Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В условиях быстрого развития общества современный мир ставит перед человеком ряд задач, во-первых, индивид сталкивается с необходимостью взаимодейств...полностью>>
'Документ'
Неповторимая, чарующая красота, вызывающая восхищение талантом архитекторов и зодчих, создавших Город-Музей. Каждый, кто хотя бы раз побывал в Санкт-П...полностью>>
'Программа'
Элективный курс “История России в лицах” предназначен для учащихся 10 класса, изучающих историю на базовом уровне. Программа составлена в соответстви...полностью>>
'Документ'
Дальше наш путь лежит в знаменитую, средневековую и обольстительную Германию – страну романтических крепостей и сказочных замков, красочных пейзажей ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

Модуль ГВ-1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

(для новопризначених на керівні посади)

Мета модуля:

 • підвищення рівня теоретичних і практичних знань слухачів з питань адміністративно-територіального розвитку;

 • ознайомлення з новими формами і методами управління в умовах різних форм господарювання по формуванню та аналізу програм розвитку території в умовах соціально-економічної кризи;

 • розгляд конкретних питань роботи та взаємодії органів публічної влади в умовах соціально-економічної кризи.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • діюче законодавство щодо діяльності місцевих державних адміністрацій;

 • форми та методи організації роботи органів публічної влади щодо формування та виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку та інших цільових програм в умовах кризи;

 • повноваження органів публічної влади;

 • діловодство та контроль в органах публічної влади;

вміти:

 • здійснювати взаємодію органів публічної влади з вирішенні важливих соціально-економічних проблем в умовах кризи;

 • застосовувати у практичній діяльності регламент роботи місцевих органів виконавчої влади;

 • складати та реалізовувати відповідні розділи програми соціально-економічного і культурного розвитку району;

 • застосовувати економічні та адміністративні методи державного управління економіки на місцевому рівні в умовах соціально-економічної кризи;

 • використовувати основні форми соціального захисту населення.

.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Розробка і реалізація програм соціально-економічного розвитку території

Прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку регіону. Формування регіональних програм соціально-економічного розвитку. Основні показники виконання програми соціально-економічного розвитку регіону. Державне управління соціально-економічними процесами в регіоні.

2.Формування і реалізація бюджетної політики у мовах соціально-еконоімчної кризи

Місце місцевих фінансів в фінансовій системі України. Місцеві бюджети. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні. Формування доходної частини місцевих бюджетів. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності. Дефіцит та профіцит місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. Виконання місцевих бюджетів.

3.Державне регулювання економіки в регіоні

Заходи для забезпечення збалансованості і пропорційного розвитку регіону; пожвавлення діяльності і реструктуризації підприємств, економічної активізації різних суб´єктів господарювання. Види економічної політики.

4. Реалізація державної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку

Організація соціального захисту населення. Система соціальних гарантій. Ринок праці та зайнятість в районі. Система житлово-комунальних субсидій. Соціальне страхування. Система освіти в районі. Реформування системи охорони здоров´я. Питання охорони праці. Управління сферою культури.

5. Взаємодія органів публічної влади в умовах соціально-економічної кризи

Компетенція райдержадміністрації та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного і культурного розвитку; в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального господарства, транспорту і зв´язку, будівництва, освіти, охорони здоров´я; у сфері регулювання земельних відносин, соціального захисту населення

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України "Про державні цільові програми" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст.956.

 3. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 4. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції. – К.: Вид-во Сфера, 2007.

 5. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77

 6. Безверхнюк Т. М. Ресурсний підхід як методологічне підґрунтя формування сучасної концепції регіонального управління/ Безверхнюк Т. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 9-15.

 7. Голікова Т.В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -294 с.

 8. Іжа М. М. Стратегічні пріоритети економічного розвитку: інституціональний аспект/ Іжа М. М. // Пріоритети економічного та соціального розвитку регіонів України: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 30 трав. 2008 р./ гол. редкол. А. Г. Ахламов. - О., 2008. - С. 34-35.

 9. Карпов І. Ю. Особливості організації системи стратегічного планування регіонального розвитку в Україні // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ /голов. ред. М. М. Іжа. – О., 2007. – вип.1 (29).- с.136-142.

 10. Семенченко А. Методичний підхід до формування адаптивних механізмів стратегічного планування та управління. // Вісник НАДУ, - 2007. –N 2. – с.141-154.

 11. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Модуль ГВ-2. КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ

(для обраних (прийнятих) на вищі посади)

Мета модуля:

 • ознайомити слухачів з сучасними підходами до управління проектами у сфері місцевого самоврядування;

 • сприяти оволодінням основами методології управління проектами.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • основні поняття та процеси проектного менеджменту;

вміти:

 • розробляти проекти та здійснювати управління ними;

 • здійснювати управління окремими стадіями розробки проекту.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Проекти в сучасних організаціях

Основні визначення, проект та його життєвий цикл, проектний менеджмент. Концепція проекту як методу управлінського контролю. Обговорення причин вибору адміністрацією організації проектного підходу в роботі.

