Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Прочь отступите, чудовища, все, Явится Русь перед вами в красе. Вам ли, чудовища, наши сокровища – Молодость, силушку… Спрятать в могилушку! Вам ли в...полностью>>
'Программа дисциплины'
Предмет региональной экономики. Экономика отдельного региона. Региональные системы и межрегиональные отношения. Национальная экономика как система вз...полностью>>
'Документ'
Письменным источником для формирования рыцарских романов бретонского цикла послужила латинская хроника валлийского клирика Гальфрида Монмаутского “Ис...полностью>>
'Решение'
На основании анализа работы гимназии за 2006/2007 учебный год коллектив выдвинул на 2007/2008 учебный год следующие образова­тельные и воспитательные...полностью>>

Правила позначення нормативних документів > 2 Зміст стандартів та технічних умов Контрольні запитання Тести самоконтролю

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак

Екологічна

стандартизація

і нормування

Антропогенного навантаження на

природне середовище

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ – 2007

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1.1 Теоретичні і правові основи стандартизації

1.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

1.1.2. Види стандартизації і стандартів

1.1.3. Правові основи стандартизації

1.1.4. Основні поняття та їх визначення. Контрольні запитання

Тести самоконтролю

1.2. Організація робіт з стандартизації і загальні їмоги до змсісту нормативних документів

1.2.1. Організація робіт з стандартизації

1.2.2. Нормативні документи і порядок їх розроблення

1.2.3. Правила позначення нормативних документів

1.2.4. Зміст стандартів та технічних умов Контрольні запитання

Тести самоконтролю

1.3. Міжнародна діяльність в галузі стандартизації авколишнього середовища

1.3.1. Міжнародні і європейські органи з стандартизації

1.3.2. Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища

1.3.3. Розробка міжнародних стандартів

1.3.4. Участь України у міжнародній діяльність в галузі стандартизації навколишнього середовища

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.4. Екологічна стандартизація

1.4.1. Система екологічних стандартів

1.4.1.2. Система стандартів з захисту довкілля

1.4.1.3. Система стандартів з управління навколишнім середовищем

1.4.2. Екологічне маркування

1.4.3. Система стандартів з захисту довкілля від забруднення відходами

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.5. Система стандартів з якості повітря

1.5.1. Стандарти з якості атмосферного повітря

1.5.2. Стандарти з методів і методик визначання забруднюючих речовин у повітрі

1.5.3 Стандартизація захисту населення і довкілля від викидів двигунів транспортних засобів Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.6. Система стандартів з якості води

1.6.1. Стандарти з якості водних об'єктів

1.6.2. Методи і методики досліджування якості води

1.6.3. Стандарти з методів досліджування якості води

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.7. Система стандартів з якості грунту

1.7.1. Стандарти з якості грунтів

1.7.2. Стандарти з методів досліджування забруднюючих речовин у грунтах

Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.8. Система стандартів з безпеки і захисту довкілля праці та життєдіяльності населення

1.8.1. Стандартизація професійної безпеки та промислової гігісни

1.8.2. Стандартизація безпеки праці і захист від шумового і вібраційного забруднення

1.8.3 Стандартизація з безпеки прані і захист від радіаційного забруднення Контрольні запитання Тести самоконтролю

1.9. Стандарти з екологічної сертифікації

1.9.1. Стандарти з системи якості і управління якістю

1.9.2. Система стандартів відповідності продукції имогам

природоохоронного законодавства. 1.9.3. Міжнародні знаки відповідності продукції

Контрольні запитання

Тести самоконтролю

Розділ 2. ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ

2.1. Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище

2.1.1. Суть, мета, об'єкти і завдання нормування

2.1.2. Санітарно-гігієнічне нормування.

2.1.3. Екологічне нормування

2.1.4. Науково технічне нормування

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.2. Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне середовище

2.2.1. Показкикі нормування забруднюючих речовин в повітрі

2.2.2. Показкикі нормування забруднюючих речовин водних об'єктів

2.2.3. Показкики нормування забруднюючих речовин в грунті

2.2.4. Нормативи екологічної безпеки

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.3. Нормування якості природних сфер

2.3.1. Нормування якості води

2.2.2. Нормування якості повітря

2.2.3. Нормування якості грунту.

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.4. Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище

2.4.1. Науково-технічні нормативи на гранично допустимі викиди

2.4.2. Науково-технічні нормативи на гранично допустимі скиди

2.4.3. Нормування розмірів санітарно - захисної зони.

2.4.4. Критичні антропогенні навантаження на урбанізовану територію

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.5. Нормування екологічної безпеки

2.5.1. Нормування шумових та вібраційних забруднень довкілля

2.5.2. Нормування електромагнітного та радіаційного забруднення

2.5.3. Нормування якості продуктів харчування

Контрольні запитання Тести самоконтролю

2.6. Нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів

2.6.1. Інструменти економічного механізму охорони НПС

2.6.2. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів

2.6.3. Нормативи збору за скиди забруднюючих речовин у во об'єкти

2.6.4. Нормативи збору за розміщення відходів Контрольні запитання

Тести самоконтролю

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Додаток 1. Основні терміни та визначення з стандартизації, якості і сертифікації Додаток 2. Перелік скорочень

ВСТУП

Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення навколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викликані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели до того, що екологічні проблеми стали одними з найактуальніших і найгостріших проблем сьогодення, як світового, так і державного та регіональних рівнів.

Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і техніки має застосування прогресивних методів та засобів екологічного контролю стану навколишнього середовища при вирішені проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і методів охорони довкілля зі світовими вимогами.

Проведення екологічного контролю вимагає знань та володіння багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів та проведення деяких інших операцій, що наведені у стандартах і нормативних документах. Комплекс метрологічного та нормативного забезпечення допомагає отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об'єктах довкілля. Стандарти дають короткий узгоджений виклад інформації щодо сучасної технічної практики і служать засобом передачі технологічної інформації, характеризують технологію чіткою, стислою мовою і відображають погляди експертів з усього світу. Стандарти сьогодення – це стратегічні ділові проблеми першого порядку, які стосуються таких життєво важливих турбот країни як якість, екологічна відповідність, доступ до світових ринків тощо. Екологічна стандартизація і нормування становлять невід'ємну частину всієї діяльності людства і більшість вважає, що вони впливають майже на всі аспекти нашого життя. Такі слова як "якість", "стандарт", "міра" мають різні значення для різних людей в різних контекстах. Тому важливо, щоб такі терміни розуміли відповідним чином.

Студентам зі спеціальності, "Екологія", необхідно вміти використовувати знання з галузі стандартизації і нормування для того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, приймати правильні управлінські рішення.

Підручник "Екологічна стандартизація і нормування" допоможе ознайомитись з:

♦ теоретичними, нормативно–правовими та методологічними основами стандартизації і нормування;

♦ системою екологічних стандартів з охорони природи і якості об'єктів природного середовища; з методів і методик визначання забруднюючих речовин довкілля; з безпеки праці, довкілля та життєдіяльності населення; з якості продукції і послуг та системою стандартів з екологічної сертифікації;

♦ еколого–оптимізуючими показниками забруднюючих речовин в природних середовищах; правилами встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами. видами нормування;

♦ нормуванням якості природних сфер і якості продуктів харчування, нормуванням впливу техногенних об'єктів на природне середовище, шумового, вібраційного, електромагнітного та радіаційного забруднень довкілля ;

♦ нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів.

Мета підручника надати студентам знання з сучасних методів, правил та методик стандартизації і нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Підручник складається з 2–х розділів: екологічна стандартизація і екологічне нормування. Кожна глава розділу завершується контрольними запитаннями, тестами для самоконтролю та списком рекомендуємо літератури.

Окремі розділи (2.5.2, 2.5.3) підготовлено разом з А.П.Войцицьким.

РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Стандартизація в умовах ринкової економіки, розвитку міжнародної торгівлі і споріднених з нею видів діяльності, науково технічного прогресу є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.

Крім того важливими аспектами сьогодення є різні проблеми охорони середовища для проживання, наприклад: розробка методик вимірів концентрації забруднюючих речовин в об'єктах природного середовища; встановлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів гармонізованих з міжнародними та інше. Такі завдання залежно від їх змісту можливо вирішувати тільки в масштабах країни.

1.1. Теоретичні і правові основи стандартизації

* Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

* Види стандартизації і стандартів

* Правові основи стандартизації

* Основні поняття та їх визначання

В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов'язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи. Стандартизація є одним з атрибутів державності, а з іншого боку – нормативним засобом управління, вона – об'єктивна реальність та одна з форм дії економічних законів розвитку суспільства. Тому докорінна зміна економічних відносин потребує створення відповідних правових основ і суттєвого перегляду ставлення до самої стандартизації.

1.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація – діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючих або перспективних завдань".

Предмет стандартизації – технічне законодавство та нормативні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.

Суб'єкти стандартизації. Законодавством України встановлено такі суб'єкти стандартизації:

* центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; рада стандартизації; технічні комітети стандартизації; інші суб'єкти, що займаються стандартизацією, поданням центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі – Держбуд України) організувати, розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлюють законодавством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.

Об'єкти стандартизації це – продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

* Найважливіші об'єкти стандартизації такі:

♦ організаційно–методичні та загально технічні об'єкти, зокрема:

> організація провадження робіт зі стандартизації;

> термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

> класифікація та кодування інформації;

> методи випробовування (аналізування), системи та методи забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю;

> метрологічне забезпечення (захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);

> системи фізичних величин та одиниць вимірювання; стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

> системи технічної та іншої документації загального застосовування;

> умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні геометричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;

> інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформаційних систем загальної визначеності;

♦ продукція, призначена для використовування у різних видах економічної діяльності, продукція для державних закупівель та широкого вжитку;

♦ системи та господарські об'єкти, які мають важливе значення та їхні складники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ресурсів тощо;

♦ вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ергономіки, технічної естетики, охорони навколишнього природного середовища;

♦ будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функційного забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролю у будівництві;

♦ потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної безпеки.

