Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курс лекций'
2. Мероприятия правительства императрицы Феодоры. Удаление патриарха Иоанна Грамматика, избрание патриарха Мефодия и малый поместный собор во дворце ...полностью>>
'Документ'
«Да не оскудеет земля Британии талантами!» - хочется воскликнуть, перефразируя классиков. И добавим: «А детская литература – новыми яркими именами». ...полностью>>
'Документ'
На игровом поле 10 кораблей: 4 – однопалубных, 3 – двупалубные, 2 – трехпалубные, 1 – четырехпалубные. Команды ходят по очереди. «Мимо» – команда про...полностью>>
'Конкурс'
Мне всегда казалось интересным и увлекательным исследовать психологические особенности личности. Наиболее ярко эти особенности проявляются в словах и...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст. 429.

 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. - Ст.170.

 5. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 6. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31 – с.167-186.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417 "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004. – №14. – Ст. 969.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004. – №16. – Ст.1106.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст. 1554.

 11. Адміністративна реформа: Досвід Польщі для України у межах проекту “Суспільство відкритих реформ”. – К., 2000.

 12. Біленчук П.Д.. Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч. посіб. - К. Атіка, 2000. - 303 с.

 13. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. посіб./ М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо, Б. Фонтен, В. Черніков та ін./ К., 2000. - 136 с.

 14. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

 15. Бабінова О. Концептуально-технологічні проблеми взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю/ Бабінова О.// Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матеріалів та док./ наук. ред. М. Пухтинський. – К., 2005. – С. 321-329.

 16. Вдосконалення професійної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів Дімова О.// Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна - ЄС : зб. ст. за підсумками науково-практичної конференції каф. європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України 9 лютого 2007 р. за ред. В.М. Кривцової, Д.В. Ягунова –О.,2007.-С.209-213.

 17. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

 18. Давтян С.Г., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. Регламентація роботи та організація діяльності місцевої ради та її виконавчих органів: Навч.-метод. посіб. для слухачів дистанц. курсу. – К., 2007. с. – Серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування. За заг. Ред. Пітцика М.В.

 19. Іжа М.М., Т.І. Пахомова., Я.О.Різникова Організаційно - правові засади державного управління : Навчальний посібник.- Одеса: ОРІДУ НАДУ , 2008.- 308 с.

 20. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент:Навч.посібник/За ред. А.Ф.Мельник. -К.: Знання, 2006. -420 с.

 21. Місцеве самоврядування в Україні: Посібник для депутата місцевої ради/Укл. Б.А.Руснак. -О.: ВМВ, 2006. -333 с.

 22. Організаційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування//Лазор О.Д., Лазор О.Я., Чемерис А.О. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. –К., 2007. – Розд І. – С. 10-136.

 23. Організаційно-правові основи управління містом // Управління розвитком міста: навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К., 2006. - Розд. 2. - С. 41-108.

 24. Питання реформування місцевих органів влади / Шахматова Т. // Право України. – 2007.-№4. –с. 22-25.

 25. Принципи управління як основа управлінських механізмів у місцевому самоврядуванні / Сорик Р.І. // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр./ голов. ред.. В.В. Говоруха. –Х., 2007. –Вип. 1(16). –С. 295-303.

 26. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні/ Трачук П.А. //Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. –К.2006.-Вип. 34.-С.205-209.

 27. Саханенко С. Є. Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування: автореф. дис.д-ра наук з держ. упр.:25.00.04/ Саханенко С. Є.. -Донецьк: ДДУУ, 2005. -36 с.

 28. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект/За заг ред. Ю.О.Куца, В.В.Мамонової. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2008. -235 с.

Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета модуля:

 • полегшити адаптацію слухачів до практичної роботи в органах місцевого самоврядування через засвоєння ними основ державного управління;

 • висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення комплексу проблем ефективності державного управління;

 • допомогти реалізовувати задачі та функції посадової особи в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • систему державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • сутність державної політики у сфері державного управління та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • цілі, функціональну та організаційну структуру державного управління;

 • сутність і зміст управлінської діяльності;

 • типи управлінських рішень, етапи прийняття управлінських рішень;

 • основи забезпечення законності в державному управлінні;

 • загальні та специфічні риси контролю, види контролю;

вміти:

 • аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;

 • визначати роль і місце органів державної влади, їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань;

 • пояснювати сутність державної політики у сфері державного управління та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

 • використовувати знання про організаційну структуру державного управління України при реалізації державно-владних відносин у системі вертикальних та горизонтальних управлінських зв’язків;

 • готувати управлінські рішення;

 • відслідковувати і оцінювати тенденції державного управління;

 • аналізувати і впорядковувати взаємозв’язки між органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • удосконалювати організаційні структури управління;

 • аналізувати, прогнозувати та планувати напрями діяльності органів місцевого самоврядування.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державне управління як системне суспільне явище

Поняття управління. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління; класифікація функцій державного управління. Об'єкт управління; поняття "управління", "керівництво", "регулювання" в державному управлінні. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Механізм державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

2. Цілі та функціональна структура державного управління.

