Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Настоящий стандарт предприятия устанавливает единые требования к организации и подготовке курсовых работ, а также к оформлению и оценке курсовых рабо...полностью>>
'Документ'
Целью дисциплины является получение теоретических знаний в области маркетинговых исследований, практических навыков решения проблем организации марке...полностью>>
'Конспект'
Иванов Иван Васильевич, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-эконом...полностью>>
'Методические указания'
Курсовая работа позволяет студенту более глубоко и серьезно раскрыть вопросы социальных процессов и явлений, возникающих в трудовой организации, проа...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ГВ-4. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗРУШЕННЯМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ

(для обраних (прийнятих) на вищі посади)

Мета модуля:

 • дати слухачам знання з управління інвестиційним процесом в умовах трансформації соціально-економічної системи господарювання;

 • надати слухачам концептуальні знання з теорії структурних зрушень та економічного зростання в перехідній економіці.

 • розкрити основні напрямки структурних зрушень та визначити їх роль в економічному зростанні.

 • визначити роль і суть інноваційних зрушень в економічному зростанні;

 • визначити суть та основні напрямки структурних зрушень на регіональному рівні.

 • розкрити чинники формування економіки знань та встановити перспективи України у формуванні нового способу господарювання.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • суть інвестиційного процесу в перехідній економіці за умов становлення нової соціально-економічної системи господарювання;

 • суть, структуру та особливості функціонування механізму управління інвестиційним процесом в умовах глобалізації економіки;

 • категорії сучасної інвестиційної інфраструктури, інвестиційного потенціалу, інвестиційного проектування, вміти аналізувати та оцінювати інвестиційний проект;

 • механізм експертизи інвестиційного проекту;

 • методи координації приватних і суспільних інтересів у перехідний економіці;

вміти:

 • розкривати складові структурної політики;

 • оцінювати та формувати інвестиційний потенціал економіки регіонів, галузей національного господарства, національних господарських комплексів, окремих підприємств;

 • оволодіти навичками формування інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівнях, особливості формування його окремих розділів;

 • розкривати суть економічного зростання та визначати його чинники в перехідний період;

 • оцінювати економічний потенціал регіонів та визначати оптимальність їх структури;

 • розробляти державні програми забезпечення виробництва товарів і послуг на державному та регіональному рівнях.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Інвестиційний процес в Україні

Інвестиції в економічному зростанні: роль, кількісні, якісні характеристики, наслідки. Інвестиційне середовище в Україні. Інвестиційний потенціал.

Суть, структура, механізм формування, оцінка соціально-економічної ефективності. Управління інвестиційним процесом в Україні. Якість, ступінь досягнення позитивних цілей, аналіз недоліків. Механізм формування та реалізації інвестиційних програм. Специфіка реалізації інвестиційних програм. Інвестиційний проект та особливості його формування. Підготовка, реалізація, наслідки інвестиційних проектів, їх субординація з інвестиційними програмами.

2. Структурні зміни в економіці регіонів

Цілі, завдання, наслідки структурних змін в економіці України. Інноваційно-інвестиційні фактори економічного зростання: класифікація, послідовність формування, роль в економічному зростанні. Соціальні чинники економічного зростання: специфіка, критерії виявлення та формування

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-центр: Эльга, 2002. – 448 с.

 5. Бондарчук І. Інвестиційна політика в Україні: Навч.посібн. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 24 с.

 6. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 754 с.

 7. Колот І.П., Внукова Н.М., Косарєва І.П. Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи: Монографія / За ред. Н.М.Внукової. – Х.: ТОВ “Модель Всесвіту”, 2000. – 176 с.

 8. Лесечко М.Д. Інвестиційний клімат: теорія та практика / М.Д.Лесечко, А.О.Чемерис, О.М.Чемерис. – Львів: ЛФ УАДУ, 2002. – 166 с.

 9. Свиридов А.А. Магия финансов: инвестиции / Южно-Уральский гос. ун-т. – Арканм, Москва, Челябинск, 2004. – 352 с.

 10. Татаренко Н.О., Поручний А.М. Теорії інвестицій: Навч.посібн. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

 11. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник / За ред. В.Г.Федоренко. – К.: МАУП, 2000. – 408 с.

 12. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77.

 13. Безугла В. О. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України/ В. О. Безугла, Л. П. Шаповал // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 104-109.

 14. Голікова Т.В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -294 с.

 15. Іваноньків О. О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи/ Іваноньків О. О. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 37-43.

 16. Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України/ Касич А. // Економіст. - 2007. - № 10. - С. 52-55.

 17. Концептуальні засади державного регулювання інвестиційних процесів в Україні // Пехник А. В. Іноземні інвестиції в економіку України: навч. посіб. - К., 2007. - Розд. 9. - С. 144-173.

 18. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів:Навч.посібник. -К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. -207 с.

