Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Новая работа развивает идеи предыдущей книги автора - "Тайны русского народа". С привлечением новых научных и культурологических данных зде...полностью>>
'Документ'
1.Пункт 2.1 раздела 2 постановления Администрации Маловишерского городского поселения от 27.04.2010 № 146 «Об утверждении Положения о комиссии по про...полностью>>
'Конкурс'
Міністерство освіти Республіки Білорусь  запрошує українських школярів до участі у ІІІ Міжнародному конкурсі дитячого малюнка “Дружать діти на планеті...полностью>>
'Документ'
2.5. Оценка соответствия правил ведения учёта и порядка отражения информации в бухгалтерской отчётности требованиям законодательства и нормативных до...полностью>>

Навчальний посібник / Бойко О. Д. К.: Академвидав, 2006. 686 c

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія України

Навчальний посібник / Бойко О.Д. - К.: Академвидав, 2006.- 686 c.

Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції. Виклад подій доведено до середини 2005 р. Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати минуле нашого народу.

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

1.1. Початок формування людської цивілізації на території України

1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

22 

1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст.

31 

2. Київська Русь

40 

2.1. Походження Давньоруської держави

40 

2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)

43 

2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

49 

2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

55 

2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга

59 

2.6. Політичний устрій

64 

2.7. Соціально-економічний розвиток

66 

2.8. Етнічний розвиток

70 

2.9. Хрещення Русі

74 

2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі

78 

2.11. Походження і суть національного символу — тризуба

84 

3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

88 

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави

88 

3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

94 

4. Українські землі у складі Литви і Польщі

95 

4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського

95 

4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.

100 

4.3. Люблінська унія

103 

4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі

105 

4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.

107 

4.6. Церковне життя. Берестейська унія

117 

4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

121 

5. Виникнення українського козацтва

126 

5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості

126 

5.2. Запорозька Січ

130 

5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.

134 

5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

140 

6. Українська національна революція

145 

6.1. Причини, характер, періодизація революції

145 

6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

151 

6.3. Утворення Української гетьманської держави

160 

6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

163 

6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)

169 

7. Україна наприкінці XVII – у XVIII ст.

175 

7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

175 

7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

183 

7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

188 

7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст.

194 

7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.

200 

8. Україна в першій половині XIX ст.

209 

8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії

209 

8.2. Суспільні рухи

214 

8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство

225 

8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

233 

9. Україна в другій половині XIX ст.

245 

9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна

245 

9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст.

251 

9.2.1. Народницький рух

251 

9.2.2. Соціал-демократичний рух

253 

9.2.3. Ліберальний рух

255 

9.2.4. Національний рух

257 

9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період

259 

9.4. Українська культура в другій половині XIX ст.

269 

10. Україна на початку XX ст.

281 

10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.

281 

10.2. Національний рух на початку XX ст.

284 

10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 pp.

289 

10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)

294 

10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

298 

10.6. Українські землі в роки Першої світової війни

308 

10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.

313 

11. Українська національно-демократична революція (1917—1920)

316 

11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

316 

11.2. Проголошення автономії України

319 

11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

325 

11.4. Гетьманат П. Скоропадського

335 

11.5. Директорія УНР

340 

11.6. Західноукраїнська Народна Республіка

346 

11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

351 

11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р.

356 

11.9. Радянсько-польська війна та Україна

365 

12. Україна в складі СРСР (1922—1939)

368 

12.1. УСРР на початку 20-х років

368 

12.2. Нова економічна політика

375 

12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

380 

12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки

384 

12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.

390 

12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки

399 

12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

412 

12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР

418 

13. Західноукраїнські землі в 20—30-ті роки

430 

13.1. Українські землі в складі Польщі

430 

13.2. Українські землі в складі Румунії

438 

13.3. Українські землі в складі Чехословаччини

440 

14. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945)

442 

14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України

442 

14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа

448 

14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

452 

14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.

460 

14.5. Місце України у планах фашистів

463 

14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму

467 

14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України

470 

14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.

474 

14.9. Визволення України

482 

15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років

487 

15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

487 

15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

489 

15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України

492 

15.4. Рівень життя і побуту населення

496 

15.5. Радянізація західних областей України

498 

15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

503 

15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»

505 

15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні

508 

16. Україна в умовах десталінізації (1956—1964)

512 

16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР

512 

16.2. Соціально-економічний розвиток України

518 

16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки

526 

17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965-1985)

531 

17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР

531 

17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя

542 

17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат

546 

17.4. Дисидентський рух

548 

18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

555 

18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

555 

18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України

557 

19. Україна на шляху незалежності

580 

19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу

580 

19.2. Становлення владних структур

585 

19.3. Конституційний процес

607 

19.4. Формування багатопартійності

614 

19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)

618 

19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.)

624 

19.7. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду

630 

19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури

632 

19.9. Характерні ознаки релігійного життя

638 

19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства

641 

19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу

645 

19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України

649 

19.13. Західний напрям зовнішньої політики

651 

19.14. Україна і СНД

662 

Хронологічна таблиця

673 

Короткий термінологічний словник

681 

686 

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

1.1. Початок формування людської цивілізації на території України

Першим періодом історії людства був кам´яний вік. Йому належить особливе місце в цивілізації. Саме цієї доби на тлі кардинальних зрушень у природі, пов´язаних з різкими змінами клімату, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.

