Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере молочного производст...полностью>>
'Документ'
(При кажущейся многочисленности персонажей, актеров может быть занято совсем немного, т.к. каждый может исполнять несколько ролей. Например, две стару...полностью>>
'Автореферат'
Во-первых, современные международные отношения находятся на новой стадии развития, многие характеристики которой принципиально отличают ее от предыду...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между государственными органами, физическими и юридическими лицами, аудиторами, аудиторскими органи...полностью>>

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,

Маріупольського навчально-консультаційного центру,

Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру,

Севастопольського економіко-технологічного факультету

у 2012 році

Донецьк - 2011

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,

Маріупольського навчально-консультаційного центру,

Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру,

Севастопольського економіко-технологічного факультету

у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.07.2011р., термін дії - 01.07.2018р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

I. Загальні положення

1.1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського (далі - ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Маріупольському навчально-консультаційному центрі, Криворізькому навчальному центрі, Луганському навчальному центрі, Севастопольському економіко-технологічному факультеті, Сімферопольському навчальному центрі та вищих навчальних закладах ІІ рівня акредитації, що є у структурі: Краматорському технікумі, Шахтарському технікумі, Маріупольському технікумі, Докучаєвському технікумі, Донецькому державному коледжі технологій та дизайну (Додаток 1, Додатки 7-11).

 1. До ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до вищого навчального закладу у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 100 місць у кімнатах студентських гуртожитків, розрахованих для 2-3 мешканців, з обладнаними усім необхідним місцями загального користування та кухнею, що розташовані на кожному поверсі.

ІI. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або
спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (Додаток 2).

2.5. ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУЕТі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дати

Дні тижня

Робочий час*

02.07.2012-25.08.2012

понеділок - п’ятниця

8.00-18.00

субота

8.00-14.00

05.08.2012

неділя

8.00-18.00

* Примітка: 12.30-13.30 – обідня перерва

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи

вступної

кампанії

Денна форма навчання

Навчання без

відриву від

виробництва

вступники на основі освіти

базової

загальної

середньої

повної

загальної

середньої

повної

загальної

середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

16 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня

2012 року

11 серпня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня

2012 року

16 серпня

2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21-31 липня

2012 року

12-16 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

17 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним

замовленням - 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

25 серпня

2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на денну та заочну форми навчання

на основі ОКР молодшого спеціаліста

базовий ВНЗ

навчальні центри*

Початок прийому заяв та документів

02 липня

2012 року

16 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

11 серпня

2012 року

13-21 серпня

2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

12-16 серпня

2012 року

14-23 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

17 серпня

2012 року

16-24 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників (не пізніше)

25 серпня

2012 року

25 серпня

2012 року

* Примітка: конкретні дати встановлюються для відповідного навчального центру Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського згідно графіку роботи атестаційних комісій.

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на денну та заочну форми навчання на основі базової або повної вищої освіти

базовий ВНЗ

навчальні центри*

1-й потік

2-й потік

Початок прийому заяв та документів

11 січня

2012 року

02 липня

2012 року

11 січня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 лютого

2012 року

23 липня

2012 року

27 січня - 11 лютого

2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

16-19 лютого

2012 року

24-27 липня

2012 року

28 січня -13 лютого

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 лютого

2012 року

28 липня

2012 року

30 січня -14 лютого

2012 року

Терміни зарахування вступників (не пізніше)

24 лютого

2012 року

25 серпня

2012 року

24 лютого

2012 року

* Примітка: конкретні дати встановлюються для відповідного навчального центру Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Ми­хайла Туган-Барановського згідно графіку роботи атестаційних та предметних екзаменаційних комісій.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДонНУЕТу, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДоНУЕТі імені Михайла Туган-Барановського за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ДоНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 5.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до ДоНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяву та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 3):

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 балів (крім випадків, передбачених абзацами другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.4. Для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра фахові випробування проводяться з відповідної спеціальності:

Код

Напрями підготовки / спеціальності

Фахові випробування

1

2

3

0305

Економіка та підприємництво

7, 8.03050301

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

7, 8.03050401

Економіка підприємства

(за видами економічної діяльності)

Економіка підприємства

7, 8.03050701

Маркетинг

Маркетинг

7, 8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

Фінанси і кредит

1

2

3

7, 803050802

Банківська справа

Банківська справа

7, 8.03050901

Облік і аудит

Облік і аудит

7, 8.03051001

Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство непродовольчих

товарів та комерційна діяльність

7, 8.03051001

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

7, 8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство та експертиза в митній справі

