Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономичес...полностью>>
'Документ'
Конференция является объединяющим элементом всей научной программы «Кузбасского международного угольного форума-2010 » и её название служит девизом фо...полностью>>
'Документ'
1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительст...полностью>>
'Литература'
Дать возможность студентам познакомиться с основными статическими моделями, используемыми в современной математической экономике, в частности, с класс...полностью>>

Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

VIII. Зарахування за співбесідою

 1. За результатами співбесіди зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

 2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної
середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних
предметів

9.1. Зараховуються до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ДонНУЕТу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДонНУЕТу для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (0505 «Машинобудування та матеріалообробка», 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції») при вступі на відповідний напрям підготовки ДонНУЕТу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації при умові, що обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців (Додаток 6).

9.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного ДонНУЕТу (Додаток 3).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ДонНУЕТу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ДонНУЕТу (відбіркової комісії структурного підрозділу ДонНУЕТу).

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДонНУЕТу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ДонНУЕТу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XІX цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського коштів.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в межах обсягу державного замовлення.

17.2. При вступі на напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено ДонНУЕТом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.3. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищого навчального закладу за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому ДонНУЕТу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XVIII. Додаткове зарахування до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДонНУЕТу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського) і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації, акредитовані у приймальній комісії згідно з затвердженим приймальною комісією порядком, не більше двох осіб від одного засобу.

 1. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

 2. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом,
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про
здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання
є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до
ДонНУЕТу імені Михайла Туган-Барановського здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Відповідальний секретар

приймальної комісії О.В. Сардак

Додаток 1 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у 2012 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

8.03050301

Міжнародна економіка

50

---

1

---

13 400

---

8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

45

25

1

1

13 400

12 300

8.03050802

Банківська справа

60

---

1

---

11 200

---

8.03050901

Облік і аудит

50

50

1

1

11 200

10 600

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

40

50

1

1

11 200

10 600

8.03050701

Маркетинг

20

25

1

1

12 300

10 600

8.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

90

30

1,5

1,5

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

50

15

1,5

1,5

9 450

6 950

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

40

15

1,5

1,5

9 450

6 950

8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

55

25

1,5

1,5

13 500

9 000

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

50

30

1,5

1,5

10 500

7 100

0505

Машинобудування та матеріалообробка

8.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

50

25

1

1,5

7 800

6 450

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

8.05170113

Технології в ресторанному господарстві

50

25

1,5

1,5

9 500

7 000

1401

Сфера обслуговування

8.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

-

1,5

---

13 400

---

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

55

25

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

75

315

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050802

Банківська справа

0

40

---

1,0

---

7 500

7.03050901

Облік і аудит

100

320

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

105

345

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050701

Маркетинг

130

160

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

120

410

1,0

1,0

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

70

205

1,5

1,5

7 800

5 600

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

50

205

1,5

1,5

7 800

5 600

7.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

80

50

1,5

1,5

12 550

7 600

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

115

195

1,0

1,0

10 600

6 600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

7.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

125

175

1,0

1,5

6 500

4 200

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

175

425

1,0

1,5

8 000

5 600

1401

Сфера обслуговування

7.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

40

1,0

1,0

12 300

7 500

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

50

-

1,0

-

6 600

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

50

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

50

-

1,0

-

5 600

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

25

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

1,0

-

5 600

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

40

-

1,0

-

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

35

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

1,0

-

5 600

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

20

-

1,0

-

6 600

7.03050701

Маркетинг

20

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

60

-

1,0

-

5 600

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

У межах загального ліцензованого обсягу:

Галузь знань

Напрями підготовки, спеціалізації

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

105

25

4,0

5,0

10 600

4 800

6.030504

Економіка підприємства

145

375

4,0

5,0

8 900

5 150

6.030507

Маркетинг

150

165

4,0

5,0

8 900

4 800

6.030508

Фінанси і кредит

180

360

Фінанси

120

300

4,0

5,0

10 600

5 600

Фінанси (Пенсійний фонд)

---

4,0

---

---

---

Банківська справа

60

60

4,0

5,0

10 600

5 600

6.030509

Облік і аудит

150

345

4,0

5,0

8900

5 150

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

200

460

Товарознавство та комерційна діяльність

100

400

4,0

4,5

7 100

3 900

Товарознавство та експертиза в митній справі

100

60

4,0

4,5

10 600

5 600

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

Менеджмент організацій торгівлі

140

200

4,0

5,0

8 900

5 150

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

50

50

4,0

5,0

8 900

5 150

6.140101

Готельно-ресторанна справа

50

50

4,0

5,0

10 600

5600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

175

200

4,0

4,5

5 300

3250

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

Технології в ресторанному господарстві

225

450

4,0

4,5

7 100

4 800

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030504

Економіка підприємства

-

50

-

2,5

-

5 150

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

50

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

50

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

50

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

50

-

2,5

-

4 800

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

25

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

25

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030509

Облік і аудит

-

40

-

2,5

-

4 300

6.030504

Економіка підприємства

-

35

-

2,5

-

5 150

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030509

Облік і аудит

20

-

2,5

-

4 300

6.050108

Маркетинг

20

-

2,5

-

4 800

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

60

-

-

Технології в ресторанному господарстві

60

-

2,5

-

4 800

Додаток 2 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2 р.

-

91

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2 р.

-

96

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2 р.

-

86

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2 р.

-

74

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2 р.

-

76

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2 р.

-

83

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2 р.

-

129

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних,

будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2 р.

-

140

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація туристичного обслуговування

5.01020701

6.140103

Туризм

1

2

-

12

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5 р.

-

274

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

129

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5 р.

-

244

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5 р.

-

267

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2,5 р.

-

354

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2,5р.

-

182

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2,5 р.

_

-

184

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами) '

5.0505031 2

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5 р.

_

-

268

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація обслуговування в готелях

5.14010101

6.140101

Готельно-ресторанна справа

1

2,5

-

32

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5.14010102

Організація туристичного обслуговування

5.14010103

6.140103

Туризм

1

2,5

-

43

За заочною формою навчання (відокремлені структурні підрозділи)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Маріупольський навчально-консультаційний центр

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

50

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Криворізький навчальний центр

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

50

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

50

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Луганський навчальний центр

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

25

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Севастопольський економіко-технологічний факультет

Економіка підприємства

5.0305040

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

35

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

40

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Сімферопольський навчальний центр

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

20

Комерційна діяльність

5.03050702

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

60

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

20

Додаток 3 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік

конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Інститут обліку і фінансів

Фінанси і кредит

6.030508

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Облік і аудит

6.030509

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Інститут економіки і управління

Міжнародна економіка

6.030503

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Іноземна мова або географія

124

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Менеджмент

6.030601

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

124

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Маркетинг

6.030507

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або хімія

124

Інститут харчових виробництв

Машино-будування

6.050503

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

124

Факультет ресторанно-готельного бізнесу

Харчові технології та інженерія

6.051701

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Хімія або фізика

124

Готельно-ресторанна справа

6.140101

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Іноземна мова

124

3. Географія або математика

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Географія

124

3. Історія України або іноземна мова

Профільний

140

Додаток 4 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 5

до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному

відборі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

I. Загальні положенняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На правах рукопису ягмур катерина анатоліївна

  Документ
  Актуальність теми. Будівельний комплекс України створює продукцію, головне призначення якої – забезпечення матеріальних умов розширеного відтворення. Інвестиційна політика та структурні зрушення в будівництві обумовлені перш за все
 4. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 5. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01

Другие похожие документы..