Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях современного развития российского общества важное место занимает исследование и разрешени...полностью>>
'Документ'
Яровая И.А. Уважаемые коллеги, добрый день! Разрешите поблагодарить всех вас за то, что вы пришли, и будете вместе с нами обсуждать проблему, которая...полностью>>
'Документ'
Кошки-мышкиСказала Кошка Мышке:-Давай с тобой дружить! И будем этой дружбой До смерти дорожить.-Боюсь, - сказала Мышка, -Что цель твоя близкаИ будет ...полностью>>
'Документ'
ООО "КазаньДрагМет", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Багаутдинова Ильдара Ринатовича, действующего на основании Уста...полностью>>

Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

Мета написання, вимоги до змісту та оформлення.

Метою написання реферату є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань діяльності держави, господарських та природоохоронних органів, громадських організацій і безпосередньо підприємств та організацій, спрямованої на збереження навколишнього природного середовища, раціональну експлуатацію джерел природних ресурсів, їх всебічну економію.

В рефераті, насамперед, має бути обгрунтована актуальність вибраної теми, визначене коло питань, взятих до розгляду, проведено детальний аналіз кожного з них, зокрема. Особливу увагу слід звернути на використання в рефераті положень і норм актів законодавства, які регулюють питання охорони довкілля і раціонального природокористування. Бажано також залучити місцевий матеріал (про екологічний стан і організацію природоохоронної роботи в регіоні, на конкретному підприємстві тощо). Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів впровадження таких проектів.

Реферат повинен мати план (3-4 питання), посилання (в тексті) на використані джерела (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаним та оформленим. Виконується на окремих аркушах паперу формату А-4 в рукописному(18-22 арк.) чи друкованому(10-12 арк. з інтервал. 1,5) варіанті. Відповідним чином оформлюється титульна сторінка – вказується назва дисципліни, тема реферата, прізвище викладача та виконавця.

Контрольна робота має бути передана в КІІМ не пізніше як за два тижні до дати складання заліку з навчальної дисципліни.

Теми рефератів

1. Історія індустріального розвитку України і екологія.

2. Вплив зростання чисельності населення на стан навколишнього природного середовища.

3. Урбанізація і екологія.

4. Розвиток матеріального виробництва і природне середовище.

5. Концепція стійкого розвитку і її реалізація в сучасних умовах.

6. Екосистеми і їх види.

7. Екологічне і природноресурсне законодавство України: загальна характеристика.

8. Основні положення Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища “.

9. Основні положення Закону України “Про екологічну експертизу”

10. Основні положення Закону України “Про охорону атмосферного повітря”

11. Основні положення Закону України ”Про рослинний світ”

12.Основні положення Закону України ”Про тваринний світ”

13. Основні положення Закону України ”Про природно-заповідний фонд”

14. Основні положення Закону України ”Про відходи”

15. Основні положення Водного кодексу України.

16. Основні положення Земельного кодексу України.

17. Основні положення Кодексу України про надра.

18. Основні положення Лісового кодексу України.

19. Правове регулювання надзвичайних екологічних ситуацій.

20. Повноваження органів державної влади і суспільних об”єднань в області охорони навколишнього природного середовища.

21. Управління в області охорони навколишнього природного середовища

 1. Закордонний досвід управління в області охорони навколишнього природного середовища

 2. Екологічний моніторинг.

 3. Мережа спостережень за станом навколишнього середовища в Україні.

25. Екологічна експертиза.

26. Стандартизація і нормування в області охорони навколишнього природного середовища.

 1. Контроль і нагляд в області охорони навколишнього природного середовища.

 2. Забруднення навколишнього середовища, його джерела і види.

 3. Неантропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

30. Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика.

 1. Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС.

 2. Екологічна ситуація в Донбасі.

 3. Екологічна ситуація в Придніпров'ї.

 4. Екологічні проблеми Українських Карпат

 5. Нормування забруднень і його показники

 1. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

 2. Гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин.

