Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Лариса Петрівна Косач, в одруженні — Квітка, відома чита­чам як Леся Українка. Народилася майбутня письменниця 25(13) лютого 1871 року в Новограді-Во...полностью>>
'Программа дисциплины'
1. Программа предназначена для преподавателей, ассистентов и студентов направления / специальности 030600.68 «история» подготовки магистра, изучающих ...полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет эк...полностью>>
'Программа для подготовки'
Программа для подготовки к сдаче кандидатского экзамена определяет содержание и структуру специальности 12.00.14 – административное право, финансовое...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ЗН-6. УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ

Мета модуля:

 • надати слухачам теоретичних знань з питань формування та виконання місцевих бюджетів та фінансів, інвестиційної діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевою самоврядування;

 • доповнити та розширити знань про доходи та видатки місцевих бюджетів, фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування. інвестиційні програми та ресурси;

 • ознайомити слухачів із сучасними механізмами та методами залучення кредитних та інвестиційних ресурсів в економіку регіону та міста, теорією та практикою місцевих фінансів зарубіжних країн;

 • сформувати вміння та навички практичного використання сучасних методів аналізу місцевих бюджетів, у залученні додаткових коштів для вирішення нагальних та перспективних проблем розвитку територіальних громад та регіонів.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • зміст та принципи бюджетного устрою України;

 • підходи до формування місцевих бюджетів, повноваження місцевих

органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів;

 • мати уявлення про місцеві фінанси у зарубіжних країнах;

вміти:

 • використовувати сучасні механізми та методи для залучення кредитних та інвестиційних ресурсів в економіку міста та регіону;

 • аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування;

 • визначати місце і роль місцевих фінансів в економічній системі держави, основні та альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів, пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Фінанси місцевих органів влади

Фінанси місцевих органів влади в економічній системі держави. Державна і місцева фінансові системи. Місцеві фінансові органи. Фінанси місцевого самоврядування: формування та управління. Основи фінансової автономії територіальних громад. Фінансові проблеми місцевого самоврядування. Місцеві фінанси у зарубіжних країнах.

2. Бюджети місцевих органів влади (місцеві бюджети)

Бюджетний устрій. Функції бюджету. Поточний бюджет та бюджет розвитку. Доходи та видатки місцевих бюджетів. Управління видатками місцевих бюджетів. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні доходів місцевого самоврядування. Державні трансферти. Особливості формування районних та обласних бюджетів. Міжбюджетні відносини.

3. Місцеві податки та збори

Історичні аспекти виникнення місцевих податків і зборів в Україні. Місцеві податки в зарубіжних країнах. Роль місцевих податків і зборів в забезпеченні фінансової незалежності місцевого самоврядування. Реформування системи місцевого оподаткування.

4. Повноваження міських органів влади та управління у сфері бюджету та фінансів

Порядок розробки, розгляду та затвердження міського бюджету. Позабюджетні, валютні фонди місцевого самоврядування. Контроль виконання міського бюджету. Аудит місцевого бюджету. Шляхи удосконалення формування та використання місцевих бюджетів.

5. Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування

Структура фінансово-кредитних ресурсів місцевого самоврядування. Муніципальні позики. Місцеві фінансові інститути. Фінансові ресурси комунальних підприємств. Участь місцевих органів влади у фінансово-кредитних відносинах. Можливості впровадження західного досвіду у фінансову систему українських міст.

6. Регіональна інвестиційна політика

Регіональні накопичення та ринки. Інвестиційна привабливість регіонів та міст. Регіональні програми залучення інвестицій.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.956.

 5. Бюджетний Кодекс України. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 104 с.

 6. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші: фінанси, кредит: Навч.посібн. / М.М.Александрова, С.О.Маслова. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 7. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252с.

 8. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. посібник / Вінницький державний технічний університет. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.

 9. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536с.

 10. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Основи, 2005. – 656с.

 11. Ковбаснюк Ю.В. Державні цільові фонди: Навч. посібник до дисципліни “Державні фінанси”. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 44с.

 12. Ковбаснюк Ю.В. Україна і міжнародні фінансові організації: Навч. посібник до дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес”. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 40с.

 13. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 502с.

