Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Испанская интернет-газета «El Semanal Digital» («Эль Семаналь Дихиталь»), 04.04.2011, Назарбаев одержал победу на выборах, набрав более 95% голосов. 1...полностью>>
'Документ'
На підставі пункту 2 частини 1 статті 2, статей 6, 25 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 27 жовтня 20...полностью>>
'Документ'
Основа економічного та наукового-технологічного процвітання підприємства полягає в інноваційному розвитку. Одним з головних напрямків розвитку та сти...полностью>>
'Доклад'
Без атмосферы жизнь на земле была бы невозможна. Атмосфера образует слой, как одеяло окутывающий землю и защищающий нас от смертоносных космических л...полностью>>

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 N 1675

НГруппа 65омер реєстрації
в органі державної
податкової служби

ЗАЯВА
про застосування спрощеної системи оподаткування

ДГруппа 74ата взяття на
облік в органі
державної податкової
служби

1. Найменування органу державної податкової служби

Фізична особа - підприємець

Юридична особа

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

3. Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця (назва, номер, дата)

5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ р.

(словами)

5.2. Зміна ставки єдиного податку***

з групи Frame1 на групу Frame2 або зі ставки Frame3 на ставку Frame4 %

5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

видів господарської діяльності;

організаційно-правової форми юридичної особи;

податкової адреси суб'єкта господарювання;

серії та номера паспорта (для фізичних осіб*);

місця провадження господарської діяльності.

5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з " " ____________ 20__ р.
(словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

припинення провадження господарської діяльності;

самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів;

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу;

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;

сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3 %) та нездійснення переходу на застосування ставки 5 %.

_________________________________________________________________________________________

(необхідне позначити знаком "√" або "+")

6. Податкова адреса суб'єкта господарювання

Поштовий індекс

Країна Frame5

Область

Frame6

Район

Frame7

Місто

Frame8

Вулиця

Frame9

Будинок Frame10 / Frame11 Корпус Frame12 Офіс / квартира Frame13

Контактний телефон Frame14 Факс (за наявності) Frame15

E-mail (за наявності) Frame16

7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса):

_________________________________________________________________________________________

8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування

Frame17 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група Frame18, або ставка у відсотках до доходу Frame19

9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи Frame20

10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД

10.1. У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)

11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній Frame21 наявний Frame22 сума ____________ грн.

12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**
_________________________________________________________________________________ грн.

(сума словами)

13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається ("" або "-")** Frame23

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб'єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб'єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

**** З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

Суб'єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (1)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 р.
 2. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (5)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з «_01_» _січня_2012р.
 3. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (2)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 р.
 4. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (3)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 р.
 5. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (4)

  Документ
  Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 р.

Другие похожие документы..