Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и ур...полностью>>
'Документ'
27 миллионов из них никогда не вернулись домой. Моя книга ПОСВЯЩАЕТСЯ мальчикам всех племен, народов и верований, умершим в эти страшные годы за торж...полностью>>
'Закон'
Проблема взаимоотношения с законом волнует человека с металлоискателем не меньше чем проблема безопасности при поисковых работах. Чаще всего решается...полностью>>
'Диплом'
В данной работе будут рассматриваться индексы, позволяющие улучшить время исполнения запросов XPath[5] к XML базе данных. Предполагается, что хранилищ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ЗВ-1. ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Мета модулю:

 • дати слухачам необхідні теоретичні знання з питань головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку – курс на інтеграцію до Європейського Союзу, ґрунтовного вивчення основ політики, інституційного устрою та права ЄС;

 • надати інформацію щодо основних принципів права Європейського Союзу, його провідних галузей, підвищити обізнаність з основних принципів побудови інституційної системи Європейського Союзу;

 • узагальнення основних етапів розвитку ідеї колективної безпеки та визначення концептуальних засад державної політики євроатлантичної інтеграції, основних геополітичних стратегій та ролі Північноатлантичного Альянсу;

 • надати слухачам базові знання щодо механізмів реалізації стратегії та політики євроатлантичної інтеграції України та сформувати навички їх практичного застосування в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • історію, досягнення та недоліки відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО, фактори зовнішнього і внутрішнього впливу на них;

 • зобов’язання, які Українська держава взяла на себе, обравши шлях європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • нормативно-правову й інституційну базу, на яку спирається співробітництво між Україною та ЄС, Україною та НАТО;

 • пріоритети євроінтеграційної політики України на сучасному етапі та програми, плани, заходи їх виконання;

 • роль і завдання органів державної влади у реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • основні етапи, цілі і завдання процесу адаптація національного законодавства, процедур, стандартів і норм до норм ЄС, НАТО;

 • загальні процедури і правила (принципи ведення переговорів, протокол, процедури прийняття рішень, голосування тощо), за яким приймаються рішення в ЄС, НАТО;

 • сутність європейської політики сусідства та європейського інструменту сусідства і партнерства;

 • програми, форми та інструменти надання технічної допомоги ЄС, НАТО Україні.

вміти:

 • у контексті євроінтеграційних процесів, формулювати національні інтереси і розробляти управлінські заходи для їх захисту;

 • аналізувати та виявляти проблеми та недоліки у сучасних відносинах між Україною та ЄС, Україною та НАТО і пропонувати шляхи їх вирішення і усунення;

 • розробити інформаційно-комунікативне забезпечення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції своєму управлінні, відділу;

 • сприяти процесам європейської та євроатлантичної інтеграції у своїй організації, підрозділі;

 • знаходити необхідну інформацію та документацію використовуючи Інтернет-джерела.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Історія, теорія і стратегія європейської інтеграції України

Теоретичні основи інтеграційних процесів та еволюційні етапи розвитку європейської ідеї. Інтеграційні процеси в Європі 40-90-х рр. ХХ ст. Європейські договори та інституційні вдосконалення. Основні теорії та моделі європейської інтеграції. Україна і Європейський Союз.

2. Правова та інституціональна система Європейського Союзу

Загальні засади права Європейського Союзу. Право ЄС і національне право. Правові акти ЄС. Загальна характеристика інституцій ЄС. Інституції ЄС. Процес реформування інституційної системи в процесі розширення ЄС.

3. Державне управління процесами євроатлантичної інтеграції України

Концептуальні засади державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Проблема реформування “сектору безпеки” України у контексті її євроатлантичної інтеграції. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України. Державна політика у різних сферах безпеки.

Актуальні питання співпраці України з європейськими та євроатлантичними альянсами та системами безпеки. НАТО – історія створення та розвитку. Структура, функції та завдання. Розширення НАТО та політика відкритих дверей. Формування політики та прийняття рішень в НАТО. Програми та заходи з питань реалізації Стратегічної концепції Альянсу. Перспективи та проблеми приєднання України до НАТО.

