Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Основной целью курса является формирование у студентов следующих знаний, умений и навыков: знания теоретических основ важнейших электроаналитических ...полностью>>
'Курс лекций'
Курс объёмом 32 часа составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования РФ и предназначен дл...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Принципы количественной и качественной оценки тяжести и напряженности труда. Физиологические основы профилактики раннего утомления и переутомления . ...полностью>>
'Документ'
Цель: Формирование концептуальных подходов и модели эффективного управления организацией в условиях знаниевой экономики с учетом профессиональных ком...полностью>>

Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (4)

Главная > Курс лекцій
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРС ЛЕКЦІЙ

З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Частина 1У.

ДОДАТКОВА ТЕМАТИКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Курс лекцій з тематики підготовки працюючого персо-налу і невоєнізованих формувань цивільної оборони суб’єк-тів господарської діяльності та непрацюючого населення рекомендується для керівників навчальних груп та самос-тійного вивчення основних положень у сфері цивільної оборони та захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного, еколо-гічного та воєнного характеру. При використанні Курса лекцій необхідно враховувати особливості і стан ведення цивільної оборони суб’єктом господарської діяльності та його місцем розташуванням і територіальними особливос-тями даної території. Складається із 3 частин:

Частина 1. Загальна тематика для підготовки особового складу невоєнізованих формувань на об’єктах господар-ської діяльності.

Частина 11. Спеціальна тематика для підготовки особо-вого складу невоєнізованих формувань на об’єктах госпо-дарської діяльності.

Частина 111. Тематика для підготовки робітників та служ-бовців, працівників сільського господарства та непрацюю-чого населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Частина 1У. Додаткова тематика для підготовки особо-вого складу невоєнізованих формувань ЦО, робітників та службовців, працівників сільського господарства та непра-цюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Успішне вирішення багатопланових і складних завдань, які покладені на Цивільну оборону України, у значному ступеню будуть залежати від рівня підготовки населення держави до дій у складній обстановці, яка може скластися внаслідок виникнен-ня надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологіч-ного та воєнного характеру.

Внаслідок вивчення тематики кожний громадянин повинен:

твердо знати індивідуальні і колективні засоби захисту і уміло використовувати їх в умовах надзвичайних ситуацій;

знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти за ними;

знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обо-в’язки і дії при проведенні евакозаходів;

уміло проводити рятувальні і невідкладні аварійно-відновлю-вальні роботи в осередках ураження (зараження) і районах сти-хійних лих, оказувати само- і взаємодопомогу при пораненнях і ураженнях;

уміти виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихан-ня, проводити герметизацію свого житла та виконувати роботи з пристосування під укриття заглиблених і наземних споруд.

Завдання підготовки населення з цивільної оборони можуть бути якісно виконанні тільки тоді, коли керівники за-нять ясно представляють можливу обстановку, яка може скластися на об’єкті, в районі (місті обласного підпорядкування) внаслідок НС і способи ліквідації їх наслідків.

Підготовка до занять включає: особисту підготовку керівни-ка; вибір і підготовку місця проведення заняття; підготовку за-собів матеріального забезпечення; підготовку тих, кого навчають.

Відправні дані з організації і методики проведення занять керівники отримують під час навчання на обласних (міських, районних, міжрайонних) курсах цивільної оборони і на інструк-торсько-методичних заняттях, які проводяться начальниками штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об’єктів господарської діяльності.

Інструкторсько-методичні заняття, в залежності від ступеню підготовленості керівників, можуть проводитися перед кожним або одночасно з декілька занять. На них роз’яснюються особли-вості проведення наступних занять, виходячи з специфіки орга-нізації і ведення цивільної оборони на даному об’єкті.

Готуючись до заняття, керівники повинні:

уяснити тему і її зміст;

вивчити рекомендовану програмою і іншу, що відноситься до теми, літературу;

визначити навчальні питання і час на вивчення кожного із них;

підібрати місце проведення занять;

визначити засоби матеріального забезпечення і порядок їх підготовки до заняття;

скласти план-конспект.

