 10. Борейко М.Реалізація оздоровчих завдань фізичного виховання першокласників засобами легкої атлетики / М. Борейко // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 90-93

 11. Борисенко А.Веселі старти з учнями різновікових загонів / Борисенко А. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.28-30.

 12. Борисенко А.Організація і методика проведення фізкультурних пауз з учнями початкових класів / Борисенко А. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.25-27.

 13. Ванджура В.Комп`ютер - домашні завдання - професійно-прикладна фізична підготовка / Ванджура В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.19-23.

 14. Вивчаємо Правила гри : Організація змагань з футболу // Фізичне виховання в школі. - 2000.- N1. - С.11-12; N2. - С.9-11; N3. - С.8-10; N4. - С.10-11.

 15. Грищенко Л.К.Фізкультхвилинки: збірник загадок для роботи з фізичного виховання / Грищенко Л.К. // Початкова освіта. - 2000.-N36. - С.18-23.

 16. Демінський О.Оцінка ефективності навчально-тренувального процесу на етапі попередньої підготовки юних спортсменів / Демінський О. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.41-44.

 17. Державний стандарт освітньої галузі "Фізична культура і здоров'я" / Зубалій М., Борисенко А.,Леонов О.,Остапенко О.,Іванова Л.,Столітенко Є. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.14-17; N4. - С.12-14.

 18. Долбишева Н.Соціальне значення і фізичної культури в житті учнів старшого шкільного віку / Н. Долбишева, В. Решетілова // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 88-90

 19. Дубовис М.С.Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5-11 класах : Метод. рек. / М. С. Дубовис, С. Ф. Цвек. - К. : Пед. преса, 2000. - 163 с.

 20. Ємець О.Вчимося професійного мислення : (Педагогічні ситуації в роботі вчителя фізичної культури) / Ємець О. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.20-23.

 21. Жигадло Г.Б.Особливості процесу навчання при технічній підготовці юних футболістів / Г. Б. Жигадло, О. І. Вертелецький, Н. С. Чайка // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 178-184

 22. Закопайло С.Мотивація старшокласників до оздоровчих занять / С. Закопайло // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім.Г.С. Сковороди : наук.-теорет. зб./ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 98-104.

 23. Закорко І.Викладання основ спортивної боротьби на уроках фізичної культури в середній школі / Закорко І. / Закорко І. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.53-55.

 24. Зубалій М.Витоки українського футболу: (Історія футболу) / Зубалій М. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1,2,3. - С.13-15;С.12-16;С.11-13.

 25. Зубалій М.З досвіду роботи вчителя фізичної культури Лілії Дорохової /Зубалій М., Столітенко В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.35.

 26. Іванов В.Методичний підхід в організації і підвищенні ефективності навчальних занять фізкультурою / Іванов В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.18-21.

 27. Ігри для вдосконалення техніки футболу : Практичні заняття // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.5-10.

 28. Ігри для навчання тактики футболу : Практичні заняття // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.5-8.

 29. Ігри для розвитку фізичної підготовленості : Практичні заняття.(Футбол у школі) // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.5-7.

 30. Ігри і змагання для розминки : (Практичні заняття) // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.5-9.

 31. Кінденко В.П.Специфіка формування теоретичних знань з фізичної культури в учнів підліткового віку / Кінденко В.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.82-86.

 32. Козенков В.Розвиток і контроль гнучкості у школярів / Козенков В., Новікова Г. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.26-28.

 33. Козетов І.Ефективний засіб розвитку рухових здібностей : Розробка уроку гімнастики для учнів 1-4 класів з використанням багатофункціонального розкладного приладу / Козетов І. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.25-30.

 34. Короп М.Розвиток тактичного мислення в процесі вдосконалення майстерності юних волейболістів / Короп М., Махов В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.28-30.

 35. Короп М.Розвиток якостей уваги у юних волейболістів / Короп М., Махов В.,Юрчук Ф.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.26-28.

 36. Кот Н.А.Виховання довільної поведінки у дітей на заняттях з фізичної культури / Н. А. Кот // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 31-37

 37. Коцан І.Розвиток фізіологічних характеристик дітей в туристичних походах /Коцан І. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.36-38.

 38. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Фізична культура. Допризовна підготовка // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.2-4.

 39. Круцевич Т.Приоритетные мотивы подростов к занятиям физической культурой и спортом / Т. Круцевич // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 96-103

 40. Кубай І.Дитячі народні ігри на уроках фізичної культури / Кубай І. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.32-34.

 41. Кубай І.Оцінювання знань і навичок з предмета "Фізична культура" / Кубай І. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.35-36.

 42. Кучеров І.Здоров'я нації - проблема педагогічна / Кучеров І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова : (до концепції реформи освіти в галузі фізичного виховання і спорту) / Кучеров І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.51-53.

 43. Леонов О.Шляхи підвищення ефективності позакласної роботи з фізичного виховання / Леонов О. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.21-24.

 44. Лизогуб В.Використання тренажерів і фізичних вправ для зміцнення здоров`я школярів / Лизогуб В., Петренко Ю. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.37-41.

 45. Ліщинський О.В.Про педагогічну цінність традиційного підходу у вивчені бойових мистецтв / О.В. Ліщинський // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 79-81

 46. Лянной Ю.Застосування фізичних вправ як засіб реабілітації школярів з послабленим здоров'ям в умовах загальноосвітньої школи / Лянной Ю., Кравченко А. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.40-42.

 47. Лях В.Творчість і співпраця в фізичному вихованні старшокласників / В. Лях //Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 90-93

 48. Максимова Н.Ю.Психологічні умови формування у підлітків прагнення до здорового способу життя / Н.Ю. Максимова // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 53-60

 49. Мелихова Т.М.Анализ технологий спортивного отбора и ориентации /Мелихова Т.М. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2000.-N2. - С.7-10.

 50. Мікрюков Р Застосуваня методу колового тренування на уроках фізкультури /Мікрюков Р., Кудрявченко М. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.23-26.

 51. Москаленко М.Комплексний підхід щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах / М. Москаленко // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 90-93

 52. Новікова Г.Збереження та зміцнення здоров'я школярів за допомогою тренажерів / Новікова Г. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.33-39.

 53. Огниста К.М.Значення компонентів особистої фізичної культури учнів молодших класів та місце у цьому процесі усіх зацікавлених сторін / К. М. Огниста //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Х., 2000. №17. - С. 14-16

 54. Остапенко О.Виховання інтересу до фізичної культури підлітків старшого віку /Остапенко О. // Завуч. - 2000.-N27. - С.5.

 55. Остапенко О.Характерництво - ефективна форма фізичної підготовки запорізьких козаків / Остапенко О., Зубалій М. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.48.

 56. Пальчевський С.Сугестопедичні підходи до фізичного виховання на уроках фізичної культури / Пальчевський С. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.43-44.

 57. Півень О.П.Перші кроки становлення і розвитку системи фізичного виховання молоді України / О.П. Півень // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 72-74

 58. Планування програмового матеріалу з предмету "Фізична культура" для учнів 1-4-х класів / Леськів А.Д., Левковський Д.М., Дзюбановський А.Б., Леськів В.А. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 176 с.

 59. Плахова Л.В.Тестирование средствами баскетбола / Плахова Л.В. //Физическая культура в школе. - 2000.-N7. - С.37-38.

 60. Попов А.Шкільний футбол як складова масового спорту України / Попов А. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.2-4.

