Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цель урока: продолжить формирование умений учащихся находить отношения чисел и величин, вывести основные свойства пропорции; научить применять свойст...полностью>>
'Документ'
ТОО «Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана» (далее – Институт), в лице Генерального директора Мухамедова Р.Х., действующего на ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Цель курса – обобщить, систематизировать, углубить и упорядочить в историко-хронологическом плане уже имеющиеся у студентов выпускного курса знания п...полностью>>
'Статья'
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы функционирования автомобильного транспорта и регулирует отношения, возникающие при осущес...полностью>>

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

Кафедра економіки і підприємництва

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

„02” квітня 2012 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр)

за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства”

(за видами економічної діяльності) факультету економіки

Програму:

Схвалено методичною радою

факультету економіки

Розглянуто на засіданні кафедри

економіки та підприємництва

Херсон 2012

Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки. / Херсон, ХНТУ, 2012, 23с.

Укладачі:

проф. М.В.Шарко

доц. А.В. Коверга

доц. О.В. Половцев

ст. викл. Н.В.Мєшкова-Кравченко

ст. викл. В.О. Ціцілін

ст. викл. О.М. Радкевич

ст. викл. С.А. Латкіна

Рецензент: к.е.н., професор В.Є.Труш

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………………………

4

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ що виносяться на вступні

випробування ……………………………………………………………

6

3. список рекомендованої літератури ………………………….

13

4. Критерії оцінювання знань ………………………………………..

22

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма з фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр у 2012 році» розробленого на підставі Закону України "Про вищу освіту", "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 p., Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.10 № 225.

Підготовка магістрів у ХНТУ здійснюється на основі кваліфікації бакалавра або кваліфікації спеціаліста з метою забезпечення потреб ХНТУ, інших організацій, установ або підприємств в працівниках, які здобули поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру.

Прийом бакалаврів на подальше навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

Умови проведення конкурсу для бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямком підготовки в ХНТУ в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахового вступного випробування.

Умови проведення конкурсу для бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямком підготовки (спеціальністю) незалежно від джерел фінансування, беруть участь у загальному конкурсі на підставі суми показників які складаються з оцінки, отриманої за фахове вступне випробування і оцінки, отриманої за складання вступного екзамену з іноземної мови.

Мета проведення фахового вступного випробування - перевірка засвоєння студентами матеріалу: обсяг, повнота, науковість, рівень мислення студента, системність знань, застосування вмінь і навичок у розв’язанні стандартних ситуацій.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів наказом ректора ХНТУ створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2012 р. № 6.

До складу фахової атестаційної комісії входять:

 • голова фахової атестаційної комісії – завідуючий кафедри економіки і підприємництва;

 • члени комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 7.03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) і магістр за спеціальністю 8.03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри економіки і підприємництва.

На вступні випробування виносяться програмні завдання з наступних нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»:

 1. Стратегія підприємства

 2. Організація виробництва

 3. Економіка та організація інноваційної діяльності

 4. Проектний аналіз

 5. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

 6. Потенціал і розвиток підприємства

 7. Планування і контроль на підприємстві

Фахові вступні випробування проводяться на основі комплексних індивідуальних завдань, які складаються із теоретичної і практичної частини. В свою чергу теоретична частина містить п’ять тестових питань закритого типу та трьох тестових завдань відкритого типу. Практична частина письмового завдання складається з двох завдань.

Кожний абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, лист-чернетку та особовий номер для кодування тесту. Перед початком вступного випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання.

Апеляційна заява на результат фахових вступних випробувань подається до приймальної комісії ХНТУ не пізніше 1500 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з письмового випробування. Порядок розгляду апеляцій встановлюється приймальною комісією.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

що виносяться на вступні випробування

 1. Стратегія підприємства

 1. Поняття «стратегія підприємства». Необхідність її формування.

 2. Стратегічний контексту діяльності підприємства.

 3. Ієрархія стратегій підприємства та етапи їх формування.

 4. Характеристика розробок десяти шкіл стратегій.

 5. Місія підприємства. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування.

 6. Фірма як суб'єкт ринку. Поняття стратегічної бізнес-одиниці

 7. Аналіз моделей. Призначення, зміст і методичні особливості аналізу зовнішнього середовища

 8. Системний функціональний аналіз внутрішнього стану підприємства.

