Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Технический регламент'
1. Настоящий Технический регламент разработан с целью обеспечения защиты жизни, здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждение пот...полностью>>
'Документ'
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство освіти У...полностью>>
'Закон'
1. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2001...полностью>>
'Документ'
Небо и море почти одного голубовато-стального цвета, короткая волна, щелкающая по бортам быстро идущего зодиака. Ближе к берегу остались орава чаек, ...полностью>>

European credit transfer system (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кафедра телекомунікаційних систем та телебачення

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей, підготовку фахівців (спеціалісти, магістри) за спеціальністю ”Апаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення” та за спеціальністю ”Телекомунікаційні системи та мережі” здійснює кафедра телекомунікаційних систем і телебачення факультету радіотехніки та телекомунікацій інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування.

Кафедра була створена в червні 1995 році під назвою “Ортгтехіка та звязок”. До складу кафедри увійшло дві наукові групи з кафедри радіотехніки та кафедри мікроелектроніки. У 2002 році кафедра була перейменована на кафедру “Телекомунікаційних систем і телебачення”.

З моменту створення і по цей час кафедру очолює академік Академії прикладної радіоелектроніки України, Білорусії та Росії д.т.н., професор Кичак Василь Мартинович.

Навчальний процес забезпечений робочими програмами, підручниками та навчально-методичною літературою. За останні три роки викладачами кафедри видано 9 навчальних посібників для забезпечення дисциплін спеціальності „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”. Усі матеріали мають високий науковий і методичний рівень.

Навчання проводиться за програмами, орієнтованими на оволодіння науково-експериментальними методами проведення і оптимізації досліджень в галузі розробки системотехнічних і схемотехнічних рішень радіотехнічної апаратури, забезпечення глибокої комп'ютерної підготовки та знан­ня іноземної мови.

Кількість співробітників кафедри – 24, в тому числі викладачів – 17.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, навчальні плани і програми дисциплін відповідають діючим державним стандартам і вимогам.

У навчальному процесі широко використовуються новітні технології навчання, зокрема елементи дистанційної форми навчання та модульно-рейтингова система.

3.1.1. Науково-педагогічний персонал випускної кафедри

Станом на 01.09.2005 р. професорсько-викладацький склад кафедри становить 17 осіб. З них мають вчену ступінь доктора технічних наук – 2 чол. (11,76%), кандидата технічних наук – 9 чол. (52,94%), кількісний та якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри наведено в таблиці.

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

№ п/п

Прізвище, ініціали

Вчені звання, ступінь

1

2

3

Кичак В.М.

д.т.н.,професор

Бортник Г.Г.

к.т.н., доцент

Горбатюк С.М.

к.т.н., доцент

Задорожний В.К.

к.т.н., доцент

Кононов С.П.

к.т.н., доцент

Рудик В.Д.

к.т.н., доцент

Воловик Ю.М.

к.т.н., доцент

Білинський Й. Й.

к.т.н., доцент,

Дементьєв Ю.В.

к.т.н., доцент

Яблонський В.Ф.

к.т.н., доцент

 1. 0

Логвиненко В.В.

ст. викладач

Вовк Є.П.

ст. викладач

Городецька О.С.

ст. викладач

Семенова О.О.

ст. викладач

Стронський В.В.

Стальченко О.В.

Наукова діяльність кафедри „Телекомунікаційних систем і телебачення” спрямована на забезпечення успішної підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.090703 – Апаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення, напрямку підготовки 0907 – Радіотехніка та 8.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі напрямку підготовки 0924 - Телекомунікації.

Тут працює науково-педагогічна школа напрям діяльності якої – Розробка методів та засобів оброблення складних сигналів. Ця школа пройшла випробування часом з початку 80-х років. Засновником та незмінним керівником цієї школи є завідувач кафедри, академік Академії прикладної радіоелектроніки України, Білорусії та Росії д.т.н., професор Кичак Василь Мартинович.

Основні наукові досягнення школи:

 1. Розробка швидкодійних аналого-цифрових перетворювачів. Розроблялось у 1982 році для НДІ автоматики м.Москва .

 2. Розробка системи збору інформації. Розроблялось у 1983-1985 роках для НДІ автоматики м.Москва .

 3. Розробка системи оброблення інформації. Розроблялось у 1986-1988 роках для НДЦ “Барєр” м.Москва .

 4. Розробка швидкодійної системи оброблення інформації. Розроблялось у 1989-1991 роках для НДЦ “Барєр” м.Москва.

 5. Розробка системи контролю параметрів цифрових засобів звязку. Розроблялось у 1990-1992 роках для ВО “Електровимірювач” м.Житомир .

 6. Розробка інформаційно-вимірювальної системи контролю параметрів центральних теплових пунктів. Розроблялось у 1991-1994 роках для обласного підприємства “Вінницятеплокомуненерго” м.Вінниця.

 7. Розробка та дослідження цифрового процесора оброблення вузькосмугових сигналів. Розроблялось у 1992- 1994 роках для Секції прикладних проблем Президії Національної академії наук України м.Київ.

 8. Розробка информаційно-вимірювальної системи “ЦДП-РДП-15ЦТП”. Розроблялось у 1995-1997 роках для обласного підприємства “Вінницятеплокомуненерго” м.Вінниця.

 9. Розробка ІВС контролю параметрів ЦТП з використанням радіозвязку. Розроблялось у 1998-2000 роках для обласного підприємства “Вінницятеплокомуненерго” м.Вінниця.

 10. Розробка системи сигналізації проміжної радіорелейної станції. Розроблялось у 1999-2000 роках для Центра експлуатації первинної мережі ВАТ “Укртелеком”.