0306

Менеджмент і адміністрування

7, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент організацій і адміністрування

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7, 8.05170113

Технології в ресторанному господарстві

Технології в ресторанному господарстві

0505

Машинобудування та матеріалообробка

7, 8.05050313

Обладнання переробних і харчових

вироб­ництв

Обладнання переробних і харчових вироб­ництв

1401

Сфера обслуговування

7,8.14010101

Готельна і ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

Для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання за скороченими програмами підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фахові випробування проводяться з профільної дисципліни відповідно до ви­пускних програм вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:

Галузь знань / напрями підготовки, спеціалізації

Фахові

випробування

Код

Назва

1

2

3

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

Маркетинг і організація торгівлі

6.030508

Фінанси і кредит

спеціалізація «Фінанси»

Фінанси

спеціалізація «Банківська справа»

Банківська справа

6.030509

Облік і аудит

Бухгалтерський облік

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

спеціалізація «Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність»

Товарознавство непродовольчих товарів

спеціалізація «Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність»

Товарознавство продовольчих товарів

спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Товарознавство

1

2

3

0306

Менеджмент і ад­міністрування

6.030601

Менеджмент

спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі»

Менеджмент

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

спеціалізація «Обладнання переробних і харчових вироб­ництв»

Загальноінженерна підготовка

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо­дарської продукції

6.051701

Харчові техноло­гії та інженерія

спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві»

Технологія приготування їжі

1401

Сфера обслуговування

6.140101

Готельно-ресторанна справа

Організація виробництва та обслуговування в підприємствах ресторанного господарства

6.140103

Туризм

Туризм

Фахові випробування для випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які вступають до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського за скороченою програмою підготовки, оцінюються за 12-ти ба­льною шкалою оцінювання. Фахові випробування проводяться в пись­мовій формі за тестовими технологіями. Основним показником для конкурсного відбору є оцінка з фахового випробування.

6.5. Порядок формування та показники для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра визначається окремим Положенням, затвер­дженим ректором університету. При цьому окрім фахового випробування для абітурієнтів, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

Для оцінки вступних випробувань застосовується 100-бальна шкала оцінювання (від 100 до 200 балів). Конкурсний бал визначається як сума балів, отриманих на вступних випробуваннях (за фахом та з іноземної мови) з урахуванням балів за додаткові показники науково-дослідної роботи студентів, критерії оцінювання яких визначені в Положенні про зарахування на завершальний цикл навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського в 2012 році.

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету та Положенням про апеля­ційну комісію. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Апеляції на результати вступних випробувань повинні бути обґрунтованими та подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Факт подання апеляції фіксується в журналі реєстрації апеляцій. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії (у складі голови комісії та викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом) не пізніше наступного робочого дня після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. До засідання комісії можуть бути допущені батьки абітурієнта. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об’єктивності оцінки з випробування, про що складається протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки, відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі абітурієнта. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Цільовий прийом до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

 1. За результатами співбесіди зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

 2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної
середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних
предметів

9.1. Зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ДонНУЕТу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДонНУЕТу для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (0505 «Машинобудування та матеріалообробка», 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції») при вступі на відповідний напрям підготовки ДонНУЕТу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації при умові, що обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців (Додаток 6).

9.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного ДонНУЕТу (Додаток 3).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ДонНУЕТу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ДонНУЕТу (відбіркової комісії структурного підрозділу ДонНУЕТу).

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДонНУЕТу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ДонНУЕТу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XІX цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського коштів.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в межах обсягу державного замовлення.

17.2. При вступі на напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено ДонНУЕТом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.3. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищого навчального закладу за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому ДонНУЕТу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVIII. Додаткове зарахування до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДонНУЕТу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації, акредитовані у приймальній комісії згідно з затвердженим приймальною комісією порядком, не більше двох осіб від одного засобу.

