Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Диссертация выполнена на Кафедре мировых политических процессов Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД Рос...полностью>>
'Документ'
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрям...полностью>>
'Документ'
Розглянувши проект регуляторного акту, а саме проект рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Про порядок демонтажу, обліку, зберігання ...полностью>>
'Закон'
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области И.А. Синцов...полностью>>

Адміністративно-процедурний кодекс україни

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Адміністративно-процедурний кодекс України з метою утвердження і реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення їх гарантій і захисту визначає повноваження та порядок діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо забезпечення справедливого, об'єктивного та своєчасного розгляду адміністративних справ відповідно до принципів належного урядування.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання та сфера дії Адміністративно-процедурного кодексу України

1. Цей Кодекс регулює відносини, що виникають під час провадження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами діяльності щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб (далі - особи), у тому числі щодо отримання адміністративних послуг, та виконання ними визначених законом обов'язків, регламентує процедури розгляду адміністративних справ.

2. Дія цього Кодексу поширюється на діяльність усіх державних органів, а також підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів, які згідно із законом уповноважені здійснювати владні управлінські (виконавчі та розпорядчі) функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, щодо забезпечення реалізації та захисту прав особи, а також виконання нею визначених законом обов'язків.

3. Дія цього Кодексу не поширюється на відносини, що виникають під час провадження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншими суб'єктами, зазначеними у частині другій цієї статті, діяльності щодо:

1) розгляду звернень осіб, що містять пропозиції, поради, рекомендації стосовно визначення повноважень та порядку організації такої діяльності, а також стосовно врегулювання суспільних відносин, удосконалення законодавства;

2) провадження дізнання, досудового слідства, оперативно-розшукової діяльності, виконавчого провадження, нотаріальних дій, виконання покарання, застосування законодавства про захист економічної конкуренції, податкового та митного законодавства;

3) проходження державної служби, в тому числі дипломатичної та військової, а також служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Кодексі терміни вживаються у такому значенні:

1) адміністративна процедура - визначений законодавством порядок адміністративного провадження;

2) адміністративне провадження - сукупність послідовно здійснюваних адміністративним органом процедурних дій і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи, що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням;

3) адміністративний орган - орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, які уповноважені розглядати та вирішувати відповідно до цього Кодексу адміністративні справи, інший державний орган, а також підприємство, установа, організація, їх посадові чи службові особи, інший суб'єкт, який згідно із законом уповноважений здійснювати владні управлінські (виконавчі та розпорядчі) функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, щодо розгляду адміністративних справ;

4) адміністративний акт - рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до цього Кодексу, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків фізичної або юридичної особи (осіб);

5) адміністративна справа - справа, яка розглядається адміністративним органом відповідно до цього Кодексу, щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів конкретної особи, а також виконання нею визначених законом обов'язків;

6) адміністративна послуга - це прийняття на підставі закону за зверненням конкретної фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення, інших документів, реєстрації тощо);

7) письмове провадження - розгляд і вирішення адміністративної справи без запрошення та усного заслуховування заявника, залучення учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи, на основі наявних матеріалів.

Стаття 3. Підстави для відкриття адміністративного провадження

1. Адміністративне провадження відповідно до цього Кодексу відкривається:

1) за заявою особи щодо забезпечення реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, у тому числі щодо отримання адміністративних послуг, а також виконання визначених законом обов'язків;

2) за ініціативою адміністративного органу, в тому числі у порядку здійснення ним контрольних повноважень;

3) за скаргою особи щодо прийнятого адміністративного акта, процедурних рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу.

Стаття 4. Законодавство про адміністративне провадження

1. Адміністративне провадження здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Для окремих видів адміністративних справ законом установлюються особливості провадження з визначенням переліку документів, необхідних для розгляду справи, строків її розгляду, розмірів адміністративного збору, якщо такий стягується.

3. Особливості, установлені згідно з частиною другою цієї статті, не повинні суперечити принципам та правилам адміністративної процедури, установленим цим Кодексом.

Стаття 5. Мова здійснення адміністративного провадження

1. Адміністративне провадження здійснюється державною мовою.

2. Учасник адміністративного провадження, який не володіє або недостатньо володіє державною мовою, має право користуватися рідною мовою або мовою, якою він володіє, йому також можуть надаватися послуги перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Адміністративні документи складаються державною мовою. У разі подання учасниками адміністративного провадження документів іншою мовою адміністративний орган має право вимагати їх офіційного перекладу.

