Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Даний посібник складений з урахуванням навчального плану. На практичну роботу винесені теми найбільш складні, які вимагають докладнішого вивчення. По...полностью>>
'Документ'
По данным Министерства иностранных дел, для 170 миллионов человек в мире русский язык родной. Еще 350 миллионов человек его понимают. Это один из шес...полностью>>
'Реферат'
Глава I Содержание обучения и психолого-педагогические предпосылки включения в него социокультурного компонента в целях повышения мотивации изучения ...полностью>>
'Реферат'
Григорій Савич Сковорода (1722—1794) — видатний український педагог, поет, мандрівний філософ, представник етико-гуманістичного напряму вітчизняного ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

-

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історичний шлях України;

 • розкрити зміст та вказати хронологічні рамки трьох історичних спроб набуття Україною власної державності;

 • визначити характерні ознаки вітчизняної державності на різних історичних етапах;

 • вказати на загальні причини, що обумовили невдалість попередніх спроб;

 • сприяти зміцненню державного патріотизму, використанню набутих знань, вмінь та переконань для активної участі у розбудові Української держави.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • поняття та головні ознаки держави;

 • принципи розподілу гілок влади у демократичній державі;

 • основні теоретичні засади та поняття державного будівництва;

 • сутність історичних процесів, що відбуваються в Україні;

вміти:

 • самостійно аналізувати історичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні;

 • давати власну оцінку історичним постатям, знати загальні причини, що призвели до втрати самостійної державності в попередні історичні епохи;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності посадової особи місцевого самоврядування, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення;

 • володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва;

 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України;

 • застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення;

 • використовувати набуті знання для активної участі у розбудові держави, реформі політичного устрою;

 • обґрунтовувати і відстоювати власну позицію щодо подій та явищ суспільного життя на основі історичного розвитку держави.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет. Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз. Принципи розподілу гілок влади у демократичній державі. Сучасні теорії походження держави. Необхідні історичні умови, що передують виникненню держави. Основні етапи розвитку державності у країнах Європи. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Вплив традицій вітчизняної державності на устрій Литовсько-Руської держави. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею. Проблема полонізації української аристократії. Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації. Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави. Українська національна революція 1917-1920 років: здобутки й втрати. Реальний внесок України в життєдіяльність Радянського Союзу. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років. Сучасна українська держава з точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет: аналіз позитивних і негативних чинників державного розвитку. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5 -19.

 4. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.

 5. Ворона П. Партії, вибори, місцеве самоврядування: електоральний зріз уподобань виборів. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007.

 6. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 7. Україна. Повна енциклопедія. – Х.: Фоліо, 2007.

 8. Чукаева В.А. Государственное строительство и самоуправление на Украине. – Дн: Наука и образование, 1999.

 9. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

 10. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 11. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 12. Балабаєва Зінаїда. Демократичне врядування: поняття та сутність // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Вип. 3(31). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – с.4-11.

 13. Державні організації як складова механізму держави.: Навч. посібник / За заг. ред. П.І. Надолішнього; Кол. авт.: Балашов А.М., Безверхнюк Т.М., Зінкевічус В.О., Надолішний П.І. та ін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, Optimum, 2005. – с.119.

 14. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. –К. – КНЕУ, 2005.

 15. Мотренко Т.В., Бакуменко В.Д., Васильєва О.І. Концептуальний аналіз дисертаційних досліджень з державного управління (до 10-річчя галузі науки державного управління в Україні) // Вісник державної служби.- 2007. - №-4.

 16. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій/. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -132 с.

 17. Теорія та історія державного управління: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для денної, вечірньої форми навчання / Укладач П.І. Надолішній.- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.- 52 c.

Модуль ЗН-2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мета модуля:

 • формування системи поглядів, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів щодо територіальної організації влади;

 • визначення ролі та функцій місцевих органів влади та управління в забезпеченні сталого розвитку територій;

 • набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління містом та регіоном.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сучасні моделі територіальної організації влади;

 • законодавчу базу діяльності органів управління територіальним розвитком;

 • принципи та механізми взаємодії місцевого самоврядування та державного управління;

 • організаційну побудову органів управління територіями, місце та роль кожної із складових територіальної організації влади в наданні місцевих послуг;

 • адміністративно-територіальний устрій країни, моделі, принципи централізації та децентралізації територіальної організації влади;

 • структуру та компетенцію місцевих органів державної влади;

 • структуру, функції та повноваження органів місцевого самоврядування;

вміти:

