Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Обзор'
Вот и закончился наконец-то очередной учебный год. Впереди – целое лето радости, солнца, СВОБОДЫ Можно гулять до изнеможения. Вечером, теряя остатки ...полностью>>
'Статья'
желая стимулировать и ускорить экономический прогресс развивающихся стран путем принятия мер, предназначенных повысить эффективность их правовых сист...полностью>>
'Урок'
Цели: познакомить детей с жизнью и творчеством С.Есенина; формировать умение выразительно читать стихотворения, видеть самого автора в данных стихотво...полностью>>
'Литература'
ПредисловиеК читателю"Слава тебе, господи, что мы казаки"Казаки в посольских и торгово-экономических контактахКазачество и присоединение Кыр...полностью>>

Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (2)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Харківський політехнічний інститут”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КВАЛІФІКАЦІІ БАКАЛАВРА ІНЖЕНЕРНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

для студентів спеціальності

6. 090102 - “Фізичне матеріалознавство”

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету

протокол №­­­­­­ 4 від 18.10.02

Харків НТУ “ХПІ” 2002

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації бакалавра інженерного матеріалознавства студентами спеціальності 6.090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад. А.Г. Равлік, В.Р.Копач, М.В. Решетняк.- Харків: НТУ ”ХПІ”, 2002.- 36 с.

Укладачі: А.Г. Равлік, В.Р. Копач, М.В. Решетняк

Рецензент: Л.І. Гладких

Кафедра фізики металів та напівпровідників

Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики

ЗМІСТ

1 Загальні положення .......................................................................................

4

2 Тематика дипломних робіт ............................................................................

5

3 Зміст, обсяг і порядок виконання дипломної роботи ...........................…...

6

4 Вимоги до звіту про дипломну роботу ....................................................….

9

5 Порядок захисту дипломної роботи бакалавра ............................................

14

Перелік посилань ................................................................................................

16

Додаток A Приклад оформлення завдання на дипломну роботу...................

17

Додаток Б Зразок оформлення титульного аркуша........................................

19

Додаток В Зразки написання рефератів............................................................

20

Додаток Г Приклад оформлення змісту...........................................................

23

Додаток Д Приклад оформлення висновків.....................................................

24

Додаток Е Приклади оформлення схеми та графіка ......................................

25

Додаток Ж Приклади опису джерел інформації..............................................

27

Додаток И Одиниці фізичних величин за міжнародною системою СІ.........

31

Додаток К Універсальні фізичні константи .......…………………………….

34

Додаток Л Список ресурсів Інтернет, рекомендованих для використання студентами .........................................................................................................

35

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дипломна робота є кваліфікаційною роботою, в якій студент вирішує комплекс взаємопов’язаних професійних задач відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) бакалавра. Підготовка студента до виконання і захисту дипломної роботи, необхідної для одержання кваліфікації бакалавра інженерного матеріалознавства, забезпечується базовими навчальними дисциплінами і базовими курсовими роботами, перелік яких ухвалює випускаюча кафедра. Дані методичні вказівки визначають мету дипломних робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту і оформлення, порядок підготовки до захисту та процедуру захисту роботи.

1.2 На відміну від курсових робіт, дипломна робота бакалавра має не тільки навчальний, а в першу чергу, кваліфікаційний характер. Це означає, що при виконанні дипломної роботи, студент повинен виявити уміння відносно вирішення типових задач, окреслених в ОКХ бакалавра. З другого боку, викладачі в процесі виконання студентом дипломної роботи та при її захисті мають провести об’єктивний контроль ступеня сформованості цих умінь і зробити висновок про відповідність підготовки студента вимогам, зумовленим ОКХ.