 61. Потапов А.А.Оценка эффективности комплекса упражнений производственной гимнастики, рекомендуемых для операторов ЭВМ с видеотерминалами / Потапов А.А. // Довкілля та здоров'я. - 2000.- N9. - С.47-49.

 62. Похоленчук Ю.Теоретичне і практичне обурунтування особливостей побудови навчально-тренувального процесу жінок-спортсменок / Похоленчук Ю.;Махов В.,Тищенко Т.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.- N2. - С.33-37.N3. - С.39-42.

 63. Присяжнюк С.Уведення додатвових уроків з фізичної культури в початкових класах / Присяжнюк С.// Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.28-32.

 64. Присяжнюк С.Шкільна культура фізична - якою ж їй бути? / Присяжнюк С. //Директор школи. - 2000.-N6. - С.122-127.

 65. Присяжнюк С.І.Будьмо здорові! : учебное пособие / С.І. Присяжнюк //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 81

 66. Про вивчення предмета "Фізична культура" в 2000/2001 навчальному році //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.2-3.

 67. Рамі Салех Мохд Халаве Особливості динаміки функціональної підготовки 13-14-річних бігунів на середні дистанції різного біологічного віку в річному циклі тренування / Рамі Салех Мохд Халаве / Рамі Салех Мохд Халаве // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.46-50.

 68. Ротерс Т.Теоретичний погляд на духовність шкільної фізичної культури через взаємодію фізичного та естетичного виховання / Т. Ротерс // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 46-47

 69. Рышковски В. Принципы проектирования региональной и локальной систем организации физического воспитания школьников : монография: Пер. с польск. / В. Рышковски ; Акад. физ. воспитания им. Й. Пилсудского, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. - Варшава ; Киев, 2000. - 260 с.

 70. Сарапулова Є.Задоволення потреби дітей в руховій активності восени /Сарапулова Є.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.30-31.

 71. Сахарова Н.Сходинки Олександра Когута: (Вишгородська дитячо-спортивна школа) / Сахарова Н. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.33-34.

 72. Семеренський В.Народні ігри та їх роль у розвитку творчої активності учнів (до концепції реформи освіти в галузі фізичного виховання і спорту / Семеренський В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С. 51-53,54-55.

 73. Сергієнко Л.Знайомтеся: гра рінго / Сергієнко Л., Лишевська В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.49-52.

 74. Сидоренко Н.А.Вивчення логіки в середній школі : учебное пособие / Н.А. Сидоренко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 118-120

 75. Сириденко С.Навчаємо дітей здорового способу життя / Свириденко С. //Учитель. - 2000.-N4-6. - С.27-31.

 76. Сирота В.Доцільність введення спецкурсу "Педагогічні основи художньо-трудової діяльності" / Сирота В. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.61-62.

 77. Сіренко Р Оптимізуючий вплив занять напруженою м'язовою діяльністю на розумову працездатність школярів / Р. Сіренко, М. Сапронов // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 103-106

 78. Солопчук М.Урок фізичної культури: стан і перспективи розвитку фізичного виховання школярів / Солопчук М., Жевага С.// Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.50-53.

 79. Столітенко В.Впровадження третього уроку фізкультури з футболу в Приморському районі Запорізької області / Столітенко В. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.2-4.

 80. Столітенко В.Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації фахівців фізичної культури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / Столітенко В. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.52-53.

 81. Столітенко В.З досвіду роботи вчителя фізичної культури Анатолія Шулежка /Столітенко В., Зубалій М. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.24.

 82. Столітенко В.З досвіду роботи вчителя фізичної культури Миколи Куривчака /Столітенко В., Зубалій М. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N1. - С.31.

 83. Стоянов В.А.Концепція фізичної культури в нових соціально-класових умовах гуманітаризації суспільства / В. А. Стоянов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 35-38

 84. Тимошенко О.ІІнтеграція рухових моделей у навчальний процес учнів середнього шкільного віку на заняттях з баскетболу / Тимошенко О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N4. - С.43-46.

 85. Тихомиров М.С помощью верховой езды: (Лечебная физкультура) /Тихомиров М., Нагибин В. // Директор школи. - 2000.-N1. - С.126-127.

 86. Ткаченко В.Національні традиції у фізичному вихованні молодших школярів /Ткаченко В. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.47-49.

 87. Ткаченко Н.М.Розвиток тонкої моторики та фізичних якостей (гнучкості та спритності) учнів 1-го класу на уроках фізвиховання / Н. М. Ткаченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 160-167

 88. Тузінек С.Я.Фізіологічне обгрунтування і педагогічна ефективнісь використання знань з фізичного виховання в профілактиці сколіозів у школярів / С. Я Тузінек // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 179-184.

 89. Тузінек С.Я.Фізіологічне обгрунтування і педагогічна ефективність використання занять з фізичного виховання в профілактиці сколіозів у школярів / С. Я. Тузінек // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 179-184

 90. Фролов В.Д.Освітня й інтелектуальна спрямованість уроків фізичної культури / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 144-147

 91. Худолій О.М.Державний стандарт загальної середньої освіти і вимоги до викладання фізичної культури в старших класах / О.М. Худолій, А.В. Забора // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 116-121

 92. Чудная В. Адаптивное физическое воспитание / Р. В.Чудная. - Киев : Наукова думка, 2000. – 358 с.

 93. Шандригось В.До проблеми змісту шкільних програм фізичного виховання / В. Шандригось // Наукові записки Тернопільського держ. пед.ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. -№7. - С. 62-65

 94. Шилкін Г.М.Виховання спритності та швидкості на комплексних уроках фізичного виховання засобами спортивних ігор (баскетболу) та гімнастики / Г. М. Шилкін // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 154-162.

Див. 776, 811, 3622, 3644, 5040.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА

 1. Бутенко Л.Л.Виховання загальної культури старшокласників засобами мистецтва / Л. Л. Бутенко // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - №8. - С. 23-27

 2. Гриценко І.Критерії та рівні сформованості естетичного досвіду молодших школярів / І. Гриценко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. - №6. - С. 27-31

 3. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць. Вип. 5 / Голов. ред. І. А. Зязюн ; упоряд. С. О. Черепанова, Н. Г. Ничкало, О. П. Рудницька. - Львів : Світ, 2000. - 488 с.

 4. Чурпіта Т.М.Розвиток творчої уяви молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / Т. М. Чурпіта // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 98-99.

Див. 2894, 2898.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 1. Бичкова Л.Концепція лабораторії проблем формування колористичної культури особистості / Л. Бичкова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 105-117

 2. Бутенко Л.Л.Методологические основы разработки педагогических технологий преподавания истории искусства в школе / Л. Л. Бутенко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 27-32

 3. Дмитриева И.В.К вопросу формирования эстетической культуры учащихся вспомогательной школы средствами изобразительного искусства / И. В. Дмитриева //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 196-199

 4. Кардашов В.Н.Теоретические и методические основы художественно-творческого развития школьников / Ред. Н.А. Кушаев. - Бердянск : ООО "Дои техники плюс", 2000. - 153 с.

 5. Карцивадзе Г.Н.Предметно-ориентированное художественное образование в школе / Г. Н. Карцивадзе // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 119-123

 6. Кругла Н.Л.Проблеми опанування основами образотворчої грамоти в системі загальноосвітньої школи та ХДПУ / Н.Л. Кругла // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 266-268

 7. Максименко О.А. Дизайн и дети : учебно-методическое пособие для преподавателей и студ. высш. учеб. заведений и учителей школ разного типа / О.А. Максименко ; М-во образования и науки Украины, Николаевский гос. пед. ун-т. - Николаев : Евро-пресс, 2000. – 160 с.