Організаційна структура державного управління

Поняття і види функцій державного управління, їх класифікація. Функціональна структура державного управління: сутність та умови побудови.

Елементи організаційної структури державного управління. Унітарна та федеративна організація державного управління. Основи побудови організаційної структури державного управління та її типи.

3. Сутність і зміст управлінської діяльності

Поняття, загальні риси управлінської діяльності. Форми управлінської діяльності.

Морально-етичні, економічні, адміністративні методи управлінської діяльності. Стадії управлінської діяльності. Управлінські технології: поняття та види.

4. Контроль в державному управлінні

Загальні та специфічні риси контролю. Види контролю: зовнішній і внутрішній контроль. Контроль за гілками державної влади: парламентський, в системі виконавчої влади, судовий, конституційний, президентський контроль. .Об’єкти, завдання, характер, види та структурно-організаційна форма контролю в системі виконавчої влади. Громадський контроль: поняття, цілі, об’єкти, форми, суб’єкти, структура.

5. Ефективність державного управління

Загальна соціальна ефективність державного управління: поняття, критерії. Ефективність діяльності державних органів і посадових осіб: поняття, критерії.

Роль звітності державних органів і посадових осіб, референдумів, узагальнення суспільної думки, засобів масової інформації в оцінці ефективності державного управління.

6. Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному управлінні

Поняття місцевого самоврядування. Територіальна громада як суб’єкт і основний носій функцій в системі місцевого самоврядування. Представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад.

Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування.

Правовий статус органів місцевого самоврядування.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст. 170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Указ Президента України “Питання Української Академії державного управління при Президентові України” від 21 вересня 2001 р. №850/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №39. – Ст. 1754.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 7. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Кобзаненко. – М.: Статут, 2000.

 8. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

 9. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 150 с.

 10. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

 11. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 12. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 13. Балабаєва З. В. Демократичне врядування: поняття та сутність/ Балабаєва З. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 4-11.

 14. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: навч.посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ,2008.-310 с.

 15. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.:ДаКор, 2007.-311 с.

 16. Надолішній П. І. Концепція демократичного урядування: сутність проблеми формування та реалізації/ Надолішній П. І. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 46-55.

 17. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: стандартизація внутрішнього контролю та аудиту/ Приходченко Л. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 4 (32). - С. 145-152.

 18. Романченко Д. В. Щодо стратегій інноваційного розвитку в системі державного управління/ Д. В. Романченко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 328-329

 19. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.1/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -278 с.

 20. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:Матер.наук.-практ.конф. за міжнар.участю (Київ,31 травня 2007р.).Т.2/За заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. -К.: Вид-во НАДУ, 2007. -341 с.

 21. Сурмін Ю. Тендеції розвитку державного управління/ Сурмін Ю. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 5-15

Модуль ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Мета модуля:

 • оновлення та поглиблення знань посадових осіб місцевого самоврядування щодо конституційного законодавства, законів України про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, інших нормативних актів;

 • оволодіння слухачами навичками ефективного вирішення завдань місцевого самоврядування, державного управління;

 • засвоєння слухачами методологічних засад самостійного поглиблення юридичних знань, вироблення вмінь їх застосування в межах правового поля України при реалізації процесуально-процедурної моделі поведінки.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • основні принципи державного управління, служби в органах місцевого самоврядування;

 • конституційні права і свободи людини і громадянина, механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, різновиди правового впливу на процеси керівництва, управління, правового регулювання;

 • методи пізнання та удосконалення форм і методів державного управління у відповідній сфері діяльності;

 • організаційно-правові засади управління, проходження служби в органах місцевого самоврядування;

 • основи систематизації чинного законодавства України щодо правового забезпечення державного управління і служби в органах місцевого самоврядування.