1.3 Дипломна робота має такі цілі:

- придбання навичок самостійного виконання наукових досліджень під керівництвом викладача або наукового співробітника;

- закріплення та розширення знань з лекційних курсів та лабораторних практикумів, які викладаються згідно до навчального плану;

- придбання та закріплення теоретичних і практичних знань у розділах фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства, які не входять безпосередньо до навчального плану;

- придбання та закріплення навичок роботи зі спеціальною науково-технічною літературою;

- придбання та закріплення навичок використання ПЕОМ для обробки результатів, виконання складних обчислювань, моделювання і планування експерименту, для електронного відображення текстової та графічної інформації, а також для пошуку науково-технічної інформації через Інтернет або локальні інформаційні системи.

1.4 Дані методичні вказівки розроблено з урахуванням нормативних документів [1-6], а також методичних матеріалів [7,8].

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

2.1 Дипломні роботи виконуються в лабораторіях кафедри фізики металів та напівпровідників (ФМНП), кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики (ФМЕГ), інших кафедр НТУ “ХПІ”, а також в лабораторіях НДІ м. Харкова ( ФТІНТ, Інституту монокристалів та інших). Дипломні роботи можуть проводитися також в центральних заводських лабораторіях великих харківських заводів.

2.2 Як правило, тема дипломної роботи має бути невеликим розділом планової науково-дослідної роботи керівника або підрозділу , де майбутній бакалавр виконує роботу. Тема дипломної роботи може відноситись до таких видів науково-дослідних робіт:

- експериментальне або теоретичне дослідження в одному із розділів фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства або у суміжних галузях;

- розробка нової або удосконалення існуючої експериментальної методики, виготовлення твердотільних об’єктів і матеріалів та дослідження їхньої структури та властивостей;

- розробка або розвиток розрахунково-теоретичних методик опрацювання експериментальних даних.

Наведений розподіл тематики дипломних робіт є умовним, оскільки в експериментальній роботі можуть бути розрахунково-теоретичні розділи, а в теоретичній роботі - експериментальна частина. Крім того, розділи з розробки нових методик виготовлення об’єктів, методик їх дослідження або методик розрахунково-теоретичного опрацювання експерименту можуть входити у будь-яку експериментальну роботу.

2.3 Кожному студентові пропонується окрема тема. Поряд з виконанням індивідуальних тем можуть проводитись і комплексні дипломні роботи. Кожна з тем такої роботи являє собою різні аспекти єдиної науково-технічної проблеми, або прикладної задачі. Наприклад, при проведенні комплексних дипломних робіт одні й ті ж об’єкти можуть досліджуватись студентами за допомогою різних методів, або однакові методи можуть бути застосовані для дослідження різних об’єктів.

2.4 При формуванні тем робіт та плануванні їх виконання кафедра враховує, що до дипломних робіт ставляться підвищені вимоги у порівнянні з курсовими роботами. Разом з тим, термін, що відводиться на виконання дипломних робіт (згідно до діючого навчального плану) є дуже обмеженим. Тому, як правило, дипломна робота є продовженням попередньої курсової роботи.

2.5 Теми дипломних робіт формує випускаюча кафедра і затверджує Рада факультету, після чого закріплені за студентами теми дипломних робіт за поданням випускаючої кафедри оформлюються наказом по НТУ “ХПІ” (в період з 10 по 25 лютого поточного року). За поданням випускаючої кафедри для кожного студента призначається керівник дипломної роботи, що також затверджується наказом ректора.

3 ЗМІСТ, ОБСЯГ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1 Дипломна робота виконується студентом у восьмому семестрі і захищається в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) за графіком навчального процесу. Обсяг дипломної роботи визначається з огляду на те, що кожний студент працює не менш, ніж 3-4 години на тиждень протягом 12 тижнів. Для роботи над літературою і для обробки результатів студенти використовують додатковий час , працюючи у бібліотеці та вдома. Дипломна робота включає виконання досліджень за наданою темою, звіт обсягом до 50-70 сторінок рукописного тексту (1200-1500 знаків на сторінці) та графічну частину (плакати).