Особлива увага при підготовці керівники повинні приділяти визначенню навчальних питань.

План-конспект – це робочий документ керівника, який дозво-ляє йому твердо проводити заняття, нічого не пропускаючи і дотри-мувати послідовність при вивченні матеріалу.

Докладність викладення у плані-конспекті матеріалу і мето-дики проведення заняття залежить від опиту і ступеню підго-товки керівника.

План-конспект затверджується начальником штабу ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності.

Досягнення цілей заняття у більшому ступеню залежить від місця проведення і матеріального забезпечення. При недостат-ній забезпеченості матеріальними засобами начальник штабу ЦО та з НС об’єкту повинен спланувати заняття навчальних груп у різні строки для того, щоб кожна із них була забезпечена всім необхідним для практичного навчання. Всі засоби матеріального забезпечення повинні бути підготовлені для занять завчасно.

Кожне заняття керівник починає з докладу старшого групи про готовність до заняття, перевірки наявності навчаємих та готовності засобів матеріального забезпечення.

Після цього він називає тему, навчальну ціль (мету) і прис-тупає до відпрацювання навчальних питань у послідовності, передбаченій план-конспектом. При необхідності керівник пос-тановкою 2-3 контрольних питань перевіряє ступінь освоєння раніше вивчених тем.

В ході заняття керівник повинен прививати навчаємим тверді практичні навики щодо дій в умовах аварій, катастроф та стихійних лих, підвищувати їх психологічну підготовку.

Керівник повинний виховувати у навчаємих готовність пере-борювати трудності і чутливість страху, витримувати нервово-психологічні навантаження, які будуть виникати при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, але при цьому необхідно суво-ро дотримувати заходи безпеки, особливо при проведені ряту-вальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Кожне заняття закінчується коротким підсумком, де керівник нагадує тему і мету заняття, позитивні сторони і недостатки, вказує як їх ліквідувати, називає тему наступного заняття і рекомендує літературу для підготовки за темою.

Рекомендована навчальна література і посібники:

 1. Закон України “Про Цивільну оборону України”, ВРУ,

№ 2974-Х11, 1993р., № 555-Х1У, 1999р., Київ.

2. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”, ВРУ,

№ 1281-Х1У, 1999 р., Київ.

3. Закон України “Про надзвичайний стан”, ВРУ,

4. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ, № 299, 1994 р., Київ.

5. Про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру, постанова КМУ,

№ 1198, 1998 р., Київ.

6. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України,1999 р., Київ.

7. Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру, наказ МНС України, № 387, 1998 р., Київ.

8. Положення про МНС України, Указ Президента України № 1005/96, Київ.

9. Періодичні видання МНС України, 1998-2000 рр., Київ.

10. Періодичні видання МНС Росії, 1995-2000 рр., Москва.

11. Періодичні видання міністерств і відомств України, Київ, 1995-2000 рр.

11. Проект Положення про невоєнізовані формування цивіль-ної оборони, Штаб ЦО України, 1994 р., Київ.

12. Довідник з цивільної оборони, Укртехногрупа, 1998 р., Київ.

13. Сильнодіючі отруйні речовини, Укртехногрупа, 1998 р, Київ.

14. Довідкові дані о надзвичайних ситуаціях техногенного, природного і екологічного характеру, частина 1, НІЦ ЦО СРСР, 1990 р., Москва.

15. Довідкові дані о надзвичайних ситуаціях техногенного, природного і екологічного характеру, частина 2, НІЦ ЦО СРСР, 1990 р., Москва.

16. Довідкові дані о надзвичайних ситуаціях техногенного, природного і екологічного характеру, частина 3, НІЦ ЦО СРСР, 1990 р., Москва.

17. Попередження надзвичайних ситуацій. Під редакцією гене-рал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. РІЦ ЦО і НС, 1997 р., Київ.