Стаття 6. Принципи адміністративної процедури

1. Принципами адміністративної процедури є:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність учасників адміністративного провадження перед законом;

4) використання повноважень з належною метою;

5) обґрунтованість;

6) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу;

7) добросовісність;

8) розсудливість;

9) пропорційність;

10) гласність і відкритість;

11) своєчасність і розумний строк;

12) ефективність;

13) презумпція правомірності дій і вимог особи;

14) гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні;

15) гарантування правового захисту.

Стаття 7. Верховенство права

1. Адміністративний орган під час розгляду та вирішення адміністративної справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

2. Рішення адміністративного органу в адміністративній справі повинно бути справедливим.

Стаття 8. Законність

1. Адміністративний орган здійснює адміністративне провадження та приймає адміністративні акти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами України, а також на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Адміністративний орган застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3. У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, законам України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або іншим правовим актам адміністративний орган застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

4. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 9. Рівність учасників адміністративного провадження перед законом

1. Усі учасники адміністративного провадження є рівними перед законом.

Не може бути обмеження прав учасників адміністративного провадження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2. Адміністративний орган повинен забезпечити однакове ставлення до всіх учасників адміністративного провадження під час здійснення процедурних дій та прийняття процедурних рішень.

Стаття 10. Використання повноважень з належною метою

1. Адміністративний орган під час розгляду адміністративної справи, зобов'язаний використовувати свої повноваження з метою, з якою такі повноваження надані. Мета повноваження визначена у законі або випливає з його цілей.

Стаття 11. Обґрунтованість

1. Адміністративний орган під час здійснення адміністративного провадження та прийняття адміністративного акта враховує всі обставини, що мають значення для розгляду адміністративної справи.

2. Адміністративний орган забезпечує всебічність та повноту з'ясування обставин адміністративної справи, безпосередньо досліджує докази та інші матеріали.

Стаття 12. Безсторонність (неупередженість) адміністративного органу

1. Не допускається будь-яка неправомірна заінтересованість адміністративного органу в результатах розгляду та вирішення адміністративної справи.

2. Адміністративний орган запобігає конфлікту інтересів, не допускаючи участі посадових і службових осіб у розгляді та вирішенні адміністративної справи, якщо це пов'язано або може бути пов'язано з їх особистою, прямою чи опосередкованою (непрямою) заінтересованістю у результатах розгляду та/або вирішенні адміністративної справи або з інтересами їх близьких родичів.

3. Порядок розгляду та вирішення адміністративної справи повинен гарантувати неупередженість адміністративного провадження.

Стаття 13. Добросовісність

1. Адміністративний орган у процесі вирішення адміністративної справи зобов'язаний діяти добросовісно для досягнення мети, визначеної цим Кодексом.

Стаття 14. Розсудливість

1. Адміністративний орган, здійснюючи адміністративне провадження та приймаючи адміністративний акт, повинен діяти, керуючись законами логіки, здоровим глуздом та загальноприйнятими нормами моралі.

Стаття 15. Пропорційність

1. Адміністративний орган під час вирішення адміністративної справи зберігає баланс між цілями та завданнями, на досягнення яких спрямований адміністративний акт, і будь-якими можливими негативними наслідками для прав, свобод та інтересів особи, які можуть настати в результаті прийняття адміністративного акта.

2. Адміністративний орган також дотримується принципу пропорційності під час вчинення процедурних дій і прийняття процедурних рішень.

Стаття 16. Гласність і відкритість

1. Адміністративний орган зобов'язаний інформувати громадян про свою діяльність, забезпечити відповідно до Конституції та законів України реалізацію права особи на отримання інформації, в тому числі щодо розгляду адміністративної справи, включаючи ознайомлення з матеріалами, які не містять державну таємницю або іншу охоронювану законом конфіденційну інформацію.

2. Не допускається розголошення наявних в адміністративній справі відомостей про особисте та сімейне життя фізичної особи без її згоди або відомостей, що містять державну таємницю або іншу охоронювану законом конфіденційну інформацію, якщо це суперечить правам чи законним інтересам особи. Не допускається з'ясування даних про особу, які не стосуються адміністративної справи.

3. Адміністративний орган забезпечує громадське обговорення проектів адміністративних актів, що зачіпають права та законні інтереси великої кількості осіб.

4. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку з адміністративними актами, які набрали чинності. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної таємниці або іншої охоронюваної законом конфіденційної інформації.

Стаття 17. Своєчасність і розумний строк

1. Адміністративний орган вирішує адміністративну справу своєчасно, тобто до настання обставин, за яких втрачається сенс у прийнятті адміністративного акта.

2. Адміністративний орган розглядає адміністративну справу протягом розумного строку, тобто у найкоротший строк, достатній для її вирішення, з дотриманням вимог, установлених цим Кодексом.