3.2 До основної частини дипломної роботи відносяться:

- спеціальна частина, зміст та обсяг якої визначає випускаюча кафедра;

- методичні основи визначення економічної ефективності запропонованих рішень, зміст і обсяг яких встановлюють кафедри, що викладають економічні дисципліни;

- заходи з забезпечення умов безпеки праці і захисту навколишнього середовища (їх зміст та обсяг визначають відповідні кафедри).

3.3 Складовими розділами (етапами виконання) спеціальної частини роботи є:

 • опрацювання літератури і складання її аналітичного огляду;

 • виготовлення об’єктів дослідження (зразків);

 • вибір і освоєння методики дослідження;

 • проведення експериментальних або теоретичних досліджень;

 • опрацювання одержаних результатів за допомогою математичних методів і ПЕОМ;

 • обговорення і узагальнення одержаних результатів з урахуванням інформації, викладеної в аналітичному огляді;

 • виготовлення ілюстрацій і плакатів;

 • оформлення звіту.

3.4 Витрати часу на виконання етапів роботи у відсотках від загального бюджету часу мають бути приблизно такими:

- підготовка аналітичного огляду - до 10 %;

- розробка методичних питань, виконання досліджень і опрацювання їх результатів - не менш 60 %;

- розробка питань економіки, організації виробництва, техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища - до 10 %;

- оформлення звіту і плакатів - до 20 %.

3.5 Керівник дипломної роботи організовує її виконання студентом у такий спосіб:

- видає завдання (додаток А);

- рекомендує необхідну основну літературу, довідкові матеріали, курсові, дипломні роботи, дисертації та інші джерела з теми;

- надає студенту допомогу у складанні календарного плану робіт (зворотній бік додатку А);

- проводить систематичні індивідуальні заняття і консультації зі студентом з виконання спеціальної частини роботи;

- перевіряє виконання студентом календарного плану.

3.6 Перед початком роботи студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, а при виконанні роботи в інших закладах - також і вступний інструктаж. Про проходження інструктажу роблять записи у спеціальних журналах, в яких розписується студент, а також співробітник, який проводив інструктаж.

3.7 При виконанні дипломної роботи студент повинен постійно вести записи у своєму робочому журналі. Опрацьована література також повинна бути законспектована у робочому журналі або в окремому зошиті. Після закінчення дипломної роботи студент здає робочий журнал керівникові. Рекомендації щодо ведення робочого журналу містяться в [7].

3.8 Керівник систематично контролює виконання дипломної роботи. Рекомендується обговорювати з керівником результати роботи не менш 2-3 разів на тиждень. Через 4-6 тижнів після початку дипломної роботи студенти звітують про її хід на засіданні кафедри. Під час цих звітів розглядаються такі аспекти роботи: готовність літературного огляду, хід експериментальних і теоретичних досліджень, використання ПЕОМ, труднощі, які зустрічались у ході роботи, претензії керівника до студента і студента до керівника та інше. У випадку необхідності кафедра призначає повторний звіт.

3.9 Виконання дипломної роботи збігається з вивченням у восьмому семестрі дисципліни “Основи наукових досліджень”, однією із задач якої є допомога студентам у виконанні дипломної роботи. Аудиторні заняття проводяться один раз на тиждень по 2 години. Вони прирівнюються до практичних занять і їх відвідування є обов’язковим. На початковому етапі занять викладач знайомить студентів з видами науково - технічної інформації, ії значенням у процесі науково-технічної творчості. Студенти ознайомлюються з видами друкованих творів та їх бібліографічним описом, з засобами пошуку необхідної науково-технічної інформації за допомогою різних каталогів, реферативних журналів, бібліографічних покажчиків і т.ін., а також за допомогою Інтернету та локальних інформаційних систем. Передбачається придбання практичних навичок у зазначених напрямках.