 • приймати управлінські рішення на рівні певного органу місцевого самоврядування;

 • аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;

 • приймати обґрунтовані рішення щодо формування та управління соціально-економічними процесами в регіоні;

 • аналізувати основні економічні показники розвитку міста, села, селища та регіону;

 • визначати пріоритетні напрямки розвитку регіонів;

 • аналізувати основні економічні показники та тенденції соціально-економічного розвитку регіонів;

 • узагальнювати досвід діяльності органів управління територіальним розвитком в Україні,

 • визначати підходи до організаційних змін в функціональній побудові місцевих влад,

 • розробляти проекти програм (розділів програм), аналітичних матеріалів та розрахунків, комплексних заходів щодо підвищення ефективності управління територіальним розвитком.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Адміністративно-територіальний устрій України

Територіальна організація влади як система. Адміністративно-територіальний устрій України. Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади. Регіон як об’єкт та суб’єкт управління.

2. Структура та компетенція органів державного управління на території

Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та компетенція місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й соціального розвитку, підготовка і виконання бюджетів тощо.

Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Принципи та методи регіонального управління. Стратегічне планування у системі регіонального управління. Демократичне врядування.

3. Структура, права, компетенція та функції органів влади в Україні. Адміністративна реформа

Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні й зовнішні, вертикальні й горизонтальні, взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів місцевого самоврядування, структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Права, компетенція та функції центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.

4. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства

Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Муніципальна реформа в Україні.

5. Світовий досвід територіального управління

Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: європейський досвід.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с. 5-19.

 4. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських рад” від 6 квітня 2004 року. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14 – с.191-273.

 5. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14 – с.115-190.

 6. Адміністративна реформа: Досвід Польщі для України у межах проекту “Суспільство відкритих реформ”. – К., 2000.

 7. Біленчук П.Д.. Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч. посіб. - К. Атіка, 2000. - 303 с.

 8. Малиновський В. Трансформація адміністративно-територіального устрою України: проблеми і перспективи // Зб. наук. праць УАДУ. – 2000. – В 2-х. – ч. ІІ.

 9. Механізми прийняття управлінческих рішень органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія / за ред. Дегтяря А.О. – 2006.

 10. Муніціпальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком інтер, 2001.

 11. Огірко Р. Конфедерація і міжнародна організація: порівняльна характеристика політико-правової природи // Укр. право. – 2000. – № 1.

 12. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. посіб./ М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо, Б. Фонтен, В. Черніков та ін./ К., 2000. - 136 с.

 13. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг.ред. А.П. Зайця. – К.: ВД “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

 14. Чемерис А., Лесечко М. Адміністративна реформа: досвід Польщі та українські реалії // Актуальні питання державного управління: Наук.зб. – Вип. 5. – Одеса: Одф УАДУ, 2001.

 15. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування /Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші// Київ – 2007. – с. 366.

 16. Зелінська Н. С. Адміністративно-територіальний устрій регіонів України як предмет наукового дослідження/ Зелінська Н. С. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 294-299.

 17. Регіоналізація України // Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: навч.-метод. посіб./ О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. - О., 2005. - Розд. ІІ. - С. 56-86.

 18. Татаренко Т. М. Адміністративно-територіальний устрій у системі територіальної організації України/ Т. М. Татаренко // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 38. - С. 693-700.

Модуль ЗН-3. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВО І ПОЛІТИКА

Мета модуля:

 • поглибити знання слухачів з питань теорії і практики організації місцевого самоврядування в Україні, роботи його органів та посадових осіб;

 • сформувати у слухачів глибокі та всебічні знання законодавчих актів стосовно місцевого самоврядування, сутності, принципів і основ місцевого самоврядування, проблем адміністративно-територіального устрою.

За результатами навчання слухачі повинні

знати:

 • конституційні основи місцевого самоврядування;

 • поняття, основні принципи і систему місцевого самоврядування;

 • правовий статус і повноваження депутатів місцевих рад.

 • компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю;

 • основні принципи організації і проведення місцевих виборів і референдумів;

 • поняття, суть і принципи відносин органів місцевого самоврядування з територіальними громадами, органами виконавчої влади;

вміти:

 • застосовувати законодавство України про місцеве самоврядування в практичній роботі;

 • управляти об’єктами спільної власності територіальних громад;

 • розробляти проекти місцевих програм приватизації;

 • вдосконалювати місцеве самоврядування на відповідній території.

