Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
0 .8 , ВВР 198 , N 7, ст.539 N 354 -11 від 10.0 .87, ВВР 1987, N 8, ст.149 N 4534-11 від 03.09.87, ВВР 1987, N 37, ст.715 N 4841-11 від 30....полностью>>
'Документ'
Ректорат Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева приглашает Вас принять участие в работе Международно...полностью>>
'Документ'
Художественно-эстетическая школа искусств «Весна» является образовательным учреждением дополнительного образования детей. В связи с этим, в данном об...полностью>>
'Документ'
Эта Конвенция применяется для Специальных Административных районов Гонконг и Макао только в результате расширенного применения, сделанного Соединенны...полностью>>

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

Київ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

УКЛАДАЧІ:

Братасюк М.Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор;

Осауленко О.І. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор;

Мозоль Н.І. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук;

Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС;

Осауленко А.О. – доцент кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Гусарєв С.Д. – начальник кафедри теорії держави і права НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Пархоменко Н.М. – доктор юридичних наук, професор Інституту держави і права ім. Корецького НАН України;

Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пилипенко Л.І. – проректор з навчально-педагогічної діяльності ВНЗ «Національна академія управління».

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Теорія держави та права затверджено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.08.11 р. (протокол №1).

Рекомендовано до друку Методичною радою від «14» грудня 2011, (протокол №4)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Здобуття фундаментальної та світоглядної вищої юридичної освіти за програмою «Бакалавр» починається з вивчення теорії держави і права — фундаментальної та методологічної дисципліни, інших навчальних дисциплін, що дозволяють формувати основу правового світогляду майбутніх юристів.

Предметом теорії держави і права є загальні і специфічні об'єктивні закономірності розвитку та функціонування держави і права.

Вивчаючи курс загальної теорії держави і права, необхідно вра­ховувати її фундаментальний характер і визначальне значення. У системі юридичних наук теорія держави і права виконує функцію здобуття, оновлення і поглиблення знань про основні закономірно­сті державно-правового середовища, систематизації і збагачення юридичної науки в цілому, а також відповідає за зв'язки юридичної науки з іншими суспільними науками.

Положення теорії держави і права використовуються галузеви­ми й іншими юридичними науками як вихідні. Отже, одним з найважливіших завдань теорії держави і права є надання юридичній науці єдності, системності, методологічної цілісності.

Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виник­нення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, глибинну сутність права і держави, взаємообумовлений характер їхніх зв'язків, зв'язок держави і права з різними суспільними явищами і процесами. Держава розглядається з точки зору її правового офор­млення, а право – у контексті його державного забезпечення, надання йому загальної обов'язковості.

Закономірності розвитку та функціонування держави і права розглядаються у тісному зв'язку із загальними законами розвитку суспільства. Адже теорія держави і права належить до суспільних наук, а виникнення та розвиток і держави, і права є соціально обу­мовленими. Ця наука вивчає багатосторонню та складну взаємо­дію держави і права з суспільством, роль та місце держави і права в суспільстві, а також зворотний вплив суспільства на державно-правову дійсність.

Навчальний курс передбачає ознайомлення з державознавчими і правознавчими концепціями, які містяться у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, а також широке використання даних інших наук (філософії, політології, соціології, історії та ін.). Провідними ідеологічними засадами у вивченні державно-правової сфери є ідеї пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, правової соці­альної держави, панування права і верховенства правового закону, демократії, законності.

Теорія держави і права – фундаментальна, вихідна і провідна навчальна юридична дисципліна. У системі юридичних наук, теорія держави і права дає найширші за обсягом і глибиною знання державно-правових явищ та процесів, показує закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. Досягнення цієї науки використовуються галузевими й іншими юридичними науками як важливі, з методологічного аспекту вихідні пункти дослідження, що дозволяють уникнути однобокості у вирішенні галузевої наукової проблематики. Теорія держави і права в системі юридичних наук виступає як наука методологічна за своїм характером, адже її завданням є вносити методологічну єдність у дослідження галузевих та інших юридичних наук.

