Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПОДАНИХ УЧАСНИКАМИ ЗАМОВНИКУ ТОРГІВ ДО МОМЕНТУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ П...полностью>>
'Рабочая программа'
Учебные часы по Государственному образовательному стандарту Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и со...полностью>>
'Документ'
Управление государственного морского и речного надзора (Госморречнадзор) в соответствии с полномочиями, возложенными постановлением Правительства Рос...полностью>>
'Документ'
Ректорат Курского института менеджмента, экономики и бизнеса и организационный комитет приглашают принять участие в работе XII международной научно-п...полностью>>

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 години, 1,5 години на тиждень)

п/п

К-сть годин

Зміст теми

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

1

Вступ

Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

Учень:

характеризує: зміст курсу;

методи географічних досліджень;

наводить приклади: формування території України;

показує: на карті одиниці адміністра-тивно-територіального устрою

2.

10

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження

2.1

2

Тема 1. Фізико-географічне положення України

Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів.

Практична робота

1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення України в годинних поясах.

Учень:

називає: крайні точки і розміри території України, суміжні з нею держави;

характеризує: кордони та особливості геграфічного положення України;

положення України стосовно годинних поясів;

визначає: координати крайніх точок України;

поясний і місцевий час;

робить висновки: про особливості географічного положення України

2.2

4

Тема 2. Джерела географічної інформації

Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки.

Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, в тому числі аудіовізуальних та ін.

Карти - джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Види карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості.

Географічні атласи. Електронні карти і атласи.

Практична робота

2. Опис місцевості і розв`язання задач за навчальними топографічними картами.

Учень

називає: джерела географічної інформації;

наводить приклади: географічних видань;

характеризує: методи і засоби отримання географічної інформації;

розпізнає: картографічні проекції;

види карт їх зміст і призначення;

добирає: різні джерела географічних знань;

визначає: види спотворень на картах;

користується: топографічними картами;

атласами;

географічними енциклопедіями, словниками, довідниками.

2.3

4

Тема 3. Географічні дослідження на території України

Географічні відомості про територію України у античних географів “Повісті минулих літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХУШ-ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст.

Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Висоцького, П.Погребняка, Б.Срезневського, В.Бондарчука, В.Кубійовича та ін.

Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

Учень:

називає: географічні відомості про території України різних часів:

видатних вчених-дослідників природних умов і природних ресурсів України;

характеризує: періоди географічного вивчення території України;

внесок відомих вчених у дослідження природних умов і природних ресурсів України;

аналізує: історію географічного вивчення території України;

користується: географічною енциклопедією України, творами відомих географів.

3

21

Розділ П. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України

3.1.

1

Тема 1. Тектонічні структури.

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв`язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

Учень

визначає: поняття "платформа", "щит", "область складчастості"

називає і показує на карті: тектонічні структури в межах України

3.2.

1

Тема 2. Геологічна будова.

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойску, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери.

Учень

визначає: вік гірських порід за геологічною картою;

порівнює: особливості природних умов території в різні ери;

пояснює: геохронологію розвитку території України;

вплив дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

наводить приклади: поширення гірських порід різного віку

3.3.

3

Тема 6. Рельєф. Геоморфологічна будова

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.

Учень

аналізує: взаємозв`язок основних форм рельєфу і тектонічних структур;

фізичну, геологічну, тектонічну карти;

називає і показує на карті: основні орографічні одиниці України: низовини, височини гірські пасма, головні річкові долини. найвищі точки рівнинної частини Українських Карпат і Кримських гір, перевали;

наводить приклади:

поширення основних типів і форм рельєфу

3.4.

3

Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхній зв`язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин.

Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу.

Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранових руд.

Золоторудні райони України.

Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини, дорогоцінного каміння.

Мінеральні води і грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота

3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України

Учень

пояснює: взаємозв’язки між геологічною будовою території та корисними копалинами;

класифікацію родовищ корисних копалин України;

визначає:

господарське значення мінерально-сировинних ресурсів;

наводить приклади: поширення родовищ корисних копалин;

висловлює судження: про заходи по раціональному використанню та охороні корисних копалин

3.5.

4

Тема 8. Кліматичні умови та ресурси

Загальна характиристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Кліматичні карти. Основні кліматичні показники.

Кліматичні ресурси.

Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини.

Учень

називає: основні кліматотвірні чинники;

основні кліматичні показники;

характеризує: розподіл та річний хід кліматичних показників;

кліматичні ресурси України;

наводить приклади: небезпечних явищ природи;

аналізує: дані метеорологічних спостережень;

виконує: інструментальні спостереження за погодою;

складає: прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами;

дає господарську оцінку: кліматичним умовам і ресурсам України;

робить висновки: про закономірності роз-поділу кліматичних

показників по території України

3.6.

5

Тема 9. Внутрішні води

Поверхневі води.

Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії і водного режиму річок.

Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський, Донець-Донбас, Дніпро -Кривий Ріг, Дніпро-Донбас, Північно-Кримський.

Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України.

Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення.

Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практичні роботи

4. Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Учень

називає: основні річкові басейни України;

показує на картах: річки, озера, лимани, водосховища, канали;

характеризує: загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів. озер, лиманів, водосховищ України;

ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;

пояснює: зв`язок гідрологічного режиму річок і озер з кліматичними умовами, підземними водами;

аналізує: природні умови басейнів, річок, озер;

показники водних ресурсів і водного балансу України;

дає оцінку: водозабезпеченості території України та її окремих регіонів;

робить висновки: про закономірності в розподілі річкового стоку, поширенні озер, боліт на території України

3.7.