Зміст модуля:

Теми

Зміст та навчальні елементи теми

1. Історія місцевого самоврядування в Україні

Роль і значення історії місцевого самоврядування у політико-правовому житті Української держави.

Періодизація історії місцевого самоврядування в Україні. Історична і конституційна концепція періодизації історії місцевого самоврядування і муніципального права.

Доконституційний етап: розвиток територіального станового самоврядування і місцевого станового права. Організація територіального станового самоврядування в Україні Х-ХУІІІ ст. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і станове самоврядування в Україні. Магдебурзьке право та його застосування в Україні.

Конституційний етап: періодизація нової і новітньої історії місцевого самоврядування в Україні. Класичні системи місцевого самоврядування: англо-саксонська та континентально-європейська.

Колоніальний і національно-державний етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні (XIX - XX ст.). Становище місцевого самоврядування на українських землях в Російській та Австро-Угорській імперіях.

Українізація місцевого самоврядування періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Класовий характер радянської системи місцевої влади в Українській РСР 1917-1990 рр.

Відродження і розвиток місцевого самоврядування в незалежній Україні (1991 р.). Передумови відродження місцевого самоврядування. Декларація про державний суверенітет України 1990 р.

Закон “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР і місцеве самоврядування” (1990 р.)

Конституційне і законодавче регулювання місцевого самоврядування в незалежній Україні. Закон “Про місцеві ради народних депутатів і місцеве та регіональне самоврядування” 1992 р. та Конституційний договір 1995 р.

Конституція України 1996 р. та Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р. - правова основа місцевого самоврядування: історія їх написання та прийняття. Зміни у Конституції України (2004р.) Політична реформа в Україні.

2. Правові засади місцевого самоврядування

Поняття, суть і система місцевого самоврядування. Громадська, державницька і дуалістична концепції місцевого самоврядування, їх втілення в законодавстві Україні та його реалізація. Загальна характеристика правового регулювання місцевого самоврядування. Роль Конституції і законів у правовому регулюванні самоврядування.

Інші джерела правового регулювання місцевого самоврядування: підзаконні акти, рішення судових інстанцій, муніципальні договори та звичаї. Акти місцевого самоврядування як джерела правового регулювання: статути, регламенти місцевих рад тощо.

Поняття і зміст конституційних засад місцевого самоврядування. Принцип самоврядування як основа конституційного ладу. Конституційна організація самоврядування: система, вибори, повноваження.

Поняття і види суб'єктів місцевого самоврядування:

громадяни, їх об'єднання, територіальна громада, її органи і посадові особи, їх правосуб'єктність.

Поняття і види правових гарантій місцевого самоврядування: гарантії реалізації та гарантії захисту. Конституційні, процедурні (організаційно-правові) і судові гарантії.

Поняття і види юридичної відповідальності місцевого самоврядування. Підстави конституційно-правової і майнової відповідальності. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, громадянами і територіальною громадою.

3. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування

Поняття, суть і характерні риси місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування. Роль місцевих рад в системі місцевого самоврядування. Радянська і демократична концепції представницького характеру місцевих рад.

Порядок формування і виборча система на виборах місцевих рад. Основні результати місцевих виборів 2006 р. Політичний і соціальний склад місцевих рад. Політична структуризація місцевих рад: депутатські фракції і групи. Депутатська більшість і депутатська опозиція.

Поняття, види і межі повноважень місцевих рад. Виключні і спільні повноваження місцевих рад та їх виконавчих органів. Акти місцевих рад.

Особливості здійснення повноважень обласними і районними радами. Право делегування органами місцевого самоврядування своїх повноважень місцевим державним адміністраціям.

Правові гарантії забезпечення повноважень місцевих рад. Компетенційні спори місцевих рад та способи їх вирішення. Юридична відповідальність місцевих рад.

4. Постійні та інші комісії місцевих рад

Поняття і види постійних та інших комісій в діяльності місцевих рад. Контрольні, ревізійні та інші спеціальні комісії. Роль постійних комісій місцевих рад як однієї з основних форм їх діяльності.

Порядок формування і структура постійних та інших комісій місцевих рад. Правовий статус голови, заступника голови і членів постійної чи іншої комісії місцевої ради, їх юридична відповідальність.

Функції і повноваження постійних та інших комісій місцевих рад, межі їх діяльності. Акти постійних комісій місцевих рад.

Організація діяльності постійних та інших комісій місцевих рад, її закріплення в регламентах місцевих рад. Залучення до роботи постійних та інших комісій громадськості і фахівців.