Другий етап занять проводиться у формі студентського наукового семінару, на якому кожний студент виступає перед своїми колегами з доповіддю, тема якої максимально наближена до тематики його дипломної роботи. Теми доповідей вибираються студентом за узгодженням з керівником роботи і керівником семінару. Змістом такої доповіді може бути огляд літератури з теми дипломної роботи або обговорення методичних питань. На кожному семінарі виступає з доповідями 2 студента. Тривалість доповіді - до 30 хвилин, на запитання і обговорювання відводиться до 10-15 хвилин. Студенти-слухачі конспектують доповіді своїх колег.

Передбачається, що робота студента над доповіддю допоможе вчасному виконанню відповідних розділів дипломної роботи і її більш глибокому осмисленню студентом. Крім того, виступ з доповіддю допомагає придбанню навичок публічного виступу, що необхідно при захисті роботи.

Час, який залишився від доповідей, керівник семінару використовує для ознайомлення студентів з даними методичними вказівками і іншою нормативною документацією, консультує їх з питань проведення та оформлення дипломної роботи. Передбачено регулярне ( 1 раз у 2-3 тижні ) слухання студентів про хід виконання дипломної роботи. На такі виступи кожному студенту відводиться до 3-5 хвилин.

У кінці семестру студент здає залік з дисципліни “Основи наукових досліджень“. До заліку кожний студент готує короткий реферат з теми своєї доповіді обсягом до 1 сторінки друкарського тексту ( до 1500- 2000 знаків ) і перелік використаних джерел інформації. Реферат складається російською, українською та іноземними мовами. Реферат має бути надрукованим за допомогою ПЕОМ. Додаткові вимоги, необхідні для одержання заліку з дисципліни “Основи наукових досліджень”, формулюються викладачем.

3.10 Перед закінченням виконання дипломної роботи в лабораторії, де вона проводилась, організується попереднє слухання, на якому студент виступає з доповіддю за результатами своєї роботи, а присутні обговорюють його доповідь. Керівник підсумовує обговорення і під його керівництвом студент завершує оформлення звіту, плакатів і підготовку доповіді до захисту роботи.

3.11 За тиждень до захисту звіт, підписаний студентом, подається керівникові. Після перегляду керівник підписує звіт і разом зі своїм письмовим відзивом подає завідувачу кафедри. У відзиві має бути наведена характеристика дипломної роботи, а також оцінка ділових якостей, теоретичної та практичної підготовки студента. Завідувач кафедри на основі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту і ставить відповідний запис на звіті. Якщо завідувач кафедри не визнає можливим допустити студента до захисту, він виносить це питання на розгляд кафедри. Протокол засідання кафедри через декана факультету подається на затвердження ректору НТУ “ХПІ”.

4 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ

4.1 У спеціальній частині звіту про дипломну роботу треба описати такі питання:

- стан проблеми за літературними даними, мета та задачі роботи;

- методика експерименту, зразки, обладнання, прилади, які застосовувалися у роботі, розроблені і виготовлені студентом при її виконанні;

- теоретичні і експериментальні результати та їх обговорення;

- висновки;

- перелік посилань.

4.2 Обсяг спеціальної частини звіту складає до 35-40 сторінок рукописного тексту, з них 7-10 сторінок відводиться на аналітичний огляд літератури, а 5-6 сторінок на методику. Треба уникати надмірно докладного опису літературних даних, стандартних приладів і методик. Особливу увагу необхідно приділити новизні методик, які розроблялись (використовувались), а також новизні, науковій та практичній цінності одержаних результатів.

4.3 Крім спеціальної частини, до звіту входять розділи з економіки, охорони праці та навколишнього середовища (див. розділ 3). Вказані розділи розміщуються після розділів спеціальної частини перед висновками.

4.4 При оформленні звіту треба керуватись наступними правилами:

4.4.1 Звіт складається з ввідної частини, основної частини та додатків. До ввідної частини входять такі структурні елементи: титульний аркуш (див. додаток Б), реферат (додаток В), зміст (додаток Г). Структура основної частини розкривається у п.4.4.4. Рекомендації щодо складання додатків наведено у п.4.4.16.