 9. Джерела і способи діагностики.

 10. Поняття про конкурентні стратегії підприємства. Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій.

 11. Формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу

 12. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства. Умови і причини диверсифікації підприємства. Варіанти і критерії диверсифікації

 13. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

 14. Поняття про корпоративну стратегію підприємства.

 15. Поняття про стратегічний аналіз і його методи.

 16. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) „зростання-частина ринку». Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість- конкурентоспроможність». Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла).

 17. Стратегічні альтернативи базових стратегій.

 18. Розробка операційних стратегій.

 19. Оформлення стратегічного плану підприємства.

 20. Декомпонування стратегії

 21. Сутність та призначення функціональних стратегій.

 22. Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки

 23. Особливості маркетингової стратегії.

 24. Особливості виробничої (операційної) стратегії.

 25. Вимоги до стратегії персоналу.

 26. Принципи розробки фінансової стратегії.

 27. Матричний спосіб вибору стратегії НДНКР

 28. Концепція розвитку стратегічного управління.

 29. Інституціональна структура системи стратегічного управління в державі.

 30. Державна підтримка розвитку стратегічного управління..

2. Організація виробництва

 1. Сутність і суспільне значення виробництва.

 2. Організаційні основи виробничих систем.

 3. Технологія і виробничий процес.

 4. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

 5. Організаційні типи виробництва.

 6. Виробничий цикл.

 7. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу.

 8. Визначення виробничого циклу складного процесу.

 9. Просторові зв′язки у виробничому процесі.

 10. Виробнича структура та її види.

 11. Просторове розташування підприємства.

 12. Оптимізація планування цехів та ділянок.

 13. Сутність і характеристика потокового виробництва.

 14. Класифікація потокових ліній. Розрахунок безпреривної потокової лінії з робочим конвейером.

 15. Розрахунок преривчастої потокової лінії.

 16. Автоматизоване виробництво.

 17. Сутність та характеристика партіонного виробництва.

 18. Групові методи обробки.

 19. Форми спеціалізації дільниць.

 20. Розрахунок розмірів партії, періодичності повторення партії, тривалості виробничого циклу.

 21. Розробка подетально-поопераційного календарного плану.

 22. Сутність і характеристика одиничного виробництва.

 23. Побудова календарного графіку виконання замовлення.

 24. Трудові і виробничі процеси.

 25. Організація праці та її форми.

 26. Організація і обслуговування робочих місць.

 27. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу. Визначення норм праці.

 28. Виробнича інфраструктура.

 29. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням.

 30. Ремонтне обслуговування устаткування.

 31. Енергетичне забезпечення виробництва.

 32. Транспортне обслуговування. Організація і розрахунки перевезень.

 33. Матеріальне обслуговування виробництва.

 34. Розрахунок технічних засобів зберігання вантажів.

 35. Якість продукції (послуг). Контроль якості та випробування продукції.

 36. Міжнародні системи управління якістю продукції.

 37. Загальне положення та принципи формування організаційного проекту виробництва.

 38. Проектування потокової лінії в механообробці.

 39. Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва.

 40. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту.

3. Економіка та організація інноваційної діяльності

 1. Сутність сфери інноваційної діяльності.

 2. Основні етапи та стадії інноваційного процесу.

 3. Система класифікації інновацій: зміст і типологія.

 4. Життєвий цикл інновацій.

 5. Становлення та розвиток теорії інновацій.

 6. Місце та роль інновацій у системі господарювання.

 7. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

 8. Інновації як об’єкт державної політики. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності.

 9. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності.

 10. Внутрішнє регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

 11. Сутність інноваційної політики підприємства.

 12. Розробка інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій підприємства та їх співвідношення.

 13. Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій.

 14. Основні критерії вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю.

 15. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.

 16. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

 17. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва.

 18. Сутність попиту на інновації: методи його визначення.

 19. Умови, за яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації.

 20. Чинники попиту на інновації. Види попиту.

 21. Сутність моніторингу в інноваційній діяльності.

 22. Економічна оцінка соціальних результатів інноваційної діяльності.

 23. Моніторинг та оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

 24. Джерела отримання інформації. Провайдинг механізму інформаційного забезпечення підприємства

 25. Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності. Види фінансування інноваційних процесів.