Правові гарантії діяльності постійних та інших комісій місцевих рад. Юридична відповідальність постійних та інших комісій місцевих рад.

5. Депутати місцевих рад

Роль депутатів місцевих рад у системі місцевого самоврядування.

Правовий і фактичний статус депутата місцевої ради. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

Принципи діяльності депутатів місцевих рад: поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків, несумісність статусу депутата з деякими посадами та видами діяльності; підзвітність та підконтрольність депутатів своїм виборцям.

Діяльність депутата у місцевій раді та її органах. Участь депутата у сесії місцевої ради та його повноваження: представницькі, правотворчі, контрольні, процедурні, інформаційні, організаційні. Депутатський запит і депутатське запитання.

Діяльність депутата місцевої ради у виборчому окрузі та його повноваження: прийом виборців, звітування перед виборцями, участь у роботі органів місцевого самоврядування на території виборчого округу, право звернення депутата, право на невідкладний прийом, право вимагати усунення порушень законності. Накази виборців.

Поняття і види гарантій депутатської діяльності: правові, організаційні, соціальні та економічні.

Відповідальність депутата місцевої ради. Порядок відкликання депутата місцевої ради.

6. Форми участі громадян у місцевій демократії

Поняття і форми місцевої демократії. Роль безпосередніх форм участі громадян у системі місцевого самоврядування. Правовий і фактичний статус форм місцевої демократії.

Поняття і принципи місцевих виборів. Порядок організації і проведення місцевих виборів. Участь політичних партій у місцевих виборах. Поняття і види місцевих референдумів. Порядок організації та проведення місцевих референдумів. Акти місцевих референдумів та їх юридична природа.

Загальні збори громадян за місцем проживання та їх організація і проведення. Порядок проведення та акти загальних зборів громадян за місцем проживання.

Поняття і суть громадських слухань як форми місцевої демократії. Правові і фактичні межі громадських слухань та ухвалених ними рішень.

Поняття і зміст місцевих ініціатив як інституту місцевого самоврядування. Порядок організації та реалізації права громадян на місцеву ініціативу.

Правовий і фактичний статус органів самоорганізації населення. Порядок формування та функціонування органів самоорганізації населення.

Поняття і види організацій органів місцевого самоврядування, їх правовий і фактичний статус.

Політико-правові, організаційні та економічно-фінансові передумови розвитку місцевої демократії в Україні до 2010р.

7. Відносини обласних і районних рад з органами місцевого самоврядування територіальних громад

Поняття, суть і принципи відносин обласних і районних рад з органами і посадовими особами місцевого са­моврядування територіальних громад. Правові і фактичні відносини обласних і районних рад з органами і посадо­вими особами територіальних громад сіл, селищ, міст.

Взаємодія обласних і районних рад з органами і посадовими особами місцевого самоврядування територіальних громад, її форми і методи. Участь обласних і районних рад у діяльності органів територіальних громад сіл, селищ і міст.

Повноваження органів місцевого самоврядування територіальних громад щодо взаємодії з обласними і районними радами та форми їх реалізації. Участь органів і посадових осіб місцевого самоврядування сіл, селищ і міст в діяльності обласних і районних рад. Контроль органів і посадових осіб самоврядування сіл, селищ і міст за управлінням спільною комунальною власністю з боку обласних і районних рад.

Компетенційні спори між обласними (районними) радами та органами і посадовими особами місцевого самоврядування територіальних громад та способи їх вирішення.

8. Відносини обласних і районних рад з місцевими державними адміністраціями

Поняття, суть і принципи взаємовідносин обласних і районних рад з місцевими державними адміністраціями. Концепції місцевого самоврядування про відносини обласних і районних рад з місцевими державними адміністраціями.

Поняття і види повноважень обласних і районних рад у сфері діяльності місцевих державних адміністрацій.

Правові і фактичні відносини обласних і районних рад з місцевими державними адміністраціями.

Порядок делегування обласними і районними радами своїх повноважень місцевим державним адміністраціям. Форми участі обласних і районних рад у діяльності місцевих державних адміністрацій.

Основні напрями взаємодії місцевих державних адміністрацій з обласними і районними радами: правотворчість, фінанси, управління комунальною власністю тощо. Участь місцевих державних адміністрацій в діяльності обласних і районних рад.

Компетенційні спори між обласними (районними) радами та місцевими державними адміністраціями та способи їх вирішення.

Поняття і види контролю обласних і районних рад за діяльністю місцевих державних адміністрацій. Контроль місцевих державних адміністрацій за актами обласних і районних рад.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..