 1. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

 2. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом,
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про
здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання
є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до
ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний секретар

приймальної комісії О.В. Сардак

Додаток 1 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у 2012 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

8.03050301

Міжнародна економіка

50

---

1

---

13 400

---

8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

45

25

1

1

13 400

12 300

8.03050802

Банківська справа

60

---

1

---

11 200

---

8.03050901

Облік і аудит

50

50

1

1

11 200

10 600

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

40

50

1

1

11 200

10 600

8.03050701

Маркетинг

20

25

1

1

12 300

10 600

8.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

90

30

1,5

1,5

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

50

15

1,5

1,5

9 450

6 950

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

40

15

1,5

1,5

9 450

6 950

8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

55

25

1,5

1,5

13 500

9 000

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

50

30

1,5

1,5

10 500

7 100

0505

Машинобудування та матеріалообробка

8.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

50

25

1

1,5

7 800

6 450

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

8.05170113

Технології в ресторанному господарстві

50

25

1,5

1,5

9 500

7 000

1401

Сфера обслуговування

8.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

-

1,5

---

13 400

---

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

55

25

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

75

315

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050802

Банківська справа

0

40

---

1,0

---

7 500

7.03050901

Облік і аудит

100

320

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

105

345

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050701

Маркетинг

130

160

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

120

410

1,0

1,0

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

70

205

1,5

1,5

7 800

5 600

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

50

205

1,5

1,5

7 800

5 600

7.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

80

50

1,5

1,5

12 550

7 600

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

115

195

1,0

1,0

10 600

6 600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

7.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

125

175

1,0

1,5

6 500

4 200

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

175

425

1,0

1,5

8 000

5 600

1401

Сфера обслуговування

7.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

40

1,0

1,0

12 300

7 500

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

50

-

1,0

-

6 600

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

50

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

50

-

1,0

-

5 600

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

25

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

1,0

-

5 600

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

40

-

1,0

-

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

35

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

1,0

-

5 600

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

20

-

1,0

-

6 600

7.03050701

Маркетинг

20

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

60

-

1,0

-

5 600

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

У межах загального ліцензованого обсягу:

Галузь знань

Напрями підготовки, спеціалізації

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

105

25

4,0

5,0

10 600

4 800

6.030504

Економіка підприємства

145

375

4,0

5,0

8 900

5 150

6.030507

Маркетинг

150

165

4,0

5,0

8 900

4 800

6.030508

Фінанси і кредит

180

360

Фінанси

120

300

4,0

5,0

10 600

5 600

Фінанси (Пенсійний фонд)

---

4,0

---

---

---

Банківська справа

60

60

4,0

5,0

10 600

5 600

6.030509

Облік і аудит

150

345

4,0

5,0

8900

5 150

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

200

460

Товарознавство та комерційна діяльність

100

400

4,0

4,5

7 100

3 900

Товарознавство та експертиза в митній справі

100

60

4,0

4,5

10 600

5 600

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

Менеджмент організацій торгівлі

140

200

4,0

5,0

8 900

5 150

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

50

50

4,0

5,0

8 900

5 150

6.140101

Готельно-ресторанна справа

50

50

4,0

5,0

10 600

5600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

175

200

4,0

4,5

5 300

3250

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

Технології в ресторанному господарстві

225

450

4,0

4,5

7 100

4 800

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030504

Економіка підприємства

-

50

-

2,5

-

5 150

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

50

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

50

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

50

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

50

-

2,5

-

4 800

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

25

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

25

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030509

Облік і аудит

-

40

-

2,5

-

4 300

6.030504

Економіка підприємства

-

35

-

2,5

-

5 150

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030509

Облік і аудит

20

-

2,5

-

4 300

6.050108

Маркетинг

20

-

2,5

-

4 800

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

60

-

-

Технології в ресторанному господарстві

60

-

2,5

-

4 800

Додаток 2 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2 р.

-

91

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2 р.

-

96

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2 р.

-

86

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2 р.

-

74

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2 р.

-

76

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2 р.

-

83

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2 р.

-

129

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних,

будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2 р.

-

140

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація туристичного обслуговування

5.01020701

6.140103

Туризм

1

2

-

12

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5 р.

-

274

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

129

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5 р.

-

244

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5 р.

-

267

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2,5 р.

-

354

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2,5р.

-

182

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2,5 р.

_

-

184

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами) '

5.0505031 2

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5 р.

