Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Неисправимое поведение детей на дорогах, приводящее к до­рожно-транспортным происшествиям, может быть обусловлено как недостатками воспитания необход...полностью>>
'Документ'
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на ФГУ «Управление спортивных мероприятий» Росспорта и Главную судейскую коллегию Ф...полностью>>
'Документ'
Мой совет: никогда не притесняйте, не придирайтесь и не выживайте одарённых и талантливых людей! Так же притесняли Иисуса за его уникальные способност...полностью>>
'Лекция'
Ключевые концепции в понятии социально-экономической зависимости: свобода, власть, ресурсы, альтернативность источников. Идея противопоставления своб...полностью>>

Питання до кандидатського іспиту

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

З ФІЛОСОФІЇ

 

1.   Філософія як теоретична форма світогляду.

2.   Поняття, структура і історичні типи світогляду.

3.   Специфіка та структура філософського знання.

4.   Філософія і наука: проблема взаємовідношення.

5.   Методологічна функції філософії.

6.   Соціокультурні передумови зародження філософії, ЇЇ основні течії і концепції.

7.   Основна проблематика і школи давньоіндійської і давньокитайської філософії.

8.   Основні риси античної філософії. “Метафізика” Аристотеля.

9.   Стиль мислення і особливості середньовічної філософії.

10. Гуманізм та натурфілософія епохи Відродження.

11. Раціоналізм та емпіризм філософії Нового часу.

12. “Новий “Органон” Ф.Бекона 

13. “Міркування про метод” Р.Декарта.

14. “Пролегомени до будь-якої майбутньої метафізики” І. Канта і “Наука логіки” Г. Гегеля.

15. Місце і роль класичної німецької філософії у світовій філософській думці.

16. “Людвіг Фейєрбах і кінець німецької класичної філософії” Ф. Енгельса.

17. Основи марксистської філософії та її місце в системі філософської культури.

18. Особливості філософії ХХ ст.: сцієнтистський, антропологічний і релігійно-філософський напрямки.

19. “Філософія життя”.

20. Феноменологічна теча у філософії.

21. Екзистенціалізм: загальна характеристика.

22. Позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм.

23. Філософська герменевтика

24. Сучасна зарубіжна філософська антропологія.

25. Філософський постмодернізм.

26. Становлення і розвиток філософської думки в період формування української нації.

27. Філософія Григорія Сковороди.

28. Філософська думка в Україні ХІХ – ХХ ст.

29. Російська релігійна філософія ХІХ – ХХ ст.

30. Філософський сенс проблеми буття.

31. Еволюція уявлень про матерію. Матерія як філософська категорія.

32. Простір і час як форми існування світу.

33. Філософський зміст категорії “світ”.

34. Категорії “рух” і “розвиток” в філософії.

35. Філософія, релігія і наука про єдність світу.

36. Категорія “закон”. Філософській детермінізм.

37. Діалектика як загально-філософська концепція.

38. Природні, соціальні та духовні виміри людського буття.

39. Історичні типи філософських вчень про людину.

40. Походження людини як філософська проблема.

     41. Свідомість як онтологічний, гносеологічний та соціальний феномен.

42. Природні передумови та соціально-історичні засади свідомості.

43. Неоднорідність свідомості: філософське трактування феномену несвідомого.

44. Свідомість та самосвідомість.

45. Мова як гносеологічний феномен і як феномен життєдіяльності та культури.

46. Проблема ідеального у філософії.

47. Життя і смерть в духовному досвіді людини.

48. Практика – спосіб існування людини.

49. Пізнавальне відношення людини до світу. Основні концепції пізнання.

50. Діалектика суб’єкта і об’єкта у пізнавальному процесі.

51. Чуттєве і раціональне в пізнавальному процесі.

52. Особливості наукового пізнання.

53. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання та їх методи.

54. Факт, проблема, гіпотеза як форми наукового пізнання.

55. Теорія як форма і ідеал наукового пізнання. Структура наукової теорії.

56. Проблема істини у філософії і науці. Критерії істини.

57. Пізнання та розуміння

58. Знання, віра, досвід.

59. Принцип системності у філософії і науці.

60. Проблема методу в філософії і науці.

61. Основні типи знань. Роль досвіду в науковому та позанауковому пізнанні.

62. Специфіка суспільних наук та гуманітарного пізнання.

63. Проблема загального у філософії.

64. Природа соціальної реальності. Суспільство як система соціальних відносин.

65. Суспільство і природа – історичні форми взаємодії.

66. Особистість як соціокультурна форма індивідуального буття.

67. Особливості сучасного суспільства: громадянське суспільство і держава.

68. Суспільне виробництво як соціально-філософська категорія.

69. Техніка як соціокультурний феномен.

70. Культура як об’єкт філософського осмислення.

71. Культура та цивілізація.

72. Роль цінностей в житті людини. Аксіологічна функція філософії.

73. Моральні основи людського буття.

74. Мистецтво як спосіб духовного освоєння дійсності

75. Проблема суб’єкту історичного процесу

76. Свобода і необхідність в історичному процесі..

77. Проблема багатоваріантності суспільного розвитку.

78. Формаційний та цивілізаційний підходи до розгляду історії.

79. Проблема сенсу історії.

80. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства.

81. Екологічні загрози сучасної цивілізації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25. 00. 01 – теорія та історія державного управління

  Документ
  Основні принципи державного управління. Основні наукові школи управління та їх розвиток. Державне управління як система та її характеристики.
 2. Питання до кандидатського іспиту з філософії

  Документ
  10. Постановка основних філософських проблем в української філософії. 11. Проблема визначення природи світу в історії філософії.
 3. Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25. 00. 02 – механізми державного управління

  Документ
  Програмно-цільовий підхід в державному управлінні. Регіональне управління: сутність, цілі, специфіка. Прогнозування економічного та соціального розвитку регіону.
 4. Національна академія наук україни питання до кандидатського іспиту з філософії Центр гуманітарної освіти

  Документ
  Філософія. Специфіка філософських проблем та характер філософського знання. (Одна з праць на вибір: Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991.
 5. Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2008. 47с

  Документ
  Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.

Другие похожие документы..