 26. Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу.

 27. Лізингове фінансування інноваційних програм.

 28. Інноваційне оновлення продукції підприємства. Ринкова орієнтація розробки нового продукту.

 29. Оновлення техніко-технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння і реконструкції підприємства.

 30. Інноваційний проект як об’єкт фінансування інновацій.

 31. Методика вибору інноваційних проектів.

 32. Поетапна реалізація інноваційних проектів.

 33. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

 34. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

 35. Види ефектів від впровадження інновацій. Методи оцінки економічної ефективності інновацій.

 36. Класифікаційні ознаки та види інновацій.

 37. Сутність технологічної та продуктової інновації.

 38. Передумови ефективності інноваційного процесу.

 39. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

 40. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

4. Проектний аналіз

 1. Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Економічна взаємозалежність проектів.

 2. Класифікація проектів.

 3. Середовище проекту. Учасники проекту.

 4. Поняття життєвого циклу проекту.

 5. Передінвестиційна фаза проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

 6. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту.

 7. Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигід і затрат.

 8. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигід у проектному аналізі.

 9. Поняття затрат у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.

 10. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Номінальна та реальна процентні ставки.

 11. Фактори, які впливають на вартість грошей.

 12. Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок

 13. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

 14. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

 15. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

 16. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

 17. Управління структурою витрат за проектом.

 18. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту.

 19. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

 20. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

 21. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.

 22. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.

 23. Методи зниження ризику.

 24. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку

 25. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розробка концепції маркетингу.

 26. Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.

 27. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту.

 28. Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування.

 29. Організація підготовки та здійснення проекту.

 30. Мета і завдання інституційного аналізу

 31. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект.

 32. Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу.

 33. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище.

 34. Мета і завдання соціального аналізу. Зміст робіт з соціального аналізу.

 35. Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища проекту.

 36. Мета і завдання фінансового аналізу. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту.

 37. Фінансування проекту.

 38. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.

 39. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту.

 40. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

5. Обґрунтування господарських рішень

і оцінювання ризиків

  1. Поняття господарських рішень та їхні ознаки.

  2. Сутність господарських рішень.

  3. Класифікація господарських рішень.

  4. Процес прийняття рішень та його елементи. Основні способи прийняття рішень.

  5. Характер прийняття господарських рішень.

  6. Методи розроблення господарських рішень.

  7. Сутність обґрунтування господарських рішень.

  8. Критерії оцінювання варіантів господарських рішень.

  9. Методичні основи обґрунтування господарських рішень.

  10. Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності.

  11. Сутність невизначеності та основні причини її появи.

  12. Критерії (правила) обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та їхня характеристика.

  13. Ризик у діяльності суб’єкта господарювання.

  14. Сутнісна характеристика ризику. Ризик як економічна категорія.

  15. Класифікація підприємницьких ризиків.

  16. Характеристика підприємницьких ризиків за сферою їхнього походження та ступенем впливу на результати діяльності підприємств.

  17. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

  18. Критерій математичного сподівання.

  19. Критерій середнього значення і стандартного відхилення.

  20. Критерій Лапласа. Критерій Гурвіца (критерій песиміз­му-оптимізму).

  21. Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

  22. Інвестиційні рішення та критерій ефективності їх прийняття.

  23. Критерії обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту.

  24. Сутність фінансових рішень.

  25. Портфелі Г. Марковіца і Р. Гобіна. Теорія оптимального портфеля. Формування оптималь­ного портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.

  26. Сутність якісного аналізу підприємницького ризику.

  27. Кількісний аналіз підприємницьких ризиків. Імовірні втрати у процесі здійснення підприємницької діяльності.

  28. Методи кількісного оцінювання ризиків. Переваги й недоліки основних методів кількісного оцінювання ризиків.

  29. Методи оцінювання ризикованості інвестиційних проектів. Переваги й недоліки методів кількісного оцінювання ризику інвестиційних проектів.

  30. Аналіз варіабельності прибутку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 2. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.
 3. 2010 р. Заступник Міністра освіти І науки Є. М. Суліма

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національній академії статистики, обліку та аудиту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ 506609 від 10.
 4. Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ за № 508 від 20.
 5. Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582010, дата отримання 14.

Другие похожие документы..