 14. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. Наук. проф., акад.Н.А. України І.Р.Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид.. виправлене і доповнене. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.   592 с.

 15. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948с.

 16. Опалін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник / В.М.Опалін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

 17. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.

 18. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів/ О. Андрейченко // Економіст. - 2008. - № 11. - С. 38-40

 19. Артус М. М. Система організації функціонування фінансів/ Артус М. М. // Актуальні проблеми економіки. -2006.- № 7. - С. 56-64.

 20. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.-2-е изд., перераб. и доп. -К.:Ника-Центр, 2006.-653 c

 21. Дубовик О. Ю. Розвиток інституту місцевого оподаткування як фактор становлення регіональних фінансів/ Дубовик О. Ю. // Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: матеріали наук.-практ. конф., 24 лист. 2004 р., м. Одеса / гол. ред. А. М. Пойченко. - О., 2004. -У 2 т. Т. 1. - С. 173-175.

 22. Еш С.М. Податкова система України: Навч.-наочний посібник. -К.: Кондор, 2008. -106 с.

 23. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посібник. -К.: Знання, 2007. -324 с.

 24. Максименко О. І. Питання ефективності формування прибуткової частини місцевих бюджетів/ О. І. Максименко, Г. Г. Роспутна // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали міжвуз. студент. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2008 р. / [редкол.: Н. Е. Красностанова та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 246-250.

 25. Мних М.В. Роль та значення місцевих фінансів у розвитку місцевого самоврядування/ Мних М.В. // Економіка. Фінанси. Право. -2004.- №2. - С. 15-17.

 26. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій/ Петленко Ю.В., Рожко О.Д.-К.: Кондор, 2004. - 281 с.

 27. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: Навч.посібник. -К.: ЦУЛ, 2007. -207 с.

 28. Слухай С. В., Гончаренко О. В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів/ Слухай С. В., Гончаренко О. В. // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 12-20.

 29. Тимчишена Н. Д. Програмно-цільовий бюджет - ефективна методика управління фінансовими ресурсами на соціальний захист населення/ Н. Д. Тимчишена // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали міжвуз. студент. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2008 р. - Одеса, 2008. - С. 191-195.

 30. Фінансова основа розвитку міста // Управління розвитком міста: навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К., 2006. - Розд. 7. - С. 316-376.

 31. Фінанси:Навч.посібник/За ред. В.І.Оспіщева.-2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2008. -366 с.

Модуль ЗН-7. ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Мета модуля:

 • розкрити зміст основних категорій та інститутів земельного та екологічного права, їх місце в національній системі права;

 • ознайомити слухачів з основними напрямами земельної реформи в Україні та її правового забезпечення;

 • ознайомити слухачів з основними джерелами земельного права, що визначають правові засади державного управління у сфері використання та охорони земель;

 • формувати у слухачів вміння орієнтуватись у системі чинного земельного законодавства та застосовувати його положення на практиці.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • зміст основних категорій та інститутів земельного та екологічного права;

 • основні напрями земельної реформи в Україні та її правове забезпечення;

 • основні проблеми правового регулювання земельних відносин в Україні;

 • основні положення нормативно-правових актів з питань державного управління у сфері використання та охорони земель.

вміти:

 • орієнтуватися у системі чинного земельного та екологічного законодавства;

 • застосовувати положення земельного та екологічного законодавства на практиці;

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Земельне законодавство України

Земельний кодекс України. Форми власності на землю. Плата за землю. Встановлення ставок земельного податку. Стягування плати за землю. Порядок надання під забудову і для інших потреб земель, що знаходяться у власності територіальних громад.

Реєстрація суб'єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі. Земельний кадастр.

2. Екологічне законодавство України

Правова охорона навколишнього середовища. Право природокористування. Право власності на природні ресурси. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Екологічні права й обов'язки громадян.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України „Про оренду землі" (у редакції Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-ІУ «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі») // Урядовий кур'єр. - 1998. - 22 жовтня. - № 203-204.

 5. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 41, ст.546.

 6. Закон України „Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. - 1996.

 7. Закон України „Про порядок виділення в натурі(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" // Урядовий кур'єр. - 2003. - 9 липня. - №124.

