Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В данном пособии отражено состояние аграрного сектора Украины и украинского крестьянства в условиях создания колхозного строя. Включены заслуживающие ...полностью>>
'Документ'
Тема 2: Літературні генерації в українській літературі останньої чверти ХХ століття. Оновлення художнього простору письменства поколінням сімдесятник...полностью>>
'Документ'
У статті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті. Крім тог...полностью>>
'Документ'
Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее;...полностью>>

Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія 6 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 січня 2011 року

м. Тисмениця

Про комплексну програму

підтримки розвитку сільського

господарства Тисменицького

району на 2011÷2015 роки

Розглянувши та обговоривши комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011÷2015 роки, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15.12.2010 №872 «Про комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011-2015 роки», керуючись рекомендаціями постійних комісій районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин та з питань бюджету а також статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 201÷-2015 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету на 2011 і наступні роки передбачити кошти на реалізацію програми.

3. Заслухати звіт про хід виконання заходів програми у ІV кварталі 2011 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради і постійну комісію районної ради з питань розвитку села, аграрної політики, регулювання земельних відносин.

Голова районної ради Володимир Семенів

Додаток

до рішення районної ради

від 05 січня 2011 року

«Про комплексну програму

підтримки розвитку сільського

господарства на 2011÷2015 роки»

Комплексна програма підтримки розвитку

сільського господарства Тисменицького району

на 2011÷2015 роки

1. Обґрунтування необхідності Програми

В останні роки у сільському господарстві відбулися глибинні революційні перетворення, започатковані грудневим (1999 р.) Указом Президента України. У результаті їх на селі утвердилися нові форми господарювання, засновані на засадах приватної власності на землю та майно, економічного інтересу товаровиробника, його адаптації до умов ринкової економіки.

На державному рівні вирішуються питання щодо фінансового оздоровлення економіки агроформувань. Затверджується ефективний механізм кредитування, передбачена підтримка селекційно-племінної роботи і насінництва. Перехід підприємств агропромислового комплексу на ринкові засади супроводжується розвитком ринкової інфраструктури, що забезпечує прозорість аграрного ринку.

Усе це позитивно вплинуло на результати фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств. Виробництво валової продукції сільського господарства за останні п’ять років в цілому по району у порівнянних цінах зросло на 5,1 %. Більше половини господарств закінчують рік з прибутками. Тобто у сільському господарстві складаються сприятливі умови для стабілізації і подальшого прискореного розвитку виробництва. Утверджується справжній господар землі.

Разом з тим загальний стан справ у сільському господарстві все ще залишається складним. Урожайність окремих сільськогосподарських культур знизилась до критичного рівня, значно погіршилась культура землеробства, втрачається родючість ґрунтів. Не зупинено спад чисельності продуктивного поголів'я сільськогосподарських тварин, зменшується виробництво молока, м'яса, вовни.

Розв’язання проблеми можливе за умови підтримки розвитку сільського господарства району.

Розроблена в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації “Комплексна програма розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011-2015 роки” забезпечить призупинення спаду, стабілізацію та нарощу-вання обсягів агропромислового виробництва, досягнення рекомендованих норм споживання населенням харчових продуктів, визначення основних напрямів реформування економічних, соціальних та правових відносин, створення необ-хідних економічних умов для розширеного відтворювального процесу у всіх галузях агропромислового комплексу, формування економічного механізму рівноправного функціонування усіх форм власності і організаційно-правових структур.

Нею передбачено систему заходів щодо докорінного підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності сільськогосподарських культур, стабілізації та розвитку всіх галузей тваринництва.

У результаті здійснення Комплексної програми передбачається довести до 2010 року виробництво зерна до 22,5 тис. тонн, картоплі – до 75,0 тис. тонн, овочів до – 8,5 тис. тонн, молока - до 30,0 тис. тонн, м'яса - до 5,5 тис. тонн, яєць 200 млн. шт. Виробництво валової продукції сільського господарства у порівняльних цінах зросте у 1,1 рази.

