Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Приобретают новые знания и учения в области элементарной математики и логики, родного и иностранного языка; осваивают нетрадиционные техники рисовани...полностью>>
'Документ'
Изучив рынок продаж автомобильных дисков по городу Санкт-Петербургу и области, я пришел к выводу, что требования рынка полностью не удовлетворяются, ...полностью>>
'Реферат'
Образование как наиболее технологичная и подвижная сфера культуры, по самой своей сути, «работает» на будущее, закладывая и предопределяя основы гряд...полностью>>
'Программа'
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам облитерирующих заболеваний со...полностью>>

Фонетика й орфографія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фонетика й орфографія

1. Назвіть за порядком букви латинського алфавіту.

2. Як читаються латинські дифтонги ae, oe, au, eu?

3. Як читається літера с та склад ti?

4. Як читаються сполучення літер ch, ngu, qu, su, ph, th, rh?

5. Коли літера s читається як з?

6. Як позначається довгота і короткість голосних?

7. Який склад вважається довгим і який коротким?

8. Де ставиться наголос у латинських словах?

Морфологія

Іменник.

9. За якою ознакою визначається відміна іменників?

10. Назвіть закінчення genetivus singularis усіх пۥяти відмін.

11. Як визначається основа іменника?

12. На які групи поділяються іменники ІІІ відміни?

13. До якого роду належать іменники І, ІІ, IV i V відмін?

14. Які особливості мають іменники середнього роду всіх відмін?

15. Визначіть рід і відміну іменників: amicus, tempus, exercitus, manus, corpus,

linter, ager, papaver, puer, iter, vesper, seges.

Прикметник.

16. На скільки відмін поділяються прикметники?

17. Які закінчення в nominativus singularis мають прикметники І, ІІ відмін?

18. Як розрізняються прикметники ІІІ відміни за кількістю закінчень?

19. Як утворюються вищий і найвищий ступені порівняння прикметників?

20. За якими відмінами змінюються прикметники у вищому і найвищому

ступенях?

21. Які прикметники утворюють ступені порівняння від різних основ?

22. Утворіть ступені порівняння прикметників: facilis, similis, gracilis.

Прислівник.

23. Як утворюються прислівники від прикметників І, ІІ, ІІІ відмін?

24. Як утворюються ступені порівняння прислівників?

25. Утворіть прислівники від прикметників: prudens, sapiens, vehemens.

26. Утворіть ступені порівняння прислівників:bene, male, multum, parum,

magnopere.

Займенник.

27. Які розряди займенників є в латинській мові?

28. За якою відміною змінюються присвійні та вказівні займенники?

29. Як утворюються неозначені займенники?

30. Як відмінюються займенники: nemo, nihil?

Числівник.

31. Які розряди числівників є в латинській мові?

32. Як утворюються кількісні числівники від 11 до 17?

33. Як утворюються кількісні числівники з цифрами 8, 9?

34. Як утворюються кількісні числівники від 30 до 90?

35. Як утворюються кількісні числівники від 200 до 900?

36. Як утворюються порядкові числівники?

37. Як відмінюються порядкові числівники?

38. Як позначаються римськими цифрами числа: 50, 100, 500, 1000?

Прийменник.

39. Які прийменники вимагають ablativus?

40. Якого відмінка вимагають прийменники: in, sub, super?

Дієслово.

41. Які граматичні категорії мають дієслова?

42. На які групи діляться часи у латинській мові?

43. За якою ознакою діляться дієслова на чотири дієвідміни?

44. Як розрізняються дієслова ІІ і ІІІ дієвідміни?

45. Як утворюється неозначена форма дієслова?

46. Що таке основні форми дієслова? Як записуються дієслова у словнику?

47. Які дієслівні форми утворюються від praesentis, perfecti, supini, infinitivi?

48. Скільки часів і станів має латинський інфінітив?

49. Як утворюється наказовий спосіб дієслова теперішнього часу?

50. Як утворюються praesens , imperfectum і futurum I activі та passivі?

51. Яку дію виражають imperfectum i futurum I ?

52. Назвіть особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі.

53. Як утворюються perfectum, plusquamperfectum і futurum II indicativi activi?

54. Які особові закінчення має perfectum indicativi activi?

55. Яку дію виражають plusquamperfectum i futurum II?

56. Як утворюється дієприкметник минулого часу пасивного стану (ррр) ?

57. Як утворюються perfectum, plusquamperfectum і futurum II indicativі passivi?

58. Які дієслова називаються відкладними і напіввідкладними?

59. Скільки основних форм мають відкладні і напіввідкладні дієслова?

60. Яке закінчення мають інфінітиви відкладних дієслів?

61. Чому група дієслів у латинській мові називається неправильними?

62. Як називаються дієслова, що мають лише часи системи перфекта?