2. Керівник проекту

Команда проекту. Типові ролі керівника проекту. Типові навички та вміння, якими повинен володіти керівник проекту. Вимоги до команди, що виконує проект. Координація роботи команди

3. Виникнення проекту

Планування проекту. Проект в організаційній ієрархії. Підтримка проекту керівництвом в організаційній ієрархії.

4. Управління змістом проекту

Процеси. Забезпечення проекту: ініціалізація; планування змісту; контроль за змінами в змісті проекту

5. Управління часом в проекті

Процеси, необхідні для забезпечення завершення проекту. Завдання послідовності робіт

6. Управління вартістю в проекті

Планування ресурсів. Оцінка вартості ресурсів. Визначення бюджету за вартістю. Контроль за змінами в бюджеті проекту

7. Управління якістю в проекті

Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості.

8. Управління людськими ресурсами в проекті

Визначення, документування і призначення ролей, відповідальності і відносин звітності в проекті. Набір персоналу. Розвиток команди.

9. Управління комунікаціями в проекті

Планування комунікацій. Розподіл інформації. Складання звітів про виконання. Адміністративне закриття для документального завершення фази або проекту.

10. Управління ризиком в проекті

Процеси, зосереджені на ідентифікації, аналізі й реакції щодо проектного ризику. Визначення ризиків. Оцінка ризиків і ризикових взаємодій для оцінки діапазону можливих результатів проекту. Реакція на ризик. Контроль за реакцією на ризик

11. Управління закупівлями в проекті

Планування закупівель. Документування вимог до продукту і визначення потенційних джерел. Отримання запитів, запрошень на участь в торгах або оферт у встановленому порядку. Вибір серед потенційних продавців. Адміністрування за контрактом. Закриття контракту.

12. Впровадження проекту

Часовий розклад проекту. Фінансування. PERT/CPM. Таблиця Гангу

13. Оцінка та вибір проекту

Методи оцінки проекту. Внутрішні та зовнішні аспекти проекту. Критерії вибору конкуруючих пропозицій.

14. Розподіл ресурсів

Моніторинг і контроль. Методи контролю ресурсів. Механізм звітності за проектом та аудитом проекту

15. Завершення проекту

Оцінка та ревізія проекту. Аспекти та проблеми завершення проекту. Написання звіту про виконання проекту. Вимоги до звіту. Ієрархія звіту (відносини звітування). Фінансовий звіт.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст. 170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Войтенко О. С. Інформаційні технології управління проектами модернізації державного управління/ Войтенко О. С. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 1 (21). - С. 88-94.

 5. Данченко О. Б., Занора В. О. Огляд методів аналізу ризиків в проектах/ Данченко О. Б., Занора В. О. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 1 (21). - С. 57-64.

 6. Дорош М. С., Калінько І. В. Визначення взаємодії параметрів системи управління проектами/ Дорош М. С., Калінько І. В. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 9-16.

 7. Капитанов В.П. Проектный процесс: управление и обоснование: Учеб.пособие. -Севастополь: ООО ПП "Арт-принт", 2008. -253 с.

 8. Качанов С. О. Механізми системної реалізації наглядово-контрольної діяльності державних органів на регіональному рівні/ Качанов С. О. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 117-121.

 9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-2-е вид., випр., доп. -К.: Академвидав, 2007. -462 с.

 10. Любімов В. І. Методика оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів/ Любімов В. І. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. - Х., 2008. - С. 217-218.

 11. Матвіїшин Є. Планування проектних дій:Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -172 с.

 12. Молодцов М. М. Некоторые аспекты проектирования государственно-управленческих решений/ Молодцов М. М. // Власть. - 2008. - № 5. - С. 50-52.

 13. Основи комунікації в проекті і команді // Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навч. посіб./ за заг. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - Модуль 5. - С. 119-153.

 14. Трубич С. Ю. Комплектування персоналу проекту/ Трубич С. Ю. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 69-73.

 15. Управління проектами // Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навч. посіб./ за заг. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - Модуль 3. - С. 56-91.

 16. Чернов С. К., Левит А. А. Концептуальные основы оценки эфективности участия команды в проекте/ Чернов С. К., Левит А. А. // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр./ голов. ред. В. А. Рач. - Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 62-69.

 17. Яроміч С. А., Гречкосій І. Д. Актуальні питання організаційної культури в державному управлінні на сучасному етапі державотворення/ Яроміч С. А., Гречкосій І. Д. // Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: матеріали щоріч. загальноінститут. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2006 р. - О., 2006. - С. 393-396.

Модуль ГВ-3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

(для обраних (прийнятих) на вищі посади)

Мета модуля:

 • розкрити основні проблеми сучасного ринку праці, стратегії зайнятості та моделі ринку праці,

 • ознайомлення слухачів із засобами державної політики щодо формування та регулювання ринку праці в Україні та світі.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • понятійний апарат і теорію ринку праці;

 • уявлення про діагностику ринку праці в регіоні, проблеми його розвитку та основні засоби їх розв’язання;

 • аналізувати місцеві програми зайнятості населення.