 8. Закон України „Про форми власності на землю // Відомості Верховної Ради, 1992, N 18, ст.225.

 9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки» // Урядовий кур'єр. - 2007. - 3 лютого - № 21.

 10. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради, 2003, N 39, ст.350.

 11. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» // Відомості Верховної Ради, 2004, N 38, ст.471.

 12. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 р. № 1952-ІУ. // Відомості Верховної Ради, 2004, N51, ст.553.

 13. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради, 1999, N 20-21, ст. 190.

 14. Закон України «Про оцінку земель» № 1378-ІУ від 11 грудня 2003 року Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1808-ІУ ( 1808-15 ) від 17.06.2004 // Відомості Верховної Ради, 2004, N 38, ст.471.

 15. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року N 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради, 1992, N 34, ст.502.

 16. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2007.- №1.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220 «Про затвердження типового договору оренди землі»// Офіційний вісник № 9, 2004. - ст.527.

 18. Постанова КМ України від 11 квітня 2002 р. N502 «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» // Офіційний вісник № 15, 2002. - ст.818.

 19. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Урядовий кур'єр. - 1999. - 8 грудня. - № 230.

 20. Указ Президента України „Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки" // Урядовий кур'єр. - 2001. - 2 червня - № 97.

 21. Указ Президента України „Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доп. вид. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - С. 283-285.

 22. Указ Президента України «Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною» від 19 серпня 2002 року N 720/2002 // www.pada.ua

 23. Указ Президента України «Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів» від 6 січня 1996 р. № 34/96 // CD NAU 8.3.0.0.

 24. "Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель"// Землевпорядний вісник № 3, 1999 р.

 25. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища:Навч.посібник.-3-е вид., випр. і доп. -Суми: Університетська книга, 2005. -302 с.

 26. Боклаг В. А. Державне регулювання земельних відносин в Україні/ Боклаг В. А. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - Вип. 1 (20). - С. 354-360.

 27. Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення гарантій права власності на землю в Україні/ Вівчаренко О. // Право України. - 2008. - № 8. - С. 81-86.

 28. Державне регулювання земельних відносин у місті // Управління розвитком міста: навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К., 2006. - Розд. 4. - С. 185-225.

 29. Карайон І. В. Шляхи удосконалення державного регулювання земельних відносин/ Карайон І. В. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 318-320.

 30. Карпов І. Ю. Особливості організації системи стратегічного планування регіонального розвитку в Україні // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ /голов. ред. М. М. Іжа. – О., 2007. – вип.1 (29).- с.136-142.

 31. Коваль М. І. Шляхи вдосконалення взаємодії органів місцевої влади у сфері запобігання порушень земельного законодавства України/ Коваль М. І. // Демократичні стандарти державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів, 27 верес. 2007 р./ голов. ред. О. Ю. Амосов. - Х., 2007. - С. 54-5

 32. Марова С. Ф. Деякі підходи до екологічного районування територій/ С. Ф. Марова // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2008. - № 3. - С. 125-130.

 33. Мачуська І.Б. Земельне право:Навч.посібник. -К.: КНЕУ, 2007. -278 с.

 34. Настечко О. Д. Теоретико-методологічні засади прийняття управлінських рішень в екологічній сфері/ Настечко О. Д. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2007. - Вип. 1 (16). - С. 100-106

 35. Циплухіна В.С. Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами:Дис.канд.наук з держ.упр. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -227 с.

 36. Чиж Ю. В. Правове регулювання суспільних відносин у сфері користування земельними ресурсами/ Чиж Ю. В. // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 37. - С. 532-539.

 37. Шарий Г. І Державне регулювання та управління земельними ресурсами: адміністративно-територіальний аспект/ Шарий Г. І. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр./ голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2007. - Вип. 2 (17). - С. 199-206.