_

-

268

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація обслуговування в готелях

5.14010101

6.140101

Готельно-ресторанна справа

1

2,5

-

32

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5.14010102

Організація туристичного обслуговування

5.14010103

6.140103

Туризм

1

2,5

-

43

За заочною формою навчання (відокремлені структурні підрозділи)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Маріупольський навчально-консультаційний центр

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

50

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Криворізький навчальний центр

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

50

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

50

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Луганський навчальний центр

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

25

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Севастопольський економіко-технологічний факультет

Економіка підприємства

5.0305040

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

35

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

40

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Сімферопольський навчальний центр

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

20

Комерційна діяльність

5.03050702

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

60

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

20

Додаток 3 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік

конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Інститут обліку і фінансів

Фінанси і кредит

6.030508

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Облік і аудит

6.030509

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Інститут економіки і управління

Міжнародна економіка

6.030503

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Іноземна мова або географія

124

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Менеджмент

6.030601

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

124

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Маркетинг

6.030507

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або хімія

124

Інститут харчових виробництв

Машино-будування

6.050503

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

124

Факультет ресторанно-готельного бізнесу

Харчові технології та інженерія

6.051701

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Хімія або фізика

124

Готельно-ресторанна справа

6.140101

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Іноземна мова

124

3. Географія або математика

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Географія

124

3. Історія України або іноземна мова

Профільний

140

Додаток 4 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 5

до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному

відборі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та їх подальшого розгляду (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«заяву подано до ВНЗ – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником навчального закладу;

«заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальнм закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

«заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XIV правил прийому;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XIV правил прийому;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

«власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного навчального закладу за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV правил прийому;

«власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського подає не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться підготовка.

II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, або 2009, або 2010, або 2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу Порядку, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіну та паролю вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки Адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та паролю на інтернет-сайті за адресою .ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.2 розділу VI правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».

2.9. Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією

вищого навчального закладу

3.1. Вищий навчальний заклад не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, протягом однієї години після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня.

3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється приймальною комісією вищого навчального закладу протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».

При встановленні електронній заяві статусу «Заява потребує уточнень» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

3.4. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі», «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі».

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XVI правил прийому, зі статусу «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який приймальною комісією прийнято таке рішення

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XVIII правил прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв вступників зі статусу «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» в строки, встановлені пунктом 13.2 розділу XІІI правил прийому, може бути змінено на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XIV правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ»

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Додаток 6 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

результатів підсумкової атестації випускників підготовчих курсів ДонНУЕТу значенням 20-бальної шкали

Сума оцінок *

Додаткові бали

48

20

47

19

46

18

45

17

44

16

43

15

42

14

41

13

40

12

39

11

38

10

37

9

36

8

35

7

34

6

33

5

32

4

31

3

30

2

29

1

менш, ніж 29 балів

0

* Примітка: підсумкова оцінка складається із суми балів з 4-х дисциплін за результатами підсумкової атестації із застосуванням 12-ти бальної шкали оцінювання.

Додаток 7 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Затверджено

____ _________________ 2011 р.

Ректор

________________________О.О. Шубін

(підпис)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського

у 2012 році

Маріуполь – 2011

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АГ № 582059 від 29.09.2011 р., термін дії до 01.07.2016 р.

Правила прийому розроблені відбірковою комісією Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 1221/19959,1222/19960.

I. Загальні положення

1.1. Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

1.2. До Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

II. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 2).

2.4. Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00;

субота - з 9.00 до 13.00;

5 серпня – з 9.00 до 13.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

Базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв і документів

2 липня 2012 року

10 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

8 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

1-8 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший-не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 годин

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 годин

8 серпня 2012 року.

9 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2012 р.

не пізніше 25 серпня

2012 р.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Маріупольський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Форма навчання

Прийом документів

Фахові випробування

Зарахування

Заочна

10.07.12 – 08.08.12

09.08.12 - 16.08.12

до 25.08.12

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовий формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката

(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання .

5.4. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбіркової комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву не більше ніж до п‘яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.13. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням відбіркової комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.10. Фахові випробування для випускників професійно-технічних навчальних закладів, які вступають до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за скороченою програмою підготовки оцінюються за 12-бальною шкалою оцінювання. Фахові випробування проводяться в письмовій формі.

Основним показником для конкурсного відбору є оцінка з фахового випробування.