Археологічні знахідки в Ефіопії, Кенії, Танзанії дають підстави зробити припущення про появу людини на Землі понад 2 млн. років тому. Першолюдиною фахівці вважають істоту, для якої праця стала необхідністю і яка здатна була не тільки використовувати знаряддя праці, а й виготовляти їх. У ході еволюції поглиблювалися відмінності між мавпою і людиною — розвинулося прямоходіння, сформувалася рука з протиставленим великим пальцем, збільшився об´єм мозку (досяг 800 см3), започаткувалася членороздільна мова. Саме ці якісні зміни у біологічному та психологічному розвитку зумовили появу homo sapiens (людини розумної), сприяли остаточному виокремленню людини з тваринного світу.

Історію первісного суспільства вчені поділяють на кілька періодів залежно від матеріалу і технології виготовлення знарядь праці: палеоліт (давній кам´яний вік), мезоліт (середній кам´яний вік), неоліт (новий кам´яний вік), енеоліт (мідно-кам´яний вік), бронзовий вік.

 Ранній палеоліт (від появи людини до 150 тис. років тому)

Первісна людина на території України з´явилась майже 1 млн. років тому, в період раннього палеоліту. Наш регіон, як і Європа загалом, не входив до ареалу антропогенезу, тобто місцевості, де відбувся процес олюднення високорозвиненої мавпи. На думку археологів, найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу. Ця міграція не була одномоментним актом, а хвилеподібно тривала протягом багатьох тисячоліть. Рештки найдавніших стоянок первісних людей знайдено біля с Королеве (Закарпаття), м. Амвросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька (Хмельниччина). Всього на території України відомо понад 30 стоянок доби раннього палеоліту.

Архантропи жили невеликими групами, що утворювали первісне людське стадо. Ця перша форма соціальної організації базувалася на основі кровнородинних стосунків. Господарство первісних людей було присвоюючим, бо базувалося на збиранні плодів, ягід та їстівних коренів і полюванні на тварин.

Основним знаряддям праці архантропів стало ручне рубило, що виготовлялося шляхом оббивання кам´яної заготівки з двох боків. Це знаряддя мало довгасту, плескату форму завдовжки 20—25 см, вагою до 1,5 кг. У руках первісної людини рубило стало універсальним інструментом впливу на навколишній світ. Залежно від ситуації воно виконувало роль сокири, кайла, метального каменя тощо. Поява однотипних кам´яних знарядь на зразок рубила свідчить про зародження мислення, початок переходу до свідомої виробничої діяльності.

Середній палеоліт (150—35 тис. років тому)

Наприкінці раннього палеоліту природа зазнала значних змін: клімат став сухішим, відбулося деяке підняття поверхні, розпочалося чергове і цього разу найбільше похолодання.

Наслідки цих кардинальних зрушень у природі стали особливо відчутними у середньому палеоліті (мустьєрська епоха). Північна та більша частина Центральної Європи були закуті в льодовий панцир товщиною понад 600 метрів. На території України південна межа максимального зледеніння орієнтовно проходила повз такі сучасні міста: Львів, Ковель, Житомир, Кременчук, Миргород, Суми.

Зміни в природі змусили первісну людину пристосовуватися до нових умов існування. Помітне зменшення флори, зумовлене сухим різкоконтинентальним кліматом, поява нових представників фауни — мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів, печерних ведмедів та інших тварин, призвели до того, що традиційне для попереднього періоду збиральництво дедалі більше поступається місцем полюванню, яке відіграє у житті людини мустьєрської епохи вирішальну роль. У цей час помітно поліпшується технологія виготовлення знарядь праці, урізноманітнюються їх форма та призначення: ручне рубило удосконалюється; з´являються кам´яні гостроконечники, що використовувалися як вістря для списів; набувають поширення скребла, якими обробляли шкури тварин.

Помітне ускладнення умов життя не зупинило поступального фізичного та розумового розвитку людини. Внаслідок еволюції на зміну архантропу в мустьєрську епоху приходить неандерталець (назва походить від місцевості у Німеччині, де було знайдено рештки кісток). Він був невисокий на зріст, сутулий, мав велику голову видовженої форми з низьким лобом і нависаючим надбрів´ям. Об´єм його мозку становив від 925 до 1800 см3, особливо були розвиненими ділянки мозку, пов´язані з просторово-координаційними функціями та їх контролем. Як більш розвинений тип людини, неандерталець, попри складні умови існування, помітно розширив порівняно зі своїм попередником — архантропом ареал проживання. Знайдені археологами на території України 200 мустьєрських стоянок (Кіїк-Коба та Холодний Грот у Криму, Антонівка на Донбасі, Рихта на Волині, Молодово на Дністрі та ін.) — переконливе тому підтвердження.

Боротьба за існування змусила людину в середньому палеоліті виготовляти одяг із шкур тварин, інтенсивно заселяти печери, будувати штучні наземні житла, не тільки використовувати, а й добувати вогонь. Завдяки цьому людина стала більш захищеною і менш залежною від природних умов.

У мустьєрську епоху почали закладатися першооснови духовного світу людини. Неандертальські поховання в печерах Криму свідчать про зародження релігійних уявлень та вірувань, а знайдені на деяких стоянках кістки, різьблені геометричним орнаментом, з гравійованими на них контурами тварин і людей, рештками намальованих чорною фарбою ліній — про перші кроки образотворчого мистецтва.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до внз в Україні

  Документ
  Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до ВНЗ в Україні. Мета зовнішнього незалежного оцінювання — забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи (3)

  Документ
  Гавриленко, О.П. Екогеографія України [Текст] : навч.посібник/ О. П. Гавриленко. -К.: Знання, 2008. -646 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (2)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794):Наук.-допоміж. біобібліографічний покажчик / Уклад. О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, Л. Губар, А. Глієва, Л. Забарило, Т.

Другие похожие документы..