 19. Маркіна Ю. І. Інвестиції в інновації: проблеми та шляхи їх розв'язання/ Ю. І. Маркіна // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали міжвуз. студент. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2008 р. - Одеса, 2008. - С. 22-26.

 20. Петрушевська В. В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України/ Петрушевська В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 196-203.

 21. Скиба М. В. Механізм державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. -К.: НАДУ, 2008. -20 с.

 22. Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні/ Федоренко В. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 16-20

 23. Харламова Г. О. Оцінювання привабливості об'єктів інвестування/ Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 73-79

Модуль ГВ-5. ТЕХНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ

(для вперше обраних (прийнятих) на посади)

Мета модуля: сприяти вдосконаленню практичних навичок та набуттю нових знань щодо формування та запровадження сучасних технологій адміністративної роботи.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу місцевого самоврядування;

 • шляхи підвищення ефективності адміністративної роботи;

 • сучасні технології адміністративної роботи;

вміти:

 • застосовувати на практиці нормативно-правову базу місцевого самоврядування;

 • використовувати сучасні технології адміністративної роботи.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Практичне застосування законодавства про місцеве самоврядування

Конституційні засади виконавчої влади в Україні. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": зміст і питання реалізації. Правові засади діяльності місцевих рад та їх структурних підрозділів. Повноваження місцевих рад. Застосування законодавства про місцеве самоврядування у практичному вирішенні питань.

2. Реалізація основних галузевих повноважень органів місцевого самоврядування

Основні галузеві повноваження місцевих рад. Реалізація повноважень в галузі соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Здійснення функцій управління об'єктами, майном. Реалізація державної політики сприяння розвитку середнього і малого бізнесу, підприємництва. Організація виконання програм приватизації, сприяння впровадженню інноваційних проектів. Сприяння розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм.

3. Регіональне планування і управління територіями в ринкових умовах

Науково-методологічні засади регіонального планування і управління. Аналіз і оцінка територіальних ресурсів регіону і управління ними в ринкових умовах. Особливості управління урбанізаційними процесами. Соціальна інфраструктура і управління нею. Формування інвестиційної привабливості територій.

4. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів

Чинне законодавство України про використання та забудову територій населених пунктів. Правила використання та забудови територій, їх компетенція та юридичний статус. Законодавчі, нормативні й інформаційні засади запровадження Правил. Роль громадськості у запровадженні Правил.

5. Інформаційні технології

Інформаційні системи в органах управління. Технології інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Інформаційні технології у фінансовому обліку і звітності. Сучасна комп'ютерна техніка, її застосування при вирішенні питань казначейського обслуговування

6.Формування системи зв'язків органів місцевого самоврядування з

громадськістю

Зв'язки з громадськістю (раЬІіс геїаііопз РК), як дисципліна. Поняття "зв'язки з громадськістю", його визначення. Особливість формування системи зв'язків з громадськістю визначення цілей спілкування, шляхів їх досягнення. Важливість функції зв'язків з громадськістю для органів місцевого самоврядування.

Відносини органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації. Ефективні технології і форми відносин "влада і преса". Інформування громадськості про роботу органів місцевої влади. Організація зворотного зв'язку. Принципи і методи роботи місцевих рад по забезпеченню зв'язків з громадськістю. Види відносин (особисті, листування, спілкування по телефону тощо), їх забезпечення. Способи поширення особистої інформації про діяльність рад. Організація підтримки політичних, соціальних та економічних ініціатив, програм і проектів органів місцевого самоврядування.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Посібник / за ред. С. Г. Серьогіної. - Х. : "Право", 2005. - 256 с.

 5. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна; За ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2006. - 420 с. :

 6. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник / В.Г. Воронкова ; Міністерство освіти і науки України. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - 248 с.

 7. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник / С. Г. Давтян, А. М. Пойченко, С. Є. Саханенко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 252 с.

 8. Регіональне управління: інноваційний підхід: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, С. М. Зеленський ; за заг. ред. М. П. Бутко ; Чернігівський державний технологічний університет. - К. : Знання України, 2006. - 560 с.

 9. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навчальний посібник / В. М. Вакуленко, В. В. Мамонова, Ю. П. Шаров ; НАДУ при Президентові України. - Ужгород : Патент, 2004. - 198 с.

 10. Войтович Р.В., Пірен М.І., Надольний І.Ф. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. – К.: ЦСІРДС, 2006. – 165 с.

 11. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матер. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів).Ч.1/За наук.ред. В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -561 с.

 12. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матер. наук.-практ.конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів).Ч.2/За наук.ред. В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -426 с.

 13. Есимова Ш. А. Совершенствование организационной структуры управления государственного органа/ Есимова Ш. А. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 242-249

 14. Іжа М. Організаційний механізм запровадження системи управління якістю в органах публічної влади/ М. Іжа, Ю. Задорін // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 86-91.

 15. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О.Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. -310 с.