Для конкурсного відбору осіб - випускників професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені договори співдружності, при прийомі на навчання за скороченою програмою підготовки молодшого спеціаліста враховуються результати Державного екзамену за фахом, який проводився у професійно-технічних навчальних закладів за участю членів відбіркової комісії технікуму.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Маріупольським технікумом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника. Вступник має право подати письмову апеляцію на ім’я відповідального секретаря відбіркової комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні. Апеляція подається вступником особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. Факт подання апеляції вступником фіксується в журналі реєстрації апеляцій. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Апеляція розглядається у присутності вступника. До засідання комісії можуть бути допущені батьки вступника. На засіданні апеляційної комісії повинні бути присутні голова відповідної предметної комісії та члени комісії в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник відбіркової комісії технікуму. При розгляданні апеляції вступник знайомиться зі своєю перевіреною письмовою роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Додаткове опитування вступника членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об’єктивності оцінки вступного випробування, про що складається протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення виноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступника. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол засідання апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо закладу після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають доповідну рецензію, яка разом з письмовою роботою вступника розглядається та затверджується на найближчому засіданні відбіркової комісії. Протокол засідання апеляційної комісії підписують голова та всі члени комісії.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на спеціальності галузі знань «економіка та підприємництво».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів;

особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів;

особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1 - 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів 4 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008р. №6).

9.2. Кількість місць для осіб визначених у пункті 9.1. цього розділу установлюється рішенням відбіркової комісії вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної компанії попередніх років і складає 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002г. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007г. №849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники , рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий, та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії вищого навчального закладу.

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1,14.2 розділу XIV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищевказаних документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбірковою комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Маріупольського технікуму національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на підставі рішення відбіркової комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі

виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVIII цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищому навчальному закладі

16.1. При вступі на спеціальності закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.

16.2. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищого навчального закладу за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVII. Додаткове зарахування до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників.

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищого навчального закладу.

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркова комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищого навчального закладу здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Відбіркова комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Голова відбіркової комісії,

директор Маріупольського технікуму

Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського О. В. Сохацька

Відповідальний секретар

відбіркової комісії О. М. Сахарова

Додаток 1 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма навчання

на основі повної загальної середньої освіти

на основі базової загальної середньої освіти

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

50

-

50

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

5.03050901

Бухгалтерський облік

90

-

90

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

200

-

200

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

0517

Харчова промисловість та переробка сільсько-госпо дарської про-дукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

120

-

120

2,5 р.

3,5 р.

-

2 ,5 р.

5000

-

4000


Додаток 2 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс ( з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти держбюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Кухар

5122

5.05170101

Виробництво харчової продукції

2

2 р.

-

30

Продавець

5220

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

2

1 ,5 р.

-

30

Конторський службовець (бухгалтерія)

4121

5.03050901

Бухгалтерський облік

2

1,5р.

-

30

Додаток 3 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Фінанси і кредит

5.03050801

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Бухгалтерський облік

5.03050901

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Виробництво харчової продукції

5.05170101

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або хімія

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску для участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових

категорій

Бухгалтерський облік

5.03050901

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Виробництво харчової продукції

5.05170101

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Фінанси і кредит

5.03050801

10%

1. Українська мова

2. Математика

Профільний

4

Додаток 4 до Правил прийому до Маріупольського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

29

1174

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 8 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Затверджено

___ _______________2011 р.

Ректор

____________________ О. О. Шубін

(підпис)

Правила прийому

до Шахтарського технікуму Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

у 2012 році

Шахтарськ - 2011

Правила прийому

до Шахтарського технікуму Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Шахтарському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АВ № 585967, від 21.07.2011р. термін дії ліцензії до 01.07.2016р.

Правила прийому розроблені відбіркової комісією Шахтарського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).

  2. До Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 400 місць. Кімнати студентського гуртожитку розраховані на 4-х мешканців, обладнані усіма необхідними містами користування та кухнями на поверсі.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Шахтарський технікум ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (Додаток 2).

  4. Шахтарський технікум ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:

Дата

Час роботи

2-31 липня 2012р.

800 – 1700 без вихідних

1200 – 1300 перерва

1-10 серпня 2012р.

800 – 1700 без вихідних

1200 – 1300 перерва

11-25 серпня 2012р.

800 – 1700 без вихідних

1200 – 1300 перерва

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

9 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

1 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

7 серпня

2012 року

Строки проведення технікумом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

2-7 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший –

не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години 8 серпня 2012 року

не пізніше

12 години

8 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 11 серпня;

за кошти фізичних та

юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

не пізніше

22 серпня

2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Шахтарський технікум ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

9 липня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів.

1 серпня 2012р.