вміти:

 • застосовувати принципи державного управління і служби в органах місцевого самоврядування в практичній діяльності;

 • забезпечувати додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 • володіти методами пізнання та удосконалювати форми і методи організації державного управління у відповідній сфері діяльності;

 • визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю (сферою діяльності), суспільством, природокористуванням;

 • аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право- (нормо) творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності;

 • обґрунтовувати застосування норм правового впливу на процес управління, керівництва, правове регулювання;

 • визначити правові засоби розв'язання проблем застосування законодавства;

 • аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Конституційні засади державного управління

Визначення основних засад державного управління в Конституції України Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави, їх компетенція та статус, публічна влада. Фундаментальна роль Конституції в розвитку українського законодавства, впровадження конституційних норм в поточне законодавство. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; соціально-правова держава.

2 Нормативно-правові акти що регламентують державне управління

Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів державного управління її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

3 Застосування права в державному управлінні та його принципи

Суспільно-правові чинники застосування права. Законність, доцільність та обґрунтованість право застосовної діяльності в державному управлінні, презумпція, прецедент. Міжнародні стандарти правозастосовної діяльності (білль про права людини, чинні міжнародні договори, складові національного законодавства, ратифікація та імплементація).

Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

5. Додержання законності при виконанні завдань державного управління

Законність дій влади як головна умова досконалості державних органів. Механізм і засоби проведення в життя законів. Проблема забезпечення законності в державному управлінні: механізми і структури (вертикальна і горизонтальна побудова державної влади, судова влада). Контрольні механізми забезпечення законності. Правопорядок як система стабільних правових зв'язків і відносин з реалізації права. Співвідношення законності, правопорядку раціональності, доцільності в державному управлінні. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; види і процедури юридичної відповідальності.

6. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення

Соціальна ситуація в державі як передумова корупційних проявів на державній службі. Соціально-економічні, політичні, організаційно-управлінські, морально-психологічні детермінанти корупції в Україні. Правове регулювання боротьби з корупцією в органах місцевого самоврядування. Запобігання корупції. Профілактика корпції: загальна, спеціальна, індивідуальна. Відповідальність за вчинення корупційних діянь та корупційних правопорушень.

7. Адміністративні правопорушення і відповідальність

Поняття, ознаки правопорушення. Склад правопорушення: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона. Види адміністративних стягнень.

8. Трудові правовідносини

Поняття трудових відносин. Колективний договір. Поняття, види трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

9. Дисципліна і охорона праці

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Робочий час, час відпочинку. Трудова дисципліна. Заохочення. Охорона праці.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст. 429.

 4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. -Ст.170.

 5. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – № 3 – с.5-19.

 6. Закон України ”Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.

 7. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31 – с.167-186.

 8. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14 – с.115-190.

 9. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських рад” від 6 квітня 2004 року. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14 – с.191-273.

 10. Кодекс законів про працю України. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. У 2-х част. – К., 2004.

 11. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 12. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст.1648.

 13. Указ Президента України “Питання Української Академії державного управління при Президентові України” від 21 вересня 2001 р. №850/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №39. – Ст. 1754.

 14. Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” // Офіційний вісник України. – 2004.– №6. – Ст.307.

 15. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 16. Указ Президента України “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 3 бер.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" // Офіційний вісник України. – 2004.– №16. – Ст.1106.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст.1554.

 20. Біленчук П.Д.. Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч. посіб. - К. Атіка, 2000. - 303 с.

 21. Основи муніципального права України. Навч. посіб. За ред М.І. Корнієнка. - К., 2000. - 176 с.

 22. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 23. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 24. Заяць О., Лазор А. Проблеми організаційно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні: стан та шляхи вирішення/ Заяць О., Лазор А. // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: міжнар. наук.-практ. конф., 20 січ. 2006 р./ за наук. ред. Я. Й. Малика. - Л., 2006. - У 2 ч. Ч. 1. - С. 121-123.

 25. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 26. Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37.

 27. Курінний Є. Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття/ Курінний Є. // Право України. -2003. - № 12. - С. 25-29.

 28. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 29. Організаційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування//Лазор О.Д., Лазор О.Я., Чемерис А.О. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. –К., 2007. – Розд І. – С. 10-136.

 30. Організаційно-правові основи управління містом // Управління розвитком міста: навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К., 2006. - Розд. 2. - С. 41-108.

 31. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання/ Савицький В. Т. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. О. Чемериса. - Л., 2006. - Вип. 10. - С. 359-368.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..