Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
о региональном конкурсе на лучшую курсовую работу по зооветеринарным дисциплинам: “Частная зоотехния и технология производства продукции животноводст...полностью>>
'Документ'
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській ...полностью>>
'Документ'
Мигрень – одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний, основным проявлением которого являются повторяющиеся приступы интенсивной, пу...полностью>>
'Документ'
разновидность встречной компенсационной торговли. При таких сделках экспортер сначала закупает у потенциального импортера продукцию. Экспортный контр...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ФВ-1. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

(для обраних (прийнятих) на вищі посади)

Мета модулю:

 • доповнити та розширити знання з основних проблем державної політики, її аналізу та механізму впровадження;

 • ознайомити слухачів із сучасною методологією аналізу державної політики;

 • сформувати вміння використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності;

 • сформувати вміння ідентифікувати і аналізувати підстави для державного втручання і проведення державної політики в різних сферах суспільного буття, визначати наслідки втручання з огляду на різні цілі політики.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • розуміти сутність державної політики і володіти вмінням застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

 • володіти навичками аналізу державно-політичних процесів, знати особливості механізму впровадження державної політики;

 • проблеми і перспективи розвитку держави та її політики, а також значення аналізу державної політики;

вміти:

 • здійснювати своєчасне подання інформації та звітності з питань діяльності території, галузі, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів;

 • надавати консультації представникам органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів реалізації державної політики на рівні території, галузі, виходячи з чинного законодавства;

 • визначати підстави для державного втручання при аналізі доцільності проведення державної політики в різних сферах;

 • аналізувати цілі і обмеження, альтернативні варіанти реалізації політики, оцінювати очікувані результати;

 • володіти навичками підготовки обґрунтувань і рекомендацій щодо ухвалення оптимальних варіантів політики з урахуванням визначених цілей і завдань.

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Концептуальні засади аналізу державної політики

Термінологічне визначення аналізу політики. Поняття, зміст і структура державної політики. Призначення та функції державної політики в суспільному житті. Взаємозв’язок державної політики і соціально-економічних умов розвитку суспільства. Втручання держави в економічну сферу суспільства: необхідність і межі. Формування цілей державної політики.

2. Типологія та модельний аналіз державної політики

Визначення типів політики, придатних для аналізу. Інформаційно-аналітичні технології. Моделі осягнення державно-політичних процесів. Теоретико-аналітичні і прикладні можливості аналізу державно-політичних процесів. Сценарний метод в аналізі політики.

3. Аналіз державної політики: процес і технологія

Етапи аналізу державної політики. Вибір та класифікація проблем, придатних для аналізу державної політики. Аналіз визначення суспільних проблем. Аналітичні технології. Основні принципи вироблення альтернатив-стратегій. Внесення до порядку денного, як важливий етап аналізу політики. Концептуальні засади реалізації урядової політики.

4. Вибір політики: критерії і відповідальність та процедура надання порад-рекомендацій

Порада, як результат аналізу політики. Критерії відповідальності за вибір напряму політики. Невизначеності вибору політики. Процес надання порад-рекомендацій. Технологічні процедури надання порад.

5. Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу державної політики

Ціннісні орієнтації аналізу державної політики. Поняття аналітичної чутливості. Ґендерний складник аналізу політики. Ґендерна демократія і врахування прав меншин в аналізі політики. Вимоги до особистих якостей аналітика-експерта.

Взаємовідносини аналітика-експерта і замовника (клієнта) в аналізі державної політики.

6. Державне управління як владний механізм упровадження державної політик.

Державне управління: демократичні чинники і організаційні засади впровадження державної політики. Вивчення об’єктивних умов впровадження державної політики. Інструменти впровадження державної політики. Проблеми кадрового забезпечення державної політики України.

7. Демократія й аналіз державної політики

Роль і значення держави в сучасному суспільстві. Демократія й аналіз державної політики. Трансформаційні процеси в Україні. Вплив глобалізації та інтеграційних процесів на аналіз і впровадження державної політики. Тенденції переходу від ліберальної до соціальної демократії.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Романов В.Є. та ін. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. / В.Романов, О.Рудік, Т.Брус. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 238 с.