2

Тема 10. Грунти і земельні ресурси

Умови грунтоутворення, основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення.

Карта грунтів України.

Земельні ресурси України.

Основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів.

Практичні роботи:

5. Аналіз закономірностей поширення грунтів на території України.

Учень

називає: основні чинники грунтоутворення;

наводить приклади: генетичних типів грунтів;

пояснює: умови грунтоутворення, особливості поширення грунтів;

характеризує: земельні ресурси України;

аналізує: карту грунтів України;

робить висновки про: закономірності поширення грунтів на рівнинній частині України і в горах;

основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів

3.8.

1

Тема 11. Рослинний покрив

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Червона книга України.

Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Учень

називає: основні типи рослинного покриву України;

характеризує: видовий склад рослинності;

стан рослинних ресурсів;

розпізнає: рослини, занесені до Червоної книги України;

наводить приклади: рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України;

ендемічних і зникаючих видів, рослин;

аналізує: карту рослинності України;

вплив господарської діяльності на рослинний покрив;

робить висновки: про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні

3.9.

1

Тема 12. Тваринний світ

Різноманітність видового складу тварин.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини занесені до Червоної книги України.

Тваринні ресурси України, заходи по їх відтворенню і охороні.

Учень

називає: фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

характеризує: видовий склад і поширення тварин;

тваринні ресурси України;

розпізнає: види тварин занесені до Червоної книги України;

наводить приклади: акліматизації та реакліматизації тварин;

робить висновки: про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів.

4.

11

Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування

4.1.

1

Тема 13. Природно - територіальні комплекси

Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують.

Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти

Учень

називає: чинники формування природно-територіальних комплексів;

характеризує: особливості взаємодії компонентів природи у ПТК

4.2.

1

Тема 14. Фізико-географічне районування Поняття фізико-географічного районування.

Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування.

Учень

називає: одиниці фізико-географічного районування;

аналізує: карту фізико-географічного районування України;

робить висновки про: прояви широтної зональності на території України;

необхідність впровадження зональних природоохоронних заходів

4.3.

1

Тема 15. Зона мішаних і широколистяних лісів

Географічне положення, межі і розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.

Учень

показує на карті: природні зони рівнинної частини України;

характеризує: взаємозв`язки між компонентами природи у природних зонах мішаних і широколистяних лісів;

наводить приклади: природоохоронних територій;

розпізнає: географічне положення, межі зон, підзон

4.4.

1

Тема 16. Зона лісостепу

Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території.

Учень

порівнює: зональні особливості лісостепу з іншими зонами;

характеризує: взаємозв`язки між компонентами природи у зоні лісостепу;

наводить приклади: природоохоронних територій;

розпізнає: географічне положення, межі зони;

оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні особливості зони лісостепу

4.5.

1

Тема 17. Зона степу

Географічне положення, межі розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

Практична робота

6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).

Учень

порівнює: зональні особливості степової зони з іншими природними зонами України;

характеризує: взаємозв`язки між компонентами природи у зоні степу;

наводить приклади: природоохоронних територій;

розпізнає:

географічне положення, межі зони та підзон;

оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні особливості зони степу.

4.6.

2

Тема 18. Українські Карпати.

Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Учень

називає: чинники формування висотної ландшафтної поясності Українських Карпат;

характеризує: природу Українських Карпат;

наводить приклади: проявів висотної поясності;

розпізнає: географічне положення та межі природних областей Українських Карпат;

пояснює: причини виникнення і прояв стихійних природних явищ і процесів у горах;

порівнює: гірські природні області;

робить висновки про: закономірності висотної поясності в горах;

вплив природних умов на господарювання в Українських Карпатах.

4.7.

2

Тема 19. Кримські гори

Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

Учень

називає: чинники формування висотної ландшафтної поясності Кримських гір;

характеризує: природу Кримських гір;

наводить приклади: проявів висотної поясності;

розпізнає: географічне положення та межі природних областей і Кримських гір;

аналізує: відмінності у природі Українських Карпат та Кримських гір;

пояснює: причини виникнення і прояв стихійних природних явищ і процесів у горах;

порівнює: гірські природні області;

робить висновки про: закономірності висотної поясності в горах;

вплив природних умов на господарювання в Кримських горах.

4.8.

2

Тема 20. Природні комплекси морів, що омивають Україну

Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод.

Учень

називає: розміри, глибини, елементи берегової лінії;

характеризує: природні умови Чорного і Азовського морів;

пояснює: причини наявності сірководню в Чорному морі;

показує на карті: найбільші острови, півострови, коси, затоки, протоки і течії;

робить висновки: про стан природних ресурсів Чорного і Азовського морів, проблеми їх використання і охорони.

5

6

Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

5.1.

3

Тема 21. Геоекологічна ситуація в Україні

Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища.

Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.

Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

Учень:

пояснює: суть поняття “геоекологічна ситуація”;

характеризує: сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; законодавчі акти про екологічну ситуацію, природно-заповідний фонд України;

вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища;

аналізує: вплив геоекологічної ситуації на здоров’я населення

5.2.

3

Тема 22. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

Практична робота

7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

Учень

розрізняє: категорії природно

заповідного фонду України;

пояснює: зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища:

робить висновки про: створення національної екологічної мережі;

основні шляхи використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.

6

3

Резерв часу

9 класСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх

  Документ
  Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного
 2. Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу.
 3. Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь
 4. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу суттєво розширюються
 5. Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”,

Другие похожие документы..