63. Як називаються дієслова, що вживаються тільки в 3 ос.однини?

Дієприкметники.

64. Які властивості має дієприкметник?

65. Які часові форми має дієприкметник у латинській мові?

66. Який дієприкметник утворюється від основи супіна додаванням суфікса -ur-

i родових закінчень -us, -a, -um?

67. Який дієприкметник утворюється шляхом додавання до основи інфінітива

суфіксів -ns, -ens?

68. У яких випадках вживається participium perfecti passivi?

69. У яких випадках вживається participium praesentis activi?

70. Який з дієприкметників відмінюється за зразком прикметників третьої

відміни одного закінчення?

Супін.

71. Які дієслівні форми утворюються від основи супіна?

72. Коли вживається супін І ?

73. Яке значення має супін ІІ?

Герундій і герундив.

74. Що таке герундій (gerundium) ? Як він утворюється і відмінюється?

75. Як перекладається герундій українською мовою?

76. Як утворюється герундив (gerundivum)? У чому відмінність герундія від

герундива?

77. За яких умов можна замінити герундій на герундив?

Умовний спосіб (coniunctivus).

78. Скільки часових форм у латинській мові має кон’юнктив?

79. Як утворюється praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum

coniunctivi activi i passivi?

80. Що виражає кон’юнктив?

81. В яких випадках вживається кон’юнктив у незалежних реченнях?

82. Для чого вживається кон’юнктив у підрядних реченнях?

Синтаксис

83. Який порядок слів у простих реченнях?

84. Чи вживаються особові займенники в ролі підмета в латинському реченні?

85. Які типи підрядних речень вводяться сполучником ut ?

86. Які часи і способи вживаються в цих підрядних реченнях?

87. Які часи називаються головними, а які історичними?

88. В чому суть правила consecutio tempǒrum?

89. Які підрядні речення вводяться сполучником cum?

90. В яких підрядних реченнях часу не вживається кон’юнктив?

91. Які є види чисто умовних речень?

Інфінітивні звороти.

92. Що таке синтаксичний зворот accusativus cum infinitivo?

93. Після яких дієслів вживається цей зворот?

94. Що являє собою зворот nominativus cum infinitivo?

95. При яких дієсловах вживається даний зворот?

96. Які існують способи перекладу вищеназваних зворотів?

Незалежний аблатив.

97. З чого складається зворот ablativus absolutus?

98. Як перекладається цей зворот?

Непряме питання.

99. Що таке непряме питання (quaestio oblige)?

100. Якими питальними словами вводиться непряме питання?

101. Від яких дієслів залежить непряме питання?

102. Який спосіб і які часи вживаються в непрямих питаннях?

Уподібнення способу.

103. Що таке уподібнення способу (attractio modi)?

104. В яких випадках може бути уподібнення способу?

Синтаксис відмінків.

105. На які питання відповідають genetivus, dativus, accusativus, ablativus?

106. Що означає і в яких випадках вживається genetivus partitivus (родовий

частковий)?

107. Коли вживаються accusativus i nominativus duplex?

108. Яка різниця між genetivus qualitatis i ablativus qualitatis?

109. Яка різниця між accusativus temporis i ablativus temporis?

110. Що таке dativus commode i incommodi?

111. Якому українському відмінку відповідає ablativus separationis?

112. Що таке ablativus auctoris?

113. Коли вживається ablativus comparationis?

114. За допомогою яких відмінків виражається в латинській мові обставина

місця?

115. За допомогою яких відмінків виражається в латинській мові напрямок?Скачать документ

Похожие документы:

 1. С. К. Пожарицкая современный русский литературный язык. Фонетика, графика, орфография москва, 2003 Предисловие Предлагаемый учебник

  Учебник
  Предлагаемый учебник ориентирован на программу раздела «Фонетика» общего курса «Современный русский язык»1, который читается на отделении «Русский язык и литература» филологического факультета Московского государственного университета им.
 2. Урок 1 Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфография»

  Урок
  Был тёплый осенний день. Я гл дел на лес, в котором л тали между сосен чужие бабочки, а моя гл дела на небо св ими огромными гл зами, нарисованными на крыльях.
 3. Теоретическая и прикладная, общая и частная фонетика

  Лекции
  Общая фонетика – занимается изучением закономерностей, которые действуют в разных языках. Общая фонетика – это основа для фонетического анализа любого языка.
 4. Программа дисциплины «Теория языка. Фонетика и фонология» для направления 035800. 62 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра Автор программы

  Программа дисциплины
  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
 5. Фонетика в каком ряду во всех словах есть звук [ц]?

  Документ
  АССОНАНС – повторение в тексте одинаковых или похожих согласных, которое служит для создания звукового образа, усиливает выразительность поэтической речи.

Другие похожие документы..