 5. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень: Зб. документів і матеріалів/Уклад. О.І.Кілієвич, В.В.Тертичка. -К.: К.І.С., 2004. -209 с.

 6. Балабаєва З.В. Основи аналізу державної політики:Конспект лекцій. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. -42 с.

 7. Бліщук К., Матвіїшин Є. Економічний аналіз державної політики: основні поняття, підходи та застосування:Навч.посібник. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -265 с.

 8. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 221 с.

 9. Валевський О.Л. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства : монографія. -К.: НАДУ, 2007. -315 с.

 10. Вступ до політичної аналітики: Навч. посіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с.

 11. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. - К.: Ґенеза, 2006. - 400 с.

 12. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 458 с.

 13. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій/. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -132 с.

 14. Пірен М.І. Етнополітика в Україні; соціопсихологічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Ун-т “Україна”, 2007. - 408 с.

 15. Основи аналізу державної політики:Програма,тематичний план та метод.рекомендації/Уклад. З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -67 с.

 16. Політичні інститути і процеси в умовах трансформації українського суспільства / За заг. ред. А.Пойченка, В.Ребкала. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 17. Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. к.філос.н. Ю.І.Кулагіна; д-р.іст.наук, проф. В.І.Пулоріза. - К.:Альтерпрес, 2002. - 612 с.

 18. Практикум з політології: Навч. посіб. / За заг. ред. Ф.М.Кирилюка. - К.: Комп’ютерпрес, 2003. - 622 с.

Модуль ФВ-2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

(для обраних (прийнятих) на вищі посади)

Мета модулю:

 • розкрити зміст державної політики щодо державного регулювання інноваційної діяльності в Україні;

 • надати приклади інноваційних моделей виходу економіки України з кризи та ознайомити слухачів з основними механізмами їх запровадження в сучасних умовах.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність інновацій та її види, класифікація;

 • етапи інноваційного процесу, їх особливості;

 • нормативно-правову базу інноваційної діяльності;

 • сутність державної політики з питань інноваційної діяльності;

 • організаційні форми інноваційної діяльності;

 • світовий досвід застосування новітніх технологій виробництва та науково-практичних досліджень;

 • інноваційні моделі економічного зростання;

 • загальні та практичні навички з питань державного регулювання інноваційної діяльності, розвитку конкурентоспроможного виробництва.

вміти:

 • здійснювати моніторинг інновацій шляхом економічного оцінювання нововведень і розрахунку ефективності проектів;

 • демонструвати обізнаність з інноваційною стратегією українських реформ;

 • визначати тенденції глобалізації інноваційної сфери;

 • формулювати та роз'яснювати основні напрямки державного сприяння інноваційної активності;

 • здійснювати управління інноваційними процесами;

 • користуватися положеннями чинного законодавства України щодо інноваційної діяльності.

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

Законодавче та нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Спрямування на розвиток галузей з високим науково-технологічним потенціалом державних інвестицій. Забезпечення трансформацій науково-технологічних досліджень в комерційні ефективні технології. Модернізація та створення інфраструктури для забезпечення інноваційної діяльності в Україні

2 Технологічні парки як важіль забезпечення виходу економіки України з кризи

Українські технологічні парки: досягнення та проблеми впровадження. Створення інкубаторів, технополісів, інших форм інформаційного та організаційного нагромадження засобів і коштів. Науково-технологічне оновлення виробництва, прискорення розвитку високотехнологічних галузей, інтенсифікація процесу оновлення теоретичних і практичних знань. Приклади світових моделей технологічних парків. Позитивні зрушення в економіці України в світлі інноваційних дій в регіонах.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р. № 40-ІV “Голос України” від 9 серпня 2002 р. № 144 (2895). – С. 10-12.

 5. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 р. № 433-ІV. “Урядовий курєр” від 19 лютого 2003 р. № 32. – С. 1-4.

 6. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”. Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2002 р., № 3-4, ст. 28, № 33, ст. 238; 2004 р., № 32, ст. 393; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267.