Глибоке оволодіння матеріалом цієї науки, є надійною теоретичною базою у подальшому для вивчення галузевих і міжгалузевих юридичних наук. запропоновані методичні матеріали є базисом, що відображає основний напрямок та обсяг учбової роботи студентів та слухачів.

Ці методичні матеріали розроблені таким чином, аби студент та слухач чітко усвідомлював рівень своїх знань з освоєння конкретної теми програми курсу та прагнув до підвищення знань і розвитку аналітичного мислення.

Таке комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та користування нею допоможе студентам та слухачами зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економічне використання свого робочого часу.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – ознайомити студентів та слухачів з найбільш значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють сформувати світоглядний рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття виваженого, справедливого і юридично обґрунтованого рішення.

Завданням навчального курсу є навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень.

Завдання дисципліни „Теорія держави та права” полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

ЗНАЛИ: правову термінологію, основні положення та особливості теорії держави та права, основні історичні етапи та концепції походження держави, функції та механізм держави та права, основи формування та систему державних органів при різних формах правління, форми здійснення народовладдя і особливості їх проведення;

УМІЛИ: правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука теорії держави та права, працювати з нормативним матеріалом, аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави, давати характеристику функціям держави, а також формулювати основні функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади, користуватися міжнародними правовими документами для вирішення практичних завдань, логічно викладати матеріал, аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя.

3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

на І-й семестр

 

Змістовий модуль 1

108

 38

20

16

2

68

2

1

Тема 1. Предмет, метод ТДП. Людина, суспільство, держава і право.

10

2

2

 

 

 

8

 

2

Тема 2. Громадянське суспільство: сутнісні характеристики, роль та значимість в суспільному розвитку.

12

4

2

2

 

 

8

 

3

Тема 3. Походження, сутність держави.

12

4

2

2

 

 

8

 

4

Тема 4. Функції держави.

10

2

2

 

 

 

8

 

5

Тема 5. Механізм держави.

14

4

2

2

 

 

8

 

6

Тема 6. Форма держави.

14

8

4

4

 

 

6

 

7

Тема 7, 8. Поняття походження та сутність права. Типи праворозуміння.

24

8

4

4

 

16

 

8

Тема 9. Правова культура, правова свідомість та їх вплив на формування права та громадянське суспільство.

12

6

2

2

 

6

 

 

Всього годин за І-й семестр:

108

38

20

16

2

68

2

на ІІ-й семестр

Змістовний модуль ІІ

36

18

6

8

4

9

Тема 10. Система права і система законодавства.

12

4

2

2

4

10

Тема 11. Норми права та інші соціальні норми.

12

6

2

2

2

2

11

Тема 12. Правотворчість.

12

8

2

4

2

4

Змістовний модуль ІІІ

36

24

8

14

2

12

Тема 13. Проблема реалізації права.

8

4

2

2

4

13

Тема 14. Правозастосування.

8

6

2

4

2

14

Тема 15. Тлумачення норм права.

10

6

2

4

2

15

Тема 16. Правові відносини.

10

8

2

4

2

2

Змістовний модуль ІV

36

24

8

12

4

16

Тема 17. Правова поведінка.

8

8

2

4

2

2

17

Тема 18. Юридична відповідальність.

8

4

2

2

4

18

Тема 19. Принципи верховенства права як засада правового розвитку України.

10

4

2

2

4

19

Тема 20. Правове регулювання та його механізм.

10

8

2

4

2

4

Змістовний модуль V

36

22

8

12

2

20

Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів.

8

6

2

4

2

21

Тема 22. Сучасні правові системи та правові сім"ї .

8

4

2

2

4

22

Тема 23. Основні сучасні концепції держави та права.

10

6

2

4

4

23

Тема 24. Правовий порядок в контексті сучасності.

10

6

2

2

2

4

Всього годин за ІІ-й семестр:

144

88

30

46

12

48

8

РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

252

126

50

62

14

116

10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 3. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Правознавство» затверджено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.08.
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичні матеріали з дисципліни (2)

  Документ
  Раєцька Л.В. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
 5. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «історія держави та права україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Історія держави та права України” затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.

Другие похожие документы..