 3. Гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих речовин.

39. Вплив змін екологічного стану навколишнього середовища на здоров'я людини.

40. Атмосфера, її значення і стан у сучасних умовах

41. “Озонова діра” і шляхи її запобігання.

42. Загроза потепління на планеті і його попередження.

43. Забруднення атмосферного повітря в Україні і його попередження

44. Водний фонд України, його народногосподарське використання й екологічний стан.

45. Оборотне водокористування і його ефективність

46. Стічні води і їх очищення

47. Стан і охорона вод Азовського моря

 1. Стан і охорона вод Чорного моря

 2. Стан і охорона великих рік України.

 3. Екологічні проблеми Дніпра

 4. Стан і охорона малих річок України.

52. Стан і охорона підземних вод.

 1. Землі України, їх господарське використання й екологічний стан.

 2. Охорона грунту від виснаження.

 3. Охорона грунту від ерозії.

 4. Охорона грунту від перехімізації.

 5. Корисні копалини України і їх використання.

 6. Охорона надр при відкритому способі видобутку корисних копалин.

 7. Охорона надр при підземному способі видобутку корисних копалин.

60. Відходи гірничодобувної промисловості і їх використання.

 1. Рослинний світ і його охорона.

 2. Лісові ресурси і їх охорона.

 3. Тваринний світ і його охорона

64. Червона книга України.

 1. Заповідна справа.

66. Природно-заповідний фонд і його структура.

 1. Природний заповідник Асканія Нова

 2. Природний заповідник Чорноморський

 3. Досвід розвитку заповідної справи за кордоном

70. Розвиток автотранспорту й екологія.

71. Паливно-енергетичний комплекс України і екологія.

72. Металургійний комплекс України і екологія.

73. Хімічний комплекс України і екологія.

 1. Економія матеріальних ресурсів як напрямок охорони природи.

 2. Безвідхідні технології і їх використання в Україні

76. Економія енергетичних ресурсів і електроенергії як напрямок охорони природи

77. Закордонний досвід ресурсосбережения і його використання в Україні

78. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

79. Закордонний досвід використання економічних важелів охорони природного середовища

 1. Бюджетні витрати на охорону природи

 2. Економічні втрати від забруднення природного середовища

82. Ресурсні платежі і збори.

83. Нормативи збору за використання природних ресурсів і порядок їх встановлення.

84. Лімітування використання природних ресурсів.

85. Стягнення плати за землю.

86. Плата за використання лісових ресурсів.

87. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.

88. Платежі за користування надрами.

89. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

90. Плата за понадлімітні викиди, скиди і розміщення відходів.

91. Розподіл ресурсних платежів і зборів між бюджетами.

92. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.

 1. Пільги по платі за використання природних ресурсів.

 2. Інвестиційна політика в області охорони навколишнього природного середовища

 1. Міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища

 1. Міжнародне екологічне законодавство і його основні напрямки.

 2. Міжнародні науково-дослідні екологічні програми.

 3. Досвід організації природозахисної діяльності в країнах Західної Європи

 4. Досвід організації природозахисної діяльності в США

 5. Суспільний рух по захисту навколишнього природного середовищаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Диплом
  до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 2. Правила оформлення пояснювальної записки 16 1 Основні вимоги 16 1 Вимоги до тексту 16 2 Оформлення назв, імен, власних імен 17

  Документ
  Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 8.080403 - «Програмне забезпечення автоматизованих систем» для студентів усіх форм навчання /Упор.
 3. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій Ухвалено

  Документ
  Рекомендації щодо змісту і структури магістерських дисертацій / Уклад. В. П. Головенкін. За заг. ред. акад. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2010.
 5. Правила оформлення роботи розділ методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт відділення філософії та

  Методичні рекомендації
  У сучасній освіті України домінує ідея формування людини-дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем.

Другие похожие документы..