Стаття 18. Ефективність

1. Адміністративний орган організовує вирішення адміністративних справ, що належать до його компетенції, з найменшими витратами часу та коштів.

Стаття 19. Презумпція правомірності дій і вимог особи

1. Адміністративний орган визнає дії та вимоги особи правомірними, поки інше не буде доведено в результаті розгляду адміністративної справи.

Стаття 20. Гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні

1. Особі гарантується право на участь в адміністративному провадженні.

2. Особа під час розгляду адміністративної справи має право бути вислуханою адміністративним органом до прийняття адміністративного акта, крім випадків, передбаченим цим Кодексом.

Право бути вислуханою реалізується шляхом надання особою адміністративному органу своїх пояснень та/або заперечень у письмовій, усній чи іншій зручній для особи формі.

3. Адміністративний орган здійснює консультування та інформування особи щодо її прав та обов'язків.

Стаття 21. Гарантування правового захисту

1. Особі гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу в порядку адміністративного провадження, до суду, а також в іншій, передбаченій законом формі.

Розділ II.
ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. Учасники адміністративного провадження

Стаття 22. Склад учасників адміністративного провадження

1. Учасниками адміністративного провадження є адміністративний орган та особа:

1) на права та обов'язки якої спрямовано адміністративний акт (адресат), в тому числі особа:

яка з метою реалізації своїх прав і законних інтересів, а також виконання обов'язків, звертається до адміністративного органу із заявою про видання адміністративного акта (заявник);

яка з метою захисту своїх прав і законних інтересів звертається до адміністративного органу із скаргою (оскаржувач);

2) законні інтереси якої може зачіпати адміністративний акт (заінтересована особа).

2. Особа може брати участь в адміністративному провадженні особисто та/або через представника. Участь особи в адміністративному провадженні або у вчиненні окремих процедурних дій через представника виключається у разі, коли законодавством передбачена особиста участь такої особи.

Стаття 23. Правосуб'єктність особи в адміністративному провадженні

1. Особою за цим Кодексом є:

1) фізична особа - громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також ті, що не досягли цього віку, у справах, що стосуються публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь;

2) юридична особа, у тому числі іноземна, яка є правоздатною та дієздатною згідно з Цивільним кодексом України.

Стаття 24. Права та обов'язки особи

1. Особа у процесі адміністративного провадження має право:

1) отримувати від адміністративного органу роз'яснення щодо порядку здійснення адміністративного провадження, реалізації своїх прав і обов'язків;

2) брати участь в адміністративному провадженні особисто або через представника у порядку, передбаченому цим Кодексом;

3) знайомитися в установленому порядку з матеріалами адміністративної справи, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України, робити з неї виписки та копії, в тому числі з використанням технічних засобів, отримувати інформацію про процедурні дії та процедурні рішення, прийняті під час здійснення адміністративного провадження;

4) бути вислуханою з питань, що є предметом адміністративного провадження, тобто надавати пояснення у письмовій, усній чи іншій формі, а також подавати докази; подавати заперечення проти пояснень, доводів, а також клопотань інших учасників адміністративного провадження; бути поінформованою про дату, час і місце слухання у справі у разі його проведення;

5) подавати відповідно до цього Кодексу клопотання про:

відвід посадової або службової особи адміністративного органу, а також відвід осіб, які сприяють розгляду справи;

залучення до адміністративного провадження інших учасників та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи;

витребування документів або відомостей;

призначення експертизи, в тому числі додаткової;

зупинення адміністративного провадження;

поновлення адміністративного провадження;

продовження строків адміністративного провадження;

6) користуватися послугами перекладача;

7) бути поінформованою про результати вирішення адміністративної справи, отримати примірник адміністративного акта;

8) оскаржувати адміністративний акт, процедурні рішення, дії чи бездіяльність адміністративного органу.

Особа під час здійснення адміністративного провадження реалізує також інші права, передбачені цим Кодексом.

2. Особа під час здійснення адміністративного провадження зобов'язана:

1) подавати у випадках, передбачених законом, документи та інші докази, необхідні для здійснення адміністративного провадження;

2) своєчасно повідомляти адміністративний орган про зміну своєї адреси та контактних даних;

3) своєчасно повідомляти адміністративний орган про неможливість прибуття за запрошенням адміністративного органу із зазначенням причини;

4) добросовісно виконувати вимоги, встановлені цим Кодексом та іншими актами законодавства.

Стаття 25. Представництво інтересів особи

1. Представник особи бере участь в адміністративному провадженні на підставі договору, закону, акта органу управління юридичної особи та на інших підставах, установлених законодавством.