 8. Стась М.І.Використання елементів арттерапії (терапії мистецтвом) на заняттях з образотворчого мистецтва / М. І. Стась, І. М. Сергієнко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 80-85

 9. Томашевський В.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / Томашевський В. / Рідна школа. - 2000.-N4. - С.48-49.

 10. Череповська Н.І.Навчіть дитину малювати/ Череповська Н.І. // Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.22-27.

Див. 444, 489, 513, 827, 831, 963, 1190, 1241, 1262, 1550, 2112.

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ

 1. Бєлікова В.В.Музичне виконавство як фактор формування національної свідомості молоді / В.В. Бєлікова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 208-213

 2. Владимирова А.Л.Уроки музики засобами народознавства, як чинник розвитку творчих здібностей молодших школярів / А.Л. Владимирова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 220-225

 3. Гавриленко Т.Л.Навчання музики в початковій школі Наддніпрянської України кінця XIX - початку XX ст. / Т. Л. Гавриленко // Наука і сучасність : зб наук. ст. НПУ. - 2000. - Вип.2, Т.XXI, Ч.2. - С. 25-34

 4. Горбенко С.Історичні корені та виховні особливості дитячого хорового співу в Україні / Горбенко С. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.37-39.

 5. Гороховська Н.Уроки музики в 1 класі : Танець, вальс, полька; Українські народні танці / Гороховська Н. // Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.11.

 6. Гороховська Н.Уроки музики у 1 класі / Гороховська Н. : Урок 1: три кіти- пісня, танець, марш / Гороховська Н. // Початкова освіта. - 2000.-N34. - С.7.

 7. Єрьоміна О.Формування естетичного сприйняття музики : (з досвіду роботи) /Єрьоміна О., Сердюк І. // Мистецтво та освіта. - 2000.-N1. - С.39-41.

 8. Зеленецька І.Методика роботи з нечисто інтонуючими учнями на уроках музики / Зеленецька І.; НПУ им.М.П.Драгоманова // Мистецтво та освіта. - 2000.-N1. - С.27-38.

 9. Зеленецька І.О.Співають діти : метод. посібник: для керівників дит. хор. колективів, вчителів музики загальноосвіт. шк., студентів муз.-пед. факультетів муз.-пед. навч. закладів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2000. - 89 с.

 10. Крюкова О.І.Розвиток творчої уяви молодших школярів у процесі музичного виховання / О. І. Крюкова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 148-156.

 11. Михайличенко О.В.Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) : монографія / О. В. Михайличенко. – К. : КДЛУ, 2000. – 340 с.

 12. "Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді", наук.-пед. конф. (2000; Кременець) : Матеріали. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 120 с.

 13. Ніколаєвська Т.О.Формування творчої активності старшокласників засобами хорового співу / Т.О. Ніколаєвська // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 83-85

 14. Ростовський О.Я.Методика викладання музики в основній школі : навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 270 с.

 15. Ростовський О.Я.Методика викладання музики в початковій школі : навч.-метод. посібник / О.Я. Ростовський. - 2-ге вид.,доп. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 216 с.

 16. Ростовський О.Я.Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : навч. кн. - Богдан, 2000. - 215 с.

 17. Субота М.В.Оритгінальність як показник емоційного сприймання музики молодшими школярами / М.В.Субота // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 213-219

 18. Тумакова Л.Микола Лисенко - творець прекрасного і величного : (Бінарний урок, 3 кл.) / Тумакова Л. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.26-28.

 19. Хлєбникова Л.О.Плекаємо національні музичні традиції! : учебное пособие / Л.О. Хлєбникова // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : наук.-метод. посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 130-132

 20. Холоденко В.О.Види музичної діяльності в процесі розвитку творчої активності молодших школярів / В. О. Холоденко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 82-92.

 21. Цебрій І.Теорія і практика гармонійного поєднання музичного мистецтва й історичної науки в навчально-виховному процесі / І. Цебрій // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 52-60

 22. Чайковська О.А.Використання комп'ютерних технологій в практиці музичного навчання у початковій школі / О.А. Чайковська // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 182-184

 23. Чепіга В.Т.Розвиток духовності шляхом відродження українського фольклору (на уроках музики) / В.Т.Чепіга // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 155-158

 24. Штепа В. Інтернет і музична освіта школярів / Штепа В. // Мистецтво та освіта. - 2000.-N1. - С.45-50.

Див. 790, 855, 884, 885, 971, 3087, 3088, 3539, 3567, 3787, 4967, 5014, 5036.

ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ

 1. Марушій О.Роль школи у підготовці юнаків до строкової служби у збройних силах України / О. Марушій // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 25-26.

 2. Про вивчення курсу "Допризовна підготовка юнаків" у загальноосвітніх навчальних закладах в 2000/2001 навчальному році // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.4.

Див. 617.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Бех І.Виховання - основа розвитку / Бех І. // Завуч. - 2000.-N22. - С.2-4.

 2. Бех І.Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації : (поч.у N12, 1999р.) / Бех І. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.10-13.

 3. Бізбіс С.І.Проблема усвідомлення та регуляції молодшими учнями своєї поведінки / С. І. Бізбіс // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 50-56

 4. Бойко А.Науково-педагогічні напрями виховання / А. Бойко, В. Пащенко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 4-18.

 5. Боличова І.Індивідуальна виховна робота / Боличова І. // Завуч. - 2000.-N20-21. - С.14-20.

 6. Бондаренко О.В.Виховні аспекти процесу становлення особистості ліцеїстів в умовах чоловічого педагогічного ліцею-інтернату / О.В. Бондаренко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 95-96

 7. Бортник Н.В.Щоб не траплялося біди : учебное пособие / Н.В. Бортник //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 79-80.

 8. Виховні системи освітніх закладів: Досвід та проблеми : [метод. посібник. Кн. 1. / Уклад. Л.М. Архипенко, Л.Л. Маркіна]; Упр. освіти Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. ін-т освіти, Каф. теорії та методики виховання. - Дніпропетровськ : Промінь, 2000. - 214 с.

 9. Вовчок З.М.В океані рідного народу відкривай духовні острови : Цикл виховних годин / Вовчок З.М. // Позакласний час. - 2000.-N28-29. - С.44-48.

 10. Волкова С.В.Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів підліткового віку засобами українського та англійського фольклору / С.В. Волкова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 225-230.

 11. Гловацька С.Впровадження інновацій у виховну систему школи / Гловацька С. // Завуч. - 2000.-N20-21. - С.8-9.

 12. Гуменюк В.Інформаційні аспекти педагогічного керівництва вихованням / Гуменюк В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.34-36

 13. Данилова Л.В.Формувати особистість нового типу / Данилова Л.В. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.59-64.

 14. Дем'янюк Т.Д.Методика виховання в сучасній школі : навч. посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти І-ІІ-го рівнів акредитації] / Наук.-метод. центр серед. освіти. - К. : Наук.-метод. центр серед. освіти Міносвіти і науки України, 2000. - 286 с.