Строки проведення технікумом фахових випробувань

2 – 7 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 22 серпня

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до відбіркової комісії технікуму. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття відбіркової комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбіркової комісією Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою відбіркової комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.13. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (Додаток 4):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

За рішенням відбіркової комісії допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку (Додаток 4)..

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку (Додаток 4).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Фахові випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, які вступають до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла-Барановського за скороченою програмою підготовки оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання. Фахові випробування проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Основним показником для конкурсного відбору є оцінка з фахових випробувань.

Програма фахових випробувань розробляються цикловими комісіями з профільних навчальних дисциплін і затверджуються Головою відбіркової комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Шахтарським технікумом ДонНУЕТ імені Михайло Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора технікуму.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному екзамені (далі - апеляція) подається особисто в письмовій формі в день проведення усного екзамену, а з письмового - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

Апеляція з питань відсторонення від складання вступних екзаменів не розглядається. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколами, нова оцінка вноситься в екзаменаційний лист, екзаменаційну відомість та завіряється головою і членами апеляційної комісії.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Цільовий прийом до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до вищого навчального закладу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Туган-Барановського відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальність, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на спеціальності галузі знань «Економіка та підприємництво»;

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Центру довузівської підготовки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, для вступу до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на основі повної загальної середньої освіти до навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на спеціальність «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» додається до 2 балів (при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації з двох конкурсних предметів (якщо кількість набраних балів складає від 8 до 13 балів, додається 1 бал; якщо кількість набраних балів складає від 14 до 19 балів, додається 1,5 бали; якщо кількість набраних балів складає від 20 до 24 балів, додається 2 бали).

9.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється відбірковою комісією Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної напряму (спеціальності), доведеного Шахтарському технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (Додаток 4).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до технікуму.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісій та веб-сайті Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді відбіркової комісії Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії технікуму.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу ;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії технікуму;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбірковою комісією технікуму, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на підставі рішення відбіркової комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбіркової комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Шахтарському технікумі ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

17.1. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.

17.2. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до технікуму за вступними екзаменами, передбаченими цими правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVIII. Додаткове зарахування до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з технікуму. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Шахтарського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

19.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання відбіркової комісій своїх спостерігачів. Відбіркова комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова відбіркової комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Відбіркова комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Голова відбіркової комісії

Директор Шахтарського технікуму ДонНУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського

В.І. Андрєєва

Секретар відбіркової комісії

Д.Є.Лебеденко

Додаток 1 до правил прийому до ШТ ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

на базі 9 кл.

Денна

форма навчання на базі 11 кл.

Заочна форма навчання

Денна форма навчання на базі 9 кл.

Денна

форма навчання на базі 11 кл.

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

90

60

3

2

2

4800

4800

4000

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

120

120

3

2

2

4800

4800

4000

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

5. 05060403

Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

60

60

4

-

3

3800

-

3800

Додаток 2 до правил прийому до ШТ ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Таблиця 2.1.

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Касир (на підприємстві, в установі організації

4211

5.03050901

Бухгалтерський облік

4

1 рік

-

25

Конторський службовець (бухгалтерія)

4211

Нарядник

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121

Рахівник

4121

Табельник

4190

Таксувальник

4121

Статистик

4122

Продавець

5220

5.03051001

Товарознавство та

комерційна діяльність

4

1рік

-

25

Продавець непродовольчих товарів

5220

Продавець продовольчих товарів

5220

Слюсар з механоскладальних робіт

7233.2

5.05060403

Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

4

2 роки

-

10

Слюсар-ремонтник

7233.1

Додаток 4 до правил прийому до ШТ ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

Таблиця 4.1.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5. 05060403

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або Фізика

Профільний

124

Таблиця 4.2.

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено

25 відсотків

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Встановлено

25 відсотків

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5. 05060403

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Додаток 5 до правил прийому до ШТ ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 9 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Затверджено

__________________2011 р.

Ректор

________________ О.О. Шубін

(підпис)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Докучаєвського технікуму

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

у 2012 році

Докучаєвськ – 2011

Правила прийому до

Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 420553, від 22.10.2008р., термін дії ліцензії з 27.02.2007р. до 01.07.2012р.

Правила прийому розроблені відбірковою комісією Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського (надалі – відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

І. Загальні положення

  1. Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).

  2. До Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту приймаються до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 90 місць у гуртожитку, кімнати по 3-4 чоловік, місця загального користування знаходяться на поверсі.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (Додаток 2).