4. Механізми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Правова база реалізації політики співробітництва з НАТО. Проблеми реформування та розвитку системи державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Демократичний цивільний контроль за реформуванням і діяльністю воєнної організації України. Розвиток оборонно-промислового комплексу і військово-технічного співробітництва в умовах євроатлантичної інтеграції України. Проблеми реформування та розвитку системи забезпечення національної безпеки України. Модель державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Механізми взаємодії органів державної влади та «третього сектору» на шляху євроатлантичної інтеграції.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст.1028.

 5. Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО” від 22.05.2006 р. № 429– Офіційна сторінка Президента України. – .

 6. Указ Президента України “Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України” від 28 лютого 2006 року № 157. – Офіційна сторінка Президента України. – http://www.prezident.gov.ua.

 7. Указ Президента України “Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору” від 13.03.2006 р. № 215 – Офіційна сторінка Президента України. – http: // www. prezident.gov.ua.

 8. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст.1648.

 9. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 10. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 11. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України. Вип. 5 / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 364с.

 12. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України. Вип. 5 / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 364с.

 13. Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Вип. 15. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 248с.

 14. Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Вип. 15. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 248с.

 15. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. Вип. 12. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантікінформ”, 2005.

 16. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие / Под. ред. Кашкина С.Ю. – М.: Эксмо, 2005. – 368с.

 17. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие / Под. ред. Кашкина С.Ю. – М.: Эксмо, 2005. – 368с.

 18. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр./ За ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

 19. Єжеєв М.Ф. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов’язання. – К.: Вісник НАДУ. – 2005, №2.

 20. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. – К., 2003. – 76с.

 21. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: Навчальний посібник / В.В.Говоруха, В.Г.Бульба, Ю.П.Сурмін та ін.; За заг. ред. академіка НАН України В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 416 с.

 22. Оцінка процесів інтеграції України в ЄС і НАТО: моделі діалогу органів влади з суб’єктами громадянського суспільства. Вип. 18. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 419с.

 23. Розширена Європа – Сусідні країни: Нова структура відносин зі східними та південними сусідами (ЄС) / Пер. з англ. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 36с.

 24. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 540 с.

 25. Ситник Г., Єжеєв М., Іванченко Ю. Підготовка фахівців у сфері забезпечення національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України // Зб. Наукових праць Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції. – К: ДП “Євроатлантикінформ, 2005. – Вип. 5. – С. 218 – 225.

 26. Тамм А.Є., Ріяка В.О., Коломієць Ю.М. Європейський Союз в міжнародно-правових відносинах. – Х.: Штріх, 2003. – 240с.

 27. Як працює Європейський Союз // Довідник інституцій ЄС / Пер. з англ.. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 52с.

 28. Актуальні проблеми європейської інтеграції:Зб.статей з питань європейської інтеграції та права. Вип.3/За ред. В.М.Кривцової, Д.В.Ягунова. -О.: Фенікс, 2008. -568 с.

 29. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч.посібник.-2-е вид., доп. -К.: Хай-Тек Прес, 2008. -351 с.

 30. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалювання рішень і виконавчі повноваження/Пер. з італ. І.Дробот. -К.: К.І.С., 2007. -202 с.

 31. Європейські орієнтири муніципального управління: Матер. наук.-практич. конф. за міжнарод. участю (14 березня 2008 р.). Ч. 1/За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. -К.: АМУ, 2008. -346 с.

 32. Європейські орієнтири муніципального управління: Матер. наук.-практич. конф. за міжнарод. участю (14 березня 2008 р.). Ч. 2/За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. -К.: АМУ, 2008. -333 с.

 33. Європейська інтеграція/Уклад.: М.Яхтенфукс, Б.Колєр-Кох/Пер. з нім. М.Яковлєва. -К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. -394 с.

 34. Колісніченко Н. Європеїзація державної служби України: кадрова політика щодо відбору, оцінювання діяльності, системи оплати плати, системи заохочення, мобільності державних службовців/ Н. Колісніченко // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 344-350.

 35. Іжа М. Проблеми та перспективи вступу України до Світової організації торгівлі/ Іжа М. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 70-74.

 36. Кривцова В. Деякі історичні витоки відносин України з країнами Західної Європи та їх сучасна актуальність/ В. Кривцова, І. Усатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 8-11.