 15. Євтухова Т.А.Мета виховання на сучасному етапі / Т. А. Євтухова //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 145-148

 16. Зверко Т.В.Идея воспитывающего обучения в контексте современности / Т.В. Зверко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків, 20003. - Т. 9. - С. 150-156

 17. Зязюн І.Проблеми виховання молоді в Україні / Зязюн І. // Педагогічна газета. - 2000.-N5. - С.5-6.

 18. Ігнатова О.Виховання самостійності у молодших школярів / Ігнатова О. // Учитель. - 2000.-N4-6. - С.20-23.

 19. Козленко В.П.Виховання як фактор цілісного формування особистості / В.П. Козленко // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 29-34

 20. Концепція превентивного виховання дітей і молоді : Затверджено Президією АПН України 25.02.98 р. // Учитель. - 2000.-N1-3. - С.6-11.

 21. Король В.М.Зв'язок закономірностей, принципів та правил виховання / в. м. Король // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 49-53.

 22. Корольчук О.Як організувати виховний прогрес? / Корольчук О., Поночовний М. // Освіта. - 2000.-N15(8-15 березня). - С.6.

 23. Кошелев А.Л.Проблема создания и формирования режима наибольшего психолого-педагогического благоприятствования в процессе воспитания и обучения учащихся: (Психическое здоровье ребенка) / А. Л. Кошелев // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 82-85.

 24. Кузьменко Л.Є.Формування національної свідомості школярів засобами поезії Олени Теліги / Л.Є. Кузьменко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 268-270.

 25. Кузьменко О.В.Формування політичної культури школярів як актуальна проблема громадянського виховання / О.В. Кузьменко // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 16-22.

 26. Левочко І.В.Превентивне виховання школярів у теорії та практиці В.О. Сухомлинського. / І.В. Левочко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 103-112.

 27. Луцюк Н.Виховуємо творчу особистість / Н. Луцюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 87-93.

 28. Марочко Г.С.Проблема оптимізації виховної роботи з дітьми-сиротами / Г. С. Марочко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 96-106.

 29. Масол Л.М.Цілісність художньої освіти та виховання школярів / Л.М. Масол // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 286-291.

 30. Матківська Т.К.Запалити факел : учебное пособие / Т.К. Матківська // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 87-90

 31. Мильнікова О.Системно-діяльний підхід до морального виховання молодших школярів / О. Мильнікова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 168-177

 32. Миропольська Н.Є.Шкільна лінгвокультурологія як принцип існування художньої культури / Н.Є. Миропольська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 291-298.

 33. Пікельна В.Одвічні мрії про "дитину вільну" : Ще раз до проблеми гуманізації / Пікельна В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.16-18.

 34. Пермяков А.А.Новые подходы к организации досуга школьников / А.А. Пермяков // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" (27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 106-108

 35. Підласий І.Ідеали українського виховання : (початок див. у N12 за 1999 р.) / Підласий І. // Рідна школа. - 2000. - N2,4. - С.3-7,С.6-13.

 36. Полякова Г.М.Розвиток духовних потреб засобами художньої культури / Г.М. Полякова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 305-310.

 37. Практична педагогіка виховання : посібник з теорії та методики виховання / Упоряд. Іванюк Г.І.; Ред. Красовицький М.Ю. - К. : Плай, 2000. - 218 с.

 38. Радченко Л.Ф Виховні аспекти процесу становлення ліцеїста / Л.Ф. Радченко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 162-163

 39. Сергієнко С.М.Актуальні проблеми виховання в сучасній загальноосвітній школі / С. М. Сергієнко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 174-185

 40. Сиротенко Г.Теорія вільного виховання: оцінкова система - знаряддя страху і покарання / Сиротенко Г. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.2.

 41. Созонов В.Кого виховувати - людину чи особистість? Співвідношення колективного та індивідуального у вихованні / Созонов В. // Завуч. - 2000.-N9. - С.3-5.

 42. Степанов Е.Формирование образа школы : (Моделирование воспитательной системы школы) / Степанов Е. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.11-16.

 43. Ткачов С.І.Актуальність проблеми громадянського виховання молоді / С.І. Ткачов // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 12-16.

 44. Чорна К.І.Система громадянського виховання школярів в умовах державотворчого процесу в Україні / К.І. Чорна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 79-85.

 45. Філіппова В.П.Формування національної самоідентифікації українців засобами художнього твору (на прикладі поеми Т.Г. Шевченка "Сон") / В.П. Філіппова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 333-337.

 46. Фінчук Г.В.Проблеми виховання дітей та їх дезадаптація в сучасному зарубіжному суспільстві / Г.В. Фінчук // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 161-164.

 47. Хайгет Г.Навчання - це виховання характеру / Хайгет Г. // Завуч. - 2000.-N6. - С.3

 48. Штефан Л.А.Організація соціального виховання в Україні (20-х рр. ХХ ст.) / Л.А. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 22-27.

Див. 59, 100, 120, 130, 135, 153, 482, 967, 3492, 3657, 3660, 5002.

ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ

 1. Дурманенко Є.А. Формування світоглядної культури учнівської молоді : методичні рекомендації для вчителів шкіл, виклад .і студ. / Є. А. Дурманенко ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа, 2000. - 55 с.

ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

 1. Вишневський О.Громадянське виховання: благо чи небезпека? / Вишневський О. // Освіта. - 2000.-N44(4-11 жовтня), N45(11-18 жовтня). - С.3,С.4-5.

 2. Гончарова Т.Дитячі громадські організації України - на захисті прав та інтересів дітей / Гончарова Т. / Гончарова Т. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.11-16.

 3. Громовий В.Принципи громадянської освіти / Громовий В. // Директор школи. - 2000.-N45. - С.4-5.

 4. Зеленов Є.А.Роль мистецтва у формуванні політичної свідомості учнівської молоді / Є. А. Зеленов // Вісник Луганського держ. пед. університету ім.Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - №8. - С. 20-23

 5. Зеленов Е.А.Педагогическая технология формирования политического сознания учащейся молодежи средствами искусства / Е. А. Зеленов // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 91-95.

 6. Іванчук В.Формування громадської культури учнівської та студентської молоді в процесі навчання / Іванчук В. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.28-31.

 7. Іванюк І.В.Хто є справжній громадянин? : Міжнар.семінар з проблем громадянської освіти / Іванюк І.В. // Відродження: часопис з питань культури та освіти національних меншин. - 2000.-N1. - С.38-40.

 8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.7-21; Педагогічна газета. - 2000.-N6. - С.4-6; Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.7-13; Історія в школах України. - 2000.-N4. - С.6-13.

 9. Мокрогуз О.Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження /Мокрогуз О. // Завуч. - 2000.-N28. - /вкладка/

 10. Оржехівський В.Від громадянської освіти до громадянської культури /Оржехівський В. // Відродження: часопис з питань культури та освіти національних меншин. - 2000.-N1. - С.10-11.

 11. Оржехівський В.Громадянськість - категорія духовна / Оржехівський В. //Відродження: часопис з питань культури та освіти національних меншин. - 2000.-N3. - С.3-4.

 12. Оржехівський В.Громадянська культура: до концепції навчального предмета /Оржехівський В. // Освіта. - 2000.-N26(7-14 червня). - С.3.

 13. Оржехівський В.Громадянська освіта формує громадянина / Оржехівський В. // Відродження: часопис з питань культури та освіти національних меншин. - 2000.-N1. - С.3-5.

 14. Оржехівський В.Через громадянську освіту до громадянської культури /Оржехівський В. // Шкільний світ. - 2000.-N17. - С.4.