2. Представником особи може бути адвокат або будь-яка інша дієздатна особа, повноваження якої на участь в адміністративному провадженні посвідчені відповідними документами.

3. Інтереси юридичної особи відповідно до установчих документів такої особи чи закону представляє її керівник або інша особа, яка діє у межах наданих їй повноважень.

4. Уповноваження на представництво за клопотанням особи (довірителя) може здійснюватися також шляхом внесення адміністративним органом відповідного запису в матеріали справи.

5. Та сама особа не може бути одночасно представником заявника і заінтересованої особи та виступати одночасно як свідок, експерт, спеціаліст чи перекладач в адміністративному провадженні.

Стаття 26. Законні представники особи

1. Права і законні інтереси фізичної особи, яка має часткову цивільну дієздатність, неповну цивільну дієздатність, обмежену цивільну дієздатність, а також фізичної особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, під час адміністративного провадження представляють відповідно їх законні представники: батьки (усиновителі), опікуни або піклувальники. У разі відсутності законних представників таких осіб адміністративний орган порушує перед органами опіки і піклування питання про його призначення.

2. Законний представник особи в установленому порядку може представляти в адміністративному провадженні права і законні інтереси іншої фізичної особи, яка має часткову цивільну дієздатність, неповну цивільну дієздатність, обмежену цивільну дієздатність, а також фізичної особи, визнаної в установленому порядку недієздатною.

Стаття 27. Повноваження адміністративного органу

1. До повноважень адміністративного органу належить:

1) своєчасне залучення до адміністративного провадження адресата (адресатів);

2) своєчасне повідомлення про відкриття адміністративного провадження та право участі у ньому осіб, законні інтереси яких може зачіпати адміністративний акт (заінтересованих осіб);

3) роз'яснення учасникам адміністративного провадження їх прав і обов'язків, сприяння їх реалізації;

4) забезпечення доступу учасників адміністративного провадження до матеріалів справи, надання їм інформації про стан розгляду адміністративної справи, в тому числі за їх зверненням;

6) захист інформації про особисте та сімейне життя особи, забезпечення збереження охоронюваної законом інформації, у тому числі такої, що становить державну або іншу таємницю;

7) отримання відповідно до цього Кодексу від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб документів та відомостей, необхідних для розгляду і вирішення адміністративної справи;

8) залучення до участі в адміністративному провадженні осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи;

9) проведення огляду місця та речей, призначення експертизи, якщо це необхідно для вирішення адміністративної справи;

10) використання технічних засобів для фіксації окремих процедурних дій.

Адміністративний орган здійснює також інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами.

2. З метою забезпечення відкритості та доступності адміністративного провадження і сприяння громадянам у реалізації їх прав адміністративний орган:

1) забезпечує можливість звернення до адміністративного органу у зручний спосіб, в тому числі шляхом організації регулярного проведення особистого прийому, забезпечення наявності необхідної кількості бланків (анкет, формулярів) звернення до адміністративного органу;

2) забезпечує надання в приміщеннях, призначених для особистого прийому, інформації, необхідної для звернення особи до адміністративного органу без сторонньої допомоги (інформаційні буклети, зразки документів, відомості про місцезнаходження структурних підрозділів, посадових та службових осіб, контактні телефони, місце і час прийому тощо);

3) публікує періодично, але не рідше одного разу на рік, в засобах масової інформації систематизовану інформацію щодо адміністративних послуг, які надаються адміністративним органом;

4) забезпечує можливість отримання повної інформації щодо діяльності адміністративного органу та адміністративних послуг, які ним надаються, за телефоном, номер якого повинен регулярно оприлюднюватись у засобах масової інформації, та на офіційному веб-сайті адміністративного органу; надсилає інформацію за запитом особи поштою, в тому числі електронною. Строк відповіді на інформаційні запити не повинен становити більше десяти днів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. «Адміністративна реформа в Україні»

  Документ
  В ПОСЛАННІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ від 07.04.2011 «Модернізація України - наш стратегічний вибір» зазначено, що призначення адміністративної реформи - зробити владу відкритою, прозорою, ефективною та підконтрольною громадянам.
 2. У К А з президента україни (2)

  Документ
  2. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку до розгляду протягом вересня 2006 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони України плану дій щодо реалізації Концепції, схваленої цим Указом.
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Засновник Академія правових наук України Редакційна колегія

  Документ
  Ю. П. Битяк, канд. юрид. наук, проф. (го­ловний реактор); О. В. Петришин, д-р юрид. на­ук, проф. (заступник головного редактора); М. П. Воронов, канд.

Другие похожие документы..