В районі буде вдосконалюватися система господарювання на засадах приватної власності на землю і майно, широко використовуватимуться можливості кооперації, інтеграції, оренди, економічних методів управління, що забезпечить фінансову стабільність усіх форм сільськогосподарських підприємств. Буде сформовано стабільний, повноцінний продовольчий ринок, що відповідатиме споживчому попиту населення.

Метою Комплексної програми є наступні завдання:

- зупинити спад чисельності поголів’я худоби і птиці та забезпечити його поступове нарощування;

- підвищити урожайність сільськогосподарських культур за рахунок докорінного поліпшення земель (вапнування) та ефективності виконання меліоративних заходів;

 • довести обсяги виробництва продукції тваринництва до рівня, який забезпечить мінімальні норми її споживання населенням, а також визначені обсяги поставок;

 • забезпечити прибуткове ведення тваринництва на основі вигідного збуту продукції за рахунок оптимальних витрат на її виробництво та державної підтримки цін і доходів товаровиробників;

 • створити нові робочі місця в агропромисловому комплексі, поліпшити зайнятість та підвищити доходи сільського населення;

 • забезпечити розвиток на селі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

 • залучити органи місцевого самоврядування до сприяння виконання обсягів виробництва сільгосптоваровиробниками району всіх категорій господарств.

Втілення в життя цієї комплексної програми розвитку сільськогосподарського виробництва дозволить відродити село, перетворити АПК у передовий, економічно-міцний сектор, підвищити добробут сільського і міського населення, його зайнятість у сфері виробництва, забезпечить зростання добробуту всіх мешканців району, істотне покращання соціально-економічної ситуації.

2. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення для реалізації Комплексної програми здійснюва-тиметься за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, інвес-тицій, інших джерел не заборонених законодавством.

Для створення сприятливих умов стабілізації та розвитку сільського господарства на 2011-2015 роки необхідні кошти в сумі 4465 тис.грн., в тому числі: кошти районного бюджету - 1767 тис. грн., кошти місцевих бюджетів -2698 тис.грн.

3. Порядок використання коштів районного бюджету

3.1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік на виконання заходів Комплексної програми.

3.2. Дія порядку розповсюджується на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації .

3.3. Головним розпорядником коштів, які будуть виділятися з районного бюджету є управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

3.4. Бюджетні кошти використовуються виключно на виконання заходів Комплексної програми.

4. Очікувані результати виконання програми

Реалізація виконання Комплексної програми дасть можливість забезпечити:

- стабілізацію і нарощування обсягів валового виробництва зерна та інших видів продукції рослинництва і на цій основі потребу району в продовольстві, кормах та сировині для промисловості;

- підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності основних видів продукції тваринництва;

- відтворення, підвищення та охорону родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;

- збільшення зайнятості сільського населення в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування обсягів виробництва сільськогосподарсь-кої продукції, її первинної переробки і збереження, поширення в сільській місцевості практики урізноманітнення видів господарської діяльності;

- підвищення продуктивності праці, рівня заробітної плати працівників сільського господарства та застосування науково обґрунтованих норм праці;

- ефективне використання трудових ресурсів та робочого часу;

- відродження села з притаманними йому особливостями, звичаями та традиціями;

- зростання доходів населення;

- створення сприятливих умов для розвитку на селі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Забезпечення раціонального харчування населення високоякісними екологічно чистими продуктами тваринного та рослинного походження за доступними цінами є одним з пріоритетних.