 15. Пічуркіна-Шумейко Л.Громадянске виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема / Пічуркіна-Шумейко Л. / Пічуркіна-Шумейко Л. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.33-37.

 16. Пелло Ф Вивчення основ наук крізь призму громадянського виховання / Пелло Ф. // Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.23-26.

 17. Пенькова О.І.Експериментальне дослідження громадянської поведінки старшокласників / О.І. Пенькова // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 257-260

 18. Пустовіт Г.П.Психолого-педагогічний аспект взаємодії особистості з навколишнім середовищем / Пустовіт Г.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.53-59.

 19. Ступарик Б.Громадянське виховання сучасної молоді / Б. Ступарик // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 3-14

 20. Тараненко І.Громадянська освіта в Україні: стан та перспективи розвитку /Тараненко І. // Історія в школах України. - 2000.-N3. - С.15-18.

 21. Трайно Л.О.Громадянське виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва / Л.О. Трайно // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 325-329

 22. Усенко І.Б.Правова освіта на порозі XXI століття / Усенко І.Б. // газ.Історія України. - 2000.-N39. - С.5-6.

 23. Чернуха Н.М.Виховуючи громадянина України / Н. М. Чернуха // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 290-293

 24. Чорна К.Уроки громадянського виховання в старших класах / Чорна К. // Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.27-30.

 25. Шевченко О.Підвалини становлення людини-громадянина / О. Шевченко //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 151-158.

Див. 26, 510, 2887, 2906, 3862.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Авер'янова Н.Українознавчі основи виховання особистості / Авер'янова Н. //Рідна школа. - 2000.-N10. - С.15-16.

 2. Бодревич Н.Тільки духовно об`єднана нація здатна підняти економіку держави : (Львівський державний Палац культури учнівської молоді) / Бодревич Н. //Професійно-технічна освіта. - 2000.-N2. - С.12-13.

 3. Жулинський М.Як угамувати духовну спрагу, або Пошуки набуття втраченої Батьківщини: Лекція, прочитана в Нац.університеті "Києво-Могилянська академія" 1 вересня 2000 р. / Жулинський М. // Слово Просвіти; газ.Українська мова та література. - 2000.-N10; N37. - С.8-11;С.1-3.

 4. Коркішко О.Г.Деякі аспекти формування патріотизму у молодших школярів у сучасній школі / О. Г. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 182-185

 5. Кульчицький В.Проблема виховання молоді в діяльності ОУН та УПА / В. Кульчицький // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 139-143

 6. Мариняко Г.Мова як національний пріоритет у вихованні учнівської молоді / Мариняко Г. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.9-11.

 7. Осипець Р Критерії оцінки сформованості національної самосвідомості особистості / Осипець Р. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.17-19.

 8. Панасюк В.Засади патріотичного та фахового виховання молоді / Панасюк В. //Директор школи. - 2000.-N4. - С.5.

 9. Петренко В.Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами музики/ Петренко В. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.28-29.

 10. Пилипів І.Як виховати громадянина - патріота - гуманіста : (ВПУ N34 м.Стрия на Львівщині) / Пилипів І. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N2. - С.11-12.

 11. Савченко Л.В.Патріотичне виховання як важливий чинник формування національної гідності школярів / Л. В. Савченко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 77-80.

ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ

 1. Гузинін В.В.Питання правового виховання неповнолітніх у творах А. Макаренка / В.В. Гузинін // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 39-43

 2. Досвід класного керівника у формуванні правової культури та запобіганні правопорушень серед учнівської молоді // Все для вчителя. - 2000.-N2. - С.43-93.

 3. Запорожан І.Теоретичні засади правового виховання молодших школярів / І. Запорожан // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 21-25

 4. Корчак Я.Право дітей на повагу / Корчак Я. // Дитячий садок. - 2000.-N7,8. - С.2,С.2.

 5. Магдик О.Правове виховання школярів: теорія, досвід, проблеми / Магдик О. //Директор школи. - 2000.-N15. - С.9.

 6. Пометун О.Курс "Практичне право" - новий підхід до правової освіти підлітків / Пометун О. // Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.32-34.

 7. Правова культура - це важливо / П'ятін В.Є., Романчук Г.Д., Ясінська Н.В., Паюсова С.В. // Шкільний світ. - 2000.-N1. - С.8-9.

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ І КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

 1. Борисова С.Художнє бісерування як засіб національного виховання школярів / Борисова С., Борисов В. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.22-24.

 2. Виховання національно свідомої особистості : методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів: навч. посібник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Краматоргський екон.-гум. ін-т; За ред. Д.О. Тхоржевського. - Київ, 2000 – Ч.1 : Зміст виховної роботи. - 84 с.

 3. Гнатюк В.Управління системою національного виховання учнів початкових класів / Гнатюк В. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.1-3.

 4. Журецький Я.І.Взаємодія сім'ї та школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури / Я. І. Журецький // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 43-50.

 5. Корда Г.С.Українські обереги. Виховання народними традиціями : метод. розробки / Г.С. Корда. - Біла Церква, 2000. – 216 с.

 6. Кошіль М.Народне мистецтво - джерело національного виховання / Кошіль М. // Рідна школа. - 2000.-N6. - С.52-54.

 7. Кресіна І.О.Подвійна етнонаціональна свідомість як феномен поліетнічних держав / Кресіна І.О. // Відродження. - 2000.-N1. - С.42-45.

 8. Петровська О.Виховуємо на національних традиціях / Петровська О. //Директор школи. - 2000.-N37. - С.8.

 9. Побірченко Н.С.Проблеми національного виховання в творчості Івана Нечуя-Левицького : Семінарій / Н. С. Побірченко. - К. : Наук. світ, 2000. - 103 с.

 10. Попович І.С.Формування в учнів національного самоусвідомлення у процесі вивчення творів Стефана Коваліва / І.С. Попович // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 302-305

 11. Шмалько Г.О.Національне виховання як історико-педагогічна проблема / Г.О. Шмалько // Наукові записи: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 129-136

 12. Шмалько Г.Національне виховання як цілісна система / Шмалько Г. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.32-33.

 13. Яковлєва С.Д.Проблеми етноздоров'я та валеологічні аспекти національного виховання / С.Д. Яковлєва, Т.І. Щербина // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 223-227.

Див. 31, 35, 1157, 2588, 2886, 2897, 5038.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Авдіянц Г.Г.Особистісні та соціальні передумови формування духовних потреб у молодшому шкільному віці / Г.Г. Авдіянц // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 39-46

 2. Бондар Л.Виховання моральних цінностей у школярів / Бондар Л. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.45-47.

 3. Булгакова А.Виховання учнів у дусі миру, злагоди, ненасильства / Булгакова А. //Історія в школах України. - 2000.-N3. - С.41-43.

 4. Говорун А.В.О.М. Острогорський про виховання моральних звичок / А.В. Говорун //Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 32-39.

 5. Завгородня О.В.Ціннісна сфера старшокласників / Завгородня О.В. //Шкільний світ. - 2000.-N17. - С.6.

 6. Іванчук М.Г.Інтегративний характер формування моральних якостей особистості молодшого школяра / Іванчук М.Г. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.66-72.