 37. Сучасний досвід організації державної служби в зарубіжних країнах/ Т. Мотренко// Вісник державної служби України. – 2007. – № 2 – с. 24-37.

Модуль ЗВ-2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Мета модуля:

 • дослідження змісту понять: “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • ознайомлення з особливостями управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування;

 • формування в посадових осіб місцевого самоврядування мотивації потреб у підвищенні свого професійного рівня, самовдосконаленні, усвідомлення слухачами значимості професіоналізму для просування по службі, кар'єрного росту.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність понять: “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • розуміти і роз'яснювати з державницьких позицій необхідність професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування;

 • основні напрями розвитку служби в органах місцевого самоврядування та шляхи її професіоналізації;

 • основні форми професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування;

 • форми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

вміти:

 • представляти органи влади в різних інституціях громадянського суспільства шляхом поєднання офіційних повноважень і особистого авторитету в межах наданої компетенції;

 • підтримувати ділові контакти з партнерами на засадах рівності і співробітництва в умовах конкурентного середовища;

 • оцінювати ефективність, професіоналізм, відповідальність підпорядкованих працівників (співробітників) з позиції їх відповідності до комплексу сучасних вимог, використовуючи анкетування, проведення атестації тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Теоретико-методологічні засади професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування

Суть професії, професіоналізму, компетентності та професіоналізації. Ознаки професії як виду діяльності. Взаємозв'язок професії, професійної майстерності, професійної компетентності та професійної культури Професіоналізм посадових осіб місцевого самоврядування України як категорія. Особливості професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування як соціально-професійної групи. Компетенція та компетентність. Поняття професійної честі та професійної гідності.

2. Стан та особливості професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування

Служба в органах місцевого самоврядування як професійна діяльність на постійній основі. Принцип професіоналізму, компетентності, відданості справі в діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Форми управлінської діяльності.

Складові професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування: професійні управлінські здібності, управлінські знання, уміння та навички, загальнолюдські цінності. Професійна відповідальність та професійна справедливість.

Фактори впливу на розвиток професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування. Поняття мотивації та її значення для процесу управління.

3. Основні шляхи професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування

Організаційно-правова база та державна спрямованість формування професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування. Гармонізація системи служби в органах місцевого самоврядування із стандартами ЄС. Завдання щодо професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування.

Шляхи професіоналізації управлінських кадрів органів місцевого самоврядування. Професійна орієнтація і професійний відбір. Планування кар'єри. Розв'язання соціальних проблем.

Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків. Порядок формування кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування. Залучення до служби в органах місцевого самоврядування молоді.

Професійне навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 5. Указ Президента України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 30 травня 1995 р. №398 / Вісник державної служби України. – 1995. - №2 – С.6.

 6. Указ Президента України “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій” від 10 листопада 1995 року №1035. //Вісник державної служби України. – 1995. – №3-4. – С. 7-20.

 7. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст.1648.

 8. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 9. Указ Президента України “Питання Української Академії державного управління при Президентові України” від 21 вересня 2001 р. №850/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №39. – Ст. 1754.

 10. Розпорядження Президента України “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” від 19 січня 1999 року № 4 // Вісник державної служби України. – 1999. – № 1. – С. 16.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 14. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 15. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року:У 2-х ч. Ч.1/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -432 с.

 16. Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Модернізація системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті демократичного державного врядування (заключний) / наук. кер. М.М.Іжа. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -223 с.

 17. Колісніченко Н. М. Професіоналізм у політиці як завдання освіти/ Колісніченко Н. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 71-78.

 18. Краснопьорова С. В. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування: актуальність питання/ Краснопьорова С. В. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2007. - Вип. 1 (16). - С. 225-232.

 19. Оболенський О., Сороко В. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування/ Оболенський О., Сороко В. ; Оболенський О., Сороко В. ; Оболенський О., Сороко В. ; Оболенський О., Сороко В. // Вісник державної служби України. -2005.-№1. - С. 20-27.

 20. Пахомова Т. Професіоналізація державної служби: системний аспект/ Т. Пахомова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 107-114.

 21. Шаргородська Н. Л. Професіоналізація діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні/ Шаргородська Н. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 193-200.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..