 7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України” від 12 січня 2006 р. № 3333 –ІV. “Голос України” № 21 (3771) від 3 лютого 2006 р. – С. 9.

 8. Білюк А. В. Інноваційна діяльність як фактор стимулювання розвитку країни/ Білюк А. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 189.

 9. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ.-2003.- 439 с.

 10. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону/ Вербицька Ю. М. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 151-156.

 11. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

 12. Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Інноваційна діяльність в українській економіці: сучасний стан та проблеми/ Жукович І.А., Рижкова Ю.О. // Статистика України. -2005.- №1. - С. 24-28

 13. Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч.посібник. -К.: ЦНЛ, 2005. -117 с.

 14. Петрушевська В. В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України/ Петрушевська В. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. М. Серьогін. - Д., 2007. - Вип. 1 (27). - С. 196-203.

 15. Попов С.А., Білорусов С.Г. Науково-інноваційна діяльність та вдосконалення регіонального управління/ Попов С.А., Білорусов С.Г. // Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 18 жовт. 2005 р. - О., 2005. - С. 397-399

 16. Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону/ Бабаєв В. // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2 / 1-6 (21-22). - С. 71-77

Модуль ФВ-3. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(для вперше обраних(прийнятих) на посади)

Мета модулю:

 • розкриття змісту процесу розвитку, впровадженню та аналізу державної політики в Україні;

 • оволодіння слухачами навичок якісного та ефективного спілкування, організації та забезпечення взаємодії з громадськістю;

 • надання знань щодо використання різних методологій залучення громадськості до процесу розробки та прийняття державно-управлінських рішень.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність державної політики, її інструменти та механізми впровадження;

 • нормативно-правову базу щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • зарубіжний досвід залучення громадськості до процесу вироблення політики;

 • тенденції сучасного українського суспільства щодо його участі у процесі формування та реалізації державної політики;

 • методологію залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики.

вміти:

 • здійснювати аналіз державної політики, готувати аналітичні записки з різноманітних напрямків державної політики;

 • визначати сучасну ступінь участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • прогнозувати межі залучення громадськості до процесу вироблення та реалізації державно-управлінських рішень;

 • користуватися законодавством України щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

 • формулювати та роз’яснювати основні напрямки державної політики з огляду на побудову діалогу з громадськістю;

 • використовувати різні форми (методології) участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики.

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державна політика в Україні: розвиток, впровадження та аналіз

Визначення поняття „державна політика”. Спрямування на використання інструментів державної політики. Ознайомлення з моделями та видами державної політики. Відпрацювання навичок аналізу державної політики.

2. Нормативно-правове забезпечення участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики

Конституційні права громадян України на участь в управлінні державними справами. Законодавство України щодо участі громадян та їх об’єднань в процесі формування та реалізації державної політики.

3. Світовий досвід залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики

Соціальне партнерство, соціальний договір, соціальний діалог у країнах сталої демократії. Суб’єктно-суб’єктних відносини у процесі вироблення та реалізації державної політики.

4. Форми участі громадськості у процесі розробки та прийняття державно-управлінських рішень

Проведення громадських слухань. Організація соціального моніторингу. Створення та ефективне функціонування громадських дорадчих комітетів. Організація процесу громадянської просвіти. Створення коаліцій громадських організацій щодо вирішення проблем місцевої громади.

5. Нова парадигма участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики

Підтримка розвитку інститутів громадянського суспільства. Побудова паритетної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5 -19.

 4. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 47.- Ст.256.

 5. Указ Президента України від 14 квітня 2004 р. № 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст.1035.

 6. Залучення громадян до діяльності органів місцевого самоврядування: Навчальний посібник, Ч. 3 / Бураковський І., Зайчикова В., Максименко С. та ін.; За ред. І. Бураковського. - К. : УНІСЕРВ, 2004. - 80 с. - (Серія "Управління фінансами місцевого самоврядування").

 7. Залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні [Текст] : навчально-методичний посібник / За ред. А. О. Черемиса. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 96 с. - (Бібліотека магістра).