 7. Кобрій О.Християнські засади виховання у педагогічній теорії К. Ушинського /О. Кобрій // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 30-33

 8. Кошелівська О.І.Проблема морального вибору з позиції комплексного наукового підходу / О. І. Кошелівська // Наукові записи: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 51-60

 9. Кравченко І.В.Розробка системи формування морального вчинку в педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського / І.В. Кравченко // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 27-32

 10. Кулікова Л.Б.Духовний світ давніх греків як приклад виховання сучасних моральних цінностей / Кулікова Л.Б. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.125-133.

 11. Лобода Ю.М.Культура поведінки : Класна година / Лобода Ю.М. // Позакласний час. - 2000.-N28-29. - С.57-59.

 12. Малихін А.Найкращий оберіг моральності : Виховання моральної свідомості підлітків на уроках трудового навчання / Малихін А. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.57-58.

 13. Марчук В.В.Зміст і компоненти базової культури особистості / В. В. Марчук //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 164-167

 14. Морозова Л.Конфлікт цінностей молоді в період трансформаційних змін у країні / Морозова Л. // Освіта і управління. - 2000.-N1-2. - С.73-78.

 15. Набока О.Г.Духовність як інтегральна характеристика ціннісної сфери майбутніх підприємців / О. Г. Набока // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 128-132

 16. Проніна Н.О.Цінності в системі гармонійного світосягнення: (Культура образу життя) / Н. О. Проніна // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 132-134

 17. Репецька О.А.Художнє слово як засіб педагогічного впливу у традиційному християнському вихованні / О.А. Репецька // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 315-317

 18. Сінькевич Н.Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків / Сінькевич Н. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.22-23.

 19. Сінькевич Н.Проблеми морального виховання дівчат-підлітків в історії педагогіки / Сінькевич Н. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.60-62.

 20. Сінькевич Н.Формування морально-ціннісних орієнтацій у старшокласників /Сінькевич Н. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.29-30.

 21. Стежко Ю.Морально-християнські цінності в особистісному самовизначенні учнів / Стежко Ю. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.11-14.

 22. Столяренко О.Народознавство: формування у школярів ціннісного ставлення до людини / Столяренко О. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.14-16.

 23. Харченко Л.П.Морально-естетичні основи культури спілкування / Л. П. Харченко // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 50-56

 24. Циганок С.Д.До проблеми виховання у старшокласників ціннісного ставлення до людини / С. Д Циганок // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 159-163

 25. Швець Т.А.Формування моральності учнівської молоді засобами французької народної педагогіки / Т.А. Швець // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 24-25

 26. Шевченко-Страмоусова С.В.Моральні регулятори поведінки в педагогічному спілкуванні / С.В. Шевченко-Страмоусова // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 13-14

 27. Юзвак Ж.Розвивальна сила краси /Юзвак Ж. // Початкова школа. - 2000.-N 3, 4, 5.

Див. 451, 706, 2872, 2893, 3134, 4987.

РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Акименко О.А.К проблеме духовности: (Психолого-педагогический аспект) / О. А. Акименко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 149-154

 2. Багінський В.Духовність і телесність: взаємозв'язок у цивілізаційному процесі / Багінський В. // Людина і політика. - 2000.-N5. - С.35-39.

 3. Мельничук М.Формування духовних цінностей у дошкільнят / Мельничук М. //Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.10-11.

 4. Мудрость веков: (Традицион. мусульман. воспитание) : [Кн. для чтения по крымскотатар. этнопедагогике. Ч. 2. / Авт.-сост. М.А. Хайруддинов]. - Симферополь : Крымучпедгиз, 2000. - 186 с.

 5. Петрочко Ж.До духовності стежками традиційності і мистецтва слова / Петрочко Ж. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.17-19.

 6. Помиткін Е.О.Розвиток духовної обдарованості старшокласників / Помиткін Е.О. // Обдарована дитина. - 2000.-N2. - С.39-44.

 7. Репецька О.А.Християнські чесноти як система вартостей українського виховного ідеалу / О.А. Репецька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 161-167

 8. Скуратівський Л.Методика розвитку і саморозвитку духовної індивідуальності у вченні/ Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.69-71.

 9. Стеценко О.Духовність:ази для шкіл / Стеценко О. // Освіта. - 2000.-9-16 серпня (N35) . - С.7.

 10. Тимчик О.Проблема релігійного виховання на початку XX століття / Тимчик О. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.55-56.

 11. Ткачук В.Формування у дітей християнської етики і морального здоров'я /Ткачук В. // Початкова школа. - 2000.-N1. - C.49-51.

 12. Хайруддінов М.Релігія в сучасній системі виховання / Хайруддінов М. // Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.6-9.

 13. Хайруліна Т.Г.Духовність - це мужність розуму : учебное пособие / Т.Г. Хайруліна // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 29-33

 14. Химич Н.Виховання молоді на засадах християнської моралі в процесі духовного відродження України / Н. Химич // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 90-97

 15. Химич Н.Сутність та специфіка духовного розвитку особистості у взаємодії "людина - оточуючий світ" / Химич Н. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.60-61.

 16. Шоханов С.Біблія : підручник з природознавства чи джерело релігійного одкровення? / С. Шоханов // Хімія. Біологія. - 2000, №27-28. - С. 4-5

 17. Юзвак Ж.Духовність: погляд психолога / Юзвак Ж. // Початкова школа. - 2000.-N3,4. - С.5-7,С.9-10.

Див. 15, 40, 542, 693, 5056, 5109, 5133.

ПРИРОДООХОРОННЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Вербицький В.Еколого-натуралістична освіта: досвід і шляхи розвитку / Вербицький В. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.54-57.

 2. Вербицький В.В.Соціально-педагогічна модель екологічної освіти в міських школах / В.В. Вербицький // Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 6-9

 3. Ганніченко Ю.І.Екологічна освіта і виховання на уроках фізики в школах нового типу / Ю. І. Ганніченко, О. Ю. Шличек // Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 209-214

 4. Гриза Л.С.Репортаж із Чорнобиля : Виховний захід / Гриза Л.С. // Все для вчителя. - 2000.-N6. - С.27-29.

 5. Єресько О . Шкільна екологічна освіта сьогодні й завтра / О Єресько, Е. Шухова // Хімія. Біологія. - 2000, №27-28. - С. 2-3

 6. Качагин В.А.Активизация работы по формированию экологической культуры школьников в процессе обучения / В.А. Качагин // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 101-103

 7. Клубна робота в системі екологічного виховання // Хімія. Біологія. - 2000, №27-28. - С. 2-3

 8. Костюченко Е.В.Чей нос лучше? : Учите детей чувствовать природу /Костюченко Е.В. // Обдарована дитина. - 2000.-N5. - С.14-20.

 9. Крамаренко Л.Формування національної самосвідомості учнів засобами еколого-натуралістичного виховання / Крамаренко Л. // Рідна школа. - 2000.-N6. - С.48-51.

 10. Крутько С.В.Психолого-педагогічні аспекти екологічного виховання молоді в Україні / С.В. Крутько // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 109-112

 11. Левківський М.Екологічна відповідальність у педагогічному вимірі / М. Левківський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 75-79

 12. Мамешина О.Екологічні ігри як метод екопедагогіки / Мамешина О. //Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.8.

 13. Немец Л.Становление энвайронментального образования : (Экологическое образование) / Немец Л. // Новий колегіум. - 2000.-N1. - С.6-10.

 14. Павленко І.Г.Моделювання навчально-виховного процесу по формуванню екологічної культури молодших школярів / І. Г. Павленко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 193-197

 15. Перепічаєнко В.Формування екологічної культури етнічних груп Криму /Перепічаєнко В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.67-69.