4.4.2 Реферат складається з відомостей про обсяг звіту (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, джерел інформації та додатків), тексту реферату, а також переліку ключових слів. В тексті реферату треба коротко охарактеризувати об’єкт дослідження, мету роботи, методи дослідження і апаратуру, основні результати роботи, відомості про застосування одержаних результатів. Ключові слова характеризують зміст звіту і включають 5-15 слів та словосполучень у називному відмінку, написаних з абзацу великими літерами в рядок через коми. Перелік ключових слів розміщується після тексту реферату. Обсяг тексту реферату - не більш 500 слів. Рекомендується розмістити реферат на одній сторінці. Реферат складається українською, російською та англійською (або німецькою чи французькою) мовами. В додатку В наведено приклади оформлення реферату.

4.4.3 Зміст розміщується після реферату. Приклад оформлення змісту наводиться у додатку Г, а вказівки щодо його оформлення в [8].

4.4.4 Основна частина містить такі структурні елементи: вступ, аналітичний огляд, в кінці якого формулюється обґрунтування вибраного напрямку (постановка задач роботи); опис установок, приладів, методик експерименту або розрахунку; результати роботи та їх обговорення. Основна частина звіту містить також розділи з економіки, охорони праці та захисту навколишнього середовища. Завершується основна частина висновками та переліком посилань.

У вступі коротко характеризується сучасний стан науково-технічної проблеми (питання), що опрацьовується у роботі, показується актуальність і новизна даної теми. Обсяг вступу не повинен перевищувати двох сторінок. Текст вступу на пункти не поділяють.

4.4.5 Текст основної частини звіту розподіляють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Розділи нумеруються в межах усього звіту арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, які розділені крапкою, наприклад: 2.1 (перший пункт другого розділу). Номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу і пункту, які розділені крапками, наприклад: 2.1.3 (третій пункт першого підрозділу другого розділу).

4.4.6 Розділ і підрозділ повинні мати найменування (заголовки). Пункти також можуть мати заголовки. У цьому випадку їх рекомендується поділяти на підпункти, що нумеруються в межах пункту, наприклад: 2.1.3.4 (четвертий підпункт третього пункту першого підрозділу другого розділу). Необхідно брати до уваги, що заголовки наступних структурних елементів звіту не нумерують: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. Ці структурні елементи необхідно починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкують симетрично до тексту, а заголовки підрозділів починають з абзацного відступу. Крапки в кінці заголовків не ставлять (див. також п.4.4.17).

4.3.7 Формули розміщують симетрично тексту, залишаючи вище та нижче неї по одному вільному рядку. Нумерують формули у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, що розділені крапкою. Номер формули наводять на правому боці аркуша на рівні формули у круглих дужках, наприклад:

, (3.8)

де - значення сплайна у вузлах ; - задані вагові коефіцієнти, ; -експериментальні значення інтенсивності.

Пояснення кожного з символів, що входять до формул, можна розміщувати окремими рядками.

4.3.8 Ілюстрації (схеми, графіки, креслення) мають бути виконані відповідно з вимогами стандартів ЕСКД. Експериментальні дані на графіках треба наводити з урахуванням похибок. Приклади оформлення ілюстрацій наведено у додатку Е.

На фотографіях мікро- і макроструктур або поряд з ними необхідно приводити лінійний масштаб: відрізок прямої, над яким вказується його реальний розмір на об'єкті. На електронограмах, рентгенограмах та дифрактограмах рекомендується вказувати індекси дифракційних максимумів. Iлюстрації іменують рисунками. Їх розміщують на аркушах формату А4 (210х297 мм.). Як виняток, дозволяється розміщувати ілюстрації на аркушах більшого формату, наприклад, при необхідності показу дифрактограм, панорамного монтажу мікроструктур і т. ін.