Модуль ЗН-8. ПОЛІТОЛОГІЯ. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними концепціями політологічної науки, визначенням поняття “громадянське суспільство”, найважливішими напрямами і задачами гуманітарної й соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку;

 • сприяти подоланню негативних стереотипів щодо функцій і норм поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, які склалися в них за умов командно-адміністративної системи, формуванню особистісних переконань щодо якнайширшого забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, створення умов для гармонійного поєднання інтересів людини і держави;

 • ознайомити слухачів з напрямками соціальної та гуманітарної політики держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • механізми забезпечення прав і свобод громадян та наводити приклади їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях;

 • структуру та сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві;

 • задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; механізми забезпечення прав і свобод громадян, методики прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та регіональному рівні, принципи застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень;

вміти:

 • розкривати тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві; усвідомлювати та вміти пояснити задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; аналізувати і давати оцінку соціально-гуманітарним процесам в Україні на сучасному етапі її розвитку;

 • демонструвати обізнаність з методиками прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та/або регіональному рівні, принципами застосовування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

 • наводити приклади врахування цілей та завдань соціальної та гуманітарної політики держави при виконанні обов'язків посадової особи місцевого самоврядування, реалізації в професійній діяльності принципів і форм соціальної роботи;

 • застосовувати законодавчі та нормативні документи з питань соціально-гуманітарної політики при розробці проектів управлінських рішень;

 • прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм на місцевому або регіональному рівні;

 • готувати проекти управлінських рішень щодо реалізації соціальної та гуманітарної політики на місцевому рівні.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку

Політика як суспільне явище. Роль держави та її провідних інституцій у демократичному суспільстві. Політичний режим, політична влада та політичні інститути в Україні, тенденції їх розвитку. Формування механізму взаємного стримування та противаг в політичній системі України. Громадянське суспільство як головний чинник визначення цілей та пріоритетів державної політики. Поняття соціальної правової держави в умовах сучасної України. Суб’єкти та об’єкти гуманітарної та соціальної політики.

 1. Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики

Конституційні, чинно-законодавчі та міжнародно-правові засади забезпечення гуманітарних і соціальних засад в політиці. Демократизм і законність, пріоритет прав і свобод людини й громадянина, гуманізм і соціальна справедливість, рівність у правах і свободах, їх захист, соціальне і політичне партнерство як засоби консолідації суспільства Суспільні суперечності та правове узгодження інтересів: конфлікт компроміс консенсус.

 1. Людина і громадянин у системі державного управління

Особистість як суб'єкт політики. Людина і громадянин: конституційний та адміністративно-правовий статус. Конституційні права громадян (право на скаргу, на звернення до суду, на відшкодування збитків, на невиконання явно злочинних наказів і розпоряджень тощо). Форми взаємовідносин громадян та їх об'єднань з органами державної влади: суб'єкт управління, суб'єкт участі в управлінні, суб'єкт управлінських відносин. Спрямування державної служби на розв'язання проблем людини.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252с.

 5. Гладких В.И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект: Моногр. – Х.: Факт, 2005. –368 с.

 6. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536с.

 7. Основы социальной работы: Учебник / отв.ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 368 с.

 8. Політична психологія: Навч. посібник / За ред. С.О.Матвєєва. – К.: ЦУЛ, 2003. – 216с.

 9. Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: У 2-х т.т. – К.: Вид-во НАДУ, 2006.

 10. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецкого, НАН України. – 2000. – 200 с.

 11. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За заг.ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової; ЛДПУ ім. Т.Шевченка, Християнський дитячий фонд. – К.: ЦНЛ, 2004. – 254с.

 12. Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб. наук. пр. / За заг. ред. М.І.Пірен. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 202с. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 221 с.

 13. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с.

 14. Гансова Е., Кормич Л. Поняття соціальної держави в контексті європейської соціальної політики/ Гансова Е., Кормич Л. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 33-42.

 15. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83

 16. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. - К.: Ґенеза, 2006. - 400 с.

 17. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 458 с.Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

 18. Політичні інститути і процеси в умовах трансформації українського суспільства / За заг. ред. А.Пойченка, В.Ребкала. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 19. Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. к.філос.н. Ю.І.Кулагіна; д-р.іст.наук, проф. В.І.Пулоріза. - К.:Альтерпрес, 2002. - 612 с.

 20. Практикум з політології: Навч. посіб. / За заг. ред. Ф.М.Кирилюка. - К.: Комп’ютерпрес, 2003. - 622 с.

 21. Радченко О. В. Політичний режим в Україні та теорії модернізації: вибір шляху демократизації/ Радченко О. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 1 (29). - С. 59-64.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..