 16. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-2-е вид., випр., доп. -К.: Академвидав, 2007. -462 с.

 17. Курдюкова К. В. Створення єдиної системи управління персоналом - передмова ефективної роботи організації/ К. В. Курдюкова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 290-291

 18. Міляєва В. Р.Робота в команді як спосіб підвищення професійної компетентності держслужбовців/ В. Р. Міляєва, І. О. Кузнецова // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. - К., 2008. - Ч. 2. - С. 292-298.

 19. Організаційна культура: Навч.-метод. посібник/ Уклад.: Т.Е.Васина, В.М.Князєв, А.В.Ліпенцев. -К.: НАДУ, 2007. -31 с.

 20. Эдмюллер А., Вильгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров / Пер. с нем. М.М. Дрёмлина, К.А. Мартыновой. – М.: Омега-Л, 2007. – 119 с.

Модуль ГВ-6. ПОСАДОВА ОСОБА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УПРАВЛІНЕЦЬ

(для вперше обраних (прийнятих) на посади)

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними підходами до роботи з персоналом, підвищити ефективність виконання ними функціональних обов’язків, більш повному використанню професійних здібностей.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • основи соціології, психології та культури управлінської діяльності;

 • нові соціальні технології в управлінській діяльності;

 • основи формування колективу з урахуванням індивідуальних особливостей посадових осіб місцевого самоврядування;

вміти:

 • удосконалювати управлінську діяльність;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності;

 • користуватися відповідними джерелами для поповнення знань з української ділової мови.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1 Психологічний тип управлінця. Індивідуальна мотивація

Анкетування та інтерв’ювання слухачів. Пояснення результатів анкетування. Сильні та слабкі сторони типів особистостей. Робота в малих групах. Презентації груп, зведення результатів. Мотивація і ефективність праці робітника місцевого самоврядування.

2. Самоорганізація управлінця

Планування власної праці. Перелік та сортування завдань. Стратегічні та повсякденні завдання. Важлива та термінова робота. Складання графіка роботи. Робота з секретарем та без секретаря. Наочні способи планування

3. Функції управлінця при роботі з персоналом

Стратегія діяльності менеджера як упорядкованість його дій щодо досягнення певної мети. Поняття лідерства. Підходи до визначення лідерства: якісний, ситуаційний, функціональний. Функції лідера в кожній з трьох сфер. Постановка завдань.

4. Аналіз та творче вирішення проблем

Встановлення проблеми. Розуміння проблеми. Звичайні та нестандартні проблеми. Початковий аналіз проблеми. Пошук рішень проблем. Очевидне і найкраще рішення. Нестандартність рішення. Методи аналізу та вирішення проблеми. Методи стимулювання творчих підходів.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учебное пособие, 2005. – 400 с.

 5. Лесечко М. Психологія прийняття управлінських рішень і створення ефективних команд: Навчальний посібник, 2003. – 84 с.

 6. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: Учеб.пособие, 2000.– 256 с.

 7. Мельник А.Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навчальний посібник, 2006. – 464 с.

 8. Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник, 2006. – 420 с.

 9. Нємцов В.Д. Менеджмент організацій: Навчальний посібник, 2001. – 392 с.

 10. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник,2003. – 370с

 11. Хаджйрадєва С.К. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі: Навчальний посібник, 2004. – 98 с.

 12. Войтович Р.В., Пірен М.І., Надольний І.Ф. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. – К.: ЦСІРДС, 2006. – 165 с.

 13. Дик У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки: Пер. с нем. -Х.: Гуманитарный Центр, 2007. -186 с.

 14. Драгомирецька Н.М. Психологія управління: Конспект лекцій. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 165 с.

 15. Курдюкова К. В. Створення єдиної системи управління персоналом - передмова ефективної роботи організації/ К. В. Курдюкова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2008 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2008. - С. 290-291

 16. Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

 17. Організаційна культура: Навч.-метод. посібник/ Уклад.: Т.Е.Васина, В.М.Князєв, А.В.Ліпенцев. -К.: НАДУ, 2007. -31 с.

 18. Принципи управління як основа управлінських механізмів у місцевому самоврядуванні / Сорик Р.І. // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр./ голов. ред.. В.В. Говоруха. –Х., 2007. –Вип. 1(16). –С. 295-303.

 19. Сушинський О. Головна посадова особа територіальної громади/ Сушинський О. // Управління сучасним містом. -2001. - № 7-9 (3). - С. 74-84.

 20. Теоретичні засади та етапи ділової кар’єри посадової особи місцевого самоврядування/ Севтунов М.А.//Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. /голов. ред.. В.В. Говоруха. –Х.,2007.-Вип.1(16).-С.308-310.

 21. Эдмюллер А., Вильгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров / Пер. с нем. М.М. Дрёмлина, К.А. Мартыновой. – М.: Омега-Л, 2007. – 119 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..