Ілюстрації нумерують у межах розділу. Номер рисунка складається з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації, які розділені крапкою. Ілюстрація повинна мати найменування (заголовок), розташоване під нею. У разі необхідності, ілюстрація забезпечується пояснювальними даними, що розміщуються між рисунком та його найменуванням. Номер ілюстрації містять після слова “Рисунок” на одному рівні з найменуванням (див. додаток Е).

4.3.9 Таблиця є однією з форм узагальненого подання цифрових або інших даних. Рекомендується надавати таблиці змістовний заголовок, який розміщується над таблицею посередині. Таблиця нумерується у межах розділу, наприклад: Таблиця 3.2 (друга таблиця третього розділу). Напис “Таблиця 3.2” містять зліва над таблицею на одному рівні з заголовком, наприклад : Таблиця 3.2 - Дані про фазовий склад зразків. Рекомендації щодо оформлення таблиць наведено в [3]. Як приклад їх оформлення, можна використовувати при написанні звіту таблиці, що наведені в додатку И.

4.3.10 Ілюстрації і таблиці розміщують, як правило, після першого посилання на них в тексті. Розміщення рисунків і таблиць на аркуші має бути таким, щоб можна було їх читати без оберту звіту або з обертом по годинниковій стрільці.

4.3.11 Переліки, які є в тексті, рекомендується oформляти на такий зразок: перед кожною позицією переліку ставиться дефіс або а), б) ,в) і т.д., а якщо потрібен другий рівень деталізації, використовується числова нумерація -1), 2), 3) і т.д., наприклад:

а)

б)

1)

2)

3)

в)

4.3.12 Одиниці фізичних величин повинні відповідати міжнародній системі одиниць СІ. При необхідності використання одиниць, які не входять до СІ, рекомендується зробити переклад цих одиниць в одиниці СІ. У додатку И наводяться списки основних, додаткових та найбільш вживаних похідних одиниць СІ, а також співвідношення для перекладу деяких одиниць у СІ. Більш докладні відомості з цих питань можна знайти у посібнику [8].

4.3.13 Дозволено використовувати тільки загальновизнані скорочення: і т.д. - і так далі; і т.п. - і тому подібне; і та ін. - і такі інші; р. - рік; рр. - роки. Більш докладний перелік скорочень наведено у [3].

4.4.14 У висновках коротко формулюються основні результати дипломної роботи. Текст висновків слід поділяти на пункти, які нумеруються арабськими цифрами. Як приклад, наводимо один з пунктів висновків:

“2 Одержані величини енергії активації провідності ΔЕ свідчать про те, що самарій у твердому розчині Eu1-xSmxS є домішкою, при цьому глибина залягання домішкових рівнів становить 0,25-0,35 еВ відносно зони провідності EuS з шириною забороненої зони 2 еВ”.

Після 3-5 пунктів висновків, що відносяться до спеціальної частини, розміщують 2-3 пункти висновків щодо розділів економіки, техніки безпеки та ін. Приклад оформлення висновків наведено у додатку Д.

4.4.15 У перелік посилань включають всі джерела (книги, статті, дисертації, патенти і т.п.), які слід розміщувати по черзі проходження посилань в тексті звіту. При посиланні на будь-яке джерело інформації в тексті треба наводити його порядковий номер за переліком, замикаючи цей номер у квадратні дужки. Усі посилання на використані літературні дані треба ретельно перевіряти за першоджерелами. Не слід посилатись на джерела, з якими ви не знайомились. Бібліографічний опис використаних джерел повинен бути достатньо повним для одержання інформації про предмет джерела і для його пошуку.

Бібліографічний опис джерела складається з елементів, що містять інформацію про джерело. Елементами опису є відомості про автора (авторів - їх прізвища та ініціали), назва статті ( книги), найменування журналу (збірника), місце і рік видання та ін.

Усі посилання наводяться у переліку мовою оригіналу.

Приклади опису джерел інформації наводяться у додатку Ж.