  4. На післядипломне навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою та освітньо кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра.

  5. Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Докучаєвському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії (дні тижня та години): з 2 липня по 29 серпня; понеділок – п’ятниця, з 8.30 до 16.00; субота з 8.30 до 13.00; перерва 12.30 до 13.00; 5 серпня (неділя) – робочий день з 8.30 до 13.00

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

21липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

15 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2012 року

19 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21 – 31 липня 2012 року

16-19

серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

20 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

25 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

освітньо кваліфікаційно-го рівня молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

21 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

16-19

серпня 2012 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу.

5.1. Вступники подають заяву у паперовій формі про вступ до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (спеціальність) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття відбіркової комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Докучаєвському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Докучаєвському технікумі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.13. Відбіркова комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (Додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів із загальноосвітніх предметів (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Докучаєвській технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського за рішенням відбіркової комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6.9. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника при вступі на заочну форму навчання на відповідний напрям зі скороченим терміном навчання зараховуються за результатами фахового випробування. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладам не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника у професійно-технічних навчальних закладах, з якими укладено угоди про співпрацю, при вступі на заочну форму навчання за відповідною спеціальністю зі скороченим терміном навчання зараховуються за результатами державного комплексного іспиту за фахом (який проводився за участю членів атестаційних комісій технікуму).

6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, балів з конкурсних предметів (співбесіди) або результат державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності. При цьому середній бал документів за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документів, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського.

Порядок подання заяв на апеляцію:

Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім'я відповідального секретаря відбіркової комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні в технікумі (далі - апеляцію).

Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до відбіркової комісії технікуму особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Факт подання апеляції абітурієнтом фіксується в журналі реєстрації апеляцій.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

Апеляція абітурієнта щодо оцінки випробування повинна бути обґрунтованою. Необґрунтовані апеляції відхиляються і комісією не розглядаються.

Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляції з питань вилучення абітурієнта з випробувань не розглядаються.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії (у складі голови комісії та викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом) не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. До засідання комісії можуть бути допущені батьки абітурієнта.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної екзаменаційної комісії та (або) члени комісії в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії технікуму на засіданні може бути присутнім технічний секретар відбіркової комісії.

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об'єктивності оцінки з випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі абітурієнта.

Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні відбіркової комісії.

Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського відповідно до розділу XІ цих правил за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на спеціальності галузі знань «економіка та підприємництво».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням відбіркової комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих правил.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті вищого навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Відбіркова комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XIV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти до відбіркової комісії вищого навчального закладу.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вище зазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до відбіркової комісії;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбіркової комісією Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення відбіркої комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбіркової комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVІІІ цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

16.1. При вступі закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.

16.2. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу.

XVIІ. Додаткове зарахування до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою відбіркової комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Відбіркова комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.5 Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Відбіркова комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Голова відбіркової комісії,

директор технікуму В.Б. Гаркуша

Відповідальний секретар

відбіркової комісії І.О. Щуцька

Додаток 1 до Правил прийому до Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Пере

підго

товка

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

На основі БЗСО

На основі ПЗСО

На основі ПЗСО

На основі освітньо кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

перепідготовка

0305

Економіка і підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

60

65

25

3

2

2

1,5

1

4255

2875

0305

Економіка і підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

90

90

-

3

2

2

1

-

4255

2875

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподар-ської продукції

5. 05170101

Виробництво харчової продукції

60

100

-

3,5

2,5

3

2

-

4255

2875

Додаток 2 до Правил прийому до Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

за спорідненою спеціальністю

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Обліковець, табельник, касир, статист

4121

5.03050901

Бухгалтерський облік

3

1,5р.

-

65

Конторський службовець(бухгалтерія)

4121

Контролер - касир

4211

Касир торговельного залу

4211

Продавець непродовольчих товарів

5220

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

4

1р.

-

90

Продавець продовольчих товарів

5220

Агент торговельний

3415

Офіціант

5123

5. 05170101

Виробництво харчової продукції

4

2р.

-

100

Кухар

5122

Кондитер

7412.2

Додаток 3 до Правил прийому до Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або Історія України

Профільний

124

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або Історія України

Профільний

124

Виробництво харчової продукції

5. 05170101

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика або Хімія

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

(творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількі