Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В процессе изучения общего курса физики студентам технических специальностей приходится относительно поверхностно знакомиться с общими положениями, о...полностью>>
'Реферат'
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обр...полностью>>
'Документ'
После завершения работы секций всем докладчикам будут вручены сертификаты участников конференции. Награждение победителей конференции состоится на вт...полностью>>
'Реферат'
За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безр...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Посадові особи місцевого самоврядування повинні володіти знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук; вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології, досконало володіти державною мовою.

Для однаково успішної реалізації управлінських функцій в усіх сферах діяльності посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв на ці посади мають володіти сучасними науковими системними знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

Беручи до уваги вищезазначене, до загальної складової програми включені такі навчальні модулі (ЗН – модулі нормативної частини загальної складової, ЗВ – модулі варіативної частини загальної складової):

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні;

ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні;

ЗН-3. Місцеве самоврядування: право, політика;

ЗН-4. Державне управління;

ЗН-5.Правове забезпечення державного управління та служби в органах місцевого самоврядування;

ЗН-6. Управління місцевими фінансами та бюджетом;

ЗН-7. Земельне та екологічне законодавство;

ЗН-8. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні;

ЗВ-1. Європейська та євроатлантична інтеграція України;

ЗВ-2. Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування;

Функціональна складова. Опанування функціональної складової професійної програми повинно допомогти посадовій особі місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що визначаються його посадовими обов'язками та узагальненими професійними завданнями, тобто має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня. На відміну від загальної складової, цикл дисциплін, що входить до функціональної складової, сприяє опануванню таких навчальних тем, які дозволять безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в посадових інструкціях працівників місцевого самоврядування. Керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування повинні вміти реалізовувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з відповідного напряму діяльності, визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт. Спеціалісти повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності.

Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК (певне взаємопроникнення на рівні навчальних розділів і тем неминуче), одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модуля до функціональної складової в програмі полягає в тому, що основною метою навчання за функціональною складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 для керівників: адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі, зв'язків з громадськістю);

 для виконавців: адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.).

В підсумку навчання за цією складовою особливого значення набуває формування відповідних умінь, що може бути забезпечено більшою, порівняно із загальною складовою, питомою вагою інтерактивних методів навчання (практичних, семінарських занять, "круглих столів", дискусій, ділових та рольових ігор тощо) з розглядом (обговоренням, аналізом, розігруванням) конкретних управлінських або виконавських ситуацій.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у посадових осіб місцевого самоврядування наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні. Це наступні модулі (ФН):

ФН-1.1 Аспекти управлінської діяльності (для керівників);

ФН-1.2 Культура прийняття управлінських рішень (для керівників);

ФН-2.1 Культура мовлення як складова адміністративної культури (для виконавців);

ФН-2.2 Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування (для виконавців);

ФН-3 Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури.

Аналіз кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування засвідчує, що посадові особи ІV категорії посад обіймають посади керівників низової ланки (на рівні районних, селищних, сільських рад), та керівників структурних підрозділів секретаріатів обласних рад. Ця особливість врахована в програмі шляхом закладення в неї відповідного дуалізму при визначенні змісту нормативної частини функціональної складової. Зазначеній категорії слухачів у першу чергу необхідно опанувати та навчитись застосовувати основні положення науки про управління персоналом, психології (в т. ч. конфліктології) та педагогіки, Public Relations, а також питання організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів тощо.

Варіативна частина функціональної складової ПППК (ФВ) складається з наступних модулів:

ФВ-1. Основи аналізу державної політики;

ФВ-2. Організація інноваційної діяльності в Україні;

ФВ-3.Участь громадськості у процесі формування та реалізації політики органів місцевого самоврядування;

ФВ-4. Стан виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування.

Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності. В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ОРІДУ НАДУ) ця складова розподілена на наступні модулі (ГВ):

ГВ-1. Організація діяльності місцевої ради щодо соціально-економічного розвитку району (міста);

ГВ-2. Керування проектами;

ГВ-3. Проблеми регулювання ринку праці;

ГВ-4. Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні;

ГВ-5. Технологія адміністративної роботи;

ГВ-6. Посадова особа місцевого самоврядування як управлінець;

ГВ-7. Робота із зверненнями громадян.

Виходячи з місця роботи посадових осіб місцевого самоврядування при проведенні занять за ПППК використовуються окремі вище запропоновані модулі галузевої складової ПППК.

На рис 1. наведена структура професійної програми підвищення кваліфікації із зазначенням співвідношення її складових, а в межах кожної складової – частин.

ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

50 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

16,7 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

Рис. 1. Структура ПППК посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії.

У перший день навчання посадові особи місцевого самоврядування складають вхідне комп’ютерне комплексне тестування щодо знання Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про боротьбу корупцією”.

Рівень засвоєння слухачами програм навчальних модулів визначається за результатами підсумкового контролю навчальних досягнень слухачів.

Підсумковий контроль (іспит у формі письмового тестування) здійснюється з метою оцінки результатів досягнення навчальних завдань щодо засвоєння всієї навчальної програми в і включає питання з усіх модулів загальної та функціональної складових ПППК. Тести для екзамену формуються відповідно до пропозицій викладачів, які проводили заняття зі слухачами протягом семінару.

Рівень засвоєння програмного матеріалу з навчальних дисциплін при вхідному та підсумковому тестуванні визначається за 100-бальною оціночною шкалою. Оцінювання тестів проводиться відповідно до вимог Болонського процесу за Європейською кредитною трансферною системою, якою передбачено оцінку «А» (відмінно) у разі загальної кількості набраних балів від 91 до 100, «В» (дуже добре) – від 81 до 90 балів, «С» (добре) – від 71 до 80 балів, «D» (задовільно) – від 61 до 70 балів, «Е» (достатньо) – від 51 до 60 балів, «FХ» (не задовільно) – від 31 до 50 балів, «F» (не задовільно) – від 0 до 30 балів. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали іспит видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Нижче наведено навчальний план професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

п/п

Назва модуля

Навчальна робота

Вид підсумкового контролю

Кредити

Години

Всього

Аудит.

1

2

3

4

5

Загальна складова

2,00

108

36

комплексне тестування

Нормативна частина

1,66

90

30

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

0,11

6

2

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

0,22

12

4

ЗН-3

Місцеве самоврядування: право і політика.

0,33

18

6

ЗН-4

Державне управління

0,11

6

2

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління та служби в органах місцевого самоврядування

0,22

12

4

ЗН-6

Управління місцевими фінансами та бюджетом

0,22

12

4

ЗН-7

Земельне та екологічне законодавство України

0,11

6

2

ЗН-8

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

0,33

18

6

Варіативна частина

0,34

18

6

ЗВ-1

Європейська та євроатлантична інтеграція України

0,34

18

6

ЗВ-2

Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

1,33

72

24

комплексне тестування

Нормативна частина (ФН) для керівників

0,77

42

14

ФН-1.1.

Аспекти управлінської діяльності (для керівників)

0.66

36

12

ФН-1.2.

Культура прийняття управлінських рішень (для керівників)

ФН-1.3.

Конституційне право

(для посадових осіб місцевого самоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади ІV категорії)

ФН-1.4.

Адміністративне право

ФН-1.5.

Публічна служба. Відповідальність публічних службовців.

ФН-1.6.

Основи державого управління економічними проацесами

ФН-1.7.

Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин

ФН-1.8.

Проектний менеджмент у сфері місцевого самоврядування

ФН-1.9.

Управління персоналом

ФН-1.10.

Комунікації в публічному управлінні

ФН-1.11.

Управління конфліктами

ФН-1.12.

Правові засади місцевого самоврядування

ФН-3

Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури

0,11

6

2

Нормативна частина (ФН)

для кадрового резерву

0,77

42

14

ФН-2.1.

Культура мовлення як складова адміністративної культури (для кадрового резерву)

0,22

12

4

ФН-2.2.

Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування (для кадрового резерву)

0,11

6

2

ФН-3

Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури

0,44

24

8

Варіативна частина (ФВ)

0,56

30

10

ФВ-1

Основи аналізу державної політики (для обраних (прийнятих) на вищі посади)

0,56

30

10

ФВ-2

Організація інноваційної діяльності в Україні (для обраних (прийнятих) на вищі посади)

ФВ-3

Участь громадськості у процесі формування та реалізації політики органів місцевого самоврядування(для вперше обраних (прийнятих) на посади)

ФВ-4

Стан виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування (для вперше обраних (прийнятих) на посади)

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

0,67

36

12

Варіативна частина (ГВ)

0,67

36

12

ГВ-1

Організація діяльності органу публічної влади щодо розвитку території в умовах соціально-економічної кризи

0,67

36

12

ГВ-2

Керування проектами (для обраних (прийнятих) на вищі посади)

ГВ-3

Проблеми регулювання ринку праці (для обраних (прийнятих) на вищі посади)

ГВ-4

Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні (для обраних (прийнятих) на вищі посади)

ГВ-5

Технологія адміністративної роботи (для вперше обраних (прийнятих) на посади)

ГВ-6

Посадова особа місцевого самоврядування як управлінець (для вперше обраних (прийнятих) на посади)

ГВ-7

Робота із зверненнями громадян (для вперше обраних (прийнятих) на посади)

ГВ-8

Управління державними фінансами

(для посадових осіб місцевого сасмоврядування уперше прийнятих (обраних) на посади ІV категорії)

ГВ-9

Управління місцевими фінансами і бюджетом

ГВ-10

Контролінг

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

4,0

216

72

З НИХ, НОРМАТИВНА ЧАСТИНА.

2,43

132

44

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1,57

84

28Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..