4.4.16 У додатки рекомендується включати допоміжні матеріали: виведення формул, проміжні математичні докази і розрахунки, додаткові таблиці, описи приладів і апаратури, алгоритми і програми розрахунків на ПЕОМ. Додатки повинні мати змістовні заголовки, які розміщують симетрично тексту. Додатки нумерують у межах звіту великими літерами абетки А, Б, В і т.д., наприклад: Додаток Б. Цей напис розмішується посередині над заголовком додатку.

4.4.17 Звіт виконується у формі рукопису з використанням тонкого білого паперу формату А4 (210х297мм). Текст розміщується на одній сторінці аркуша з полями таких розмірів: ліве поле - 30 мм, праве - не менш 10мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Відстань між основами рядків в тексті має бути не менш висоти двох літер, які виконують розміром не менше 2,5 мм. Таким чином, на одній сторінці має бути не більш 25-30 рядків. Необхідно виконувати текст чітким, розбірливим почерком. Рекомендується оформлення звіту за допомогою друкарської машинки або принтеру ПЕОМ. Висота знаків має бути не менш 1,8 мм. Рекомендується використовувати шрифт Times New Roman, розміром 12-14 і друкувати текст через два інтервали. Заголовки структурних елементів звіту та заголовки розділів слід розташовувати симетрично тексту і друкувати великими літерами, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Переносити слова в заголовках розділів не дозволяється. Заголовки підрозділів необхідно починати з абзацу та друкувати малими літерами, крім першої великої, не ставлячи крапку в кінці, не підкреслюючи. Абзацні відступи мають бути однаковими в усьому тексті і становити 5 знаків.

Відстань між заголовком розділу та наступним текстом або заголовком підрозділу має бути не менше 10 мм при рукописному виконанні звіту і не менше 3 інтервалів або 2 рядків при машинописному та комп’ютерному друкуванні відповідно. Таких же відстаней рекомендується додержуватись між заголовками підрозділів (пінктів), наступним або попереднім текстом.

Забороняється розміщувати заголовок підрозділу (пункту) в кінці сторінки, якщо після нього розташовано менше двох рядків.

4.4.18 Усі сторінки звіту нумерують арабськими цифрами. Номери проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки. На титульному аркуші номер не ставлять, але включають його у загальну нумерацію сторінок. Завдання розміщують перед титульним аркушем. Завдання не включається у загальну нумерацію сторінок. Номер “2” ставлять на рефераті і далі - за порядком.

4.4.19 Завдання (додаток А) має бути підписано керівником, студентом, консультантами, затверджено зав. кафедри на початку дипломної роботи, оскільки воно є вихідним документом. Після оформлення роботи зав. кафедри приймає рішення про допуск студента до захисту (див. п. 3.11) та ставить свій підпис. Титульний аркуш (додаток В) підписується студентом, керівником роботи, консультантами та зав. кафедри. До ДЕК’у подається робота, в якій брошурується завдання та титульний аркуш з оригінальними підписами. Не допускається подання роботи із завданням та титульним аркушем, на яких хоча б один підпис скопійовано.

4.4.20 Звіт брошурується і має обкладинку. Рекомендується використовувати для обкладинки папку з картону, наприклад, загальновідому “Папку для дипломної роботи”. В папку вкладають завдання, титульний аркуш, реферат, зміст і інші структурні елементи звіту. Звіт брошурується металевими дужками або товстими світлими нитками.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (1)

  Диплом
  Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності 7.090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад.
 2. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності

  Документ
  Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 7. 090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад. А.Г. Равлік, М.
 3. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Кафедра обчислювальної техніки та програмування

  Документ
  В данном курсовом проекте разработан многоканальный быстродействующий аналого-цифровой преобразователь, построенный по принципу прогрессирующего поразрядного сравнения суммы опорных напряжений с входным сигналом, с использованием
 4. Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни (2)

  Исследование
  На современном этапе развития науки и техники старые технологии хранения информации являются реальным ограничением для решений многих информационных задач.
 5. Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України (1)

  Документ
  Положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Текст] / Уклад. І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2009.

Другие похожие документы..