 16. Положення про Всеукраїнський конкурс "Парки - легені міст і сіл" //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N18. - С.28-30.

 17. Приходченко Л.Екологічне виховання молодших школярів / Приходченко Л. //Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.2.

 18. Пустовіт Г.Екологічне виховання дітей у природі / Г. Пустовіт // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 114-120

 19. Тарасенко Г.С.Дивосвіт: технологія естетико-екологічного виховання : [Для вчителів почат. шк., вихователів дошк. закладів, студентів] / Г. С. Тарасенко. - 2-ге вид. ,із змін. - К. : Рута, 2000. - 207 с.

 20. Тернопільська В. Екологічна культура старшокласників у контексті відповідальності / В. Тернопільська // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 139-143

 21. Хоменко В.Екологічне виховання в школі / Хоменко В. // Завуч. - 2000.-N23-24. - С.23-25.

 22. Шапаренко О.Сценарій екологічного ранку / Шапаренко О. // Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.11.

 23. Шевченко С.Екологічна освіта як засіб формування особистісних цінностей /Шевченко С. // Рідна школа. - 2000.-N6. - С.60-62.

 24. Шестопалова И.Ю.Системность и непрерывность экологического образования и воспитания в общеобразовательном комплексе / И.Ю. Шестопалова //Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 70-77.

 25. Яременко О.О.Екологічна складова діяльносного підходу у розвитку особистості у сучасному світі / О. О. Яременко // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 143-152

 26. Ярош А.Розумна та діяльна любов до природи / Ярош А. // Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.5.

Див. 2566, 2567, 3585.

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

 1. Васильєв В.Соціально-педагогічні проблеми створення умов для професійного самоствердження молоді / В. Васильєв // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 49-52

 2. Драган О.А.Модель трудового виховання: аграрне шкільне підприємство / О.А. Драган // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 136-138.

 3. Дупак Н.Передумови виховання в учнів культури праці / Дупак Н. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.28-30.

 4. Загребельний С.Л.Психолого-педагогічні аспекти формування інтересу у школярів в навчальній діяльності при вивченні предметів фізико-математичного циклу: (Профорієнтаційні аспекти) / С. Л. Загребельний // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 89-94

 5. Кавецький В.Формування знань про світ професій в учнів молодшого шкільного віку / Кавецький В. / Кавецький В. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.35-36.

 6. Калашник Н.Г.Формування естетичних смаків до праці: (засоби самовиховання) / Н. Г. Калашник // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 110-113

 7. Ковальська Н.М.Робота з сільською молоддю щодо вибору професії менеджера / Н.М. Ковальська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 135-142

 8. Корнієнко І.О.Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника / Корнієнко І.О. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N5. - С.35-38.

 9. Кравченко І.Ознайомлення учнів з професіями на уроках трудового навчання /Кравченко І. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.18-21.

 10. Кравченко І.Ф Формування у старшокласників інтересу до професійної діяльності у сфері художньої культури / І.Ф. Кравченко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 261-265.

 11. Кротова О.Сьогодні учень - завтра свідомий громадянин / Кротова О. : (Виховна робота в ПТУ N28) / Кротова О. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.11-12.

 12. Куцик А.Рівень сформованості мотивації вибору офіцерської професії у старшокласників / Куцик А. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.42-44.

 13. Матвісів Я.Економічне виховання школярів на заняттях у технічних гуртках /Матвісів Я. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - С.28-29.

 14. Мачуський В.Формування професійної спрямованості учнів у процесі гурткової роботи з техніки / В. Мачуський // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 83-88

 15. Мусієнко В.Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання / Мусієнко В., Захарченко Р.,Сидоренко В.,Тхоржевський Д. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N1. - Книжка в журналі.

 16. Надточиєва О.О.Проблеми економічного виховання та освіти старшокласників / О. О. Надточиєва // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 75-77.

 17. Опачко М.В.Теорія і практика профорієнтаційної діяльності педагога : (навч.-метод. посібник) / Ужгород. держ. ун-т. - Ужгород : УжДУ, 2000. - 113 с.

 18. Осипов О.В.Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників / О. В. Осипов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 98-104.

 19. Пудова Н.Проблема формування трудових ціннісних орієнтацій учнів 8-9 класів у процесі профільної трудової підготовки / Н. Пудова // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 88-92

 20. Сергєєв В.Т.Профорієнтація старшокласників на педагогічну професію / В. Т. Сергєєв , Н. В. Рець // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 73-77.

 21. Сердюк Н.А.Формування вмінь моральної саморегуляції поведінки старшокласників у трудовій діяльності / Н. А. Сердюк // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 45-50

 22. Сидоренко В.Наукові основи професійного самовизначення школярів /Сидоренко В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова / Сидоренко В.; НПУ ім.М.П.Драгоманова //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000.-N2. - С.48-53.

 23. Стайко В.М.Рекомендації по економічному і трудовому вихованню дітей та підлітків з малозабезпечених сімей / В.М. Стайко // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 88-94

 24. Трудове виховання дітей у сім'ї, моральний зміст їх праці : (Розробка батьківських зборів) // Все для вчителя. - 2000.-N24. - С.6-7.

 25. Христіанінов О.М.Мотиви професійного самовизначення особистості / О. М. Христіанінов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 13-24.

Див. 515, 3549, 3666, 4995.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Бєлих А.С.К вопросу о духовно-мировоззренческом развитии личности школьника в эстетическом воспитании / А. С. Бєлих // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 93-98

 2. Біда О.Роль уроків на природі в естетичному розвитку молодших школярів /Біда О. // Мистецтво та освіта. - 2000.-N1. - С.51-53.

 3. Білавич Г.Формування художньо-естетичної культури школярів / Г. Білавич //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 55-62

 4. Балджи М.Д.Єдність екологічного та художнього виховання у формуванні національної свідомості учнів / М.Д. Балджи // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 246-248

 5. Боличова І.Вчимося сприймати живопис : (виховна година) / Боличова І. //Завуч. - 2000.-N33. - С.5-6.

 6. Грибенко Е.Активізація пізнавальної діяльності учнів естетичними засобами /Е. Грибенко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" (27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 94-98

 7. Григор'єва В.В.Питання естетичного сприйняття музичних творів у контексті психолого-педагогічних наук / В. В. Григор'єва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 83-90

 8. Гриценко І.В.Педагогічні умови формування естетичного досвіду молодших школярів засобами художнього діалогу / І.В. Гриценко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 167-173

 9. Грищенко Т.Формування національних засад музично-естетичного виховання в гімназіях : Педагогічна діяльність М.Лисенка, К.Стеценка, О.Кошиця / Грищенко Т. //Рідна школа. - 2000.-N1. - С.56-59.

 10. Игнатович О.Г.Литературно-творческая деятельность как средство развития художественно-эстетического вкуса подростков / О. Г. Игнатович // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 95-101

 11. Калашник Н.Г.Вплив технічних засобів навчання на розвиток естетичних смаків / Н.Г. Калашник // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 171-172

 12. Кардашов В.М.Естетичне виховання особистості в контексті ступеневої освіти / В.М. Кардашов, Г.М. Снісаренко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 252-256

 13. Красовська О.Використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу виховання учнів / Красовська О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.71-73.

 14. Кульчицька О.І.Хореографічна обдарованість та її прояви у дитячому віці /Кульчицька О.І. // Обдарована дитина. - 2000.-N3. - С.6-10.