 11. Розробка математичних моделей оптоелектронних НВЧ елементів і засобів цифрової обробки високочастотних сигналів. Держбюджетна науково-дослідна робота. 1999-2001 р.р.

 12. Розробка автоматизованої підсистеми контролю параметрів ЦТП. Розроблялось у 2002-2004 роках для обласного підприємства “Вінницятеплокомуненерго” м. Вінниця.

 13. Дослідження цифрових аналізаторів телефонних сигналів. Розроблялось у 2002-2004 роках для Вінницької дирекції ВАТ “Укртелеком”

 14. Розробка основ теорії фазових і частотних методів вимірювання та контролю параметрів радіотехнічних і телекомунікаційних мереж та систем. Держбюджетна науково-дослідна робота. 2002-2004 р.р.

Кафедрою підготовлено близько 400 радіоінженерів. За весь період існування кафедри її учнями опублі­ковано 4 монографії і близько 50 статей; отримано близько 30 авторських свідоцтв і патентів; підготовлено 2 докторські і 3 кандидатські дисертації та 18 магістерських робот. За останні п’ять років опубліковано 9 навчальних посібників.

3.2. Матеріально-технічне забезпечення

3.2.1 Інформація про наявність матеріально-технічної бази для проведення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база університету, якою користуються студенти, відповідає вимогам вищого навчального закладу і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за спеціальністю та науково-дослідну роботу студентів спеціальності “Апаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення”.

Бібліотека університету укомплектована достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників та періодичних й нормативних видань з профілю підготовки бакалаврів за напрямом “Радіотехніка”.

Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення апаратури займає приміщення, що включає аудиторії розташовані на двох поверхах першого корпусу. Матеріально-технічна база кафедри включає обладнання, прилади і матеріали, які використовуються для забезпечення навчального процесу та проведення наукових робіт, як викладачами кафедри так і студентами факультету.

Навчально-лабораторна база кафедри складається з приміщень для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, лабораторної вимірювальної апаратури стендової апаратури та апаратури переданої для навчального процесу сторонніми організаціями. Загальна площа приміщень – 1053 м2. Кількість обладнаних лекційних залів – 1. Кафедра та лабораторії укомплектовані стендовою інформацією у відповідності до профілю. На кафедрі функціонують 7 навчальних лабораторій, 1 майстерня, зал дипломного та курсового проектування, експлуатується внутрішня комп’ютерна мережа.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА Кафедри

п/п

Показники

Значення показників

1.

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по інституту в цілому), м2

14,6

2.

Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2

597,2

3.

Кількість приміщень / загальна кількість місць:

- аудиторій

3/140

- спеціалізованих лабораторій

6/90

- комп'ютерних класів

1/8

- методичних кабінетів

-

- читальних залів

-

- класів курсового та дипломного проектування

-

4.

Наявність: - кафедральної локальної комп'ютерної мережі

+

- виходу до Internet

+

5.

Кількість комп'ютерів

8

з них сучасних (типу "Pentium")

8

6.

Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період навчання)

1,5

7.

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах НТБ університету

10,5

8.

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

50

9.

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, підприємств, установ тощо)

НДІ ВТТ;

ВАТ “Укртелеком”

10.

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

100

4 Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів

Факультет готує:

бакалаврів з напрямку:

6.050903 – Телекомунікації;

6.050901 – Радіотехніка .

Фахівців зі спеціальностей:

7.092401 –Телекомунікаційні системи та мережі;

7.090701 – Радіотехніка;

7.090703 - Апаратура радіозв’язку, радіомовленн і телебачення.

Магістрів за спеціальностями :

8.090701 – Радіотехніка;

8. 090703 - Апаратура радіозв’язку, радіомовленн і телебачення.

Відомості про програми практичної підготовки

Для опанування студентами робочою професією на кафедрі розроблена навчально-методична документація. Учбова програма розробленої документації відповідає кваліфікаційній характеристиці електромонтера станційного устаткування телефонного зв’язку 2-го розряду.

Після другого курсу студенти отримують диплом “Кваліфікованого робітника” відповідно до ліцензії, що надана університету згідно програми підготовки фахівців.

На другому і третьому курсі студенти по 8 тижнів проходять практичну підготовку на виробництві. За результатами практичної підготовки вони складають залік комісії, що затверджується наказом ректора.

На четвертому курсі студенти отримують навички науково-дослідної та конструкторсько-технологічної роботи протягом 4-ох тижнів. За результатами практики у відповідності з індивідуальним завданням вони виконують науково-дослідну роботу, що повинна бути складовою атестаційної роботи бакалавра, спеціаліста або магістра.

Таблиця - Відомості про програми практичної підготовки

п/п

Назва практики

Курс

Семестр

Тривалість

практики

База проведення практики

1

2

3

4

5

6

1

Робоча професія

1

3

540 годин

Лабораторія ТКСТБ, відділ зв’язку ВНТУ

2

Практична робота на виробництві

2

6

8 тижнів

ВАТ ”Укртелеком”, Підприємства відповідно до цільових угод

3

Практична робота на виробництві

3

8

8 тижнів

ВАТ ”Укртелеком”,

Підприємства відповідно до цільових угод

4

Науково-дослідна та

конструкторсько-технологічна практика

4

9

4 тижні

ВНТУ

5

Переддипломна

5

15

4 тижні

ВАТ ”Укртелеком”,

Підприємства відповідно до цільових угод,

ВНТУСкачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (7)

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно і вищу освіту. Країна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті
 5. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 6. European credit transfer system (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..