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової

Комплексної програми

Назва програми

Найменування заходу

Виконавець

Тер-мін

вико-нан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати

роки

всього

в т. ч. за джерелами фінансування

район-ний бюд-жет

міс-цевий бюд-жет

інші дже-рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва

- покращення селекційної роботи, закупівля племінних нетелей;

- інвестування нових і реконструкції діючих виробничих потужностей;

- стимулювання нарощування поголів’я худоби і птиці;

- холодильне обладнання

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації

2011-2015 роки

2011-2015 роки

250

250

-

-

Збільшення вироб-ництва тваринниць-кої продукції в агро-формуваннях та гос-подарствах населен-ня, нарощування ма-точного поголів’я ве-ликої рогатої худоби

в т. ч.

2011

50

50

-

-

2012

50

50

-

-

2013

50

50

-

-

2014

50

50

-

-

2015

50

50

-

-

Часткова компенсація витрат на оплату робіт з докорінного поліпшення земель

- розкислення кислих земель (вапнування), покращення родючості грунтів;

- освоєння перелогів;

- рекультивація грунтів (вирубка чагарників).

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації

2011-2015 роки

2011-2015 роки

1720

400

1320

-

Поліпшення урожай-ності сільськогоспо-дарських культур за рахунок докорінного поліпшення земель (вапнування)

в т. ч.

2011

330

80

250

-

2012

340

80

260

-

2013

350

80

270

-

2014

350

80

270

-

2015

350

80

270

-

Підтримка фінансовогос-

подарської діяльності фермерських господарств

- вдосконалення селекції та насінництва у рослинництві – за- безпечення насінням, засобами захисту рослин;

- будівництво овочесховищ, тваринницьких приміщень

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації

2011-2015 роки

2011-2015 роки

480

480

-

-

Збільшення вироб-ництва сільськогоспо-дарської продукції в дрібного товаровиро-бника; нарощування поголів’я великої рогатої худоби

в т. ч.

2011

90

90

-

-

2012

90

90

-

-

2013

100

100

-

-

2014

100

100

-

-

2015

100

100

-

-

Підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року

Надання фінансової допомоги для:

- часткового відшкодування вартості одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання;

- витрат на державну реєстрацію кооперативів.

Надання дотації роботодавцям для створення нових робочих місць, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, про-фесійне навчання безробітних гро-мадян, у тому числі для участі в роботі сільськогосподарських коо-перативів.

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації,

Тисменицький районний центр зайня-тості

2011-2015 роки

2011-2015 роки

700

700

Збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури на кооперативних заса-дах за без посеред-ньою участю сільсь-когосподарських товаровиробників

в т. ч.

2011

100

100

2012

120

120

2013

150

150

2014

160

160

2015

170

170

Поліпшення родючості сільськогосподарських

угідь шляхом виконання меліоративних заходів

Тисменицького району на 2010-2015 роки

(схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 жовтня 2010 року №685)

- очистка каналів екскаватором Е-304, місткістю ковша 0,4 м3, грунт 2 групи, в’язкий підвищеної вологості;

- ремонт облицювання укосів і дна каналів із збірних залізобетонних плит;

- вибірковий ремонт гідротехнічних споруд;

- вирубування чагарнику середньої густоти в ручну;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- вартість зрізування деревночагарникової рослинності;

- вартість ремонту доріг.

Управління агропромис-лового роз-витку район-ної держав-ної адмініст-рації

2011-2015 роки

2010-2015 роки

1515,0

137,0

1378,0

-

Поліпшення урожай-ності сільськогоспо-дарських культур за рахунок ефективнос-ті виконання мелі-оративних заходів

в т.ч.

2010

-

-

-

-

2011

299,0

22,0

277,0

-

2012

299,0

22,0

277,0

-

2013

299,0

28,0

271,0

-

2014

302,0

32,0

270,0

-

2015

316,0

33,0

283,0

-

Голова районної ради Володимир Семенів

1.docСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2 № 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 178, статті 209 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи розпорядження
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (8)

  Документ
  Затвердити районну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року (додається).
 4. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (2)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 23.
 5. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (7)

  Документ
  Відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про місцеве самоврядування

Другие похожие документы..