вміти:

 • діагностувати ситуації, тенденцій та перспектив розвитку в системі управління трудовими ресурсами;

 • самостійно розв’язувати задачі аналізу, прогнозувати, приймати рішення та управляти трудовими ресурсами на основі використання й адаптації сучасних моделей розвитку трудового потенціалу, формування ринку праці, регулювання соціально-трудових відносин та соціального захисту непрацюючого населення.

Зміст модуля:

Тема

Навчальні елементи теми

1. Ринок праці в сучасних економічних системах

Основні поняття, що характеризують ринкову економічну систему: ринки праці, товарів, цінних паперів, праця, робоча сила. Цілі сучасної державної стратегії в сфері ринку праці: структура, співвідношення, протиріччя. Державний вплив на ринок праці. Повна зайнятість як повна зайнятість ресурсів. Циклічні зміни ринку праці.

2. Загальна схема формування пропозиції робочої сили

Демоекономічні процеси та їх роль у формуванні ринку праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Працездатність, трудоактивність, середня тривалість трудового активного життя населення. Життєвий потенціал населення України і його структура. Демоекономічне навантаження на трудоактивне населення.

3. Міграція робочої сили і проблеми її регулювання

Проблеми міграції в контексті формування і функціонування ринку робочої сили. Легальна і нелегальна міграція. Еміграція кваліфікованої робочої сили. Вплив притоку населення на загальноукраїнський та регіональні ринки пращ. Принципи державної міграційної політики.

4. Зайнятість і безробіття

Безробіття як соціально-економічне явище, його економічні причини и соціальні наслідки. Природне і вимушене безробіття та його види.

Природна норма безробіття и мобільність робочої сили. Вимушене безробіття. Повне і часткове, явне і приховане безробіття. Співвідношення фактичного рівня безробіття з природною нормою. Безробіття та інфляція.

5. Сучасна стратегія зайнятості в країнах розвинутої економіки

Забезпечення повної зайнятості трудоактивного населення як один з пріоритетів сучасної соціально-економічної стратеги високорозвинених країн. Активна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування. Пасивна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування, регіони переважного розповсюдження. Сучасні тенденції розповсюдження і гнучких ринків праці у світі.

6. Сучасні моделі ринків праці

Японська модель ринку праці й система довічного найму. Шведська модель ринку пращ и основні елементи політики зайнятості. Новітні тенденції розвитку шведського ринку пращ. Американська модель ринку пращ. Роль допомог з безробіття у державній політиці зайнятості

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. - Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170.

 5. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252с.

 6. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536с.

 7. Богиня Д.П., Грiшнова О.А. Основи економiки працi:Навч.посiбник.-2-е вид., стереотип/ Богиня Д.П.,Грiшнова О.А.. -К: Знання-Прес, 2001. -313 с.

 8. Бондаренко О. Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Бондаренко О. Г.. -Х.: ХРІДУ, 2008. -20 с.

 9. Бородін Є. І., Хохрякова І. В. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері працевлаштування молоді: нормативно-правовий аспект/ Бородін Є. І., Хохрякова І. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 144-152.

 10. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83.

 11. Гансова Е.А., Лисенко О.М. Соціальна політика та соціальна робота: Навч.посібник. -Одеса: ОНПУ, 2005. -205 с.

 12. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах/ Н. Гаркавенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 6. - С. 26-32.

 13. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону:Монографія. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005.

 14. Грiшнова О.А. Людський капiтал:формування в системi освiти i професiйної пiдготовки. -К: Знання, 2001. -254 с.

 15. Заїка О.В. Державне регулювання ринку праці в регіоні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Заїка О.В.. -Запоріжжя: ГУ, 2007. -21 с.

 16. Качан Л. Підвищити соціальні стандарти/ Качан Л. // Соціальний захист. - 2008. - № 2. - С. 3-5.

 17. Козюк В. В. Вплив відкритості економіки на характер зв'язку між інфляцією та безробіттям/ Козюк В. В. // Фінанси України. - 2007. - № 12. - С. 17-26.

 18. Рябий Є. О. Проблеми, тенденції та шляхи зменшення безробіття в Україні/ Рябий Є. О. // Економіка & держава. - 2006. - № 11. - С. 84-88.

 19. Савченко А.Г. Макроекономіка:Підручник.-2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2007. -441 с.

 20. Управління трудовим потенціалом: Навч. посібник/ В.А.Васильченко, А.М.Гриненко, О.А.Грішнова, Л.П.Керб. -К.: КНЕУ, 2005. -402 с.

 21. Штундер І. О. Інноваційно-інституціональні аспекти регулювання безробіття/ Штундер І. О. // Економіка & держава. -2006. - № 6. - С. 76-79.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..