18. ГСРФ “Безпека в надзвичайних ситуаціях”, Стандарт-видав Росії, Москва, 1995-2000 рр.

19. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІЦ ЦО і НС, 1997 р., Київ.

20. Цивільна оборона. Під редакцією генерала армії А.Т. Алтуніна. Воєнвидав, 1986 р., Москва.

21. Типове положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, постанова КМУ, № 1594, 1998 р., Київ.

22. Типове положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної, районної у містах Києві і Севастополі державної адміністрації, постанова КМУ, № 1594, 1998 р., Київ.

23. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), 1997 р., МОЗ України, Київ.

24. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування (ДР-97), 1997 р., МОЗ України, Київ.

25. Кодекс законів України про працю, ВРУ, Київ,1990-2000 рр.

26. Безпека труда, Ю.В. Борисповец, В. Е. Геращенко, Будівельник , Київ, 1981 р.

27. Охорона праці у будівництві, В.І. Русин, Г.Г. Орлов, М. М. Неделько, Будівельник, Київ, 1990 р.

28. ДБН В 2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”, Держмістобудування, 1997 р., Київ.

29. Опит використання технічних засобів і способів лікві-дації наслідків аварії на АЕС, Будвидав, Москва, 1990 р.

30. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. ЦО СССР, Москва, 1990 р.

31. Інструкція з користування індивідуальними фільтруючи-ми засобами захисту органів дихання, Воєнвидав, 1985 р., Москва.

32. Методичний посібник з ЦО і НС, РВЦ ЦО, Київ, 1997 р.

Рекомендоване матеріальне забезпечення

1. Стенди або схеми в класі:

1. Законодавча база ЦО України.

2. Нормативна база ЦО України.

3. Структура ЄДС НС.

4. Структура територіальної підсистеми ЄДС НС.

5. Концепція захисту населення і територій від НС.

6. Структура ЦО України.

7. Структура ЦО суб’єкта господарської діяльності.

8. Класифікація надзвичайних ситуацій.

9. Основні характеристики надзвичайних ситуацій.

10. Структура плану цивільної оборони.

11. Управління, оповіщення і зв’язок ЦО.

12. Сигнали цивільної оборони.

13. Сили цивільної оборони.

14. Захист населення і територій в НС.

15. Інженерний захист населення в НС.

16. Засоби індивідуального захисту населення.

17. Засоби радіаційної і хімічної розвідки та дозконтролю.

18. Евакуаційні заходи в надзвичайних ситуаціях.

19. Дії органів управління і сил ЦО та населення в НС.

20. Рятувальні і невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.

21. Засоби і способи боротьби з пожежами.

22. Само- і взаємодопомога при надзвичайних ситуаціях.

11. Засоби індивідуального захисту органів дихання.

111. Засоби індивідуального захисту шкіри.

1У. Медичні засоби захисту.

У. Засоби колективного захисту (сховища, ПРУ).

У1. Засоби матеріально-технічного забезпечення особового

складу формувань ЦО.

У11. Засоби пожежогасіння і протипожежний інвентар.

У111. Навчальне містечко (навчальні місця, класи і т.п.).

Методичні розробки не слідує приймати за шаблон. Вони мають за мету дати керівникам відправні дані з підготовки і проведення занять. Матеріал методичних розробок необхідно використовувати з урахуванням специфіки роботи кожного суб’єкта господарської діяльності і особливостей організації і ведення ЦО на ньому, рівня підготовки навчаємих, матеріальної забезпеченості занять та інших місцевих умов.

У1-А. ДОДАТКОВА ТЕМАТИКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Т Е М А 1.

“ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ТА ЙОГО ДІЇ ПРИ ПРИВЕДЕННІ ФОРМУВАНЬ В ГОТОВНІСТЬ. “

Навчальна ціль:

Вивчити функціональні обов’язки особового складу невоєнізованих формувань та його дії при приведенні формувань в готовність.