 8. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства [Текст] : Навчальний посібник / Войтович Р.В., Гонюкова Л.В. та ін. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 416 с.

 9. Гладуняк І. В. Актуальні проблеми забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики/ Гладуняк І. В. // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. - К., 2007. - Вип. 35. - С. 675-683.

 10. Данілов С. Л. Участь громадськості у законодавчому процесі/ Данілов С. Л. // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2007 р./ ред. кол.: М. М. Іжа та ін. - О., 2007. - У 2 т. Т. 1. - С. 139-141.

 11. Зв'язки з громадськістю як інструмент реалізації державної політики в Україні/ Корнійчук О.В.// Ефективність державного управління: зб. наук. пр./ за заг. ред. А.О. Чемериса. – Л., 2006. – Вип. 10. – С. 114-120.

 12. Ілюк Т. Ефективний діалог з громадськістю: теоретична основа і методи організації/ Ілюк Т. // Вісник НАДУ. - 2007. - № 1. - С. 239-248.

 13. Колосовська І. Взаємодія органів влади з громадськістю: іміджеологічні аспекти/ Колосовська І. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2007 р.): У 4 т./ за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 1. - С. 139-140.

 14. Корпоративная культура и связи с общественностью/ Королько В., Некрасова О.// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 115-129.

 15. Кравченко С. О.Шляхи забезпечення участі громадськості в процесі реформування державного управління/ Кравченко С. О. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2008. - Вип. 1 (33). - С. 145-153.

 16. Работа Ю. І. Зв`язки з громадськістю як інститут державного управління: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01/ Работа Ю. І.. -К.: НАДУ, 2006. -20 с.

 17. Серант А.Й. Зв'язки з громадськістю у системі місцевих органів влади. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -198 с

 18. Форми та методи залучення громадськості: Навч.посібник/За заг. ред. В.Артеменка. -К.: ІКЦ "Леста", 2007. -238 с.

МОДУЛЬ ФВ-4. СТАН ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(для вперше обраних (прийнятих) на посади)

Мета модулю:

 • розкрити сутність і значення контролю, виконавської дисципліни та відповідальності посадової особи місцевого самоврядування;

 • ознайомити з цілями, видами та принципами контролю в державному управлінні, стадіями контрольної діяльності, складовими ефективного контролю, правилами щодо дисципліни в державному управлінні, факторами, що визначають рівень відповідальності, класифікацію відповідальності, поняттями відповідальності органу державного управління та посадової особи.

 • сприяти виявленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності посадової особи місцевого самоврядування

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність поняття “контроль”, “дисципліна”, “відповідальність”;

 • розуміти та демонструвати правила щодо дисципліни в державному управлінні;

вміти:

 • володіти та використовувати у практичній діяльності стадії контрольної діяльності, складові ефективного контролю;

 • аналізувати та використовувати фактори, що визначають рівень відповідальності посадової особи місцевого самоврядування;

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

 1. Контроль за виконанням прийнятих рішень в органах місцевого самоврядування

Визначення та принципи контролю, стадії контрольної діяльності. Принципи контролю в органах місцевого самоврядування. Цілі та види контролю. Контрольні повноваження Президента України, органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування. Складові ефективного контролю.

 1. Виконавча дисципліна в органах влади

Поняття дисципліни. Правила щодо дисципліни в місцевому самоврядуванні. Класифікація видів дисципліни в місцевому самоврядуванні: планова, договірна, фінансова служба.

 1. Підвищення відповідальності посадових осіб в місцевому самоврядуванні

Визначення поняття відповідальності. Фактори, що визначають рівень відповідальності. Класифікація відповідальності. Відповідальність органу місцевого самоврядування та посадової особи.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.

 4. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 47.- Ст.256.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 311 "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади" // Офіційний вісник України. – 2004.– №10. – Ст. 615.

 6. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління :навч. посіб.-Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2008.-310 с.

 7. Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37

 8. Семенов Г. А.,Таран Н. В. Контролінг як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень/ Семенов Г. А.,Таран Н. В. // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 1. - С. 154-159.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 4. Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

  Закон
  Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.
 5. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Другие похожие документы..