Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В рижском микрорайоне Саркандаугава расположен находящийся под эгидой Латвийского национального исторического музея дом «Dauderi». Этот музей, единст...полностью>>
'Документ'
Для целей налогообложения прибыли в соответствии со ст.313 НК РФ организация должна самостоятельно разработать регистры на-логового учета амортизируем...полностью>>
'Закон'
В соответствии с планом работ Усманского судебного участка № 3 Липецкой области на 2 полугодие 2010 года были изучены причины отложения разбирательст...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой Программа элективного курса «Исследование информационных моделей с использо...полностью>>

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищевказаних документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбірковою комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Маріупольського технікуму національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на підставі рішення відбіркової комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі

виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVIII цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищому навчальному закладі

16.1. При вступі на спеціальності закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обрану вступником спеціальність.

16.2. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищого навчального закладу за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVII. Додаткове зарахування до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників.

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищого навчального закладу.

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркова комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищого навчального закладу здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Відбіркова комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Голова відбіркової комісії,

директор Маріупольського технікуму

Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського О. В. Сохацька

Відповідальний секретар

відбіркової комісії О. М. Сахарова

Додаток 1 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма навчання

на основі повної загальної середньої освіти

на основі базової загальної середньої освіти

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

50

-

50

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

5.03050901

Бухгалтерський облік

90

-

90

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

200

-

200

2 р.

3 р.

-

2 р.

5000

-

4000

0517

Харчова промисловість та переробка сільсько-госпо дарської про-дукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

120

-

120

2,5 р.

3,5 р.

-

2 ,5 р.

5000

-

4000


Додаток 2 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс ( з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти держбюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Кухар

5122

5.05170101

Виробництво харчової продукції

2

2 р.

-

30

Продавець

5220

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

2

1 ,5 р.

-

30

Конторський службовець (бухгалтерія)

4121

5.03050901

Бухгалтерський облік

2

1,5р.

-

30

Додаток 3 до Правил прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Фінанси і кредит

5.03050801

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Бухгалтерський облік

5.03050901

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або історія України

Профільний

124

Виробництво харчової продукції

5.05170101

10%

1. Українська мова та література

124

2. Математика або хімія

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску для участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових

категорій

Бухгалтерський облік

5.03050901

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Виробництво харчової продукції

5.05170101

10%

1. Українська мова

4

2. Математика

Профільний

4

Фінанси і кредит

5.03050801

10%

1. Українська мова

2. Математика

Профільний

4

Додаток 4 до Правил прийому до Маріупольського технікуму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

29

1174

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 8 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Затверджено

___ _______________2011 р.

Ректор

____________________ О. О. Шубін

(підпис)

Правила прийому

до Шахтарського технікуму Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

у 2012 роціСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На правах рукопису ягмур катерина анатоліївна

  Документ
  Актуальність теми. Будівельний комплекс України створює продукцію, головне призначення якої – забезпечення матеріальних умов розширеного відтворення. Інвестиційна політика та структурні зрушення в будівництві обумовлені перш за все
 4. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 5. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01

Другие похожие документы..