Вид навчальних занять – групове заняття.

Тривалість – 1 година.

Метод проведення занять – бесіда, розповідь, показ.

Місце проведення заняття – клас.

Навчальні питання і орієнтовний розрахунок

навчального часу:

Передмова. 5 хв.

1. Склад та призначення невоєнізованих формувань цивільної оборони. 10 хв.

2. Функціональні обов’язки особового складу невоєнізованих формувань ЦО. 10 хв.

2. Дії особового складу невоєнізованих формувань ЦО при приведенні їх в готовність. 15 хв.

Підсумки. 5 хв.

ПЕРЕДМОВА

У відповідності з Законом України “Про Цивільну обо-рону України” створюються невоєнізовані формування ЦО в областях, містах, районах, на підприємствах, в установах і орга-нізаціях незалежно від форм власності і підпорядкування, які є складовою частиною сил цивільної оборони.

За підпорядкованістю невоєнізовані формування поділяються на територіальні та об’єктові, за призначенням на формування: загального призначення та забезпечення.

Розрахунки щодо потреб в невоєнізованих формуваннях цивільної оборони розробляються:

територіальних формувань загального призначення та забез-печення – управліннями з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які затверджуються відпо-відними органами виконавчої влади;

об’єктових – начальниками цивільної оборони суб’єктів гос-подарської діяльності за погодженням з відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районів (міст обласного підпорядкування) і затверджуються місцевими органами виконавчої влади та самоврядування.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ”

Територіальні невоєнізовані формування створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах, міських та сіль-ських районах для ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження та районах масових руйнувань, а також для вирішення завдань цивільної оборони на об’єктах сумісно з об’єктовими формуваннями та підпорядковуються на-чальникам цивільної оборони відповідних територій.

Об’єктові невоєнізовані формування створюються суб’єк-тами господарської діяльності і підпорядковуються їх керівни-кам і за рішенням органів виконавчої влади і місцевого само-врядування можуть залучатися для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуа-цій на інших об’єктах.

Формування загального призначення (зведені загони, команди, групи) створюються в районах, містах обласного та районного підпорядкування, на об’єктах господарської діяль-ності для пошуку і рятування потерпілих в осередках аварій, катастроф та стихійного лиха, надання їм долікарської допо-моги, проведення невідкладних робіт, необхідних для рятування людей, захисту їхнього життя і здоров’я.

Формування забезпечення створюються на базі підпри-ємств, установ і організацій відповідного профілю (на об'єктах господарської діяльності, на базі відповідних служб та структур-них під­розділів підприємств) для вирішення спеціальних зав-дань, всебіч­ного забезпечення невоєнізованих формувань ЦО загального призначення.

До невоєнізованих формувань ЦО забезпечення входять:

розвідувальні групи, ланки і пости радіаційного та хіміч­ного спостереження - для ведення розвідки в осередках ура-ження і зонах лиха, місцях розміщення формувань та населення, на маршрутах висування, а також для спостереження за радіа-ційною, хімічною та біологічною обстановкою;

команди, групи і ланки зв'язку - для забезпечення зв’язком начальників та їх органів управління ЦО;

медичні та протиепідемічні загони, бригади, групи, сані-тар­ні дружини і пости - для ведення медичної і бактеріологіч-ної розвідки, надання медичної допомоги, проведення протиепі-демічних та санітарно-гігієнічних заходів в осередках ураження;

протипожежні та лісопожежні команди, відділення та ланки - для локалізації та гасіння пожеж на об’єктах, маршрутах висуван­ня, районах масових лісових пожеж;

інженерні команди, групи і ланки - для ведення інженерної розвідки, рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, від-будови та ремонту доріг і дорожніх споруд, підривних робіт;

аварійно-технічні команди - для ведення аварійно-техніч-них робіт на мережах і спорудах комунального енергетичного господарства;

загони, команди, групи, станції і пункти протирадіацій-ного та протихімічного захисту - для ліквідації наслідків радіоактив­ного і хімічного зараження (проведення санітарної обробки особового складу формувань та населення, обез-зараження території, споруд і техніки, організації спостере-ження за радіаційною і хімічною обстановкою);

автомобільні загони і колони - для перевезення у поза-міську зону розосередженого персоналу і населення, вивіз мате-ріальних цінностей, перевезення сил ЦО, евакуація уражених в лікарняні заклади, підвіз робочих змін, доставка матеріальних засобів;

команди і групи охорони громадського порядку - для несен-ня комендантської служби та підтримки порядку в населених пунктах, на об’єктах, в районах розміщення, пунктах збору, маршрутах вивозу персоналу і населення, висування сил ЦО в осередки ураження і райони лиха;

підрозділи харчування (рухомі пункти харчування) - для забезпечення гарячим харчуванням особового складу формувань у разі проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, потерпілого населення та уражених в загонах медичної допо-моги;

підрозділи торгівлі продовольчими товарами (рухомі пунк-ти продовольчого постачання) - для забезпечення особового складу формувань сухим .пайком у разі відсутності гарячої їжі;

підрозділи торгівлі промисловими товарами (рухомі пунк-ти речового постачання) - для забезпечення санітарно-обмива-льних пунктів і загонів першої медичної допомоги обмінним одягом, білизною та взуттям;

рухомі автозаправні станції - для забезпечення техніки не-воєнізованих формувань паливом і мастильними матеріалами;

ланки підвозу води – для забезпечення особового складу формувань і населення водою;

підрозділи технічного забезпечення (рухомі ремонтно-від-новлювальні та евакуаційні групи) - для поточного ремонту техніки в польових умовах та її евакуації;

команди, бригади, групи і ланки по захисту сільськогоспо-дарських тварин – для ведення ветеринарної розвідки, ветери-нарної обробки уражених тварин, захисту тварин, фуражу та джерел води, обеззараження фуражу, продуктів тваринного по-ходження, місць розміщення худоби, проведення профілактич-них ветеринарно-санітарних і охоронно-карантинних заходів;

команди, бригади, групи і ланки по захисту сільськогоспо-дарських рослин - для ведення фітопатологічної і ентомологіч-ної розвідки, проведення заходів щодо захисту рослин і про-дуктів рослинництва, обеззараження сільськогосподарських угідь та продуктів рослинництва.

У разі необхідності, за рішенням відповідних начальників цивільної оборони, можуть створюватися невоєнізовані форму-вання ЦО іншого профілю.

До територіальних невоєнізованих формувань ЦО відно-сяться формування загального призначення (зведені загони, команди та групи), а також формування забезпечення :

розвідувальні групи, ланки річкової (морської) розвідки та на засобах залізничного транспорту, а також літаки (верто­льоти) повітряної розвідки;

зв’язку (команди, групи),

медичні (групи епідеміологічної розвідки, загони першої ме-дичної допомоги, загони або бригади спеціалізованої медичної допомоги, спеціалізовані протиепідемічні бригади, рухомі про-ти­епідемічні загони, інфекційні рухомі госпіталі);

інженерні (групи інженерної розвідки, команди по ремонту та відновленню доріг та мостів, команди підривних робіт, ланки по обслуговуванню сховищ та укриттів);

аварійно-технічні (аварійно-технічні команди по електромере-жам, аварійно-газотехнічні команди, команди водопровідно-каналізаційних або теплових мереж);

протирадіаційного і протихімічного захисту (групи, ланки, зведені загони, команди, СОП, СОО, СОТ);

автомобільні (загони, колони);

охорони громадського порядку (команди, групи);

технічного забезпечення (рухомі групи);

захисту сільськогосподарських рослин і тварин (ланки, бри-гади, групи);Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (3)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 2. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (1)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 3. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 4. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 111

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 5. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 11

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Другие похожие документы..