 15. Ляшенко О.В.Естетичне виховання молодших школярів. Творче використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського / Ляшенко О.В. // Позакласний час. - 2000.-N25. - С.38-40.

 16. Михайличенко О.В.Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині І.Я. Франка / О.В. Михайличенко // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 10-14

 17. Михайличенко О.В.Роль "хлопоманів" у розвитку естетичного виховання молоді в Україні / О. В. Михайличенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 18-29

 18. Науменко Т.І.Музичне мистецтво як оздоровчий фактор виховання дітей-сиріт / Т. І Науменко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 213-218

 19. Науменко Т.І.Музичне мистецтво як оздоровчий фактор виховання дітей-сиріт / Т. І. Науменко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 213-218

 20. Неменський Б.Роль мистецтв у системі загальної освіти. Чого і як ми навчаємо? / Неменський Б. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.38-41.

 21. Николенко Е.В.Искусство, эстетика и нравственность в жизни молодежи 21 века / Е.В. Николенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 173-175

 22. Опалюк О.Формування особистості школяра засобами образотворчого мистецтва / О. Опалюк // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 79-81

 23. Пацалюк І.Естетичний смак особистості як категорія теорії виховання / І. Пацалюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 17-20

 24. Попов В.Є.Роль педагогічної спадщини з проблем естетичного виховання у сучасній освітньо-виховній діяльності / В.Є. Попов // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 24-27

 25. Примаченко С.О.Виховання школярів засобами української пісенно-хорової музики: (З досвіду роботи) / С. О. Примаченко // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 105-111

 26. Сапожнік О.В.Теоретичні аспекти музично-естетичного виховання старшокласників / О.В. Сапожнік // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 79-81

 27. Сельвалевская В.А.К проблеме формирования эстетических потребностей подростков комплексом искусств / В. А. Сельвалевская // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 235-244

 28. Соколова А.В.До витоків становлення поглядів Я.А. Мамонтова на формування естетичної культури особистості / А.В. Соколова // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 107-113

 29. Соколова В.Ф Творчість і культура як фактори психічного здоров'я молодої людини / В.Ф. Соколова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 267-270

 30. Тимофієнко Ю.В.Українська народна педагогіка і проблеми естетичного виховання шкільної молоді : навч. посібник / Херсон. пед. ун-т. - Херсон : Вид-во "Айлант", 2000. - 63 с.

 31. Фічора І.Естетико-виховний вплив музеїв декоративно-ужиткового мистецтва на учнівську молодь / Фічора І. // Мистецтво та освіта. - 2000.-N1. - С.54-58.

 32. Федорчук В.В.Роль рефлексії у педагогічній діяльності вчителя музики / В.В. Федорчук // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 112-115

 33. Форостян А.Ф Формування культури молоді шкільними предметами естетичного циклу (Історичний нарис) / А.Ф. Форостян // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 338-343

 34. Чорнуха Н.М.Духовний розвиток молодших школярів засобами національного мистецтва / Н. М. Чорнуха // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 56-61

 35. Швырка В.Н.Формирование у учащихся восприятия эстетической сущности обыденного (учителям - филологам) / В. Н. Швырка // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 77-81

 36. Шинкаренко Л.Традиційні обряди як важливий фактор естетичного виховання / Шинкаренко Л. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.13-15.

 37. Юзвак Ж.Естетичне сприймання: психологічний аспект : (поч.див. у N3,4 за 2000 р.) / Юзвак Ж. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.40-41.

 38. Яковлева О.В.Творчество подростков и формирование эстетического идеала / О. В. Яковлева // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000. - №8. - С. 108-112.

Див. 131, 594, 805, 1002, 1164, 2824, 3585, 4989.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Боднар Я.Періодична преса Галичини про фізичне виховання учнівської молоді / Боднар Я. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.45-47.

 2. Вертилецький О.Шляхи оптимізації фізичного виховання учнівської молоді / О. Вертилецький, Г. Жигадло, В. Пильненький // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 48-49

 3. Городинська І.В.Особливості організації фізичного виховання учнів гімназій і ліцеїв / І.В. Городинська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 110-112

 4. Дорошкевич Е.Ю.Гра як засіб фізичного виховання в історії вітчизняної педагогіки / Е. Ю. Дорошкевич // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.- метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип. X. - С. 9-15

 5. Жевага С.Вплив сім`ї на фізичне виховання та психічний розвиток підлітків / Жевага С. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.30-32.

 6. Леськів А.Д.Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : Метод. посібник / Леськів А.Д., Андрощук Н.В., Дзюбановський А.Б. - 2-ге вид., допов. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 176 с.

 7. Мосійчук Л.До питання про формування системи фізичного виховання школярів / Л. Мосійчук // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 106-110

 8. Система фізичного виховання молодших школярів // Початкова освіта. - 2000.-N36. - С.2-10.

 9. Чернікова Л.Фізичне виховання та нормативне оцінювання / Чернікова Л. //Директор школи. - 2000.-N41. - С.8.

 10. Шиян Б.Ознаки сучасності та тенденції прогресу у фізичному вихованні школярів / Б. Шиян // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 38-40

 11. Шиян Б.Стосунки між учителем і учнями в процесі фізичного виховання / Шиян Б. //Фізичне виховання в школі. - 2000.-N2. - С.45-47.

САНІТАРНО ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Заплатников Л.Т.Практицизм педагогічної системи А.С.Макаренка та його реалізація у галузі гігієнічного виховання / Л.Т. Заплатников, Г.Л. Кривошеєва //Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 153-162.

 2. Піскунова І.Народна педагогіка: виховання здорового способу життя / Піскунова І. //Рідна школа. - 2000.-N1. - С.52-54.

Див. 2593, 4993.

БОРОТЬБА ІЗ ШКІДЛИВИМИ ЗВИЧКАМИ

 1. Ковтун К.Освіта і наркотики / Ковтун К., Тарутіна З. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.117-126.

 2. Шевченко С.Шкідливі звички шкільної молоді / : (до проблеми оздоровлення нації) / Шевченко С. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.19-22.

 3. Шмалєй С.Що треба знати учителю фізичної культури про дитячі наркоманію і токсикоманію / Шмалєй С. // Фізичне виховання в школі. - 2000.-N3. - С.47-50.

Див. 3794, 3795.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ. ПІДГОТОВКА ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

 1. Борсук С.М.Морально-статеві аспекти виховання підлітків / С.М. Борсук //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 154-161

 2. Гайдукевич Т.І.До проблеми статевого виховання / Гайдукевич Т.І., / Гайдукевич Т.І., Семьонова І.К. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N5. - С.43.

 3. Кравець В.Дошлюбне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позаурочної роботи / В. Кравець // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 16-27

 4. Кравець В.П. Стратегія статевого виховання школярів : Метод. реком. класним керівникам, практ. психологам та вчителям валеології / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; Міжнародний фонд "Відродження", Тернопільський держ. пед. ун-т. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. - 31 с. - (Психологія статі. - Трансформація гум. освіти в Україні). - 1-50

 5. Кравець В.П.Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді / В. П. Кравець. - К. : Київ. правда, 2000. - 688 с.

 6. Лабоськіна Л.М.Статеве виховання підліків: Батьківський лекторій / Лабоськіна Л.М. // Все для вчителя. - 2000.-N26. - С.4-13.

 7. Р