Стандарт може стосуватися об'єкта в цілому або лише окремих його частин чи певних аспектів.

Державні стандарти розробляють на об'єкти міжгалузевого застосування, які необхідні для єдності і взаємозв'язку в різних галузях науки і техніки, виробництва, відпочинку, охорони довкілля, сировини: організація проведення робіт з стандартизації; термінологічні системи різних галузей знань та діяльності; класифікація та керування техніко–економічної та соціальної інформації; системи і методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань; вимоги техніки безпеки, гігієни праці, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до використання природних ресурсів, оборона країни тощо; об'єкти державних соціально–економічних та державних науково–технічних програм. Об'єктами галузевої стандартизації можуть бути прилади, вироби, окремі види продукції, тобто вироби обмеженого використання. Існують також стандарти окремих підприємств, наприклад, нормативні документи у галузі організації і управління виробництвом та якості продукції.

Основні принципи стандартизації. Основними принципами стандартизації є:

> врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави в цілому;

> гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і національними стандартами інших країн; забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

> участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач); взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність нормативних документів для сертифікації і продукції;

> відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

> відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

> застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.

Мета та основні завдання стандартизації знаходяться у логічному взаємозв'язку з рівнем розвитку країни та спрямовані на вирішення питань міжнародного співробітництва, внутрішнього розвитку країни та розвитку самої системи стандартизації Мета стандартизації:

♦ установити положення, що забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своїй визначеності та безпечність його щодо життя чи здоров'я людей, тварин, рослин, а також майна й охорони навколишнього природного середовища;

♦ створити умови для раціонального застосування всіх видів національних ресурсів;

♦ сприяти усуненню технічних бар'єрів у торгівлі підвищити конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій.

Стандартизація спрямована забезпечити вирішування таких основних завдань:

♦ забезпечувати продукцію, процеси та послуги стосовно життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин, довкілля;

♦ захищати та зберігати майно і продукцію, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;

♦ досягати високої якості продукції, процесів та послуг, відповідної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;

♦ реалізувати права споживачів;

♦ досягати відповідності об'єктів стандартизації своїй визначеності;

♦ забезпечувати технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність;

♦ досягати збіжності та відтворності результатів контролю;

♦ установлювати оптимальні вимоги до суспільно важливих продукції, процесів та послуг;

♦ ощаджувати всі види ресурсів, поліпшувати техніко–економічні показники виробництва;

♦ упроваджувати новітні технологи, оновлювати виробництво та підвищувати його продуктивність;

♦ забезпечувати господарські об'єкти, складні технічні системи з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

♦ розвивати міжнародне та регіональне співробітництво;

♦ усувати технічні бар'єри у торгівлі.

1.1.2. Види стандартизації і стандартів

Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стандартизацію поділяють на такі види (рис. 1 1.1).

Рис. 1.1.1. Схема видів стандарти

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів всіх країн.

Регіональна стандартизація – стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.

Національна стандартизація – стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної країни.

Галузева стандартизація – стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної галузі виробництва.

Комплексна стандартизація – це стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми.

Випереджувальна стандартизація – це стандартизація, при якій встановлюються підвищені вимоги відносно вже досягнутих на практиці норм і вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно прогнозів, будуть оптимальними в майбутньому.

Не слід змішувати поняття стандартизації і стандарту. Якщо стандартизація – це діяльність, то стандарт – це нормативний документ.

Стандарт (від англійського "Standart" – норма, зразок, мірило) – створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом нормативний документ, що встановлює, для загального і багаторазового користування, правила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері та доступним широкому колу користувачів.

Види стандартів. Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів (рис. 1.1.2).

Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною організацією з стандартизації.

Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональною організацією з стандартизації.

Міждержавний стандарт (ГОСТ) – стандарт, прийнятий країнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації і який застосовується ними безпосередньо.

Національний стандарт – стандарт, прийнятий національним органом з стандартизації.

Галузевий стандарт – стандарт, прийнятий галузевим органом з стандартизації на рівні однієї конкретної галузі виробництва.

Стандарти організації (підприємств) – стандарти, прийняті службою стандартизації конкретного підприємства, організації, об'єднання, установи для цих об'єктів.

Основоположні стандарти встановлюють: організаційно–методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації; терміни та визначання; загально технічні вимоги та правила; норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення–виготовлення, транспортування та утилізації продукції; норми, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень-навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. Зміст вступ

  Документ
  Наука є складовою загальнолюдської культури, і тому кожна людина має знати, що таке наука, наукові дослід- . ження та як вони проводяться. Як показує статистика, 5-10 % випускників вищих навчальних закладів стають вче­ними, тобто
 2. “Київський політехнічний інститут”

  Документ
  Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” / Уклад.: Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов. За заг. ред. Ю.І. Якименко – К.
 3. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 4. Середня освіта

  Методичні рекомендації
  У 2011/12 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.
 5. Академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти

  Документ
  Актуальність теми. На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних

Другие похожие документы..